Skip to main content

Full text of "Thucydides Historiae"

See other formats


Οοϋ^Ι^ Ήιίκ ίκ Ά (1ί§ίΐ3ΐ οορ)- οΓ ά Ιχ>οΚ ιΐι^ι \ν3κ ρΓοκοΓνοΐΙ Γογ §οηοΓ3ΐίοηκ οη ΗΙ^γ^γ^ κΐιοΐνοκ ΙίοΓοΓΟ ίι \ν3κ οω-οΓιιΠ^ κο^ηηοίΐ Ιί^ Οοο§1ο 3Κ ρ^η οΓ ά ρΓοροι 

Ιο ιη3ΐ:6 ϋιε \νοΓΐ»1'5 Ιχ>οΙ:5 ϋίκΰονεΓ^ΒΙο οηΐίηο. 

Ιι 1ΐ35 κιίΓνϊνβϋ 1οη§ βηοιι^ ίοΓ Ιΐιε ςορ>τί§1ιΙ Ιο οχρίτο 3ΐΐ(1 ΐΗο Ιχ)ο1; Ιο οηΙΟΓ ΐΗο ριιΒΗς »1οπΐ3ίη. Α ριιΙιΗς »1οπΐ3ίη Ιχ>οΙ: ίκ οηε (]ΐ3ΐ \ν35 ηενβΓ 5ΐιΒ]οοι 

(ο ςορ)^!^!!! ΟΓ \ν1ΐ056 16§31 ςορ>τί§1ιΙ Ιεηη Ιιβκ εχρίταΐ. \νΗοΙ1ιθΓ 3 Ιχ)ο1; ίκ ίη ΐΗο ριιΐιϋς »1οπΐ3ίη πιβ^' νίΐτγ ςοιιηΐτ^' Ιο ςοιιηΐΓ^. ΡιιΒΗο (Ιοπι^ίη Ιχ»ο1^κ 

3Γ6 οιΐΓ §3ΐ6\ν3>'5 Ιο ϋΐ6 ρ35ΐ, Γ6ρΓ656ηΙίη§ 3 \ν63ΐΟι οΓ ΙιίκΙΟΓ)^, ςιιΐΐιικ ίοιύ ΐ3ΐο\νΐ6»1§6 ΛβΓκ οΓίδο (Ιίίϊϊςιιΐΐ Ιο (ϋκοονοΓ. 

Μ3γΙ:5, ηοΐΒΐίοηκ ίΐηύ οϋιεΓ ιηω^ίηΒΐίΒ ρτεκεηΐ ίη ϋιε ογι^ιοβΙ νοίιιιηε \νί11 3ρρε3Γ ίη ϋιίκ ήΐε - 3 Γ6ΐηίη»ΐ6Γ οΓ Ιΐιίκ ΙχιοΚ'κ Ιοη§ ίουΓηο^ Γγοιώ ιΗο 

ριιΒΙίκΗοΓ Ιο 3 1ίΒΓ3Γ^ 3η(1 Γιη^ΙΙ^ Ιο ^οιι. 

υ83§6 §ΙΐΜ6ΐίη68 

Οοο§1ο 15 ρΓοιίίΙ Ιο ρ3ΓΐηοΓ \νίΐΗ ΙϋΐΓΒΠβΒ Ιο άϊ$ϊ62β ριιΙιΗς »1οπΐ3ίη πΐΒίεΓίΒΐκ ίΐηύ π\ίΛ:& ϋιειη \νί»ΐ6ΐ>' Βςςεκκίΐιίε. ΡιιΙιΗς »1οπΐ3ίη Ιχ)οΙ:κ 1>ε1οη§ ιο ιΗο 
ρυΐίΐίο 3η(1 \νο 3γο ιώογοΙ^ ΙΗοιγ οακΙοιΙίΒηΒ. ΝβνβΠΐιβΙεκκ, Οιίκ λνοΓΐ: ίκ «χρεηκίνε, κο ίη ογ»16γ (ο Ιιεερ ρΓονί»ϋη§ ϋιίκ τεκοϋτΰε, \ν6 ΙΐΘνε (^ί&η κίορκ ιο 
ρΓονοηι οΒιικο Β)- οοιπιπϋΓοίοΙ ροΠίοκ, ίηο1α(1ίη§ ρΐ3θίη§ ΙοεΗηίθ3ΐ γοκΙγιοΙιοπκ οη 3ΐιΙοηΐ3ΐθ£ΐ ι^υοΓ^ίη^. 
\νο αΙκο ακί^ ιΗαι )Όυ: 

+ Μαίβ ποη-ίοηιηΐβΓίϊαΙ ιΐ5β ο/ίΠεβΙεί \νο (1οκί§ηαί Οοο§1ο Βοοΐ^ 5θ3ΓθΙι Γογ ιικο Β)- ίη(1ίνί(1ιΐ3ΐΐΐ, 3η(1 \νο ΓοςιιοκΙ Ιΐΐ3ΐ ^οιι ιικο ΐΗοκο Γιΐοκ Γογ 
ρ6Γ5θη3ΐ, ηοη-ςοηιηΐ6Γςί3ΐ ριιτροκεκ. 

+ Κε/ΓαϊηβΌηι ακίοηιαίεά ^κεΓγϊη§ Όο ηοΐ Κδη»! 3ΐιΙοπΐ3ΐα1 ςιιΟΓίοκ οΓ 3η^ ϊογι ιο Οοο§1ο'5 ϊ^ϊΙοπι: ΙΓ ^οιι 3Γ0 οοη(1ιιοΙίη§ γο503ΓοΙι οη πΐ3θ1ιίηο 
ΐΓ3η5ΐ3(ίοη, ορΙΚ3ΐ ς1ΐ3Γ3ς(6Γ Γεςο^ηίϋοη ογ οϋιεΓ 3Γ635 \ν1ΐ6Γ6 Βςςεκκ (ο 3 ΐ3ΐ§ο ^ηιοιιηΙ οΓ ΙοχΙ ίκ ΗοΙρΓιιΙ, ρ1θ35θ οοηΐ3θΙ ιικ. \νο οηοοιΐΓ3§ο ιΗο 
1156 οΓ ριιΙιΗς ϋοηιωη ηΐΒίβΓίΒΐκ Γογ Λεκέ ριίΓροκεκ ίΐηύ ηΐΒ^' 1>ε Βΐιΐε Ιο Ιιείρ. 

+ Μαϊηίαϊη αίίηΙ>κίϊοηΎΙ\& Οοο§,\& "\ν3ΐ6ηη3Γΐ:" >όιι κεε οη 63ς1ι ήΐε ίκ εκκεηΙί^Ι ΓθΓίηΓθΓπιίη§ροορΙοαΙίουΐ ιΗίκ ρΓοίοίΐ αη£ΐΙιοΙρίη§ ώοπι Γιηίΐ 
3(1»ϋΙίοη3ΐ ηΐ3ΐ6Γί3ΐ5 (]ΐΓ0ΐι§1ι Οοο^ΐε ΒοοΙ: δεΒτςΙι. ΡΙεΒκε ύο ηοΐ τεηιονε ί(. 

+ Κεερ ίί Ιβ^αΙ \νΗ3ΐονθΓ ^οιΐΓ ιΐϊο, ΓοηιεηιΙιεΓ ϋΐ3ΐ >Όΐι 3Γ6 Γεκροηκίΐιΐε Γογ εηκιιτίηξ ΙΗ^Ι \νΗ3ΐ ^οιι 3Γ0 (1οίη§ ίκ 1ο§3ΐ. Βο ηοΙ 355ΐιηιο ΙΗ^Ι ]ιΐ5ΐ 
Βοε3ΐΐ5θ \νο ΙκΗονο 3 Ιχ>ο1; ίκ ίη ΐΗο ριιΐιϋς »1οηΐ3ίη Γογ ιικεΓΚ ίη Οίε υηίΐε»! δοΐεκ, ϋΐ3ΐ ϋιε \νοΓΐ: ίκ βΙκο ίη ϋιε ριιΐιΐίς ϋοηιωη Γογ ιικεΓκ ίη οϋιεΓ 
οοιιηΐΓίοϊ. \νΗοΐΗθΓ 3 Βοολ ίκ κΐίΐΐ ίη ςορ>τί§1ιΙ νΒΓίεκ ΓΓοηι ςοιιηΐΓ^' Ιο ςοιιηΐΓ^*, ίΐηά \νο 03ηΊ οΓΓογ §αί(ΐ3ηοο οη \νΙιοΙΙιθΓ ^η^' κρεςίής ιικο οΓ 
Βη^' κρεςίής Ι^οοΙ: ίκ 3ΐ1ο\ν6»1. ΡΙεΒκε ύο ηοΐ Βκκιιηιε ϋΐ3ΐ 3 ΙιοοΙ:'5 3ρρε3Γ3ηοο ίη Οοο§1ο ΒοοΚ 5θ3Γθίι πιο^ηκ ίι 03η Βο ιικαΐ ίη δη)- ηι^ηηοΓ 
βη^^ΐΑΊιεΓε ίη ϋιε \νοΓΐ»1. €ορ>τί§1ιΐ ίηΓΓίη^εηιεηΐ ΙίΒΐιίΙί^ ς3η 1>ε ςιιίΐε κενβΓε. 

ΑΙ)ου( 0οο^6 ΒοοΙί ^^γοΗ 

Οοο§Ιο'κ ηιίκκίοη ίκ ιο θΓ§αηίζο ιΗο \νθΓΐ£ΐ'κ ίηΓοΓηιαιίοη αηίΐ ιο ηιαί^ο ίι υηίνοΓκαΙΙ^ 3θοοκκίΒ1ο 3η£ΐ υκοΓυΙ. Οοο§1ο Βοοΐ^ 3οαΓθίι ΗοΙρκ [ΰϋίΙοΓΚ 
(ΙίκοονοΓ Ιίιο \νθΓΐ(1'5 ΙχιοΚϊ \νίιί1ο ίιο1ρίη§ 3ιιιΗογκ αηιΐ ριιΙίΙίκίιΟΓΚ Γοαοίι ηο\ν αιιιΐίοηοοκ. Υοιι 03η κο3Γθίι ΐίΐΓθυ§ίι ΐΗο ΓυΙΙ ΐοχΐ οΓ ΐΐιίκ ίχ)θ1^ οη ΐΗο \νοΙί 

3ΐ |ΐι1ι1ιρ : //ί^οο1^Β . ς•οος•ΐΒ . ^ο^^η/| 'Β' 


ιί«ΐ&η6ϊίη 


ΧΜ 


;^αιι^Λ 
^ΓυΙΐδίΓίίιίΙΙ ΜΙ 


6ς•Γ 


$αιιιιιΐιτ|ίιι13, 
■ν 
ΤΗϋΟΥΒΙϋΙδ ΗΙ8Τ0ΙΙΙΑΕ ΒΕΟΕΝβυΐΤ 0ΑΒ0Ι.υ8 ΗϋΒΕ νΟΚ Ι. ΙΙΒΕΙ Ι— IV ΕϋΙΤΙΟ ΜΑΙΟΕ 
Ι^ΙΡδΙΑΕ 

ΙΝ ΑΕΟΙΒϋδ Β. Ο. ΤΕϋΒΝΕΕΙ 

ΙίΟΜΙ Λ^' ί.^:,,^-* ίΐ 

■ν '- ( »^ / ■ Ί 

/ /ά ></.- φ: . 'Λ 
\ ν. 


^\\'ίΙΙ<^ ν, ι υΡβΙΑΒ: ΤΤΡΙβ β. ο. ΤΕϋΒΗΧΒΙ 
Οαηι α Ι)ϊΙ>1ϊορο]8, ΙιοηββΙΐΒΒΪιιιο γο^ϊπ^ θ8ΒΒΐη, ιιϊ Βΐϋ- 
ϋοΒΪ ΤΙιιιο^άίάΪΒ οπίάοηβ ητιηκ. ΐρβικη 3,ΐ»Εο1ιιίΒ.β ηιϊηοΓβιη 
ϋρραταΐΐ! οπϋκο 1)ΓθτϊοΓβ ίιΐΒΐηιοί3ΐιι ΛΐΗθΓβπι, Ιιοο πιϊΐιί 
ροΐΪΕβίιηιιιιι α^ειυίαιιι Βδκε νίάβΙΐΗ,ίιΐΓ, ιιΙ άΪΒΟΓβριηίίίβ 1β- 
τΐοπΙ)π5 οπιί53Ϊ3 βΟΓΪρίιΐΓ&θ οΐΐιη αΙτϊιΐΒς|ΐιβ ϋοίΐίοατα ίΉ,ηΐίΗι>6 
ΐαηι οοάίουη Ο βί Β, (}υ.θΓπια ΒΐιηυηΛ ββΙ Β,ιίΕίοπίΒ,Β, ρβΓ- 
φΪΒοβ ρΓοροηβΓβηΐιΐΓ. Οιιοιϊ υΐ Β,33β(}νιβΓθΓ, οοιϋοβΒ Ο βί 
Ο βίβίο €, ροι1ίοβ3 ΒΑΕΓΜ δϊ^ΐο 1» οοηιρίΘκιΐδ, 3ΪοαΙ)ϊ 
κΙΙβηιΙεΓ οοιϋΰΐιιη Ο βΐ Β & ο&ΐβπ8 (ϋΒΟΓβρΒ,ί, Βοτίρΐιιηιηι 
^»«τΙ« ϊηιΙίοΒ,νί, ηίδί γ[ιιο<1 νϊίία βχ ίΙβ,βίΗΐηο ογϊη, ίβτβ 
οιοίβί. δθά ϊη βιίΓβπιο ορβΓβ, ΪΒΐίΙβ αϊ (;8.ρϊίθ 92. 1ϊ1)ή VI,, 
οπιη οοάίοαιη ιπθΙϊοΓαιη ηο1ιι3 Β, ((ΐιοαιιπι ωώοΓθ βχ ρ&γΙβ 
ηηαβ άβίεποηιιιι, Η, βοηδθπίϋ', Ιοη^ίιιβ βΊι οιηηϊΙηΐΒ σβίεΓίΗ 
ΓθοβοΙαΙ., ίΐΒ, Γβιπ ββί, υί. οοάίοεκ ΑΟΕΓΟΜ 8Ϊβ1ο Ο δί^ί- 
βοΐΐτ«ιη ηβι^ιΐθ ΐΒ,ηιεη, τι()ί εοΐϋα. &ιαί1ίιιηιια ιΙΙΪΒοΓβραηΙΪΕΐ 
βχΗϋϋβΒβί, ρΓΪδίϊπΛ ίηιϋο&πιϋ ΓΕίϊοηβ ΒΪΡϊίϊοθΓβπι. Νηβι 
ΕοάΪΕΡτη Β ϊη ίΐϋ<; ραΓίιβ ηοη πιειιιΟΓίαηι ρΓ0Γ8ΐΐ9 αΐίειπι, 
8β6, 81 (ιΟίωη Γβιη ίρβοίβΒ, θ&ηάβηι, ορβΓΒ. ΰοιτΕοΐοπβ βΤΛ- 
τίη8 ίιηιηηΐΕίδΐιι ΐΐΐβ,ηι ι^πίιΐθΐϊΐ', βιΙιΐΙίβΓο, ρΓ3βίβΓ(^α8ΐιι 
«Ιΐιοά ίη 1)οηί3 3οηρΐαΓΪ3 1ι&π<1 γβγο ειιηι εοιίϊοβ Ο 3θ1ο 
οοΒΒβιιΚΐ, ϊηάθ ιπϊΐιϊ &ρρ3^-εΓβ νίάθίοτ, ηηοά ηικιβ βϊ οοη- 
ΐηηοϋο ϋΐιιη οο(1ίϋβ Α, ϊη ρηινϊβ ιηΒ,χϊιηε, ίηΐεΓεεάίί ϊη Ιιίβ Ι 1 ΰτΐΗ, ύβ Γβ οί. ρν&βί', ίοιηϊ ΤΙ. βί. οπί. 
3 Οί. άίβΒβΓΐαΙϊο ιηβΛ <]ΰ&β ΟοτηιικηΙατϋ ίτϋϊιή αΛ ΤΚνΛ,ψ 
' η ρ^ϊη«η<«3 ίοΒαηίιϊίαΓ (Ηαααίβ,β 1888), 
IV ΡΕΑΕΓΑΤΙΟ. 

([ΐιοοιιΐθ ϋΙϊηΒ ρθπηΒ,ηβΙ (οΕΓ. ν. ο. ΥΠ 34, 4 νΛΙήΙονς, 
5 αύτίρ τοντφ; 49, 3 ΐξίαταβ&αι; 52, 1 τρ τιίχπ; 78, 5 
^Αακραΐον; νίΠ 6, 5 δίοιηος; 34 κιπ-ά ^ιι^Γνον; 57, 1 ^ΐ' 
οιη.; 69, 3 Γήϊοι)- — Οοάίοιυη ΑΕΓβΜ βίπ^τιΐοηιιη ιϋ- 
δΟΓβρβ,ηί.ΪΛΒ ^ινΪ33ίιηΛ3 3θΙαΒ ίηάίο&νί, νβΐϋί οιηί33ίοηθ8 
Η,ιηρ1ϊβοιιϋοπθ3ς[ΐιβ, ΰ[υΒ, ίπ. γθ ϊαιΙΪΕΪιπιι βιιΙηΙϊΜοΠθ ίιιΐΒΒβ 
ΙΐΗ,ιιΛ ηβ^^'^^'™^ ρΓ»6ΒθΓίίιιι οιιιη 03.νβη(ϊιιιιι ίυβΓίΐ, ηβ ηίβπ- 
άΪ9 ηοη οοππηθίηΟΐΕΐϋβ ί3ΐ33, 1)θαίΐίΐΙΪΒ Βρβοϊθ3 Ιιίβ οοΕϋΰϊΙιιΐΒ 
Β,οοβίΙθΓβΐ. — δεηρίιίΓΗ,Β δΐβ^ηο γρ. αοί&ΐΗ,Η (^α&β (}ΐιϊ<ΐΒηι 
οιυιι Β,ΐϋκ αοάϊοϊΙ)ΐΐ8 οοηΒβηΙΪΒηΐ οηιΪΒί, ηθΐ^ιιε ϋοιτθθΙΐΐι•Λ3 
ιηιιηιιιιιιι ΓθοβηίϊοΓίιηι ηΪΒΐ ^κίΐθ βοΙβ,θ ΒοηρΐιΐΓβ,ηι νβΓαηι 
ρΓ3β1)θΐιΙ οοιηιιΐΒΐιιοΓΗ,γΐ. — ΒβΕβοίτιπι ΰοιϋϋΪ3 β ίΪ5 1οοί3 
3ο1ί5 ()ΐιϊΐ5Π8 εοΑϋχ Ο 3ϋπ-ρίτΐΓ3ΐιι &1ι οβίθήΒ άΪΒΟΓΕρΕίιίβιη 
ΒχΜΙϊθί ηοίεΐϊί. — ■ ^απ,β &ά οιΐΙιο^Γ&ρΙιίΗ,ιιι ρβΓΐϊηβηΙ: ίβΓβ 
0111131, ραιιοΐΒ βχοβρίΪ3 ί^ιιαβ ρ&ιιΐο πιβ,ϊογϊβ ηιοηιβηΐί Θ35β 
νί38. Θ33βη1:; ι^ιιίοαιηί^ϋθ &ιιίθΐη θϊιΐΒΠίοάί γθ3 3ϋθΐΐΓΒ,ίίιΐ3 
ε崙ηο3οβΓθ τοίβηΐ, βο3 &3 βιϋΐίοιίθπι οιϊίίοΒ,ιη, οιιίιΐΒ 3ΐ1θη 
ίοιηο δαΙιϊβοίιΐΒ βδί; ίη^βχ: οιϋιοβΤΕρΙιϊΰΐΐΒ, Γβίβοβηιη. — 
ΤββίιϊιηοηίΛ κοίιοΐίοπιιη. β,ΐίοηπηνβ 3θηρ1οηιιη, βί ς[ΐιαιιι αά 
νβτ\>Λ ΤΙιτιο^ιϋάίβ ΒΐηβπάαπιΐΒ, «ΐίΙϊΐΒ,ίβιη ρπΒΐηιβηιηί, Λίίιιϋ. 

Βθδίαί Ίΐί ραιιοΪ3 τθΓΐ)ί5 ειροπΒϋΐι, ({ΐΐ3.3 ϊη Ιΐίΐο θάϊΐίοιιβ 
ΓβίϊοηβΒ ίη οοιιϊβοίιΐΓί» «Ιϊθΐώ οιβΪΒνβ Γβοίρϊθΐιι3ί3 Ββοτιίιΐδ 
βίιη. ΒιΐΒ,β θπϊιη τεδ βί 1)ί!)ΗοροΐΒ,β βΐ ηιίΤιί βιϋίίοη.βπι ι^ιαι 
ρΐατϊιηϊ ιι3ϊιγϊ βΒΒθΐιί Ιιοιηίηββ ρβταιιΐί ΐθηθη^Λθ θ38β νϊάβ- 
Ιϊβϋίτιτ, Ηπ,ϋΐη, 116 ΐβϊΐιΐ3 ηϊηιΪΗ β, τιι1^&ίο ιϋβοβιΙοΓεΙ, αΐίβ- 
Γΐιιη ηβ ιηιιΐΐί Ιοοί οηιοβ ποίΕΐί Γβ1ίιΐ£[ΐΐθΓβηίιΐΓ. Ιηάβ ΐο,ο- 
ίαιη β3ΐ, ηΐ βί κβ,βρθηαπιβι-ο οοΕΪββίιιτ^Β ρβΓ 3β ίρΒίΒ ΐοηΐΒ 
ηβ<]^ιΐθ ΙαηΐΒΐι ργογβοβ ηβΰΟΒΒΗτίαΒ αβρβπίΕίΓθΓ βϊ ρααάοπΙιιΐΒ 
10013 (τβΜ ΠΙ 58, 5; IV 72, 4; II 15, 4) Ιβχίυβ βαηαηιϋ 
ϋαιίΒΟ, α^ Εοηίβοΐυτΐ,Β ίηΰβιΊαδ ΰοιιία^θΓβηι. Ιη 3,ρρ3τ3.ί:ιι 
ΟΓΪΐϊοο οοηίεοΙηίΓαε ιιί3Ϊ ϊη Ιθϊίαηι ΓβΡβρίΒ.8 ποη ϋοπιιηβηιοΓΛϊί. 

9οπ1)β1)Β.ηι ΗΕηηί&€ ηΐ8ΐΐ8β Γβΐ>ηι&Γίο. ΤΗϋΟΥΒΜδ ΗΙ8Τ0ΒΙΑΕ Ι— IV εοηδρβοίπδ δί^ΙοΓπιη. 0: Ι^ΑυκΕΝτίΑΝΠβ 69, 2, τηβιη1}Γ8.η., 8£ΐ60. Χ. ίηβαηϋβ. 
Ο ι (ΓοΙΙ. 2 — 7 [II, 1 . . . 15, 1] 80γ. πι. ΓθοβηίίοΓ, 0,.) 
(τ: ΜθΝΑθΕΝ8ΐ8 228, 1)0ΐηΙ)70., 83.60. ΧΙΠ., ιηβ,Γ^ίηβ 6Χ680. 

(80]:ίρ8ί886 νίάβηίιιτ ρΙιΐΓββ ιη8.ηυ8, €[ΐΐ3.8 οιηηβ8 8ί^1ο (τ^ 

ηοίανί. [(χ] άβΓβοίηιη οοάίοί8, (Ο) 80Γίρ1;αΓ8ΐιι ς[υ8.θ £ιιί88β 

νίάθίιΐΓ ίηάίοΗ,Ι;.) 
Β: ΥΑτιοΑΝπβ 126, πίθΐηΙίΓ&η., βαβο. XI. 
Α: ^I8ΑI^ΡIΝυ8 8. IτΑI^υ8, Ηοάιβ ΡΑΕΐ8ΐΝυ8 (βηρρί. Ογ. 255), 

πιβιηΙίΓ&η., 8&θο. ΧΠ. νβΐ XI. 
Ε: ΡΑI^ΑΤIΝυ8, Η6ίά6ΐΙ)6Γ^6η8ί8 252, ιιΐ6ΐηΙ)Γ8.η., 89»60. XI. 
¥ : ΑϋσυβτΑΝϋβ, 1ΐ0(Ηθ Μοναοεν8Ι8 430, πιβτηΙίΓ&η., β&θο. XI. 

(ΓοΙΙ. 4—5 [Ι 11, 3 . . . 20, 2] βΐ; 83—85 [ΠΙ 22, 3 . . . 34, 2] 

80Γ. ΠΙ. ΓβΟβηίίΟΓ, Γγ.) 
.Μ: ΒκίΤΑΝΝΙΟυβ 8. I^ΟΝ^IΝΕΝ8I8, 11,727, ηΐβΠΐΙ)Γ9,Π., 88,60. XI. 

(ίοΠ. 1 [Ι 1, 1 ... 3, 2] θΐ; 8 [Ι 33, 1 . . . 37, 2] 80γ. ηι^, 
25—33 [Ι 126, 6 ... Π 13, 7] βΐ; 40 ρΐ 39, 2 . . . 42, 3] 

80Γ. ΠΙ,.) 

Ο : ίτ&^πίθηία ΟχττΙιτηοΙιίΗ, ΟΟΧΧΥ. βί XVI, ρβ,ρτΓ., 8&βο. Ι. 

(II 90, 5 . . . 91, 2; IV 36, 2 . . . 41, 1.) 
Ρ: ΡΑκιβπίϋβ ΜίΝΑΒ (8αρρ1. Ογ. 607), 88.60. Χ. (Π 75 — 78.) 
&^ \ ο, 6^ £, §2 πΐ2 : ηΐ8.ηιΐ8 Γβθθη1;ιθΓ68 οοάά. ΑΒΟΕΓ(χΜ. 
Β, \) ο β £ § πι: πΐ8,ηη8 ίηο6Γί8,β οοάά. ΑΒΟΕΓΟΜ. 
άβίβΓ. (άβ1;6ΓΓ.): πηα8 (ρ1ιΐΓβ8) οοάίοιηη άβίβηοπυη. 
8θ]ιο1.: δοΐιοΐία (^υαβ ίη οοάίοίΐΐαβ βχδίαηί. 

8θ1ΐθ1. Ρ8.ίπΐ.: 8θ1ΐθ1ί8. Ρ8,ίπΐβη8ί8,, 88,60. Χ. 
+ ΗίίΟΓδ, βΓ8,83.; / 8ρ8τίίυΠ1 Ιΐηίυβ 1ίίίβΓ8.6. 

: 8ί^ηιιπι 8τθθβηί;α8 8ρίΓίίιΐ8ν6 ίη 1ϋ;1}6Γ8, ς[ΐΐ8,6 ρΓ8,β06(ϋ1; άβ- 

ΐ6ίαπι 8.υ1; οοΓΓ6θίυπι. 
γρ. 8θπρίιΐΓ3, 8ί§;ηο γράφεται ποΙβ,ϊβ, (Α γρ. Β = Α 6ί γρ. Β). 
ι θονκνβίδην βχολ^ων πιρί τοϋ βίο 
[θονκνβίδυτ'] καΙ τΐ/ς το% Χόγον ίβέας. 

^τ^μοα&ένονς μύΰτας γΐγινημένονς &ιΙων λόγαν 
η *νΙ άγωναη/, ανμβονλεντιχβη' τι χαϊ δικανικών νοτ/μάταν 
ΜΟζοίζ γενομίνονζ και ίχανίας ίμφο^η&ίνταζ, ΰ^α λοικίιν 
χαϊ ιών θονχνδίδον τελετβιν έντος καταατη\ναι' ηολϊις γα^ 
^ί^ άν^ΐρ τίχναις χαϊ κάλλιι λάγίον χαϊ άχριβείψ ηραγμά- 
χην χαΐ ύτ^ατηγικαϊς ανμβονίαϊς χαϊ πκνηγνριχαϊς ύπο&ε- 
9 βΜιν. άνιιγκαΐον δε τίρβιτον ίΐηιϊν τοϋ άνόφς το γίνος 
χνΐ βίον' Λ(/ί> γαρ ταιν λόγων ΐαϋτα ίζιταΰτέον τοις φρο- 
νοϋαι χαλίάς, 

Ι θονκνδίδ'ης τοίννν ό ανγγραφινς Ολόρον μεν τίροήΙϋΊ 
πατρός, ιήν ίηιαννμίαν ίχοντος άηΙ) ^Οίό^ον τον βρβκώυ 
βίίαιίίως, χκϊ μητρός Ηγηαιηύίτις, απόγονος ίί τών ενδο- 
χίμιοτάΐΒΐν ατρατηγών, λέγω ^ή τίον πιρί ΜιΙτιάδην χαϊ 
Κίμωνα, ωχείωτο γαρ Ιχ ηαλαιοϋ τω γε\νει ηρίις Μιλτιά- 11 
ίι^ν τήν αχρατηγόν, τω δί Μιίτιάδγ προς ΑΙαχον τον ^ιάς. 
οΰτως ανχιΐ το γένος 6 ανγγραφεύς ίχνω^εν. χαΐ τούτοις • 
^(Χνμος μαρτυρεί, Φιρικνδην εν τη πράττι των [ατοριβιν 
φάβχων οΰτω Ιίγΐΐν' ,,Φίίαίας δε 6 Αΐαντος οίχΐϊ ίν Α&η- !□ ΜαΓΟβΙΙϊηο Βί αηοιιτπιο Ι>ίο^3,ρ1ιο Γθοβηΐβηάίβ εοιίίοβιη 
Ρ&ΙαΙϊηιιιη Ε αάΐιϊίιιιί; ίη ϋβ α,ΰίβηι, ς^ααβ ίη Ιιοο Αεβιιιιί; 
(Η»Γ0β11. §§ 32—49), οο3ίοβιη Οϊΐβ1ίΒΓΐ)?ί:&ηιιιη βαά. ^ρ. 85 
ΜΟΟ. ΤίΠΙ , (τί(|, ΤϊΙαηιιιι βεΗρϊογ6β ΟΐΌβοϊ ηιίποΓθβ, ηιιοβ α. 
1ΙΙ)000ΧΙιΤ ^68Ϊθπη&ιιιι 6(ϋάΐ() ββουΐαβ 3ΐιηι, (ΐυϊ οοιΙβχ ηϊ ' 
Ρ&Ι&ϋοο ΑβΐθποΓ 68ί, ίία βϋΐίβ ρΓορθ αιΐ βυη ιιοοθ<1ίΐ, 

8 θονίίνβ/ίον άβίβγι 8 δ αάά. ΟιΐΒΟ,ΐΛιοιιαβ "4 Οΐί^β.- 1 

ι^ιφ! ατρατηγίαιι χαϊ Ε, ΟΟΓΓ. ΘΓΛΙίεΛ 15 βΐ ΙΐΌίΛΙίΟΐ^ 
ΒαύΒ. Ι. Βα. πιιιΐοϊ. Ι ΜΑΕσΕΙ,Ι,ΙΝΙ Ι ν«(£. ίκ Ι τοώϊον δε γΙγνιτ<ίί ιίάιν,Χος, τον 6ΐ ίΛίΛνκοί, 
τον 6\ Ι Άχίΰταρ, ταϋ δε Άγήνωρ, τοϋ 6ε "ΟΙιος, τον βΐ 2 
Αύκης, τον ϋ Τάφων, τον ίί ^^άιος, τον όί Αγαμ'ήατω^, 
τον δί Τ/βκνίρος, [ίψ' οι άρχοντος ίν Ά9ίιναίς] τοϋ ίέ 
5 Μιλτιάδης, τοϋ δί ΊητίοΛλεΙόης, ίψ' οί α^χον\τος Πανα9ή- β 
ναια Ιτύ&ιι, τον 6ε Μιλτιάδης, ος ωκιΟί ^ΕρρόυηΟον." 
μαρτνρεϊ τούτοις «οί Ελλάνικος ίν τ^ ίκιγραφομέντι ΑΟω- 4 
αΐδι. άλλ' οίχ ϋμ ϊ&ιοι ϊβξ, τί οίύτρ %ζος θοντινδ Ιδψΐ', 
ίοτι γας οϋτως τούτου ονγγίνής. βράχε^ ["οΙ] ίίόλθ}'κοί 6 

10 ίχοίέμ.ουν πρ^ς Άψιν91ονς, 'όντας γΕίτο\νας' ταλοιπίορον- ία 
μίνοί δί τα ηολ^μω χαΐ τι χαχον ον τιάαχοντις ίχ τον μιϊον 
Ιχειν άεΐ ταν πολεμίαν χαταψιύγοναιν ΙπΙ τα τον 9εοϋ 
χρηΠτήςια, ίΐδότες ΰτι μόνος 9ΐ}>ς ίξ αμήχανων ϊύρώκίί 
πόρους. Ο•ιον γαρ Ιΰχνς χατ Αίαγύλον ύπερτΐρα, πολλάκις 

1δ ί' ίν χαχοΐοι Ι ϊήν άμ'ήχοναν χαΐ χαλΐηας ζδνας"^ Ίιηίρ τε 18 
Αμμάιαν χρημναμενβν νεφελάν 6ρ&οΐ. χούκ ίψινΰϋ^ΰαν η 
τδητ ίληίδαν' Ιχρήβ9ηααν γαρ ν,ράτιατον ^ειν 'ηγεμόνα τον- 
τον ος αν αντονς άλωμένονζ ίπΐ ξενίαν χολΐιϊ]). τότε χαΐ 
Κροΐαος είχε ΛνδΙαν χα! τ«:ς Ά%Ίΐνας η Πειαιατρ(αι\δων ίο 

20 τνςαννίς. ίπανιόντες οίη• άπο τον χρηΰτ-ηρίον περιίτνχον 
τψ Μιλτιάδ•^ ηρο των ορχαν χα^εξομίνω της Αττιχ^ς, 
άχ&ομίνψ μεν τή τνραννίδι, ξητονυτι δί δικαίαν της Αττι- 
χής ε|ο^ον' ταϋτα γαρ ψχονόμηαεν ό ιρΎ\αμας ανταϊς. 1>ρ&ν '• 
ονν αίιοϋί ηλαντρών ϊχοντας \ ατολψ/, ϋννείς τι δύναται Ά 

25 πλάνη, χάλεΐ τοΐις ϋνίρας ίτά ^ενίαν, νπηρίταιν τώ χρηαμα 
λαν&άναν. οι δ ηΟ^ηΟαν τόν ■ηγεμόνα τΐιν άπο τών ξενίων 
εΐίηφάτες, χαΐ ηάντα αντώ διηγηβάμενοι ατρατηγύν ίχειρο- 
τάνηβαν αύτων. οί μίν ουν τύν 9εάν φαΰΐν ίρωτηααντα 
ίξελ&εϊν, Ι οί ίί ού» &νευ γνώμης τον τνράννου τήν εξ- » 

1 'Επίίνκοί Ε, οοΓΓ, 6οε11βΓ 1 Ηβεΐηββ, 4β11. ΗιιΙ^βΓΗ βΐ 

ΟοΓβϊηϊ 6 Αχηαε Ε, «οιτ. δϋβρίι. θ και ΑβΙ. Ετ, 14 χαι' 

^/αζι'Λβρ) θβρίβια 212 Βίΐο[. βά. ΐνβοΐιΐβϊιι 15 3ΰακ] οπι. Ε, 

ΒΒά βραέιαιπ ([ααίίαοτ ίβΓβ Ιίί*. ββϊ 16 ιιΐίΐμϊαμϊΐΌ* Ε |Ι •■£- 

Ψ^^ί^Ε^χ'ονχΒ 18 αλίαμίνονς Ε Ϊ8 α^τ&κ ΐ, ιοπ. ϊ!^^ νίΤΑ ΤΗϋΟΥΒΙϋΙδ. 3 ■ 

ιηχέναι, αλλά τα χρατοϋντι τήν η^όχληοιν των 
δίηγηαάι^ΐνον άπιλ&ιϊν' 0£ χαί τιροοδούς δνναμιυ 
', ησθΕΪς 'άτι μέγα δννάμ-ΐνος άυήρ ΐξΐίΟι των 
ούτος ονν τ^γούμίνος ίηλ'ήςαιΰε χά | μιμαντίνμένΐί ^^ 
την νίκην γίγνιται χαΐ Χ(ρρο\νήαον οΐχιΟτης. 3 
νόνΐος δε τον παιδίις αϊτοί διαδίχιται τί}ν ίν ϋρρο- * 

ά^^ή" Στηΰαγόρας & άδελψΙ>ς ίμομητ^ιος. 

νάντος ίΐ καΐ τοΰιου διαδέχεται τήν ά^ίιν Μιλτιάδ-ης, ι" 
αμος μίν τω πρώ\τω οΐχΐΊΙτί), άβείφός δε Στ^ηΟαγόρον 3 
Ιί'ήτ^ίος καί &μθ7ίάτξΐος. ουτο? ονν,, Όντων αύτώ ηαΐ- '' 
ίαν ίξ Αττικής γνναικόζ, όμως ίπι&νμαηι δνναΰτΐίας 
Ιαμβάνΐί θρακών §αΰίλέως ^Ολόρον ^νγκτέρα ΗγηΰιπνλΎΐν 
ηρος γάμον' Ιξ οί και α^ύτής γίγνεται ηαιδίον. κατϊλθόν- '* 
Χΐον δϊ Ι εΙς ττγν 'Έ-λλάδα Ιΐε^ΰδίν ανακευαΰάμενος τά α'ύτοΟ ιο 
ΐΐς τας Ά&ήνας ηέμηει καΐ ιά πολλά τοϋ γένονς &χοατέλλ£ΐ. 
ή ίΐ νκΐς άλίαν,εται, έν ΐ) χοΐ οί" παϊδες ούτοϋ, ίιλλ' οίχ 
θ[ ία της γνναιχίις τής θ^φιιιιης' αψίενται δ ϊλ6 βααι- 
ϋαξ) εΐ γε μί) Ηρόδοτος ■ψενόεται. Μιλτιύ\δης δ' εΐξ ιήν '^ 
,^ίττίκήν έχ θ^αχης διαφυγών αφξεται. ονχ άτίέδρα δε τήν ''' 
' τβν ζ,έχ'&ρων^ ΰνκοψαντίαν Ιγχλτιματα γά^ αντψ ζέπε- 
φερον^ διι^ιόντες τήν τνραννί'δα' άποφιύγα δί <^χαΙ τον- 
χονς *βί^ ατρατηγος τοϋ ηρλς τοίις βαρβάςονς πολέμον 

γίγνιται. άπίι τούτου οϋν χατάγεα^αί φηοι | ιό ϊο 

θονκνδίδον γένος, χαΐ μέγιατον τεαμνι^ιον νομίζονΰι τήν 
' ηοΐλήν περιοναίαν χαΐ τά έηΐ Θράκης χτήματα χαΐ ζέν 
Σκκ'αη^αύλΎΐ μ^ιαλΑα χ^νΰα. ίο«ίί ονν τιαιν είναι ι* 

1 πράϋΐίΐηαιν Ε, οοητθτϊ 2 οε] οΙε Ε, αοπ. ΟαΒΗ,ιιΙ>. 
7 ροβ^ ύ ίπ Ε ΒρΒ,ΰηιη ηοτειη Γθγθ 1ιϋ. 12 'Ολιίροιι Ε || ηνι;- 
βιαίιέΐηί Ε 11 αΐιτοϋ Ε 20 ^χ^^ών (ίο Ε ΒραΙ. οο(ώ ιθγθ 

Μ«.), 80—21 {πίψερον (ίη Ε Βρ&Ι. ΟΕίο ίβΓθ ΙϊΙΙ.). 21—22 *αΙ 
■ο^Μΐ; ηαΐ (ίη Ε βρβ,Ι;. ββρίβηι Γθγθ ΙαίΙ.) βϊ 8ιιΪΛλ β. ϊ, ΜιΙτιά- νοφτΟΕ Ε 23 ρθΒ( ονν ίη Ε 9ρα,ί. ηονβπι ίβΓβ ϋίΐ;. 26 — 2Θ /ν ] 
^Μ>ηη (ίη Ε βραΐ. οιιίο ΓοΓβ ϋΙΙ.) »(1(1, Ρορτ^ο 
Γ 
4 ΜΑΕΟΕΙ,Ι,ΙΝΪ 

τοϋ Μιλτίάδου ^ 9νγατ$ιίοϋς. ηα^ίΰχι ί' ημΐν τήν 
ούτοϊ ί'ήτΐίβίΐ', μτ^δεμίαν μνήμην ϊκρί τοί ^'ί'ΙΐΌυς Κίηοιι)- 35 
ί^ίνος. μή ά)'νιιώ|ΐΐ£υ ίέ τοβτο οτι ζΌίορος, ονχ} Οποίος ιβ 
ί κατήρ «ϋιώ ίιϊτί, ιής μϊιι πρώιης δυλλίκβ^ς γ6 ^ ίχον- 

Αιδνμοι δοχ,ΐΐ, τιμά^ΐψαι. οτι γα^ "Ολορός Ιΰτιν, ή σιηλη 
ίηΐοΓ ή ίπϊ τον τάφον κΪγοϊ κπίΐί'νιι, ?ν&α κΐ\χάΐ}αχταί' ^^ 
„Θουχ,νβΙδης 'Ολόρον ΆΚιμούαιοξ^' πφς γαρ χαΐς Μίλι- υ 
τίβί 7£ΐ5ί.«(5 χκλονμΐνβίί ^ΟτΙν ίν ΚοίίΊ^ τα χαίονμίνα Κι- 

10 μώνια μνήματα, ίν&α δείκννΐαι Ηροδότου ααΐ θονχνδίδον 
τάφος, εύρίΰκιται ^ίή^ δήΐον οτι τον \ Μιλτιάδον γίνονς 4 
ων" ^ίνος γαρ ουδείς ίχιϊ -^άπτετΜ. χαΐ Πολέμων δΐ ιν 
τώ περί «κροπόλεωϊ τούτοις μαρτν^ιϊ' ίν&α «αί Τιμό&(θν 
ν[Ι>ν αίιτφ γεγενΐιβ&αι τίροαιατορεϊ. & ίέ 'Έρμιηκος καΐ άπο ι» 

15 τ&ν Πικίιατρατιδ&ν αυτόν λέ\γει τ&ν τυράννων Κίκιιν το ^ 
γένος ^ δι6 χαΐ διαφ&ονεϊν αίτόν φηβιν εν ι^ αυγγραφ•^ 
τοις ηερί Αρμάδιον χαΐ Λριαχογιίτονα , λέγοντα οις ούχ 
ί}ΐΐΐ'θνΓθ τυραννοφόνοι' ού γαρ ίφόνΐνααν τον τύραννον, 
άΐία τον &δείφον τον τνράννον "Ιτΐπαρχαν. •1)γάγετο δί 18 

20 γνναΐχα ώτό | Σκατιτης ϋλης της Θράκης πΙονβ(αν Οφόδρα ίο 
χαΐ μίταίλα κεκτημένην έν τ^ θρ^χ-τι- τοϋτον δε τ6ν Ββ 
κλοβιον λαμβάνων οί» £(£ τ^νψ)]ν άνήλιβΛεν, άλία προ τοϋ 
Πίλοποννηΰιααοϋ πολέμου τον πάΐΐμον αία&η&είς κινειΟ&αι 
μέίλοντα, προιλόμενος αυγγράι^ιαι ο-ύτόν πα\ρεϊχε πολλά τοις ΐί 

25 Α9ηναΙίαν ΰτρατιώταις και τοις Λακεδαιμονίων καϊ πολλοίς 
άλλοις , ίνα κπαγγέλλοιεν αύτώ βονλομένω ανγγράφειν τα 
γιγνόμενα κατίί χαιρί>ν χαΐ λεγόμενα ίν αύτψ τψ πολέμα, 
ζητητίον δί ΰιά τΐ χαΐ Λακ,ιδαιμονΙοις Λαρεΐ^ΐ χαϊ άλλοις, ^ι 
ίξήν Ά&ψαίοις δι\δ6ναι μόναις χαΐ παρ' ίκίίνων μανϋάνειν. »α 

3 Χ>λορος, οίκ &ΑΑ. βϊβ,υβττί Ι ΌραΧος] ΌΙοι/οβ Ε 6 Όρο- 
Ιος Ε 8 ορόΐον αλψοϋαιοε Ε 8—9 ΜΐΙιρΙβι Ε 11 β-ί) 
Λάά. Ετ. 13 άνΐ ΰντοΐ Ε, οοΓΓ. Ρορρο 13—14 καΙ////&εονν/// 
--'- -„ Ε, βι Βαϊάβ, β. ν. θονχυβίβηί βηρρί. Οαβ&ιιΙ). 37 γενό- νίΤΔ ΤΗϋΰΥΒΙΟΙδ. 5 ^Η 

Μΐί Ιίγομεν 3γι οΰκ άαιιόπας ««ί Τ0Γ5 άλλοις παρεΐχεν' 
ΦΧΟηάς ^άρ ην αντά τήν άλήΟ-ίιαν ιών τιναγμάτων ανγγρά- 
ψαι, Είκύί 5ε ην Α&ηναΙονς τΐρός το χρήοιμον ίαντών 
ατίαγγίΐλοντας 'ψιύίεα&οι «ηΐ ίέγειν ηολίάχις ά>ς "ήί^ΐίε 
ί ίνί|«^σ(ίμΕμ, ού νιχτίοαντας. δώ 7(&αι ηαρΗχεν, ίκ της τ&ν α 
Μ>11ίόν αυμφωνίας ϋ^ρώμίνος τήμ της αληθείας χατάΐηψιν' 
τύ γα^ αΰΐίψες Ιζελέγχίται, τι) των ηίίίόναν ανναΰονΟη 
Ονμψωνία. 

Ήκονΰε δε διδααιιύλαηι Άναξαγό^ον μεν ίν φίΐοαό- ϊβ 
φοις, οθΐν, φηαΐν 6 "ΑντνΙΧος, χαΐ | «■θΐος ήρί;ι« ίνομία&η, ίο 
τ^£ ίΜί&ιΐ' &ιω^ίας ίμψορη&είς, ^Αντιψβιντος δε ^ψορος, 
Λίΐνοϋ τήν ^ητο^ιχην ονίρό;, οί χκΐ (<έμ)Ί;τ«ί ίν Γ^ όγδότ^ι 
&ς αΙτΙον της χαταίνΰεως της δημοκρατίας χαΐ της τ&ν 
τβτ^ακοβίοιιι καταατάβεως. οτι δί μετά τύν θάνατον τίμίο- 
^οτί^|νοι τόΐ' ^Αντιφώντα οΐ ^Α&ηναΐοι ιρ^ίψαν Ιξω της ίκ 
ΐΐόλειος το ααμα βεβιώπηχεν, ώς διδαΰχάλω χαριξόμενος' 
\ Ιέγΐταί γάρ ώς ί^ρΐψαν αντοϋ τα ϋ&μα οΐ Ά9ηναϊοι ώς 5 
αΙτΙου της μίταβολης της δημοχρκτίας. ονχ Ιποίιτεύαατο 28 
ί ί βνγγραφιύς γινόμενος ίν ίιίικία ονδε ηροβηλ&ι τώ 
βημανι, ίατρατηγηαε δ άρχίκακον άρχίΐν \ παραλαβών" κηό & 
γαρ ταύτης φνγαδεύεΐαί. τιεμφ^είς γαρ ίη ΆμψΙπολιν 
Β^αίδον φ&άΰαντος και προλαβόντος οίτήν ίΰχεν αίτίαν, 
ααΐτοι μί) ηάντα χατοατάς άνόνητος Ά9ηναίοις' τής μ^ν 
γ&ΙΙ άμαρτάνει, Ήιόνα δί ιήν ίπϊ Στρνμόνι λαμβάνει, άλλα 
καΐ οΰτως το \ τιραιτον ατύχημα εΙς αμάρτημα μεταλαβόντες ίο 
φνγαΰεύοναιν αντόν. γινόμενος δ' ίν ΑίγΙνη μεχα ιήν β* 
φνγί)ν ώς ίίμ ηλοντών Ιδάνείβΐ τα πλεΐβτα τ&ν χρημάΐ(ον. 
Μία χ^κϊΓθΐΐ' μετήλθε χαΐ διατριβών ίν Σκαητ^ ϋλγ ύηο ϊό 
«Ιατάνφ ίγραφεν' μτ) γαρ <ϊή τίει&ώμε&α \ Τψαίω λίγοντί ίο 
&ς φνγάιν ωχηαεν ίν Ιταλία. Ι'γραψΐ δ' ονδ' οϋτιας μνη- ίβ 

9 ήκοΐ'βΐ . . . ψιίααύψοις ϊη Ε ροβΐ ίμφοςηβ•ε£ί ροβίία ^^^| 
— 1ΗΒ £ "^ αντύΧΙοί Ε ]] ήρίμαι Ε 1ϋ εΐ Ιθ βη^αιι.ΐίατ«ί(ΐΐ β. ^^Η ΜΑΚΟΕΙ,Ι,ΙΝΙ 

ΜΛΐΐάδον ^ 9νγαχριόονς. παρίΰχι β' '^ιμΐν τ 
ιχίτός ξήτηΰιν, μηδεμίαν μνήμ-ην πίβΐ τοϋ γέ\νονς πίΛοπ]- ;5 
μίνος. (ΐή ο:γνο&μιν 6ε τοντο οτι ζ'ΟΧο^ος, οΰκ^ "ΟροΙος ίο 
ί Μίΐτή^ αϋτψ ^βτι, ΐ^ς μ\ν τίρώτης ανλλαβής ϊή ρ έχού- 
6 Οίΐς, της ίί ίευτεροίς ιό λ' αΰτη γά$ η ϊ'ρίΐφΐ)! 'ί'ϊ *"' 
/Ιιβύμψ δοιιεΐ, τ^μά^ηται. δΐί γαρ Ολορόε ίατιν, τ) ΰϊήλί; 
ό-ηίοΐ -ή ίπΐ το€ τάφου «ίτοΐ «Ιίμένΐΐ, ίν&α Κ£|χκρβ«ται' οο 
„βου)ίυ3Μτ)ς ΌλόρίΜί '^λΐιΐιοιίιϊιος." 3Γρ&? ^^Ρ ^""Ε Λίϊλί' ΐ7 
τώι 7Ρΐ)λοίί5 «Βλουμίνοίϊ ίΐϊτίν ίμ ΧοΛ|( γκ καίούμινα Χ(- 

10 μώνΜΐ: μνή^Μίτα, ίν&α δΐίχννται Ήροδότον χαϊ θονκνόίδον 
τάφος, ΐύρΐΰχιται ^ίή)> ί^λομ οκ τον \ Μιλτίάδον γίνονς 4 
&ν ξένος γαρ ούδεΙς ίχεΐ ^άητεταί. μΛ ΠοΙέμων δε ίν 
τψ ΜΕρί άχροπόλιως τούτοι,ς μαρτνριΐ' ί'ν&α καΐ Τιμό&εον 
νΆν αντώ γεγενϊΙα9αι προΰίατο^ΐϊ. 6 δε Ε^μίτίΛος χαΐ άηο ιβ 

Ιό τ&ν Πεκίΐΰτρατίδ&ν αύτον ίέ\γει των τυράνναν ελκαν τή ^ 
γίυος, ίιο και διαφϋ-ονεϊν αντόν ψηαιν ίν τ^ ανγγραφ'^ 
ίοίς περί ^ίρμόδιοιτ και ΑριατογεΙχονα , λέγοντα άς ο^Χ 
ίγένοντο τνραννοφόνοι' ον γίιρ ΙφόνινΟαν τ6ν τύραννο 
άλΙά τον άδείφόν τον τνράννον Ιηπαρχον. τιγάγετο ι 

ΪΟ γνναϊκα από \ ^κατη^ς ϋλ•ης της ©ρόχης πλουΰίαν ί 
χαϊ μίταίλα χεχτημΐνην ίν ΐ^ Θρ9'«]ί• ϊ»>ίΐ(>ν 
αλοντον λαμβάνων οΰ» ιίζ τ^υφήν άνηλιΰκΐ 
Πελοηονντιαιαχον πολίμον τ:ί>ν ηόλεμον αΐΰ&ι 
μέίΐοντα, προίλόμενος βνγγ^άψαι αύτ6ν 

26 Α&ηναΙ(ον ΰτρατιώταις καΐ τοις .^αχΐδαιμονΛ 
αΙΙοις, ίνα άπαγγέίλυιεν αντφ βονλομίνα 
γιγνόμενα χατα χαιρον καϊ λεγόμενα ίν ί 
ζψητίον δί δια χΐ χαΐ ΑαχιδαιμονΙοίς ι 
Ι^ν Α&ηναΙοις δι\δάναι μάνοις καΐ παρ ίκΕ 

3 ΌΙοροΕ, οίχ 8ΐ1Λ. ΟγληθΗ; || Ό^οΙοϊ] "ί 
ίος Ε 8 οριίΐου αλιμούαιος Β 8—11 " 
αΜ. Κτ. 12 α,ν] Ιίντοΐ Ε, ιιΟΓΤ, Ρορρο 
'^'^^Λ'^' ^ '^ϊ'^'ίβ β. ι•, θονανδίδιις βορρΐ ί ΜΑΚ0Εί.Ι.1ΝΙ Ιλβίί" τοϋ Μιλτιάδον η ^νγατςίδοΰς. παςέαχΐ ί' ήί*"" ^ΐ*" "^^9 
ίχντύς ξήτηαιν, μηΰψίαν μνήμην περί τοϋ γέ\νονς τΐεηοίη- 35 
μένος, μη άγνοδιμιν όϊ τ(τΰΐθ οτι <^Όίορος, ούχ^ "Ο^ολος ιβ 
5 πατης αύτψ ίίτί, της μίν πρώτης ΰνίλαβης τ6 ρ ίχού- 
6 δης, της ίέ δενχέρας ιό ϊ' κΰπ) ί'ορ η γ$αφη, άις χαΐ 
^ιβνμα δοκΐί, ημά^τηται. οτι γαρ Ολορός ίατιυ, η Λϊ^λι) 
δηλοΐ ή ίτά τοϋ τάψον αΐτοΒ «ίίμίιιη, ϊν^α κίΐχάραχτβί' βο 
„®ΐ3νιιν8ί8ης Ολόρον ΑΧιμονΟίΟς.^^ ιτρόϊ /άρ ΤκΓρ Μίλί- ΐ7 
ιώι π^ΰίαις χύτΛουμΐναι^ ^σιΐν έν ΚοΙΧτ) τα *αΧονμΐνα Κι- 

10 μώνία (ΐνήματα, Ινθα ίΐίκννται Ηροδότου χαΐ θονχνδίδον 
τάφος, εύρίαχεται. ζδ^ΐ^ δηλον οτι. τοϋ | Μιλτιάδον γένονς 4 
ών' ζίνος γαρ ο^Βεϊς ίκιΐ θώτΐίΐαί. καΧ Πολέμων δϊ ίν 
τω πΐρΐ ^ροαόλιως τούτοις μαρτνρεΐ' ίν^α και Τψά&ιοΐ' 
νίόν αΰτω γιγΕνΐ^ΰ9•αί προΰίΟτορΒΪ. 6 δε "Ερμιτίπος χαΐ άπό ιβ 

15 τδιν Πειβιατρατίδ&ν αύτον Χί\γει των τυράννων ελκειν το ^ 
γένος, ίίό χαΐ διαφ9ονεΐν αντάν ψηβιν εν τη βνγγραφ^ 
τοις περί Άρμόδιον κο! ΆριΟτογείτονα , λέγοντα ως ονχ 
εγέναντο τυραννοφόνοι' ού γαρ ΙφόνευΟαν τον τνραννον, 
άλλα τον κδελφ6ν τοϋ τνράννον "Ιπ^αρχον. 'ηγ<^ετο ί^ 

20 γννοΐχα άπό \ Σκαπτής ΰλης της Θράκης πίοναίαν ΰφύί 
χαΐ μέταλλα κίχτημένην ίν τ§ Θράχ'η. τοϋτον όΐ 
ηλοϋταν λαμβάνιον ον» είς τ^υφήν άνήλιαχεν, Ιίλλίί πρ^ χ 
Πίλοτίοννηΰΐαχοϋ πολίμον τον ηόλεμοιτ αία&ηϋ•εί'' "ΐΐΈΜίθαΐΠ 
μέλλοντα, προιλόμενος αυγγ^άψαι αύτΐιν πκ|ρίΓ 

25 Α&ηυαΙίον Οτρατιώταις χαΐ τοις Αακεδαιμονίί 
&λλοις, ϊνα άΐίαγγέλλοιεν αύτψ βονλομίνω 
γιγνόμενα χατα κκίράν καΐ λεγόμενα ίν αύ'ί 
ξητητέον δί διίι τΐ χαϊ Λακεδαιμονίοις παρεί 
^ΙΑν Ά&ηναίοις δί\δόναι. μάνβί£ χαΐ παρ' έχίίνα 

3 Όίοροί, ούχ 8^Λ, ΟτΛίιβΓΐ || Όρολοί] "Οίοροί 
Ιοϊ Ε 8 ορόλον αΙιμοιίσιΟΕ Ε 8 — 9 ΜιλιρΙαι 
Λάά. Κτ. 12 &ν] Βντοβ Ε, «οττ. Ρορρο 13—14 % 
•^^^ιΒ, βχ 8αίά& 9. γ. θον*ν3ίβιΐΐ βιιρβί. ς»^ 4 ΜΑΚΟΕίΙ-ΙΝΙ Ι 

τοϋ ΜιΙτιάδον ^ ϋ^γαχριδοϋς. πα^έαχι δ' ήμϊμ τήν αίΐας 
αύτύς ξψηαιν, μηδίμίαν μνήμ^ην περί τον γέ\νονς Λίποιτ}- «5 
μένος. |ΐιή άγΐΌ&μιν δε τοϋΐο οχι, <^ϋίο^ος, οίκ^ "Ο^ολος ιβ 
ί παχίι^ αύτφ ίβτί, τ^ς μ^ν πρώτης βνλλαβης τή ρ ίχού- 
β (ΐί)ί, της βέ δεντέρας τα λ' αΰτη γαρ η γραφής ά>ς χαΐ 
^ιδνμψ δοκεί, ■ημάρτηται. οτι γαρ "ΟΙορός ίοτιν, ^ βτήλϊ; 
ίηλοΓ ή ίπΐ τοί τώφοιρ κέτοΰ «εψίνη, ίν&α χΐ\χάραχτ(α' ^ο 
,,&ονκνδίδιις Όλόρον ΐ4λίμοιίθιθ5-" ™ρί'? ίΊ^Ρ ΓκΓί ΛΓίΙί- η 
τΐΰί πνίαις ίίαλονμέναις ίΰτίν έν ΚοΙίΐ) τα καλούμενα Κι- 

10 μώνια μνήμιχτα^ ίν&α δίίκνντκι Ηροδότον %αΙ θονκνδίδον 
τάφος, ιίιρίαχεται ζίή)> δί^ίον οτι τον \ Μιλτιάδου γίνονς 4 
ϋν' ξένος γα^ οΐίίίς ίχίΐ &άπτεται. χκΐ Ποίέμαν δΐ ίν 
τφ πιρί άχροπόλιβ>ς τούτοις μαρτνρεί' ΐ'νθα χαί. Τιμά9ίον 
νΆν αντώ γίγενΤ/α&αι ττροΰ ιβτορίϊ. ό δε "Ερμιτιπος χαϊ άηό ΐ8 

15 των Πειΰΐΰτρατιδΰιν αύτον λέ\γιι ίων τνράννων 'ίλαειν ιά 5 
γένος, ίιή χαΙ ΰιαφ&ονεΐν αυτόν φηοιν ίν τ^ Ονγγραφ'^ 
τοις ηερί Αρμάδιον χαΐ ΑριΟτογεΙτονα , λίγοντα ώς ούχ 
ίγίνοντο τνραννοφόνοί' οΰ γαρ έφόνενΰαν τύν τνραννον, 
άΐλα τΙ>ν άδελψόν τοϋ τνράννον "'Ίΰτπαρχον. ηγάγετο δε ι» 

20 γνναϊχα άπο \ Σκαπτής ϋλης της Θράκης τίλουΰίαν αφόΰρα ίο 
κκΐ μέταλλα χεκτημίνην ίν τγ θράκΐβ. ιοντον ίί τον 30 
πλοντον λαμβάνων ουκ £Ϊ? τρνφην άνηλιαχεν, άλλα ηρί) τον 
Πελοποννηαιαχοϋ ποίϊ'μον τον πόλΐμον αΐο9η&εις «(υίΛθικι 
μέλλοντα^ προελάμενος ΰνγγράιραι αύιάν πα|ρΕΓχ£ τίολλα τοις ιβ 

26 Α&^ναίαν ατρατιώταις χαϊ τοΐς ΑαηεβαψονΙιαν καϊ ηολλοίς 
άλλοις, ίνα άηαγγέλλοκν αντώ βονλομίνφ ανγγράφειν τα 
γιγνόμενα χατά χαιρον «κΙ λεγόμενα εν αντώ τώ πολέμί 
ίψητίον 6ε δια τι χαϊ ΑΐΐκεδαιμονΙοις Μβρίίχί » 
ί^ον Ά&ίριαΙοις δι'δόναι μόνοις χαϊ παρ' £ 

3 Χ>λοροΐ, ούκ αΑΑ. ΰΓαο^Η ||ΐ)^ 

Ιοΐ Ε 8 ΟρόΙον αΙιμοναιΟΒ Υ 

αάά. Στ. 12 3>ν} ίντοί Ε, οοπ. - ,„ 
'^'«'Ε, βχ Βαίάα β. ν. θονχνβίβηί ΐ νίΤΔ ΤΗΟΟΥΌΙΟΙδ. 5 

<ΐαν 8η οίιχ άΰαόπως ΛαΙ τοΐς αλίοις τΐαριίχιν 

ί )ΐλρ ^ν αντώ ιήν έληθειαν των η^αγμάταν Ονγγρά-• 

ίε τ/ν Ά9ηναΙονς τίρος το χρήΐϋμον ίαντίάν 

ιντκρ ψίΐ)δ(ΐΓ#βί «οΙ λέγαν τίολίάχις ά)ς ■ίΐμείζ 

ν, ΰύ νικηοαντας. όιο κααι πα^ι^χ^ν, ίκ τ^ς τ&ν Ιί 

•μφωνίας 9η^ώμινος την της άλη&ιίας χατάλητίιιν' 

ΐαφίς Ιξξλίγχιταί τ^ τών ηλξΐόνων ανναδούΰ^ι 

: 6ΐ διδασκάλων Άναξαγόρον μϊν ίν ψιλοαό- ** 
5» ^9εν, φηαϊν 6 "Αντυλλος, χαΐ \ &&ΐος ^ρέμα ίνομίαΰη^ Μ 
Γ Γή5 Ικίί^ιν &εωρΙας ίμφορη&είς, Αντιφώντος δε ρψορος, 
Ι ίίΐνοϋ ιήν ^ητορΗίήΐ' ανδρός, οί χα'ι μίμνηται Ιν τ^ ό/ίό]) 
&ς αίτιον της χαταΐνΰεως της δημοκρατίας *αϊ τ^Ε Τΐ&ν 
ητ^ΜίΟΟίιον ΧζίταΟτάσιως. οτι δε μίτά τον &άνατον τιμ»* 
Β (/θνμΐ\νθι τον ^Αντιφώντα οί Ά&ηναϊοι ΐρρί•φαν ίξω ι^ϊ 5ί 
ηόλίωξ το αδίμα οεοιώηηχίν , ως διόαΰχάλω χαριζόμενος' 
Ι ΐ£γΐΐαι γαρ &ς ίρρί'ψαν αντον το αωμα οϊ Α&ηναϊοι ως 6 
αΐτίον της μίταβοίής της δημοκρατίας, ούχ ίηολιτεύΰιηο 3» 
δ' ί ανγγραφενς γενόμενος Ιν ήλιχ/ξί ονδί ηροο^λ&ί τψ 
Ο ρ^ματι, ίατροτηγηιΐι δ' άρχέχαχον άρχ'ΐΐν | παραλαβών" &λ}) ϋ 

γ&ρ ταύτης φνγαδΐνιται. Λεμφ9ΐΙς γαρ Ιλ ΑμψΙ•αοίιν 
, Β^οίδον φ9άααντος «αΐ ττρολαβόντας «ϋτήν ίοχΐν αΐτίαν, 
Ι καίτοι μί] πάντα χατασ9ΐς άνόνητος ^Α^ηναΙοίς' της μίν 
γίιΐΐ άμαρτάνει, Ήιόνο δί ϊ^^ώ Στρνμόνι λαμβάνη. αλίλ 

Βΰ αμάρτημα μεταλαβόντίς ιο 

' Εμ Α1γίνΐ(ΐ μι-τά τήν 2« 

■ΊλΗΐιτα τών χρημάτνιν. 

ίν Σκοπτ^ϋ Ολί] ΐηιϊι «5 

θ„ \ Γιμβίςι ί.ίγοντι α Β καΙ οΰτας τό | πρώτον άνί 

χδινοναιν αντόν. γει 

/ ττλοντών ίί 

^εϊ9ι,' μίΐί/Χ&ί χα 

■ ιγροφεΐ'- μ^ ^ά/ 

' φχηαΐν ίν 'Ι 


ΜΑΕΟΕ^ϋΝΙ 1 τοϋ ΜίΙταίδου η θυ^αΓριίΌϋς. παρίΰχε ό' ημϊν την ^ίλλα^ 
αυτός ξτ^ττ/ΰίν, μ,ηδιμίαν μνήμην πίρΐ ΐοΟ γέ\νονς π£τίοΐϊ)- 35 
μίνος. μί) άγνοώμεν 6ί τοντο οτι (^Όλορος, ον»} Ορολος ιβ 
δ «οττήρ αύτώ ίατι, της (άν τίρώτης ανλίαβής το ρ ίχον- 
5 αης, της δι διντίρας το ί' κϋτη γαρ ή γραφή, &>ζ «ωΐ 
δίδυμα δοχίί, ήμάρτηται. οτι γαρ "Ολορός ίβτιν, ή ΰτήλη 
ΰηλοΓ •η ίπΐ τον τάφου αύτον χΐΐμίνη, ίν&α κΕ\χάρα»ται' 3ο 
„θονχνδΙδης 'ΟΑόρου Άίιμονβίος.'* προς γα^ ταΐς ΜεΙι- υ 
τΐαι ηϋλαΐζ καλονμϊνοας ίοτϊν ίν ΚοΙΙτ) τα χαλούμΐνα Κί- 

10 μώνια μνήματα, 'ίν&α διίΛνυται Ηροδότου καϊ &ονχνδΙδον 
τάφος. ι•ίρΙα»εται ^ίϊ)^ δήί.ον οτι τον \ Μιλτιάδον γένονς 4 
ών' ^ένος γαρ ονδιΧς εχεΐ ^άτΐτεται. και Πολέμων δι ίν 
τψ πιρί άκροπόίαος τούτοις μκρτνριϊ' ίν&α χαϊ Τιμό&ιον 
νίίιν αντφ γεγενήα&αΐ τΐροαιατορεϊ. 6 δι 'Έρμιΐίτίος χαΐ άηΐ» ΐϋ 

15 των Πίίσιατρατιδ&ν αΰϊόν λί\γει των τνράννων ϊλχειν το β 
γένος, δι6 χαΐ διαφ&ονεΐν οντόν ψηβιν ίν τή βνγγραφή 
τοις ιαρι '^ρμόδιον «αϊ Άριατογείτονα , λέγοντα ώς ονκ 
ίγέυοντσ τνραννοψόνοι' ον γαρ ίφόνευΟαν τον τνραννον, 
άλλα τον άδελφον τον τνραννον "Ιτΐτΐαρ^ον. ήγάγετο ίϊ ιβ 

30 γυναίκα άπα \ Στιαητής ΰλτ^ς της Θράκης πλονοίαν Οφοδρα ίο 
χαΐ μέταλλα Κίχτημένην ίν τη Θράκη, τοντον δ'ΐ τον 30 
τΐίοϋτον λαμβάνων οΰκ ιΐς τ^υςοήν άνήλιΰχιν, άλλα ΐϊρύ τον 
Πίλοποννηβιαχον τΕοΑ^/ΐιον ταν πόλεμον αΙα&η&ΒΪς κινείΰ&αι 
μέλλοντα, ηροελόμενος αυγγράτί/αι αύτίιν Λα\ρείχΒ πολΙα τοις %& 

36 Α&ηναίΐύν ατρατιώταις χαΐ τοις .Λακεδαιμονίων χαΐ πολλοίς 
αίλοις, ίνα άπαγγέλλοιεν αντώ βονλομένω ανγγράφειν τα 
γιγνόμενα κατά καιρόν καΐ λεγόμενα ίν αύτφ τω ίίολέμω. 
ίητητέαν δε διά τΙ Μ,αΙ ΛαΛεδαιμονίοις Λαρεΐχε καϊ αΧλοίς, 31 
έ|6ν ^Λ&ψ/αΙοις δι\δ6ναι μόνους χαΐ παρ ίκείνων μαν&άνιιν. !0 

3 ΌίορΟΕ, οόχ Β,άΛ. βΓΒ,ιΐΒΓί |(Όρολοί] "Οίοροΐ Ε β ΌβΟ- 
ΙΟΕ Ε 8 ορόΐον αΐιμούαιοε Έ 8—9 ΜιλιρΙαι Κ 11 ^ή 
αάά. Ετ. 13 ώρ] ΰντοί Ε, οοη. Ρορρο 13—14 χαϊ////&•Βΐινν/// 
'^ΐ'ΛιΕ, βχ βαϊάβ. 8. V. βοΐίκυίίδηί Ηΐιρρί. ΰ&βίΐιαΐ). 2Τ γΐνο• νίΤΑ ΤΗΧΤΟΥΏΙΟΙΒ, 

ίγομίν δη ούκ άαχόχαις και τοΐζ αίΚοις τιοριίχιν' 

ας γ&ιι -ην αντώ την «λήθ'ϊίίϊΐ' τάη/ τί^αγμάτα»/ ανγγρά- 

I ίΙ)ύίς δί -ην Α&ηναίονς Λροί το χ^ήοψον ιόντων 

νέΐλοντας 'ψενό'ια&αι χαί Ιέγειν χοίλάχις &ς 'ήμε'ίΐ 

ϊαμεν, ον νίχήΰαντας. δώ π&ΰι πα^ΐχεν, έχ χης των α 

ν Ονμφωνίας δρώμενος ιήν τ^^ άλ•η&εΙας ΛοΐάΙηψιν' 

Αΰιίφίς ίξίΙίγχΒται γ^ των πλειόνων αυναδούο^ 

ίονΰΐ ϋε διδαΰκάλων ^ίνα^αγάρον (ΐιν ίι/ φιΐοΰό- * 
ΰ9ίν, φηοΐν & "ΑντνίΙϋς-, χαΐ \ α9ιος Ύί^ΐμα ινομία&η, χ 

^^Κΐί&ΐν '&ίωρ/ας ΐμφο(ΐ»/•9"{/ς, Αντιφώντος δε ^ητορο^, 
•ήν ^ητοβίκήν άνδρας, ον «αί μίμνψαί Ιν τξ 6γδότ[ΐ 

αΙτΙον της χαταΐνΰεως ττ^ς δημοκρατίας «αϊ της ταη> 
τΐτρακοοίων καταατάΰεως. ϋτι βί μετά τον &άνατον τψοι- Ι 
β (θύμΐ\νοί ιύν Αντιφώντα οι ^Α&ηναΐοι ίρρι-ψαν Ιξω τί^ζ ΐ] 
ηόλίας τύ α&μα αεΟιώτίηχεν , ως διδαβχάΐω γαριζόμενος' 
Ι Ιίγεται γά^ ως ίρρίψβΐ' α-ίταϋ το ΰώμα οι ^Αϋ^ναίοι &ς 5 
αίτιον της μεταβολής τής δημοκρατίας, ούκ ίπολιτεύαιπο ^ 
δ & αυγγραφεΐις γενόμενος Ιν ηίικί^ ονδε προΰηλ&ε τφ 
^^μοτι, ίστρατήγηΰε δ' ά^χέχαχον ό^χήν | ηαραλαβών' άπό Μ 
γαρ ταύτης φυγαδεύεται. πεμφ9εΙς γαρ ίπ' Άμφίτίολιν ] 
Β^Ο^^ον φ9άααντος κβί προία^όνιοί αντην ίαχεν αΐτίαν, 
χαΐιι» μή πάντα χαταιΟΚς ανόνητος ^Α&ηναΙοις' της μίν 
γί^ άμαρτάνει, ^Ηιόνα ϋ τήν ίπΐ Στρνμόνι λαμβάνει, αλλά 
χκΐ οϋτως το \ πρώτον ατύχημα εΙς αμάρτημα μεταλαβόντες κ 
φυγαδίύοναιν αντόν. γενόμεΐ'ος δ' Ιν ΑίγΙνη μετά τήν ί• 
φνγίρι ως αν πλοντων ίδάνειαε τά πλείατα τώμ χρημάτων. 
ίαά χάκεΐ9εν μετήλθε χαί βιατρίβοη/ ίν Σκαπτή ΰίΐ]] ύπό ίι 
ιΛαχάνω ίγραψεν μή γαρ ίή πίί9ώμί&α \ Τιμαίφ λίγοντι ιι 
(&5 φνγύν ωχηΟεν Ιν Ιταλία, ΐγραφε ί' ονδ οϋτως μνη- * Ο Ιίησναε . . . φιΐοαάφοις ίη Ε ροβί ίμψορη&ίίς ρτ 
(ΙΙΒΐ 10 Μ'τίλλοί Ε II ήρΐμαι Ε 13 βΐ 18 ίημοκροϊ» ΜΑΕΟΕΙ,Ι-ΐΝΙ ί ι£μ5 ΜιΙτιάδον ^ &νγατςι6ονς. παρέαχί δ' ^μΐν τήν άλλως 
αντίις ξψηαιν, μτφιμίαν μντιμτιν πϊρΐ τοϋ γί\νονς πεποιη- 
μένος, μή αγνοαιμΐν δ^ τοϋτο &'« (Όλορος, οΰ»> "Ορολος ία 
ί πκιήρ «ίΐώ ίίΤΓί, τ^ί ί^ΐν πρώτης ανλλαβης τίι ρ ίχον- 
5 (Γη5) 'Γ^ϊ ^^ ίΕντίρας το ί' αίίτ-η γαρ ή γραψΎ^, ως χοί 
Αι6ύμα ίοκϊί", ή^Μίρτί/ΤΛ», οτι ^'άρ Όλορό^ ^Λκν, ΐ) ιΐιήλη 
ίιΐλοϊ η ^λΪ ταϋ τάφου αννοϋ χιψίνη^ ΐν&α «£]3;ιίροί>ΐΓ£ΐι' ^ο 
„&ονχνίίδης Ολόρον Αλψούαιος.^^ προς γαρ ταϊς Μελί- υ 
ίΐΰΐ ηύλαις καλονμίναις ίατίν έν Κοίλτι τα χαλούμ,ινα Κι- 

10 μώνικ μνήματα, ΐν^ διίκνιτται Ηροδότου καΐ Θουκνδίδον 
τάφος, ενρίβχιται ζδί^)• δηΚον οτι τοϋ \ Μιλτιάδον γένους 4 
ίόν' ^ένος γαρ ούδύς ίχιΐ •9άπτιται. χαϊ Πολίμίον δϊ ίν 
τω ΛΒρΙ άχρθΛΟΙ(ως τούτοις μ,αρΐνρεί' ΐν9α και Τψάϋ-εον 
ν£6ν αύτω γιγινηα&αι προΒιστορΐΐ. 6 δε "Ε,ρμιπηος και απο ιβ 

15 τών ΠειΟιατρατίδων αντ'ον λΐ\γιι τ&ν τυράννων ΐλχ,ειν τύ ^ 
γίνος, δώ χαΐ διαφ&ονεΐν αυτόν φηβίν ίν τί) βνγγραφ^ 
τοις περί Αρμάδίον καΐ ΑρίΟτογείτονα , λέγοντα ως ούχ 
ίγενοντο τνρκννοφόνοι' ού γαρ ίψάνενΰαν τον ΐύραννον, 
άλλα τον άδελφίιν τοϋ ΐνράννον "Ιππαρχον. ίιγάγετο ίέ 19 

20 ^ΊΐΐΊΐΜία ίίπ}> \ Σκαπτής ΰλη^ της Θράχι^ς πλοναίαν ΰφάδρα ιο 
«αί μΐταλλα κεκτημένην ίν τ^ θράκτΐ- τοΐτον ίέ ιόν ϊο 
πλοϋτον λαμβάνων ούκ ΐϊς τρνψην άνήλιακεν, άλλα προ τον 
Πελοποννηϋιαχοϋ πολέμου τον ττόλίμον αίΰ9τ)&εΙς κινιϊΰ&αί 
μέλλοντα, προελόμενος βνγγρά'ψαι κΐτόν πα\ρείχε πολλά τοις ΐ6 

2& Α&ηναΙων ΰτρατιώταις χαϊ τοις ΑακεδαιμονΙων ΑαΧ πολΑοΐς 
ίιλλοις, "να άπαγγέλλοιεν αύτφ βονλομένω ανγγράφειν τα 
γιγνόμίνα κατά χαιρϋν καΐ λεγόμενα έν αντω τώ ηολέμα. 
ζητητέον δί δίά τΐ χαϊ ΑακεδαιμονΙοις παρείχε καϊ ϋΧλαις, 31 
ίζ,ον Α^ηναΙοις δι'δόναι μόνοις καί παρ' εκείνων μαν&άνειν. ία 

3 Όίοροϊ, οίκ &(1<1. αΓ3ΐΐΘΓΐ II Όροΐοε] Όλοροϊ Ε ^"Ορο- 
λοε Ε 8 ορόλοιι αλιμονΒίΟί Ε 8—9 ΜιΙιοΙβι Ε II #ή 
αάά. Κτ. 12 &ν] ΰνΐοί Ε, εογγ. Ρομρο 13—14 «αΙ////βτονυ/// 
α^ηϋί Ε, βχ ΒιιϊάΒ, β. ν. θονκυδίδτιζ βιιρρί. ΟίΐΒ&ιιΙί. 27 γενά• νίΤΑ ΤΗυ€ΤϋΙ0Ι8. 

ίγομεν δτι ονχ άακόπως τιαΐ τοις άλλοις ΛΟ^εΐχιν' 

ί^ζ γίΐζ Ί^ν αντώ την άΐή&παν των πςαγμάτων ανγγρά- 

■ ιΙχ6ς α ίρ/ ^Α9ηναίους ηρήϊ το χρήαψον ίαυτών 

γέίλοντας ψίύίί(Γθ(Μ καΐ ΙίγΒίν πολλάκις &ς Ύΐμίΐς 

Ιαμΐν, ού νιχήΰΐιντας. διό π&ΰι, -πα^είχιν., ίκ τ^ς χ5ιν α 

ανμψωνίαξ &Ίΐςώμίνθς ττ^ν τής άΐη^ιίας χατάλη'ψίν' 

άααφίς ΐξΒλίγχΐται τ^ τ&ν ^λπόνων ΰννψδονΰ•^ 

4ανί^. 

ίουαι δΐ διδαακόλίον ^ίναξαγό^ον μεν ίν φιΐ,οαό- !β 
!^ ο9εν, φηαΐν & "Αντνλλος, καΐ | &&εος •η^έμο ένομίΰ&η, μ 
.ίιιιΙ9ΐν θεωρίας ίμφορη9είς, Αντιφώντος βί ^ήτορος, 
την ^ητορικην άνδρας, οι «αϊ μίμνηται ίν τ'^ ^δ6ι^ 
αΙτΙον της χαταλύΰεως τϊ^ς δημοκρατίας κβί τ^5 των 
τιτρακοΰίωΐ' κοταατάΰεως. ΰτι δ'ι μετά ΐ6ν '&ΐίνίΐιον ΐίμω- 
15 Οθύμι\νοι τίιι' ^Αντιψ&ντα οί Αθηναίοι ερριιμαν ΐ^ω της α 
ΛοΙχιαξ ι6 αώμα σίΟιώπηχεν ^ ώς διδαΰχάλψ χαριζόμινος' 
Ι Χίγεται γάρ ως έρριψαν αύτον τό αωμα ο! Ιί^υκΐοί &ς δ 
Λίτίζ») της μιταβοίης τ'ής δημοχρατίας. ούα Ιηοίιτεύαατο ^8 
ί 6 αυγγραψιϊις γενόμενος ίν •ί/λιχία ούβΐ προΰηλ&ε τψ 
!0 βημκτι, ίατρατήγηΰι δ' άρχίχαχαν άρχί/ν \ παραλαβών &π6 ί 
γ&Ι} ταύτης φυγαδεύεται. πεμψ&ιΐς γα^ ίπ ΆμφΙηολίν 
ΒρααΙδον φ&άΰαντος καίττρολαβάντος αύτην ίαχεν αΐτίαν, 
ϋΐίΐιοί μί} πάντα χατοηπΤ; ανόνι^ιο^ Ά&ηναΙοις' ι^ς \άν 
γί^ άμαρτάνει, 'Ηιόνα 61 τήυ ίπϊ Στρνμόνι λαμβάνει, άλΟί 
[Β χλΙ οϋτως τό \ πρώτον ατύχημα εις αμάρτημα μεταλαβόντίς 
φυγαδίύουαιν αντόν. γενόμίνος δ' ίν ΑΙγΙνη μετά ιήν 
ψογί)ν ως αν πλοντών ίδάνειαε τα πλιΐΰτα των χρημάτων. 
£11« χάχεΐ^ίν μίτ^ί9ε καΐ διατρΙβων ίν Σχαπτ-ξΙ ϋλν) ΰπό 
πΐατάνα ϊγραψεν μή γαρ δί) πει&ώμε^α \ Τιμαίψ λίγοντι 
Η) ώς φνγών ωχηοιν ίν Ιταλία, ΐγραψι δ' ούδ' οΰτας μνη- 9 ϊιαοται , . . φιΐοαάφοις ϊη 
ηΐηϊ 10 αντνλίοί Κ II ήρέμαι Ε 1 ι ΜΑΕΟΕΙ,ωΝΙ 10(5 ^Λ^ηναΙοΐζ, άΐίά φιλαλήθης 3>ν χαϊ ιά ^θτ; 
μέτριος, ει γε οντε Κίί<ον τκκρ αντψ οντΐ Βραΰίδας ΰ της 
ΰνμψορας αίτιος άττίλανΰε λοιόορίας, &ς αν τοΰ Ονγγ^α- 
φίας Αργιζομένου. καίτοι \ οί ηολλοί τοις ιδίοις ηά&εΟι ^ 
6 ΰννί&εοαν τάς ίατορίας, ^χιΰΐα μεληβαν Ο'ύτοϊς της άΐη- 
9εΙας. Ηρόδοτος μΐν γαρ ύπεροφ9ιΙς "ύπό Κοριν&Ιων 
άτίοδραναί ψηβιν αντοτις ΐήν ίν Σαλαμϊνι ν<ίν(ΐ(ΐχί(ΐν' Τί- 
μαιος δ ο ΤανρομΐνΙτης Τιμολέοντα ύπερεπ^νεαε τον με- 
τρίον, χαϋότι \ Άνδρόμαχον τον αϋιοΰ ηατέρα ού χατέΚνΟε α 

10 της μοναρχίας" Φίλιοτος δε τω νίψ ιίιονναΐψ τοΐς λόγοις 
πολεμεϊ' Ξενοφ&ν δε Μένανι λοιδορεϊται τω Πλάτωνος 
ίταΐζψ δίά τον π^ός ΠΙάταινα ζηΚον. ό ΰί μίτ^ιος μΑ 
Ιπιειχ'ής, νής άίη&εΐας ^ττων. 

\ Μί] άγνο&μιν δί 8τι ίγενοντο θοντιυ&ίδαί ηοΙΧοΙ, ^α 

16 οίιός τε <!&^ Όλόρου παις, και δεύτερος δημαγαγός, Με- 
ληαΐον, ος α,αΐ Πιριχ,λεΐ δίεπολιτεύαατο' τρίτος δε γίνα 
Φαραάλιος, οι μίμνηται Πολέμων ίν τοις περί ακροπόλεως, 
φάαχων αντόν ίΐναι πατρός ΰΐίνωνος' τέ\ταρτος άλλος θαν- α 
χνδίδης ποιητ'ής, των δήμων ΆχερδονΟίος , οι μέμιη^ται 

20 ΆνδροτΙων ίν ττ/ Άτ&ίδι, λέγων εϊναι νΐον Άρίατωνος' 
αννίχρόνίΰί δ , (ίς φηαι Π^αξιψάνης εν τω Λερι ΐατορίας, Μ 
Πλάνωνι τω χωμιχω, | Άγά^ανι τραγικψ, Νικηράτω ίπο- 6 
ποιώ ΧΒί Χοιρίλω καΐ Μελανιτναίδψ και ίπεί μίν ίξη "ο 
Αρχέλαος, αδοζος τ^ν ως ικΐ ηΐεϊατον, ως ζ&)> αντ6ς Πρά- 

25 ξιψάνης δηλοί, ϋατερον δί δαψονίως ί&ανμάΰ'9η. 

Ι Οι μεν ονν «ί/τον εχίΐ λέγοναιν άπο^ανην ('ν&α χαΐ ^ 
ιϊι^ιρι^ί φνγάς ώυ, χαΐ φέρονΟί μαρτύριον τοϋ μη κεϊαϋ-αι 
τό αωμα επΙ τής ^Αττικής" ΐχριον γαρ ίπϊ τον τάψον χεϊ~ 
ϋ&αι, τον κίνοτκφίου 5ϊ τοΐτο γνώριαμα εϊναι ίπιχώριον 

80 χαΐ νόμιμον Άττικ6ν τών ΙλΊ τΟίβντ]; δνατν\χία τετελεντη' ίο 

« Τανρομινίίτ-ηζ Ε 15 ά οϋι. Ε | 'ΟΙΰροτι Ε 16—16 Μι- 
■^~ν Ε 23 Χΰίριδέψ Ε, ΟΟΓΓ. δΐ£ρ1ι. 21 ά Λϋ. Ρορρο Ι νίΤΑ ΤΗϋΟΥΏΙϋΙδ. μή ίν Α&ήναίζ ταφέντων. Αίίνμος ί' Ιν Α9η- 
άπα της φνγης ίί^άντα βιαίφ &ανάχω ί^ψηαϊν κλο- 
ϋ^ ■ τονζο ίί ψηΟί Ζώττιιρον Ιατορεϊν. τους γα^ 
νΐονξ χάΰούον όιδακέναί τοις φνγάΰί πλην τ3ιν Πει- 
ΐΐδ&ν μΐΐα ιήν ητταν τήν ίν Σιχελία' ηχοντα \ ονν 1ί 
&ασ&αν(ΐν βία, χαΐ τεθ^να* Ιν τοΐς Κψανίοις μυη- 
κοίΐ καταγιγνώακΐΐν ι•ίΎ\&ηο(ν ίψη τ&ν νομιξόνχΐύν 
ί»!τΙ>ς μίν τιτΐλίντηχέναι, Ιπϊ γης δι της Αττικής 
γαρ ο^κ «ν ίτέ&ν} ίν τοις παχ^ψοις μνήμαβιν, 
ΐρδψ τεθείς ούχ αν ϊτν%ΐν \ οίιε ατήίης οΰι' ίηι- βο 
γοάμμο-τος, ^ τώ τάψψ προΟκημένη μηννιι. τον ανγγραφίως 
τούνομα. αίίά δηίον οτι «ά&οόος έδό&η τοΐς φεύγονβίν, 
&ς χαϊ Φιλόχο^ος Ιίγιι χαΐ ί^ημήτριος ίν τοις αρχονΰΐν. 
Ιγία δ^ Ζώπν^ον ληριΓν νομίξα λέγονΐα τοϋΐον ίν Θράκη Μ 
τετίλιυτηχέναι, | καν άλη&ίύειν νομίξη Κράτιηπος α-ί>τόν. α 
ιό δ' ίν ΙταΙΙα ΤΙμαιον αυτόν χοί ίίίίονς λίγιιν χεΐα&αι 
μή ΛαΙ ΰψόδρα χοταγϋαΰτον γι- Ιίγΐται δ' «ντον τό ιΐδος «* 
ψΙ^ονίναι βνννονν μ\ν το ηρύοωπον, τήν ^ΐ χεφαί^ιν και 
τας ΧρΙχας εις οξν πεφνκνίας , την τι λοίΐτήν ΐξιν προιΐ|7ΐϊ- μ 
φτηι^νΐΗ τ^ συγγραφ•^. πανααα9αί δε τύν βίον ύηερ τά _ 
πΐννήχοντα ΐτη, μτ) ηληρώαΐΐντα της ανγγραφης τήν «ρο- Ι 
ί^ΐΟμΙαν. 

Ζηλιατίις δε γέγονεν 6 θουχνδίόης εΙς μίν τήν οίχονο- 85 
μίαν Όμηρον, Πινδάρου δ' εις το μεγαίοφνίς χαΐ \ ίψτ^λόν 3ί 
ΤΟϋ χαρακτήρος, άΰαφώς δΐ Χϊγων ηνήρ ίηΐτηδις, ΐνα μή 
ίΤ&Οη ε'η βατός μηδ εντελί^ς ψαΐνηται \ ηαντί τω |3ονΑθ- 7 
μΐνφ νοούμενος εύχιρως, άλλα τοϊς ίίαν αοφοϊς δοχιμαξό- 
μτνοξ ααρα τοντοι; ^ανμάξ'ηται, ' & γαρ τοΐς άρίατοις ίηαι- 
νούμενος καΙ χεκριμένην δόξαν Ιαβαν άνάγρατττον ΐίς τον 
ι &Μΐτα χρόνον χίκττμαι την \ τψήν, ον κίνδννεύονΰαν ίξ- β 

8 — 3 φηοΐν άπο&ανιΐν οω. Ε 8 ούτή»] ϊη Ιιοε τβΛο 

ΗβιίηϊΙ ϊοΐ. 3 ΰοιΙΪΕΪβ Ε; ίο\. ί'&Ιί β^ΊΙαΜβ μνηβϋ'^ §49 ΐηαίρίΐ || ι 
Μ] καΙ ΙλΙ ΟΙίΙι, 9 7, γαρ] ^ γά^ Οΐίΐι,, εογγ. ΒΙιγ. |[ (ΐ*ι)- Ι 1 
8 ΜΑΕΟΕΙ,Ι.ΙΝΙ 

αλειψ^ήναί τοις ίπνχ^Ινοναιν. ίξήλωΰί δ ΐπ ίΙΙγον, ωζ !!" 
φτιΟιν "Αντνλλος , καΙ τας Γο^γΙον τον Αιοντίνον πα^ιοώοεις 
καΙ τάς ανχι&ίβΗζ τ^ν ^νομάπαν, εύδοχιμούΰας καχ ΕχεΓνο 
καιρόν πβρά ιοΓς "ΕϋηΟί, «β! μίντοι χαί Π^οδίχου τον 
δ Κΐίον Ι τίγιι ίτά τοϊζ Ανάμαϋΐν άκ^φολογίαν. μάλιατα δε ^-ι 
ηάνταν, όπερ ΐ^ιομεν, ίξήλαβεν "Ομηρον «αΐ της πεςΐ τα 
ονό/Μίτα ΐχλογΐίς χαΐ ϊ^ς ηερί τήν αννϋ•εαιν αχριβείαζ, της 
τ Ιβχνος της «οτά τήμ ίρμτ/νείαν χαι τον χάΙΙονς χαΐ τον 
τάχονς. τ&ν δε προ κύτοϋ ανγγρίχψέαν τε χαϊ \ ΙβτορίΜων ^^ 

10 ββπΕρ κψν;[ον5 Βΐΰαγαγόντιαν τας βυγγ^αφας χαΐ ψιλή μάν:^ 
χρηΟαμέναιν δια παντός δι-ηγήαει, προΰώποις δ ον πιρι&έν- 
των λόγονς τιναζ ονδΐ ποιηοάντίον δημηγορίας, άλΙ Ηρο- 
δότου μεν επιχειρ'ήααντος , ον (ΐήν ίξίΟχνΰιχντος (δι' ολίγων 
γαρ ΙποΙηαε λόγων ό>ς \ ηροαωποηοιίας μάλλον ^ιτΐερ δημη- £0 

Ιδ γορίας) , μόνος ό ΰνγγραψενς ί^ενρέ τε δημηγορίας χαΐ 
τελείας Ιποίηαε μΐτα ■Λΐψαλαίίον χαϊ δίαι^έαεως, ωατε χαΐ 
βτάοιι ύποπίητΕίν τας δημηγορίας' όπερ Ιΰτί λόγίον τελείων 
είχών. τςιβιν 6^ δνιβηι χαραχτΎίρων φραατι»διν, ύψηίίοτΐ, ^^ 
Ιαχνον, μέ\αον, καρεις τοίις αλλονς ίξήλωβε τον ύψηλόν, άις *5 

20 &ντα ϊ^ φύΰεί πρόΰφορον τ^ οικεία «αϊ τω μεγε&ει πρέ- 
ποντα τοϋ τοαοντου πολίμον' «μ γαρ αΐ πράξεις με/άλΐίί, 
καΐ τΐιν περί αίτώμ έπρεπε λόγον εοαιέναι ταΐς πράξεαιν. 
ίνα ίί μηδί τους αλλονς αγνογς χαραχτηρας, ΐα&ί οτι \ μέΰφαι, 
μεν Ηρόδοτος ίχρηΟατο, ος οϋτε αψηλός ίβην οΰΐϊ ΐαχνός, 

26 Ιοχνψ δ ό Ξενοφών, διά γ ονν τ!» ύψηλύν & ΘονχνδΙδης <> 
χαΐ ποιητιχαϊς πολλάκις έχρήαατο λέξεΟι χαϊ μεταφοραΐς 
ηβιν, περί δε πάσης τής βνγγραφής ίτόλμηοάν τίνες άπο- 
ψ•ήναΰ&αι οτι αντο τΙ> είδος της \ ΰυγγραφης ονχ ί'βιι 35 
Ρητορικής αλλά ποί'ητιχής. καΐ ίίτι μεν ονχ. εΟτι ποιητικές, 

3(1 δ^λον ί^ αν ονχ υποπίπτει μέτρω τινί. εί δί τις τ^μΐν 
&ίντείποι οτι οΰ πάντας & | πεξίις λόγος Ρητορικής ίοτιν, 3 5 -Λ7βρ (}1ίΙ>. 10 άφνχουξ Άαπερ Οϋϊι., Ιτ&ηβρ. Κγ. | εΐβα- 
V αΐ£1>., οοα. Ρορρο 31 άντείκ^ β1£1>. νιΤΑ ΤΗυοτϋΐοΐδ. 9 

όκτπΐρ ονδϊ τα ΠΙάιωνος ανγγράμματα οϋΐ τ^ Ιατρικά, 
ίίγομΐν ίίτι αλλ ΐ] ανγγραφη χίψαίαίοις διαιρεϊΐαι χαΐ ίη 
(Ιύος ανάγεται ^τορικΤ^ς, κοιν&ς μεν η&ΰα ανγγραφί] ίπϊ ίΜ 
τό βνμβουλευίτιχόν (άλλοι ίί χαϊ ΐτίή <^ΓΟ^ πανηγνριχον άν- 
άγονβι, φάΰχοντες οτι έγκωμιάξεί τονς άρίατονς εν τοΐς 
κοίέμοίς γενομένονς), ίξαιρίτως ό' ^ θονκνδίδον [βν] τοις 
τ^οΐν ΐΐδιαιν ύτιοτΐΐκιιι, τώ μεν ΰνμβονλεντΜω δια των 
ΟιΙαΜ• δημΎίγορί&ν, πλην της ΠΙκταιίων «αί Θηβαίων ίν ΐ^ 
Ι τ^^Τ^ι ΐάί ^έ ^ιανηγνριΐίφ διά τοϋ ίπιταφίον, τω δε ιΙ(- κ 
καναια δια της δημηγορϊας •(τώΐ'^ Πλαταιεων χαι Θηβαίων, 
&ς &νιατέρω τών &λί(ον ύπε^ιιΙόμε9α. οπον γα^ δΜααταΙ 
ιίρίνονοι Λα)ίεδαιμον£ων οΐ τιαραγενόμΐνοι και, κρίνεται προς 
ιήν ίρώι•ηαιν & Πλαταιενς και άηο\ίογεΐται περϊ ών Ι(ΐω- 1{ 
τ&ται δια τίΧειόνων τοΐις λόγονς τίοιονμενος, και άντιΚίγει 
ΐοντοις ή Θηβαίος εΙς οργίων ιΰν ^ακιδαιμόνιον προκαλοιί- 
μ4νθζ, ή τοϋ λόγον τάξις χαΐ μί&οδος και το Οχημα δι- 
χανίίών χαθ•αρως άποφαίνει το είδος. 

Ι Λίγονΰι δέ τίνες νο9•ενεα&αι τήμ 5/ίόιρ ΙατορΙαν' || 
Ον /άρ είνοι Θονκνδίδου. άλλ' ο£ μίν ψααι της 9νγατρ6ς 
αύτον είναι, οί δί ΙΞενοφώντος. προς ο^ς λέγομεν οτι της 
μίν ϋνγατρος άς ούκ ίαη δηλον ον γαρ γνναιχείας ην 
φύϋΐΐας τοιαύτιιν άρετήν τε και τί-ριην μι\μήΰαβ&αι' ΐηειτα, ΐί.1 
ίΐ τοιανττι τις ην, ού» αν ίΰπονδοαε ία&εϊν, ονδ αν ιήμ 
ίγδόψι ίγραψε μόνον, άλλα *αϊ άλλα πολΙα χατέλιπεν αν, 
τήν οΐγίίαν ΙαψαΙνονΰα φνΟιν. Βτι δ ούδί ΞΙενοφ&ντός 
ίοην, δ χαρακτηρ μόνον ονχι βοα' πολίι γαρ το μίΰον 
ύίχνοϋ χαραΐίτΐιρος »αϊ \ ύ-ψηλοϋ. ον μήν ούδε θεοπόμπον, ία 
ίοΛά τίνες •ηζίωβαν. τιϋϊ δι, χαί μάλλον τοις χαριεοτίροις, α 
^ονκΛίδΙδον μεν ίΐναι δοκεϊ, αίίως ΰ' άχαλίώηιατος , δι' 
ίΐηύτίων γεγραμμίνη, καΐ πολλ&ν πλήρης Ιν κεφαλαία 
χ^/αγμάτων ιιαλλωπιΰ9ί)ναι χ αϊ λαβείν εκτααιν δυναμένων, 
[ν9εν Ι κοί λέγομεν ώς άο&ενίατερον ηέψρααται ίλίγον ΜΑΕΟΕΙ,Ι.ΙΝΙ ίΪΛΐ• Τ χαθόιι ίι^^ίοαταιν αύτην φαίνΐται αννϊΐ&ειχώς. άβ9ίνοΰντος 
δΐ αώμίίΐος β^αχύ τι χαΐ 6 ΧογιΟμίς κτονώτΐρος ΐΐναι ψίλιϊ 
(ΐίχρον γά^ ανμπάοχονβίν άΙΙήίοις δ τι λογιαμίις χαΐ το αωμα. Άπέ&ανε δι μιτα τ&ν -πόΐλεμον τον Πελοποννηβιαχον ί 
ΰ Ιν τν θραχη ανγγ^άφων τά Λ^άγματα τοϋ ΐϊκοΰτοϋ και 
πρώτον Ινιαντοΰ' ιΐχοΟι γαρ χαΐ ίπτα )((ίτΐιΐ3;£ν δ πόΐίμος. Ι 
τα δΐ τ&ν αίλων ?| Ιτ&ν πράγματα άναηΐ-ηροί α τι Θίό- 
Λο^ιποί: καΐ 5 \ Ξενοφών, οϊς αννάτττιι τήν Έίληνιχ-ήν 5 
ΐατορίαν. Ιΰΐέον δ' δϊΐ ΰτρατηγήβας έν Άμφιπόλει ό θου- *β 

10 κνδίόης χαΐ δό^ας εκεϊ βςαδίέως άφιχέο&αι χαΐ προλαβάντος 
κύιον τοϋ Βρααίόον ίφνγαδεΰ&η ύπ !ίίθΐ) να/ων, διαβάίίον- 
τος (ίόιον τοϋ ΚΗιανος' δίδ κκί αΛεχΟννεται τω \ Κλέιανί ίο 
καΐ ώς μιμ,ηνότα αύτδν είΰάγει ηανταχοϋ καϊ χοΰφον. καΐ 
άηεί&ών, &ς φαΟιν, ίν τ§ ©ί^ί'ΐί τό κάλλος ίκιΐ τής ονγ- 

15 γραφής ΰυνί^κεν. &ψ' ο5 μίν γαρ δ πόλεμος ^ρξατο, <: 
ίαημειοϋΐο τα λιγόμΐνα ηάντα καΐ τα ηραττόμενα, ού μην 
κάλίονς εφρόντιβε την αρ\χ•ήν, άλλα τον μόνον Ο&σαι γ^ ι5 
βΎΐμειώαει τα πράγματα" ϋατερον δε μετά τήν ΙξορΙαν Ιν 
Σκίοΐτ•^ ϋλγι της θράχης χωρίψ δίαίτώμενος ΰννέταξε μετά 

30 κιίί1λαυ£ α ίξ άργης μόνον ίαημιιοϋτο δια τί^ν μνήμην. , 

ϊατι δί τοις μύ9οίς εναντΙος όώ τό χαίρειν ταΐς άλη\9•Είαίς. ^ ί 
Ο'ίΐ γαρ ίτιετήδενΰε τοΐζ άλλοις ταντδν Ονγγραφενΰιν ούδ | 

ίΰτορικοϊς, οι μν9ονς έγχατέμιξαν ταΐς ίαντ&ν Ιατορίαις, 
τον τερπνόν πλέον τής αλη&εΐας άντιποιονμενοι. «ϋ' ίχεϊ- 

26 νοι μεν οΰ^ως, τψ ΰνγγραφεϊ ιί' ονχ έμέληαε πρίις τέρ-ψιν 
των άκονόντων, άλλα \ προς άκρίβίίαν των μαν^ανόνταν α• 
γράφειν. χαΐ γαρ άνόμααεν άγάνίΟμα ττ)ν ίαντον ΰνγγρα- 
φήν. πολλά γαρ ταιν προς ήίονήν απέφυγε^ τάς παρεν&η- 
κας ας εΐά&αβι ποιεΐν οΐ πλίΐονες άποκλίνας, οπον γε «αϊ «β νίΤΑ ΤΗυθΥΟΠ>Ι8. 11 

ηαρ' Ήζοδότψ καΙ 6 δελφίς εβτιν ό φιληχοος καΐ ^Α^ίίον ' 
6 ΐίνβίρνόι\μινος μουοΊκΐ], κοί οΚως ή ίεντίρα τβιν ίοιοριών 
ιήν ύπό^εΟιν ψΐύδιται. 6 ίέ ανγγ^αψίτίς οίτο; αν [ανα]- 
(ΐνηβθ^ τίνος τίεριττον, δια μίν Γήι» άνάγκτιν λέγει, βί-ηγεΐ- 
ταί α μόνον εις γι/άαιν τ&ν άαονάνταν άψίκνούμενος. 
« γαρ περί Τηρείΰς αντψ λόγος ηίψραΟταί μά\νον πιρί « 
«α^&ν των γνναιίί&ν, η τε Κνκίώίίων [ατορία τ&ν τό: 
ίμντ]μονί'ύ&•>ι χάριν, χαΐ & Άλχμίων οχε Οωψρονεϊν μνημο- 
νΐύηαι, Ινταν&α τ-ης ΰωφροαύνης α'ϊιτοϋ μνηΰιν ποιπται, 
) τ£ί δ' άλλα ούχ ακριβοί. ηΐ^Ι μεν ονν ιούς μΰ9ονς ι 
1ΗΗ05, δεινός ίέ η^ογραφηΟαι, καΐ \ ίν μΧν τοΐς μίρισι 10 
ααψ'ής, ύπό ίί την αννταξιν ίνίοτε δια χ6 ίπιτεϊνον της 
Ιρμηνείας άδηλος ίϊναι δοχαη'. ΐχει ίέ χαρκχτ^ρκ νηίρ- 
βΐμνον χαί μέγαν. τό ίε τ^ς αυν&ίΰεως τραχύτητος [ϋν] 
μΐβτΐιν χαί ίμβρι&ες «αΐ \ ντίερβατιχόν, ίν(οτε δε άααψέζ, 5 
αΐ δι βραχνττιτες 9<(νμααταΙ )ίοΙ τ&ν λέξεων οί νόες πλιΐ- 
Μΐβ. γο δε γνωμολογικόν αύτοϋ ηάνν ίηαινετόν. ίν δΐ ^ι 
νας ΑφηγήΟεαι αφόδρα δυνατός, ναυμαχίας -ί/μίν «αΐ ηο- 
ίΜζκίας νάαονζ τι καΙ οτάοΐΐς διηγονμενος. πολνΐΐδίις δΐ 
Ιν τοΓς Ι σχ'ή|ΐίκσ(, τά ηολλα καΙ τ&ν ΓοργΙον τοϋ ΑεοντΙνον ίο 
μΛμαύμενος, ταχνς ίν ταίς αημααίαις, πικρός Ιν ταϊς αίατη- 
ρότηΟιν, η^αητ μιμητί)ς και ^ριατος διαγραψΐύς' οψιι γονν 
πα^' ούτω φρόνημα Περιχλέονς χαΐ Κλέωνος ονκ οίδ' ϋ τι 
δν βΓποί τις, Αλχφιάδον νεότητα, | ΘεμιΟτοκλίονς παν- ^ 
ζχο^ότη^τα, ΝιχΙον χρηΰτότητα, διιΰιδαιμονίαν , ενχνχίαν 
μέ-ι^ι Σικελίας, χαι άλλα μνρία, α κατά μέρος ετίΐδεϊν 
ιΐΐΐ^ΰόμΐ9α. ως ίπΐ πλεϊΰτον δε ^[ρ^ται τ^ ^Χ"^ άτ9ΐδι ^ 
[τ^ πκλβίΐά], ^ ΐ6 ϊ άντΙ τον α παρείληφεν, όταν ξννΐ- . 1 Άρείαν ΟΙίΙϊ. 3—4 άίαμνιια»^ β1ίί>., βΛ> β^ΙΙ. μν^|α(^ξ , 
πιπηιβ ίπβίρϊ( Ε; μν7ΐα&•ξ Βοτίρβϊ τ ΚνχλΟΛΐαν Ε β Άλ\ιμαίαιν 
ε 9 Ινταϋ&α ι:οηί. Ρορρο, ΐν^α χα Έ Ι| μνήαιν αοιείται αοα- 
ϊαα, νήαονΐ ύΙ*εΙ Ε 11 μΐχα Ε || ον άβΐ. Κί. Ξ3 Κλέονος Ε 

^^ 24—26 πάντα Ε, εοπΐχϊ 25 ίίβιίαιμονίαν Ε 28 <^ ί 

βΚβ^^άβΙ. Ρορρο 
12 ΜΑΕ€ΕΙ,Ι.ΠΝΙ γ^αψί ί ϊ,νμμαχία ίέγι^, χαΐ την \ 61φ&ογγον τήν αι άντΙ η 
τον α γράφει, αί(( λίγων, ααϊ ΙΙλως ε'{)ρετής ίΰχι χαιν&ν 
ονομάτων, τα μιν γάρ ίΰτιν αρχαιότερα των κΐί& αύτίιν 
χρόνων, γ5 αύτοβοει και το Λολεμηαΐίοντΐς χαΐ ΛαγχάλεΛον 
6 χαΐ άμαρτάδα χαΐ ίίίης φακέλονς' τα δε ποιηταϊς μέίει, 
οίον τΙ} ίπιίνγΐ^αι και τα έπηλνται χαΐ το άναααις χαΐ ία α 
τοιαϋτα' τα δι ΐδια, οίον άποαίμαΰις καΐ κωλύμη χαΐ αηο- 
τΐίχιΰις, χαϊ οαα αλΙα τΐαρ' αίλοις μεν ον λίλεκται, τΐαρίι 
, τοντω δε >ιεϊται. μέλει δε αντω χαΐ ογχον τ&ν 6νομάτων Μ 

10 και δεινότητος τών ίν^μημάτων χαΐ &ΰτίερ ψ&ά\αανΐες ιλ 
ίίπομεν, βραχντητος Ονντάξεως' τα γαρ πολλά των κραγμά- 
ταν καΐ λέξει διίΛννται. χέ&ειχε δε τιολίάιιις χαΐ πάθη χαΐ 
τίράγματα άντ &νδρϋΐν, ά>ς το άντίπαλον δέος. Ι'χει δέ τ* 
Μ,αΙ τοϋ πανηγνριχοϋ, έν οΐς ίπιταφίονς λέγει, χαΐ ποιχίλας 

15 ειρωνείας εισφέρων και \ ίρατ^αεις ποιούμενος καΙ ψιΧοαό- 3& 
ψοΐζ εϊδεαι δημηγορ^ν' εν οϊς γαρ αμοιβαίος εατι, ψιλο- 
βοψεΐ. τήυ μέντοι ιδίαν α-ύτοϋ των λέξεων χαΐ τ&ν ΰνν- 
θΐοεων αΐτιωνται οί \ %λΐίονες, ων ίΰτι ^ιονύαιος ό 11 
Αίιχΐίρναΰοεύς' μέμφεται γαρ αύτω ώς πεξ•^ χαΐ τΐολιτιχ^ 

20 λέξει χρηα9αι μί) δνναμένω , ονχ είδίας οτι δννάμεώς Ιατι 
τβΐτβ πάντα περιττής «αϊ εξεως πλεονεξίας. Ι Φαίνεται δε ίπΐ τ&ν 'Ήροδότον χρόνων γενόμενος, εϊ < 
γε δ μεν Ηρόδοτος μέμνηται της Θηβαίων εΐοβολης εις ΐήυ 
Πλάταιαν, περί ης ΐατορεϊ &ονχνδΙδΐΐς έν τ^ δεντέρα. 
26 λέγεται δέ η χαϊ τοιοϋτο, ό'τι κοτί ιοί 'Ηροδότον τάς ΙδΙας 
Ιατορίας ίπιδειχννμένον παρών τη | άχροάαει &ον«νδίδ•ης κ 
ίΐαΐ άχούαας Ιδάχρναεν ίπειτά φαΟι τον 'Ηρόδοτον τοντο 
9ίαθάμενον είπεϊι• αΐιτοϋ πρύς τον χατέρα τον'Όίορον' ,,ώ ν:τΑ τΗϋΟΥϋΐοΐδ. ΐ3 νίορε, ί^γά ή φύΟίς τον νίοϋ σον π^ός μαϋ^ματα. 
ίτ€ΐίύτηι}ΐ δί ίν ϊ^ θρρ'κ^" και οί μιν λίγονβιν 5τι ίΐΜί 56 
ίτάφΎΐ, αλίοι \ δι λέγονοίν οτι ίν ταΐς Α^ναις τινέχ^η ΐί 
κνΐΟν τα 6ατ& κρνφα τιαρα τ&ν ΰνγγενών και οΰιως ίιύφη' 
ον γαρ ^|ϊ/ν φανε^&ς #«πτί(ν ίυ Α&ήναις τον ίπϊ προ- 
Λοαία ψιύγοντα. ΪΟτι δε αΰτσϋ τιίφο^ ηλΊ]ΰίον τ&ν πυλών, 
ίν χο>ρΙψ τη? ^Αττικής ο Κοίλη χαλείταί, κκΟκ | φηΟιν "Αν 
τυλλος, νι^ίόταβΐος ανή^ μαρΐνρηΰΐιι χαΐ ίατορίαν γνωναι 
καΐ διδάξαι δεινός, χκί βτήΐτ/ δε, ψηβΐν, ΐατηχεν έν τ^ 
Κοίλη , „θονχνδΙδης <^ Ολόρον'^ ΆλψονΟκς^ ΐχονΟα Ιηί- 
γραμμα' τίνες δί τιαοΰέ&ηκαν και τΑ ,,ίν&άδε χεϊται}' 
αΐ& λέγομίν 6'ΐ{ νοονμΐνόν ίοτι τοντο \ και π^ο(!νπ^ίxονό■ 
^ανον ούδε γαρ ίκειτο ίν τω έπιγςάμματι. 

"Εβτι δϊ τήν ιδίαν και τόν ^αρακτη^α μίγαΚοπρετι-ής, 3« 

ι &ξ μ*ΐδε ίν τοις οΐχτοις άφίαταα9αι τον μεγαίοπρεποϋς, 
Ιμβ^ΐι&ί)5 ϊήν ψράβιν, «βοφής τήν διάνοιαν | ίιά τό 'ίηιερ- 
^ντοϊς χαίρειν, 6ί[γοις ονόμαΰΐ πολλά πράγματα δηλ&ν, χαΐ 
ηοίκιλώτατος μεν ίν τοις τήζ ίί^ειας βχήμασι, χκτα δί ιήν 
δίάνοΜχν τονναντίον άΰχημάτιαχος' ούτε γαρ είροίνείαις Ο'ίίτε 

Ι ίηιτιΐ/νήΰίΰιν οΐτε ταΐς ίχ πίαγ^ον ^-ήοεαιν οίίτι αΚίαις τκΐι 
ηανονργίαις ηρος \ τίιν άκροατί^ν χίχρψαι, τον Αημου^έ- 
νονς μάΐιατα έν τούτοις Ιπι-δεικννμίνον την δεινότητα. 
οΙμΛΐ δί οΐκ αγνοία αχηματιαμον τον αατα όιάνοιαν παρ- 67 
(ΜΊ)! τον \ ΘονΛνδίδην το τοιοντον, άλία τοϊς ύτίοκΐΐμένοις ί'ί 

ι Λροοώτιοις πρέποντος χαΐ αρμόζοντας ανντι9έντα τοίς ίό- 
γονς. ού γ&ρ ίαρεπε ΠεριχΙεί χαΐ Άρχιδάμφ και Νικία 
ηΛ Βρααίδε/, &ν9ρώποις μεγαλάφροΟι καΐ γενναίοις \ χαΐ 
Ι^^ηικην ΙχονΟι δό^αν, Ιόγον^ ΐίρωνεΐας ίΐαϊ πανον^}'/κ£ 
Ιίί^αί&ίναι, ως μή ηαρρηΰίαν εχοναι φ"ν£ρώϊ Ιίίγχαν κα'ΐ 

ί &νπχγνς μίμψευ&αι χαΐ ο τι ονν βονίονται λέγιιν. δια 
ΐΒβτο τ6 ίίπλαΟτον χαΐ άνη&οποίητον ίπετήδεναε, βωζι 
»&» τούτοις το προοήκον καΙ'\ ιτ} τίχνίβ δοκονν' τεχνίπ 

*£ 7 'ΑϋτύΙλοί Ε 10 Όλ6»» ΟΒί. ΐ. 1 Ι 14 τιτυογίϊΠϊΐδ νιτΑ. γαρ άνδρας φνλάξαι τοις ίΐροαώποις την ίτίίβάίίονβαν ίόξο 
καϊ τοις τΐρόγμαΰι τον άκόΐον&ον χάΰμον. 

Ίατέον α δη τί/ν ηραγματιίαν βΐιοΐ οΐ μίν κατίτεμον ω 1 
£ί? δίχα τρης ΙΰτορΙας, αίλοι ίί αλίως. όμως \ δε ί^ ιί 
6 ττλείΰτη ααΐ η χοιντι χεκράτ-ηχε, το μίχ^ί τών 6%τω ίιρρη- 
βθαι τήυ πραγματιίαν , ώ^ χαϊ ίτίέϋρινεν ό Αΰκλ^ιπιάότις. ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΒΙΟΣ. 

θονκνδίδης Ά^ναϊος Όλόρον ^ν τιαΐς, Θράχίον δε Ι 
αύτώ τ6 γένος' και γαρ 6 πκτήρ α^ψ "Ολορος ίκ \ Θράκης ϊο 

10 ιίχε τοίνομα. γέγονε δί τών Μιίηάδον ανγγενής' αντίκα 
γοϋν ίνθα Μιλτιάδης τΐερί ΚοΙΙην τΐ&αηται, ίνταϋ&α χοΐ 
θονχνδίδτις τέ&απται. & ίέ Μιλτιάδης ιγημε τον Θρακ&ν 
βοΟιλέίος θυγατέρα Ήγηαιπνλην. γίγονι ίΐ ^Αντιφώντος * 
τοΐΙ ' Ραμνονΰίον μαΟτ/τ^ής, \ διινοϋ ίέγην και ΰπόπιον ^^ 

15 γενομένον τοις διχαΰτηρίοις. χαΐ διά ταϋτα λέγοντος μίν 
ούχ ηνιίχοντο αντοϋ, γράψειν δε ίπεχείρηαε τονς ίόγονς 
Λαϊ Ιξϋιαχε τοις δεομίνοις. ίμαρτνρηΰε δε ΐίντψ χαΐ Θου- 
ννδίδης δ μα&ητ^ις δτί αν, ω ΰνμβονλος γένοιτο, αριΟτα 
εκείνος άτίήΐΐΐαττεν εΙς τας δίχας. κλλ' ΰ μίν ΐδο^ε ίΐο- ^ 

20 νηρος \^Αντιψδ»ι] είναι, χαϊ τίερϊ τέλη τοϋ ΠιλοποννηαιαΛον 
Λολέμον κρι9εΙς προδοαίας, άις Ααχεδαιμονίοις μίν τά αρι\<Ιτα ιά 
«ατα πρεΰβείαν τΐαραινίσας , Α&ηναΙοις δε άλναιτελέαΐονα, 
ίάλω. χαΐ αίιν αντφ διιφ&άρηααν ^ΑρχεΛτόί^εμος χαϊ 'Ονο- 
μαχλής, ων χαϊ χατεακάφηααν χαϊ αϊ οίχίαι, χαϊ ιό γένος 

36 το μεν διεφ9άρη, τά ιΪε ατιμον \ ίγένετο. ατρκτηγικός δϊ ^ 
άνήρ ό ΘονκνδΙδης γενόμενος «αΐ τά τΗρϊ. θάΰον ΐΐΐατεν- 
&εΪ£ μέταλλα πλούαιος μεν -ην χαϊ μίγα ίδννατο, ΐν δε τά 6 '^σΜίηπίϋί Ε, ρογγ. Ρορρο, κοίιοί, Ι ΰϋ, 2 ϊοΐΐ. 3 ΌΙό- 
. _ £■ ίί "Όλορας Ε 19 άπήΐαττιν Ε 20 Αντιφών ΤΗυθΥϋ10Ι3 νίΤΑ. 15 

ΙΙιίοτίοννηαιακώ πολέμω αίτιον Ιαχε π^οόοϋίας ίχ βραόνιή- 
τΟ$ τ€ καΐ ολιγωρίας, ίτνχε μιν γά^ ΒρααΙδας τάς Ιπϊ 
θράχης *α\ταλαβί)ν ηόΐΐΐς Ά&Ί)ν(ΐΙο>ν, άφιΒτας μίν ΆίΗι- Ιί 
ναίων, Αακΐδαιμονίοις 6\ πςοΰτΦίίς' ν,ίίυταϋ^α βέον τα- 

\ χίας άνατίλιϋαοιι «αΐ α&ααι μεν τήυ Ηιόνα ίγγύς χίΐμίνην, 
πΐ^ιπΟίηΟαι δι τήυ ΆμφίποΙιν, μίγα κτήμα τοις Ά9•ηναΙοις, 
ϊήν μίν Ήιόνα έδννή9η ψ9άΰας Οώσα(, τήν | ίΐ Άμφίττο- οΜ 
λιν ΒΟίώίιαεν. χαίτοι Κλίίαν βοη^^ιν ταϊς ΙπΙ Θ^άκ-ης %ό- 
Αΐίί κατίπλΒνϋΒ μίν ης ΑμψΙποΧιν, σΧΧ αμας /«ίχηϊ γενο- 
μένης Βρααίΰας μΐν 6 Ααχεδαψόνιος ίνίχηΰιν αΰτο'ν, Κίίίον 
α έΐίί&αν(ν ύπο ΜνρκινΙου πελτκστοΐ βλΐΐ&είς. ον μ^ν 
ίύΧα «βί ό ΒραΰΙϋας της νίχης οί\α&όμινος κπί9ανΒ, καΐ κ 
Αμψί-ΊίαΙις Αθηναίων άπέοτΐ), Ααχεδαιμονίων δί ίγίνίτο• 
ίν6α χαΐ ιά Αγνώνίια οίκοδομ'^ματα κα^ιΐόντις οΐ ^Αμψι- 
αοΐΐται Βραβίδεια ίΐίάΐίααν, μίΟήΟαντΐς μίν τήν Άττιχ-ην 
Ακοιχ/ον, Ιαχανίααιηις δί χάν ΐοντα κκί τήυ τιμίων μΐτα- 
94νΐΐς (Ις \ Αακιβαίμονα. γινάμινος δί ψνγας 6 Θονχν- ^ 
βϋης ίαχόίαζι ΐ^ ανγγραψ^ τοϋ Πελοτΐοννηαιακοϋ τιοίέμον, 
χοΐ δ(ά τοϋτο δακεΐ ποίΐα χαρίζεσ&αι μϊν ΑακεδαψονΙοις^ 

Β Μίπηγοςεΐν δε Ά&ηναίων την τνραννίδα χαι ττΙ,εονΐ^Ιαν. 
(►{ γίίς χαιρύς αντψ «οηΐΐΛίίί' Αθηναίων ίγίνετο, Κο\ρίν- »» 
4ώβν χατηγορούντιον ^ ΑαχίδαιμονΙων μεμψομένων ^ Μι- 
τνΐηναΐων αΐτιωμίναν, ηολύς ίν τοις ίγκλήμαΟι τοις Αττι- 
Μοίς ίς^νη, χαΐ τάς μίν νΙκας τίις Αιιχίύνιχας Ι^ηρε τφ 
ίΙέ^Μ, τας δε ανμφορας ηϋξηαι τας Άττιχάς, οΛΟυ χαΐ τας 
Ιν ΣίΧίλία. πΐπκντκι ίέ τΙ> τ^ς \ ΰυγγραφης ίν τ^ ναν- ^Μ 
μαχ^ τ^ περί Κννίις αήμα, τοντίβτιν «ίρΐ τΰμ ΈλΙήαπον- 
τον, ?μθο ϋοχονβί χαΐ νίνιχηχέναι Α9ηναΐοί. τα βί μιτά 
Τϋ'ΰτα έτίροίς γράφειν χατέλιπε, \ Ξενοφ3ντι κίΛ Θεοηόμηω 'ΐί 
ιΐοΐ δε χαί αϊ ίψεξης μάχαι' ούτε γαρ τήν δεντίραν ναν- 
μΛχίαν τήν ττιρί Κννος αημα, ην θεόπομπος είπεν, οϋτε 

10 (νίχηβεν 8ί Ε, Βε<1 Λ ίβτβ βτωαΐϋ 14 Α•(νίινν Γ 16 ΤΗϋΟΤΒΙΒΙδ νίΤΑ. 

ττ/ν ίΓ£ρϊ Κύζιαον, ην ίνίχ,α θιιαανβονλος κβϊ θηςαμίνης 
χαϊ ^ΑΙχφιάδης, ] αντί τήν ίυ Ά^ινονααις νονμιχχίαν, ινϋ-α ι 
νίκώίΤιν ^Α&ηναίοι, ΑαχεδαψονΙονς , οντι το ΐίΐφάίαι 
ΛΐίΚ&ν των Άττιχ&ν, τήμ ίν ΑΙγΙς ποΓκμοΓς νκυμ£ΐ;)ΐ/αν, 
ό οπού χβΐ τας ναϋζ άπώλΐβαν Α&τιναίοι χαΐ τας ίξής ίίηΐ- 
βας' ν,αΐ γαρ τίι ΐηχος αίτώμ «.α&ιρρί&η καΐ -η | των τςιά' ία 1 
ίΜΐ/τα τνραννϊς νατίΰτη χίά ποΚΙαΐς βυμφοραΐς Λΐ^ιίπίοιν 
ή ηόίις, Βίς τικρίβααι θεάτ^ομηος. ην δι των πάνν χοτά η 
γίνος Ά^ηνΐ/ΰι δοξαξομένίαν 6 ΘονκνδΙδϊΐς. δεινός δί δό^ας 

10 είναι ίν τώ λέγειν ηρώ της ανγγ^φης π^οέατη τ&ν ηραγμά- 
ταν, Λρώτην δε της \ Ιν τψ λέγειν δεινότητας τηνδε Ιποιή- 15 
αιηο τήν ίπίδειξιν' Πνρίλάμτΐης γάρ τις τ&ν τίολιτ&ν ανδ^α 
φίλον κοί ίρώμενον ίδιον διά τίνα ζηίοτνπήΰας ίφάνιναε' 
ταύτης δε της δίκης ίν ΆρεΙω πάγω κρινομένης πολλά της 

15 ιδίας αοφίας ίπεδεί^ατο, άττοίογίαν ηοιούμινος 'ίπερ | τον 30 
Πνριλύμηανς, χαΐ Περιχλέονς χατηγαροϋντος ΐνίχα. ο9εν 
«αΐ ατρατηγόν αντόν ίλομένων Αθηναίων αρχιον προέΰτη 
ιοΟ δήμου, μεγαλόψρων δε έν τοις ηράγμαΰί γενόμΐνος, ι 
ίϊτε φιλοχρήματων, ού» εΐ&τί* πλείονα "κ^όνον προΟτατεΐν τοϋ 

20 δήμον, πρώτον μεν γαρ ύπΐί τοϋ \ ΙΞενοκρίτον, ώς Σνβαριν ΐί 
&^ίθδημήαας, άς ΙπανηΧ&Βν ΐίς Α&ήνας, Ονγχναεως διχα- 
ΰτηρίον φενγων εάλω' ί^ατε^ον ίί Ιξοατραχίζεται ίτη δέκα. 
ψεύγων δε ίν ΑΙγίντ) διέτρίβε, κΐίκΐΓ λέγεται τας ίβτορίας 
αυτόν ΰνντάΙαΰ9αι, τότε δί τί}ν φIλ(ϊρ^'υρώίν αύτοΰ μά- 

2ό λιβτα φανίράν \ γενεαϋαι' απαντάς γαρ Αϊγινήτας χατα- Μ 
τοχίζων ίίναατάτονς ίποίηβΐν. μετά ζ^δί^ τήν ίατορίαν φαΰΐ 8 
ουντετάχ&αι τω ανγγραψεΐ ιό προοίμιον, ίηιΐ τ&ν ίν τώ 
ΐίολέμω μέμνηται γεγονότων, Άοττερ της Αήλον %α%ά^αεως, 
^υ 3ΐίρΙ το \ εβδομον ίτος ίπΐ Εν&ννον άρχοντος γεγενη- ϊί 

30 Ο&αί ψαΰΐν, μίμνηται δέ ίν ούτω χαΐ της τον ποίέμον 
τελΐντης λέγαν' ^,ίς ιήμ τελεντίιν τονδε τοϋ χολέμον}^ ΊΡΐΌνσαΐί Έ 14 χινουμΐνης Ε, βοπ. Β^. 19 είατ^ν 
ΤΗϋΟΥΒΙΒΙβ νίΤΑ. 17 

άλλα Ι καΐ ίν άρχ^ φηβίν' ^^%ίνηΰίς γαρ αϋτη δη μεγίδτη 15 
τοις '^Ιληΰίν έγενετο καΐ (ΐέρεί τίνΐ τών βαρβάροαν^ &ς δΐ 
εΐηεΐν χαΐ Ιιά %λεΐ(5τον &ν^ρώΛων'' ^ληρώϋας δΐ τήν 9 
δγό&ην ιβτορίαν άτίέϋ'ανε νόβω. βφάΐλονται γαρ οι λέ\γοντες 5 

δ μή θουκυδίδου είναι τήν δγδάτιν^ άλλ' Ιτίρον ΰυγγραφέως, 
τελεντηβας ί' ίν ^Αϋ'ήνηΰιν Ιτάψη Λληδίον των Μελιτίδων ίο 
Λυλ&ν^ ίν %(ορίφ της ^Αττικής ο τζροϋαγορενεται Κοίλη^ εϊτε 
αντός Ιπανελ^οαν ^Αϋ'ήναξε ία της φυγής του δριβϋ'έντος 
ΐυρόνου Λληρωϋ'έντος καΐ | τελευτήΰας εν ττ} Ιδία 'πατρίδι^ ίο 

10 εϊτε μετατίομιΰϋ'έντων αύτοϋ τών όΰτεων άτνό Θράκης^ ίτίεΐ 
ηαταύτ^εψαντος τ6ν βίον' λέγεται γαρ 1% αμφότερα, και 
ϋτήλη τις άνεϋτητιεν ίν ττ} Κοίλΐ[ΐ τοϋτο ίχουΰα τ6 ίηί- 
γραμμα' ^^Θουτίνδίδης ^Ολόρου ^Αλιμούδιος έν&άδε κείται," 

6 Μιλτιαδων Ε 13 Αλψοναιος Ε ΤΒυσηαΜΜ, τβο. Ηαάβ. Ι. Εά. πίλίοι. ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Α. ιβ 

Θουκυδίδης Ά&ηναΐος ξννέγραφΐ τον πόλίμον των 1 
ΠεΙοποννηβίων χαΐ '^ί&^ναίων ώς έπολέμτ^βαν π^ός 
άλΧ•ήλουζ, άρ^άμδνος εν&νς χα&ιβταμενου χαΐ ίλπίβας 
5 μέγαν τΐ εϋεβ&αι χαΐ ά^ιολογώταταν των αρογεγενη- 
μένων, \ τεχμαιρόμενος 5τι. άχμάξοντίς τε '^όαν ίς β 
α^τον αμφότεροι παραβκΐν^ τ^ πάβτι χαί τό ίίλλο 
Έλλ'ηνίχον {>ρών ^ννιβτάμενον προζ έχατέρονς, το μίν 
εύ&ός^ τ6 ίέ χαΐ διανοούμενον. χίνηβις γάρ αντη β 

10 ίή μεγίβτη τοΐς "Ελληϋιν ΐ^ί^νΐτο χαΐ μέρει τινί τών 
βαρβάρων^ ώς $ί \ είπεϊν καΐ έπΙ ΐΐΧεΙΰτον άν&ρώ%ων. ίο 
τά γάρ προ αυτών χαΐ τά ετι παλαίτερκ βαφ&ς μϊν 
εύρείν δ'ιά χρόνου ϊτλή'ίος αδύνατον ί^ν, ίχ άε τεχμν^- 
ρ£ων ων ίπΐ μακρότατον αχοπονντί μοι αιβτεϋααι ^νμ- 

ΐδ βαίνει, ού μεγάλα νομίζω γενέβ^αι οΰτε χκτώ τους 
πολέμους οΰτί ές τά \ &Χλα. ΐί 

Φαίνΐται γαρ ί) νΰν Ελλάς καλούμενη ού πάλαι 2 
βεβαίως οΙκουμένη, άλλα μετκναβτάβεις τε οτχίαι τά 
πρότερα χαϊ φ^δίως εχαβτοι Τ'ήν εαυτών άπολείποντες, 

30 βιαζάμενοι -Οπό τίνων αΐεί πλειόνων, της γάρ ίμπορίας ί β ^ιααν ΐ ^οαν β, Ρ1ιο6, 8ΐ Βιιίά. β. τ. ί/α, ήΐααν 9θΙιο1. 
ΡΙαΙ. ΡοΗΙ. V 449& βΐ Ζοη&Γ. β. τ. ^α, τιβαν ΑΒΟτίϊ,ιη, τιβα» 
Ε 8 πρόϊ ίαατέ^ονς οτα. ΐ^ΐ 10 ίή (ίΐγίοχτι ΟγΡ ϋΐοπ. 

Ηβ,Ι. 857, Τΐιιιο. ΐίοβΓ. ιιηοη, § 8, ηβΗοΙ. ΑπΗίορΙι. ΑεΙιατη. 1 
/ΐΐγίΒΠ, ίή ΑΒΕβω, 13 άδύναταν ΕγΟΓ, <ίη 1ϋ) Βίοη. ΗλΙ. 
(οοά. Μ) 868, 871, ϋνβ^. ΟοΓ. ιι<1 ΗβπηοΒ- VII 1148 άδύνιχτα ΤΗϋΟΥΙ)Π)Β ΗΙ8Τ0Β. ΟΒ. 1 ι— 3. 19 1 
Ι (Κί^' έιιιαίγΐ'νντίς άόίώς άλλ•ήλοι$ 
οντΐ διά &αλάΰθτ[5, νεμόμενοί τε χα έαντωνίΛ 
οβον άποζΐςν χαΐ περιονϋίαν χρημάτων ονχ 
γϊΐν φντΐύονης, α^ι;Λον 5ν ύπότε τις 
ΐ3ί£ΐ&ών, χαΐ άτειχίβτων αμα ίινταν, άλλος άφίαρ^ 1 
Φΐτβίΐ, της τε χα9^ ί^μέραν άναγχαίον τροφής πανταχοϋ 
ίν ίιγονμΐνοι έχι\χρατίϊν ον χαλεπώς άπανίόταντο^ χαΐ α 
ίι αυτό οντε μεγέ&ει πόλεων ίβχνον οντε τή αίλ^ 
»φΐ(6Χ£ν^. μάλιβτα όί της γης η άρίβτη αΐεΐ τάς » 
10 μεταβολάς των οΙ\χΐ)τόραν ^ίχεν, η τε ννν θεββοίλ^ Π 
χαλονμένη χαΐ Βοιωτία ΠεΙοποννηβον τε τά πολλά 
χϋ^ν '^4ρx«δ^ας της τε ϋίλης ο6α ^ΐ' χράιιβτα. βιά * 
γ&ρ άριτίιν γης αϊ ζβ δυνάμεις τιαΐ μιίζονς ίγγιγνά- 
μίναι βτάβεις ίνεχοίονν έξ ] ων ίψ9^είροντο, χαΐ αμα ί 
ι ήτό αλλοφύλων μάλλον έπεβονλιύοντο. τίίν γονν β 
Άΐίχήν έχ τον ίπΐ πλεϊβτον όιά γο λε^ιτόγίων άατα- 
βίαβτον ονβαν άνθρωποι φχονν οι αντοι αΐεί. τκά β 
παράδειγμα τάδε τοϋ λόγου ούχ έλάχιβτόν ίβτι διά 
ίά$ μίτοιχήβΐΐς τά άλλα μ-ή ομοίως α{'\ξη^ναΐ' ίχ ίο 
ι γαρ τής άλλης Ελλάδος οΐ πολεμώ ί} βτκοει ίχπίπταντες 
χαρ' '-^9ηνα(ους οΐ δυνατώτατοι ώς /ϊι^αιον ον άνε- 
χΐύρονν, χαΐ πολΐται γιγνάμενοι εύ&ύς από παλαιού 
μείζω ετι εποίηβαν τιλ^%ει άν&ρώπων τήν χόλιν, &<!τε 
χαΐ ίς ΊωνΙαν ύβτερον ώ^ οΰχ Ιχανης ον\(ίης της ΐί 
• Άττιχης έχοιχίας ίΐεχεμ^αν. 

/ΙηλοΙ όε μοι χαΐ τύδε τ&ρ παΛαιών ά9&ένειαν 3 
ούχ ^Χ4βτ«• προ γαρ τών Τρωιχών ούίί*- "ται 

8 ίαντών »ύιο\. {αΜα,τα Ρϋίια.) αν.τών Β 
Λ^τ^)ν Ριη, 4 τΐΐ ίη ΙΪΙ, ^, 7 άνίβταντο τα^ 
14 «αϊ οπι. αι^ 15 τ-ην ίο 1Ϊ1 ^, ]9 μι 

•"'-->- μιτοΐΛΐα{ ίί ΛΒε,ΕΡοι, αποικίας ϊς (ί ^^Ι πΡ ί μιτ 
ι ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Α. ιβ 

θουχνόίδης ^Α&Ί^νκίος ^ννέγραψΐ τον πόλΐμον τών 1 
ΠΐΧοποννηβίων χκΐ Ά^ναίων ώς έποΐέμτιΰαν %ρ6ς 
άί,λτίλονς, άρ^άμενος εν&ν^ χα&ιάταμ^νον χαΐ ίλπίβας 
5 μέγαν τε εαεβ&αι χαΐ άξιοΐογώτκιον των πί/ογεγενη- 
μένων, \ τΐχμαιρόμενος δτι ακμάζοντες τι γιΰαν ές 6 
αντον αμφότεροι παραβχεν^ τ^ πάβ^ξΐ χαΐ τό αΙΙο 
Έλληνιχόν 6ρών ξννιβτάμενον αρος έχατύρονς^ το μεν 
εύ&ύς, τύ ίέ χαΐ διανοούμενον. χίνηβις γάρ ΐίντη 2 

10 ίή μεγίβτη τοΙς "Ελληβιν ίγένετο χαΐ μερεί τινί τών 
βαρβάρων, ώκ ίέ | είπεϊν χαΐ έπΙ πίεΐΰτον άν&ρώαων, ίο 
τα γάρ προ α^ιτ&ν χκΐ να ετι παλαίτερα βαφ&ς μίν 
ΐύρεϊν 6ιά χρόνον 3ΐλη9θ£ άόύνατον ^ν, ίχ ίϊ τεχμτι- 
ρίων ων ίπϊ μαχρότατον σχοποϋντί μοι πιβτεϋβαι |υμ- 

16 βαίνει, ού μεγάλα νομίζω γενέβ^αι οϋτί χατα τονς 
ποίέμονς οντε ίς τά \ &ΧΧα. ικ 

Φαίνεται γάρ ή νϋν Ελλάς χαλονμ^νη ον ΐίάλαι 2 
βεβαίως οίχονμένη, άλλα μεταναατάβεΐξ τε ουβκι τά 
πρότερα χαΐ ρ^8ίωξ εχαβτοι τήν ίαντ&ν άπολείποντες, 

30 βίαζόμενοι -Οπό τίνων αΐεΐ πλειόνων, της γάρ εμπορίας 3 

β ^ιααν Ρ ^βαν ^. ΡίοΙ,. βϊ διάεΙ, β. τ. ηα, ηϊβαν 8(ί1ιο1. 
Ρΐιιΐ. Ροΐίί. Υ 44β& βΐ Ζοη&Γ. β. ϊ. ^α, ηααν ΑΒΟγΟ,ιπ, ηοβν 
Ε 8 πρΟ£ ίκατέρονς οτα. ΟγΓ 10 ίή (ΐΕγίοτη ο,Ρ Βϊοη. 

Ηβ,Ι. 867, Ήιπο. ΐίο^τ. βηοη. § θ, βοΐιοΐ. Απβίορίι. Αοΐι^τη. 1 
μίγ(<ιτίΐ ίή ΑΒΕΟηι, 13 άίύϊχηον ο,ΟΓ, |ίη Ιιϊ.) Βίοη. ΗλΙ. 
(■ΰοΛ Μ) 868, 871, ϋΓθ^. ϋοι-. 8<! Ηθπηοε. VII 1143 άδί-νατα 
ΑΒΕζη^ 14 μοι] ι ίη ΙίΙ, 1ι Π -(άβ^ (ΐέν Α ΤΗϋΟΥΒίηΐδ ΗΙ8Τ0Ε. Ι,ΙΒ. Ι 1 19 'β•ης ονδ' έπιμιγνύντες άάεώς άΐλήλοίς οντε 
Χίττά Ι γ^ν οντε ίιά ^αίάββης, νεμόμενοί τε τά έαντών 
ΐχαΰτοι ΰβον άποζην καΐ ιιεριονβίαν χρημάτοαν ούχ 
Ιχοντες ονδ^ γ'^ν φντεύοντες, άδηλον 8ν 6πότΐ τίς 
ί ίπελ0•ών, χαΐ άτειχίϋτων ίίμα δντων, αλίος άφαιρι^ 
βΐται, της τε καθ' ήμέραν άναγχαίον τροφίΐς πανταχού 
αν ή}Ί)τίμ£ΐ/οι έπι.\κρατεΙν ού χαλεπώς άπανίβταντο, χαΐ α 
9ί αύτο οντε μεγέβ^ει πόΐεων ΐβχνον ούτε τ^ αλλ^ 
ΐΐαραβκίν^. μάλιΰτα δε της γης ή άρίβτΎΐ αΐεΐ τάζ * 

10 μΐχαβολάζ των οϋ^Μΐτόριαν είχεν, η τε ννν Θΐβϋαλίαϋί 
χαλονμενη χαϊ Βοιατία Πελοποννήβον τε τά πολλά 
αλί/ν Ά^χαδίας τί^ς τι αλλϊ^ς 5βα ^ν χράτιβτα. διά 
γάρ όρετί^ν γης αϊ τε όννάμεΐξ τιβΐ μείζονς έγγιγνό- 
μεναι ΰτάβδίς ίνεποίονν ίξ [ ί)ν έφ&είροντο, χαΐ δμα 

15 νχ6 αλλοφύλων μ&λλον ίχεβονλενοντο. τί^ν γονν 
Άττίχί^ν ίχ τον ίπΐ πλείβτον δια το λεπτύγεων άστα- 
βίαβτον ούβαν ^ν^ρωποι φχονν οΐ αύτοϊ αΐεί. χαϊ β 
χαράδΐίγμα τόδε τον λόγον οίχ ίλάχιβτόν εβτι 8ιά 
τάς μετοιχ^αείζ τά ίίλλα μ'ή 6μοίως αν\^ηϋϊΙναι• ίχ ια 

Κ Ι^ρ της ^λλης'Ελλάδοξ οί πολέμφ ΐ) οτάβεί ίχπίπτοντες 
χαφ' Ά&Τ(ναίονζ οί δννατώνατοί άς βέβαιον δν άνε- 
χώρονν, χαΙ πολίται ί'ΐί'νίίίΐίνοι εύ9ύς άπα παλαιού 
Ιίίίζίο ετι έποίηααν χλι^ει άν&ρώπαν τήν πόλιν, Άΰτε 
Λΐά ές 'ΙωνΙαν νβτερον ΐος ούχ [χαν^ς οϋ\αη3 'τήί ι6 

ϋ'^ίττιχήί άποιχέας εξέπεμψαν. 

^ίηλοΐ δε μοί χαΐ τόδε των παλαιών άβΟ-ίνίίαν 8 
ούχ ίίχίβτκ' προ γαρ των Τρωιχών ούδΐν φαίνεται Ι 2 ϊουιώμ βοΙιοΙ. (θΰιιιη ΡιιίΕη.) αν.τ&ν β αίτώ»• Αο^Ι 
Λ^ίΛν Κμ, 4 ιΐϊ ίη ϋΐ. ρ^ Τ άνίαταντο ω, 8 9+ι' Β 
14 •μ1 οπι. Ώί, 16 τήν ία Ιίί. Ι), ία μ(χοι*ήίΗς αο 

ο«Ιίϊί ίί ΑΒο,ΕΓω, ««οικίας {β ΰ ΐ^ϊ Α'^ Ι 20 ΤΗϋΟΤϋΙϋΙΒ 

ηρότερον χοινίι ίργαβαμένη ί} ΈίΙκς' δοχεί δέ μοι, 3 
οίίΐ τοϋνομα τοΐτο ξνμπκβά αω είχΐν, άλΙά τά μϊν 
«^6 "Ελληνας τον ^ενχαλίωνος χκΐ \ χάνν ονδε ιΐναί 3ο 
ή ίπίχληβις αντη, χατά ε•&νη δε «λλα τε χάί το Πε- 
!> λααγιχον ίχΐ πλεΐβτον άφ' εανταν τήκ ίπωννμίαν 
παρ4χΐβ&αι, "βλληνος δε χαΐ των παίδων αντον έν τ^ 
Φ&ιώτιδι Ιβχνβάντων, χαΐ επαγόμενων αντονς ίπ' 
ώφελία ίζ τάς &λΙας πόλδΐξ, χκ&' έχάβτονς \ μίν ^δ•η 36 
τ^ ομιλία μάλλον χαλεΙβ&αί"Ελλ•<ιινας^ ού μέντοι ποΛΛοϋ 

ΐυ γε χρόνον έδύνατο χκΐ ίίπαβίν έχνικηβαί. τεχμ'ηριοϊ 3 
δί μάΐιβτα 'Όμηρος. πολλώ γάρ νΰτερον ετι χαΐ τών 
Τρωιχων γενόμενος ονδαμον /^οντω} τους ξνμπαντας 
ώνόμαβεν ονδ' αλλον^ ^ τονς μετά Άγιλλ^ως Ιχ ττις 
Ι Φ&ιώτιβος, οΐπιρ χαΐ πρβ>τοι "Ελληνες ^βαν, ^^αναοΐι^ μ 

16 ίΐ ^ν τοις ίπεβι χαΐ Άργείονς χαΐ Αχαιούς ανακαλεί, 
ού μ•ήν ούδί βαρβάρους δΐρηκε διά το μηϋΐ "Ελληνας 
πω, ώς έμοί δοχεϊ, άντίπαλον ές εν ΰνομα άποχΐχρί- 
θ&αι. οί δ' ονν ώς ίχαβτοι "Ελληνες χατά πόλεις τε * 
Ι βσοι αλλήλων ξννίεβαν χαΐ Σύμπαντες ίίβτΐρον χλη- 3ε 

20 τέντες ούδίν προ των Τρωιχ&ν δι' άα&ένειαν χαΐ 
άμειξίαν | αλλήλων ά&•ράοι επραΐαν. άλλα χαΐ ταύτην ^ 
τήν βτρατείαν 9αλάαβ^ ήδη πλείω χρώμενοι ξννηλ&ον. 

Μίνως γάρ παλαίτατος &ν άχο^ ίβμεν ναντιχόν 4 
έχτήβατο χαΐ της ννν Έλληνιχής &αλά6βης έπΙ πλεΐ- 

26 βτον ίχράτηβε \ χαΐ τών Κνχλάδων νήϋων ^ρ|ί τε β 

2 πως γ^. β, 3 Ηί*. -νος χαϊ ία ΙΗ. ^, || ούίέ + Γ 

7 Φ&ιωτίδι ΕΓ, Φ9ιωιώ{ι) ΑΒΓβΜ Φ^οίωτίαι β, 10 ίβύνατο 
ΟΜ. ΟΜ -ηδύναντο ΒΐιρΓΒ,βΟΓ. Ο, ((ιι'{Ϊ)γο ϊη Ιϋ. κ,) 11 Βοιίροϊ 
γ^. ΒίΛιοΙ. 12 υνται α,άά. ΒθΪΒ^β 13 Αχιΐέιοΐ Β 

14 Φ9οιάτιβος Ογ 16 μη8ίυ ε, Π ίοκίι] «ί ϊπ ΗΙ. Ο, 

19 — 20 κλη^έντοί Β 22 βίρατ^ίαν ΐ^Υ ατρατίαν β ΰτ^α- 
«^ ΑΒΕΜΙ ΐά χΜια βΜ; 24-26 ΙπΙ χόπον νΧιν τό πλίί- Η18Τ0Κ. Ι,ΓΒ. 1 4— Β. 21 οΙχιΟτής πρ&τος τών πλεόβτων έγ^νετύ. Κάρας 
έξιίάϋαξ χαί τους ίαντον παΐδας ίιγΐμόνκς έγχαταΟτή- 
βας' τό τε λ7)ατικόν, ώς εΐκός^ χα&^ρΒί έκ τηδ 9α~ 
λάυοης έφ' δβον ίάννατο, τοϋ τάς ΐΐροΰόάονς μάλλον 
Ιίναί αύτω. οί γάρ "Ελληνες | Γ0 πάΐαι και τών βαρ~ ^^ 
βάρων οι τε ίν τ^ ^πείρρ παρα&αλάβαιοι κκΐ δβοι 
νήαονς είχον, επειδή ηρξηι/το μάλλον περαιονΰ&αι « 
νανβΐν ίπ' άλλ^λονς^ έτράποντο Λρύς λτιατείαν, ήγου- | 
μίνων άνδρ&ν ού των άδννατωτάτων χερόους τον 

110 αφετέρον αύτων ε'νεχα χαΐ τοΙς άβ&ε\νέβι τροφής^ χαΐ α 
χροΰΛίχτοντες πόλεβιν άτειχίβτοΐξ χαΐ κατά κώμας 
οίχονμέναίς ^ρπαξον χαΐ τύν πλεΐϋτον τοΰ β£ον ίν- 
χενΟ'ΐν ίΐΕοιοϋίΊο , οΐιχ έχοντος χα αΐβχννην τούτον 1 
τσν έργον, φέροντος ί^ η χκί βόξης μάλλον δηλοϋβι* 

Ιβ α τ&ν τε -ήπειρωτών τινε^ ΐτι χκΐ νϋν, οίς χό\βμο8 μ 
χαλώς τοντα δραν, χαΐ οί παλαιοί τών ποιητών τάς 
πύϋτεις των χατααλεόντων πανταχού ύμο^ια^ ερωτώντες 
ίΐ Ι^οταί εΐβιν, ώς οϋτε &ν πνν^άνονται άπα^ιούννων 
τ'ο ίργον, οίς τε ίπιμελίς εΐ-η εΐδέναι ούχ ύνειδιζόντων, 
Μ^'^οντο ίΐ καΐ χατ" ϊ^πειρον άλλ'ήλονς. χα! | μέχρι τοϋδε ^ 
πολλά τ^ς Ελλάδος τώ πκλαιώ τρόπφ νέμεται περί . 
νε Αοχρούς τονς 'Οξόλας χαΐ ^ίΐτωλονς χαΐ Άχαρνανας \ 
χαΐ τήν ταύτΐ] ^πειρον τό τε διδηροφορεία&αι τοϊ!- 
Τ018 τοϊς ήπειρώταις άπο της παλαιάς λ'^βτείας ίμμε- 
μέντ^αεν παβα γάρ ή Ελλάς έβιδηροψόρονν \ δια τάς ^ 
άφάρχτονς τε οΐχήΰεις χαΐ ονχ άβψαλείς ΐΓκρ' άΧλ-ήλουΒ 
εφόδους, χαϊ ξννή&η ττ}ν ιϊίκιταΐ' μίθ' οπλών ίποιή- ^ 2 ήγΐμονία^ Β II Η«ιΐϊΐιτ»ί(Γίϊϊ Ο Μ, ο Ιβ χοίήί ΕΜ 20 ίύηίξον 

Εχο. Ι^οη^υ. ΒΙιβί. Ογ. 1 2, 21β, 1& ι 3 Ιηβτριχέν Ι ^ «φ'^ πρ/ν 1ί τΗυαΥΒΠϊΐ8 τβο^^ βαντο Ηβπΐρ οί βάρβαροι, βημείον δ' έβτΐ ταντα τήδ 
Ελλάδος ίτι οντω νΐμόμενα των ποτέ χαΐ £? χάντας 
ίμ,οίων διαιτημάτων. εν τοΙς πρώτοι δί 'Α&ηναϊοι \ τόν ,;, 
τί βίδηρον χατέ&ΐντο χκΐ άνειμεν^ τη ίικίτ^ «5 '^ο 
5 Ι τρνφερώτερον μετ^ϋτηΰαν. χαΐ οί πρίββύτεροί αύτοΕδ^^ 
■ίων εύδκψόνων διά το άβροδίκιτον ον πολύξ χρόνος 
ίχειδ^ι χιτώνας τ ε λίνονς ίπαύβαντο ψοροϋντες χαΐ 
χρνβων τεττίγον ίνίραει χρωβύλον άναδονμενοι τών 
έν τ^ Ι κεφαλή τριχών" άφ' ον χαΐ 'Ιώναν τοί>ς 6 

10 πρεββντέρονς χκτά τ6 ζνγγενίς έπΙ πολύ αϋνη ή 
ίκίτιή χατέβχεν. μετρί^ δ' κύ έβ&ητι χαΐ ίς τόν νϋν * 
τρόχον πρώτοι Ααχεδαιμόνιοι έχριΐϋαντο χοά ίς τά 
ϋλλκ πρ})ς τονς πολλούς οί τά μείξω χεχττιμενοι Ιβο- 
δίϋζίτοι μάλιβτα χατέ\βτηΰαν. ίγνμνώ&ηβάν τε πρώτοι Ι" 

15 χαΐ ές τό φανερ'ον άποδύντες λόπα μετά τοϋ γνμνάξε- 
0%αι ήλεί-φαντο. τό δί πάλαι και έν τω 'Ολνμπιχφ 
άγανι διαζώματα έχοντες περί τά αΙδοΙα οί ά&ληταΐ 
•ήγωνίξοντο^ χαι ού πολλά ετ•η ίπειδ'^ πέπαννταΐ' ετι 
δι χαΐ ίν τοϊς βαρβά\ροις εβτιν οίς ννν, χαί μάλιστα 15 

20 τοις 'ίίβιαιιοΪΕ, πνγμτ^ς χαΐ πάλ•ι;ς ά&λα τ(&•εται, χαΐ 
βιεξωμένοι τοΐτο δρώβιν. πολλά δ' &ν χαΐ Ιίλλα τις ■ 
άποδεέ^ειε το παλαιον ΈΧΧηνιχον δμοιότροπα τω ννν 
βαρβαριχω διαιτώμενον. 

Τών δέ πόλειαν οβαι μίν νεότατα φχίβ&7}βαν χαΐ Τ 

25 ίΐδη Ι πλωιμωτέρων δντων περιονβίας μάλλον ίχονβαι ίο 

5 τρνφιςώτατον ε, 6 άβροΰίαίτον ΒΕΟΑ, Β Μραα 

&.ΒΪ ίνΐοαιι Μ ίν ΐρΰΐι α, βοΪιοΙ ίν ΐραπ ΕΟ Ι «ρωβύΐον ΕΜ 

κρωβύΐων Α?(τ(?) χι/οβύΐων ^ χρω^ύΐτιν Β 10 ή οιη. Μ 

11 ιτκίνή] κοηαοκΕΐιή ΑΒΡ, οιη. Μ 16 ΌΧυμπιακψ οοάά., 

>ΓΓ. β 18 πί'παοΓοι οοίΐιΐ., οογγ. Ηθϊβ^θ 20 τίθενται Μ 

^1 δκξαιμινοι ΡίιοΙ, βΐ 8ιιϊά. 8. ν. αίαωταί βιιξίοομέναι 

'' 3ά νΐώτατοι Ογ 
ΗΙ8Τ0Ε. ΜΒ. Ι 7— Β. 

}μάτων,Επ' αύτοϊς τοις αίγιαλοΐς έχτίζοντο «αΐ τείχεβι 
χους Ιΰ&μονς άπελάμβανον εμπορίας τε ενεχα χαΐ Τ'^ς 
χρος τους προβοίχονς Εκκίτοι Ιβχνος' κΐ ί^ παλαιαΐ 
8ιά τ^ν Ιτ}βτΒ{αν έπΙ πολύ όντίβχονβαν από 9αλάβ6ης 
\ μ&ΙΙον φχίβ&ηβαν, α! τε έν ταΐς ντίβοις χαΐ ίν ταΐς μ 
ήπΐίροίς (ίφερον γάρ άΐλ-ήΐονς τί χαΐ των αλλαν 
3βοί ϋντες ού 9αλάβαιοί χάτω ψχονν), χαΐ μέχρι τοίίί 
ίτι άνφχι,βμένοι εΐβίν. χαΐ ούχ ^ββον λτιβταΐ ^βαν οί 8 
νηϋι&χαι, Κ&ρ^ς τε 'όντες χαΐ Φοίνικες, οίτοι γάρ ίή 

10 1^5 Ι πλΐίϋτας ταν νήβων ωχηβαν. μκρηίρΓον δί' Μ 
ιά'ήλον γαρ χαϋ•αιρομενης ΰαό Ά&Ύΐναίαν έν τφβε τφ 
χολέμψ χαΐ τών 9ηχών άναιρε&ειβών, ίίααι. ^βαν των 
τίβνίώτον ίν τ^ νήϋφ, ύπίρ ^μιΟν Κάρες ίφάνηβαν, 
γνηβ^'έντες τζ τε βχενΐ) τδ>ν οπλών %νντε%'αμμέν^ 

16 χαί τώ \ τράπψ & ννν ετι 9άπτονβιν. χαταατάντος Λ 
ίΐ τοΰ Μίνω ναντιχον πλωιμώτερα ίγένετο παρ' &λλ'ή~ 
Αο«5 (οί 7^9 ί* ^ώ" νήβων χαχονργοι άνέπτηβαν ύπ" 
αύτοϋ^ οτεπερ χαΐ τάς ποΧλάς αύτ&ν χατφχιξε), χαΐ * 
οΕ παρά &άΚαα\βαν &νΟ•ρωποι μ&λλον Ι^δη τήν χτηΰιν ι 

ίο χ&ν χρημάτων ποιοΰμΐνοι βεβαιάτερον ωχονν^ χα£ 
ηνες χαΧ τείχη περιεβάλοντσ ώς πΐουβίώτεροι έαντΞιν 
γιγνόμενοι• ίψιέμενοι γ6ρ τών κερδών οΓ τε ¥/ββονς 
ΐαΐέμενον των χρειαβόνων δονΧείαν^ οι τε δννατώτεροι 
Λεριονβίας ίχον\τες προβεποιονντο νπηχόονς τάς έΐάα- ίο 
αονς πόλείξ. χαΐ ίν τούτω τω τράπψ μαλΧον ί^6η Άντες 4 
ϋβτερον χρόνψ έπΙ Τροίαν έβτράτενβαν. 

1 τιίχιαιν ίχτίζοντο χαί Εθ<}ά., ΪΓ>ιι:βρ, Ηβγ», 4 άντ£- 

βίονβαν ϋοοϊ. Ρορρο άντιοχοίοαι• ΕΟ άντιαχονααι ΑΒΟγΡΜ 
8 Ηι Οίη. Ρ 10 ψχιβαν Β 11 τ(α9•αιςοΏμένηί ^ι [ΰ] 

12 άφαι^ίϋ•ίΐα&ν Μ 14 Ιννη&αμμένοί ο, 21 π^ριιράίαντο α, 
χίίίαράλίοντο ΙιΟ || ώί Λΐοναιώτιροι ίαντών νιγνόμινοί οηι. 6Μ, 
ϊη πιαιτ!. δίΐιΐ. Ο, 23 ιώ» Οτ τήν τών Α.ΐΐΈ.¥ίΐ χτ\* "*. Ι 
24 ΤΗϋΟΥϋΙΟΙδ 

Άγαμίμνων τέ μοι ίοκίϊ των τότε άννάμίΐ προν- '> 
χαν χαΐ ον τοβοτίΓοί' τοΪ£ Γυνίάρίω ^ρχοις χατΐΐί'ημ- 
μίνονζ τονς Ελένης μνηΠτηρας 5γων \ τον ΰτόλον υ 
άγεί^αι. λέγονβί ίϊ χαΐ ο£ τά βαφέατατα Πελοποννη- ί 
5 6ί<ον μνιΐμτι παρά τ&ν πφύτιρον δεδεγμενοι Πέλοπα 
Χΐ ίτρώτον πλ-:^%-ει χρημάτων, β ήλ&εν ίχ της Άβιας 
ίχων ές άν&ρώπους απόρους, όνναμιν περιποιηβάμενον 
τήν Βίΐωναμίαν της χώρας ϊαηλνν 'όντα ϋμας \ δχεΐν, βο 
χαΐ νβτερον τοΙς ίχγόνοις ίτι μείξω ξννενεχ&ηναι, 

10 Εύρνβ&έως μίν έν τ^ Άττικη ύπό Ηρακλείδων άχο- 
&ανόντος, Ατρέας ίΐ μητρί}ς άδελφον ίίντος αντώ χαϊ 
ίηι,τρέψαντος Εύρνβ&έως, δτ' έβτράτενε, Μνχ-ήνίχς τε 
χαΐ τήν «ρχήν χατά το οίίίίΐον ΆτρεΙ {τνγ%ό\νειν ίΐ ϊβ 
κύχον φενγοντα τον πατέρα δίά τον Χρνβίππον &ά- 

16 νατον), χαΐ ώς ο{ιχέτί άνεχώρηβεν Ενρνβ&εύς, /ίουλο- 
μέναν χαΐ τ&ν ΜνχηναΙαιν ψόβφ τ&ν Ηραχλειδών 
χαΐ αμα δυνατόν δοχοϋι^κ είναι χαΐ το πλη&ος τε- 
&δραπενχότα τών Μυκηναίων τε χαΐ οβων Εύρνΰ&εύς 
Ι ίΡΖ* ^'^ί'" (ϊαίιλΐίβν Άτρία παραλαβεΐν χαΐ τ&ν Περ~ μ 

■20 βειό&ν τονς Πελοπίδας μείζονς χαταβτηναι. α μοί 3 
δοχεί Αγαμέμνων παραλαβών χαΐ ναυτιχω δΐ αμα έπΙ 
πλέον τ&ν &1λων Ιΰχύβας τήν βτρατείαν ον χάριτι τό 
πλέον ^ φόβφ ξνναγαγών ποιηβαβ&•αι. φαίνεται γάρ 
\ νανβί τε πλείβταις αντος άφιχόμενος χκί Άρκάβι 36 

26 προα\πκραα%ών, ώς "Ομηρος τούτο δεδήλωχεν, εί τω 31 
Ιχανος τεχμηριώβαι. χαΐ έν τον βχήπτρον αμα τ^ * 
παραόόβΐΐ είρηχεν αυτόν ^,πολλ^οι νήβοιβι χαΐ "Αργεί 1 ^ννάμει Οία. Μ β (ατιλύχτ\ν αο&>^., ύοη. δίαίιΐ | 6μοίιοί Β 
9 ί-Λ-ίάνοίί οίον Άτριί Άγαμέιινονι ΑΒΕΡ | μιίζαι οτα,. ΟτΡ 
ϋρτ. τοϊϊ τ&ν ΠιΙοπα τ6ν Β [| Χ^ναίπου Β 21 ίί] γρ οοάί., 
■. δίαΐι] 22 οτρατιάν αοάά. 27 αΐιοΐ' οίο, Μ ΗΙ8Τ0Ε. 1ΛΒ. Ι ΰ— 10. 25 

ΛαντΙ άνάββειν^^' ονχ αν οίν νήβων ί'Ιοϊ ταιν πιρί- 
οαιΙΆων (αίται | δΐ ονχ κν ποίλαΐ ΐΐεν) ■ί^πειρώτης ι 
Άν έχράτίΐ, ιΐ μ•ή τι και νκ^τίχόν είχεν. ΐΐχάξειν Οε ϊ Τ^ 
2^ί^^ *αί ταύττ/ τ^ βτ^ατεΐα οια ί^ν τά ιιρο αΐιτϊίς. χνά 10 
6*1 μίν Μνχϊ\ναι μικρόν ^ν, ή ει τι των τότε πόλιβμα 
νυν μή άξιόχρεων όοχΐΐ ΐΐ-ναι, ούχ άχριβεΐ ίχν τις 
αΐ}μεΙφ χρώμενοζ άπι\βτοίη μτ} γενέβ%-αι τον βτόλοι 
τοϋοντον οβον οΧ τε ποιΐ)τ«ί ιΐρ-ήχαβι χιά 6 λόγος 
ΜΟτέχίΐ• Ααχε$αιμονέίαν ζμεν^ γάρ ιΐ ή χόλις 
μα9είη, λειψϋ-είη δί τά τε Ιερά χαΐ της χα,ταβχεν^ς 
τά έάάφη, πολλίιν αν οϊμαι άπιβτέαν γ^5 δυνάμεως 
α</οελ9όντος ΐΤοΑΛοΰ χρόνου τοϊς ίπιιτκ ζρόζ \ 
κλέος κυτών είναι (καίτοι Πελοποννηβον των πέντε 
τάς δύο μοίρας νέμονται τ^ϊ τε ^υμπάοης ή}Όϋη 
Χίά. τών εξω ^νμμάχων πολλών ϋμω^ δέ^ οντε |νν< 
χΐΰ&ΐίβης ζτής'} πόλεως οντε Ίεροίς χαΐ χαταβκευαΐς 
χολντελέδί χρ^βαμένης, χατά χώμας δί τω παλαιώ τής 
Ελλάδος \ τρόπω οίκιβ&είΰης ^ φαίνοιτ' αν ύποδεε- 
βτέρα), Ά&ηναίων δι γο κτηο τοίίτο παθόντων δι- 
χίααίαν αν τ^ν δύναμιν εΙχάξεβ9αι άπ6 τής φανερας 
Βφεας τής πόλεως ^ εβτιν. οΰχουν άπιΰτεϊν εΙχϊ)ς β 
ούβί τάς ϋφεις τών πόλεων μάλλον βχοπείν ί} τά; 
δυνάμεις, νομίζειν \ δί τήί* βτρατιίαν έχείνην μεγί- Κ 
βη^ μϊν γενέα%αι τών πρί) αυτής, λειπομένην δί 
τώ* ννν, Γβ Όμ'ήρον αν ποί'ήαει εί τι χρί) κάντανϋ^α 
χίβτεύΐΐν, ^ν είχ'ος επΙ τό μείζον μίν ποι^ητην οντά 
χοΰμ^όαι, ομάς ίΐ φαίνεται χαΐ όντως ίνδεεβτέρα. 

4 οιρατιά(ι) ΕΟίά. » μ(ν Λάύίάί 10 Ιηφίίΐτ] ΑΒΜ 
Ιβ τής Λάά. 31βρ1ι, 1| καχαααιναίί ηολνταίβύ %ατααχ(νέβι Μ 
18—19 ίβοΛΕίΐηίρα Μ, οοιτ. Μ, 21 η] η £ ί (?) Γ 23 ατρα- ί Γ 26 τΞυογοπ)ΐδ ^^1 

πίζοίηχί γαρ χιλίων χκϊ 6ιαχο\βΙαν νε&ν ϊάδ μ^ιτ^^^ 
Βοιατ&ν εϊχοβί χαΐ έχατον ανίρων, τάζ ίέ Φ^Λο«^τ^- 
Γ01) πεντήκοντα, ϋηλών, ώς έμοί δοχΒϊ, τύς μεγίατας 
χαΐ ίλαχίαταξ' «λλων γο-νν μεγί^ονζ πέρι ίν νέων 

5 χαταίύγίρ ούκ έμνήΰ&ι^. αύτε^έται δε 'ότι ηβαν χαΐ 
μιΐχιμο^ Κίίι^ίϊ, έν ταΐς Φιλύχτ'ήτον ναναί δεδήλωίχεν κ Ι 
τοξότας γάρ ίΐάντα^ :ίεποί-ηχε τους προβχώπονξ, περί- \ 
νεΰ}£ δϊ ούχ εΙχ6ξ ποΧλο-ύς ξνμπίείν έ^ω των βααι• Ι 
\1έων χαΐ των μάλιβτα ίν τελεί, &λλως τε καί μέΧ-ϋ 1 

10 Αονταϊ πέλαγοζ περαιώύεΰ9αι μετά βχενών πολεμικών 
ούδ' ίώ τά πλοία «ατάφαρχτα έχοντας, άλλα τω πα- 
λαιφ τρόπω λγιβτιχώτερον πα^εβχενααμένα. προς τάς β 
μεγ£\βτας δ' οίν χαι έλαχίΟτας νανς το μεβον βχο- β 
ποΐντί ού ποΑΛοί φαίνονται Ιλ^όντες, ώ? άπϊί πάόης 

15 τϊ}5 Ελλάδος ίίοιντ; πεμπόμενοι. αίτιον δ' ^ν ούχ ή 11 
61ιγαν0•ρωπία τοσοϋτον Ββον ή άχρηματία. τ^3 γάρ 
τροφηξ άπορί^ τόν τ ε ΰτρατον ελάββα ^γαγον χαΐ 
δβον ^λ•χι\ζ,ον κύτό&ΐν πολεμονντα ^ιοτίτίβίίί', έπειδίι ίο 
ίϊ άψιχόμενοι μάχη έχριίτηααν (δήλον δέ• τό γάρ 

20 ίρνμα τφ βτρατοπέδψ ούχ αν ίτειχίβκντο), φαίνονται 
δ' οτιδ' έντανΟ-α πκβτι τ^ δννάμει χρηβάμενοι, αλλά 
προς γεωργίαν της Χερβονήβον τρκπιίμίνοι και λτ)- 
βτείαν της τροΙφ^β άπορί^. ^ χαι μαΖ^ον οί Τρώες ΐ6 
αυτών διεβπαρμένων τά όέχα ετη άντείχον βί^, τοΙς 

36 αΐεΐ νπολειπομένοίς αντίπαλοι 6ντ£5. περιονβίαν δϊ 2 
εΐ ίιλ&ον ΕχονΓ£5 τροφ/ης χαΐ ίιντες ά&ρόοι άνευ λτ^- 
βτείας χαά γεωργίας ξννεχώς τόν πόλεμον διέφεραν^ 
^ίΐίδίως αν μάχη χρκίτονντες εϊλον, οι γε χ{ά ούχ ϊο 

9 ρι•, «οί οηι. Μ 10 π{ραίά,ααα»αι 0(7)Μ 13 8' οαν 
ΒΟΏΪ. ΒΙΐΓ. γοΰν ΑΒο,ΕΡβ ονν Μ 14 ί,ννιί.&όντίί Ο 

. 28 «β- »ό« άϋ•ρόοι οοάά. (ά. 0-), οοΓΤβ» Τ ΗΙδΤΟΗ. Ι.ΙΒ, Ι 11—12. 27 Α&^όοίζ, άίίά μέρΐΐ τώ αΐίί παρόντι, άντείχον, πο- 
λιορκί^ δ' &ν προβκαΰ'εξόμενοι ίν ίλάββανέ τε χράνφ 
μΛ άαονώτερον τήν Τροίαν είλον. άλΙά δί' άχρημα- < 
τίαν τίϊ τε ϋρΐ) τούτων άβ^ενή ^ν και αυτά γε 

ί τκ6να^ 6νομαατότατκ τ&ν πρΙν γενόμενα^ \ βηίοϋτκι 35 
τοϊζ ίργοις ύκοόεέβτΕρα οντά τηζ ψ'ήμηξ χαΐ τον νυν 
ΧΐρΙ ϋώτ&ν διά τους ποιητάς λόγον χατΒϋχηχότος ■ 
ίπεί χαΐ μετά τα Τρωικά ή ΈλΙάς ίτι μετανίβτατό τε 12 
χαί χατφχίζετο, ώβτε μή ήβυχκ6«6α αύξι^β^ναι, ^ τί ί 
γ&^ άναχώρ^βις ιών Έλλφ'ίον ίξ '/Λίου χρο|νία γενα- μ 
μ^ντ) ποί/^ ίνίίίχμωοί, χκί- βτάϋεις ίν τκίς αόλεβιν 
&$ ίΐίΐ το Λολν έγίγνοντο, άφ' &ν ίχπίχτοντες τάζ 
λ6)λι5 εχτιξον. Βοιωτοί τε γαρ οι ννν ί^,ηχοβτφ β 
ΙτΒί μετά 'Ιλίον &λω0ιν έξ "^ρνης άναβτάντες ύπο 

5 θΐββαλών Ι τήν ννν μίν Βσιωτίαν, πρότερον δί ϋΓα-33 
δμτιίδα γτιν χαλονμ^νην φχ•ηβαν (ην ίΐ αύτδιν χ<ά άπο- 
δαβμίίς ίν ττι γ^ ταύτιι πρότερον, άφ' &ν χιά ίς'Ίλιον 
έβτςάτευΰαν), ^ωριηξ τε δγδοηχοβτφ ίτεί |ΐ>ν Ήρα- 
χλε(δαις ΙΙελοπόν\νηαον εβχον. μόλις τε ίν πολλώΐ 

9 χ</όνω ήΰνχάΰκακ ι^ Ελλάς βεβκίως καΐ οϋχΕη άνιατα- 
μένη άποιχίκί ί^έζεμ^ε, χαΐ "Ιωνας μϊν 'νί&ηναίοι χαΐ 
νηβιατων τους ποίλούς φχιΰαν, 'ΙταΙίας ίϊ χαΐ Σιχε- 
λίας τό πλέον Πελο%οννήαι.οι της τέ ϋλλης Ελλάδος 
Ιβ%ιν οι χωρία. | αάντα δι τκϋΓκ ϋατερον τών Τρωιχάητ ν 
ίΐίΐία»η. 

1 μίρη (?) Οι || Εω] τφ γρ. βίίιοΙ. 4 προς ΑΒΕΓ {| γΕ οω. 
Ο,ΐ,β ΰ τιβνιάαααα Οτίτ ^ανχάααβαν ΑΒΕΜ [Ο] 12 τό 

ΟΠΙ. ΑΒΜ[α] 15 μίν οω. Ο,ϊ, 15—16 Χκίμηϊιίίο! ο,Γγ[(Ϊ] 

16 γήν τήν Χχιριόν + ιιν καλουμενην Ε 17 πρύτιροΐ' ίν 

Γί •/% τΒίΕΒ ΑΒΒΟΜ 21 Ιίίπΐα-πί ο^ΓγΟ (β,ΙΙ. π ϊη ΙΪΙ.) ΐ{- 
^(ΐΜ^Ε ΑΒΕΜ 23 ώχηιτιιν ΒΕ, εογγ. Β, 33 πΐ^ον α, 

■ ΑΒΕΟΜ Ι ι τΗϋΟΥηιυίδ 1 

των ΐΒ Ι ί^ίννατωτίρας δί ϊ-ιρΌμίΐ^δ της Ελλάδος 
χρημ-άτων την χτηϋιν ετι μ&λλον η πρόχερον ποιον- 
μένης τό αολλά τνραννίδΐ£ ΐν τκϊξ πύλίβι χα9-ί6ταντο, 
των προβόδων μαξόνων γιγνομένων {αρότερον ίέ 
β ^βαν Ι έπϊ §ητοΙς γ^ραβι ιπατρίχκΐ βαβίλεΐαι)^ ναντικά η 
τ£ ί|ι;ρτι}ΐτο ή Έλλάζ καϊ της &αλάββηξ μ&λίον άντ- 
ΐίχοντο, πρώτοί ίϊ Κορίν&ιοι. λέγονται εγγύτατα 2 
τοϋ ννν τρόπον μεταχει,ρίβαί τα αερΙ τάς ναΰς χ<ά 
τρίΐίρίΐί ίτρώτον έν Κορίν&φ της Ελλάδος ίνναναη- 

10 γ-η&ηναί. φαίνεται ίέ | χαΐ Σαμίοις '^^μεινοχλης ^^ 
Κορίνθιος νανΛηγός νανς ποιήβας τέββαρας' έτη ί' 
έϋτΐ μάλιβτα τριαχόβια ές η^ν τελεντ•ήν τονδε τον 
ποΑί'μον, δτί ^^4μΐΐνοχλής ΣαμΙοις ^λ^εν. νανμαχία * 
τί παλαιτάτη &ν ίβμεν γίγνεται Κορινθίων προς 

16 ΚερχνρκΙονς• ίτη δί μάλίδτα χαΐ ταύτ^) ι £ξ-ήχοντα3& 
χαί διαχόβιά εβτι μέχρι τον αντον χρόνον. οίχοϋντες ^ 
γαρ την πάλιν οί Κορίν&ιοι ίπι τον Ιβ&μον αΐεΐ δη 
ποτέ εμπάριον εΐχον, τ&ν Έλλ-ήνων το πάλαι χιχχά 
γην τά πλείω ^ χατκ %άλαϋβαν^ τΰ>ν τε ίντ'ος Πελο- 

20 ποννί{θΌιι χαϊ των έΐω, διά της ίχείνων παρ' άλλή- 
\λονς έχψιβγόντων, χρημαβί τε ϋννατοϊ ί^Οαν, ώ^ 3κώ 30 
τοΙς παλαιοίς ποιηταϊς δεδήλωταΐ' άφνεών γάρ έπω- 
\νόμαβαν τα χωρίον, ίπειδή τε οί "Ελληνες μάλλον ϋ 
επλψξον, τάς νανς χτηβάμενοι το λ^ϊστιχόν χα&^ρονν, 

25 χαΐ έμπιίρίον παρέχοντες αμφότερα δννατί^ν ίβχον 
χρημάταν προβόδω τήν πόλιν. χαΐ "Ιαβιν νβτερον β 1 γινομένης ^^{^ γ[νομέντ(ί Ο Μ '^ ϊν Κο^ίν&οι^ι) α^ώτον 
ΑΟΜ 9^10 ίννανπτιη^ηναι ο,Ϊγ βιιρτΒ,ΒΜ. 6, ναυπιγ/'η&Ύΐ- 
ναι ΔΒΕβΜ 15 ίί οηι. ο,ΐ, || καϊ ταύτι, οω. ΑΒΕΜ, ίη 

αίΛτ^. Ο, 34 Ιηοτ^/ινύν ο,ί,Ο 25 άμφόίιςα ΑΒΕΜ8ιιϊ»3. 

" ~ άμφόΐΐροι ϋιίιΟτ (ο« ίΐΐ Ιϊϊ.) 26 την πόϊιι> προβάΐοι Β ταννβί, χοϋβας γίνίίάς νότίφ« γεψόμίνκ τΰν Τ^ιουιΑι•, 
τμι|ριβ« μί» όΧίγαΐζ χρόμΐπι. \ χΐτηραρ^-τίρΐΜ^ ί' «» 

τι χρΌ των Μτ^ύιχών χαΐ νοϊ• ^«^(ον <^χΜ•άη>*\ 5{ 
ρ£τά Κιιμ^ι'ι;);^ Πΐρΰα» ΐβιζ«(λΐχ•ϋΐ, τρα/ραί χ«ρ/ η 

|6 Σίχίϋαν τοΙς τνράννοις ίζ χλϊ^&ος ίγίνοντο χη) Κϊρ- 
χνι/αίοις' ταύτα γαρ τΐλΐΐταΐα \ χρο τί}ί ϋΐφί'**^ 
βιφατΐΐ'ας υαντιχά αξιόλογα έν τξ 'ΕλΧΜι κατ/ατη. 
ίίΐγίνηται γάρ χβϊ '^ί^,ναϊοί, χβί αΐτινΐ^ 5ίίοι, βρα- 
%έα ίχΐκζ^ντο χαΐ τούτων τά χοΙΙ^ πϋτι^ΧΟΓη^ρο*•)," 
ίφέ Γι άφ' ου '^4(^^ιV((ίονξ θιμιβτοχλίΐί ϊπηαίν ΑΙγι- 
ιΗ{ΐαις πολΐμοϋνχας, χαί αμα τον βαρβόροχ' \ «ροΛ- 
ίοχίμον ϋντος^ τάς ναϋς ποιιΙααα&αι, κίαπΐΐ) χ«ί Ιναν• 
μίρΐϋαν χαέ αΰται οναα ϊίχοΐ' ίίΐ* ηάπνις χ«τ«- 
βχρ(6ματ«. 

Η Τά μίν οΰν ναντιχά τ&ν ΈΧλήνοιν τοικϋτα ί)ν, τά 1 3 νΐίιοϊ Ε 4 Σάμον οη. Β β Ί^ινίαν ΒΚ \\ άνΙών Ι 
ΐ,ί, τ Μΐοοαί^αν οοιίιΐ., α βυρΓαβΟΓ, Κ, 10 γιννόμινα Μ Ι 
II αΐντη^ίοντύ^οις ΑΕ -τουρσί: Ετ^τ πτίΐΊΐιχΐίοΜΐ ΜΙ'ΐΙΙ III ^|- Ι 

Ϊ^τημίνα ί, || ύΙΙή'αΗ' Β 17 ατφατίας Κ, ηοιτ. Κ, βιρατιβ^ ι 

,Ιίο,Γ,Μία] 18 οίνΐί•ίϊ <:,{, ί[ τινη ΑΒΚΜ[(Ι] 11Ρ λ**- ' 
»;7''**^''ί''ΐΐϊ ΑΒΕ -ΓοϋροΐΡί ϋ,Γ, )ΐί»Ίΐ]Μίροΐίβ Μ |0| 8(1— ϋΐ /Ιΐγ»•} 30 ΤΗϋΟΥϋΙϋΙδ 

τί παλαιά χαΐ τά νβτΐρον γΐνάμΐνα. Ιβχνν δί π;ίρΐί- 
^^οιήααντο ίίμως ονχ ίλκχίβτην οι ίΐροββχάντες ίώτοίς 80 
χρημάτων τι προαόόα χ(ά &λλων «ρχ^' έπιπλέοντες 
γάρ τάς νήβονς ΐίατΐβτρέψοντο ^ χκί μάλιβτα οβοι μή 
5 διαΐ)χ^ ΐίχον χώραν. χατά γιιν δε πάΧεμος, ο&εν τις ϊ 
Ι χαν όνναμίζ περιεγένιτο, ονδίΐς ^ννέβτη' πάντες ίΐ26 
ήβαν, 5βοι «αϊ έγ^νοντο, προς 6μ(ίρον$ τους ΰψετέρονς 
ίχάΰτοις, χαΐ ίχδήμους βτ(^ατεΙας πολύ από τ'ης εαντών 
έπ' άΙΙαν χαταβτροψ^ί σύχ ίί,^αν οΐ 'Έλληνες. ού 

10 γάρ Ι ^ννειατήχεΰαν προς τάς μεγίϋτας πόλεις {ιπήκοοι, ί 
ούδ' αύ αύτοΙ άπο ττ^ς ΐβης «οινάβ βτρατείκζ έποι- 
ονντο, χατ' άλλήλονς δε μάλλον ώς ίχαβτοι οί άβτν- 
γείτονες ίπολεμονν. μάλι,βτα δε ίς τον πάλαι ποτέ 3 
γενόμενον πόλεμον Χαλχιδέων χαΐ Έρετρι&ν χαΐ το 

16 άλλο Έλληνιχόν ίς \ ϊ,νμμαχίαν έχητερον διέβτη. ίο 
ίπΐγένετο ίϊ ίίϋοΓί τε αλλο9ι χωλύματα μη αν^η&η- 1β 
ναι, χαΐ "Ιαβι προχιορηβάντβιν έπΙ μέγα ταν πραγμά- 
των Κνρος χαι ή ΙΙερβιχή έξονβία Κροΐβον χα&είοϋβα 
χαΐ δβα έντος "Αλνος ποταμού προς &άλα6βαν, έπ- 

20 εϋτράτενβε χαΐ τάς έν τ^ ήπε£\ρω πόλεις ΐδονλαϋε, 16 
Δαρείος τε νότερον τω Φοινίκων ναντιχώ χρατ&ν χαί 
τάς νήβονς. τύραννοι τε οβοι ^βκν ίν ταίς Έλληνι- 13 
χαίς πόλεβι, το έφ" εαντδ>ν μόνον προορώμΐΐΌΐ ες τε 
το αώμα χαι ίς τό τον Εάκιν οίχον αΰξειν δι' άβφα- 

I γινάμινα β,ίΓ γιγνόμινα ΑΒΕΕίΜ 2 προαυχόνιις Λ 
πςοαχόντΐΐ Βϋιί,ΰΙί πι>ο<!ίχον-ίίί Έ 4 ν^αα« Β || μή ΒΐιρΓα 
ν. Ο β κ&ν] χνί οο<1ά., αοη. δϊββ1);β || ααςιγένίτο οοάά., 
ΟΟΓΓ. ΤοϋπύβΓ βί Γΐ'ΒΜε^βπ II 9ί] γαρ ΐ, 7 ΰαοι. 'ηααν 6Μ 

8 οιρκΓίίίΐί α, βτ^ατίαε (?) Ο βιραπάϊ ΑΒΕΜ ( «οϋ οπι. Γ, 

II αί οιη. ΑΒΕΟΜ || ατ^βχίίας ί, οιρακάί οΑΒΕΜ 
16 ίπΐγίνιτο Οί, || ρΛ] τοΐ ΑΒ Π Ώ^οαχα1ρτ|ϋάνΐΒ3ν ΑΒ6 

-ί* ^ίοί-αία ί, βαΰΐλίία οΑΒΕΜ ΞΟ πόΙΐΒ Ο 21 η ΟΕί^ 
ίίί ΑΒΘΜ 22 Μ Ο/, ίί ΑΒΕαΚμοοι οιη. Α ΗΙ8Τ0Ε. ΙΛΒ. Ι 16—18. 31 

λίίας οβον έδνναντο μάλιβτα τάξ ΐΐόίεις \ φχονν, ι 
ΐϋράχ&η τε οττδίν άπ' αντών (ργον άξιόλογον, ΐΐ μή 
(Γ τι ΐίρος περιοίχονς τούε αντ&ν ««ίιίτοΐί [οί ^ήρ ίν 
ΣιχΒλία έπι πί,είβτον έχώρηβαν δυνάμεως]. οΰτο 
6 αανταχά&εν ή ΈλΙά^ ίπί πολνν χρόνον χατείχετο μήτε 
χοΜ^ φανερόν μηβ^ν χατεργάξεβ&αι.^ κατά πόλεις τε 
Ι ατολμότερα ΐΐναι. 

Έπειδτ^ ίέ οϊ τε Ά&ηναίων τύραννοι χ<ά οί έχ τ 
Ιίίλης Ελλάδος ίπ'ι πολν χαί πρΙν τνραννεν&είβηζ οί 
Ο «Αίϊβιοί χαΐ τελευταίοι αλ-ήν των έν Σι,χελΙ^ ύπό 
ΑΰίχεδαιμονΙιαν χατελν&ηβαν (ή γαρ Ααχεδαίμων μετά 
τήν ] χτίΰιν τ&ν ννν ίνοιχούντων [αϊ>τήν] ί^ωριών μ 
έκί αλεΐατον &ν ϊβμεν χρόνον βταΰιάβαβα όμως έχ 
χαίαιτάτου χαΐ ηύνομή&η χαΐ αΐεΐ άτνράννεντος ^ν 
ί Ιΐϊ) γάρ Ιβτι \ μα'Λί^τα τετραχόβια χαΐ 6λ(γω χλείω έζ 8β 
τήν τεΧευτί^ν τοϋόε τον πολέμου, &φ ον Λακεδαι- 
μόνιοι τ^ αυτί) πολιτείί^ χρίονται" χαΐ δι' αύτο δννά- 
μίνοι καϊ τά έν ταΐς αλλαις πόλεβί χα&£βταΟαν\ μετά 
ϋ τήν των τυράννων \ χατάλνΰιν έχ της Ελλάδος < 
^30 πολλοίς ετεαιν νβτερον χαΐ ή έν Μαρα&ώνι μάχη Μ 
Ι Λων προς Άϋτ^ναίονς έγενετο. δεχάτω δΐ ετει μετ" * Ι 

αύτΐ)ν αν&ις δ ^ιί()^ο:^θ£ τω μεγάλφ βτόΧψ έπΙ τήν 
ι Έλλάόα δονλωβόμενος ^λ&εν. χαΐ μεγάλου χινδύνον 
Ι Ιπιχρεμαβ^έντος οι τε Αα\χεδαιμάνΜΐ των ξτιμποΛεμ*)- ία 
Η βάντων Έλλτ^νων Ίιγ'ήβαντο δυνάμει προύχοντες, χάΐ 

\ ϊ «ι ί6 Οί, II άα' αύτύν οίίίν ΔΒΕΟΜ 2—3 ιΐ μή ει Λ 

η Οί, ίίμή τι ΔΒΕΟΜ 3—4 ββΕΐιιβΒ. Μ, ΐνβι 6 μηβίν] Ι 

Ι ούβίν ί^ 7 άτιμοτί^α Ο 12 κτί^ιϊ ΑΒΓ^ΟΜ || αύτην ΟΜ. Ι 

1 Ε βίτβ Ογβη. Οογ. β[<1 Ηβιτυο^;. ΥΠ 1250 ΐ* αύτϋ Ηβπηοβ. Ι 

Ι ΒΙιβΙ. Ογ. π ίΒΒ 1Β άφ' οΰ] Ξ άψ' ο'ν ΑΒ £ ΜΗεπιιοβ. [Ο] Ι 

Ι 16— 1Τ οι ΛαΛίβαιμόνιοι Β 1Τ τ^ αντζ] ταιαιίτηι Β Ι 

ί 28 ^^ £, Λ 30 ΤΗϋΟΥΏΙϋΙΒ 

τε παλαιά χαΐ τά ν€τίρον γενάμΐνα. Ιϋχύν όε περίΐ- 
[ποίΐίίίίνΓο 8μα)£ ονχ ίλαχίβτην οι προββχόντεζ αντοϊς 39 
χρημάτων τε προβόδω χάΐ άλλων άβχί}' ίπιπλεοντες 
γαρ τός νήβονξ χατΐβτρέψοντο^ χιά μάλιβτα οΟοί μή 
5 όιαρχή είχον χώραν. κατά γι^ν δί πόλεμος, 5&εν Χί£ ί 
Ι χ&ν ίΰναμίί περιεγένετο, ούόείς ^ννέΰτη• πάντες Οΐ2& 
ήβκϊΐ, ΰβοί χαΐ έγενοντο, προς 6μόρον£ τονς βφετέρονζ 
ίχάοτοις, χαΐ έκδήμονς βτρατεία^ πολύ άπο τηξ ίαντ&ν 
ία' άλλων χαταβτροψϊ} ούχ έ^ξβαν οί "Ελληνες. οΆ 

10 γάρ ] ^ννειΰτ-ήχεβαν προς τάς μεγίβτας πάλΐΐς ύιει^οαι, ί 
ούδ^ αν αύτοΙ άπό τής ΐβης χοινάς ϋτρατείας έποι- 
οϋι/ΓΟ, χατ' αλλήλους ίέ μάλλον ώς ίχαΰτοι οί άθτν~ 
γείτονες ίπολέμονν. μάλιβτα 6έ ίς τον πάλαι ποτέ 3 
γενόμενον πόλεμον Χαλχιδέων χαΐ Έρετριών καΐ τό 

16 &λλο Έλληνιχον ίς | ^νμμαχίαν ίχατέρων διεβτη. ίο 
έπεγένετο δί άλλοις τε αλλο&ι χωλνματα μη αύ^η^- 18 
ναι, και "Ιωβι προχωρηβύντων ίπΐ μέγα τών πραγμά- 
των Κνρος Χίά ή Περβιχη έ^ουύία Κροϊβον χαΟ^ελοϋβα 
χαΐ δβα ίντός "Αλυος αοταμον προς Άάλαββαν, έπ- 

20 εΰτράτενβΐ χαΐ τάς εν τ\ι •{ιπεΙ\ρφ πόλείς ίίοΰλωβί, ΐί 
^ύαρείός τε ^βτερον τφ Φοίν^χον ναντι,χψ χρκτων χαΐ 
τάς νήδους. τύραννοι τε 8βο( ^Οκν εν ταΐς Έλληνι- 11 
χαΐς πόλεβι, τό ίφ' εαντών μόνον προορώμενοι ες τε 
τό β&μα χαΐ ίς τό τόκ ϊδιον οίχον αν%ειν Οι' άβφα- 

I γίνόίϋνα ϋ,ί, γιγνόμίνα ΑΒΕΟΜ 2 προΒοχάντις Α 
προαχόντίς ΒΟτΪγΟΜ χροσέιαντίς Ε 4 νήβας Β || μή 3ΐιρΓ& 
τ. β 6 χ&ν] μηΙ ΰοΛά., οογγ. 8ίβΒΐ>76 || πα^ίγίνίχο Εοάά., 
οοιτ. ΤοΰΓπίβΓ βΐ ΕΊ'Η,ηιΛειι {| 3ί] γάρ ί, 7 ζαοί ήσαν ΟΜ 

θ ατρα-αΐας Οϊ^ ατι^ατίας (?) Ο οτρατιάί ΑΒΕΜ || ποίύ ομ. ΙΊ 

II αϋ οηι. ΑΒΕΟΜ || ατ^ατείας Γ, ατρατιάί νΑΒΕΜ 
16 ίαιγίνηο α, |] μτΛ τοδ ΑΒ 17 'Iι^ααχ<α^1]βάντο^ν ΑΒ6 

18 ίξσυούχ ί, βαβιΧΐία βΑΒΕΜ 20 πόΐΐϊ Ο 21 τί 0Ε1, 

Λί ΛΒΟΜ 22 « Οί, ίέ ΑΒΕ6Μΐδοος οπι. Κ Γ 32 ΤΗοογυιηΐβ 

οΐ '^4&Ύ}ναΐοί έπιόντων τ&ν Μ•ήδων δίανοη&έντεξ έχΐι- 
ΊΐίΙν τίιν πάλιν χκΐ άναβχίναϋάμΐνοι έ3 τάς ναν^ 
ίΰβάντΐζ νατυτιχοϊ έγένοντο. χοιν^ι τ ε ά%ίαβάμενοι 
τον βάρβαρον νβτερον ον πολλώ διε\χρί^βαν πρόξ 16 
6 τε \'49ηνα(ονς χαΐ ΑαχεδαιμονΙονς οι τί άποΟτάντΒζ 
βαβιλέίΟζ "ΕΧΧτινες καΐ οί ^νμχολεμήβαντες' δννάμει 
γάρ τα,ντα μέγιβτα δΐΐψάνη- ϊαχνον γάρ οί μίν χατά 
γην, οί ίί νανθίν. χαι ολίγον μίν χράνον ξυνΐμεινεν * 
ή όμαιχμία, επΐίτα διενεχ&έντεξ οί Αα\χεδαι,μόνίθΐ χαΐ μ 

111 οί Ά&ηναΐοι ίπολέμτιααν μετά των ξνμμάχων πρΙ>ς 
άλλ^Ιλονς, χαΐ τών &λλων 'ΕΧλ•ήνων εϊ τινές πον δι~ 
αβταΐεν, πρόξ τοντονς ^δτ^ ίχώρονν. ώΰτε άπο τ5ιν 
Μηδικών ίς τόνδε αΐεϊ τον πόλεμον τά μίν βπενδό- 
μενοι, τά δε ποίεμονντες ^ άλλήλοις ί; τοϊς ίαν\τών 86 

15 ί,νμμάχοΐξ άφιβταμένοις εϊ) ϋαρεΰχενάβαντο τά πολέμια 
χαΐ ίμ%ίΐρύτΐροι Ιγένοντο μετά κινδύνων τάξ μελΐτας 
ποιούμενοι, χαΐ οί μίν Ααχΐδαιμόνιοι ούχ ^Λοτελεϊς Ιϋ 
ί'χονίίϊ φορον τον£ ξνμμάχονξ ί^γονντο, χκτ 6ΐι- 
γαρχίαν δ^ βφίβιν ίώταϊς μόνον ίπιτηδείως δπως 

20 ΐίο\λιτεύβονβι 0•εραΐΐεύοντες, '^^ναίοί ίέ νκνς τε τ&ν μ 
πόΐεων τω χρόνψ παραίαβόντε^^ πλί^ν Χίων χαΐ 
ΑΐββΙων, χαΐ χρήματα τοΙς παβι τά^αντες φέρειν. χαΐ 
ίγένετο αντοίς ίς τόνδε τον πόλεμον ή Ιδία ααρα- 
βχεν^ι μείζναν ^ ως τά χράτιατά ποτέ μετά άχραιψνοϋς 

25 τηξ Ι ξυμμαχίας ^νϋ^βαν. 35 

! Τά μΙν ονν παλαιά τοιαντα ηνρον^ χαλεπά δντα|® 
παντί ίξη^ τεχμηρίω πιβνενβαι. οί γάρ &ν&-ρωποι τάζ 

3 ίββάντίς Οί, ίμβάι-τΒΐ ΑΒΕΟΜ Β {"λειγκ €ί, διιΜ. 

ε,ν.έμαιχιιύχ ΐπειτα δ( ΑΒΕβΜ 10 οί'Α^ναίαι ΑΕΜ8αϊ<1. 
'^»>ιναϊοι κΒϊ^ 11 ίΓ] οΓΒ 18 φι;ρου+ Ο φ(!ρο«ϊ ΑΓ, 
-»*? ιτοΧιτΐύβονσι Οί, ΒοΙίκνσαισι ΑΒΕΟτϊΛ. Ϊ1 «ολϊΐι.ίοιν Ο ΗΙ51ΌΚ. Ι.ΙΒ, Ι 19—21. 33 

άχοάξ των προγιγίνημένων, ιιαΐ ί|ν έπιχώρια θφίβιν ^, 
6μοίως άβαβανίβτως ,ααρ' άλΐήλων δέχονται, '^&η- 1 
ναίαν Ι γονν το πλήθος "Ιππαρχον όΐονται νφ' '^ρμο- 
ϋον Μα Άριατογείτονος τύραννον 'όντα άπο&ανιΐν 
χαΐ 0Λ>χ ΐααβιν οτ» Ιππίας μΐν πρίββντατος ών ^ρχί 
των Πιιαιΰτράτον υΐίων, "Ιχχαρχος ίΐ χαΐ Θΐβΰαλός 
άδεΚφοΙ ί/ϋκν κύτοΰ, νποτο^'ήβαντις ^ε τι έχείν^ 
ήμ^ρα χαΐ | παραχρήμα '^ρμόόιος χαΐ Άριβτογείτων έχ ιβ^ 
τών ξννειάότων ΰφίβιν Ιππία μεμηνϋαϋ-αί, τον μίν 
άχ^βχοντο ως προΐίδύτος, βονίόμΐνοί δ^ πρΙν ξνΙΧη- 
φ&νίναί δράβαντές τι και κικίυνίϋιίαι, τφ Ίππάρχφ 
ΧίρίτνχόντΒξ παρά το Αειαχόρειον χαλούμενον τήν 
ΙίΛνα&τιναϊχ'ψ' πομπίιν δια\χοβμονντι άπέχτειναν. ποΚλά ^ 
ίί χαί οίΧλα ί'τι χαΐ νϋν δντκ χαΐ αν χρόνψ άμνηβτού- 

> μένα χαΐ οί &Ιλοι "Ελληνΐς ονχ όρθ&ς οίονικι, ώαπερ ■ 
τανς τι Ααχεδαιμονίαν )3α6^Αε'«5 μή μι^ ^Ύΐψφ προΰτί- ■ 
^ΐβ^αι ίχάτερον, άΧλά ίυοϊν, χαι τ6ν Πιτανάτην λάχον ί 
αύτοίε είναι^ ίί^ ονδ' \ ίγένεχο πώποτε. οϋτως άταΐαί- μ 
χάρος τοϊς πολλοίς ή ξήτηβις της άλη&Βίας χαϊ ίπΐ 

' τά ετοΐμκ μ^ΛΛον τρέπονται., ίχ δί τ&ν είρημένων 21 
τεχμηρίων όμως τοιαντα αν τις νομίζων μάλιβτα δ 
δΐΐΐΚ^ον ονχ άμαρτάνοι, χαΐ οντε ώς ποίί^τκί νμνή- 
*αβι περί αυτών ίπΐ το μείζον \ χοαμονντες μάλλον »ι 
χιβτεύων^ οϋτε ώς λογογράφοι ξννέ&εβαν έπΙ τ6 
πΐ^οοαγιαγότΐρον τ^ άχροάβει ^ άΧϊΐ^έβτερον , 5ντα ' 
άη^έλιγχτα χαΐ τά πολλά ύπο χρόνον αυτών άπίβτως 
έχΐ τ6 μν&ώδες ίχνενιχηχότα, ηύρϊιβ&αι Οί ηγηαά- 
μ^νοζ ίχ τών ίπιψανεβτάτων βΐΐμείων όις πα\λαιά α 

1 ά* + οάς Β 12 παρά ΑήιΙοΙ, Γρ. ΑΙΙι, ΧΤΠΙ 3 πίρΐ 

οοάά. II Λιοηάριιον ΑήΒίοί. Λιανύνίον οοάά. 16 « οιη, Ο [Ο] 11 4 

^ 1 34 τπυοτοΐΒΐΒ 

είναι άΐΐοχρώννως. καΐ 6 πόλεμος οίτο^, χαίπερ τών 
άν&ρώπαν ίν ω μίν αν πολεμωβι τον χκρόντα αΐεΐ 
μέγιΰτον κρίνονταν, πανβαμένων ίέ τά αρχαία μβλλον 
&αυμαζόντων, άπ' αύτ&ν τών ίργων βκοΛοϋβί δηλώβει 
5 όμως μείζων γεγενημένος αύτων. χαΐ ϋβα μίν λό\γφ ™ 
ΐΐπον £κα;βτο( ^ μέλλοντες χολεμήβειν τ| έν αύτφ ^ί*; 
Άντες,, χαλεπόν τήν άχρίβειαν ανζ'ήν των λεχθέντων 
Ι δικμντιμονενΰαι ^ν ίμοέ τε ών αύτύί ^κουβα χα! 2Θ 
■έοΐζ αλλοθ-^ν ποθ-ίν Ιμύϊ άηαγγέλλονβιν ώς α Ιίν 

10 έδόχονν μοί ΐχαβτοι περί τών αΐεΐ παρόντων τά δέοντα 
μάλιβτ' εΙπεΙν, έχομένψ οτι εγγύτατα της ^νμπάΰης 
γνώμηζ | τών άλ-η&ώς λε^&ένταν, όντως εΧρ-ηταί' τά ^ 
ί" ίργα τών πραχ%ένταν έν τω ποΧεμφ ούχ ίχ τον 
παρατνχόντος πνν&ανόμενος -^ξΐωβα γράφειν ούδ' ως 

15 ίμοί έδόχει, άλλ' οίς τε αΰτό^ χα^ην χαΐ παρά τΒν 
ίίλλων δσον δννατον ακριβείς περί εχάβτον έπε^ελ^ών. 
ίπνπόΐνως δε ηνρίβχετο, διότι οί παρόντες τοΙς Ιργαις ,^ 
εχάΰτοις ού ταύτα περί τών αυτών Φλέγον, αλλ' ώ^ 
ίχατέρων τις εύνοιας ΐ) μνήμης ίχοι, χαΐ ές μ^ν * 

20 άχρόαΰιν εβιας τ1> μή μν&ώδες αντών άτερπέΰτερον 
ψανεΐταί' δβοι ίέ βουλι^βονται τών τε γενομένων 
το βαψ^ς βχοπείν καΐ | τών μέλλονταν ποτ^ αυ9ις ΐ6 
κατά το άν&ρώπινον τοιούτων χαΐ παραπληβ£ων ίβε- 
β&αι, ωφέλιμα χρίνειν αυτά αρκούντως ε^ει. χτίσμα 

25 τε Ις αΐεΐ μάλλον ^ άγώνιβμα έζ τ6 παραχρήμα 
ξνγχειται. 3 — 4 &ανμαξάντίον μ&Ιλον Ρ 7 οΐτή*] αίτών Μ 9 άπαγ- 

γίΐοναιν ΒΡ 10 μοί ^ ϋίοη, Ηαΐ. 859 ίμοϊ ί» 12 λ(χ9έν- 

-1-ί•; Ιιγάντων Μ γρ. Ο, 15 ίδάκη ϋ ίοκιΓ Ιι 18 ού] οί Ο 

19 ίχατ4ρβ>ν γΜ ΒιΟΠ. ΗλΙ. ίΗοιίρωί ΑΒΕΡίΙίίϊίι- βυρΓΒ^ 

ι ΛΟΓ. (?, 23 άν&ρώπινον V Αιι^^όιπΐίϋν Ι» Ϊ4. ά(|*οίϊτος Ο ΗΙ8Τ0Ε. Ι.1Β- Ι 22-23. Τών όε πρότερον έργων μέγιατι 
Μη\όιχόν^ καΐ Γοίίτο Βμως όνοΐν νανμα,χίαιν χαΐ πεζό- ϊο 
μαχίαιν ταχεΐαν την χρίβίν ίβχεν. τοιίτου Οί τον 
χοΑ^μον μήκος τε μέγα ιτρούβη, πα&'ήματά τε ξ,νν- 

ί *ΐνΐχ&7ΐ γενεβ&αι, εν «ντ& τη Ελλάδι οια ονχ έτερα ίν 
ΐβφ χρόνφ. οντε γαρ αόλεις τοβαίδε ληψ&εΐβαι ήρη- 3 
μώΟ^ααν, \ αΐ μίν ύπο βαρβάρων, «ί ί' ύπο δφ&ν ίβ 
αυτών άντιπολεμούντων (εΐβΐ ί' κι χαΐ οΐχ'ήτορας 
μετέβαλαν άλΐΰχόμεναι.) , οϋτε φνγαϊ τοβαίδε άν&ρώ- 

Ο χων χαΐ φόνος, δ μίν κκτ' αύτον τον πόλεμον, ό βί 
βΐά τ6 βταβιάζειν. τά τε πράτεραν άχοη μ^ν λεγόμενα, β 
Ι^γφ ίέ θπανιώτε\ρον βεβαιούμενα ονχ δπιβτα χατέπνη, μ 
βειαμ&ν τε περί, οι έπι πλεΐβτον &μα μέρος γτίς χαΐ 
Ιΰχνρότατοι οί αύτοΙ ίπίβχον, ήΑίοιι τε ίκλείψεις, αϊ 
16 χοχνότεραί παρά τά έχ τον πρϊν χρόνου μνημονευό- 
μενα ξννέβηβαν, ατιχμοί τε εθτι παρ' οϊς μεγάλοι καΐ 
ία^ αντ€>ν χαΧ λψοί \ χαΐ ή οίιχ ίΙκιΟτα βλάφαβα χ«1^'-> 
μ^ρος τι φ&ε£ραβα ή λοίμώ&ι^ς νάβος' ταϋτα γάρ πάντα 
μετά τονδε τοϋ πολέμου άμα ^ννεπέ%ετο. ^ρ^αντο δϊ * 
κδτον ^Α&ηναΙοι χαΐ Πελοποννήβιοι λνβαντες τάς τρια- 
κοντούτιις βπονδάς αϊ \ αϋτοΐς έγένοντο μετά ΕΐιβοΙας 6 
Άλωβιν. δι ο τι ί' ελνβαν, τάς αΙτίας προύγραψα^ 
χρβηον χαϊ τάς διαφοράς, τον μ-ή τίνα ζητ^βαί χοτε 
Ι| δτου τοβοϋτοδ πόλεμος τοΙς "Ελληβι χατέβτη. τήν β 
μίν γάρ άλη&εβτάτην πρόψαβιν, άφανεβτάττ]ν δί λόγφ 
ιούί Ά^ναίονς ήγονμαι μεγά\λονς γιγνομένου^ ϋαί ίο 
φόβον παρέχοντας τοις Ακχεδαιμονίοις άναγχάβαι ές ι ΐαγον ΕΡ 3 ΰνοίν ΟΕ, βυίί* ΙιΟ ϋίοη. ΗλΙ. 860 

!Τ«ιβα € 16 πνηνύτιρα ¥ 16 άχμοί Μ 17 ή οιη, ΑΒΕΡ : 

20—31 τριακοντοντις Β 22 βί' οτί ΑΒ άιό Γ Ι1 ί' οι Ι 
36 ΤΗϋΟΥΟΙΟΙδ 

τ6 ίίολίμεϊν αΐ ό' έζ το φανερών λεγόμεναι αΐτίεα κΐδ' 
^βαν ίχατέρων, άφ' ων λ-όβαντες τάς βπονδάς ίς τον 
πόλεμον χατέ6τΎ)βαν. 

Έπίόαμνός ίΰτι πόλις έν 3ε^ια ίβπλί'οντι τον '/(5-24 
5 νίον Ι χόλπον' προβοίχοϋβι ό' αντΐ^ν Τανλάντιοι βάρ- ΐ5 
βαροι, 'Ιλλν^ιχόν ε&νος. ταντην άπφχιβκν μίν Κβρ- 2 
χν(ΐαΙοι, οίχιβτής ό' έγένετο Φαλίος Έρατοχλείίίον, 
Κορίν9ιθζ γένος, των άφ' Ήραχλέονξ, χατά δή τ<)ν 
παλαών νόμον ίχ τής μητροπόλεως χατιχχληϋ•είς. |υνώ- 

10 χίβαν ίΐ χ<ά Κο\ρινθ•ίων τίνες χκΐ του &λλον ^ωρικοϋ ϊο 
γένονς. προελ&άντοζ δ^ τον χρόνον έγένετο ή τάν • 
Έπίδαμνίων ίιίναμι^ μεγάλη χαϊ πολνάν&ρωπος. 6τα- * 
βίάβαντες όί εν άλλήλοΐζ ίτη πολλά, ώς λέγεται, άπί) 
ποΑ^μου τίνος των προβοίχαν βαρβάρων ίφ&άρηβαν 

15 «αΐ της ίννάμειος της | πολλής έβτερΎ'ι&ηβαν. τα ίέ Ι^ 
τελευταία προ τοΰίί τον Λολί/ιον ό δήμος αυτών 
^ξίίίωξε τονς δνν<α:ονς, οί ίΐ εαελ&άντες μετά τών 
βαρβάρων έλ'^ζοντο τους έν ϊΐ) χάλει χατά τε γήν χαΐ 
χατά %άλαβΰαν. οί ίΐ \βν τ^ πόλει δντες Έπιάάμνιοί] β 

30 επειδή ίπιέζοντο, αέμπονβιν ές \ τί^ν Κέρχνραν πρίββεις μ 
άς μητρόπολιν ονβαν, δεόμενοι μή βφάς π:ΐβ[ο(>βν 
φ&ειρομένονς, άλλα τονς τε φεύγοντας ξνναλλάξαι 
βφίβι «βΐ τ6ν τΰ)ν βαρβάρων «όλεμον χαταλνβαι. 
ταντα δϊ Ιχέται χα&εζόμενοι ίς το "Ηραιον \ έδέ- ^^ 

2Β οντο. οί ά^ Κερχνραΐοι τήν ίχετείαν ούχ ίδέ^αντο, 
άλΐ' άπράχτονς απέπεμψαν, γνόντες ίΐ οί Έπι-ΖΒ 
ίίίίΐνίοι ούδεμίαν βφίβι,ν άπό Κερχύρας τιμωρίαν 1 ΦάΧίΟί 6 βΐ βεΐιοΐ. 9—10 Ιννώ%ΐ]ααν Γ αΐ θϊ κογγ. Ε, 
10 τών ΚοαινΆΙαιν Ο |] τον &ΧΙον\ &χίο<. ίκ ιοϋ Ο 13 ^ύναμι^ 
«* Μιταμις πόλις ΕΜ «όΐΐί ΔΒΓ 17 άκ(19-ό*ϊϊί «ΐ(1(1., ο 
|>ίδ»βββ 19 Μοίηββ ίθΐ. ΟθΙ)β1 ΗΙ8Τ0Κ. Ι-ΙΒ. Ι 21—26. 37 ■ 

ο^ααν έν άηάρφ ίϊ'χοι^ο Ο-ίβ&αι το παρόν, χαΐ πέμ- 
φαντΐζ £5 Ι /^ελφονς τον 9εον έπηρώτων ΐΐ παραβοΐεν κ 
Κορινϋ•(οις τήν πόλίν ώς οίχιβταΐς χαΐ τιμαρίαν τινά 
ίΐίΐρφντ' άπ' α'ύτων αοΐΐΐβ&αι. 6 ά' αύτοΐς άνδΐλε 

5 χαραδονναι χαΐ Ί^γιμόνας ποιιϊβ&αί. έλ&όντΐζ δϊ οί ϊ 
Έπιδάμνιοί ές τήν Κόριν&ον «ατά το μαντΐίαν παρέ- 
βοβαν τήν άίΓοίχί'αν, | τόν τε οίκιβτήν άτΐοδειχνύντες ία 
αφών ΐχ Κορίν&ον 'όντα χαϊ το χρηβτι^ρίον δηλούντες, 
ϋέοντό τε μή βφ&ς περιορβν ψϋΈΐραμ^νονς^ άλλ' ίπα- 

,0 μϋναι. Καρίν&ιοί δϊ χατά τε το δίχαιον ύπεδέξαντο » 
τ•ήν τιμ(αρίαν, νομίξοντες ούχ ■ήΰβον ίαντ&ν είναι τ'ήν 
ά:ιθίχίαν ^ ΚερχνραΙων, \ 5μα ίΐ καϊ μίβει των Κερ- ΐί 
χνραίαν, 5τί αντών παρημ^λονν 'όντες αποίχοι, οντε * 
γάρ έν πανηγνρεαι ταΐς χοινκίς δίδοντες γέρα τά 

10 νομιζόμενα οντε Κοριν&ίφ άνδρΐ προχαταρχόμενοι των 
Ιερών, ώβπερ «ί &ίΙία άαοιχίαι, αεριψρονονντες δί 
βΓύτοϋδ χκν χρημάτων δννάμει ίίντες ] χατ' έχείνον ια 
τό» χρόνον όμοΕα τοϊβ Έλλ-ήνων πλοναιωτάτοις χαΐ τ^ ^ 
ές αόλεμον παραϋχεν^ δννατώτεροι, ναυτιχώ δί τιαΙ'^Λ 

Μ πολύ προνχειν ίατιν Βτε ίπαιράμενοί [χαϊ] «ατά τήν ■ 
Φαιάκων προενοίκηβιν της Κιρχύρος χλέος ίχόντων 
τά αερΙ τός ναϋς' ί; χαϊ μβΐί,ον ίϊ,ηρ\τνοντο το νκν- α 
τιχόν χαΐ ^ααν ούχ αδύνατοι" τριήρειε γάρ εΐχοΰΐ χαΐ 
ίχατίιν ύχηρχον αύτοΐς 5τε -^ρχοντο ποίεμεϊν. πάντων 20 
( οίν τοιίτων έγχίίΐματα ^χοντΐ^ οΐ Κορίν&ιοι ίπεμπον 
Ις τήν Έπ^δαμνον ίίβμΐΐΌΐ τήν ώψελίαν, οΐχι^τορκΗ τε, 

2 ίπηί/ώταν Ο ^ηι^ροντο Ι> [Ο] ί πΐίρώντ' υ Ληζ&{ί)ντο 
^Γ^] ι ΐίύτοϊς Ι» (Ο) αυτήν Ο γρ. Ο 9 Λιαψ&ιιρομίνονΐ 

ΑΒΕΓ 17 ιιάν οοηι. ΟΙίβΒβη {καΐ ίν Η(1ιιηο1:ββ) ν,αϊ οοιίά. 
18 ίμοια «ΕΓΜ ίμοία Α ΑμοιΤαι Β 30 χαϊ (Ιβΐ. ΚείβίΕβ 

81 Φαιάν,αιι ΐ τών Φαιάκων ϋ 22 — 23 τά ναυτιχά ΈΰΗ ΤΗϋΟΥυίΟΙΒ &ν ί^Ι τον βουΧόμενον Ιέναι χΐίενοντες, καΐ \ '^^μίΐραχιιοτ&ν 
χαΐ ΑΐνχοώΙων χοΐί εανταν φρουρούς. Ιηο^ενΐΗιβαν 3 

ίΐ «εξ,^ ές Άχολλωνίαν Κορινθίων οίβαν άποίχίαν, 
δέει των Κερκυραίων μή χωλύωνται ύα' αντών χατά 
5 &άλκββαν πιρίίίονμενοί. Κερκυραίοι ίέ ίχειδή ^β&οντο * 
τους τι οΙχ•ήτορας χαΐ ψρονρονς ήκονΙταΕ ίς τήν Έπί- 31 
δαμνον τήν τε άποικίαν Κοριν&ίοις όΐδομενην, ίχα- 
λέααινον' χαΐ %λεύΒαντες ίύ&νς πέντε χαΐ ΐΐχοΰί νανβΐ 
χαΐ ϋβτίρον ετϊρψ βτόλφ τον3 τε φεύγοντας ίχίλευον 

10 «ατ' έπήρειαν δέχεβ&αί κ-ύτούς {^λ&ον γόρ \ έξ τήν β 
Κέρχνραν οΐ των Έπι,ΰαμνίων φνγάδες τάψονς τβ 
άχοδειχνύντες χιά ^νγγένειαν, ην προΐβχόμενοί ΐί^οντο 
ϋψ&ς χατάγειν) τονς χ ε φρουρούς οΰς Κορίν&ιοι, 
ίπεμψαν χαϊ τους οΐχήτορας άποαέμπειν. οι ίΐ Έπι- * 

15 δΐίμνίοι ούίέν αντών ίπ-ήκονβαν, αλλά ατρατεύονβιν 
έπ' αύτοΐΐϊ | οι ΚερχνραΙοι τεαβαράχοντα νιαιβΐ μετά ίο 
των φυγάδων ώς κατάί,οντες, χαΐ τους 'ΙΙΚνριούζ 
προβλαβόντες. προΟχαϋ-εξόμενοι 61 τήν πόλιν προ- β 
εΐπον Έπιό'αμνίων τε τον βονλόμενον χαΐ τους ^ίνουζ 

30 άπα9ΐΐς ιίπίίναΐ' εΐ 6ί μη, ώς ποΧΐμίοΐξ χρήβεβ&αί. 

δ' ούχ ίπεί&οντο, οί μίν ] Κερχυραϊοι (ββτι 6' ι& 
; τι) χιαρ(ον) έποΧιόρχουν τήν πόλιν Κορίν&ιοί^'} 
ί', ώϊ αύτοίς έχ τής Έχίδάμνον ^λ&ον δί';'ίλοι Άτι 
πολιαρχοννται^ τιαρεβχευά^οντο βτρατείαν, χαΐ &μα 

25 άποιχίαν ές τ-ήν ^Επίδαμνον έχήρυααον ίπΐ τ§ ίΟΐ) 
χαΐ ί)μο(^ τύν βουΐόμενον Ιέναΐ' εΐ δέ τις \ τό 8ο 4 κ(οίύονιαι ΒΜ II υί 

12 ίπιβίίκνύντίί Β || ηρουσχιίμ 

13 οϊΐί οί Χορίνβ-ιοι α 
^ίίί) Γ II ίπ' αύτονς] ΕΗΐΐΕούε ΑΒ 18 τήί ποίιι Μ, (τ' 

^ (χόΙ)ιι/ βαρΓαβοτ. Μ, 1Β κΙ *ί Ο [Ο] 20 %Β^β«ι&αι ΒΪ ίπΐ Μ II τε] ίί ΑΒΡ(?) 
» Ε II ίδέοντο β έδίοντά τε 5 
15 ονδί ΑΒ (?) 1β /»'] 

" '" ιήι πόΐίΐ Μ, (ήή* ΗΙ8Τ0Ε. Ι,ΙΒ. Ι 27—28- 39 

>αντίχκ μίν μη Β&έλΐί ξυμπλείν, μιτέχειν δί βον- 
Χίται, τηξ άποίχζας, πΐντήχαντα όραχμάζ χατα&έντα 
Κοριν&ίας μένΐΐν. ηααν ΰί χκΐ οί πλίοι^ί^ πολλοί 
χαΐ οί τάργύριον χαταβάλλοντδς. ίάΐΐί&ηβαν δι χαΐ 
χ&ν Μεγαρέων ναυβί ύψ&ς ^νμπροπίμψαι, εΐ αρα χω- 
^1«5θΜ^ϋ ύπ& Ι Κερχνραίων ιαλεϊν οί ιϊί ααρεβχΒνά- κ 
ζοντο (χύτοίς όχτέί νιωβΐ ^νμπΧεϊν, χαϊ ΠαΧτίζ ΚεψαΙ- 
Χήνων τέββαρβιν. χαΐ Έπιδα,νρΙων έδεή^ηβαν, οί 
χαρέΰχον πέντε, Ερμιόνης δ^ μίαν χαΐ Τροξήνιοί $ύο, 
Αίνχά$ιοι δΐ δΐχα χαΐ ^^μπραχιώται οχτώ. ©ηβαίονζ 
ίϊ χρήματα {ίτηβαν χαΐ Φλειαβίον^•, \ ^Ηλείονζ δ^ ίο 
νανζ τε χενάζ χαΐ χρήματα, αυτών δΐ Κορινθίων 
ν^€$ παρεβχινκζοντο τριάκοντα χαΐ τ^ίβχίΧιοί όπ.λΙται. 
Ιαΐΐδίι δ^ έπν^οντο οί Κερχνραίοι την παραβχενήν^ 88 
ΙΙ^όντες ές Κόριν&ον μετά Λακεδαιμονίων χαΐ Σι- 
)αΜύ\νΙων πρέββεων, ονς πκρέίαβον, εχέλενον Κοριν-5Ζ 
9ίονς τους έν Έπιδάμνφ φρουρούς τε χκί οΐχ'ΐ/^ιορας 
&αάγειν, ύ>ς ον μετΙ}ν αντοίς Έπιδάμνον. εΐ δέ τϋ 
(ίντ[πο(οϋΐ'τ«[, δίχας ηϋ-ελον δούναι ίν Πελοποννήαψ 
ηαρό πόλεβίν αίς \ αν αμφότεροι ί,νμβωβιν ίιαοτέρων ι 
ϋ' &ν διχαβΟτι είναι τήν άποιχίαν, τοιίτουί χρατεϊν 
Ιί&ΐλον όί χαϊ τψ εν ί^εΧφοϊς μαντεία ίπιτρέψαι. 
χόίεμον όί ονκ εΐων ποιείν εΐ δί μή, χαΐ αύτοΙ > 
άναγχαα^βεβ&αι εφαβαν, ΙχίΙνων (^ια^ομίνωΐ!, ψίϊ.ονς 
ποίΐΐβ&αι οϋς ον βονΧονται, ετέρους | των ννν 'όντων ιο 
μάλλον, ώψΐλίας ί'νεχα. οί δι Κορίνθιοι άπεχρίναντο 1 έ9ίΧίί Ο ίϋ-έλοι 1ι(τ ΡΙιοΙ. 8. τ. πα^αντίκα Ά Κοριν 

9ΐβΐί ΒΟ, ϋΟΓΤ, [^ ί τι) άιιγύςίον β 5 ξνμπροπίμ,ιραί κ 

ξνμαΐίοΐίίμτΐΐίιν Ι» 11 βΙΙ. 3^ Ιβ τι Κ 14 έχειδη Ιΐ Ιχύ € 

18 β ΐ'ιι Ο 21 τούΐοΐί Ο 32 ιό Ιν ^^ιψοIί μαν- Ι ι Γ 40 ΤΗυθΎΟΙΒΙ3 

αύτοϊς, ψτ τάς τε νανς χαΐ χους βαρβάρους άπό Έπι- 
&άμνον άπαγάγωβι, βοχ>ΐ£νβίΰ&αΐ' πρότερον ί' ού 
καλ&ς εχΒΐν τονς μεν 3Ζολιορχ£Ϊβϋ•αι, ίαντονς ίέ δι~ 
χάξεαθ^αι. ΚερχνρκΙοι ίΐ άντέλεγον, ^ν χαΐ ^χείνοι 5 
6 \ τούς ίν 'Έπι8άμνψ άπαγάγωβί, Λοιτίβίΐν ταντα' ίτοΐ- 
μοί ^ί εΐναί χαί ωβτε άμφοχερονς μίνΐΐν χατά χώραν 
βπονϋάς [ίΐ] κο[τ;ββΟθα[ εως αν η βίχη γ^νηται. 
Κορίνθιοι ίΐ οϋδεν τούτων ίπήχονον, άλλ' επΐίδηΖ; 
πλήρίίς αύιοΪ5 ^ϋαν αί νηες χκΐ οι ξ,ύμμαχοι παρη- 

10 σ«ν, προπέμίψαντες χήρνχκ πρότερον πόΧεμον προ- μ 
εροϋντα Κερκνραίοις, αραντες ί^ίομΐ)ί(ονικ νανβϊ χαΐ 
πέντε δι,αχίλίοις τε όπλίται^ επλεον ίπΐ τήν Έπί- 
ίκμνον, Κερχνραίοις εναντία χολεμηβοντεζ' έβτρατήγει 3 
ίέ των μίν νε&ν Άριβτεύς ό Πελλίχον χαΐ ΚαΙλι^ 

16 χράτης ό Καλλίον χαΐ Τι\μάνωρ ό ΤιμάνϋΌνς^ τον ϊί 
ίέ πεξον '^ίρχέτιμός τε ό Εύρντίμον χαΐ 'ίααρχίόας δ 
Ίβάρχον. επειδή δ' ^ί'ίνοντο ίν ^Αχτίψ τ^5 ΆναχτορΙας 8 
^ι^ϊ, οΰ τό ίίρόν τοί5 '^πιίλΙΐΒΐιόί έβτιν, επΙ τω 6τό- 
ματί τον Άμπραχιχον χόλίίον, οΐ Κερχνραϊοι χτίρνχά 

20 τε προΐίπίμψίίν αύτοΓδ ίν βχατί^' ] άπερονντα μή πλίίν μ 
έπΙ βψβς, χαΐ τάς ναϋς «μα έπλήρονν, ζεύξαντέζ τε 
τάς παλαιάς ωβτε πίαίμονς είναι χαΐ τάς &λλας ίπι- 
βχενάβαντες. ώς ίϊ δ χτίρύ^ τε άπήγγειλεν ούίΐν * 
εΙρ'>}ναΙον παρά τ&ν Κορι,ν%•ίων χαϊ κΙ νί^ες αύτοίς 

25 ίπεπΧ'ήραντο οίβαί ογδο'ήχοντα (τεββαράχοντκ \ γάρ 35 
ΈπΙδαμνον Ιπολιάρχονν) ^ άνταναγαγόμενοι χαι παρα- 

2 άπαγάγωιτι β βίί βεΐιοΐ. (άηοοΐτίβιαιηΐ') άτιάγαιβί Ίλ \\ βον- 
λίνβαα9αί Κ 3 ιαυτο^Β ΰ αύτοτίί Ιι [Ο] 6 άτίαγάγίσιιι !> 

άπάγίοαι. Ο Ί δί άβΐ. Ρορρο 8 νπήιίοον Ο 10 «ρο+πρ'μ- 
νανιίΐ Β α & οτα. € 17 ίπιιδίι Ι» ^πΐΐ ο 18 τον 

α. ΒΜ, αιΐά. Β, 19 Άμπαα%ιαγα,^ ΑΒ 20 ίΜ^ί^ ΓΟΜ 

Β4 ίίρηι/αίων Β 26 &νχανα•{(ιψι•>ο\. οο4ά,, μπϊ. ΰΙοΒβθη 
ΗΙ5Τ0Κ, Ι.ΙΒ. Ι 29—30. 41 ιανμάχηβαν χκί ίνίχηϋαν ο£ Κερχνραϊοι ^ 
χίά νανς [τΐ] πέντε χαΐ δΐχα δι4φ9ειραν 
(ων. τΐι όϊ αύτ^ ή/*^'ί*? «ίύτοίί ^ννίβη καΐ 
((άαμνον τους πολιορχοϋνταζ παραβτήβϋΐϋ&αι. 
&βτε Ι το^)ς μ\ν ίπ-ήλνβαζ άπο$όβθ•αι, Κοριν- 
δήβανταζ δχειν εως αν αίλο τι ί(ί|ί). μίτήβΟ 
νανμαχίαν οί Κε^χνραΙοι τ^οπαΐον βτ^βαντεξ 
ΑενχΙμντ} της Κερχνφαίας άχρωτηρίω το^ίς μ\% 
ονξ δλαβον αίχμαλώτονς άπίχτειναν, Κοριν- 
δ^ δήβαντες \ εΐχον. νβτερον δέ, επειδή οΐ ,^ 
^ιοί χαΐ οί ξύμμαχοί ϊ\βαημΐναί ταΐξ νανβΐν 
]βαν ίπ' οΓκον, τ^ηξ &ίΐΙάββη£ άπάβϊ}£ έχράτονν 
της χατ' ίχεΐνα τύ χωρία οί Κερχνραΐοί, χαΐ πλεν- 
βαντΐ$ έ$ Λενχάδα τήν Κοριν&ίων άποιχίαν τ^ζ γης 
ίζεμον χαΐ Κνίί-ήνην το Ηλείων \ ίπίνειον ίνέπρΎΐβαν^ ΐί 
3τι νκϋξ «κί χρήματα π,αρεβχον Κορίν&ίοις. τον τΒ 
χρόνον τον χλίίοτον μετά τήν νανμκχίαν έπεχράτονν 
τηζ 9αΧάββης χαΐ τους τ&ν Κορινθίων Συμμάχους 
ίιαπλΐοντες ίψ&είρον, μέχρι οϋ Κορίν&ιοί περιάντι 
χφ &ερει πίμ-φαντες νκνς χαΐ βτρατιάν, \ έπεί θψ&ν 
οΐ %ύμμα%οί ίπόνονν, ΐβτρατοπεδεύοντο ίαΐ ΆχτΙφ 
χκΐ περί το Χειμ^ριον τϊ^ς Θεαπρωτίδος^ φνλαχίΐΒ 
ίνΐχα της τε Αενχάδος χκΐ τδ>ν ίίΧΙων πόλεων Άβαι 
βφίβι φίΛίβΐ ^ΰαν. άντεατρατοπεόενοντο δε χαϊ οΐ ΐ τΐ οιη. |> 3 αντ^ ϋ "ϋ 4 τούκ τήν Έπίβαμνον 
αοάά., ^αηβρ. Κγ. 8 Λ^νκίμνη κ Αιναίμμη 1> Ηίο βΐ ίI)&α^ 
Κβί^ν^αίαί Κ Κιρίίν^ας 1» 11 χκΐ οω. Μ 17 τύν ΑΞΡ 
β1 Βοΐιοί, τό Β0Μ[6] |] Ιτιικράτονν Ο ίνράχονν Ι>Γβ] 
19 ίψ9ιιοαν Ο [ΰ] η οΰ] ούν Μ |{ τίίριάνΐι] εοηβ. (1β ΐιαίί βοηρ- Ι 
ΙηΤΑ τβΓέϊ ιίμι οιιη ρταβρ, αι^ι- ΕοιηροΒίΙί Η^ρβτ. Ι 13, β; Γ 
η Β, 13, Απβίοΐ. ηι, Αϋ. ΙΙΙΐ § 1, Ι,. Οϊη<1θΓί &<! Χθη. Η. Ογ.] 
6 (ρηβί ρ. XX) 30 («ρ«£ία» 011ί\ί^^ 80 

Ι 42 τίπιοτυπ)ΐ8 1 Εερχνραϊοί ίχΐ τ^ Αΐνχίμν^ νανβί τ ε χαΐ Λΐζώ. 
ΕίίΕίίλΐόν Ι Γ£ οόί/τεροι άλΐήλοΐζ, άλΙά τό θ-ΐ'ροι; τοϋτο 
({^«««■^{^{ίίΐίΤΌΐ χίψωνος ^δη άνΐχώ^ΎΐΒαν έπ'- οΕχον 
ίκάτίροι. 

6 Ώυ ίϊ ίΐΊίίυτόν αίίι^κ τον μετά τή* ι/ίοιμαχίβν 31 
χαϊ τίιν νβτε^ον οΐ Κορίν&ιοι Αργ^ φέροντις τον 
πρ6£ Κερκυραίους πόλεμου ίναυπτ^γοϋντο χαΐ πα(/ΐ- 
αχευάξοντο τά \ χράτιατα νέων βτόλον, Ιχ τε αύτίίξ μ 
Πελοΐΐοννήβον άγΐ(ροντΐς χαΐ της αλλιώς Έλλάδοζ 

10 έρέτας μιβ&ώ πεί&οντεξ. πυΐ'β'αΐ'ίί/ίίνοι ίΐ οί Κερχυ- ■ 
(ΐαΐοι τήν παραβχΒνίιν α'ύτ&ν ί'ςρο^οϋι^ο, χαί (^βαν 
γαρ ούδενόξ Έλλήναν ενβαονδοι ούδϊ ίβεγράψαντο 
εαυτούς οΐίτε ες τάς 'ί4&Ύΐ\ναίων βπονδάς οίίτΕ ές τάςΖί 
Ααχεδαίμονίων) εδαξεν αύιοΕϊ εΧ&ονβιν ώς τους 

ΐδ Ά&τ^ναέονζ ^νμμάχονς γενέα&αί χαϊ ώφελίαν τινά 
χείρ&β^κι κπ' αύτ&ν ε'ϋρίΰχεβ&αι,. οΐ δε Κορίν&ιοι 8 
πν&όμίνοί ταντα ^λ&ον χαΐ αυτοί £5 | τάς ^Α^νας 6 
πρεθβενβόμενοι, Άπως μί) 6ψΙβι προς τρ Κερχυραίων 
ναντιχω χαΐ τ6 αύταν προβγενόμενον ίμπόόίον γένη- 

30 ται -^ίβ^κι τον πόλεμον ^ βονλονται. χαταΰτάβης δ^ * 
έχχληβίας ές άντιΐογίκν ΐ}λ&-ον. χαΐ οί μίν Κερχυραΐοι 
ελεξαν τοίΐΐίε. 

Ι ,^ίχαίον, ώ '^&'ηναϊοΐ; τους μ-ήτε εϋεργεΰί'ας με-^^ 
γάλ'ης μήτε Συμμαχίας προνφειίομένης ^χονταδ παρά 

26 τους πέλας επικουρίας, οάβπερ χαΐ ^ιμείς νϋν, δεηβο- 
μένονς άναδιδά^κι πρώτον, μάλιατα μϊν ώς χαΐ Σύμ- 
φορα δέονται, εΐ δί μή, 5τι γε ούχ επιζήμια, έπειτα 

2 τ£ ι» «£ © 9 άγίΙριχνίΒί ο 15 Άϋ-ηναίων Ο 

18 τ6 ΒΟΜ |] ΚΐρΛνραίωι ΑΒΕΡ 19 ««1 το κυτών Ο βΐ ίιι 

Ιίί. Ηβκ \ία. ο, ιό ΆττιτίΙιν !> || γινό(ίΐ•νον Ο 20 βονίωνται Ο 

24 προαψιιλαμϊντίΐ Ο Λροβοίρίΐϊοΐίίί'ηϊ (?) Ο 27 Ζτι Α 11 

?•<7 » ΒΕ, οία. Α II ίχιίημία Β ΗΙ8Τ0Ε, Ι,ΙΒ. Ι 31-33. 43 1 

1 ϊβ χαΐ την \ χάριν βέβαιον ε%ονβίν εΐ $1 ι 
μηβ^ν ΰαψΐζ χαταβτ'ή'ίονβι., μ-η όργέζίβ&αι ^ν άτνχώ- 
6ΐν. ΚΒρχνραΙΟί 5έ μετά τ-ης ζνμμαχίκς τ-ης αΐτήβεως * 
χαί ταντα πιβτΒνοντες έχνρά ύμίν παρέξεβ&αί άπέ- 
βτίίλαν ι)μάς. τετνχηχε δί τό αυτί» ίττίτ'ήδενμκ πρόζ *, 
Μ υμάς ίς ίήν | χρείαν ημών &λογον χαΐ ίζ τά Ίιμέ- 1 
τερα ιώτών ίν τω παρόντι άξύμφορον. ξνμμαχοί τε * 
γίφ ονδΐνός αω εν τψ %ρΌ τον έχονβιοι γενόμενοι 
ννν άλλων τοντο βεηβόμενοί τ^χομεν, χαΐ &μ« έξ τον 
χα4/όντα αόλεμον Κοριν&ίαν ί^ι^μοί 6ί' αύτ'ο χα&έ- 
ϋταμεν. χαΐ περίέβτηχεν ή | άοκοϋβκ ίιμών πρότερον α 
αωψροπύνη, το μή έν άλλοτ^Ιι^ ^νμμαχί^ τ^ τον χέλκξ 
γνώμ^ ξνγχίνδννενείν, ννν αβουλία χαΐ άΰ&ένεια ψαι- 
νομένΐ]. τήν μΐν ονν γενομένην νανμοίχίκν αύτοΙ 8 
χκτά μάνας άπεωαάμεϋ-α Κοριν&ίονς' επειδ•^ άε μεΙ~ 
ξονι παραβχεν^ άπο Πελοποννήαον \ χαΐ της άλλης ίο 
Ελλάδος έφ' ήμβ5 ωρμηνται. χαΐ ■ίιμεΐς αδύνατοι 6ρώ- 
μ^ν Άντες τ^ οίχεΐ^ μόνον δυνάμει περιγενέβϋ-αι, χαΐ 
8μα μέγκς δ χΐνδννος, εΐ έβόμε&α νπ' ζίίιτοίς, άνάγχη 
*αΙ υμών χαΐ ϋλλον παντίίς έπιχονρίας \ δεϊβ9αι, χαΐΆ6 
ίίνγγνώμη, ει μή μετά χαχία^, δό^ης δε μάλλον άμαρτίι^ 
χζ Λ^ότερον άχραγμοϋύν^ ίναντία ταλμ&μεν. 

„Γενι^βΐται ίΐ ύμϊν πει&ομίνοις χαλ•ή ή ξνντνχία9Ά 
κατά πολλά της ί^μετίρας χρείας, πρώτον μεν οτι 
Ι άδιχονμέναις χαΐ ούχ ετίρον^ βλάπτονβι τήν ίαι- ι 
χονρζαν ποΐ'ήβεύ9Ε^ έπειτα ηερί τφν μεγίβτων χινδν- 
νιύοννας δεί,άμενοι ώς βν μάλιβτα μετ' αίειμν^ΰτον 6 ήμκί Μ II ήμϊν ΐοάά., οοιτβκί 8 ιοΰ |# τον χρύνΦ Κ 
9 ννν] χα! νΐ•Ρ Μ || τοίιτω* Μ 10 ^ι'1 ί' Μ {{ αίτ&ν Η 
16 Κορινθίπις Ο 16 άπύ] ΐϋ Ο, ΟΟΓΓ. Ο, 23 ^νμΐίσχία Β 1 
44 ■ τΗϋΟΥυιηΐδ 3 μα^τνρίον τί^ν χάριν χίΐτα&ήβεβ&ε, νκυτίχίίΐ' τ 
μΐ&α πλ^ιν τον πκρ' ύμΐν πλΐίβτον. χαΐ αχέψαϋ^ε τί^ * 
δ'ύπραξΐα βπα\νΐ{οτέρα ΐ} τίζ τοις αολεμίοις λυπηρό- ιβ ■ 
τε'ρα, εΐ ^ν ύμΐΐς κν πρύ πολλών χρημάτων χαΐ χάρι.- \ 
5 Τ02 έτιμ'ήβαΰ&ε δύναμιν ύμίν προβγενίβϋ-αι , αντη 
πάρεάτιν αντεχάγγείτοζ, βνεν χινδννων χίΛ δαπάνης 
διδοϋβκ εαντήν χαΐ προβΕττι φΕρουυκ ές μίν ταύς 
ποΑΑοϋί άρετ-ήν, οις δε | Ιπαμννεϊτε χάριν, ύμϊν δ' ΐ5 
αύτοΐξ Ιβχνν' ά ίν τώ πκντί χρόνφ όΑί^'0^5 ίή &μα 

10 πάντα ξννέβ-η, χαΐ όίί^οι ξνμμαχίας δδόμεναι οις ίπι- 
χαλοννταί κβψάλεικν χκί χόϋμον ονχ ^ββον δίδοντες 
?Ι ληφόμενοί παραγ{γνονται. τον δί πόλεμον, δι' 3 
5νπερ χρ'ήβιμοι αν εΐμεν^ ει τις ύμ&ν \ μή οϊεται 8» 
£6ίβθ«ι, γνώμης άμαρτάνει χαΐ ονχ ΐίΐα&άνεται τονς 

15 ΑαχεδαιμονΙονς ψόβ<α τώ νμΐτ^ραι αολεμηβείοντας χαΐ 
τους Κοριν&ίονς, δνναμένονς ζτε'} παρ' αύτοίς χαΐ 
ϋμϊν ίχ&ρονς ϋντας, [καΙ] προχαταλαμβάνοντας ήμδδ 
ννν ίς ιήν ύμετέραν ίτιιχείρηβιν, ΐνα μή τω χοινφ 
Ι ίχ9•£ΐ χατ' αυτούς μετ άλλ'^λαν βτδ>μεν μηδί δνοΐν ϊ5 

20 ψ&άβαι άμάρτωβιν, ^ χαχώβαι ύμ&ς ^ Βφάς αυτούς 
βεβαιώβαΰ&αι. ί^μέτερον δί γ' αϋ ίργον αροτερηβαι, * 
των μεν δίδονταν, νμ&ν δί δεξαμενών τήν %νμμαχίαν-, 
χαι προεπιβονλεύΐΐν αύτοίς μ&λλον ΐ) άντεπιβονλε•ύειν. 
,,'Ήν Ι ίϊ λεγαβιν ώς ού δίκαιον τους αψετίρονς^^ 

35 (Ϊ3Γοίκοΐ)5 ύμ&ς δίχεΰ^αι, μα&όντων ώς πάβκ άποιχία 
εί μεν πάβχονβα τιμά την μητρόπολιν, άδικονμίνη δί 

1 κατα9ήϋΐ(ΐ9•ί ϋοηί. Κτ. ««ΕΗ9+ιίθί Ο ίΐατά9ηα9ι ΑΒβιπ, 
κοτα&ίββί ΒΓ 6 Λίνΰϋιιου β ϋ πίίϊΐΐ] παράντι Ρ 

12—13 διάπΐΐ ΑΒΕΓ 1β ΐί βι δϊΤΪΛηο α,ά Ηβπηοκ. Π 178 
αάά. ¥. δοίΓΟβιΙβΓ 17 ηαί ^β1. δϊιιΐιΐ || ύμίίΐ ^ [β] 1» ύμ^- 
ιίραν]^ ν ία ΙΪΙ. 1) 19 αίιούρ] α^τ&ν Ρ [Ο] 20 ήρΰς οοίί., ΗΙ8Τ0Κ. Ι,ΙΒ. ! 34-35, 45 άλίοτ^ιονταί' ού γάρ ίπί τώ δούλοι, άλλ' έπΙ τώ 

ι^μοΖοι, τοϊς λαπομένοι; \ είναι Εχπΐμ,χονται. ώς όί γ 

^Ιχονν βαφές έβτιν' χροχλτι&ίντΐς γαρ ίτερϊ Έπι- 
ίύμνον ές χρίβιν πολεμώ μ.βλλον ί) τώ ϋβω ίβονλή- 
ίΗ^ααν τά ίγχίηματα μετελ&εΐν. καΐ ί^μΐν ίβτω τι 3 
τεκμήριον α προς ήμ&ς "ΐ^ονς ξνγγε\ν£ϊς δρωβιν, &βτε ί 
ίοίάτι^ τΐ μη πκράγεβ&αι ύπ' αυτών δεομένοΐζ τε έχ 
τοΟ εύ%•έοζ μη ύπονργείν ό γάρ έλαχίάτα^ τάς μετά- 1 
μίλΐίας έχ τον χαρίζεβ&αί τοις ίναντίοις λάμβαναν 

Ι &αφαλέ6τατοζ αν ϋιατελοόη. λύΰετε δϊ ούίΐ τάς ^4α-86 
χΐϋναμονίων βπονδάς δεχόμενοι ήμβς μηίδετίραν 5νταζ ίο 
^μμάχονς. είρηταί γάρ έν αύϊαϊς, των 'Ελλτινέδιαν 8 
*όλδων ^τις μηδαμον ^νμμαχεί, ί^εΐναι παρ' δποτ^ρονξ 
ί» άςέβχψαι ίλ&εΐν. χαϊ δεινον εΐ τοϊβδε μίν κτίό » 

ϊ χε τ&ν ίνβπόνδων εαται πλι/ρονν τάς ναϋς χαι προα- 
έτι χαΙ ίχ της άλλης Ελλάδος χαΐ ούχ ^χιβτα άπο 
\ τον -Ομετέραν •ίίΧηχόων, ίιμβξ δι άπο της προχειμε- ΐ6 
νης τε ^νμμαχίας είρζονβί χαΐ άπΐι της αλλο%'έν πο&εν 
ώψΐλίας, εϊ τε εν άδιχιΐματι &ήβονται «ειβ^-ίντων 

Ρ ί>μ6ν α δεόμε&α' πολν δε έν πλείονι αΐτί^ '^μείς μή '* 
χεΐ6αντες υμάς ε^ομεν ίιμόίς μίν γάρ κινδυνεύοντας 
καΐ ούχ 1 ίχ&ρονς 'όντας άαώϋεα&ε, τΦνδε δι ούχ 5%ως μ 
χωλνταΐ έχ&ρών 'όντων χαϊ ^πιόντων γενήβεβ&ε, άλλα 
ιιαΐ άπΐ) της •ημετέρας άρχης δύναμιν προβλαβεΐν 

ί ΧίρίόψΒβθε• ΐ^ν ον δίχαιον^ άλλ^ ^ χάχείνων χωίύειν 
τούδ ^ ϊ^δ ίιμετίρας μιβ&οφόρονς ΐ) χαΐ ήμίν ζέμαειν 
ίζα9^ Β τι &ν \ πειοϋτίτε ώψελίκν, μάλιβτα δ\ άπΐ} τοϋ η 
ΜΙ/οψανονς δε^αμένονς βοη^εΐν. πολλά δε, ώοπερ έν & 

2 ίίΛηίιι,πιται Ο β ιύ^ι 
19 (ί η] ί/ια οοιίιΐ., Ι ΐωβ 


3 ΐμ,ς] η ίπ 


ηι α. 


ΐ1 μίν 


η Ώΐα,ν^. Α, 


9β τία 


&ν Α 46 ΤίΙϋΟΥηΐΒ18 

άςχϊ} ^εί%ομεν, τή %νμψίροντ« άπο9δέκννμδν, χαΐ μέ- 
γιβτον δτί οι τε ατιτοί πολέμι,οι ■ίιμίν [ί^βαν] {ΰπερ 
ϋαφιβτκχ•τι πίΰτΐξ) χαΐ ο^τοί ούχ άθ&ινιΐς^ άλλ' ΙχανοΙ 
τούζ μΐταβτάντας \ βλάφαί. χαΐ νκυτιχΎΐς χαΐ ούχ 3ο 
5 ήίΐΐΐρώτιδος τηξ ξνμμα]^(ας διδομίνης ονχ 6μο(α ή 
άλλοτρίωβις, άΙΧά μάΧιΰτα μίν <ίΐϊ>ι ^^ δνναβ&ΐ, 
μηόένα αίλον ίϋν χεχτηβ&αι ναϋς^ ΐΐ ίέ μή, ο6η5 
ίχνρώτατος, τοΰτον φίλον 'έχειν• 

„ΚαΙ ΰτφ τά3ε ξνμφεροντα μίν δοχεί λίγεβ&αι,Β6 

10 φοβΐΐ-ΐαι- Ι ίί μη δί' αυτό πει&όμ.ενος τάς απονδάς 37 
λύβτ), γνώτω το μεν δεόώζ ΐΐύτον Ιβχνν ίχον τονς 
εναντίους μάλλον φοβί\(ίον, τό ίί ^αρβοϋν μι) δεϊ,α- 
μένον άβ&ίνίζ Άν προς Ιβχνονταξ τονζ ίχϋ•ρούς άδε- 
έβτερον έαόμεναν^ χκΐ κμα \ ον περί της Κερχνρας ί 

15 ννν τίι πλέον ^ και τΦν Ιιί&ην&ν βονλΐνόμενος, χαΐ 
ον τό χράχιβτα νώταΐς ΐτ^ονοων, δταν ές τον μέλλοντα 
χαΐ 5βον ού παρόντα πόλεμον τό αντίκα περιβκοπών 
Ινδοιάζιυ χαρίον προβλαβείν ο μετά μεγίβτων χκιρών 
οΐχΐΐ,ονταί τε χαΐ πολεμονται. της τε \ γαρ Ιταλίας ^^ 

ΐΟ χαΐ Σικελίας καλ&ς πα^ΐΐίπΑου χεϊται.^ &βτε μήτε ίχΒΪ&εν 
ναντικόν ϊαβαι Πελοποννηΰίοις ίπελ&είν τό τε έν- 
τεν&εν προς τα,κεϊ παραχέμφαι, καΐ ές ταλλα ξνμφορώ- 
τατόν εϋτιν. βραχντάτιρ δ' αν χεψαλαΐφ, τοΙς τε β 
ί,νμπαβι χαΐ χαθ' εχαβτον, τφδ' αν μή προέβ&αι ] ημάς ΐί 

86 μά&οιτε' τρία μίν 8ντα λόγον α^ια τοΐς "Ελληβι ναυ- 
τικά,, τό παρ' νμίν χαι τό ήμετίρον χαΐ τό Κοριν&ίων' 

3 οΕ+++«ΐιοΙ Γ ]| ήααν άβΐ ΆίΜ θ ίίί »<)<1. δϊΙζΙεΓ ]| 

βύναιβ&ί Εγο, 11 Ιύαιι Ρ 16 βίϊουί ΑΒΓ 18 ίνβνάζη 
Ο ίνβοίάξΗ Α, ΟΟΓΓ, Δ, 19 πυΐεμοϋται] ου ία 1Η, ς 

90 αβτι ο™. Ο || ΐκίί&ί*] ρη ε ίπ Α εγ&βπιπ 21—22 ίντίν9ίν 
β /ί•#ίΐ.Λ Α 22 τά *![£(- Α 22-28 ^ϋμφίράιαιον ΑΒΕΡ Μ ΗΙ8Τ0Β, ΙΙΒ. Ι 36—37. 47 ίέ ιΐ πε^ιόψεβ&ε τά όνο ές τκύτόν ίΐ&ΐΐν χαΐ 
Κορίν9ιοι ημάς προχαταλ'ήφονται, Κεφω^αΙοΐζ τι χαΐ 
ΠΐΚοαοννηβίοΐξ &μα νανμαχήβετΒ' βεξά\μΐνοι δί ήμώί ϊι 
ΐ^ίτί ΐίρίΐ£ αντούς πλειΌβι νανβΐ ταϊς ^μιτί^αίς άγω- 
νΙζεβ%αι.'•'• 

Τοιαντα μίν οι Κε^χνραΐοι ΐίπον' οΐ 8ε Κορίν%Ίθΐ * 
μετ' αυτούς τοκΐίί, 

„Άναγχαΐον Κερχνρκίων τώνάε ού μόνον περί τον 9ΐΛ 
δ4ζαβ&ΐ(ί βψάς τον λόγον χοιηβαμένιην^ άλλ' έις χα,Ι 
Ι ήμεΙς τε άδιχονμεν χαΐ κύτοί ούχ είχότως πολεμονν- μ 
ται, μνηβ&ίντας πρ&τον χίά ^ίμάς περί αμφοτέρων 
οντω χαΐ ίπΐ τον άλλον λάγον Ιέναι^ "ίνα την άψ' 
ήμΛν τε άξίωβιν άβφαΧέβτερον προειδί^τε χκΐ τήν 
χ&νδε χρείαν μή άλογίβτας όπώβηβ&ε. 

,,Φκοί ίΐ Ινμμαχ(αν διά το σώ\φρον ούόενόξ πω \ 
α^αα&αι• το δ' ίπΐ χαχονργί^ χαΐ ούχ άρετ•^ έπετή- 
Λευααν^ ξύμμαχόν τε ούδένα ^ουλιίμίνοί προς τάδιχψ 
ματκ ούδϊ μάρτυρα εχειν ούδΐ παραχαλονντεξ αΐβχν- 
»εα9αι, χαί ή πόλις κύτων αμ,α αν\τάρχΎΐ ^ίαιν χειμένη |^ Ι 
χοί/ίχεί αυτούς δίχαβτάς ών βλάπτονβΐ τίνα μάλλον 
^ χατά ξνν&ήχας γίγνεβ&αι., διά το ηχιβτα έπΙ τού^ 
χέλοζ έχπΛΐ'οι^κς μάλιβτα τσύς ίίλλονξ άνάγχ^ χκταί- 
ροντας δεχεβ&αι, χαΐ τοϋτο τί» ε'ύ\πρεπες ο,απονδον ^ 1 
ούχ ίνα μή ^νναδιχέάϋΐν ^τίροι^ προβέβληνται, άΙΙ 
Ζπως χατά μάνας άδιχΦΟι, χαΐ οπας εν φ μίν &ν χρα- 
τΰΰί βίάζωνται, ον β' &ν λά&ωΰΐ πλέον εχωβιν, τ^ν 1 τό αυτό ε 3 «ροκαταΐί-ίτρονται Ε 4 '^ιμ[τί^Βις κ, 

ΟΟϊτ. Ο, 18 &Η. οΐίί] οίτΕ οοι3(3., ΟΟΓΤ, Κγ. 20 παρΐχιιν 

Η 28 Λαϊ Εοΰιο Ο %άν τούτοιι 1> [Ο] Β4 ξυναβικΑοίν « 

ξ,ννκΛί^^βοΜίιν Ι> 36 αν οα. Έ 3&— 26 ιιι/ατη»ώαιν Ο [θ] Ι 

1 48 τΗσστϋΐοΐΒ 

ί£ πού τι προλάβωβιν άναιΟχυντώβιν χκίτοι εΐ ήίκν ^ 
έίνίρίί, ωΟπιρ φαβίν, άγα&οί, 5βω \ άΐηπτότΐροι ^βαν ίο 
χοϊς πέλκζ, τόϋια δε φκνεριατ^ραν ί%^ν αΰχοίς τήν 
ά^ΒΧ^ιν 6ι6οϋβί χαΐ δεχομένοις τα βίχαια όειχνύναι. 
6 άΐλ' οίΐτί προς τού^ Άλλους οΰτε ίς ήμ«? τοίοίδί 38 
εΐβίν, αποιχοι ί' Άντεξ άψεβτοίβΐ τ ε διά ααντός ααΐ 
ννν πολεμοΰβί, λέγοντες έις ούχ ίιύ τψ χαχως πά\βχειν ΐί 
ίχπεμφ&είεν. ^μείς δΐ ούδ' αυτοί ψαμεν έπΙ τψ ύπό * 
τοντων ύβρίξεβ&αι χατοιχίβαι^ άλλ' έπΙ τω ίιγεμόνίς 

10 τΐ είναι χαΐ τά είχότα ^νινμάζίβ&αΐ: κι γονν ίίλλαι * 
άποιχίαι τιμώβίν ί^μάς χαΐ μάλιατα νπ'ο άποίχαν βτερ- 
γόμε&α' χαΧ δ^λον δτί, εΐ τοΙς πλίοδίν κρ^Οχοντές ϊο 
ίβμεν, τοΐβδ' αν μόνοίξ ούκ όρ&ως άπαρέβχοιμΐν, ονδ' 
ίπεβτρατινομίν ίχπρίπώζ μη χαΐ διαφερόντων τι άδι- 

16 χοΰμενοι. χκλόν δ' 7}ν, εΐ χαΐ ημαρτάνομεν, τοΐβδε ^ 
μ^ν ίΐξαι τ^ ημετέρου ^^Τϋ^ 'ίΐμΐν δΐ αΐβχρόν βιάβαβ&αι 
τήν τούτων μετριότητα" νβρει δε χαΐ ίξον\β(^ πλοιίτον 25 
ΐΐολλά ές 'ίιμ&$ &λλα τε τιμαρτ-ήχαβί καΙ Έπίδαμνον 
{)μετέραν ονβαν χαχονμένην μεν ού προβεποιονντο., 

30 έλ&όντων 6ί ημών έπΙ τιμωρία ελάντες βίι^ εχοναιν, 
χαι φαβί δ{ι 5ίζΐ) πρόηρον έ&εληααι χρίνεα&αι, ί{ν89 
γε ού τον προύχοντα καΐ έχ τον άβφαλοϋξ προκα|Αοι5- μ 
μενον λέγειν τι δοχεΐν δει, αλλά τον ί^ ίΰον τά τε 
έργα δμοίωξ χαΐ τους λόγους πριν διαγωνίξεβ&αι χα9-- 

Ξϋ ιβτάντα. οίτοι δι ού πριν ποίιορχεΐν τό χωρίον, ^^ 
άλλ' έπειδι) ήγήοαντο ή/ίκδ ού περιόφεβ&αι, τότε χαι 

1 προΐάβίαβιν Ο πιοαίάβοκίιν Ι> [Ο] || άναιαχνντώβιί^ν) ΑΟ 
άναίβχνντοναίν) ΒΟΕΓΜ 3 τόπια ίί οοηί. ΗβΓίΙβίη τοα&ι 

δι Ε τϋθώ(ι)ίί οΑΒΡΜ 9 καιο.χζιίαΊ ΟΕ 14 έπιατςατινυμιν 
οοιίιΐ., εοΓΓ, υΐΐτίϋΐι, οι. βοΗοΙ. (εΙ γά^ μή ϊιδιτ.υνμι&α πΐί^ιψανώς, 
ούχ αν προά^Ιας ίστρατΒνυ(ΐίν) 21 ϊ)ν Γ ΐ; Ε 23 βιί] 

οία. Ο ϋΐΐ ιη^ιΐν ίί || «β οπι. β Η18Τ0Ε. ΙΙΒ, Ι 38—40. 49 ■ 

τ6 (ύπρΐπϊζ της δίκης παρέβχοντο' χκΐ ίίϋρο ^χουβιν, 
ού τά\χΐΙ μόνον αύτοΙ άμαρτόντες, άλλα χαΐ •ΰμας νννΆ'ί 
ϋξιονντες ον ^νμμαχεΐν, άΐλά ξνναδιχεΐν χαΐ διαφό- 
Οους ^ντας ήμίν δέχεβ&αι αψ&ς- ονς χρ-ην, 8τ£ άϋφα- « 

ί λίατατοι ^0αν, τότδ προϋιέναι, κκΐ μή ίν ί> ■ήμΐΐς μεν 
^ιχήμεϋ^Ά, ου|το[ δε χινδννεύονβί^ μηδ' έν φ ύμΐΐς ι 
τήε τε δυνάμεως αντων τότε ον μΐταλαβόντΐς 
ώφελίας ννν μεταδώβετΐ χαΐ τ&ν αμαρτημάτων &πο 1 
γξνόμεναι της άψ' ημών αίτιας τό ίβον ί%ΐτε, αάΐαι 

^ ^^ χοίνώααντας τίιν δύναμιν χοινά χαΐ τα άποβαίνοντα 

ι,'ίΐς μίν ονν αντοί \ τε μετά χροβηχόντων ίγχλη-- 

μάτων έρχόμε&α χαΐ οΐδε ^(^αιοι χαΐ πλεονεχται εΐΰΐ 

ίείιίί.ίοται' ώς δε ονχ ^ν διχαίως αντονς δ(χοιθΟ•ΐ 

9 μαθ•ΐΐν χρή. εΙ γάρ εί'ρτιται έν ταϊς βπονδαϊς^ ί^είνκι ϋ-Λ 

Ι χαρ' δποτίρονς τις βούλεταί τ&ν άγραφων «όλειαν 

, ΙΧ^εΙν, ον Γ0Ϊ5 1%1 βλάβ-ξΐ έτ:έ\ρων Ιοϋαιν η ε,ννϋ•ήχη ιι 

ι ίβΐίν, άλλ' οατις μι) έίΑΑου ίαντον άποβτερών άϋφα- 

ίίΐίας δΐίταί χαΐ δβτΐ£ μη τοΙς δεξαμένοις, εΐ βωφρο- 

ύνοϋϋι, πόλεμον άν-ί είρ^ήνης ποιήαεί' 8 νϋν νμείς μΊ] \ 

5 ήμίϊί + μιν Α Β 8 μίτα&άαΒτι Ο 8 — 9 άχο γ^νάμινοι 
Ο (&Χ0 βί απα οογγ, ο) Ε άπογίνύμινοι ΑΒΓΜ[β] 9 ύ(?)μώ» 
Μ 10 ιιοινάαανχαί ΟΜΓ, «αινανήηανταΐ ΑΒΕΡΓΟ] 

11 Ιχίιν έγίίΐηιιάτιαν Ο, η^ιιαβ ροΐΐ τβΓΪια ^ί μιίνιοΐ' αμ(τέίο>ΐ 
αβιο) τών μίτά τάς τιςά^ίΐς τούτιον μή κοινωνΐίν ^, ; άτίοβαίνον 
{Ί&αοιυι τβτΐιϊβ -ία ίχΐίν ΙγκΙ-ημάτων βαίΐΕΪθΐι»] ϋί μάνην (&αί 
μόνον) άμιτάταΐ ονκαί τ&ν (ΐϊιό: τάς «ριίξίΐκ [Ιαοιιηβ ϊβΛϊβ 
ΐοέταηι μη 9ΐ]ΜβίβηΒ] κοινιονίιν Ο- 12 — 18 «^οΒηκόνταιν ίγ*1ΐ]- ' 
μάίαν] Ιγκλημάτων οηι. Ο, ροΕί πρυαηκόνταιν Ε, τ&ν τοϋ δι- 
*Λ(ι>ν [ίηοθΓία ι^ιιαβύαιπ] πρύΐ ύμα;; προ σηϋΐί νιων ιίίφαΧαίίον (βχ 
ρκτίβ άβΙ.) Ι« ^μ&ΐ ϋ; μ^τ^^ α^οαιι%6ι/των τον (Ιικαιον ικψιιί- 
Χαίίον ΪΙ1 ΙϊΙ. ρΒ,ιίΕίοηιια ΗΙϊ. πι, ((ΐίτώ η^ααψίόντιον ί•/%1ημά- 
ΤΦν ΐοΛ. Μ,) 16 τάι*' άγι/άφων πόΐιαιν ^ούλιται Ιι 

18 άΙΧον 1»0 (?) &λΧα•ν Ο Π Ιαντόν ^^ί^ αυτόν Β αύτύν ί 
ΑΕΜ ■ 48 ΤΗΙΈΤϋΙΟΙδ 

3ε πού τί Λραλάβαβιν άναιβχνντώβιν καίτοι εΐ ^ίαΐ 
άνδρες, ωβΧΒ^ ψκβίν, άγα,^οΐ, 'όοψ \ άΧ•^χτότΐ^οι ^ία»^^ 
τοΐξ πέλας, τόβψ ίέ φανδρωτεραν ίξην αύτοΐς τι^ ^ 
άρετί^ν ίιίοΰβι χαΐ δεχομένοις τα όίχαια όειχνύναι.^^ 
6 άλλ' ούτε αρος τονς ^λλον^ ο6τε έξ ήμ&ξ τοιοίβε^^^ 
εΐβίν, άποικοι 6' ϋντες όφεβταΰί τε διά ΐΐαντος χαΐ _ 
ννν αολεμ,ονβι, Ιί-εγοντε^ &ζ ονχ έπΙ τω χαχώ^ πά\βχείν •• 
ίχπεμψ&ΐίεν. ήμεΙς ίέ ούβ' αντοί φαμεν ίπΐ τω ύβό * 
Γοιίτων ύβρίξεβ&αι κατοικίβαι,, άλλ' ίαΐ τώ ^γεμόνεζ 

10 τε είναι χαΐ τά είχότα &ανμάζεα&αι. αϊ γοϋν αλλαι ' 
άποιχίαι τιμ&βιν 7}μα^ χαϊ μάλιβτα να'ο άτίοΐκαιν θτεφ- 
γόμε&α' χαΐ β^λον οτι, εΐ τοις πλέοβιν ά^ΐ'\βχοντέζ \ 
ίβμεν, Γοίίί' αν μόνοις ούχ ορ&ωξ άπαρέΰχοψεν, ούί' "* 
έπεβτραχενομεν ίκαρεχώς μή χαΐ διαφεράντως η άδι- 

1& χούμενοι. χαλόν ά' ^ν, εΐ χαΙ ήμαρτάνομεν, τοίβίε^•* 
μίν εΐ|«[ τί} ήμετέρο: 6ργ^, ίιμΐν ίέ αΐβχραν βιάβαβ&αι ^ 
τ^ν ΓΟΐίτων μετριότητα• νβρει δί χαΐ ί^ου\βί^ πλοιίτου » ^ 
πολλζϊ ές 'ίίμ&ί οιλλα τε Ί}μαρτήχαβι χαϊ Έπίδαμνον '■* 
•ίΐμετέραν ονβαν χαχονμενην μίν ού προβεποιονντο, Π 

20 Ιλ&άντίαν δϊ τιμών ίπΐ τιμωρία έλόντεξ βία £^;ου(ϊιν. ■)?* 
ίίκί φαβί δϊ} δίχ-^ πρότερον έ&ελϊΐααι χρίνεβ&αι, ηνββ* 
γε ον τόν προύχοντα χαΙ ίχ τον άβψαλονς προχα\λού-Β0 
μενον λέγειν τι δοχεΐν όεΐ, άΐλά τον έξ ίβον τά τε 
€ργα όμοήοί χαΐ τονς λύγους πριν διαγανίζεΰ&αι χα&- 

35 ΐϋτάντα. οδτοι όϊ ού ίτρϊι/ πολιορχείν το χωρίον, * 
&λΧ Ιχειδίι τιγήβαντο τ^μας ού περιόφεβ&αι,, τότε χκΐ 

1 προΐόβωοιν Ο πρηαίάβαπιν |»[ΰ] || άναιαχνντΒΐσί{ν) ΑΟ 
άναιαχνντοναι{ν) ΒΟΕΡΜ 3 τόοω 3ί βοηϊ. ΗβΓΐΙβϊη τοβώι 

β'ί Ε τον3ι{ι)δι «ΑΒΓΜ 9 χατοιχήβα'ι ΟΕ 14 ίπιατρατίνομιν 
βοάά,, ΟΟΓΤ. υΐΙΗΰΙι, οι. βοΐιοΐ. (ιί γας μϊι νίικοΐιμι9α πιςιψανώς, 
ούχ &ν χ^οδηίως ^ατρατιύομιν) 21 ην Ρ ή Ε 23 ίίί] 

— "^- Ο ίΐΐ ίηρίΐρ β ι τε ΟΜ, β 50 ΤΗυατΓΐϋκ 

%ει&6μενοι ήμΕν τιά&οιτε &ν. ον γαρ τοίβδε μόνον > 
ί1ΐ^xονροι αν γένοιβ&ε^ άλλέί χαΐ ήμΓν | άντΙ ίνβπόν- ; 
δων πολέμιοι, ανάγκη γάρ, εΐ ΐτε μετ κυτών, 
άμννεβ&αί μ^ ίίνεν ύμ^ν τοτίτοιι?. καίτοι δίχαιοί * 
5 γ' έβτ^ μάΐιβτα μ^ν έκπο6ίον βτήναι κμφοτ^ροΐδ) ίί 
ίΙ μή, τουναντίον έπΙ τοϊίτοϊΐί μΕ&' ήμΰν Ιεναι 
(Κοριν9•όοις μέν γε ενύπονδοί ίΰτε, Κερχνραίοις δί 
ονδί Ι ίί' άνοχωχήζ πώποτε ίγένεβθΐ)^ χαΐ τ6ν νόμο'\ 
μίΐ χαθ-ιΰτάναι ωβτε τονς έτερων ^φιβταί/ίνονΗ ^έχε- 

10 β&αι. ονδ^ γάρ ίιμείς Σαμίων άαοβτάντων ιί^φον " 
χροβε9έμΐ&α ίναντίαν ύμιν, των άλλων Πελοποννψ 
ΰίων δέχκ ίψτ}φιΰμένΐϊΐν ει χρή αύτοΐξ άμύνειν, ψανερώς 
ίϊ άντείπο\μεν τους προβήχοντας ξνμμάχους κντόν ϊο 
τίνα χολάξειν. εΐ γάρ τούζ χακόν τι δρώντας δεχό- β 

15 μεναι τιμωρ'ήβετε, | φανεΐται χαι & των {>αετέρων ούχ40 
εΐάββω ήμίν πρόβειιΐι, χαΐ τον νόμον ίψ' ύμΐν αύτοΐξ 
μάλλον ί) ίψ' ημίν ϋ^βετε. 

,,^ιχαιώματα μεν οδυ τάδε προς ύμας εχομεν,ϋ 
Ιχανά χατά τοΐ'5 Έλλ'ήνίαν νόμους, ααραίνεβιν δε χαΐ 

20 Ι άξίωβιν χάριτος τοίίίνίε, ην ούχ εχθροί ϋντες ώβτε ! 
βΐάπτειν ούί' αΰ ψίίοι &βτ' έπιχρη6θ•αι^ άντιδο&ήναι 
ημΐν ίν τψ παρόντι φαμεν χρηναι. νεών γάρ μακρών 3 
ϋΐίανίβαντές αοτε ιτρος τον ΑΙγινητοίν [νπϊρ τίι Μηδιχα] 
πόλεμον παρά Κορινθίων ΐΐ^ίοβι να,νς Ιλόβετε' \ κ(ά ή ίο 

26 εύεργεβία αντη τε χαΐ ή ^5 Σαμίονζ, τ6 δι' ημά^ 
Πελοποννηαίονς αύτοΐς μ^ βοη^-ήβαι, παρέβχεν 'ύμΤν 
ΑΙγινητών μεν ίτίίχράιηβι,ν, Σαμίων ίέ χάλααιν, κιά 

1 πά^οιτι 6 8ΐιρΓ89ΕΓ. ρ, Λά&ητΐ ΙιΟ 3 ιΐ Γιε] ιίτΒ 

ΛΒ 5 γ' οιη. β || άβψοτέρονς ΑΒΕΡ 15 φανίίτί λ 
23 τόν ΕΡΜ, τών ΑΒΟΜ[β] 1| ΒθοΙΰβΛ <1β1, Κγ. 25 βύι^ 

^[^18 ή 01Β. Μ 2β ΠιΧοποννψΙαίί Υ ΗίεΤΟΚ. Ι.ΙΒ. Ι 41—43. 51 {ψ χαιροΐί; τοίούτοις ί^Ένΐτο, οίε μάλιβτα Βν&ρωι 
ίπ' ίχ&ρονζ τονς βψΐτέ^ονζ ίόντίς τΰν 
άχερίοίΐχοί \ ύβι πα^& το νι.κβν ψίλον τβ γαρ '^γονν- 
ΐΟΐ -ί'ον 'ϋαονργονντα, ^ν χαΐ πρότΐρον ίχ&ρός ^, πο- 
ί Ιεμιόν τί τον άντιβτάντα, ί^ν χαΐ τΰχ^ φίλος &ν, έΐίΐΐ 
χαί τά οίχεΐκ χείρον τί&ενται, φιλονιχίαξ ίνεχα της 
αύτίχα. 

„Ώ,ν ίν&νμη&^ντες χαΐ νεώτερος τις χαρά πρεββν-^^ 
«^ρον αυτά μαθών άξιοιίιω | τοΙς ίιμοίοις ήμάξ άμύ- 
νεβ&αι, χαΐ ρ) νομίβ•^ δίκαια μίν τάϋε λέγεβ&αί, 
Σύμφορα, δέ, εΐ πολεμήβει, &λλα είναι, τό τε γάρ 
ξυμφ^ροΐ' εν φ &ν τι$ ίλάχιβτα άμαρτάν^ μάλιβτα 
Ιχίται, χαΐ τό μέλλον τον ίτοΐ^μου ω φο^ονντΕδ ύμβς 
Κίΐ}χνραΙοι κελεύονβιν άδιχεϊν έν \ άψανεί ετι χεΐται, 
χαΐ Ο-ίιχ άξιον ίπαρ9ένταζ ούτω φανεράν εχ^-ραν ^ίη 
χαΐ ού μέλλουβαν προς Κοριν&ίονς χτήβαβ&•αι, της ίϊ 
ύχα^ζούβης αρότερον διά Μεγαρίας ύποψίκς βώφρον 
■ΟφελεΙν μάλλον (ή γάρ τελενταία χάρις χαιρόν ίχονβα, * 
)ΐ5ν ίλάββων ^, δύναται μεϊξον ] εγχίημα λνβαϊ)^ μηδ" ^ 
8η ναντΊΧοϋ ^νμμαχίαν μεγάλην διδόαβι, τοΰτ^ 
Ιφέλχεβ&αΐ' το γαρ μί) άδικείν τους όμοιους ίχνρω- ■ 
τίρα δύναμις ί) τφ αύτίχα φανερφ ίπαρ^έντας διά \ 
ΐαν&ύνων το πλέον ίχειν. ήμεΐς άΐ περιπεπτωχότες ί9 
ο7β ίν τΓ; ΑαχεδαΙμονι «ύτοέ προείπομεν, \ τους ΰφε-α 
χέ^ονς %νμμάχους αυτόν τίνα χολάξειν, ννν παρ' Όμβιν 
χ6 αυτό άξιονμεν χομίξεα^^αι^ χαΐ μή τ^ ■^μετέρ^ Κ άπάνταν Ο Βί ΒοΙιοΙ. (είίαια Ραίιη.) ηάντιαν Ιι [β] 

β ψΛύνιιίίίαΐ Ε ψιλονιι-Λ(ας βΔΒΡΜ 3 γοΕ Ο || νμά.>; Ο 

81 (ψίίγ,ια&αι <;Β(7)Ε ίφ««ίσ#ί ΛΡΜΙ) 24 υΐ Ο 

3Β Λίϊόν ΡΟ (7), ϋΟΤΤ. Ρ, Ε. II τίνα οηΐ. Ο, ρΟδί- Μΰ^^ζΐ:».!! ί. 43 

Ι 52 ΤΗυσγΐ)ΐΌΐ8 

■φήφφ ώφ£λη&•ΐντας τί) νμετίρα ήμδδ βλάψαι. τό δί ! 
ϊβον άνταπόδοτε^ γνόντί^ τοντον εκείνον είναι τον 
Ι χκι^άν^ Ιν φ ο τε ύπονργάν ψίλο$ μάλιΟτα χαΐ δ 5 
άντίΰτάξ έχ&ρόξ. χαΐ Κερχνραίονζ γε τούββε μήτε 3 
Β ^υμμάχονς δέχεβ^Β βί^ ημών μ-ήτε άμννετε «ντοίς 
άόιχονΰιν. χαΐ τάίε ποίοϋι^ί^ τκ προΰήχοντιί τε * 
δράβετε χαΐ τό ίίριβτα βονλενβεϋ&ε ύμίν αύτοϊ^." 

Τοιαντα ίί χαΐ οΐ Κο\ρΙν&ιοι είπον. ^40ΐ]ναΐοι δ^^ 
άχούααντεξ αμφοτέρων, γενομένη; κ«ί ίΐ^ ίχκληβίας^ 

10 τ^ μίν %ροτίρα ονχ ^ββον τ&ν Κοριν&(ων άπεϋέξαντο 
τονζ λόγονς, ίν ίέ τϊ] ύβτεραία μετέγναβαν Κερκνραίοις 
^νμμαχίαν μ^ν (ΐι) ποιτίοκσβ-κι | ωβτε τονς «ύτοϋί 15 
έχ^ρο^ΐξ χαΐ φίλους νομίζειν (εΙ γαρ ίπΐ Κόριν9ον 
ίχέλενον αφίβιν οί Κερχνραΐοι ^νμπλεΐν, ίίύοντ' &ν 

Ιό αντοϊς κί πρ'οζ Πελοαοννηβίονς βκοΐ'ίκ/), ίαιμαχίκν 
ίί ίποιήΰαντο τη άλΐήλων βοη&εΐν, εάν τις ίπϊ Κέρ- 
χνραν ίη η ΆΟ-ήνας ί^ τονς τούτων ξ,νμμάχονξ. \ έδό- Ιο 
χει γάρ ό προς Πελοποννηβίονς πόλεμος χαΐ ίης ίβε- 
β&αι αντοϊς, χαΐ τήν Κέρχνραν έβούλοντο μή προέβ&αι 

20 τοις Κοριν&ίοις νανΐιχον εχονβαν τοΟοΰτον, ^νγχρούειν 
δί &'τ^ μιίλιβτα αύτούζ όλΐήλοις, ίνα άβ^ενεβτέροίς 
οΰίιν, 'ήν τι ίί'ίί, Κοριν&ίοίς τε χαΐ τοις άλλοις ζτοίς^ 
ναντιχον ΐχον\βιν ες πόλεμον χα&ιβτώνται. αμα ίέ '^ 
τ'ής τε Ιταλίας χαΐ Σικελίας χαλωξ έφαίνετο αύτοίς ή' 

25 νηδος εν παράπλω χεΙβ&•αι. τοιαιίτ]] μ^ν γνώμι^ οί 45 
Άϋ-ηναΙοι τους Κερχνραιονς προβεδεξαντο, χαΐ τ&ν 

1 ώφιίτί&έντίξ Ο ]\ ίω,ίτί^ο] τι ία ΙίΙ. Ι) [| ύμά« (ϊ Α γι 
βοπρβί ΐϊ ο ίί Ρ, οηι ΑΒΕΜ' 6 δίχια&αί Β(Ϊ)Ρ, οογγ, 1)Ρ, 
δέχηϋ^ι Ο II άμύνητί Ο 7 βράσατε Ε || βηνΧινία^ί Β 

8 ρΓ. ίΐ] ίή θχ ΕΟΓΓ, (ί 11 ναιερέα Ο 1| Κιι/ΚΏραίονς Β 
ί^ /ίίί- ξτ^μ^αιίαν Μ (| μή ΟΜ. Β 20 γοΓϊ Ο ιο[Γε] Ο, 
32 τοίβ ΒΔά. Βϊη•. ΗΙ8Τ0Ε. Ι,ΙΒ. Ι 44—47. 53 Κοριν9•(ΰαν άπελ&όνταν ού ποΧν \ νατιρον δίκα νανς α 
ΐΐύτοΐς άχέβτειΧκν βοιι&ον^' ίβτρατ'ήγίί δί αύτ&ν Αα- ϊ 
κΒϋα,ιμόνιός τε 6 Κίμωνος χαΐ ^ιότιμος ό Στρσμβίχον 
χαΐ Πρωτιάς ό Έπιχλέονς. προΐΐ'πον δ^ αύτοϊξ ίΐή|ι 

6 νίΐνμαχεΐν Κορινϋ•ιθίς, ^ν μί} ίπΐ Κίρκν^αν πλεωοι 
χαΐ μίλλωΰΐρ άποβα(νειν ΐ) ί'ί τών έκιίνων τι χωρίαν 
οΰχΒΐ ίΐ κωίνιιν χατά δνναμιν. αροίϊπον ό^ ταντα 
του μι) λνειν ίνιχα τάς βπονβάς. | αΐ μ\ν άή νήί^ \ 
ίφιχνονντίίΐ ίς τήν Κέρχνραν. οϊ δί ΚορίνΟ-ιοι, ίπειβ^ήϋ 

Ο αύτοΤς παρεΰχεύαΰτο, επλεον ίπΐ τήν Κέρχνρκν νανβΐ 
χίντ-ήχοντα χα.1 ίχατόν. ΐιΟαν δε Ήίε(ων μίν βίχα, 
Μεγαρέων δε δώδεχα χαΐ ^Βνχαδίων δίχα, Άμπρκ- 
κιατ&ν δϊ ίπτά χαΐ εΐχοαι χαΐ Άναχτορίων μία, αύ\τών ι• 
ίέ Κοριν&ίων ένενήκοντα' ϋ-τρκτηγοί δί τοιίτον ϊ/βα* 3 
μϊν χαΐ χκτά πόλεις ίχάατιον, Κοριν&ίων δί !^ενοχλΐί- 
ϋ^5 δ Εύ^νκλίονς πέμπτος κντός. ίααδτ} ίί Χροβ- » 
^μΐΐ^αν τι; χατά Κέρχνραν τριείρφ άπα Αενχάδος 
χλέοντις, ύρμίζονταί ές Χειμέριον τηε Θεβπρωτίδος 
γί^ς. ίβτί Ι ίί λιμΐ^ν, χαϊ πόΐις ύπίρ αντοϋ χεϊταί *^ 
άαΐ} 9•αΧά«βη£ ίν τι) ΈΧαιάτι3ι τής Θεΰπρωτίδος Έφύρτ/. 
^ίηβι δί παρ' αύτ•{^ν Άχερονΰία ίι'μνη έ$ 9άλαβααν 
8ΐ€ί δϊ τ^ί ®εβπρωτί6ο£ Άχαρων ποταμός ^ίαν έββάλλΐί 
ίς αύτ-ήν, άφ' ο5 χαΐ τήκ ίπωννμι'αν ίχει, ρεϊ δί χκΐ 
θύαμις πο\ταμός 6ρίζων τήι» Θίΰπρωτίδα χαΐ Κεϋτρί- α 
ΐηρ», ών έντίις ή Κχρα άνεχίί το Χειμίριον. οί μίν 5 
βίν ΚορίνΟ^ιοι τήϊ ηπείρου Ινταν&κ ^ρμίζαντκί τε χαϊ 
βτρατάπεδον έποιήΰαντο. οί ίί ΚερχνραΙοι ώ5^6•ϊοΐ'το4' 
ΐώτονζ προβπλέοντας , πΧηρώβαντες δέχα χαϊ ίχατ'ον β μίίΧοΐΒΐν ΑΒΕΜ || χαζίαν * ί ίΐ*»άίοσ<ταν & 26 ή &%^α \Λ ■αΜΧ%. Β, 
Γ 54 ΤΗυθΥΟΠ)Ι3 

ναν$, &ν ζρχί 1 Μίχιάδι^ς χαΐ ΑΙβιμίδτις χαΐ Ευρύ- η 
βατοξ, ίβτρκτοτίεδενβαντο έν μια τ&ν νήβων αϊ χα- 
ΧοϋντΜ Σύβοτκ, χαϊ κί ^^ττιχαΐ δέχα παρ^ίον. ίπ;1 ϊ 
ιϊέ Γή /ί(νχ(μν^ι αύτοΪ5 τφ άχρωτηρίψ ό πεζοζ ην χΰά 
5 Ζ^ζχνν&^ων χίΐιοι δΐΐλϊται βίβοη^ηχύτίζ. ^βαν δΐ χκΐ 3 
τοις Κοριν&ίοΐζ εν τ^ \ ήπείρω αολλοί τ&ν βαρβάρων 3ο 
3ΐαραβΐβοη9ηχότΒ£• οί γάρ ταύττι ήπειρώται αΐεί ποτέ 
φίΚοί αύτοίξ ΐίβιν. ίπειδή δί παρεβχεναβτο ιγοϊ§48 
Κοριν&ίοις, λαβόντες τριών ήμερων βιτία έι^ϊΌνιο 

10 ώς έπΙ ναυμαχία, άπο τον Χειμερίου ννχτόξ, χαΐ αμα 2 
εω πλέοντΐζ χαθ-ορ&αι τάς των \ Κΐρχνραίων ναϋς 35 
μετεώρους τε χαΐ έ^ΐΐ βψάς πλεονβας. \ ώς δ} χατείδον ^^ 
άλλήΐονς, άντιπκρετάββοντο, έπΙ μϊν το δε^ών χέρας 
Κερκυραίων αΐ ΆττιχαΙ νηες, το δΐ &λλο κΰτοί έπείχον 

16 τρία τέλη ποιήβανζΐς τ&ν νε&ν, άν ^ρχε ζτ&ν'} τριών 
βτρατηγών ίχάβτου εις. «ΰτω μεν Κερχ%ι\ραϊοι, έτά- 6 
ξαντο, Κοριν^ίοις δϊ το μ^ν δεξών χέρας κι Μεγαρί- * 
δες νηες εΐχον χαΐ αΐ Ι4μπραχιώτιδες,, χατά δί το 
μέβον οί Άλλοι Σύμμαχοι ώς ί'χαβτοι, εύώννμον ίί 

20 κέρας αντοί οί ΚορΙν&ιοι ταΐς αριβτα τφν νε&ν πλε- 
ούδαις χατά τονς ΆΟι^ναΙονς χαΐ τ'ο δε^ι6ν ιών Κερ- 
χυ[ρα(ων εΐχον. ^υμμείξα-ντες ίί', έπειδ^ι τά βημεΐαΐ^ 
εχατέροις ^ρ#>;, Ινκνμάχονν^ πολλούς μϊν 1>πλίτας 
έχοντες £ίμ9"ίτίρο[ έπΙ τ&ν χαταβτρωμάτων, πολλούς 

2δ δί τοξότας τε καΐ άχοντιΰτάς, τφ ααλκιω τρόπψ 
άπειρότερον ετι χαρεοχεναΰμένοι. ■ζν τε ή ναυμαχία * 

1 Μικίά^ης Γ Μειγ-ιάβης οΑΒΒ ΛΙηχιαίηΕ Μ (ρτ. η βπ 
ΟΟΓΓ.) 3 αΐ οαι. Μ 8 φΛοι αίτοϊε Ο αύτοίε ψΆοι Ι> [Ο] 

10 «κι-μαχια Ο νανμαχίαν Ι»ΓΟ] 11 τ&ν οτα. Ο 

13 άντιτιαρΐτάσαοντο Β0 || ίίξίώ Ο 15 τών αάΛ. 1'ορρο 
1β ίίζ""] «ί- ίη ϋΐ. β Ι! αϊ ατα. <!, &ω. β, ϊ Β% οω. Α 
19 μ/σοα+^οί Α ΗΙ8Τ0Ε. Ι,ΙΒ. Ι 48—49. 55 μίν τΐχντι ονχ ομοίως, πΐ%ομαχΙα ίΐ ιι 
τό αλέον προΰφερίις ονβα. ίίτείίή γάρ προΰβάλοιεν • 1 
ίί<ΙίΙι^Αθ($, ον ρ^δίωζ άαελνοντο ίπύ τε τον πίτί&ονς 
χαϊ &χλον των νΐών χαΐ μαλλόν τι πιβτΒνοντΐζ τοΙς 
ί ίιτί τον κατκβτρώματο^ ί)πλίταί$ ές την νίχην, 
χαταβτάντες ίμιίχοντο ^Ονχαζον\β&ν των νέων δίέκπλοι κ 
Αϊ ούχ ηβαν, άλλα &νμω χκΐ ρώμΐ[ΐ το πλέον ίναυμά- 
χονν ^ έπιβτ'ήμγ). πανταχ^ μίν ονν αολνς 9όρνβθ3 * 
χαΐ τίίραχώϋης ^ν η ναυμαχία" έν ί] αΐ Άττιχκϊ ντι^ζ 
χιψαγιγνόμεναι τοΙς Κερχν^αίοις, εϊ πΐ] πιέξοιντο, 
φόβον μίν παρΐϊχον τοΐς έναντίοις, μάΐχηί ίϊ ούχ » 
^χον δεδιότες οΐ ΰτρατηγοί τι)ν πρόρρηβιν των Ά&τ}- 
ναίων. μάλιβτκ ίέ τό όε^ιόν χέρας των Κοριν&ίων Β Ι 
ίχόνει. οΐ γάρ Κερχνραϊοι εϊχοβι νανβΐν αύτονς τρΐ- 
φάμΐνοί χαΐ χαταόιώ^αντες βπο^ιάάας ές τήν ΐ^πΐΐ^ιον 
χϋά. μέχρι- τον βτρατοπεδον πλενβαντες αντών χαϊ 

ίπεχβάντες ένέπρηδάν τε τάς ΰχηνάς έρημους χαΐ τάα 
χρήματα διτιρπκβαν. τκνττι μεν ονν οι Κορίνθιοι χαΐ β 
οΐ ξνμμαχοί ήίβώντο [τί] χαϊ οί Κερχνραϊοι έχεχρά- 
10 τονν' ^ ίί αύτοΙ ^βκν οΐ Κορίν&ιοι, έπΙ τω εύωνύμφ, 
Λολν Ι ένίκων^ τοϊς Κερκνραίοις των εΐχοβι νΐών άα'ο ί' 
ίλάβϋονος πλ'^ι&ονξ εκ τ^ς διώξεως ού παρονβών. οΐΐ ξ 
Λί Ά&τιναΐοι ίιρώντες τούξ Κερκυραίους πιεζόμενους 
μ&λλον ίΐδη άπροφαΰίβτως εαεκονρονν, το μίν πρώτοι 
&χεχΟ\μενοί ωβτε μη ίμβάΧΙειν τι,νΐ' επειδή όέ η ι 
τροπή έγίγνετο Λκμπρώς χαΐ ένέχειντο οί Κορίνθιοι, 
τότε βή έργου πας είχετο ί^βη χαΐ διεχέκριτο ούδίν 3 προαράίοιιΐ' ΛβΙβΓ. ηφοιιβάΙΙοΐίν οΐι 3 όΙΙ^Ιονς Α || 

(οθ 0Π1. 1> 8 οίν οία. εΕ 16 ρΓ, χαϊ οπι. Ιΐ || μί%νον Β 
18 οίν οω. €, &άά. ΰ, 19 τε άαΐ Ει. 25 ίκβάλλιιν Ι 

■αρταβΟΓ. Μ, || ΐηίΐίή Ο ίχ(1 Ιι ΓΟ] 26 ίγίγνιτα Ο ινίνι ί'/Χ [ 
56 ΊΉϋΟΤϋΙΟΙδ 

ίτι, άλλα ξννΐχεαεν ές ιο€>γο άνάγχη$ αβτε ί 
βαι άΐλήλοις τονς Κοριν&ίονς χαΐ Ά&ηναίονς• τ^^δΟ 
ίέ τροπής γενομένης οι Κο\ρ{ν9•ιοι τά βχίίφη μϊν ονχ ίο 
ειΧχον άναδούμΐνοί τβ>ν νεών 'άς χκτκδνΒΐίαν^ ιιρΐ)^ 
6 ίϊ τούς αν-ίρώκουε ίτράποντο φονενΐίν Οΐΐχπλίοντε$ 
μάλλον ί) ζωγρείν, τοι'ς τε αυτών φίλονς, ονχ ^β&η- 
μένοί ΟΤΙ Υιββηντο οΐ ίπΐ τφ δεξιφ χέρα, άγνοοϋντες 
εχτίΐνον. αολλών γαρ νεαν ονβών άμ\φοτερων χαΐ ^^ 
έπΙ πολύ τί^ς &«λά6β•ης ίπεχονβών, έπειίή ^ννεμει^αν 

10 άλλιΐλοις, ού ραιϊίΌι^ τ'^ν όιάγνωΰιν έαοιονντο όποιοι 
έχράτονν ^ έχρατοϋντο ' νανμαχέκ γαρ βΐίτϊ) "Ελλι^ϋι 
3Τρ05 "Ελληνας νΐδ>ν πλή&ιι μεγίστη ότ) των προ αύτ^ς 
γεγ^νηταί. ΐπίΐίή 5έ χατεδίω^αν Γού^ Κερχν\ραίον3 ^ 
οί Κορΐν&ιοί ^ς τήν γήν, προς τά ναυάγια χαΐ τους 

16 νεχρούς τούί δφετέρους ίτρώτοιτο, χαΐ τών πλείβτων 
έχράτηβαν ώβτε προβχομίβαι προς τά Σνβοτα, ου 
ίτύτοΐί ό χατά γήν ατρατοζ τών βαρβάρων προβεβε- 
βοη&ήχει• εβτι δε ζτίίΰτα)- τά Σύβοτα της Θεΰπρωτί- 
ίθ8 λιμ^ιν Ιρή\μος. τοϋτο ΰέ παιήϋαντες κ(>^ις κ%ροι- ϊί 

20 ΰ&έντες Ιπέπλεον τοις Κερχνραίοις. οί άέ ταΐς πλωί- * 
μαις χαΐ οβαι ^βαν λοιπαΐ μετά τών Άττιχών νε&ν χαΐ 
αύτοΙ άντεπέπλεον^ δείβαντες μή ^5 τι)ν γήν 0ψών 
πειρ&Οιν άποβαίνειν. ^ό-η δί ^ν 6-ψϊ χαΐ επεπαιά- Β 
νιβτο αντοϊς &ις ίς έκϊχλονν, \ χαΧ οί ΚορΙν&ιοί ί^απί- 3ο 

25 νης πρνμναν έχρονοντο, χατιδόντες είχοβι. νανς '^ίϋ•η- 
ναίων προβπλεούβας, ί}£ νβτερον τών δίχα βοη&ονς 1 |υν(π 


αον α 5 


ψονΐν 


αιιν 


6-ϊ 


ήίβημΐϊοι « 


αΐϋ&ύμ^νο•. Ιΐ 


7 οι ΑΒ 
η, Β 9 ίπίχον 


ααινλ ΡΓ. Ε ίπ 


ϋΐ. ί, 11 


ΙκριίηΗΐΐ' τ] 


ο.'α 
2 αύτ^ς ίαντίίΐ 60 


ίδ 2;ύβω(-ί)τ 


« II οί € οΓ 


Ιι 


18 


ταντα Β,άάϋι 


22 &ντ- 


ίχ/πΖίοί' άντίπΐιον 1*6 


24 


ΐβ 


0Π1. ΕΡ 

ΗΙ8Τ0Κ., Ι,ΙΒ. Ι 50-32. 57 ■ 

^4«Βμ^αν οΐ Ά9ηναΙοι, δίίβαντες, ϋπε^ έγίνιτο, μή 
νίκη9ώβιν οί ΚΐρκνραΙοί χαΐ αΐ θψΒ\τεραι δέχα νηεξί5 
Αλίγαι άμννίΐν ώβιν. ταύτας ονν προΐδόντες οί Κορίν- 51 
θ^ο^ χαΐ νποτοπ-ήααντΐς άπ' '^4&ηνών είναι, ούχ όβας 
ίώρων άΧλά πίΐίονς^ ύπανεχώρονν. τοΙς; δε Κερχν-*% 
ραίοις {ίαέπλεον γαρ μ&λλον έχ τον άψανονς) \ ούχ ι 
&Ωρβιντο^ χαΐ έ&ανμαζον τσνς Κοριν&Ιον^ πρύμναν 
ηρονομίνονς, πριν τίνες Ιδάντες είπον οτί νηες έχεΐνοί 
^χιαιλέονβιν. τότε ίή χα\ αύτοΙ άνεχώρουν (^ννεβχά- 
τάζε γαρ ίίίίί), κκί οί Κορίνθιοι, κποτραπάμενοι ι 
ίιάΚνβιν ίποΐ'ήβαντο. οντω μ^ν ή άπαίλαγ"^ ίγενετο * 1 
αλλήλων, Ι καΐ ή ναυμαχία έτελεύτα ίς νύχτα. τοΙς ^ 
α Κερχνραίοις ΰτρατοπεδενομένοΐξ ίπΐ τ^ ^ίενχίμν^ 
αϊ ΐΓχοβί νίίες αί ίκ των '^4&ηνων βδτκι, &ν ^ρχβ 
Γλαύχων τε ό Αεάγρου χαΧ '^ΆνδοχΙδ'ϊΐζ δ Αεωγόρον, 
6ίά χδ)ν νεχρων χαΐ ναναγίων προβχομιβ&εΐσαι χατί- 
χλ^ον ές τ6 βτρα\τόηεδον ον πολλφ νβτερον ^ ωφ9^- ιί^ 
βαν. οί δί Κερχνραϊοι (ην γαρ νύξ) έψοβή&ηβαν μή 3 
χολέμιαι ωβιν, Ιπειτα ίϊ Ιγνωβαν χαΐ ωρμίβαντο. τ^"*^ 
3Ϊ ύατεραίφ άναγαγόμεναι α,ΐ τε ΆττιχαΙ τριάκοντα 
νΙ^Βζ καΐ τ&ν Κερκυραίων ϋβαι πλώιμοι ^ϋαν ίπε- 
3ίλεν\ααν έπί τίίν έν τοις Σνβότοις λιμένα, ίν φ οί κ 
Κορίν&ιοι ωρμονν, βονλόμενοι εΐδέναί εΐ ναυμαχ'ή- 
ΰουβίν. οί ί^ τάς μ^ν νανς αραντες άπό τήζ γης χαΐ β 9 ίή Ο 5^ Ι» [Ο] II κέτοί Ο οί α•ύχοΙ 1ι [6] 10 άποτροπί- 
μνοι ΟΕΜΙι άποτ^ιπάμινοι ΑΒΕΓ61 1Ξ— 13 τοΓε ^ί Κιρ- 

ΐΜ^ίοίβ Ο ιοΓβ ΛΕρχυροτίοίΕ Λί 1> [β] Ι* πί Ι* Ο Λπό Ι» [6] 

16 ^Άνΰοτίίβηί] αΙ Ο.Ι.Α, Ι 179 (ρίίίβα\>. δ^ΙΙ. 26): «ρα- 
ηγοίί ίί Κόβ[%νβ<ιν ταΐς βίντίΰ]οις ίνπΐίοαι, ΓΧαύχονι [ΐ« 
ΚίΟαμίον, Μ(ταγ]έ'αι Λοιλίί, ίίβΒαοντϊ[ίιι. Βατ(9ίν κιΐ. 
1β πίναιγίΛν Ρ ναναγιάν ΛΒΟΜ [Ο] || ιιβονθ{ΐιο9ΐϊααι ΐλ 
90 άρβιγαγόμηται ο άναγόμιναι \λ Ι'ί οΐ οιη, ΐ 58 ΤΗΙΧΥΒΙ018 

παρατα^άμΐνοι μιτεώρονς ίίβνχαζον, ναυμαχίας ου δι- 
ανοονμίνοι κρχιιν ίχόντΒς, ορώντες προβγεγενημέναζ τε 
ναϋζ ίχ των \'^ί&ηνών ακραιφνείς χ«1 βψίβι πολλά γκ « 
Άπορα ^υμβΐβηχότα, αιχμαλώτων τε περί φυλαχης^ ον$ 
6 εν ταϊς νανϋΐν ίΐχον^ χαι ίπιβχενην ονχ ονβαν ταν 
νεών ίν χαρίω έρήμω' Ίοϋ ίέ όΐχαδε πλον μ&λλον * 
διεβχόπονν οπί) χϋμιβ&τίβονται^ δΐΰιότΐ£ μη οί '^ί^■η- 
ναΐοι νομίύαντις λι\λνβ&αι, τάς άχονδάζ, διότι ές κ ι 
χείρας ηλ&ον, ονχ ίώβι βψας κποπλείρ. εδοξεν οδνδδ \ 

10 αύτοίς ϋνδρκξ ίς χελήτιον έμβιβάΰαντας ϋνεν χηρυ- 
χείζηι προβχέμψαι τοις Ά&τιναΙοις χαΐ αεΐραν ΐΐοίήβα- 
β%-αι. πέμφαντές τε έλεγαν τοι|((ί£' ,,'^διχεΐτε, ω αν- ^^ 
δρΐζ '^ί&ηναΐοί, πολί'μου ϋρχοντεξ χαΐ απονδάξ λύοντε^' 
■!\μίν γαρ πολεμίους τους ημετέρονς τιμωρονμένοις ] 

15 έμπού&ιν ΐαταβ&ε 3πλα άνταιρόμενοι. εΐ ό' ύμίν γνώμη 
ίβτϊ χωλνειν τε ημάξ ίπΧ Κέρχνραν \ η 'άλλοβε ίί πτ] 6 
βανλόμε&α πλεΐν χαΐ τάς βπονδάς λύετε, Ί^μάς τοιίβίΐ 
ϋίρώτονς λαβόντες χρήααβ&ε ώς ποΛίμίοιρ." οί μίν ίή « 
τοιαϋτα ειπον' τ&ν δΐ Κερχνραίων το μεν βτρατότιε- 

20 δον 5αον έπ-ήχονΰεν «νεβόηβεν εν&νς λαβείν τε αντονς 
χαΐ άποχτεΐναί, οί δε Ά&ηναΙοι τοιάδε άπε\κρίναντο• ίο 
,,Οΰτί ίίρχομεν πολέμου, ω άνδρες Πελοποννήβιοι, 4 
οΰτε τάς απονδάς λνομεν, Κερχνραίοις δί τοίβδε ^νμ- 
μάχοις οΰβι ;3οΐ)β^οί {^λ&ομεν. εΐ μεν ονν αλλοβέ ποί 

25 βούλΐϋ&ε πλεΐν, ού χαλύομεν εΐ όέ έπΙ Κερχνρκν 

3 'Α^ηναίαιν β || τα πολλά τά Μ 4 πέ^ι ΑΒΟΜ ^^^ 

7 δΐί + αΛάπονν Β | οΓ οιη. Ο- 10 Ιμβίβάβαντας «Α, Ομγ .' -ι 

ΟοΓ. &ά ΗβπαοΒ. VII 1217. Ι,βϊ. Υίικί, 116 έμβιβάβ ' ' 

' ίντας ΕΓΜ 10—11 νηρυ^ίου οΕΓΜ -' 

16 πη β Ι^βϊ. νίηιΐ. 33 ποί Ι> ΙΗ 
Γ λαβόντίς κρώιοκ 1ΐ |] 2;ρι)σ-α:0&«ί Μ ? 
23 οϋΐί γά(/ άρ;ιομεν Ε 

Η18Τ0Ε. 1ΛΒ. Ι 53-55, χλίχ'άίΐβ&ι τ] ί£ τών ίχΐίνων τι χωρίων, ού περιοψό- 
ρφα Ι χατά το δυνατόν}^ τοιαντα τών '^^^ναίων^^ 
ίιηιιρινίίμένίον οΐ μίν Κορέν&ιοί τόν τι πλουν τον 
^ οΧτίον %ΐφΒβγ.Βνά%οντο καΐ τροπαΐον ΐαττιβαν εν 
ηΐ£ ίν ΤΪ} ήπδίρω Σνβότοις- οι ίΐ Κερκυραίοι τά τε 
νκνάγια. χα! νετι^ονς άνείλοντο τά χατά βφάς, έί,ενί- 
^έντων -ίιπό τε \ τοχ> φον καΐ άνίμον^ 'ός γενόμενος 
«58 νυχτ'οξ διεβκέόαβεν οντά πανταχί}, χαί τροπαΐον 
άντίθτ•ηβαν ίν τοις εν τίΐ ν^βα Σνβάτοΐ£ ώς νενιχη- 
κύτες. γνώμΐ) ίέ τοι^6ε ίχάτΐροι τήν νίχην ηροβεποιή- ί•\ 
βΜτο' Κορίν&ιοι μ^ν χρατήϋαντεξ τ^ νανμαχίι^ ί^^ΧΘ^ 
νυχτός, ώβτε χαΐ ναυάγια \ πλεΐατα χκΐ νεχρούς προβ- 
χομίβαβ&αι, και άνδρας έχοντες αίχμαλώτονς ούχ 
ίίάαβονς χιλίων νανς τε χαταδύααιττες περί ίβόομή- 
χοντα [ί(ίΓϊ;(ί«ν τροπαΐον]• Κερκυραίοι 3έ τριάχοντα 
νους μάλιβτα διαψ&είραντΒς, χαΐ έπειθι) Ά&ηναΙοι 
^Μον, άνελύμενοι τά χατά βψας αυτούς \ νανάγια χαΐ 
νεχρον^, χαϊ ΰτι αύτοϊς τί) τ ε προτεραί^ πρύμναν 
Χ1}ον6μενοι ύπεχώρηβαν οί Κορίν&ιοι Ιδόντες τάς Άττι- 
τά3 ναΰς, χαΐ έπειδίι ^λθοι» οί '^40τ^ναΙοι, ούχ άντ- 
ίχέχλεον ίκ των Σνβότων, διά ταντα τροπαΐον εβτη]βαν. 47 
οΰτω μίν ίχιίτΕροι νιχ&ν τϊ^ίονν. οί ίϊ Κορίν&ιοι 55 
άχοπΧέοντες έπ' οϊχου Άναχτάριον , 5 έβτιν επΙ τφ 
ατόματι ιοϋ '^4μπρκχίχον κόλ,του, εΐλον άπάττ} {ήν δ^ 1 ϊ^} 1 ι<Βΐ}ίοί ΟΡΕΟ] 

Βτι;ΐ]οιν οΕΓ άνίοτηοαν ΑΒΜ 
1δ 3βΕΐιι»Εΐ Αβί. Εγ. 17 άνι 58 ΤΗϋΟΥϋΙΟΚ 

παραταξάμενοί μετεώρονς ηβύχαζον^ ναυμαχίας ον δι- 
ανοούμενοι αρχείν ίχόντες, 6ρώρτΐς προβγεγΐνημένας τε 
νανς ίκ τ&ν \ '^&ηνών άκραίψνΐΐς χαΐ αφίβι πολλά τα α 
άπορα ξνμβεβηχότα, αίχμαίώτων τε περί φυλακής, ους 
6 εν ταΐς νκυβίν είχον, και ίπιβχευ^ν ούκ ούβαν τών 
νεών εν χαρίφ έρήμω' τοϋ ίΐ οΐχκόε πλου μάλλον 8 
διεαχόπουν δπΐ) ϋομιβθί^Ο'οϊ'ται, δεδιότεζ μή οΐ Ά&ύ}- 
ναΐοί νομίβαντες λε\λύβ&αι τάς απονδάς, διότι ες ϊο 
χείραξ ^λ&ον, ονχ έύβι ϋφας άποπλεΐν. εδοξεν οίι-δδ 

ΙΟ οίύτοίς άνδρας ίς κελήτισν εμβφάβαντας άνευ χτιρν- 
χείον προβπέμφαι τοις Ά&ηναίοις χαΐ πεΐραν ποι^^βα- 
ΰ&αι. πέμφαντές τε έλεγαν το(|(ίί£" ,,Άδιχεΐτε, ώ έί)'-4ϋ 
δρες Ά&ηναΐοι, πολέμου άρχοντες χαΐ βπονδάς λνοντες' 
ίΐμΐν γάρ πολεμίους τονς ημέτερους τιμωρονμένοις 

15 έμποδών ΐατκβ&ε άπλα άντκιρύμενοι. εΐ δ' νμίν γνώμη 
ίβτϊ χωλΰίΐν τε ήμβ^ ^^^ Κίρχνραν \ η Ιίλλοβε ει π^ β 
βουΧόμεΟ^κ πλείν χαΐ τάς βπονδάς λύετε^ ήμβ^ τούύδε 
πρώτους λαβόντες χρ-ήααθ'&ε ώς πολεμίοις.^'" οΐ μϊν δή 8 
τοιαντα Είπον• τ&ν δε ΚερχνραΙαν το μίν βτρατόπε- 

20 δον οίον επ•ήχον6εν άνεβόηβεν εύ&ϋς λαβείν τε αυτούς 
χαΐ άποκτεΐναι, οΐ δε '^&ηναίοι τοιάδε άπΐ\χρ£ναντο' ίο 
,,ΟϋιτΕ αρχομεν ΐΤοΑε'μου, ω άνδρες Πΐλοποννήϋιοι, * 
οΰτε τάς βπονδάς λνομεν, Κερκνραίοις δϊ τοΐβδε ί,νμ- 
μαχοΐ5 οίιβί βοη&οΐ '^λ&ομεν. εΐ μίν οϋν αλλοβέ πτοι 

25 βούλεα&ΐ πλεΐν, ού χωλνομεν εΐ δε επΧ Κίρκνραν Ζ Ά&ηναίων ϋ {| τα αοΐλά τά Μ 4 ■ηέ^ι ΑΒΰΜ 

7 ίΐί + βκόποι/ν Β || ο: οω. Ο ΙΟ ίμβιβάβαντας ^Α, Ογθ^. 

ΟοΓ. 34 Ηβπηοβ. νΠ 1217, 1<βι. νϊιιι.1. ΙΙΒ έ/ίΡιβάοαντις Β 
ίαβιβάααντας ΕΚΜ 10—11 κηρυκίον οΕΓΜ 11 π^οπέμψαι 
ΟΜ 16 πη Ο Ιβχ. νίηά. 35 ποι Ι• 18 α^άτονς Ιαβάντα 
<τ Ζαβάι>•ΐΐξ προιτον Ιι |{ ];ρι[(ίίίσθ'κι Μ 20 ύπτίκοιισίϊ Ο 
^3 οϋζί γάρ αρχομεν Ε ΗΒΤΟΚ, Ι,ΙΒ. Ι 63-55. 59 χ)ίΐνβΐΙα&ε ΐ( ί'δ των ιχίίνων τί χωρίων, ου πΐριοφι 
μεϋ•α | χατά τ6 δννατόν,^^ τοκϋδτκ τ&ν ^Α&ηναίων^^ 
άχοχριναμένων οι μ^ν Κορίν&ι,οι τόν τε πΐονν τον 
^ οΐχον ΐΐαρΐΟχενάξοντο ααΐ τροπαΐον εβτηβαν εν ι 
τοίβ εν τνι ήπείρψ Σνβότοίξ' οι όϊ ΚερκνραΙοι τά τε Ι 
νανάγια χαϊ νεχρονς άνείλοντο τά κατά βφάς, έξενε- ^ 
χ&ίντων νπό τε \ τον ρον χαΐ άνεμου^ 'ός γενόμενοΒ μ 
τίίς ννχτο^ όιεβχέάαβΒν αυτά αανταχ^, χαΙ τροπαΐον 
άντέβτηβκν ίν τοίξ εν τϊ) νήβφ Συβότοΐζ ώζ νενιχη- 
χάΐες. γνώμ^} Οί τοΓ^ίί έχάτ-εροι τήν νίχην προΰεπαιή- ι 
ύαιηο' Κορίνθιοι, μίν χρατ'ήϋαντεξ τ^ νανμαχί^ μ^ΧΡί- 
ννχτόζ, ωβτε χαΐ ναυάγια | πλείβτα χαΐ νεχρονς προβ- ΐ6 
»ομ£θαβ&αι, χαΐ άνδρας ί'^^οντίί αίχμαλώτονζ ούχ 
ίΧάββονς χιλίων ναν§ τε χαταδνβαντες περί εβδομψ 
κοντα [ίατηβαν τροπαΐον]" ΚερχνραΙοι 6ί τριάκοντα 
ναν^ μάλιβτα διαψ&είραντε £ , χαϊ έπειδι) Ά9ηναίοι 
^Μον, άνεΐόμενοι τά χατά ϋψ&ς αύτονς \ ναυάγια χαΐ μ 
νίχρούς, χαϊ ίίτι αντοίς τ|) τε προτεραί^ %ρύμναν 
κρονόμενοι ύπεχώρηβαν οι Κορίνθιοι Ιδόντες τάς '^ττι- 
τά3 ναν£, χαΐ ίπειδί} ^λ&ον οί ^^4&ΐ]ναϊοι, ούχ άντ- 
ΒαέχΚεον ίχ των Σνβότων, διά ταϋτα τροπαΐον εατιί\<ία,ν, 47 
οΰτω μεν εχκτεροι νιχ&ν ■ήξίονν. οΊ δε Κοριν&ιοι 55 
άποαλΐοντεξ ίπ' οΐχον Άναχτόριον, ο ίβτιν επΙ τφ 
βτόματι τον '^μπραχικον χόΧπον, είλον ίίπκτϊ; [ην όε 1 χαρίον Ο Γ [Ο] 3 τϋν οία. Η 6 χαϊ τοίΐΕ νίχ^ούς 

ΫΡ. βοΐιοΐ. 6—7 ίίίν(χ&έντΦν Ο γρ. βοΗοΙ. φνίχ^ίντα Ι» [Ο] 

7 « ΟΠ1. ΑΒΡ 9 άντέβτηααν βΕΓ άνίΐίχ•ηααν ΑΒΜ 
10 ΐχάτΐροι (-ος Β) τοιαδι ί> 15 ββοΐαβα άθΐ. Κγ, 17 άνί- 
Ιόμινοι . . . Ά&ηναΙοι (20) οω. Μ 20—21 ούχ άντΒπέπΙΐον 

Ο ο4χ άντέπΐίον Ε φϊο ηαίάθΐιι &νκ άντιπίίονίγτονν) 6 ού 
χατίΛΐίΟϊ ΑΒΓΜ 33 '^Ιναιιτύριον . . . οΙ»ου (60,3) ο». Γ 

84 Άμηρα-κιακοϋ ΑΒ 1 60 τΗυατϋΐϋΐδ χοινίιν Κερχνρβίιην χαΐ έχιίναν)^ χαΐ καταβτ'ήβαντίς 
ίν αν\τψ Κοριν&Ιονζ οΐχ'ήτορας άνΐχώρηβαν ώ' οΓκου" 
«ίίί των Κερκυραίων όχτακοβίονξ μίν οι ^βαν ίοδλοί 
άπέδοντο, πίντφιοντα δι «αϊ ϋιαχοαίονς δ'ήβαντΐζ 
6 έφνίαβΰον χαϊ ίν &ίραΐΐεί^ ΐΐχον πολλ^], όπως κύτοίβ 
την Κ^ρχνραν άναχωρήβαντΐζ προβποιήβεικν ίτνγχα- 
νον ίΐ χαΐ Ι δυνάμει αυτών οΐ πίείουξ πρώτοι 8ντες 
της αόλΐως. ή μεν ουν Κέρκυρα οϋτω αεριγίγνεταί 2 
τω πολεμώ των Κοριν&ίων, καΐ κί νηεζ των Άϋ-ηναίων 

10 άνεχώρηβαν ί| αύτης. αΙτία 6ί αντη αρώτη έγενετο 
τον πολέμου τοις Κοριν&ίοις ίς τους ^Α^ηναΙους, 3τί. 
βψίβιν ίν βπονϋαΐς | μετά Κερχυραίων έναυμάχουν. ιβ 
Μετά τζηιτα ί' εύ^ύξ χαΐ τάόε ξννέβη γεν£β&«ι56 
τοις Ά&ηνα(οις χαΐ Πελοποννιιβίοΐξ διάφορα ές το 

15 χολεμεΐν. των γάρ Κοριν&ίων πραββόντων ΰπως τιμώ- ϊ 
ρ•ήβονται αυτούς, νποτοπ•ή0αντες την εχ&ραν αυτών 
οί Ά%•ηναΙοι \ ΙΙοτειδεάτας, οι οίχονβιν έπΙ τφ ίβ&μωηα 
τής Παλλήνης, Κοριν&Ιων άποίχους, εαντων δε ξνμ- 
μάχους ψόρον υποτελείς, Ιχέίευον το ές Παλλ-ήνην 

30 τείχος χα9ελεϊν χαΐ ομήρους δούναι, τους τε ίπιδη- 
μιουρ^Ό^ί έχπεμπειν καΐ το Ιοιαον μι) δέχεβ&αι ονς 
κατά ^ος εχαατον Κορίν\&ιοι επεμπον, δείβαντες μή *ί 
άπαβτώβιν ύπό τε Περδίκχου πει^όμενοι χαΐ Κοριν- 
θίων, τοιίϊ τε &λλους τού^ ίπΐ Θράχης Ιυνκποβτϊ/βιοσι 

25 Συμμάχους, ικΐτα ίΐ περί τους Ποτειδεάτας οί ί4θ»;-57 
ναΐοι προπαρεβχευάζοντο εν^ύς μετά τήν ίν Κερχύραί 1 Λ 24 ί 5 ΐΕΐρΙ Ε|33ομιί«οΐΊα ΙψνΙαττον Μ 10 αέ»ή Ο 11 ιο^ 
νίβηϊΒίΌιβ ^5 τοΐΐΕ ΚοςινΆίονς Μ 14 τοΐζ οία. 1ι 15 — 16 χι- 
μαί/ήοονται Β τιμα^ίαονται Ο τιμια^ι/ιαιανταί ΑΙ<;Ρ(9Μ 18 77α].- 

34 αΐί. ίβώί οία. Ι> II ξννακοοτήβωαι Ο ^νναΐίοατήαοναι 6 [Ο] 
2ιί π^ρί] προς Ο αα^ά Μ ΗΙ8Τ0Β. Ι,ΙΒ, Ι 66—58. 

Γ£ γαρ Κο\ρίν&ιοι, ψανΐρ&ξ ^δί] διά- ^ 

ψοροι ^βαν, ΙΙίρδίχχας τε έ '^ίλεξάνδρον. Μακεδόνων 
βαϋιλεύξ, έπίπολέμωτο ξύμμαχος πρότερον χαΐ φίλος 
&ν, έπολεμώ&η δε, οτι Φιλίππψ τφ ίαντον άδελψφ^ 

6 χαΐ ^ερδ^ χοιν^ πρόζ αύτον έναντιονμένοΐζ οΐ '^ί-θτ;- 
ναΐοι ξνμμαχόαν ίποιήβαντο. δεβίώζ | τε επραββεν ες 48 
τδ την Ακχεδαίμονα πέμπων δααις χάλεμοζ γενητκί 
κύτοίς προς Πελοποννηβίονς, χκί τους Κοριν&ίονς 
αραΰεποιείτο τη? Ποτειδαίκς ενεχα άποβτάβεως' προβ- 6 

:0 ίφερε δ^ λόγονς χκΐ τοΙς έπΙ Θράχης Χαλ\χιδενβι 6 
χαΐ Βοττιαίοις ^νναποΰτηναι, νομίζων, εΐ ^ύμμαχα 
ταϋτα εχοί^ όμορα 5ντα^ τά χωρία, ρ&ον αν τον πόΐε- 
μον /ίίτ' αντών ποιεϊβ&αι. ων οι Ά&ψιαΖοι άΐο&ό- β 
μΒνοί χαΐ βονλόμενοι- προκαταλαμβάνειν τών πόίεων 

ί τόΐ£ άποβτάβεις (ίτνχον γάρ τριάχοντα νανς άπο- 
ϋτέλ\λοντΐς χαΐ χίλέονς 6πλΐτα£ έπ} τϊγν γήν αύτον ίο 
'^ίρχεατράτον τον Ανχομήδ'ονς μετ' ϋλλων τεββάρων 
ατρατηγονντος), ίπιβτέλΧονβι τοΙς δρχουΟί τ&ν νεδ>ν 
ΙΙοτειδεατών τε ^μήρονς ίαβεϊν χαΐ γ6 τείχος χα&ε- 

Κ} λείν, τ&ν τε πΐηβίον πόλεων ψνλαχτ]ν εχειν Βπως μή 
ίποοτηϋονταί. | Ποτειδε&ται ίΐ πεμψα^'-ιες μίν κα^ ^^ 
χαρ' Ά&ηναίονς πρέοβεις^ εϊ πως πείΰειαν μη βφών 
χέρι νεατερίζειν μηδέν, έλ9όντες δί χαΐ ές τήν Λαχε- 
ίαίμονα μετά Κοριν&ίων, [επραββον^ ϋπως ίτοιμά- ^ 

ΙΕ βαιντο τιμωρίαν, ^ν δέτι^ ίπειδή ίχ τε Ά&ηνών έχ Ι β ίηραααιν] ραα ιη ΙΪΙ. Ιι,ο, 11 Βοτιαίοίβ Β 12 ^τη θ || 1 

ιά οιη. Ιι 17 τεσσάραιν αοηί. Κγ. βΐ\α αοΑά. 18 ΐπιβτίΧ- \ 
Ιοΐΐβί Εάά. ί\ 19 ιΐ οω. Ο 20 ηΧηοΙοιν Ο 21 ίποιτ. 
αοντια € άποατ-ηϋοινται |>0 || μίι: οιη. ό 21 ΐπι/αβαον « 
Ρορρο 25 ιιμιαρ^αν ηιη. Ε || ^ν 6 || ΙκίΐΛί]] τ, βχ ι εογγ. 60 ΤΗΟσΥΒΙΟΙΒ 

χοινόν Κε^κνρα{ων καΐ έχιίνιαν), χάΪ χαταατήβαντίς 
έν αΛ)\ΐψ Κθ()ΐν&ίονζ οίχτ^ορα^ άνεχώρηβαν ώτ' οϊχον' κ 
χαΐ τ&ν Κΐρχνρκ(ων 6χτοίκοβ(ονί; μίν οϊ ^βαν όοϋλοι 
άα^όοντο, πεντ•ήχοντα ίέ καί ΰιαχαβίονξ δήΰαντδ^ 
5 ίφύλαββον χκΐ έν ϋ•ίραπΐί^ ηχον πολλ^, υπως αντοΐς 
τήν Κέρχν^αν άναχαρν^ααντεξ προβποιήβίίαν ετύγχα- 
ναν ό^ «αΙ Ι δννάμΐΐ αίτάν οί πλείονα πρ&τοι %ντεζ ίο 
τ^5 πόλεως, ύ] μίν ονν Κέρχνρα οντά περιγίγνεται Β 
τω πολέμφ ταν Κοριν&Ιων, χαΐ αϊ νήΐί των Ά%^ναΙ(αν 

10 άνεχώρΐ]βαν εξ κύτ^ί. κίτία ίΐ κΰτΐ) πρώτι^ έγένετο 
τον πολέμον τοίξ Κοριν&ίοις έξ τούξ Ά&τιναίονς, δτι 
βφΐΰΐν ίν απονδαϊς \ μετά Κερχνραίων ίνκνμάχονν, ΐ5 
Μετά τκντα δ' εύ&ύζ χκΐ τάδε ξννφη γενέβ&αί 5β 
τοΪ3 Ά%Υινκίοΐξ χαΐ Πελαποννηβίοίς διάφορα ές τίι 

15 πολεμεΐν. των γάρ Κοριν&ίων πραββόνταν δπ(05 τίμια- ϊ 
ρι^ΰονται, αύτονς, ύποτοχ-ήΰαντες τ-^ν εχ&ραν αντών 
οί Ά^ναΙοί Ι Ποτίΐδεάτας, οι οίχονΰιν έπΙ τώ Ιβ&μάϊο 
της Παλλ•ήνηξ, Κοριν&Ιων άποίχονς, ίαντβιν ίϊ ζνμ~ 
μάχονς ψόρον ίποτελείς, έχέλενον τό ίζ ΠαΧλ'ήνην 

20 τείχος χα&ελείν καϊ 6μήρονς δονναι, τους τε έπιδη- 
μιουρ^Ό^ί έχπέμπειν χαί το λοιπόν μι) ί^;[η5β-αί ο^ζ 
χατα έτος εχαΰτον Κορ£ν\-&•ι.οι. επεμπον, δείβαντες μή 25 
άαοατώβιν ύπό τε Πδρδίκχον πει^όμενοι χαΐ Κοριν- 
θίων, ιοιίε τε ΗΙΙονξ τοΐ'5 έπΙ Θρψχης ξνναποβτήβωΟι 

25 ^νμμάχονς. ταντα δί περί τους Ποτειδεάτας οΐ Ά&τι~ 57 
ναϊοι χροπαρεϋχενάζοντο εύ&ύξ μετά τ•ήν ίν Κερχύρ^ 

5 πι^ϊ ίβδομ^κοντα ίψνίαττον Μ 10 αυτή Ο 11 τοίς 
Ά^ναίοΐζ ίς τονς Κοριν^ίανς Μ 14 τοίϊ οπι. Ι• 16 — -1β τι- 
μια^ηαονται Β τιμαρίαονται Ο τιμω^ήβωνται ΑΚΡΟΜ 18 ΠαΙ- 
ί^νης] α βχ εΟΓΓ. Ι» || Κοβίν&ίΐύν 1^ Ιίντας Κορίΐ•&£ιαν Ο [Ο] 
Β4 αΙΙ. τουρ οπι. Ι» |] ^νναπούτήαωαι Ο ξννατίοατήαοιιαι 6 [( 
26 τΐίρΐ] πρύί β πα^ά Μ ΗΙ8Τ0Ε, Ι,ΙΒ. Ι 66—53. 61 ; γάρ Κο\ρ£ν&ωι ψανερας ^δη διά- ^ 
, Πΐρδίχχας τε ό '^λΐξάνβρον, Μακεδόνων 
ι έζίπολέματο Σύμμαχος πρότερον χαϊ φίλος 
>λεμώ&Ύι 6ε, οτι Φίλίππψ τψ ίαντοϋ άδιλφφ» 
1^9 χοιν^ πρόϊ ανταν ίναντιονμένοις οί '^&'η- 
( ξ^νμμκχίαν £ποί);βκντο, δεδιώς \ τε επραββεν Ι548 
Ααχεδαίμονα πέμπων όπως πόλεμος γίνηται 
προς Πΐλοποννηβίονς, χαΐ τονς Κορινθίους 
Ιίποίεΐτο της Ποτειδαίκ^ ενεχα αποβτάβεως' προβ- 
δϊ λόγους χαΐ τοΙς έπΙ Θράκης ΧίζΙ\χιδενβι 
Βοττιαίοίς ξνναποβτηναι , νομίζων, ίί ^νμμαχα 
ί ίχσι, όμορα δντα, τά χωρία, ραον αν τον πόΐΒ- 

οιείβ&αι, ών οί Ά&ιιναΙοι αΐϋ&ό- β 
ι χ<ά βονλόμενοι προχ<ίταλαμβάνδΐν τ&ν πόλειαν 
άποβτάΰΐΐς (ίτνχον γαρ τριάκοντα νανς άπο- 
βτ£λ\λοντε5 χαΐ χιΐίονζ 6πλ£τας έπΙ τίιν γην αύτον ιη 
'^ίρχεδτράτον τον ^^νχομήδονς μετ' άλλων τεΟϋάρων 
ύτρατηγονντος), ίπιβτέλλονύι τοις αρχονβι των νΐΰ>ν 
Ποτειδεατών τε 6μήρονς λαβείν χαϊ το τείχος χαϋ^Λ- 
λείν, τδ>ν τε πληβίον πόλεων φνλακήν εχκιν 3πω3 |ΐ*ι) 
όποΰτήβονται. \ Ποτειόεάται δί πεμψαντες μίν χκΙ ,' 
παρ' Ά9Ύ,ναίονς πρίββΐΐζ, εί' πως πείαπαν μή βφΑι 
«4ρι νεωτερίζΐΐν μηδέν, ίλ^-όντες δί Χίά ές την /Ικχί 
ίαΐμονα μΐτ& Κοριν&ίων, \^ίπραααον\ 'όκωί ίτιιψά 
Β βαιντο τψωρίαν, ην δέη, έπειόί] ίχ τα ι^ϋηνοιν ίΐ 4 

48 

Ι ι 1 ηίη οηι 
β Ιπρααβιν] ρι 

ίονβι &<α. ρ, 

αανται Ο άπ^ 
Ρορρο ί 1 Ο, 3 κρότίροί Η ί' ιί-'ΐ/ΐα* 
ίρω» οοηί, Κγ. βί*" ^οΛά. ι* / 

;6 Οίη ϋ 30 ηΐηαίοιν Ο !Ι ■ 

Ι»0 II μίν οίη. Ο 2* ί"»* 62 ΤΗΟΟΥΌΙΟΚ 

πολΧοϋ πράββοντες ούΐίέν τινροντο ίπίΤϊ{δίΐθϊ', άλλ' αΐ η> 1 
νήΐξ αΐ έπΙ Μαχεδονίαν χαΐ ί%1 βφ&3 6μοίως §πΧιον 
χαΐ τα τεΧη των ΛαχΕδκιμονΙων ■ϋαέϋχετο αύτοΐζ, τ^ν 
ίπΐ Ποτείδαιαν ΐαβιν '^θτίνκϊο*, ίς τί^ν '^ίττικίρ/ έββα- 
5 λιΐν, τότε ίή χατά τον χοζίρον τοϋτον άφίβτανται μετά 
ΧαΙχιδέων καΐ ΒοτΙτιαίων χοΐί/^ ξννομόβαντεξ. χαΐ ψ 
Περδίκκας πιί&ει Χαλχιδέας τάς έπΙ &κΧ(ίβατι πάλεις 
ίχλιπόνταζ χαΐ χαταβαλόντας κνοιχίβαβ^αι ίς "Ολνν- 
&ον μίαν τε πάλιν ταύτην ίβχυράν ποιιΐβαβ&αΐ' τοΐβ 

1ϋ τ' έχλιπονβι τούτοις της ΐαντον γί^ς τϊ^ς ΜνγδονΙας 
περί τήν Βάλβην λίμνην εδαχε \ νέμεα%•αι, ί'ως αν ό 30 
προζ Ά%ΐ]ναΙονς πόλεμος Ί], χαΐ οΐ μίν άνφχίξοντά 
τε χα&αιροϋντες τάς πάλεις χκΐ ές πόλεμον παρεβχενκ- 
Ε^οϊ^ο" κί ίΐ τριάχοντα νη^ς των '^&Ύι\να£ων άψιχνονν- ,„ 

Ιδ ται ές τά έπΙ Θράχης χαΐ χαταλαμβάνονβι την τε 
ΠοτεΙδαιαν χαΐ τ&λλα άφεδτηχότα. νομίααντΐς δϊ οΐ 3 
βτρκτ•ηγοΙ αδύνατα είναι ττρός τε Περδίχχαν πολεμεΐν 
τΐι παρούβ'ξΐ βννύμει χαΐ τά ξνναφεβτ&τα | χωρία, τρε- & 
πονται ίπΐ τήν Μαχεδον(αν, ίψ' 5περ καΐ το πρώτον 

20 ίξεπ^μποντο, χαϊ χαταατάντες έπολέμονν μετά Φιλίπ- 
που χαϊ των ζΙέρδον άδελφΦν &νω9-εν βτρατι^ έοβε- 
βληχότων. καΐ ίν τούτω οΐ Κορίνθιοι, της Ποτειδαίας ββ 
άφεβτηχυίας χαΐ των ^Αττιχών νεών περί Μακε\όονίαν ιο 
ούΰών, ί£ίκίτ£5 περί τω χαρίψ χαϊ οίχεϊον τόί' χίν- 

25 δννον ^ιγονμενοι πέμπονι$ιν εαντβ>ν τε ε%-ελοντάς χαΐ \ 2 αϊ οιη. ΑΒ 3 ύχίοχοντο Ο 8 %αταβαΧ6ντιις ΰΟΜ 
καταΧαβόντας ΑΕ¥\ι[β] 1| ά*οίκι;οβσβ•Βΐ ΟΕ [Ο] || ΐ κ οιη. Γ 

10 ίϋΙίΐ'ποικΓΐ Ε | τής ιε Μυγβυνίας Ο 16 τε ογπ. 1» 
18 ^νναψίβτώτα] ρι*. α ία Ιϊί. 1ι 19 τιρώχον ϋ ει βοΐιοΐ. 122, 3 
χρ6τ(ρον \* βΐ δϋΐά. 8. τ. Θοι•κϊρ9/δΐ)ί (ιή οιηίββο) 31 ίώ* 

ώ ία. Ρ, II ^ί'ρίοτ 6ϊ ϋΟΓΓ. Ρ, 21—22 ίσβΜτ,Λότα Ο ΙΠ3Τ0Ε, Ι.ΙΒ, Ι 59-61. 63 ιίαν Πίλοποννηβίαιν μ-ΐΰ&ώ πίίααντΒζ έξαχοΰίονζ 
Λίονζ τονς πάνταζ δΛλίτκί χ<ά ψίλοϋ^ τίτρκχο- 
ίοτ^αχι'ΐγίΐ δε αντών Ά^ιβτΐνς ό ^Αδειμάντον, 1 
ψιλίαν ΤΕ αντον ονχ ΐ,κιβτκ οι πλείβτοι έχ > 
■ου βτρατίώτκι ί&ελονταΐ ξννέοποντο• ^ν γάρ 
Ιοτΐΐβΐάταις αΐεί ΐΐοτΐ ίαιττίδίίος. κκί άψικνονν- 
ιβαραχοατ^ ήμ^9? ΐβτΐρον ίπΐ Θρ^χης ί} ΠοτεΙ- 
άχέϋτη. ^!ί&ε δί καΐ τοις Άί^ηναιοΐζ εν&φς Ί) ( 
Ι πόλεων δτι &ψΐ6τάΰΐ, χαΐ πεμπονβιν, ; 
•ντο χαΐ τους μίτε: '^ίριβτέως ίπι:ιταριόντας, 
ϊίονξ ί<£ντων οπλίτας καί τεββαράχοντα νανς 
■.φεβτώτβ, χαΐ ΚκΙλίκν τον Καλλιάδου πέμ- 
ϋτον κύτόν 0τ^ατ^|γόν^ οι άψιχόμενοι ίς Μαχεδονίαν ί 
χρφτον χαταλαμβάί'ονβί τονς [ προτίρουί χ^Λίου5 ©ί'ρ- ί 
Ίια^ν άρτι τιρηχότας χαι Πύδναν πολιορχονντας, προβ- ( 
ΐΜ^εζόμενοί δί χαΐ κΐ'τοί τί,ν Πύδναν ίπολιόρχηβαν 
μ4ν, ϊτΐΐΐτα ίέ ^ύμβκΰιν αοιτιΰάμενοι χαΐ ^νμμίχχΐαν 
ίναγχαίαν αρύς τον ΠερδίκΛαν, άζ αύτονς χατιΐΐΐΐίγεν 
ή Ποτείδαια καΐ ί> '^4ρίβτενς παρεληλν\ϋ-ώ3, άπκνί-ι 
βτανται Ιχ τ^ς Μαχ^δονίας, καϊ άψιχόμενοι ίς Βέροίκν < 
χάχεί&εν επΙ Στρε-φαν χαΐ πειράβαντΐζ πρώτον τοΰ 
χωρίον χαΐ ούχ ίλόντες ίπορίΐίοντο χατά γην πρ6ξ 
τ^ Ποτείδαιαν τριβχιλίοις μίν όπλίταίς έαντών, χωρϊς 
α τ&ν ξ,νμμάχαν πολλοίς, Ιΐίπενβι δε έξα\χοβίοις Μα- 
χΐδόνων τοις μετά ΦίΛίίΤΐΓοτ καϊ Πανβανίον αμα. δϊ 
ν^Εξ παρέπλεαν έβδομ•ήχοντα. χατ 6λίγον ίέ προϊάντες ι ο ΐ ξυνίποντο Μ Τ ί βϊ εοΗ. ί, ί(ι) ΙίΟ 

10 ίτΐΗίπρίίί'ΓαΕ οο<1(1., βιαβηά. ϋΐίποΐι 12 ιό*] ίέ 

11 «ρώπίν οηι. Β 13 ίέ οιη. Ο 19—20 άιιανί- 

ί 31) Βίίρνιαν β 21 ίπΐ Στι/έ'ψαν] ΐΛίβίρϊ'ψονϊίΒ Α ) 

Ι 

ι ΤΗϋοτηΐΒίδ •ηόίΟί . Ι τριταίοι άψίχΰντο ί£ Ιϊγωνον χκΐ ίϋτρατοπεδεύβαντο, 
Ποτειδΐ&ταί δδ καΐ οί μετά Ά^ι,βτέαξ \ Πελοποννήΰιο 
ίΐραβδίχόμίνοι τονς Ά^ι^νκίονς ίβτ^ατοχίδ ενόντα αρόζ 
'Ολύν&ον ίν τω Ιβϋ•μώ «αϊ άγοράν ίξ,ω της πόλΐω^ 
5 ΙπΒποίηντο. ατρατηγόν μίν οί'ν τον %εζον παντός οί 3 
ξιίμμα^Οί ^ρηντο Άριβτέα, τ^ζ ίϊ ΐππαν Περδίχκαν' 
άπέβτη γάρ εν&ύς τίάλιν των ^Α&ίΐναίων \ χαΐ ^ννεμά- ίο 
χει τοις Ποτειδεάταις 'ΙόΧαον (ίνθ' αύΓοϋ χατα&τήβας 
άρχοντα. ^1/ ίέ ή γνώμη τοΰ ^Αριβτειας^ τί) μΐν μεϋ'^ β 

10 ίκντον Οτρατάπεδαν \ίχοντϊ\ έν τω Ιβ9μω ίπιτηρεΐν 
τοΰί Ά&ηναίονς, ϊ)ν ίπίωβι, Χΐίλκιδέας ίϊ χαΐ τους 
ί|ω Ιβ&μοϋ ξνμμάχονς χαΐ τ^ν παρά ΠερδΙχΜον \ 8ια- ΐ6 
χοβίαν ΐππον ίν 'Ολύν&α} μένειν, χαΐ &ταν Ά&ηναΙοι 
έπΙ βφας χωρώβι, χατά νώτον ^οΐϊ•&οΐ5ντο;5 ίν μέΰφ 

15 ποιεΐν αντων τους ποίιμίονς. ΚαλλΙας ό' αν δ των * 
Ά&Ύΐναίων βτρατηγος χαΐ οί ^ννάρχοντες τοΐΐ5 μεν 
Μακεδόνας Ιππέας χαΐ τ&ν ^νμμάχων 6λίγονς \ έπΙ μ 
Ολνν&ον άποπεμπονΰίν, όπως είργωβι τονς ίχεί&εν 
ίπίβοη&-εΐν, αϊτοί δι άναβτ•ήααντες τό ^βτρο;τ(5;Εΐΐϊον 

20 ίχώρουν ίπΐ τήν Ποτείόαιαν. χαΐ ίπειδ^ι προς τφί> 
Ιΰ&μψ ί^^'Όϊ^ο χαΐ ειδον τους Ιναντΐονς παραβχευαζο- 
μένονς ώς ίς μάχην, άντιχα&ίϋταντο χκϊ κύ|τοί, χαΐ η 
ον πολύ ΰβΓΕρον ξννέμίϋγον. χαΐ αντό μ'εν το τοΰ β 
Άρίβτεως χέρας χαΐ 'όβοι περί ίχεΐνον ίιβαν Κοριν&ίων 

26 τε χαΐ των αΙΧαν Ιογάϋες έτρεφαν τ'ο χκθ' εαυτούς 
χαΐ έπε^ήλϋΌν διώχοντες έπΙ ποίν' το δί άλλο ■ 3—4 πρίϊ 'ΟΙνν9ον ΟΜ ?ιρο 'ΟΙύν&ον Ο προς Όΐύν^ωί 
ΑΒΕΓ Β οίν Ο, οω. Ιιϋ || τοΰ Ι» τοδ 9ί Ο τϋϋ++ Ο 
10 ίχονίί ΑΒΟΪΉ ίχοντα ΒΟ, άβΐ. Μαίνίβ Π Μαιίίΰόναν, 
Μέ. α?ι- ϊπ ηΐ., Γ 23 ^υνί^μιαγον Ο, αγ ίη Ηί. ο. || μϊ Β 
Βδ /τρίψαν τό Οί", ΐτρΐψακτο Ιι0 ΗΙ8Τ0Ε. ΕΙΒ. Ι 62-β1. 65 ^ 

βΐΐ}κτοπΐΟον ΠοτΗδεατΦν καϊ ΙΙίΚο%οννΐ]\βίαν ηβββτο ίο Ι 
Μτό τών Άϋ•ηνα(Β3Ρ χαΐ έξ τ» τείχοξ κκτέψνγεν. 
ίπαναχωρ&ν ϋ 6 '^^ριβτεύς άπό τ^ς διώξεως, ώς όρ^** 
το &λλο βτράΐίνμα {ιβαηαίνον, ■ήαόρηϋε μίν ότΐοτερωβε 
ε ίιακινδννΐύβ^ χιαρήΐας, ί) ίπΐ τ^ξ 'Ολύν9ον \ η ίςάΐ 
τήν ΙΙοτεέόαίαν' εδο^ε δ' ονν ί,νναγαγόντι τονζ με&' 
έαντοΰ ά>ξ ίς ίλάχιβτον χωρίον δρόμω βιάααΰ&αί ίς 
τήν Ποτείδαιαν, χαΐ παρήλθε παρά τήν χι^λίμ' δια της 
&αλάϋβτις βαλλόμενάς τε χαϊ χαλεα&ξ^ όλέγονς μέν 
10 Ι τίνας άποβαλών, τονς δε πΧεΙονξ βώααξ. οΐ ί' άπο / 
τής 'Ολνν^ον τοις Ποτειβεάταις βοτι&οί (άπεχιι δε 
ίξήχοντα μάλιβτα βταδίονς χαΐ ίβτι «κταψανές], ώξ ή 
μάχη έγέγνετο καΐ τά αημεϊα ήρ^, β&αχύ μεν τι, 
«ροίίλ&ον ώς βο'τι^'ήβοντΐς, καΐ οΕ Μακεδόνες ίπαΐής 
άντι\παρετά^αντο ώ? κωλύβοντες• ίπειδη ίΐ δίά τάχονς ίο 
ή νίχη τών Ά&ηναίων ΙγΙγνετα χαΐ τά βημεΐα χατε- 
β3Τίίβθ•ι;, πάλιν ίπανεχώρονν ές τό τεΙχοξ κ«ί οι Μα- 
κεδόνες παρά τους ^Α^ναΙονς' Ιππης δ' ούόετεροις 
Λαρεγένοντο. μετά δί π)ν μάχην τροααίον ίΰτηιίαν ϊ 
οΐ Ά9ι^\ναίοι χαΐ τους νεχροίις ύποβπόνδονς άπέάοβαν ι& 
τοίζ Ποτειδεάταις- άπέ^ανον δε Ποτειδεατών μίν χαΐ 
τ&ν ^νμμάχων ολίγω ίλάβθονς τριαχοβίων, Άϋ'ηναίων 
α αΰτώΐ' πεντ'ήχοντα χαι εκατόν χαϊ ΚαΧλίας ό ΰτρα- 
τηγός. τό δε ίχ τον Ιβ&μσν [τείχος] εύ&ύς οί '^ί&η-Μ ι οτρατόπΐίον ^ ϋτρατόπιΰον τδ>ν Ιί ατριιτόηιδον ταν χι 
ΑΒΕΓ ϋ ναΙ κ λβΙ τΑν Ι• 3 ομ4 χήί βιά^ιαί] τήι ηοκίΛΐ'οί 
4ηό τήε Ιιάξίως Α.Ρ, τής πατιβαίας ^εΐ. Ε, || ίώ^α ΰ: 5 βια- 
%Ητβννινβαί (αβο. ίη Ιίί. ί)) Β βιαχίίΐδννιύϋιι ¥ & β' οίν 

βοηΐ. Ρορρο γονν κοάά, 7 κύτοΰ Ο [Ο] || βγ. ές] ιΐς Μ, οιη, 

ΑΒ0ΕΡ[Ο] 8 ρΓ. νΐιν οηι. Μ [Ι ιικρά] βίά Μ 11 άπί^ιι. 
Ο άιιι^ι 1» [Ο] 13 ίγίνιτο Ο [ΰ] 16 άντιπαβιτάζαντο 

ΟΕΡΪίΙΙΙπίΙ ϋ[α] 33 Β,ΙΙ. χαί ΟΜ. Μ 21 τιίχοβ ΛβΙ. Οβ,ββθιι ί 
66 ΤΗυογυιΟΒ 

να,Ιοι Ι άποχΒίχΙβαντΐξ ίψ^ον^ονν^ τό ό' ίς τήν Παί- ν> 
λήνην άτείχίβτον ^ν ού γάρ ΙχανοΙ ίνόμιζον ΐϊναι Ιν 
τι τω Ιβ&μφ φρονρΐΐν χαΐ ίς τήν ΠζίΧΙιΙνην ΰιαβάντ/ς 
τειχίξειν, δίάιότες μή βφίβιν οϊ ΙΙοτΐΐδίάται χαΐ οΐ 
5 ξΰμμαχοι ^^ίνομΕνοις όίχα ίπί&ίονται. χαΐ πνυ^ανό- 8 
μινοι οι ΐν τϊ} πό\λει Ά'&ΎΐναΙοι τήν ΠαΧλφτιν άχίί- η 
χιβτον ονβαν, χρόνφ ίίβτίρον %ΐμπανβιν ί%αχοϋίονξ 
χαΐ χίλόονζ ίπΧΙτας έαντ&ν χαΐ Φορμίωνα τον Άβω- 
πίον ατρατηγόν οζ άψιχόμίνος ές τή.ν ΠαΧλήνην [χαϊ] 

10 ί^ 'Άφύτίος ορμώμΐνος χροβ•^γκγΐ τ^ Ποτειδαία τον 
βτρατόν, χιηά βραχύ προϊών \ χαΐ χιίρων αμα τήν μ 
γην άις δΐ ονδείς έχίί,'ηίί ίς μάχην, άπίτείχίΰΐ το έχ β 
τ^ξ Παλλήνης τιίχος' κοά όντως ϊ}ίτ) χκτκ κράτος η 
Ποτείδαια άμψοτέρα&εν ^ολιορ«ίΕτο χαΐ έχ Ο-αΧάϋθης 

16 ναναΐν αμα ίφορμονΰαΐ-ς. '^ριβτενς δί άποτειχιβ&εί- 6& 
βης αύτης χαΐ έΧαίδα ονδεμίαν έχων βαΐτηρίας, ^ν μή&ί 
τι άπο ΙΊεΧοποννήβον τ) άλλο χαρά λάγον γ(γνητκι, 
ίννιβούλενε μίν χΧ'^ν πενταχαβίων &νεμον τηρηβαβι 
τοΙς ΙίΧΧοις έχπΧενβαι, όπως ίπΐ πλέον 6 βϊτος άντίβχ^}, 

20 χαΐ αυτός ί^&ελε των μενόντων είναΐ' άς δ' | ονχ ί 
£3Γίΐ•9'£, βονλόμενος τκ ίπΐ τούτοις παραΰχενάξειν χαΐ 
όπως τκ ΐξω&εν εξει ώς ^ριβτα^ εχπλονν χοιείται 
Χα&ων τίιν ψνίαχην τών ^Α^ηναΙων χαι παραμένων β 
ίν ΧαΧχιδενβι τά τε άλλα ξννεποΧέμει χαΐ ΣερμνΧιών 

26 Χοχ'ήβας προς τζ πόλεί πολλούς διέφ&ειρεν, ες τε τήν 
Ι Πελοπόννηβον επραββεν Είπϊ) ώψεΧία τις γενήοεται. ίο 4 ΑΐδΐιοτίΕ Ο 5 -([νομένοΐί Ο- •/ι•/νομίνοΐί 1| Ο 9 ναΙ 
άβΐθνί 11 «ιίρωίΐ Ο 12 ίς ττ\ν μά%ιιν Κ 17 ϊταρίϋονοϊ' 
ίοάά., ΕΟΓΓ. Κγ. II '}1•/νηαι Ο φτ^ται Ο 19 3ΐΓα)ί++ΐτΙ Γ )| 
άρΐίαχϊ) Ο &νχία•ιϊίιι Ε 24 ^ννίποΐίμιι 1ι ίποΧίμΐι ο ||Έρ(Μ;- 
Α^ιΐ' ΑΒ •25 Χοχίαας Μ 26 5πα>ς Μ ΗΙ5Τ0Ε. Ι,ΙΒ, Ι 65-β7. 67 6ί της ΠοτΐΐδαΙας τί^ν άποτΐίχΐΰΐρ Φορμίων μίν β 
Εχων τους έξαχοβίονς χαΐ χιΙΙονξ τί^ν ΧκΧκίβιχ'ί^ χαί 
Βοττίχί[ν ίδ'ψιν χαΐ ίΰτιν α χαΐ πολίβματα ειλΐν. 

Τοις δ' ^^ί&ηναίοις χάί ϋελοποννηβίοίζ αΐτίαι μίνββ 
Β Ι αδταί προνγΐγ^νηντο ές άλΐήλονς, τοΐξ μίν Κόριν- 
^ίοίζ ζίζ τον3 Ά&Ύΐναίονς^ &τι τίρι Ποτΐίδαιαν ίαντων 
οΰβΐίν άποιχίαν καΐ «νόρα^ Κοριν^Ιαν τε χαΐ ΤΙβΧο- 
χονντ](ΐί(ον ίν αντί] Άντας έχολιόρχονν^ τοις ίΐ Ά&η- 
ναίοΐζ ££ τους Πΐλοποννηβίονς οτι ίαντων τε πάλιν 

10 ίνμμαχίδα χαΐ φόρον ύαοτελΐ] άΐί^Ιβτι^ϋαν χαΐ έλ&όντίζ 
βφίβιν άπό τοϋ π^ιο^κνοϋ^ ίμάχοντο μετά Ποτειδεα- 
τών. ον μϊντοι δ γι %όλεμάς Λω ^ννερρώγει , αΧΛ' 
Ιτι άνοχωχή ^ν Ιδίί^ γάρ τκντκ οί Κορίν&ιοι ϊπραΐ,αν. 
πολιορχονμίνηί ί^ της Ποτειό'αίας ονχ ήβΐίχκξον, αν- 67 

16 8ρών τε βφίβιν ενόντων χαΐ αμα περί \ τψ χαρίψ %•, 

δίδιότες' ααρίχάλονν τε εν&νς ίς τήν Λακεδαίμονα 

τους ξ,νμμάχονς χαΐ χατΐβόαν έλ&όντες τ&ν Ά^τ/ναίων 

Βτι αχονδάς τε Ιελνχύτες ειεν χαΐ άδιχοΐεν ττήν Πελο- 

χόννηβον. ΑΙγινηταί τε φανερώς μϊν ού πρεαβενά- 3 

■ΪΟ μΐνοι^ δεδιάτες τους Ιίίβτ;ναίοΐ)£, χρύψα δε, \ ούχ ?ιχιδτα )ο 

μετ' αύτων ένί^γον τ6ν πόλεμον, λέγοντες ονχ είναι 

(ώτάνομοι χατά τάς απονδάς. οί ίϊ Ααχεδαιμόνιοι 3 

χροβπαραχκλέβαντες τ&ν ξνμμάχων τε χαΐ ει τις τι 

ΒΙλος εψη ■ίιδικίιβ&αι ύπο '^^ναίων, ^ιίΑνΙο^Όν βφαν 

Ε6 αυτών ποι.'ήααντες τον εΙο}&ότα λέγειν έχέλενον. χαΐ * 
δλ|λθΐ τε παριόντες έγχλήματα ίποιονντο ώς εχαβτοι 68 

Ι ίΜοτιίχηαιν Β 6 
Τ μ] μ* ΟΓΟ] 13 ίί/α] 
1β ιΐ** οπι. Ε 20 βίδίότ 

%* ίλΧο <ίαάά., ΟΟΓΓ. Ηβίβ^ε 26 Μίοι τί ΕΜ ίίίοτί &ΒΈ ί 

ϋΧΧα ιί € Ι Ι Ϊ1ι8 ΤΗϋΟΥΟΙΟΙβ 

ϋ «ίύ^ Μεγαρης, όηλοϋντίς μίν χαΐ ίΤθρκ ονχ οΚίγκ 
'ύΒάφορκ, μάΐιΰτα ίϊ Ιψίνων ΐί ΒΪργε69αί των έν τη 
^Α^γ,νίίΙων ά^χτι χκί της ^Αντιχη^ αγοράς παρά τάς 

ϋΆ'^ηφνάας. }ΐα\ρ£λ&όντί5 ίί Τΐίίνταίοι ΚορΙν&ιοι καϊ ^^ 

ύ ■να^''ί&ΧΧονξ ίάβανχΐξ πρώτον παροί,ννία τονς Ααχΐ- 
•ύήψοΛίίονζ ίπεϊπον τοιά08. 

αί,ίϋΤόαπιβτόν ύμΰίς, ω Ααχεόαιμόνιοι, τή$ «αθ' νμ&ς^^ 
{ί/^ίβί>§ΐιπΐίίιτεία$ κοΛ δμιΚίας άπιβτοτερονς ίς τους 
■ίιϊΐϊΐϊυ^^ ^νι τι, λΐγωμΐν, καθίβνηβιν χαΐ άπ' κύτον ίο 

Μ ναψ^^νψ! '^μϊν έχΒΤΐ, άμαϋ•ίψ ίίί πίεονι. προς τά 
-^Α^ίΒ^)ίΡ}Ίΐ^Λ»\χρ'ηβϋ'ΐ. ποίλάχις γάρ προαγορΕνόντων 'ί 
'^ίίν, &:^4ΐ^1•»μίν νπ'ο Ά&ηναίων βλάπτΐβ&αι, ού περί 
^ί»^ι^ί&Ιβκίί(ώκ'''ίχάβτοτΐ τήν μά&ΐίβιν έποιεΐβ&ε^ άΙΧά 

ΐίΐ-ίών^ΙίίΙ^^ΐίΛίοίΧ'ίΒβΛΑον νπεναεΐτΐ ώζ ενεχα των αύτοίς ΐ5 

1:^ ^ί)ρ^(ι<μρόρ(Μί^1ί^γ9ί)βιν χαΐ δί αΰ^ό ου πριν πάβχεινί 

ώυΙΐί&ΪΒθΦ^^ΐ"ίΓΛ ^γφ ίομέν, τονς ϊ,νμμάχονς τούαδΐ 

■χα^ΐχ^ίβατ^ έ^'^βίφαίροιί-ήχΐΐ. τ^μάς ονχ ^χίβτκ εΙπεΐν 

^:^\)ίαΙ\ψέγ*9ΐ*ό^»ί!ηίματα ίχομεν, ί>πο μίν Ά&ηναίων 

ί' ]-ίιί^^Ι|φήΐΐν(»^ %ίύ^ ^>•^μάιν άμελούμενοι. ΐο 

■ία α-ίΐ)\^Χ(φ•ίΙ ,'^ί»ι^ζβ»'£ίί' πον 8ι/τε5 ήΰίχονν την Έλ- ά 

Αά&Λ, Λί«β«ίΑΪ«3-^ίί»"ϊΙίϊ^-Όΰκ είδόϋί χροβεόει- νϋν ϋί 

κ τίί'ίϊβΙι^'(ΐ)ά»^•η\Η)ρϊί>ν,'^&ν '^ίί^ μίν δεδονίωμένονξ ί}ράτε, 

χοϊφ'!0'ϊ4!ΰφ>ν'Λΐύ#'^νίι}^'^*ίιώτόνς, χαΐ ονχ τ/ιχίϋτα τοϊδ 

ι^ΐ^'^ιβί^'Ί^μ^κίΕ^ηι^νΚ^-ί '^ πολλον αροπαρεβχεν- α 

2& ^α/μένβνι}ί^'^ι^^^^λΐμ■ή^&ύ^>«^■, ού γάρ &ν Κέρχνράν * 

εΓ.«τϊό»»Αβ|ϊ(ί»«ίς'"|ίί>ί^ίήί*βΜ*ι,ιίίΐί<)* χ<ά Ποτείδαιαν έπα- 

λιόρχονν ' &ν το μϊν έπίχαιράτατον χωρίον Λρος τά 

ΰ «Α^Μ^ΐ^-μί^ .11-''ί«ίιι«ίΓΑ' Ι&'ϋίιόνοΒϊται Ββίΐι. Αιι6Ε(). 
Λ'#-Ατ^ίΜ*^ρ1Λϋ»+ί-+ιΐίί« ;*3 αντοίΐ'Ψ'^ί ->24 ύμιτέροι« Α ΗΙ8Τ0Β. Ι,ΙΒ. 1 68—69. 69 

ϋκί θράχτ^ς άιιοχρήβ9βι, ή ιϊΐ ναντικον αν μεγιατον 
χαρίβχί τοις ΙΊΐλοπονντιβίοις. χαΐ τώνδε \ ύμΐϊς αίτιοι, ^| 
τύ τι πρ&τον ίάβαντΐζ «ύτο'ί'ϊ τί^ν πάλιν μετά τά Μη- 
δίΜα χρατνναι χαΐ νβτερον τά μακρά βζ'^βαι τείχί)•, ίζ \ 

δ τάδε τε αΐεΐ άποβτερονντΐξ οΊ μόνον τους ύπ' ίχείνων ^ 

δίδονλωμενονζ έλίν&ΐρίας, άλλα χαΐ τους Όμετ^ρονζ 

Ι^δη ξνμμάχονξ' οϊι γάρ 6 δονλωοάμενος^ | άλλ' ό δν-» 

νάμενοζ μίν πανβαί, «εριορ&ν δ^ άλη^εβτερον | αύιό 6< 

ίρ9> ^^^^ρ "«ί ^ήν ά^ίωβιν της άρετ•ης ώξ έλεν&ερών 

10 τήν Ελλάδα ξρ^'ρ^^'^'- μάλις ίέ ννν γε ί,ννήλ&ομεν β 

χαΐ ονδί ννν ίΐΐΐ φανεροϊς. χρήν γάρ ονχ ίί ιϊίίχοι!- 

με9•α ετι βχοπείν, αλλά «κθ-' 8 τι άμυνούμε&α, οι \ γε ι 

δράιντες βεβονλενμενοι προς ού δι.εγνωχόταζ ί^6η χαΐ 

ον μέλλοντες επέρχονται. χα\ ίπιατάμεϋ-α οΐ^ 6δώ οΐ ' 

16 Ά&Ύΐναϊοι ΜχΙ οτι χατ' 6λΙγον ;|;ωρον9Μ' έπΙ τούξ πέλαξ. 
ααΐ λαν&άνειν μίν οΐόμενοι διά το άναίβ&τ}τον ΐ'μών 
^ββον ^αρβοϋβι, γνόντίξ ίί είδότας Λίρ^ορβν | ίβχυ- Κ 
ρ&ς έγχείβονται, ίιβνχάξετε γάρ μόνοι Έλλ'ήνων, ά * 
Αοχεδαιμόνιοι, ού τη δυνάμει τινά, αλλά τ^ μελλ-ήβει 
\ν) αμυνόμενοι, χαΐ μόνοι ονχ άρχομε'νην τ•^ν αΰξ)}6ΐν 
ιώ* ίχ&ρών, διπλαβιονμι'νην δΐ χαταλύοντες. χαίτοι κ 
ίίεγεβ&ε άαφαλεΐς είναι, ων κρα ό λόγος τον ίργου 
έαράτει. τόν \ τε γάρ Μηδον αυτοί [ϋμεν εχ περά- ιι 
«ων γίΐς πρότερου έπΙ την Πελοπόννηβον ίλ&όντα 
5 ή τκ παρ' υμών άξίως προαπαντ^βαι, καΙ ννν τούξ 

1 ^■πιχ^^|<ι(^α^ Μ 2 τοις οω. ΑΕΡΜ 4 μικρά Μ || τύχτι 
ηίΐοαι Ο 5 Ιίκίίναιι Α 6 ή^ίΐτί^ονί Κ 10 ψίρίταί β Μ 
φαίνιται ΑΒΕΡ |{ γι] ιι Εοάύ., εογγ. 31«ρΙι. 13 (τι σχοπιι'νΊ 
Ιχκηιοηίίν V \\ αΐ γι οοιά. €]ιιββ6ιι οί γάς ϋοάά, 16 ήμ&ν 

18 γ&ί] μίν γάί ΐ 20 μάναν 6 ί κί ξηβιν Ιι ίνναμιν £ ί 
82 λί•τιβ»ι Ο II &ύ\ Βν Ε 21 γ^ς] γήί ϋι^ΐϊ* <ί ϊδ ^ | Γ 70 ΤΗϋΟΤΟΙϋΙδ 
Ά&ηναίονξ σύχ έχάς, ώβπερ ίχείνον^ κΑΑ' ίγγνζ ^ννοζ 
πΐ^ίοράτί, χαΐ άντΙ τον ίπελ&είν αυτοί άμύνεβ&αί 
βίΐύΐΐβ&ΐ μ&λλον ίπιόντας χαΐ | ίς τύχας «ρος πολλφαι 
άννατωτερονς άγαιιιζάμενοί χαταβτ^ναί, ^ιτιΰτάμΕΐΌί 
5 χκΐ Γον βάρβαρου (ώτόν π£ρΙ αντώ γκ πλεΐω βφαΐίντα 
χαϊ προς «ύτούς τους Ά&ι^ναίονξ πολλά ^μβς ηϋη τοίξ 
άμαρτιΐμαιίιν αντών μάλλον ^ τ^ αψ' υμών τιμαρία 
χεριγεγεντιμένονξ• ίπεϊ αΐ \ γε νμίτεραι ελπίδες ^δη ϋ 
τινάς πον χκί άπαρκαχενονς διά το πιβτενβαι ίφ&ίΐρ((ν. 

10 χαΐ μ•ηδεΙζ υμών ία' ίχϋ'ρ^ τα χλίον η κΐτέα νομίη•^ β 
τάδε λίγεβ&αι- κίτία μ^ν γάρ φίλων ανδρών εβτιν 
άμαρτανόντων, κιχττιγορία δε ΐχ&ρών άδιχ7}€κντων. 

,,ΚαΙ &μα, εϊπΐρ τίνες χαΐ άλλοι, \ νομίζομεν άξιοι ^^ 
είναι τοΙς πέλας φόγον ίπενεγχείν, κλλως τε χαΐ με- 

15 γάίαν των δικφερόνταν χκ&εΰτώτων, περί ών ονχ 
αΙα&άΐ'εα9ίίΐ ήμίν γε δοκείτε ονό' ίχλογίβαβ^κί \ πώ- 5δ 
5ΓΟΤ5 προς οΓοκ^ νμΐν '^ίθηναΐονς Ιίντας καΐ οίίοιι νμών 
χαΐ ώς πάν διαφε'ροντας ό άγων ίαται. οί μεν γε 2 
νεωτεροποιοί χνά έπινοηΰαι ό^εΐς χαΐ ίπιτεΐέΰαι ίργφ 

20 ίί κν γνώΰιν, ύμείς δε τκ υπάρχοντα τε αφζειν χαΐ 
έχιίγνώναι μηδίν χαΐ εργφ ούδί τάναγχαΐα έξιχέΰ&κί. 5 
α{ι&ις δΐ οί μϊν καΐ παρά δύναμιν τολμηταΐ χαΐ παρά 8 
γνώμτιν κινδυι-ΐυτα! χαϊ εν τοΙς δεινοΐς ευέλπιδες" τό 
δι νμέτερον της τε δννάμεως ΐνδεά πράξαι της τε 

25 γνώμης μηδ^ τοΙς βεβαίοις πιβτεϋβαι τών τε δεινών 3 άμύνίβ^Ι ΰ 4 άγιανιξόμινοί] αγιανι ίη ΙΪΙ. Β, 8 γι 
βί ΘΧ ΕΟΓΓ, Ι) ΙΕ Ι» [6] II ύϊΐρτίρΐϊΐ Ε, οο(τ, Ε,^ 13 ώ^ιοί 
νομί^ομΐυ Ι> 16 ιιαϋ-ιστώταιν οηι. Ο 20 ο: εχ Αιιοιι. αά 
Ηβπηο^. VII 60Θ ΓθβϋΙιιϊΙ Γ. ΒοΙίΓΟβάβΓ δ Εθ<ϋ. 31 άναγτιαΐα 
Μ 23 ίυ οΕΜ, Οίοη. ΗλΙ. 804, 3ο1ιο1. ΑπΗϋά. 268, Β^ΓΪΒ,η. 
Ι Ηβπηακ. II 18ί, Αηοα. β,Λ Ηβπηοβ. VII 609 Ιαϊ ΑΒΡ 
« ΑΛοί Β ΗΙ8Τ0Ε, Ι,ΓΒ. Ι 70-71. 71 μηδώΐοτε [ οΐΐΰ&αι άποΐν^ήβΐβ&αι.. χαΐ μήν χαΐ άοκνοι 
χρός Όμας μίλλητάς χαΐ άχοόημηταΐ χρόξ ενδ7]μοτκ- 
τονς' οΕονται γάρ οί μίν τ^ άπονβί^ αν τι χταβ&αι, 
νμείς δι τω ίξΐΧ&εΙν χαΐ τά έτοιμα αν βλάφαι. χρα- 
τανντες τε των έχ&ρων έπϊ πλείβτον έϊ,έρχονται χκΐ 
νιχώμενοί επ' ίλύ\χιατον άναχίπτονβιν. ετι δι τοίζ ^ 
μίν βώμαβίν άλίοτριωτάτοί^ ύΛέρ τ^5 πόΐεω^ χρών- 
ται, τ^ δί γνώμΐ) οίχειοτάττι ίς τ(> χράββίΐν τι ύπίρ 
κύτης' χαΐ α μεν αν ίπινοτίβαντες μή έπίζΐλ9•ωβιν, 
οΐχΐώαν βτέρεα&αι ηγούνται,, κ ϋ' αν έπελ&όντεζ χτή- 
βωνται, 6λίγκ προς τά μέλλοντα \ τνχεΐν πρά^αντες,, 
ίρι ΰ' αρα του χαΐ πείρα, ΰφαλώβιν, άντείπίβαντες 
&λλα έπλήρωβαν τήν χρείαν μόνοι γαρ εχονβί 
6μοίω3 χαΐ έλπέζοναίν & αν έπινο'ήβωβι διά τό 
6 χείαν τήν έπιχείρηβιν ποιεΙβ9αι &ν αν γν&βίν. χαΐ 8 
ιαϋτα μετά χάνων χάντα χκϊ χινδννων δι όλον \ τον κ 
αίΛνοξ μοχθοϋβί, «αϊ άπολανονοιν έλάχιβτα των ■υπαρ- 
χόντων διά τό αΐεϊ χταΰ&αι χαϊ μήτε εορτήν Ιίίλο τι 
ήΐ'ίίββ'κι η τύ τά δέοντα πρ&ξαι ^νμψοράν τε ονχ 
ι^ΟΟον ί^ανχίαν άπράγμονα ΐ} άοχολΐαν ίπίπονον ωϋτε β 
βΐ τις αντού; ^ννελων φαίι^ πεψνχέναι ίχΐ τω μίμε 
αύ\τού5 εχειν ίιΰνχίαν μήτε τούξ ϋλλονξ άν&ρώπονς μ 
ίδη>, 6ρ&ώς αν εΐχοι. 

„Ταύτΐί5 μέντοί χοιαύτηξ άντιχα^εΰτηχνίαξ πόλεως.,71 
& Ααχεδαιμόνιοι^ διαμέλλετε χα\ οΐιβ&ε τήν ήουχίαν 
ού ιο«τοι? τών ανθρώπων ίπϊ πλεΐΰτον άρχείν, οι αν 

8 *^■*μ^λI.ητάς (ϊ. ίη πιβ,Γ^. ίπι β. 4 ίπίΐ&ιίιι οοάά., 

οοη. υΐΙποΗ 5 {^(ί/χονταί] οντ ίο Ιϋ. υηίιιβ ΙίΙΙ;. ε, 8 ίί 

ννύμτ! β γνάμτι ίί Ι> 9 ΐιΐί|ίΛ&ιηοίν οΕΜ ίξα^αχην ΑΒΡ 

10 οΐ^ιίων βΜ ο/«£ίο ΑΒΕΡ 13 τον χαϊ] ιιβι.' τον Α 

Ηβ) τοί Β 31 ξννιΐ+ών Β \\ ηίφν«ίναι\ ■ ίη ϋΐ. ί 34 φ- 

«^ /Λ» Ε 25 άιαμίΙΙιται Ο 1 Ι 
ι 

72 ΤΗυοΥΏΐυΐ8 

τ^ μίν ααραβχΐνίι βίχαια χράββαβι, τ^ δι \ γνώμ'Τ}, 
άδιχώνται, 6ί)λοι &ΰί μή έζιτρέψοντες, άλλ' έπΙ τω μή 
λναεΐν τί τούζ &ΙΧανς καΙ αντοϊ αμυνόμενοι μή βλά- 
πτΐΰ&αί τό Ι'βον νέμετε, μόλι^ ί' αν πόίει ί>μοΙτ^ 2 
5 πα^οικονννεξ ίτυγχάνετε τοιίτου' ννν δ', όπερ χαΐ 
Ηρτί Ι έδηΧώΰαμεν, άρχαέότροπα νμών τά έπιτηδεν- & 
ματκ Μρός αύτονί ίβτιν. άνάγχη δί ωβΐΐερ τέχνης * 
αΐΐΐ τά έπιγιγνόμενα κ^ατείν «αΙ ■ίιβνχαζονατ} μεν 
πόλεί [τά] ακίνητα ζτκ} νόμιμα αριβτα^ προς πολλά 

10 ίΐ άναγχαζομενοις Ιέναι πολλής χκΐ τής έπιτεχνήβεως 
δει. δι' 'άπερ καΙ τά των \ Ά^ναίων από τής %ολυ- ίο 
πειρίας ίπΐ αλεον νμών χεχαΐναται. 

,,Μί'χρι μεν οΐητ τον^ε ώρίβ^ω {ιμών ή βραόντής' * 
ννν δδ τοίξ τε ίίΑΑοίί καΐ Ποτειδεάταις, ωβπερ ύπί- 

15 δέ^αβ&ε^ βοη&ήαατε κατά τάχος έΰβαλόντΐς ίς την 
'^ίττιx7^, ϊνα μή άνδρας τε ψίΐονς χαΐ ξνγγενεϊς τοί£ 
Ι έχ&ίϋτοις πρόηβ&ε χαΐ ^ιμ&ς το'ί)ς αλλονς ά&νμίοι ΐ5 
προξ ετέραν τινά ξνμμαχίαν τρέψητε. δρώμεν δ' αν " 
&διχον ονδίν οντε προς &εών τ&ν 6ρκίων ούτε πρ05 

30 άν9ρώπαν τ&ν αΐβ&ανομενων λύουβι ^'^Ρ ΰπονδάς 
ούχ οί δι ίρημίαν άλλοις προβιοντί^, άλλ' οί μι) 
βοη&ονντΐς οΐς \ αν ξννομόβωβιν, βουλομένων δε β" 
νμών αρο&ύμα>ν είναι μίνονμεν' οντε γαρ οΰΐα &ν 
ποιοΐμεν μεταβαΐλόμΐνοι οντε ^ννη&εβτέρονς αν &λ- 

25 λονς ενραιμεν. προς τάδε βονλειίΐβ&ε ε\ι χαΐ την • 
Πελοπάννηβον πειράβ&ε μή ελάββω ί^τιγειβ^αι ί) οί 
πατέρες νμϊν πκρί'ίοσκν."" 

τω] τό ΕΡΜ[0] 3 τονς οηι. Ι• Η ρΓ. 

6Γ, αϋ ιά ίρ3β Β<1ι1ί<ϋ 10 τήϊ Ο εΐ 81οΙι. Π 90Μ,, 

κεχίνωται ϋ ΜχαΙνοται Β 14 τιαΐ) κκΐ τοί« Ρ 

ία ^σβάΧλοντ^ς θ, μγγ. 6, 18 ιρΐψηκ] αΐί. ί ίιι Ιίίι. Ιί τρέ-φίτ. 
Η18Τ0Κ. ΙΙΒ, 1 72—73. 

Ι Ί^ιαντα μίν οί Κορίν&^ιοί εϊπον. τ&ν ίί \4&τ,-'', 
ναίων βτνχΐ γάρ ιιρΐββεία πρότερον ίν τΓ; Ααχΐδκί- 
μονί χερΙ ΆΧων παρονβα^ χοά ώς ηβ'9Όΐ/τΌ των λόγων, 
Ιδοξεν αύτοΐς πα^ιτητέα έζ τους ^κχείκΐίΐονίοκί είναι, 

9 τ&ν μίν ίγχΧημάτων περί μΊ]δίν άπολογ-ηβομένονξ, 
αΐ 3ίό\λεΐ5 ένεχάλονν, δηλωΰαα βί «ερί τοϋ παντός ώς κ 
ού ταχίωξ αύτοίς βονίεντέον εϊη, άλΧ' ίν πλΐΌνι βχε- 
χτέον. χαΐ αμα την ΰφετέραν αάλιν ίβούλοντο βημη- 
ναι 5αη εΐη βνναμίν, χκί ύπόμνηβιν ποιήβαβ&αί τοΙς 

β τε πρεββντέροις &ν ΐίδεβαν χαΐ τοΐς νεωτέροΐξ έξτ 
ιήγτιβιν ων \ άπειροι ^βκν, νομίζοντες μάΐλον αν «ϋιού£ κ 
ίκ τών Ι Χόγων πρ6ς τό ήβυχιίξίΐν τριαιέβ&αι ^ προς^' 
τ!) ποΧψεΙν. προβεΧ^όντεξ ονν τοΕ5 ^ίαχΐΰαιμονίοΐ3 β 
εφαβαν βούλεβ^αι χαΐ ιχντοί έζ το πΧηϋ-ος αντ&ν 
1£ ΐίπείν, ΐΐ τι μι) άποκωΧύοι. αί ίΐ ίχέλενόν τε ααριέναι, 
χαΐ παρδΧ\^όντεξ οί '^^ηναΤαι εΧεγον τοίίίίε. ; 

,,Ή μίν πρέββενβις ήμ&ν οϋχ ίζ άντιλογίαν Τ0Ε5ΪΙ 
ύμετέροΐξ ξνμμάχοις έγένετο, άΧΧά περί &ν ■^ πόλΐ3 
Ιπεμψιν αΐ6%ανόμενοι δΐ χαταβο^ήν ονχ ολίγην ονβαν 
•ήμ&ν παρήΧ&ομεν, ού τοΙς ίγχλήμαϋι τών πόλεων 
άντε\ρονντεζ (ού γάρ παρά άιχαΰταϊς νμΐν οντε ^μών κ 
οΰτε τούτων οί λόγοι αν γίγνοιντο), άίλ' 5πως μή φ^- 
Λίω; περί μεγάλων πραγμάτων ταΐ^ ^νμμάχοις πει&ό- 
μίνοί χείρον βονλενβηβ&ε, ΛαΙ αμα βονλόμενοι περί 
χον παντ'οζ λάγαν τον ίς ημα3 χα&εατώτοζ δηλώϋαι, 
ύς οίίτί άπει]χότωξ εχομεν & χεχτήμε&α, ^ τ£ πόλις η 
ημών άξ{α λόγον ίβτ(ν. 

9 ποφαΐ!»αι Ο ποι^ίαΒβ&Βΐ ΑΒΕΡΟ ποφεβ9•ι Μ 11 ίιν 
Οίη. α [Ο] 14 ίφαβαν] ρρ. α ίη Ηί. Ρ, || βούΙ(α9ι Μ 16 άπο- 
τίοΜοι Ο άαοναΧύιι ¥ άπο^ιωίνηι ΑΒΕΜ [β] || χαριίναι β ίπιί- 
ΨΜ 1^ 18 ν^'^ΐο'ΐ ΒΟΡ [ΰ] 1θ αίο&ανόμ(νοι ν αΙα96ι/.ιν 74 ΤΗϋΟΎϋΙΟΙΒ 

„Και τά μίν πάνν παλαιά τΐ δδΐ λέγειν, ων άκοαΐ ! 
μκΐίον λύγων μκρτνρΐς ^ δψΊί των άχονβομίνων; τά 
δΐ Μηδιχά χαΐ οϋα αύτοΙ ξννιβτε, ΐΐ χκΐ ίι' &χλοι 
μάλλον ίβται αΐεΐ προβαλλόμενοι^, άνάγχη λέγειν. \ καΐ » 
5 γάρ οτε ίδρωμεν, έπ' ώφεΧίι^ ίχινδννεύετο , ^ζ τον 
μίν έργον μέρος μετέϋχετε, τον δε 7.όγου μί) παντάξ, 
Εί" τι ώψέλει, βτεριβχώμε&κ. ρη^ΰΐται ί^ ού χαραιτή- 8 
αεως μ&λίον ενεχα τ) μαρτνρίον «αϊ δηλώβεως πρύ^ 
οϊαν ίμϊν πάλιν μή εί> βονλενομϊνοις ϋ άγων χατα- 

10 Ιατηδεται, ψαμίν γάρ Μαρα&ωνί τε μόνοι προχινδν-^ 
νενΟαι τώ βαρβάρω χαΐ Βτε τύ νβτερον ^λ^Έν, ούχ 
ίχανοί δντες χατκ γϊΐν άμύνεβ&αι, εββάντεξ ίς τάς νκνς 
πανδημεί ίν ΣαλαμΙνι ξννναυμαχίίβίχι, όπερ ίβχε μή 
χατά πόλεις αύτ'ον έπιπλέοντα την Πελοπόννηβον πορ- 

16 Ι'&ίίν, άδννάτων αν όντων πρ'οζ νανξ τίολλάς άλλι^λαΐζ 90 
έπφοτι^ΐΐν. τεχμι/ιριον δε με}'ί(ϊΓοΐ' οΑτϊίς έποί-ηβεν' 6 
νιχηΟ^εις γάρ ταΐς ναναΐν ώς ονχέτι αντω δμοΐαξ ο6σΐ)5 
της δυνάμεως χατά τάχος τφ πλέονι τον βτρατον άνε- 
χώρηβεν. τοιούτον μέντοι τούτον ξνμβάντος «αϊ βα-74 

80 \φ&ς δηλωΟ•έντος οτι εν ταίς ναυβί τών Ελλήνων τά68 
πράγματα έγένετο, τρία τά ώφελίμώτατα ές αυτό παρε- 
βχόμε&α, όρι&μόν τε νε&ν πλεΐατον χαΐ άνδρα βτρα- 
τηγον ξννετώτατον και προΟνμίαν άοκνοτάτην νανς 
Ι μέν γε ες τάς τετραχοβίας όλίγψ ελάβΰονς τ&ν δύο 6 

25 μοιρών, Θεμιβτοχλέα δί άρχοντα^ ϋς αΐτιώτατος έν τφ 
βτενψ νανμαχήβαι έγένετο, όπερ βαφέβτατα εβωβε ϊΛ^ 

2 β-ψίις βχ ΟΟΓΓ. ο Ά αντοί Ι• αίιοϊκ € ή ί-λίνδνν. 
Τ ώφέΐίί Ε ώψίλεΐ οΑΒΡΜ {[ αιΐρΜίνόμΐ^α ϋΕΡ, ' 
9 βονίομένοις Μ 14 ανΐύν] αν ίη ΙϊΙ. ε., ί 

ϊΐν] τ'ηιι τι ΑΒΡ 15 ϋ* ι 

33 (ίριΰμών β 24 τϋν 
Β., τ&ν (ϋοιηρ.) βίο ϊοΛ. Α. 
ΗΙδΤΟΙί υΒ Ι Τ4-76 75 

Χφά^μΛΐκ^ χαί αντον όιά τοιτο ναΐί<; ΐΧίμήΟίίΤΐ μά- 
λΜτα 9ϊι &ν9ρα ξένον των ώί ί^ιΛί ίΐ&άντωΐ'• χρο- • 
9ν(ί{αν \ 0£ χα! αολϋ τοίμηροτάτην ϊδ(ί^«μΐ¥^ οΓ ;'«, κ 
έχΐΐϋΐ ήμϊν χατά γψ' ούόΐϊς ΐ/ίο?ίθΐΐ, τών δΟαν ϋίΐ) 
μίχ^ι ήμων δονίευόντων, ήΕιώβκμΐΐ' έχίαχόντες τί}ν 
»άΙιν χαΐ τα οϊχΐία όιωρ&ΐίραντΐς μηά' &ς τό τ&ν 
Μΐ^ίλοίίΐων ξνμμάχων χοινόν προΐιπείν μηδί βχίδα- 
ν9^ντ(3 αχρείοι ίίΰ|>:οΐ5 γινϊα^αι, «ίί' έββάντ{$ ίς τά$ η 
Ρίΐϋς χινδννίϋβαι χαΐ μή όρίΊίθήνκι 5τΐ ίιμίν ού 
χροντιμωρ'ήαατΐ. ωατε φαμίν ούχ ^βΰον αύτοΙ ώψΐ- β 
ΙηβΜ ίιμα3 η τνχιΐν τοΰτοιι. νμΐΐς μίν γάρ ώκί Γ£ 
οίαουμ^νων τ&ν πόλΐων χαΐ ίπΐ τω τί) λοιπόν νίμΐ- 
9Φΐ», έπειδ^ι ίόιίβκτΐ ύπίρ ΰμβιν χαΐ \ ούχ ημών ι6 ιι 
χΐέον^ έβαη&ήβατΐ (δτί γονν ^μεν έτι <}φ, ού παρεγέ- 
νββ^ΐ), 'ίΐμεΐζ ίΐ άπό τε τϊίς ούχ οϋαη^ ^'' όρμώμβίΌΐ 
ύϋΐρ της εν βραχείς έλαίδι ο^β'ηξ χινδννεόοντίς 
^ονεβώδαμεν ■ίιμβς τι το μέρος χκΐ ήμάϊ κύτοΐίί. «Ι * 
#ί χροβΐχωρήϋκμεν πρότερον τφ Μήδφ δείϋανχε^^ 
Άφίερ καΙ αΚλοι, περί τι) -χώρ^,-^ ρ) ίταλμ^^βαμεν η | 
ΐίφτίρον έββήναι έξ τός ναϋξ ώς διεψϋ^αρμέναι, ούδίν 
2ν ίβΐί ίτι ('προξ'} νμάζ μι) ^'χοντκϊ ναν$ Ιχανάς νι 
μαχίΐν, άλλα χα&' ήβυχίκν αν αύτψ χρονχώρηβί χα 
χράγματα ^ ίβονλετο. 

όιαμάνιοι, χαΧ «ρο%νμΙαΒΐίί^ 
; %ννέβΐβίς άρχίε γί ήϊ ■ 
74 ΤΗϋΟΥηιοκ 

„Καί τά μίν πάνν παΧκιά τί ίίϊ λέγειν, ων άχοάΐ > 
μάλλον λόγων μάρτνρΐξ ^ δψ[? των άχονβομένων; τά 
δΐ Μηόιχά χαΐ ϋαα αυτοί ξύνιβτε, ει χαΐ δι' Άχλον 
μάλλον Ιαταί αΐιΐ προβαλλομένοις^ άνάγχη λέγειν. \ χαΐ 20 
5 γάρ οτε έδρώμεν, ίπ ώψελίψ Βχινδννενετο ., ^ζ τον 
μΙν έργον μέρος μετέοχετΐ^ τον δε λόγον μι) πΐίντός, 
ΐΐ τι ώφέλει, βτεριΰκώμε&α. ρη&ήαεται ά^ ον παραιτή- » 
ΰεως μάλλον ίνεχα ^ μα^τνρίον χαϊ δ•ηλώβεωξ !ΐρ6ζ 
οϊαν {ιμίν πάλιν μή ίί βουλενομένοΐξ ό &γών χατα- 

10 \0τ'ϊΊβΐτκι. ψαμίν γάρ Μαρα&ωνί τε μόνοί προχινδν- 1^ 
νενβαι τω βαρβάρψ χαΐ οτε το ΐΐίΐΐρον ^λθΐν, ονχ 
ίχανοί 5ντες χατά γην άμννεβΟ•αι, έββάντεξ ίς τάξ νανς 
πανδ'ημεί έν Σαλαμΐνι ^υννιχΛίμαχηδαι, οπιρ εβχε μτ) 
χατά πόλεΐξ αύτον ίπιπλέοντα τήν Πελοπόννηβον πορ- 

15 \%•εϊν^ αδυνάτων αν 8ντων προς νανξ πολλάς (ΐλ>ιI^λο^? 3ο 
έπιβοη&εΐν. τεχμήριον δί μέγιβτον αύτ'ος ίποΙ^ηβεν' δ 
νίχη&είς γάρ ταΐξ νανβΐν ώξ ούκέτι αντω όμοιας οϋβης 
τ^5 δννάμεωζ χατά τάχος τω πλέονι τον στρατοί άνε- 
χώρηβεν. τοιούτον μέντοι τούτον ^νμβάντοξ χαΐ <5α-ϊ4 

20 \φώ£ δτ^λω&έντος !ίτι ίν ταΐς νανΰΐ τβν Έλλήνοιν τά 5Θ 
αράγματα εγένετο, τρία τά ώψελιμώτατα έ^ αντό πκρε- 
βχόμε&α., άρι&μόν τε νεών πλεΐβτον χαϊ άνδρα Οτρα- 
τηγόν ξννετώτατον χαϊ προθ•νμίαν άοχνοτάτην νανς 
Ι μέν γε ές τάς τΐτρακοβίκ^ ολέγω έλάβαονς τών δύο ί 

25 μοιρών, Θεμιατοχλέα ίϊ άρχοντα, οζ αΐτιώτατοί ίν τφ 
βτενώ νανμαχηΠαι έγένετο, όπερ βαψέβτατα ΐβωβε τ& 

3 δψΕίί βι οοΓΓ. Ο 3 αίιτοϊ 1( αΰιοίβ β 6 ί%ινΒΏν6ύιτΒ 
7 6ιψίΧη Ε ώφϊΐίί ΰΑΒΡΜ || στΕρκηιόμίβ-α ΟΕΡ, οοιτ. Γ, 
9 ΡουΧο^ίνοΐί Μ 14 βίτόν] ον ίη Ιίί, ο,, θϊ αυτών 

' " τ^ν] τήν κ ΑΒΓ 16 αϊ- οιη. Ο 19 ξνμβάντοΐ 

32 άρι»μών Ο 24 τών Ο, οπι. Α{?)ΒΟΕί•Μ ,ί 

ί'ί- «, των (οοίορ.) 6να ϊοτΐ. Α Ϊ6 οαΐϊ6ϊ ϊ ^^ 
ΙΙΙ8Τ0Ε, Ι,ΙΒ, Ι 74-75, 75 

π(^ματα, χαΐ αυτόν διά τοντο ίιμείς Βτιμήβατε μά- 
ίίΟτα ίή άνδρα, ξένον των ώς νμάς έ19όντων προ- ί ι 
9νμίαν Ι δε χκ\ πολύ τολμηροτάτην ίδείξαμεν, οΐ γε, υ 
έι«δή ήμϊν κατά γψι ούίίί^ έβο-^^ει, τών &λλων ίΐδη 
μέχ(/ΐ' ημών δονλενάντιαν, ή^ιώβαμεν ίχλιπάντες Τ'ήν 
ΛόΙιν και τκ οίχεΐα δίοφ&είραντες μηδ' &3 τό τ&ν 
Χεριλοίπων ^νμμάχων χοιί'Οΐ' προλιπεΐν μηδί βχεδα- 
β&4ντεξ αχρείοι κ{ι\τοΐς γενέα^αι, άλλ' έββάντες ΐ£ τάς ιβ 1 
νανς χινδννΐϋααι χαΐ μή όργιΰ&ίίναι, 3τί '^μΐν ού 
χροντιμωρήϋατε. ώατε φαμίν ούχ ^ββον αντοι ώφε- β . 
ί,ηβαι υμάς ^ τνχείν τοντον. νμεΐζ μίν γ&ρ άπό τε 
οΐΜονμένων των πόίεων χαΐ έπΙ τφ τό λοιπόν νέμε- 
08%!, έπειδη εδείϋατε ίιπέρ υμών καί | οτ>χ 7)μών τό » 
χίίον, έβοΐ]ϋ•'ήβατε {δτε γονν ίιμεν έτι Ηώ, ον «αρεγε- 
νβΰ^ε), ίίμεΐς ϋ άπό τε της ούκ οϋβης ετι δρμώμενοι 
ίοΑ {ιπίρ τήξ εν βραχε(ο! έΧπίδι οΰοης κινδιη/εύοντες 
ζννεβώβαμεν νμκ^ τε τό μέρος χαι ίιμ&ς αντούς. εΐ * ' 
β^ «ροβεχωρήοαμεν πρότερον τω Μήδφ δείοαντεζ, 
&β\χερ x^ά κλλοι, περί τ^ι 2<^ρ^,'^ μ») έτολμήααμεν η 
ϋοτερον έαβ-ήναι ϊς τάς νκνς ώς διεφθαρμένοι, ονδίν 
&ν §δει ίτι ^πρός'} νμάς μ'ή ίχαντας ναϋς Ιχανάς ναν- 
μαχΐΐν, αλλά καθ-' '^ονχίαν αν αύτω προνχώρηΰε τά 
*ράγματα ^ ^^οιίΛΐτο. 

η^ρ' αξιοί έβμεν, & Ααχεβαιμύνιοι, χαΙ προ9νμ(ας7ί Ι 
ίνεχα Ι τής τότε χαΐ γνώμης ξννέβεως άρχί\ς γε '^ς »ί 1 αίτον διά τοϋτο ύμιίί ^τιμι^βατΐ μάΐιατα Βη Ο (β) αύτοΙ 
βιά ιοδτσ ίή μάίιβΐα Ιτιμ^αατί 1* 12 οίκ+μένων ΰ ϋ τ6 οηι. 
ΑΒ 14 β^ Ρη,ϊογ, ΕεΙ, 414 (Γ«6(ι)οι κοΛί. 18 ΐΓρίτίρο» 

■αρτα ν. Ο, υ ιιη'παι β 31 ίβίΐ ίτι ΰ Ιτι ίδίΐ 1ι || πρ&ί αάάίάί 

ΐμ#ϊ) 23 η Α(?)Β 26 χο! οω. Μ Κ γ* άείβΐ- ϊϊ βΙ 

~ ■ ' *^ Ρί Β, Ρ, Μ, 76 ΤΗϋΰΥΌΠΜΒ 'ίαχεί- Ι ίχομίν τοΙς "Ελληβι μή όντως &γαν ίπιφ&όνως όιαχεί- 
β&αι; χαΐ γάρ αυτιών τήνβε ίλάβομεν ον βιαΰάμενοι, 3 
άλλ' νμών μίν ονχ έ&ΐληβάντων παραμεΐναι πρύς τά 
Λ)πόΙοίπα τον βαρβάρον, ήμίν ίέ προβΐλ9ύντων τ&ν 
5 %υμμά%ιαν καΐ \ αύτων δει^^εντων ήγεμόνκξ χκταβτηναι^ 69 
ί| αντον δί τον έργον χο^ηναγκάβΟτ^μιν το πρ&τον β 
προαγαγείν «ύτι^ν £5 ΐόάι, μάλίβτκ μίν ύπ« άέονς, 
βπειτα χαΐ τιμ'ης, νβτερον χαΐ ώφελίας, χαΐ ονχ άάψα- * 
λίς ίτι έ6ό\χει είναι, τοΙς πολλοίς άπηχ^μίνονς χαί ° 

ΙΟ τίνων χαΐ ^ίι; άποβτκντων χκτεβτραμμένων, υμών τε 
ήμίν ούχ^τι ομοίως ψίίων^ άΙΧ' νπόπταν χαΐ διαψόραν 
5ντων, άνέντας Χίνδννίύ£ΐν (χαΙ γάρ &ν αϊ άποβτά- 
ΰδίς προς νμας έγίγνοντϋ)" χ&βι 6Ϊ άνεπίφ&ονον τά « 
^νμφεροντα \ των μεγίβτων περί χινδννων εϋ τί&εϋ&αι. ίο 

16 ύμείς γονν^ ά Ααχεδαψόνιοι, τά^ ίν τ^ ΠελοποννήβωΊΆ 
χάλΐΐς ίαΐ τύ ΊμΙν ώψέΐιμον χβιταδτηαάμενοι έ^τ/γείβ^ε' 
χαί εΐ τότε ναομείναντίζ δίά πκντόϊ άπ'ήχ&εβ9ΐ ίν τί) 
ίίγεμονίι^, ωβπερ ήμίί?, ίί ϊβμεν μή αν ^ΰβον ύμ&ς 
λνατι^ρούς γΐ\νομένον3 τοϊ-ζ ^νυ,μάχοΐζ χαΐ άναγχαβ^έν- ιβ 

20 τας αν ^ ^ρχειν ίί'Χίκκτώδ ^ αύτοϋς χινόννενειν. 
0111635 οΰί' -ήμεΐς &ανμαβτον ούΰ^ν πεποι^ριαμεν ούό' 8 
από τον άν&ρωπείον τρόπον, εΐ αρχήν τε όιδομ^νην 
έδΒ^άμε&α χαΐ ταύτην μι) άνεΐμεν Ίπο ζτριών^ τών 
μεγίοτων νικ-η&^ντίς, τι\μης χαΐ δέονς χαί ώφελίαξ, μ 

26 ονδ' αί> πρώτοι τοϋ τοιούτον 'ϋαάρξαντες, άΙΧ" αΐεΐ 
χα&εβτ&τος τόν ^ββα> ύπό τον δννατωτέρον χατείργε- 

5 χοΓΗσιί*ΗΠ ϊ ϊη ΙίΙ. Ι) 8 ίπϊΐΐΒ Ο (Ο) ΐπατα βί ί» 
9 ποΙΙοΓς ϊη ΗΙ. 6 11 ^μίν'] νμίν ΑΒΕΓ || οΐκίιι] ΐ£ Ο 

14 ιΐίνβνν-ί*α>ν Β || τί»(β&αι] πΐίβ-Βσ&αι Βί'(?) Ιβ νμών Ο [Ο] 
17 άπ•ήχ&(α9ι Ο άπήχ9ηα»ί Ι» [Ο] 22 &αο Ο Γ [Ο] [| 

ά^'^ρααιΌν Ο \\ ίεόομίνην γ^. Ο 28 άνιμιν ΑΒΡΜ || τριώ* 
--'-'. Ββτν. βί Ή^εϊΐ 
ΗΙδΤΟΗ. ΙΛΒ. Ι 76-77. 77 

[ιοί τΐ &μα νομέζοντβς είναι χαΐ ύμΐν όοχονν- 
τίς, μέχ^ί ον τά ξνμφ^ροντα λογίξάμενοι τώ διχαέφ 
ίόγφ ννν χρ^βθ•*, ον ονβΐίζ πια | πα^κτνχαν Ιβχνί τι μ 
κτί^βιχβθ'αί προ^εΐζ τον μι) αΧέον εχειν άαετράπετο. 

( ίχαινΐΐβ9αί τί άξιοι., οΐτινΐ£ χρηβάμΐνοι τ^ ανθρωπεία 
φύβιι ωβτε ετέρων ^ρχειν δικαιότεροι ί) χατά τψ/ 
νχάρχονβαν δνναμιν γένωνται. αλίονς γ' Άν ονν 
οΙόμε9κ τκ •ημέτερα λαβόντας δεΐξαι \ &ν μάλιβτα ει 
τι μετριάζομεν, ^)μΐν ίϊ καΐ ίχ τον έαΐΐίχοϋζ άδοξ(α 
το πΐέον ^ έπαινος ονχ είχότως πΐριέβτη. χαΐ ίΙαβ-Ί^: 
αούμενοι γάρ ίν ταϊς ί,νμβολαίαις προς τους ξνμμά- 
χονξ δίχαΐξ χαΐ παρ" •ήμϊν αύτοΕϊ ίν τοΙς όμοίοΐί 
νόμοΐξ ποιήϋαντες τός χρίβεις ψίλοδίχεϊν 6οχον\μΐν.90\ 
ΜαΙ ούδεΙς αχοπεί «ΐτών, τοΙς χαΐ ϋΧΧο&Ι που Ιχονβιν β 

5 ίρχήν χαΐ ^βαον τιμών προς τους ίπηχόονς μετρίοις 
θίβ( δι' ο τι τονζο ονχ όνειδίζεταν βιάξεβ^αι γάρ οίς 
ΐί» ί|ί, ΰιχάζεϋ&αι ούδεν προΰδέονται. οί ίϊ εϊ\&ιβμένοί \ 
«ροξ ήμα? &πο τον ϋβον δμ,ιΧεΙν, 1\ν τι παρά το μ'ή 
οΐΐΐί9αι χρηναι ^ γνώμί) ^ δννάμει τ^ διά τήν άρχι)ν 
χαΐ 6πωβονν έΧαβΰα^&βιν, οι τον κλ^ονοϊ μη ϋτερι- 
αχάμενοι χάριν ίχονβίν, &λλ& τον ένδεονς χαλεπώ- 
τερον φεροναιν ή εΐ άπο πρώτης όπο&έμενοι τον 
ν6\μον φανερ&ς έπΧεονεχτονμεν. ίχείνως δε ονδ' &ν ίο.] 
αύΐοΐ άντέΧεγον ώ^ ον χρεών τ6ν ^αβω τω χρατοΐντι 
ίίίοχωρΐΐν. ίίιχοιίρίνοί τε, ώ$ ίοιχεν, οί ίίνθρωποι * 

3 χΐΐ{)Β&αι ΰ II πα^ατνχών ΟΕ 7 γίνιανται €. {αι ίη ΙΪΙ. ί.) 
ϊί- Α, γρ. β, γρ. ί^ /ί^ίνηπΌ:! Ι• γρ. Ο, 8 3η μάΐιΰτα ό, 

κύ 3τι ιΐθΐβΐιιιιι 10—11 ΙΧαναάμίνοί Μ 11 αΐΐ. χαί οηι. Ε 
ϋ— ΙΒ ΐχουβιν άρχην β αρχήν ΐχουοι ΑΒΒΡ τή* ιϊρϊή* ίΊουΟΐ• 
Μ 15 ύπηκόο^ΐ 6 17 ή&ιοίΐί'νοι Ε 30 τ6 Ε 21 ίν- 
ίιοϋι] ν Β<]<]. Ι> 33 ή Α(ΌΒ II ίί οιη. €Ρ 23 πίεονιχχοϋ- ί 
..... Ι* η. -4,-) ^^^ ΑΒΟΕ Ι 78 ΤΗυθΥϋΠ)18 

μ&λλον 6ργίξονται ί) βιαζόμενοι• τΰ μΐν γάρ άπ'ο τοϋ 
ίσον δοχεΐ πλΐονίχτΒίβϋ-αί, τό ό" άπο τον χρείδΰονος 
καΊ:α\ναγχάζιθ&αί, νπο γονν τοϋ Μήδον δεινότερα ^ 
τούτων Λάαχοντες ήνίίχοΐ^ο, ή ίέ ίιμΕτέρα αρχή χα- 
5 λεπή δοχιΐ είναι, είχάτα/ζ' το παρόν γαρ αΐεΐ βαρύ 
τοϊζ ναηχόοίζ. '!}μεΐς γ' ϋν ονν εΐ χα&ελόντεξ ίΐμ&£ " 
^ρίαιτε, τάχα &ν την εϋνοιαν ^ν διό τό ήμέτερον 
ό^ος ΐΙΙήφατΐ μεταβά\λοη:ε , εΐπερ οΐα χαΐ τότε πρόζ 3ο 
τον Μηδον δι 6ι^γον ήγηδάμενοι ύΛίίίί|«τί, δμοΐα 

10 χαΐ νΰν γνώΰεϋ&£. αμειχτα γάρ τά τε χα&' -ύμας 
αντούς νόμιμα τοΙς £>1>Ιοί^ εχιτε χαΐ προβέτι εϊζ ίχα- 
βτοξ ίξιών οντε τούτοις χρήται ον&' οϊξ ή ίίλλη 
Έλλας νομί^ξίΐ. 

,^ΒονΙενεβ^ε οίιν \ βραδέως ώς ού περί βραχέων^ ^ζ 

Ιό καϊ μή άλίοτρίαις γνώμαΐξ καϊ έγχλήμαΰι πειβ&Βντίξ 
οίχείον αόνον πρόβ^'ηβ&ε. τον δΐ αοΛ^μου τ6ν χαρά- 
λογον 8β05 ίβτί, Ίίριν ίν αντώ γενέα&αι προδιάγνωτε ' 
μηκννύμενος γάρ φιλεΐ έξ τύχας τά ποίλά περιίβτα- * 
Οθίϋ, ι&ν ΐβον τε άπέχομεν | καΐ ίιχοτέραζ εβτκι ίν μ 

20 άδήΐφ χινδννενεται. Ιόντεξ τε οί &νΟ-ρωποι έξ τονς β 
ποί^μονε τών έργων πρύτερον ίχονται, οί χρήν νϋτερον 
δρ&ν, χαχοπα9ονντε£ άέ ί^δη των λόγαν άπτονται. 
ή/ΐίΪ3 ίέ ίν ούδεμι^ πω τοιαύτι^ άμαρ[τία δντε^ οΰτ' ^^ 
αυτοί οϋ&' ίιμας δρωντες λέγομεν ίμϊν, ί'ως ίτι κύθΌτί- 

25 ρετος άμψοτέροις ίι ευβουλία, βπονδάς μή λύειν μ-ηδί 
παραβαένειν τούξ 5ρχους, τά δί ^ίάφθ(ΐα δίχ•^ λύεβ&αι 
χατά τήν ξνν&ήχην, ή ϋ^εούς τους 6ρχίονς | μάρτνρας 5 

5 ίΐναι ϋοχίϊΈ Τ &φτΕ α &(ι^οιτΒ Ε θ άνιδιίξατε 
Μ 15 πιοβ'ΐ'ντΕί Ο 1θ π^ό^ηβϋί Β 18 μτι-.ιιυνύμίνος Β 
30 χινίννιύιτί Ο 23 %οϊ Ίΐα*οπα&-οΰντίς δί Μ 23 πα> 
Β6 ΐύβοΐϊα Β 2Τ ή Ο ί/ 3ί μή 1(, οηι. Ο ΗΙ8Τ0Ε. Ι.ΙΒ. Ι 78— ΛΟΙονμίνοι 7ίΐΐρααόμί&ΐί άμννεα&αι πολφον άρχοντας 

Τοιαύτα δί οί '^&ψ•αίαί ΐίπον. ίπιιόή δί τω 
ΤΕ ^νμμάχων ^χονβαν οΐ ^άκχΐάαιμόνιοι τά ίγχίήματ 

£ τά ές τους Ά9•ηναίονξ καΙ τ&ν Ά&'ηναΙαν α ί'λ§|κι 
μΐτα\ατΎΐϋάμενοι πάντας ίβανΧεύοντο χαζά βφα^ αυτούς Κ 
Χ(ρΙ τ&ν παρόντων, χαΐ τών μίν πλεόνων ίπΐ τϋ > 1 
κύχο αΐ ^Ίτωμοιι ίφερον, άδίχδΐν τε τουρ Άθηναίονς 
^ΐϊ κκϊ ποίεμητέα εϊναι έν ιάχεί' παρελ&ών ίΐ '-^ρχί- 

ίΟ δαμος ό βαΰιλεύς αυτών, κνήρ χαΐ ξννετός δοχώΐ' 
είναι χαΐ βώ\φρων, ίλεξε τοίάδε. ιι 

„ΚαΙ αντός ποΧΧάν ί^δη πολέμων ίμπιιρόξ ίίμι, &^' 
Αϋοΐΐδαιμόνιοι^ χαΧ ίμών τους έν τ^ αύτ^ ήΐίχί^ 6ρώ, 
Ββτε μήτε απειρία έπί&νμήϋαί τίνα τον έργον, ζπερ 

Λ &ν οΐ ποίλοί πά%οιεν, μήτε άγα&όν χαϊ άβψαλίζ ι 
Ιμίύαντα. ίίίροΐϊΕ ί' αν τόι-ίΐ περί ον νϋν βονλινεα&ε ^ 
θί)Χ &ν ίλάχιβτον γενόμενον, εΐ βωψράνΰίς τις αντόν 
^ιΐογίξοιτο. προς μίν γάρ ΙΙελοποννηβίονς χαΐ τους β 
άβτνγε£τονα£ παρόμοιος ημών ή άλκή^ χαι δια ταχέωι 

Ν) οΙόν τε ίφ' ΐχκβτα έλ^είν προς δί άνδρας ο'ί γήν τε 
Ι ίκάς ίχονβι χαΐ προσέτι ^αλάβατις ίμπειρότατοί είβι η 
Χαϊ τοΪ£ άλλοις &παΟιν αριβτα ί^,ήρτννται, πλούτψ τε 
Ιύίφ χαΐ δημοβέφ χαΐ νανύΐ χαΐ Γπποί^ χαΐ οπλοις χαϊ 
Ιίχλφ δβ05 ονχ ίν αλλφ ίνί γε χαρίω Έλληνιχφ έβτιν, 

Ι6 ίτΐ δί χαΐ ^νμμάχονς πολλανς φάρον υποτελείς εχονβί^ 
Ι χ&ς χρή πρ^ς τοιΐτους §(^δΙως πόλεμου &ραα0^αι χαΐχ 
τίνι πιβτεύβαντας άπαραβχεύονς ίπειχθήναι; πότβρον 1 άμύνίΟ^αι οτα. ΰ 2 ■ίφηγεία^ι ΒΜ, ή βηρΓΟβοτ. 1 
9 ρτ. «ί] ηίν (ίΜ 4 ΐΐ οιη. € 13 αύτξ οηι. Ο 16 οί ο 
16 τόνβΒ Ι) τύνά( τύν πύΐΐμον β 1β γαρ Κ γάι/ τα 
34 {νι ΑΒ 25 ττοΙΙον να. β 1 

7» 

Ι 80 τΗυοΥϋΐοκ 

ταΐ5 νανβίν; «λλ' ηββους ίβμέν' ίί δε μΐλετήβομιν 
χα'ι άντιπ&ραΰχΐναβόμί&α^ χρόνος ένέβται. άλλα τοΙς 
\ χρήμαβιν; άλλα Χολλψ ίΐλΐον ϊτι τούτω έλλίίπομεν^^ 
χαΐ ονζΒ έν κοινώ ίχομΐν οντΐ ετοίμων Ικ τών Ιδίων 
6 φέρομίν. τάχ' αν <ίΟ ""^'ϊ 9•αρβοίη οτι τοίξ οπλοις^Ι 
αύτ&ν κκΐ τώ πλήξει ■ί^αερφέρομεν, ώβτε τήν γϊΐν 
ίτ^οϋν έπίφοι\τβ)ντΐς. τοΙς δί άλλη γ^ έβτι πολλή ^ς ^ 
ϋρχονβι, χαΐ έχ ^αλάβαης &ν δέονται ίχά'ξονται. εί « 
3" αν τους ξνμμάχονς άφιϋτάναι πιιραβόμΐ9•α, ίί^βεί 

10 χάΐ ■^οΐί^ο^5 νανβΐ βοη&είν τό πλέον ουοΊ νηβιώταις. , 
τίζ οίν εαται ήμ&ν 6 ίτόλεμος; ΐΐ μή γάρ ») νανΟί * ] 
χρατήϋομεν ^ τάς 3ίρο\αόόονς άψαιρήβομεν άφ' ίαν τό ίο 
ναντιχΌν τρέφονβι, βλαφόμε^α τό πλείω. χάν τούτφ 6 
ούίέ χαταλύΐδ^αί ίτι καλόν, &λλως τε χκί £ί δύξομεν 

16 ί!ί(ΐ|α[ μάλλον της διαφοράς, μη γαρ $η έχείν^ γε τ^ β 
ίλπίδι ίπ,αιρώμε^α &>ς τα•φ πανβ%•'ή6ΐται ο «όλεμος, 
ην τήν γην ανταν τέμα)\μεν. δέδοιχα δε μάλλον μη Ι5 
χκί τοις παιβίν αυτόν Ίιπολίπωμεν οϋτως είχ'ος Ά&η- 
ναίονς φρονι^ματί μ'ήιε τι] γτ) δονλενβαι μτίτε ίάΰΛερ 

20 απείρους χαταπίαγηναι τώ αολέμφ. 

,,Ον μην ονδε άναιβ&Ί^τως αντούς χεΧενω τους τ£82 
ί,νμμάχονς τιμών ί&ν βλάπτειν χαΐ έπφονλεύοντας \ μή ίο 
χαταφωραν, αλλά δπΑα μίν μ'ήπω χινείν, πέμχειν δε 
χαΐ αΐτιαβ&αι μήτε πόλεμον &γαν δηλονντας μήϋ^' ώς 

25 έπιτρέψομεν, χάν τούτω χαΐ τά ■^μετερ' αυτών έ^αρτύε- 
ΰ&αι ξνμμέχων τε προβαγωγί}, χαΐ Ελλήνων χαΐ βάρ- 
α ηΐέον ΐη ^ ΐτι πίίον Ιι [Ο] || τούτου οοάά., 00». Κτ. |1 
ίΐΐίπομΐν Ο 5 δι α,ΛΑ. Κτ, !) αν τονΐ] αΐιονΒ ΑΒΓ 

14 /Ιίίξομίν(?) Ο 16—16 ι^ ίΐαίβι. βυρπι ν. Ο, 18 καν- 

σθ^σΐιαι Ο παν&ήβίται 1>β 17 αύτην Μ || ταμιαμίν ^οθ.ι1., 
αοιτ. Οο\)Βί 18 α^&ν ΒΟ \\ ίποΙίίπα,μίν{•>) Β, μγγ. Β; άττο- 
^ίιταιίΐΐν β, ύ βΙιρπίβΟΓ. Ο, 35 ίηιΐΐΐξίΐΐΒΐμίί' ΒΟ 9ΐιρΓ&30Γ. Α, ΗΙ8Τ0Β. Ι,ΙΒ. Ι 81-83. 81 ■ 

ει αοΟ^έν τίνα ^ ναυτικού ί} χ^τιμάταν δ'ύ\ναμιν » 
Λί^αλιι^ιόμεΆα (άνεπ(φ&ονον δέ, Ββοί αΰπερ χαΐ ίιμεΐς 
ύα' Ά&ηναίων έπιβονλενόμ^ϋ-κ, μή "Είλΐ^νας μόνον, 
άλλα χαΐ βαρβάρους προβλαβόντας δίκβωθ^νκί), καΐ 
Ε τά κυτών κμα ίχποριξώμε&α. χαΐ ^ν μίν έϋαχονωβύ 9 
τι χρ^ββενομένιην ήμάν, χκΰχα ίίριθτα' ϊ^ν δε | μι}, μ 
ίίΕλ#(ίΐ'τωί' Ετών ίιίο καΙ τριών έμειναν ^δη, ^ν ίοχ^, 
πεφραγμένοι ΐμεν έπ' αντονς. χαΐ ίαως όρ&ντες ημών « 
Ιξδη τήν τε παραβκενήν χαΐ τονς λόγονς ανττ] 6μοΐα 
ύαοβημαΐνονταζ μαλίον &ν εΐχοιεν, χαΐ γτ^ν ίτί ^τμη- 
τον ίχοντες χαΐ περϊ παρόντιαν άγα&ων χαΐ οϋπω 
Ι Ιψ&αρμένον βονλενόμενοι. μή γάρ όίλλο τι νομΐίΐίΤί 
τίρι γ^ν αυτών ^ ^μηρον εχειν «αΐ ούχ ^αβον οβω 
&μΐΐνον ί^είργαβταί• ?^5 φείδεβ&αί χρίι ώς ίΰΐΐ πλΐΐ- 
βταν, χαΐ μή ίς άπόνοιαν χαταβτήβανταξ αυτούς άΐη- 
\κτοτέρονζ ^χειν. εΙ γάρ άτιαρόϋχΕνοι τοΐξ τών |υμ- ^^ 
μάχων ίγχλ•ήμαβιν έαειχ^έντες τεμονμεν αύτ'ήν, 
Βχως μή αίϋχιαν χαΐ άπορώτερον τ^ ΠελοποννιήΟφ 
χρά^ομεν, εγκλήματα μίν γάρ χαΐ πόλεων καΐ Ιδια»- *Μ 
ν&ν οΐάν τε χαταλνβαΐ' πάλΐμον δϊ ξύμπανταξ άραμέ- 
νονς ίνεχα \ των Ιδίαν., δν ούχ νπάρχει είδεναι χα&' ίο 
8 τι χαρ'ήΰΐΐ, ού φάδιον εύπρεπ&ς &έβ&αι. 

^,ΚαΙ άνανδρία μηδενΐ ποϋοϋϊ μι^ %όλει μί} Τ(ίχύ88 
Ιπελϋ•εΐν δοχείτω είναι, εΐΰΐ γάρ χαΐ ίχείνοις 
έλάββονς, χρημκτα φέροντες., Σύμμαχοι., χαΐ ίΰτιν 6 1 

6 αν.τών Ε αίτών ίΑΒΕΜ || ίκττορίζόμ(9α ΑΒΕΓ, ■ 
ί•, [ μίν οιη. Ο II ίαιχ%οναα,Βί ΑΕ ίχα^ούωαί β 7 βύο οΡ 
«αϊ βύο ΑΒΕΜ 9 Βμοι-.αι Β 13 ηβαω Β 14 1^ί1^γαο9αι 
Ο 15 τιαταϋτήααντΐί Ε 18 μη ατα. Β 19 πράξομιυ ΟΕ 
ΒορίΜϋτ. Μ; βΐ Ββ1ι1(. β,ηβΕα. Ι 162 νράζιομίν ΑΒΡΜ[0] ^ 
μίν ΟΙΟ. Μ 23 χοβ-ήαα Β 33 άνανΒρίαι Β άνανί^ία-ί 

24 άοχιίιωι Ε δο»ιί χωι ΑΒ βοχϊί τα> ϊ \(5\ 63 

Ι 
1 
ΤΗυοΥϋΐϋκ δνβ^ πόλεμος ούχ ζπίων το χΧέον, αλλά \ δαπάνηζ, ί'" ^ι 
τά όπλα ωφελεί, ^λλω^ τε χαΐ ηπειρώταίς κρόρ 
&αλαβαίονζ. χο^ιβώμ,ΐ&α ονν πρώτον κύτήν, χαΐ μή » 
τοΙς τ&ν ^νμμ-άχων -ΙιίϊΌΐδ χράτε^ον έπαιρώμε&<χ, 
Ο οΐπερ ίΐ χαΐ των άποβαίνόντων τό πλέον έπ' αμφό- 
τερα τ-ης αίτιας ΐ^ομεν, οϋτοί χαΐ χαΟ-' {ιβνχίαν \ τι η 
αύτ&ν προΐβωμεν, χαΐ τό βραδύ χκΐ μέλλον, α μψφον-^* 
ται μάλιβτα ίιμών, μή αίβχΰΐΈβθ-Ε. βπενδοντές τε γ&ρ 
ϋχολαΐτερον αν πανβαιβ&ε δια τό άπαράβχενοι ίγχειρείν, 

10 χαΐ αμα έλεν&έρκν χαΐ ε-ίιδο^οτάττιν πάλιν διά παντός 
νεμόμε&α. χαΐ δύναται (ίκΑιβτα βωφροβννη ίμ\ψρ{αν » 
τοντ' εινκΐ' μόνοι γάρ δι αυτό ενπραγίαις τε ονχ * 
έξ,νβρίζομεν χαΐ ^νμφοραΐ^ ^ββον έτερων είχομεν, τ&ν 
τε |ύν ΙπαΙνψ ί^οτρννόντων ήμας ίπϊ τά δεινά «αρά 

15 τό ίοχοϋν ημΐν ονχ ίπαιρόμε&'α ήίοι^, χαΐ {^ν τις αρα 
ξ,νν χατηγορία παροζύντ]^ ούδΐν 3ή μαλΧον άχ&•ε\β&έν- » 
τες άνεπεέβϋ•ημεν. πολεμικοί τε χαϊ ενβονλοι διά τ6 < 
είχοομον γιγνόμε&α, το μ^ν ότι αΙδώς βωψροβννη^ 
πλίΐϋτον μετέχει, αΐϋχνντίς δε εύφνχία^ ενβονλοι ίέ 

30 άμα&έΰτερον των νόμων τής ίπεροψίκζ πκιδενόμενοι 
Ι χαΐ ξΐ>ν ^αλεπάτψι βωφρονέατερον ΐ) ωβτε £(ότών64 
άνηχονβτιΐν, χαΐ μή, τά αχρεία ξννετοί ϋγαν όντες, 
τάξ των πολεμίων παραβχενάς λόγω χαλως μεμφόμενοι 
άνομοίως ίργω ίπ£|ΐίν«ι, νομί%ειν ίΐ τάς τε διανοίας 

25 των Ι πέλας παραπλ-ηβίον^ είναι χαϊ τάς προΰπιπτού- $ 
βας τύχας ον λόγω διαιρετάς. αΐεΐ δε ώς προς εν * 

3 9αίααίον£ Ρ || πράτνν Γ 6 οπιρ Ε 9 παύααια&ί 

ΟΜ παύΒηα9Β ΑΒΟΕΚ || ίγχιιριϊν] ίγ ϊη ϋΐ. £ 14 ίαοτ^ν 

νόνταιν ΰΜ 15 το οηΐ- Ο 16 ξνγ Ο \\ 81; Ο βΐ Ο, οπι. 1> 

η άίΊπιίΰ97ΐμιν ΑΒΡ αν {πιίαθημίν οΕ δϊ ίπΐίχϋ-ημΐν 
Κ" 20 άμα&έατΐζοι Ο || τον ν&μον Β, ΟΟΓΓ. Β, 24 τί ΗΙ3Τ0Ε. ΠΒ. Ι 84-86. 83 

'όνλΐνομένονς τονς εναντίους έ^γφ %α^αα7^ΕV(ίζ6(ίε^α^ 
χαΐ ονχ ίϊ, ίχείνιαν ώί άμαρτηβομένων εχειν δει τά§ 
ΙλΛίδας, άλΐ' ά»ς τιμών αύτ&ν άβψαλαζ προνοονμέναν, 
πολύ τε διαφέριιν \ ον δίϊ νομίξειν &ν9ρα>αον άν- 
6 β'ρώπου, χράτιβτον βί είναι οβτις έν τοΐξ άναγχαιο- 
τάτοίζ πκιδενεται. 

,,Ταιίτκί οδν ίί^ οί πατέζεζ χε ή^ιΕν %αρέδο<ίαΛΐ^'& 
μελέτα^ χαί αυτοί δι& παντός ωφελούμενοι, εχομεν μή 
ααρώμεν, μηΰ^ έπειχ^^ντεξ έν βραχεί μορίω ί^μέρας 
χερΙ χοΧλαν βια\μάτων χαϊ 2_ρ•τιμάτιαν χαΐ πόλεαιν καΙ ΐί 
ίό%ιΐ5 βονλεύβωμεν, άλλα χα9•' ήαυχίαν. ε^εβτί 
ήμϊν μάλλον έτερων δια Ιβχύν. «αΐ προς τούξ Ά&^- ^ 
ναίονς πέμπετε μίν περί τη£ ΙΙατειβαίας, πέμηετε δ'ί 
Λϊ περί ων οΐ ^ύμμαχοέ φααιν άδίκεϊβϋ•αι, άλλως τε 
χαΙ ετοίμων ^ντων αύτδιν \ δίχας βονναν ίπΐ 
δίδοντα ού πρότερον νόμιμον ώς ίπ' άδιχονντα Ιέναι,. 
χαραβχενάξΐβϋ-ε δί τον πόλεμον αμα. ταύτα γαρ χαΧ 
χράτιβτα βονλεύβεΰ&ε χώ, τοί^ Ιναντίοις φωβερώ- 
«ατα," 

Καί 6 μ^ν Αρχίδαμος τοιαϋτα εϊπεν' παρελϋ-ών δΐ 
Σ&ΐνελάδας τελευταίος, εϊς τών \ εφόρων τότε δ», μ 
Ιίε^εν [τοΙς ^ίαχεδαιμονίοις^ ί)δε. 

„Τούξ μϊν λόγους τού^ πολΑούε τών '^4&τ]ναίων99 
ού γιγνώδχω• ίπαίνέααντες γάρ πολλά εαυτούς ον6«- 
16 μοϋ άντεΐπον ώς ονχ άδίχοϋΰί τους '^μετέρονς ξνμμά- 
χους χαΐ τ-^ν Πελοπόννηβον χαίτοι εΐ πρ6ς τους I βονίομίνονς Μ II τιαραϋ-ΐΐναξόμίθ-α κ παραααιναξάιμι&α ί» 

II ίίϋά-Μ-Μηβ•• Ρ 16—10 ΰί ιόμ.,.ώϊ ία' οηι. ΑΒΕΡ, 
&<]ϋ. Λ, Β, 17 ■χαραηινύξία&αι. ΑΒ || ηαΐ Ο, οία, 1»[ΰ| 
18 βονίιν-κΐίαϋι Β 33 τοϊί ΛαΊκδαι-μονίοις ν, ίν τοί; Λάχε- Ι δα*μον£οΐΐ 1), <1β1. Εγ, 
84 ΤΗυογυιοΐΒ 

Μήβονς Ι ίγένοντο άγα&οΐ τότε, ζρός ί' 'ήμάς «αχοί 3ο 
ννν, διπίαβίας ξημίοζ δξιοί εΐϋιν, 6τι άντ' άγα^&ν 
χαχοΧ γεγέντιντκι. Ίι^ιεΙς 5ΐ όμοΕοι χαΐ τότΐ χαΐ νυν β 
έβμεν, χκΐ τοϊις ξνμμάχονξ, ^ν θωψρονώμεν, οέ περι- 
5 οφόμε&α άΰιχονμένους ού$ί μελλήβομεν τιμωρεΐν οί 
δ' Ο'ϋτκτί μΐλ\λουβι χαχ&ς ΐΐάβχείν. άλλοις μΐν γάρ ^ 
χρ-ήματά ίβτι \ χαΐ νί}ες χαΐ ΐχποι, ήμίν άέ ξύμμαχοι&ύ 
άγα9οί, οίί^ ο•ύ παραδοτέα τοΐς Ά%^ναΙοΐξ έβτίν, ούϋ 
δίχαις χαΐ λ<ί^ο(5 διαχριτέα μή λόγω χαΐ α^Γούί ^λα- 

10 ατομένονς^ άλλα τιμωρητέα έν τάχει χαΐ ϋαντί β^ένει. 
χαΐ &5 ίμκ5 | πρέπει βουλεύεβ&αι• έίιχουμ^νουδ μηδείζ *^ 
διδαβχέτω, άλλα τους μέλλοντας άδιχεϊν μάλλον πρέπει. 
πολνν χρόνον βονλενεβ&αι. ■φι^ψίζεβ^ε οίν, ώ Ααχε- 6 
δαιμόνιοι^ άί,ίως ττ^ς Σπάρτης τ6ν πόλεμον χαΐ μήτε 

16 τούζ Ά&ΐ}ναίους Ι&τε μΕΐ%ονς γίγνεα&αι., μήτε τοίις 
^νμμάχονζ χαταπρο\8ιδ&μεν^ άλλα ΐ,νν τοΙς ^εοίς έπί- ίο 
ωμεν ίπΐ τονς άδιχοϋντας.'•'' 

Τοιαντα λέξα^ έπεφήψίξεν ΐίύτό? Ιφορο^ Ιον [ί5]8ϊ 
τήν εχχληαίαν των Αακεδαιμονϋων. ό ίε' (χρίνονβι β 

20 γά^ βο^ χαΐ ού ^ήφφ) ούχ εψη διαγιγνώβχείν τήν 
βοήν Ι ποτέρα μείζων, άλλα βονλόμενος αντούς φα• ΐ6 
νερώζ άποδΐίχννμένονς τήν γνώμην ές τό •πολεμεϊν 
μάλλον όρμ^βαι ελε^εν ,^Ότφ μίν νμών, ά Ααχεδαί- 
μιίνιοι, δοχονβι Ιελνβ9•αι αΐ βπονδαΐ «κι οί Ά&τ}ναΙθί 

25 άδιχεϊν, άναβτήτω ές έχεΐνο το χωρ/ον", δείξας τι 
χωρίον α-ΰτοίς, ,,δτοι | δΐ μή δοχονβιν, ές τά έπΙ » 3 ίγίνονται (?) Ο β— « οί δ'] οΜ' Ο Ί ίατι Κ έατι 

ποΙΙά Ίλ 11 άίί'χονμίνοΐΐ Γ(?)Μ 13 ψψρΐ^ια&αι Ε 

η ^«1 β ϊΐρήϊ 1) 18 τοιαντα ^ τοιαντα δι ΐί \\ ίί ΛβΙ. Γγ. 
ΜυβΠβΓ 21 πιηίβα V, ίΛΟΐέρκ Ι» 24 αΓ ϊη ϋί;. β 20 ίϊ 
μήΐ ϋΜ μή άί ΑΒΕ¥ ΗΙ8Τ0Ε. Ι,ΙΒ. 1 87—89. 85 

ιΜη^ια." άναατάντΐξ ίί βιίσττιβαν, χαΐ πολλψ πλείονς » 
ί^Άιοϊ^ο οϊζ έδόχονν αΐ βπονδαϊ λΐλύβ&Μ. προβκαλέ- * 
ΰαντές τε τους ^νμμάχονς ΐίπον ϋτί βψίΰι μίν ίοκοίίν 
άδιΧΐΐν οι Ά&ηναΙοι, βούΐΐϋ&αι δε χαΐ τονς πάντας 

ί \νμμά%ονς παραχαλέβαντες \ ^^^Όν ΐχαγαγίΐν, ΰπως η 

χοίν^ βονλενβάμίνοι τ6ν πόλΐμον ποκδντκί, ^ν δοχ^. 

καί οί μίν άπεχώρηβαν ία' οΐχον δκατρα^άμενοι. ταντα, ■ 

«αΐ οί Ά^νβίων αΐρέββεΐξ νβτερον ^φ' κπίρ ^Αθον 

χρηματίβαντες, ή ίΐ διαγνώμη ανττ} τ^ς ίχχΐηβίας ■ 

10 [τοϋ τάς βπονδάξ ίεΧύβ&αί] ίγένετα \ ίν τετάρτφ χαΐ μ 

δεχάτω ίτει. των τριακοντοντ£δων βπονδών προχεχωρη- 

κνιών, αϊ ΐ^^νονΓΟ μετά τά Ευβοϊκά, ίψηφίβαντο ίί88 

οΐ ^Λακεδαιμόνιοι τ&ς ηαονδάς λδλνβ^αί «αΐ πολεμΎΐτία 

είναι, ον τοβοντον των ^νμμά\χΰ}ν πειβ&έντες Τ0Γ566 

6 Χόγοίξ 5αον φοβούμενοι τούξ Ά&ι\ναΙον^ μή ίηΐ μεί- 
ζον δυνη&ώύιν, όρώντε^ ίχύτοΐς τά ποΙΙά τής Ελλά- 
δος ■ϋχοχείρια ^δη 5ντα. 

01 γ&^ Ά^ναΙοι τρότΐοι τοιφδε ^λ&ον έΐΐΐ τάββ 
αράγματα έν οϊς τιύΙ^ηΟ'ηβαν. ίπειδή Μηδοι άνεχώρτ}- 
βαν έχ τ^ρ Ευρώπης νιχη^έντες χαΐ νανβΐ χαΐ πεζώ 
ύ«ί Ελλήνων χαΐ οί χαταψνγόντες αυτών ταΐς νανΟΪν 
Ιβ Μυχάλην διεψ&άρηβαν, ^^ε(οτνχίδ^ης μίν 6 βαΰιλενς 
ι&ν Ααχεδαιμονίιαν ■, οΰχερ ηγεΐτο των ίν Μνχάλ'^ι 
Έλλίρ/ων, άίΐεχώ]ρνιβδν ίπ' οΓχου ίχων τους άα(> 
ΙίΒλοπονν^βον ί,νμμάχονζ' οί ίΐ '^ί&ηναΐοι χαϊ οί άπ6 
Ίων^ας χαΐ Έλληβπόντον Σύμμαχοι, ΙΙδη άφεατηχότεζ Ι Ιιβ&ε Β βουλίύια»αι. ΕΓΜ β δοκιί Μ 10 ββΰΐυβα άβΐ. 

ΗβΠΓ. 11 ίγίνοντο Μ || ίν Ο ίν τά ί» [Ο] 10—11 ίτα καΐ ίΐ- 
νάτψ ΑΒ 11 τ&ν οιη. Μ 12 ΕίβοΗ•χά Ο 32—23 (ίααίΐίύί 
ί* τ&ν Μ 23 Λ<ηΐ(ρ ΟΕΜ 24 άηΙ>] ίν ΟΟΐ,ΪΙ 16 Π^ο-κο- 
ΟίβΙΙ. οί] τά ΛΓ 26 ο£ ξίμιίαΜί; ιοί "ΈΑ'ί.'ΐν***"**^"*• 6 

Ι 
Γ 86 ΤΗϋσΥΙ)Π)Ι8 

άπί> βαβιλίως, -{ιχομείναντες 2}ηβτ6ν ίίίολίόρχονν Μή- 
δων έχόντιαν, χαΐ ίπιγ^ίΐμάβκντεζ ειλον αύττ/ν έχλι- 
ΐίόντων των βαρβάρων, | χαΐ μδτά ζοϋτο άπέπλευβαν ΐ5 
έξ Έλλη&πόντον ώς ίχαΰτοι «ατά τίόλΐίξ. Ά^'ηναΙων 8 
6 ίΐ το χοΜ'ΐίΐ', Ιπειδίι αύτοΐξ οί βάρβαροι έχ τηζ χώρας 
άπΐΐλ&ον, ίΐίχομίΕοντο εν&νς 59-εν νπεξέ&εντο παϊδας 
χαΐ γυναίκας χαΐ τψι περιονβαν χαταβχεν^^ν, χαΐ τήν 
χόλιν άνοιχοδομιΐν πα\ρΐβχενάξοντο χαΐ τά τείχψ τον κ 
τε γάρ χεριβόλον βραχέα ύΰζ'ήχει χαΐ -οΐχίαι αΐ μϊν 

10 ποΧλαΙ έπεπτώχεβαν^ όλίγαι ίέ πίριήϊαν, ίν αΐς αύτοΙ 
ίβχ-ήνωβαν οΐ δυνατοί των Περβών. ^ίαx£δαιμόνιοι9^ 
δί αΐΰ&όμΐνοι τι) μέλλον -ξΑθΌν πρεββείαν, τα μεν χαΐ 
ΟΛίτοΙ Ύ^διον αν ίίρωντες \ μ'ήτ' ίχΐίνονς μήτ' άλλον α 
μηδενα τείχος ίχοντα, τό δί πλέον των ξ,υμμάχων 

16 έ^οτρννόντα>ν χαΐ φοβονμέναν τοίί τί ναντιχον αϋταν 
το πλη&ος, δ πρΙν οϋχ νπ^ρχε, χαϊ τήν ές τον Μη- 
βιχίιν πόλεμον τόλμαν γενομένην. -ή^ίονν τε αυτούς β 
/μ) τειχίζειν, άλλα χαΐ των ί^ω Πε\λοποννήβον μάλλον μ 
3βΌΐ5 εΐβτήχεί ξ,νγχα&ιλείν μετά βφ&ν τοϋ^ περιβό- 

ΒΟ λους, το μέν βονλόμενον χαΐ ΐίποπτον τής γνώμης ου 
δηλούντες ές τοΐί? '^ί&ηναίον£, ώς ίΐ | τοϋ βαρβάρου, 61 
εΐ αύβΊί έΐΐέλ&οι, ονχ αν ΐ'^;ονΓθ5 άπο έχυροϋ πο&εν, 
&βπερ νϋν έχ τών Θηβών, όρμ&ο&αι, τήν τε Πείο- 
αόννηβον παΰιν εψαϋαν άναχώρηβίν τε χαΐ άφορμ•ήν 

1 άπίι] τοΰ 6 3 — 3 ίηίΐίΐίίύντιην ϊη Ιπιίιπάντοιν ρογγ. Ο- 
Ι ρΓ. χαί οω. Θ 8 οίτίοδομίϊν Μ 9 οίχιΕοι 0|| κι οιη. 
Ε 10 πεπτώχανιΐ' Μ 11 ^οχτ^νιαιτιιν Ο ίαϋήντιααν ΛΒεΓ ^αχτ)- 
νουν ΟΜ 12 πριαβΒίαν ΑΟ πρίπβίΐαι ΒΕΪ"Μ Ιρ π^ιαβιύίν 

6 12 — 13 τά μίν . . . ίΐίίΐνονς] άτιίχιατον γαρ άιχον» οΐ Λα- 
%ίβαιμ6νιοί τή» πϋΐιν Ε 13 ρΓ μήι'} μήποτ' Ο |] λΙΙ. μητ'] 

/<?<ί* ί•(Ρ) α ίϋον Ε 16 πρίκ] ίτρώηι. Ο 19 κΊιι»ίκΕΐ 6 

έί'ΐ'βισι-^χιι 60 24 π&ΰαν Β 24 βι^,. ί-Μνίιν ίΐναι (είνκι ίχα- 
*^ 31) άι/αχώρηβίν τι χαϊ άφοΐ}μήιι 1ΐ\β^ ^^ 
Η13Τ0Η. ΙΙΒ. Ι 90—91. 87 ΐΐναι. οΐ δ' Αθηναίοι ΘίμιατοχΧέονζ | γνώμ^ ■ 
τούδ μ^ν ^ί(ίxεδαιμον^ονς ταΐι' είπόντας, άαοχρινιί- 
μΐνοι δτί πίμψονδιν ώς αυτούς πρέββενξ πίρϊ ών 
Ι^^ιΟνΟίν, ί£#ύ5 κίΓΐίλλαΙακ' ίκντον δ' ΙχέλίνΒν ι 
ατέλλειν ώ£ τκχιβτα ό Θεμιΰτοχλης ίς νήν Ααχεδκί- 
μονα, ΐίΑΑουϊ ίβ προς έαντφ ίλομένονς πρέββεις μή 
ίύ&ύς ίχ\π^μπειν, άλλ' ίχίβχειν μέχρι τοβοντον ί'ιαξ ν 
£ν τ6 τείχοί ίχανον &ρω6ιν ώατε άπομάχΐβ9αί ε» τοϋ 
άναγχαιοτάτον ϋφον£• τειχίζει-ν δε πάντας πανδημεζ 
[τούδ έν τ^| τίόλεί, χκΐ αντούζ χαϊ γνναϊχαζ χκϊ ηαΐ- 
ίκδ], φειδομένονς μήτε Ιδίαν μ'ήτε όημοβίον οίχοδο- 
μι]μ(ΐτο£ ο&εν ης ώφε\λία εβται. ές το έργον, άΐίά α 
Μΐ^αιροϋντας πάντα, χαΐ 6 μίν ταντα διδάξαξ χαϊ * 
ύχειπών, τάλλα 8τι αντός τάχεί πράξοι, φχετο. χαϊ β 
ί6 ϊ^ ΑαχεδαΙμονκ ίΧ^αν ο•ύ προβ^ίΐ προς τάξ αρχάς, 
άλΧά δίί)γε χαΐ προνφαβίζετο• χαΐ όπάτε τις αντον 
Ιροιτο των ίν τέλει Άντων \ 5 τι ονχ ίπέρχεται ίπΐ μ 
χό χοινόν, εφη τους ξνμπρ^ϋβεις άναμένειν, άβχολίαζ 
α τννοζ ούβης ιχΰτούς ϋπϋλειφ9~ηναι, χροθδεχεβ&κι 
μέντοι έν τάχει ¥ιξΐΐν χαΐ &ανμάξειν ώς ονπω πάρει- 
ϋιν. οί ό'έ κχονοντες τω μΐν Θεμιατοχλεΐ ^πίίδ'οΐ'το 91 
διά ψιλίκν, αύτοπτ&ν δ^ &λλαν άψιχνονμί\ν<ον χαϊ ά 
βαφ5>5 χατγιγορονντων οτι τειχίζεταί τε χαΐ ί^δη νψος 
λαμβάνει, ούχ είχον όπως χρι) άπιατηβαι. γνοϋς δι ί 8 αύτονί] αί>τ6ν Ρ 5 ί οιη. Ο, ιιιιΐο ν. &(ϋ, 6 β αύτώ 
Β, 1(αυτφ) βιιρΓΒ,ΒΟΕ. Β, 7 έπιβχεΐν οοΑά., οογγ. ΝβΙΐθΓ 

8 αίραιιιν οοϋ., εογγ. ΒΙιγ, 10 τανς ίν τ^ πόίίι ίβΐ. 

Εγ., ««1 α)ίτι)ί>ΐ και γυναί-ιιας χαϊ παίδας ηοα Ιβ^ί βεΙιοΙ. [τιάν- 
χαί πανΒημίί] τό πάντα;, αυτούς χαΐ γυναίκας καϊ χαίβαϊ) 
18 ηάντα* Β Ιί τά 'χιΓ Α 16 τάς++ Α 17 ΙπέρχβΧΒ 

Ο 19 νποΙτΐψ9ΐιναι Ο 22 οντοπτϋν} αΰιοϋ τών οοάά., 

βρη. δΐιϊυβίο 1 

ι 88 ΤΗυΟΤΒΙΒΙΒ ■ 

ίχΐΐνοξ χδλεύει αετούς μ•ή Ιόγοίζ μ&Κλον πα^άγεβ&ια 
^ πέμψαί βφών αντών αν&ραξ οΐτινΐζ χρ7)βτοΙ καΐ 
πιϋτώζ άναγγελοϋβί βχΐφάμενοι. άποβτέΐλονΰιν ονν, * 
χαϊ Ι Λερί αυτών δ Θεμιβτοκλτίζ τοις '^&ηναίοις χρύψα α 
5 ίτέμΐίΕί {χείενων} άς ηχιβτα έιΐίψανώς χαταβχείν χαϊ 
μή άφεΐναι πρΙν άν αυτοί πάλιν χομιβ&ώβιν (^6η γάρ 
χαΐ ^κον «ύτρ οί ^νμπρΒϋβεΐξ, '^βρώνιχύς τε δ Ανβι- 
χλύον^ χαΐ ΆριβτείΰΎΐζ ό Ανβιμάχον, άγγέλλοντε^ ^χειν 
Ιχανώ^ τ6 Ι τείχος) ' έψοβείτο γάρ μή οί Ααχεδκιμόνιοι δ' 

10 ϋψ&ζ^ 6πότε βαψώς άχούβειαν, ούχέτι άφώβιν. οΖ τε * 
ονν Ά&ΎΐναΙοί τούζ πρέϋβεΐξ Μβχερ έπεβτάΧη χατείχον, 
χαΐ ό Θεμιβτοχλής ίπελΟ-ό}ν τοις Ααχεδαιμονίοΐζ έν- 
ταν&α δή φανε\ρ&ς εΐπεν δτι η μίν πόλΐζ βφών τε- ι 
τΐίχιβτκι ^ίτ; ωύτε ικανή είναι ΰφζειν τους ίνοίκοννταί, 

15 ΐί δ'έ τι {ΐοΰλοιται, ^^αxΐ6αιμόνιοι ^ οί ^νμμαχαι 
πρεββΐνεβ&αι Λαρό βφας^ ώξ προς διαγιγνώβχοντας 
τό λοϋτόν Ιέναι- τά τε βψίβιν αύτοΐζ %νμψορα καΐ τα 
χοινά. τ'ήν τε γάρ πάλιν δτί | ίδάχει έχλιπείν αμει- ^ 
νον είναι χαΐ έζ τάξ νικϋς έββ'ήναι, &νευ έχείνον 

20 [^ςοαβαν] γνόντεζ τολμ^βαι, χαί 30α αΰ μετ' έχείνων 
βονλενεΰ&αι^ ο'ί)δεν}>ξ νβτεροι γνώμ'ξΐ φανηναι. δοχείν β 
οιιν βψίθι χαΐ ννν αμεινον ΐίναι τήν έαντ&ν πόλιν 
τεΐχοξ εχειν, χαΐ 13{(^ τοΙς πολίταις χαί ίς \ τονς %άν- ιι 
τκδ ^νμμάχονς ώφείψώτερον Ιβεύ&αΐ' ού γαρ οΙόν τ' ϊ 

25 είναι μη από αντιπάλου παραβχενη^ 6μοϊόν τι ή ΐβον 3 άναγγίίοϋαι ν. άπαγν^ίοΰπί 1> βΐ διιϊΑ. 8. ν. τία^άγια&αι, 
5 Μΐιύων οα. Ιι6χ. νιιι<1ο1>. 91 8 άγγίλοντις Β 1% ύ 

ε, 0Π1. Ι) 13 αψών Ι) αυτών ο 14 ίνοικονντας ίν αύτη Κ 
1β Λρίββίύοντίί Ο || πρίις βιαγιγνάακοντας ΑΟΕΡ προ3«ϊ- 

γιγνάακοννας ΒϋΜ 17 ίέναι ΐ ^ ξνμψΐροττα β 20 Ιψα- 
σαν άβΐ. Κι. 21 ούίέκ Ε 1| %ΰτί(/ον αοάά., οογγ. ί,β 
ΗΙ3Τ0Ε. Ι,ΙΒ. Ι Κ3— 93. «9 

κοιν6ν βονίεύΐβ&αι. ΐ; πάντας ονν άτείχίβτονζ 
εφη χρηναί ^νμμαχείν ^ χαΐ τάβε νομίζείν 6ρ&ώς εχειν. 
ο1 ίέ Ααχεδαιμόνιοί άκονβαντες οργίιν μ^ν φα\νε 
ούη έποιονντο τοί^ Ά&ηναίο[-5 (ούίέ γαρ έιιΐ χωί,τίμ^, 
ί ίΐλά γνώμης παραινεθεί δ•^^εν τω κοινώ έπρεΰβΐΐ 
ΐίκνΐο, &μα ίΐ χαΐ πραβφιλείς ^ντεζ ίν τφ τ6τΒ διά 
ϊφί ές τ6ν Λίηίον προΟ-υμίαν τά μάλιβτα αύτοίς 
ετύγχαναν)-, τηζ μεντοί βονλ-ήβεως άμαρτάνοντες άΟή- 
Ιαζ Ι ίχθ-οντο. οϊ τε πρέββεις έχατβριην άπηλ&ον ίπ' ι 
οίχον άνεπικίτ^τας. τούτφ τφ τρόπω οί Ά&ηναΐοι τήνΒί 
«όλιν έτΐίχιβαν ίν ολίγψ χρόνψ, χαΐ δ'ήίη ή οίχοδο- ! 
μία έτι «κί ννν έατιν 5τι κατά σπουδήν έγένετο. οΐ 
γάρ Φ^μ^Αιοί παντοίων | λΙ^ων ■υπόκεινται χαΐ ού κ 
%ννΒΐργαβμεναιν εβτιν ^;, άλλ' ώζ εκαβτόν ποτέ αροβ- 
έφερον, πολλαί τ ε βτήλαί άπ6 βημάτων καΐ λί&οι 
ύργαϋμίνοι ίγχατελέγηβαν. μείζων γάρ & περίβολος 
χανταχ-ϋ ί^ήχϋ^ της πόλεως, χαΐ ΰιά τοντο πάντα 
ομοίως χινονντες ^ρΐείγοντο. ίπειβε δί χαι \ τον Πει- ^^^Μ 
φαιωξ τά Ιοιπά ό Θεμιατοχλ^ς οίκοδομείν (-ίιπηρχτα 
Λ' αύτοϋ πρότερον έπΙ τηξ ίχείνον άρχήζ ^5 χατ' 
ίνααηίιν 'Α%ΎΐναΙοΐ5 ηρΐ,ε), νομίξων τό τ ε χωρίον 
χαλόν είναι λιμένας έχον τρεΙς αυτοφυείς^ χαΐ αυτούς 
Ι ναντιχούξ γεγενημενους μέγα προφερειν ίζ το χτ'ή- ι 
βαβ&αι δύναμιν (της γάρ ίή ϋ^αλάβϋης πρώτος ίτάλ- * 
μηβεν εΙπεΙν ώς άν&εχτέα ίβτΐ), καΐ τήν άρχ^ιν ενίΗ>ς 
ξΛ>γ*'^ΐ<1κεύαξεν. χαΐ φχοδόμηΟαν τη ίχείνον γνώμ•^ β | 
τδ πάχος ταν τείχονς ^περ ννν ετι δηλόν ίϋτι περί 
τό» Πειραιά ■ | δύο γάρ αμαξαι ίναντίαι άλλ^λαις τους ι»Μ 10 οΓ 0Π1. Ο [β] 14 &1λας κ \\ ϊκααΐάν Ο Ηαατοί ΙιΟ 88 ΤΐπΤ0ΥΒΙΒ13 ^Η 

έχεΐνο3 χελεύεί αύτοϋς μή λύγοίξ μδλλον παράγεβ&άι. 
ί) πΐμψαι βφών αύτ&ν &νδρας οΐτινις χρηβτοί χαΐ 
ΛίΟτ&ς άναγγίλονβί ΰχεψάμενοι. άπαβτίλλονβιν ονν, * 
χαΐ Ι περί α-ΰτών 6 Θεμιβτοχλης τοϊξ ΆΟτιναίοίξ κρύψα μ 
5 πέμπει [χελενων] ώξ Ύίχιβτα έπι,φανώζ χαταβχείν χαΐ 
μή άψείνα,ι πρΧν αν αύταϊ πάλιν χομιβ&βιβιν {^δη γαρ 
χαΐ ^χον αϊιτψ οί ^νμ%^έββεις^ '^βρώνιχός τε ό Αυβι- 
χλέονς χαΐ '^ριβτείδ-ης 6 ^ν&ιμάχον^ άγγέλλοντες εχειν 
Ιχανώς το \ τείχος)" έφοβείτο γάρ μή οί ^ί^^xεδαιμόνιοι^^ 

10 βψ&ς, 6πότε ΰαψως άχονβειαν, οϋκΕΐι άψώιίιν. οΕ τε * 
ούν ΆθΎ/ναΙοι τους πρέθβεις ωβαερ έπεβτάλη χΐΐτεΐχον, 
καΐ ό Θεμιατοχλης έπεΧ&ων τοις Ακχεδαιμονίοις έν- 
ταν&α όή φανε\ρ&ς ειπεν οτι ή μεν πόΧις βφών τε- & 
τείχιβτκι '^δη &βτ£ ίκκνή εϊναι βφζειν Γοϋ^ ίνοίχονντας, 

15 εΐ δέ τι βούλονται. Ααχεδαιμόνιοι ^ οί ξύμμαχοι 
πρεββεύεβ&αι παρά βψα^^ ώε πρας διαγιγνώβχοντας 
το λοιπόν ίέναι τά τε βφίύιν αύτοϊς Σύμφορα χαΐ τά 
χοινά. την τε γκρ πάλιν 5τε | έδόχει ίχλιπεϊν &μει- ϊη 
νον είναι χαΐ ες τάς νανς έββίΐνιχι, ανεν ίχείνιον 

20 [ίφαβαν] γνόντες τολμί^βαι, χαΐ ϋβα κί μετ' εκείνων 
βονλενεβ9•αι, ούίϊϊ'05 ύστεροι γνώμτ} ψανίίναι. δοχείν β 
οίν βψίαι χίά. ννν αμεινον είναι τι^ν έαντ&ν πόλιν 
τείχος εχειν^ χαΐ Ιδία τοις πολ(ταις χαΐ ές \ τους πάν- 15 
τας ^νμμάχους ώφεΙίμώτ£ρον ίβεβ&αΐ' ού γάρ οιόν τ' ι 

25 είναι μίι άπί) ίίντιπκλου παραβχενής δμοΐόν τι ^ ίΠον 3 άναγγιΐοΐχα κ άπαγγιΧοναι ί» θΐ 5ιιί<1. β. ν. παράγεα&αι 

6 χίΐΐύοιν οιη. Ι,βχ. Υιηθοί). 91 8 άγγέΐοντίί Β 12 ΰ 

οηι. 1> 13 αψών Ι> αίηαιν ο 14 ίναικονντας ίν αυτί) κ 

1Θ πρΐΰβίνονΐίί Ο II ηρίις ίιαγιγνάαΐΛανταε ΑΟΕΡ προβια- 

^ιγνώανιονΐαξ ΒΟΜ 17 ίΐναι Ρ || ^νμχρίζοντα 6 20 ΐψα- 

σαν άβΐ Κγ. 31 ού$\ν Ε || ^βτιι/ον Μΐϋ., ΟΟΓΤ, ^^ 

ρ3ί αυτών Ο 28 ταύς ποίίτα^ ? 
οΓχου ανΕΛί 

ϋπιτβχίϊ ^^'' 
Ιμοίωζ κ*«" 

ι ί" κύτοΌ ^ 
ίνιαντον ^ 90 ΤΗΙΐσΤ0Π)Ι8 

λ£&ον£ έπηγον, ίντοξ ό} οϋ« χάλίξ οντε πηλύς ^ν, 
άΙΙά ξννωχοδομημΐνοι, μειικλοι λί&οι χαΐ ίντομ^ 
ίγγώνιοι^ βιόήρψ προς άΧΙ-ήΧονξ τά ^ξα&εν χαΐ μο- 
ίύβΰα δΐδεμένοί. τό ίΐ νψος ¥)μίβν μάίιβτα ΙτΕίέβ&η 
6 ον διενοίΐτο. ί/ϊοϊίλΐτο γάρ τω \ μδγΒ&ΐΐ χαΐ χ&. χάχδί % 
άφιβτάναί τάς τ&ν πολΐμ^ων έπιβονλά^ι άν&ρώπαν τε 
ένόμίζεν δλ(γων χαΐ των αχρειότατων άρκέβειν τ•ί}ν 
ψνλαχ-ήν, τους δ' αλλονς ες τάζ νανς έββ'ήβ£β9αι. 
ταΐς γαρ νανβΐ μάλιβτα χροβέχειτο, Ιδών, ώς ίμοί ' 

10 δοχεί, της βαΰιλεως βτρατι&ς την χκτά \ &άλαββαν ία 
^φοιΐαν ενπορωτεραν ττ^ς χατά γην ονβαν' τόν τε 
Πειραιά ώψελψώτερον ένόμιξε τήξ ανω Λόίεως^ χαΐ 
ποΧλάχις γοΓ^ Ά&τιναΙοΐζ πκρηνει, ην &ρα ποτί χατά 
γην βιαβ&ωαι, χαταβάντκξ ίς αύτον ταΐς νανΰΐ «ρόί 

16 απαντάς άν&ίΰταα&αι. Ά&ηναϊοί μεν ονν όντως ίτει- 8 
\χίβ&ηΰαν χαΐ ταίλα χιηεαχενκζοντο δ•ύ&νς μετά τ^ ϊ£ 
Μήδων άναχώρηβιν, 

Πανβανίας δε δ Κίεομβρότον ίχ ^άαxεδαίμονος9^ 
ΰτρατηγύξ τών Έλί-ήνων ίξεπέμφ&Ί} μετά είχοβι νέων 

20 άπ'ο ΠεΙοποννήβον ξννέπλεον δε καΐ Αθηναίοι τριά- 
\χοντα νανβΐ χαΐ των ΗΙΧων ξνμμάχων πλη&ος. χαΐ '^ 
ίατράτενβαν ίς Κύπρον χαΧ αντη^ τά %οΧΧά χατε- 
βτρέ-ψαντο^ χαΐ νβτερον ίς ^Άνζάντιαν Μήδων εχόντων 
χαΐ έ^ΐπολιόρχηόαν. ίν ττίδε <^ίΐ> τ^ -^γεμονί^ ίίίηβ6 

25 [ίέ] βιαίον Άντος αύτον οι τε αλΧοί "ΕΧΧηνες ΐίχΦοντο 
χαΐ ονχ ¥ιχιβτα \ οί "Ιωνις χαΐ ϋΰοί άπ6 βαβιΧέωξ μ 
νεωοτι ηΧεν&έρωντο' φοιτ&ντές τε προς τους Ά&η- 

Ιζόΐηξβ 2ίντομίί(,ι)Α¥ΰίΙΙ ΖίγγόνιοιΟ 3— 4 (ΐοΐίβίω 
^ΒΕ 9 προπ^χΕί+ιο Α 10 ατ^ατείαςΟ 13 ποΧΙάν,ΐίΙ «οΙλϊ)Ε(ϊ) 
Β 14 χαταβάνΐΒξ β 20 καΐ οί Ά&ιιναίοι Μ 24 ^ε Βΐ1<ϋ(1ί 
«Λ άί Οία. ιΐθΐβτ. ίβ χαΐ Μ 21 βι^. τοϊε ϊιΧλουϊ Ά!Μϊ>'»ί<<ΐ''ί Β ΗΙ8Τ0Κ. Ι.ΙΒ. Ι 94— 9β. 91 αυτούς '^γί\μόνας ϋφων γίγνεβΟ^ί 
ιό %νγγίνίς χαΐ Πανβανί^ μη ίπιτρέπειν, ί^ν χσυ βιά- 
ξητια. οί ίϊ Ά&ηναΐοι έδέ^αντό τΐ τονς Ιόγονς χαΐ ΐ 
Χ(1οαεΐχον τήν γνώμην ώς ού ΛΒριοψόμίνοι τάλλά τε 

• χατκβτηβόμενα ^ φαίνοιτα δριβτα | αντοίζ. εν τοντφ ^ 
ίέ οί Ααχεόΐίΐμόνιοι μετεπέμποντο Πανβανίαν άναχρι- 
νονντες &ν περί ^πι;ν•&(ίνονΓθ " χαΐ γάρ αδικία πολλή ι 
χοΛ'ϊίγορεϊτο αύτον ύπό τών Ελλήνων των άφιχνον- | 
μένιαν, χαΐ τυραννίδας μάλλον ίψαίνετο μέμηβΐζ ή 
ύτ^ατηγία. ^υνεβη τε αύτώ χαλεΐβ&α( τε αμα | χαΐ *^ 
τούϊ ξνμμάχονς τω εκείνον εχ&εί παρ' '^^ναίονς 
μεταχά^αβ&αι πλί/ν τ&ν άηό ΤΙελοποννήβον βτρατια- 
τών. ίλ&ών ίέ ^? Ααχεδκίμονκ των μίν Ιδ£φ πρόζ β 
τινιχς αδικημάτων ι^ύβ-υνθ^, τά ίέ μέγιβτα απολύεται 

Β μή άδικεΐν' χαττ^γορεΐτο ίϊ αντον οϋχ Ύ^χιβτα μ•ηδι- 
ύμόζ χαΐ \ ίδόχει ααφέβτατον είναι, χαΐ εκείνον μεν ^ 
ούχετι ίχχέμπονΰιν ορχοντα, ^όρχιν ίέ χαΐ αλλονξ 
τινάς μιτ' «ΐτοϋ βτρατιάν έχοντας ού πολλ'ήν οίς 
ούχίτί έψίεβαν οί ξΰ/ιμαχοι τήν ή^'ΐμονι'αΐ'. οί 3έ ι 

Ο αΐϋ&όμενοι άπ^λθ•ον, χαΐ αλλονς ο^xΕ^^ νβτερον ίξ,- 
έχιμ-ψαν οί ^^αχθδαψόνιοι, \ φο^ούίίΐνοι ζμίν"^ μή κ 
βψίβιν οί ^ξΐίίιτίΕ χείρονς γίγνωνται, όπερ χαΐ έν τφ 
Πνοίβανί^ ένεϊδον, άπαλλα^είοντες όί χαΐ τον Μηδι- 
χον Λολεμου χαΐ τοϋζ Ά&ηναίονξ νομι'ξοντΐ^ Ιχανονς 
ί%ι\γεΙθ&αι χαΐ βψίβιν ίν τφ τότί παρόντι ίπιτηδείονς. 
χαραλαβόντες δι οί Ά^νκΖοι τήν | ■ήγεμονίαν τοντψ^ 

γίϊνία9αι Ο γίνέαϋ-αι Ι» [Ο] 4 τ^ γνώμη Ο [Ο] 

ίατηαάμινοί ΑΒΟΕΓ κτψάμινοι Μ [Ο] 9 ή Ε •' - 

... > Κ^ *,..« #1 Λ ρ ϋ^ Μ ία ,τ^^^^^ί^.. ι εοηϊ. ΟΙΟΕΕβη 

*ΪΕ Η 1θ χ^ιν ο 
α οΑΒΕΜ Ιβνραχίώ 
—21 ίπ£(*φο!» 6 92 ΤΗϋαΤϋΙΒΙΒ 

τω τρόποι έχόνταιν νών ^νμμάχων βιά τί» ΙΙανβανΙου 
μίίος, ίτα^αν βζ τε ίβεί παρέχειν των %όλΐα3ν χ^^^ματα 
αροξ τ'όν βάρβαρον χαΐ ας νανς' πρόΰχημα γάρ ήν 
άμννεβ&αι ών ίπκ&ον 8'^οννταζ τ^ιν βαβιλίως χώραυ. 
ο χαΐ Έλλψοταμ^^!ι τότε πρώτον Ά&η\ναίοΐ5 χατ^βτη % 
αρχή, οι ίδέχοντα τον ψόρον' οϋτω γάρ ώνομάβ9ΐ] 
των χρημάτων ή φορά. ^ν ί' δ πρώτοζ φόρος ταχ&είς 
τετραχόβικ τάλαντα χαί ίξφίοντα, ταμκΐόν τε ^ηλος 
ι^ν αύτοίς χαΐ κί ξννοδοί ές τό ίερ'ον ίγίγνοντο. 

10 Ηγούμενοι ίέ αυτονόμων το πρώτον τ&ν ί,νμ\μ-ά~^^ 
χαν χαΐ άπο χοινών ^ννόδων βονλενόντων τοΰάδε 
Ι έπίΐλ&ον πολέμω τε χαΐ διαχειρίβει πραγμάτων με- 71 
ταξύ τονδε τον πολϊμον ααΐ Γοϋ Μηδιχον, & ίγένετο 
προς τΐ τον βάρβαρον αύτοΐς χαΐ πρ6ς τοΐι^ βψετέρονς 

Ιδ ^μμάχονς νεωτερίζοντας χαΐ Πελοποννηβίων τους αΐε'ι 
προα\τνγ%άνοντας ίν ίχάβτω. ίγραψα ίέ αυτά χαΐ ^^ 
νί(ν ίκβολ-^ν τον λόγου ίποιηοάμην διά τόδε, 3τη τοΙς 
πρί) ίμον απαβιν εχλιπίς τοΰτο ^ν τό χωρίον χαΐ ί} 
τά προ τϋ>ν Μηδικών ΈΧληνιχά ξννετίΟ-ιβαν ^ αντά 

20 τά Μηδικά" τούτων ίέ οιτπερ χαΐ ί^-ψατο ίν τί} Αττική 
%νγγρκψΎΐ \ Ελλάνικος, βραχέως τβ καΐ τοΙς χριίνοΐί ίο 
ούχ άχριβώς έπεμνηβ&η' αμα ίΐ χαΐ της άρχης άπα- - 
ίίΐξίν έχει της των '^ί^ηναίων ίν ο'ΐψ τρόπψ χατέβτη. 
Πρώτον μίν Ήιόνα τήν ίπΐ Στρνμόνι Μ-ήδων^^ 

2& ίχόντων 3^ολ^^^x^^^ ειΐον καΙ ήνδραπόδιβαν Κίμωνος 
τοΰ Ι Μιλτιάδον ατρατηγοϋντος, ίπειτα Σχϋρον τήν έν 1* 
τψ Αίγαίψ νηβον, ην φχουν /^Ιόλοπες, [ήνΐρκπίί ίιβαν] 3 Λ/ΐόπαιτιμα Β 4 &μννίσ&αι Κ αί δΐΐί(1. 8. ν. Έ}Χ•ηνοταμ£αί 
άμύναα&αι 1> Ι τήν τοΰ βαπιΧέαις Ο 5 ΈΐΙηνοταμΙα+ Ε 9 αί 
οία. κΜ 13 ά/αζιιρήαει ΑΒΟ 13 Ιγίνοηο Μ 18 Μεμϊκ Ε ΗΙδΤΟΕ. ίϊΒ. ι «Τ— 100. 93 . φκιβαν ούτοι. %ρ6ξ ίί Κα^νβτΙονξ αύτοϊς ανεν •' 
&λλων Ενβοέων πόλεμος ίγένετο , χαΐ χρόνω 
Ι^ννέβηΟαν χαθ' όμοΐογίαν. Να^ίοις όί άποβτ&βι μ.ΐτά 
ταϋτα ί«ο\λέμ.7ΐααν χαϊ πολιορκία παρεβτήβαντο. πρώτη ίο 

Β « αΰτη πόΐίς ^νμμαχϊζ παρά το χα&εβτηχόζ έδονλώ^, 
Ιχειτα 8ί χαϊ των άλλων άς ίχάβτη [^ννέβη]. αΜαι99 
α &λλαι τε ■^βαν τών άποβτάϋεαν χαΐ μέγιβται, αΐ 
τών φόρων χαΐ νεών εχδειαι, χκΐ λιποβτράτίον εΐ τψ 
ίγένετο' οί γαρ \ Αθηναίοι, ακριβώς επραββον καΐ λν- 

Ο αηροί ^5κν ούχ εΐω^όΰιν όύΰί βονλομένοις ταλαι- 
ηωρείν προϋάγοντεξ τκ^ άνάγχας, ^βαν δέ πως καΙ 
είλως οί '^ί&ηΐΜίοι οΰχ^η άμοίω^ ίν ί^βον^ άρχοντες^ 
χαΙ οντε ξννεβτράτενον άπ6 τον ΐβον ρ^όίόν τ ε 
χ(}θβάγεβ%•αι ^ν αύτοΐζ τούζ \ άψι,βταμένονς' ων αύτοΙ 

6 αί'τωί ί^ίίΐΌντο οί ξύμμαχοΐ' διά γαρ τήν άπόχνηιίίν 8 
ταότην των βτρατειών οί πλείονζ αυτών, ίνα μγ] άχ' 
οίκου ώβι, χρ'ήματα Ιτά^αντο άντΙ τ&ν νε&ν το Ιχνού- 
μενον άνάλωμα φερειν, χαΐ τοις μίν Ά&ηναίοις ΐ3ΐ5|£Τ0 
το ναντιχόν άαό τής δαπάντ/ς \ ί^ν έχΐϊνοι. ^νμφέροιεν, 

Ο αύτοΙ δ4, {)πότε άποβταϊεν^ άπαράβχενοι χκΐ ΐίιτΕίροι 
^5 τον πάλεμον χα&ίβταντο. 

Ι Έγένετο δϊ μετά ταϋτα χαΐ ή ίπ' Εύρνμάδοντί^^ 
«οταμψ [έν ΠαμψνλΙα] πεζομαχία χαΐ ναυμαχία '^ί&η- 
ναίων καΐ των %νμμά%ων αρί>ξ Μήδονς, χαϊ ένίχων 

6 τ^ ϋώτ^ '^μέρο: αμφότερα ^^ί&ηναΐοί Κίμωνος τον ΜιΧ- 
τΐάδον Ι βτρατηγονντος, χαΐ ειλον τρί'ήρεις Φοινίχων 

ί ωχηυιιιι Γ ΒΐιρπιβΟΓ, Β,^ Β ΕΜάοιιιι Α || ξννέβη ηοπ 

Ιύφ.^ βΰΐιοί, {άπ6 κοινού- ίΒονΧώϋιι\ άβΐ. Κτ. Τ μέγιοτα Β 

8 Ιιποοτοάτιον ΟΜ ΙιΐΛοαχ^άτιον ΑΒΕΟ- λοικοατράτιον Ε 
11 πφοααγονζΒς ΟΜ π^οααγαγόντις ΑΒΕΪ'[0] Ιδ'οΕ 1 

Οίη. Β 16 υτραιιώ» Μ 16—17 άποικοι Ε 30 έκα«αι Ο 
.Μ ίν ΠαμψνΙί^ Οία. Μ ] 

1 1 94 ΤΗϋϋΥΒ1ϋΙ8 

χαΐ διέψ&ειρκν τάξ χάβας ίς διαχοβίας. χρόνω δέ ■ 
ϋατί^ον ξυνέβη Θαβίονς αυτών ά:το(ίτήΐΌ;[ δίδνεχ&^ν- 
τκξ περί των ίν τι] άντιπ^^ας ©Ρ9'χπ εμπορίων χαΐ 
τοϋ μΐτάλλον, ίί έν^μοντο. χαΐ νανάΐ μίν έπΙ Θάβον 
6 πλΒνβαντις οΐ \ Ά&τ]ναϊοι νανμαχί^ έχράττιβαν χαϊ ίζ ίο 
τί^ν γην άπεβηβαν έαΐ δί Στρυμόνα πέμψαΊηΐς > 
μνρίονς οΐχήτορας αυτών χαΐ τών ξνμμάχων ύπο τους 
αντονς χρόνους, ώξ οίκιοϋντες τάς τότε χαΧουμ4νας 
Εννέα ()6ούξ, νΰν 6^ Άμψίπολιν , τ&ν μ\ν Εννέα 

10 ίίδών αΰταΐ ίχράτηααν, ϋς είχον \ Ήδωνοί, προεί&όν- α 
τες ίέ τ^5 Θρφχης ίς μεβόγειαν διεψ&άρηβαν ίν 
^ραβηβχψ ττι Ήδωνίχΐ] ίτπό των Θρφι&ν Συμπάντων 
οΐς πολέμιον ^ν τό χωρίον [αί Εννέα {>δοϊ\ χτιζόμενον. 
Θάΰιοι δί νιχΎΐ&έντεζ μκχϊ) χαϊ «ολίορχοΰμενοί Ααχε-\0\. 

15 δαιμονίονξ έπίχα-ΙοΐίνΓΟ χαΐ ίπαμύνειν \ έχέΧευον έΰβα- ιο 
λόντας ίς τήν '^ττιχήν. οί ίέ ύπέΰχοντο μίν χρΰψα β 
τών '^&"ΐινα(ων χαϊ εμελΧον, διεχωλύ^βαν δΐ ύπό 
τον γενομένου Βίΐδμοϋ, ίν ω χαΐ οί Εΐίατε^ αύτοΐζ 
χαΐ τών περιοίκων Θουριάταί τε χαϊ ^ίί&κιηδ ^5 'Ι^ώ- 

30 μτ^ν άπεΰτηβαν. πίείβτοι- δι τών ΕΙλώτων ^^ΐΊ/οντο 
Ι οί τών παλαιών Μεββηνίων τότε δονΧω&έντων από- ιε 
ΤΌϊΌΐ' 17 "ί'ί ΜεβΰήνίΟί έχλή&ηβαν οί πάντες, προς < 
μίν ονν τους έν 'Ι&ώμ^ πόλεμος χα&ειβτήχει Ααχε- 
δαιμονίοις' Θάΰιοι δε τρίτψ ετει «ολιορχούμενοι ώμο- 

35 λόγηΟαν Ά&Ύΐναίοις τεΙχός τε χα&ελόντες χαϊ ναϋς 
παραδόντες, \ χρήματα τε 5ΰα ίδει άποδοΰναι αντίχα ία 

1 Ις τ&ε διακοαίας Α Β || ιέ ο τε 1) 3 Ιν τ^ οτα. κ 7 αυτών 
βοάά. 8 ο^κΕίοΟίΊίΐ: ΕΡΜ 12 ^Ιςαβίαχω Ο ^ραμ^ακιαι Β 
13 Βθοίυβα άβΐ. ϋο\>6ί \\ Ίΐτίζάμινον] ον ίη 1ί(ί. Ο 14 μάχη β 
μί^οΐΒ Ι» 15 έπαμύριιν « ΐπαμΐΐΊΐι Ιι 15~1β ίοθο- 

^ο'/τβ-ί- Β 19 παρι/ίχωρ ϊΕ || Αΐ9ίΐΪ5 εΕΓΜ Αί&νιιίί ΑΒ 11 

/ίΐ'ΰ 33 ο£ν οω. Ι»0, &ιϋ. Οι ΗΙ8Τ0Η- Ι.ΙΒ. Ι 101—103- 95 ταξάμΐνοι χαΐ τό λοίχον φίρΐΐν, τψι τε ^ΛΒίςον χαϊ 

ιό μέταλλον αφέντες. 

ΑαχΒδαιμόνίΟί ίί', 6}ς «ύτοϊς «ρΙ>ς τούξ ίν Ίθ-ώμ^ιΚϋ 
ίμηχύνετο 6 %όλεμος^ αίΐον^ τε εχεχαλέΐίαντο ζνμμά- 
6 \χονξ χαΐ Άβ^ναίονζ' οι ί' ηλ&ον Κίμωνος βτρατη-ΐΆ 
ΪΌΰντοί πλή&ει ούκ {)Χίγψ. μάΧιβτα ό' αυτούς ίπεχα- * 
ίεααντο, οτι τίίχομκ^^εϊν έβόχονν δννατοί είναι, τ^ς 
ίέ πολιορκίας μαχρ&ς χα&εβτηκνίας τοΐίτου έν9ε& 
έφιχίνε\το• βία: γά^ κν είλαν τ6 χωρίον, χαΐ διαφορά^ 

ίο άί τίίντϊ]5 της βτρατίίας χ^&τον Ααχεδαιμονίοις χαΐ 

Ά%7ΐναίοις φανερά ίγένετο. αΐ γάρ Λαχεδαιμόνιοι, 

έτεειδ^ι το χωρίον [/ϊίςί] "'^Χ ^λίβχετο, δείβαντεξ των 

Ά&ηναίων τ6 τολμηρών και η) ν νεωτεροχοιίαν, χαί 

άλΙοψύΧονς αμα \ -ίιγηβάμενοι, μ-ή τι, ^ν παραμείναβιν, ιβ 

ΐαί) των εν Ί&ώμχι πειβ&έντες νεωτερίβωβι, μόνους 

%&ν ^νμμάχων απέπεμψαν, τ-ήν μίν ίποφίαν ού δη- 

λονντες, είπόντες ίέ οτι ούδεν προοδέονται α•ΰτών 

$τΐ. οί ί' ^Α&ηναΙοι ίγνωβαν ονχ ίπΐ τφ βείτίονι * 

Ιόγω άποπεμπόμενοί, άλ\λά τινο^ νπόπτον γενομένου, ιβ 

τιαΐ δεινόν ποιηόάμενοι χαΐ ούκ ά^ιώβαντες νπό Αα- 

ιαδαιμονίων τοϋτο πα&έίν, ΐύΟνς ίπειδτ) άνεχώρηβαν, 

αφέντες τήν γενομένην έπΙ τω Μι^ίρ ϊ,νμμαχίαν πρίις 

κ&τούς ^Αργείοις τοις έχείνων αολεμίοις ξΰμμαχοΓ 

ίγένοντο, χαΐ προς Θεββαλονς \ ϋμα άμψοτέροις οΐ » 

■6 κ&τοί ^ρχοι χώ. %υμμαχΙ<ί κατέΰτη. οΐ δ' ίν '1&ώμ0θίί 

δεχάτψ ίτει, ά>ς ούκετι ίίτίναντο άντέχειν, ^ννέβηβαν 

προς τονς Ααχεδαιμονίονς έφ' φ έξίαβιν έχ Πελοπον- 1 της ά^ίβη. τοίς ΰΐ) 10 ατρατιίαε Ο βτρατί&ί 1> [Ο] 

12 βία Αΐ\. Εγ. II βηααντις Β 16 νίοιίΕροπαιι)- 

ίι Ο^ 18 οΓ 3'] ούδ' Ο II ίγναααν Οίη. ΑΒί" 87 ίψ' 1 96 ΤΗυοτϋΐοΐδ νήαον ύπόϋχονίοι χαΐ μ-ηΰέποτε ίχιβηβονται αύτηξ' 
^ν 3ε τις άλίβχηταί, τον λαβόντος \ είναι ίονίον. ^ν 
όέ τι χαΐ χρηβτ•ή^ιον τοΙς Ααχΐδαψονίοις Πν&ιχον 
προ τον, τόν Ιχέτην τοϋ .τ^ιος τον 'Ι&ωμήτα «ψιέναί. 
δ έξήλθΌν ίε αντοί χαΐ παϊδίς χαΐ γνναΐχες, καΐ κίτούς 3 
οι Άϋ"ΐιναΙοι δεξάμενοι χκτά ίχ&οζ 1\0η τό Ααχεδαι- 
μον(ων ίς Ναύπαχτον χατφχιβαν, ί^ν ϊ'τυίχον τ^ρηχότΐς 3ϋ 
νεωβτΐ Αοχρών τ&ν 'Οξολάν εχόντων, π^οβεχώρ-ηόαν * 
ίέ χαΐ Μεγάλης 'Α&ηναίοις ίς ξνμμ^ίχ^αν Ααχεδαιμο- 

10 νίων άποβτάντες, 8τ4 κ-ύτοΐιρ ΚορίνΟ-ιοι περί γτ^ς 
όρων πολέμσ} χατεΐχον. «κΐ εβχον ^Α&ηναίοί Μέγαρα 
χοά Πηγάζ, καΙ τά μαχρά τείχη φχοδόμηΰαν \ Με- 74 
γαρενβι τά άπί) της πόΐεως ίς Νίβαιαν χαΐ εψρούρονν 
αντοΐ. χ(ά Κοριν&ίοι.ς μεν ούχ ^χιβτα άπό τονδε το 

15 βψοδρόν μΐβος ^ρξκτο πρώτον ές Ά&ηναίονς γενεβ&αί. 

\ 'Ινκρως δε ό "Ψαμμτ^τίχον, Αίβνς, βαϋίλεύς Αί- 

βνων των προς ΑΙγύπτω., ορμώμενος έχ ΜκρεΙκς τΫ)ς 

■ίιπίρ Φιΐρου %όλεως άπίβτηβεν ΑΙγύπτον τά πΛείρ 

άπο (ϊαβιλίΊϊίϊ Άρτο^ερί,ον^ χαι αυτός ^ρχων γενόμενος 

20 Ά&νιναίονς έπηγάγετο. οί ίΐ (ετνχον γάρ ές Κύπρον 2 
ατρα\τενόμενοί νανβΐ διαχοβίαις αντών τε χαΐ τών κ 
^νμμάχων) ι^λθ-ον κπολιπόντες τ^ν Κύπρον, χαϊ άνα- 
πλεύααντες άπο &αλ^ϋ(ίη5 ές τον Νεΐλον τον τε πό- 
ταμου χρατονντες χαΐ τ^ης Μεμφιδος τών δύο μερών 

35 προς το τρίτον μέρος ο χα,λεϊταί Άενχόν τείχος έπο- 
λέμονν Ι ένιβαν δ% α^τό&ι Περβών χαί Μήδων οΊ υ 
χαταψνγόντες χαΐ ΑΙγνπνίων οί μή ^νναποοτάντες. 

1 ίίηΛί'ιι 6 II κύϊί] 6 2 άΚατίίταί Ο 4 Ί&οιμ-ιιτα Έ 

Ί&ά,μτιτα οΑΒΕΜ 6 οΐ οαχ. 1ι& 7 ιίρηιίύτιι Β 

11 ΐαχον] ιΙχονΟ ίΆΊναροί Ρ || Ψαμίΐιτίχον ΒΡΟ Π Μαρίας 
Ε 1β άπίαιηααν ΑΒ, οοιτ. Α, || Λΐ•ί<ΐΛχου οιη. Β 19 'νίριο- 
£ίρ§0« Α(?)0 '^ρταξέίξον ΒΕΤΟτΜ. Ϊ4 ιΐζΐιιοίϊτας Β 1 101 Η15Τ0Β, ΪΑΒ. Ι 104—105. 97 

Κο(}ΐν%1ονζ χαΐ Έπιδανρίονς /κΐχ») ίγένετο^ χαί ίνί- 
χων Κοςίν&ίοι. χκϊ νθτε^ον Αθηναίοι ένανμάχηβαν 
ίπΐ Κί\χ(}νφαλΐ£^ ΠΐλοποννηαΙων νανβέ^ χαΐ ίνίχαν » 
6 Ά&τιναΙοι. πολέμου ίέ χαταβτάντοξ ίτρό^ ^Ιγινήτας ' 
Άβ-ψιαΙοΐζ μετά ταηίτα νανμαχία γίγνεται έα' ΑΙγΙν^ 
μεγάλη Ά&^ναίιαν χαΐ ΑΙγιντ^τών {χαϊ οί Σύμμαχοι, 
ίχατί^οΐζ πκρήσαν), χαΐ ΐνίχων Ά&ηναΐοι, και νανς 
έβδομήχοντα ία\βάντΐς αντ&ν έζ τήν γψ/ άαε) 

Ιο βαν χαΐ έπολιόρχονν Αεαιχρήτονς τοϋ 2]'τρο^/3ου ϋτρα- 

τΐϊΤΌϋί/τοϊ. έπειτα ΠελοποννήβίΟί άμύνΐΐν βονλά- ■' 
, μενοι. ΑΙγινήταις ίς μίν ττ^ν Αϋγιναν τρίΜχοβΙονζ 
Ιαλίτας, πρότερον Κοριν&ίαν χαί Έπιδανρ(ων έπι- 
ίίΟϊίρουϊ, διεβίβαΰαν, τά δι &χρα τήί \ Γερανείαξ » 

Λ χατέλαβον χαΙ ές τήν Μεγαρίδσ. χατίβ-ηβαν Κορίν&ίοι 
μετά των ζνμμάχίον^ νομίζοντε^ άδννάτον^ εόεα&αι 
ΆίΗιναίον^ βοηϋ-εϊν τοΙς Μεγαρενβιν εν τ ε Αΐγ(ν^ 
άχαύϋης βτρατι&ς ΐΐολίής χαΐ έν ΑΙγύπτφ• τ^ν ίέ χαΐ 
βοη&ώβιν^ άπ' ΑΙγίνης άναβτ'^βΐβ&κι αυτούς, οί | ίί 

!0 Ά^ναΐοι τ6 μίν προς ΑΙγζντι βτράτευμα ονχ έχήνη- ^^ 
βαν, τών δ' έχ της πόλεως υπολοίπων οι τε πρεββύ- 
τατοι χαΐ οί νεώτατοι αψιχνοννται ίς τά Μέγαρα 
Μνρανίδον ϋτρκττιγονντος. χαί μάχ7)5 γενομένης ίϋορ- ' 
<(6που προς Κοριν&ίονς διεχρί&ηβαν άπ' αλλήλων, χαΐ 
Κ Ι ένόμιβαν αύτοΙ εχάτεροι ονχ ίλαϋϋον ίχειν έν τω ι 
ί(}γφ. χαΐ οί μίν Ά&ηνκΤοι. (ίχράτηβαν γάρ 8μως β 
μα^Λον) άπελϋ-όντων τών Κορι,ν&ίων τροπαΐον ίατη- 
ααν' οί δΐ Κορ(ν&ιοι χαχιξόμενοί 'ίπ!) τ&ν έν τ^ 
χόλει πρεαβντέρων χαΐ πκραβχενααάμενοι , ίιμέραις 10^* Ι 

» 

ι 

76 

Ι 1 \ί(-ίάΙψ Β 10 ^ίοκρόιοττρ ΟΕ || Στςνΐ^ον Β 14 Γίρα- 
νίαί ΑΒΕ 19 φοβη^ώοιν ΟΕ 23 ήμίΐ(αϊ οοϋ,, μιϊϊ. ΐ.» 
Γβα.ΗαάΒ.Ι. ΕΛ. αιΛοτ. Τ ί 96 τκυοΥΌΐΒίδ ^Η 

νήβον ύπίίβπονίοι χαΐ μ/ηδέποτ€ έπιβήβονταί αΐ>τ^ξ^^ 
ΐ}ν δέ τΐζ ίίλΙβΧΎΐται, τοΰ λαβύντοζ \ είναι δονλον. ην ^ 
δέ χι καϊ χρηβτήριον τοϊς ΑκχΐδαιμονΙοΐζ Πν&ιχον 
προ τοΐ, τόν Ιχέτην τον ^ιΌζ τον 'Ι&ωμήτα άψίέναι. 
5 ίξήλθΌν ιϊΐ κιιτοί χαΐ παΐδεζ χιά γννιάχΐξ, χαϊ αυτούς 3 
οί Ά%~ηναΙοι δι^άμΐνοι χατά ίχ&ος ί^δη γ6 Ααχεδω.- 
μονίιον έξ Ναύπαχτον χατφχιβαν, ^ν ίτν\χον ί^ρηχότες άο 
νεωβτΐ Ααχ(>ών των ^Οξολών εχόντων, ΐΐροΰεχώρηβαν 4 
ίϊ χκΐ Μεγαρής Ά^•ηνα(οις ές ί,νμμαχίκν Λαχεδαιμο- 

10 νιων άποβτάντΐξ, δτι α-ύτούξ Κορίν&ιοι ΐίερί γ^ς 
3ρων πολεμώ χατείχον. χαΐ ίβχον Ά9τ}ναϊοι Μέγαρα 
χαΐ Πηγάς, χιά τά μκχρά τείχη ώχοδόμηβαν \ Με- 74 
γαρενβι τά άπο τϊ}ς πόλεως ες Νίβαιαν χαί έψρονρονν 
αντοέ. χαΐ Κοριν&ίοις μϊν ούχ ^χιΰτα αχο τονδΐ το 

15 βφοβρόν μΐ0οξ ^ρξκτο χρ&τον ές Ά^ηναίονς γενεβ&αι. 

Ι Ίνάρωξ όί δ "^αμμητίχον^ Αίβυς, βαΰΐίενξ Αι-"^ 
βύων τ(5ν πρό? ΑΙγύπτφ, ορμώμενος ίκ Μκρείαζ της 
ίιπΐρ Φάρον πόλεως άπεβτηόεν ΑΙγύπτον τά πλείω 
άπο ^κβιΖε'οί Άρτο%ίρ%ον^ χαΐ κντος άρχων γενόμενος 

20 Ά&τιναίονς έπηγάγετο. οί ίϊ (ετυχον γάρ ες Κύπρον * 
βτρα\τενόμενοί νανβΐ δι,αχοβίαις αντών τε χαΐ τ&ν ίο 
ζνμμάχων) ^ί&ον άπολι,πόντΐς τί^ν Κύπρον, χαΐ άνα- 
πΧεύβαντες άπο &αλάαβ'ης ές τον Νεΐλον τοϋ τε πό- 
ταμου χρατονντες χαΐ της Μέμψιδος των 6ύο μερών 

26 προς τ'ο τρίτον μέρος 8 χαλείτκι Αενχον τείχος έπο- 
λ^μονν' \ ίνηβαν δ^ αύ-τόϋ•ί Περα&ν χαΐ Μήδων οί ΐ6 
χαταφνγόντες χαΐ ΑΙγνπτίων οί μή ^νναποβτάντες. 

1 μτιχίτι Ο || αΐτ^ (τ 2 άΐίακιται Ο 4 'ί&ιομη'ιο: Γ 

Ί9•άμ-ητα βΑΒΕΜ β οί οτα. ||»6 7 (Ιρηκότίς Β 

11 ίαχον] ίϊχον Ο 16 Ίνα^ος Γ || Ψαμμιτίχον ΒΓΟ 17 Μαρίας 
Ε 1β άπίστψαν ΑΒ, εογγ. Α, \ ΛΙινπτα^ οιη. Β 19 '^ρτο- ΗΙ8Τ0Κ Ι.ΙΒ. Ι 104—106, 97 

Α^Ύ^νκΙοις &\ νανβΐν άποβ&βιν έ^ Άλιάζ πρό^ΙΟΒ 
Κο^ιν^ίονξ χ<ά Έπίδκνρίονς μι^χη έγενΐτο, χαΐ ίνί- 
χων Κορίν&ιοί. χαΐ νΟτερον Ά&ηναΙοί ίνανμάχηΰαν 
έχΐ Κε\χρνφκλΐί^ Πελοποννηβίων ν<^νβί^ χαί ένίχων η 
ϊ '^θΎιναϊοι. ποίέμον ίέ χατκβτάντος πρό^ ΑΙγίνήταζ β 
^Α^ναίοί,ς μετά ταντκ ναυμαχία γίγνεται ίπ' ΑΙγίν^ 
μεγάλη 'Α%~τ(ναίων χαϊ ΑΙγι-νητ&ν (χαΐ οι ϊ,νμμαχοι 
έχατεροίξ ποίρ^Οίίΐ'), χαΐ ίνίχων Άϋ^ναΙοί, χαι νκϋξ 
έβδομήχοντίχ Ια\βόντΕξ κυτών ίί τήν γ^ν άπ^βη- «5 
βαν χαΐ έπολίόρχονν Αίωκράτονς τον ^^τρο/^ου βτρα- 
τηγονντος. έπειτα Πελοποννήβιοι άμννειν βονΧό- » 
μ£νοί ΑΙγίντ^ται,ς ίς μίν τήν ΑΙγιναν τριαχοβίονξ 
6πΐ£τα$, πρότερον Κοριν&Ιων και ΈχίδανρΙαν ίαι- 
χού(ΐου?, άιεβφαβαν, τα δι ίχχρκ τ^ζ \ Γερκνείας μ 
χανίλαβον χαΐ ίς τ-ήν Μεγαρίδκ χατίβ'ηίίαν Κορίνθιοι 
μίτά των ξνμμάχων, νομ£ζοντΐς άόννάτανς εβεα&αί 
Ά&ηναίονς βοη&είν τοΙς Μεγαρενβιν Ιν τε ΑΙγίν^ 
άαούβης ΰτρατιας %ολλ^ς χαΐ ίν ΑΙγνχτφ' ^ν ίί χαΐ 
/Ιοι^'δ'ώβΜ', ακ' ΑΙγίνηζ αναϋτ'ήβεβ&αι αΊιταύζ. οί | ίΐ βί 
Άβ-ηναΙοι τό μίν πρΙ>3 ΑΙγίντι ϋτράτενμα ούχ ίχΐ\νη- Τ5 
βαν, των δ' έχ της πόΐεως υπολοίπων οι τε πρεββύ- 
ϊοτοί χαΐ οΐ νεότατοι άψικνοννται ίς τά Μέγαρα 
Μνρανίδου βτρατΎίγονντος. χαι μάχτίί γενομένης ίβορ- ^ 
ράπον προς Κοριν^ίονς διεχφί&ηααν απ" άλλ'ήλων, χαΐ 
ι ένόμιβαν αντοί ίχατίροι ο-ύχ ελαββον ίχειν ίν 
1(ίγψ- χκϋ οί μ^ν Άϋτ}ναΙθί (ίχράτηααν γάρ 
μάλλον) άπελϋ-όντων των Κορινθίων τροπαΐονί 
βαν οί ί^ Κορίνθιοι χαχιξόμενοι ΐπό τώι 
Κββντέρων χαΐ παραβχεναβάμενοι 

10 Αίονίάτονς ΟΕ |[ Ζϊροϊ 
Βαόθ. 1. ΕΛ. Βιϊΐΐπ. 

■98 ΤΗϋΟΥΟΙΟΙδ 

ΰίΤΕρον βώδΐχα \ μάλιβτα έλ&όντί£ άν&ίβταβαν ιρο- ίο 
χαΐον χαί α^Γοί ώί νιΧ'ήβαντΒς. χαΐ οΐ Ά&τιναΙοι 
ίχβοηΟ••ήβαντΐς έχ τ&ν Μεγάρων τούζ τε το τροπαΐον 
Ιβτάντα^ βιαφ&ΒΪρονβί χαΐ τοις &λΙοΐ£ ξνμβαίόντβς 
6 ίχράτηβαν. οΐ δί νιχώμΐνοι. ύπίχώρονν, χαί τι κύτώϊΊΟβ 
μί^Οζ ούκ ολίγον προα\βίαβ&εν χαΙ διαμαρτον τ^ς ΐ6 
όίοϋ έΰίτΐίΰΐν έ'ς τον χωρίον Ιδιώτον, φ ΐτυχεν όρυγμα 
μέγα ΛΒρίΐΙργον χαΐ ονχ ^1/ ίξοίο^, οί δε 'Α&ϊ\ναΧοι * 
γνόντΐ3 χατά %ρόΰωπόν τε ΐΐργον τοίζ 6%λίταΐ5 «κι 

10 Λ((/ιβτηβαντΒς χνκλω τους ψιλονς χατέλίνβαν νίάντοζ 
τονζ ίβΐλ&άντκζ, χιΛ αά^Ός \ μέγα τοϋτο Κοριν&ίοΐζ ϊο 
έγένετο. το δε πλτΙ&οζ άνεχώρηβεν αύτοΐξ της βιρκ- 
τι&ς έπ' οίκου. 

"Ηρ^κντο δΐ χατά τους χρόνονς τούιου^ ίί^ί τάίΟΙ 

ία μαχρά τείχη Ά&ηναΙοι έ$ &άλαβααν οίχοδομείν, τά τε 
ΦάΙηρόνδε χαϊ τό έζ Πειραίά. χαϊ Φωχέων βτρατευ- 9 
Ιίάντων ές ^ωρι&ς την Ααχεδαιμονίαν μητρόζολιν, μ 
Βοών χαί Κντίνιον χαΐ Έρινεόν, χαΐ έλόντων εν τών 
πολίβμάτιαν τούτων οί Αοίχεδαιμόνιοι. Νιχομ'ήδονς τον 

20 Κλΐομβρότου ύπϊρ ΠΧειατοάναχτος τοϋ Πανϋανίον 
βαβίλέας, νέου 'όντος ετι, τ^γουμένον έβοή&ηβαν τοις 
^ια\ριεϋβιν έαντ&ν τε πενταχόϋίοις χαΐ χιλίοις δπλί- 3ο 
τοις χαΐ των %νμμάχων μνρίοις, χιά τους Φαχέκς 
όμολργί^ άνκγκάΰαντες άίΐοδονναι τ'ήν πάλιν άπεχώ- 

35 ρουν πάλιν, χαΐ χατά Άάλαββαν μίν αύτούζ, διά τον < 
Κριβαίον χόλπον εΐ ^ούΛοιντο περκιονβ&αι, Ά&ηναΙβΐ 1 ΰατιρον ίπ πι^γ^. Β, 3 ίχβι>•ήαΒντίς β ϋ 

■4 ΙομβαΙίόΐΈίί Ο 6 μίροί βΜ ιι μ^ροί ΑΒΕ ++μίρος ¥ 

7 ίι τοϋ ΒΟΕ 10 χατίΐίνααν οΜ ,ίατίΧνααν ΑΒΕΡ " 
νοϊ'ς Λορίϋ&ίοις Ο 1&. ίϊ %άΙααααν Ά^ναϊοι ί» 
Ε^α ΙΟΑ. χαί Μυ^Λα ϋΐ. ΰ ϊ αχντίνιαν Α 1Θ οΓ 
ί Η13Τ0Κ. ίίΒ. Ι ΙΟβ— 108, 99 ^Η 

νανβΐ ΐΐΐ\^ιπλενβαντίς εμιλί-ον χαλνβΒίν δίά δί ι^? Μ 
Γερ(^νε(α3 \ ούχ άβφαλίς αντοΓ^ έφαίνιτο '^^υαίανί^ 
ίχόνταν Μέγαρα χκΐ Πηγάς [πορδΰΐθ&κιΐ' δνβοόός τε 
}'ώρ ή ,Γί^άνΒία χαΐ έφρον^εϊτο αΐεΐ ύπο Ά&Τιναίιην, 
& χαΐ τότε ί^β&άνοντο αυτούς μέλλοντας χαΐ τανχ'^ χα- 
λ^βΐΐν. ΐίοξί ίϊ ι αύτοϊξ ίν Βοι-ωτοΙς περιμείναβι *^ 
ΰχέψ«ΰ9αι οτφ τρόπω άβφαλίΰτατα ^ικπο^ΐΐίβοΐ'ταΐι, ^Η 
τίι δ^ τι χαΐ άνόςεζ έπηγσν αύΕούί των ^Α&ϊΐναΙων ^Λ 
χρΰψα, ίλπίΰαντες δϊιμόν τε χαταπανβειν καΐ τά (ΐαχρά ^Β 

ίΟ ■^είχη οίχοδομονμενα. έβοή9•ηόίίν δε έπ' αύτοϋϊ οΐ 6 
'^ί&ηναΐοι πανδημεί χαΐ ^Αρ\γεΙων χΐΐιοί χαΐ των άλλων ίο 
ϊ^νμμάχων ώξ ί'καΰτοΐ' Σύμπαντες ίέ ίγενοντο τετ^α- 
χιΛχίλιοι χαΐ μύριοι, νομί&αντεξ ,ίϊ άπορεΙν_ οπτι δι- β 
^λ&ωβιν, ίπεβτράτενβαν αύτοίς, χαί τι χαΐ τον δ'>^μον 

16 χαταλνΰεως νποψί^. {β&ον δε χαΐ . Θεΰβαλ&ν Ιππης ι 
τοΙς Ά&ηναίοις χατά το ^νμμα\χιχ6ν, οι μ^τεατηβαν α 
έν τώ εργφ παρά τους Ααχεβαιμονίον^. γενομίντίξί^^ 
δϊ^τ^ξ μάχϊΐξ ίν Τανάγρα της Βοιωτίας ΙνΙχαν Ααχε- 
^ψ^νιοι χαΧ οί %νμμαχοι, χκΐ φόνοξ έγενετο άμφο- ϊ 

|Ϊ0 γβφων πολύζ. χαΐ Ααχεδαψόνιοι μίν % τή»* Μεγαρίθά* 
ίΐι^όντες χαΐ δενδροτομήβαντες πάλιν \ άπηλ&ον έπ' » 
οΓχον βιά Γερανείαζ χαϊ ίβ&μον' /ΐθ^ναΓοι 5ί 6εν- 
γέ<ΐ^ χαϊ εί^ηχοβτ•^ ήί^^Ρί μετά τήν μάχτ^ν ίβτράτίνϋαν 
ΐ5 βοιωτονς ΜνρωνΙδον βτρατηγονντοζ, χαΐ μάχςι έν & 

ίδ 01}^οψντοΐ3 Βοιωτοϋξ νιχ-ήααντες της τε χώραξ ίχρ&-1 1 κωίνααν ο καΐύίΐν 1> 2 Γι^ανίας ΑΒΕ || ΙψαΙνί- 

«^οΓβ Ι»[0] 3 τιοίΐ'ύιαίίαί., ι}ΐΐ0(1 ηοη ΙθίτίΙ βϋΐιοΐ. (<{π& χο 
'^όΰτύ ΐΓίρηιοϋαβΊϊΐ), (Ιθΐβτϊ 4 7"ί οι*• ^^Γίι/ανία ΑΒΕ 
β ΒιΐΒϊοΓί Ο 7 «/ψβο&α» Β 8 ί' ίτι ΑΒ Ι| ίνΛρκ:] ανδ^α 
■ή* ίίΐμοχρκΓ/ίϊϊ Ε |] Γώι• 'ίίθ-ηνιιιιβμ ίΛϊ)νο* α<•τοΙΐί Ι>0 
Ϊ4 ίίϊίΐιρώΐΕίιομ ϋ II ϊΐ] ϊοι ΔΒ , 18 ρΓ. ιζς Ο, οω^ ΙιΟ 
ΐ8 Γέι^ανίαΐ ΑΒΕ 23 Η-αο^^ Β ΐΕι τού; ΰοιιήχτν>]<ί '4| 

Ι 100 ΤΗϋΟΥϋΙΟΙδ ον τδ^^ τ^ιβαν τϊ^ξ Βοιωτίας χαΐ Φαιχίόος χαΐ Τα\ναγρα£ων το » 

τΒίχος περιεΐΧον χαΐ Αοχ^&ν τ&ν Όπονντίων ίχατίίν 
άνδρας 6μτ{ρου5 τονς πλονβιωτάτονζ ίλαβον, χά τε 
τΐίχη ίαντων τά μακρά άπετέΧεΟαν. άιμολόγγιβαν ίέ * 
5 χαΧ οΐ Αίγίν^τίχι μετά ταντα τοις Ά^ναίοΐζ, τείχη 
τε περιεΧόντις κκΐ νανς παρκδόντες ψόρον τε ταί,ά- 
μενοί Ι ^ϊ τ})ν ίπειτα χρόνον. χαΐ Πελοπόννηβον Ι" 
χεριεπίίνοαν '^&τιναϊα ΤοΧμίδου τον ΤολμαΙον βτρα- 
τηγονντος, χαΐ τό νεώρίον τ&ν ΑκχεϋαιμονΙων ίν- 

10 ίπρηβαν χαΐ ΧκΧχίδα \ Κορινθίων εΙΧον καΐ Σιχνω- 77 
νίονς εν άποβάβεί της γης μ^χτί ^χράτηβαν. 

Οί δ' ίν τΫι ΑΙγύπτψ Ά&ηναΙοι χαΐ οί ΙΰμμαχοιΙΟβ 
ίπέμενον, χαΐ αύτοίς ποίλαΐ Ιδέαι ποΧέμων χατέβτη- 
βαν. Ι τ6 μϊν γαρ πρώτον έχράτονν τί)5 ΑΙγύπτον οί $ 

16 Άθ•ηναΐοι, χαΐ βαΰίΧεύς πέμπει ίς Ααχεδαίμονα Με- 
γάβαξον ^νδρα Π^ρΰην χρ'ήματα έχοντα, Άπως έζ τήν 
Άττιχήν ίσβαΧεΐν πειβ&έντων τ&ν Πείοποννηβίων άπ' 
ΑΙγύπτον άπαγάγοι Ά&ηναίονζ. ώς ίΐ α-ϊιτώ ού χρον- 8 
χώρει χαΐ τά\ χρήματα ίίλΧως άνηΧοντο, δ μίν Μεγά- ία 

30 βαζος χαί τά λοιπά των χρημάτων πάλιν ές τήν Άαίαν 
άνεχομίΰ&τι, Μεγάβνξον δ^ τΙ>ν Ζ,ωπνρύν πέμπει &νδρα 
Περβην μετά βτρατι&ς παΧλί^ς' 'άς άφιχάμενοξ χατά 4 
γην τονς τε ΑΙγνπτίονς χαΐ τονς ί,νμμάχονς μάχχι 
έχράτηΰΒ χαϊ \ έχ της Μέμψιδος ίϊ,ήΧαβε τους "ΕΧλη- ιβ 

25 νας χαΐ τέλοξ ές Προβωπΰτιδα την νήΰον χατέχλτ^αεν 

4 ΐαυτών τά οΜ τά Ιουιών τά ΑΒΕΡ || άπίτίλ(ααν ο 
Ικίτ^ΐΕΟα» 6 6 οί οπι. 1ι 6 ρΓ, τι οιη. Ο 8 βτραη;- 

■/ονντοί τοδ ΤοΙμαίον Ο ιοβ ΤοΙμαίον οπι. Ο 2 το οιπ. Ε || 
τώίΐ Ο τή Ι» 10 Κοριν&ίίαν Ο Κοςιν^ίαιν πόΧιν Ββ 

13 ίτίίβΒνον Ια ίτι ΐμινον Ο ίιι ίαΐμινην β 14 οί οπι. ΙιΟ 

16 Ζρημάτων Μ Π τ&ν οπι. Ο [Ο] 21 άνί%αμ,ία^τ} ϋ 
νομία9η 6 33 χί οιη. 1>[Β] ■ ΙΠ8Τ0Ε, ΙΙΒ. Ι 109—111. 101 9ΐα1 Ιπολιύρχΐΐ έν αύτ^ ίνικντίίν ααΐ ?| μψιας^ ('•^Χ9^ 
οΰ ξηράνας τι) ν βίώρνχα χιά παρατρέφας κλλ^ι τό 
%δωρ τάξ τί νκί'ϊ ΙπΙ τον %ηρον έποόηβε χαΐ τής 
νήαον τά πολλά ΐριε^ρον, χιά δικβάς ΐΐλΐ τήν ν^βον 

Β τε^δ• οντω μίν τά τών Ελλήνων πράγματα ίφϋ•άρη110 
?| Ιτη πολεμ'ήΰαντα' χαΐ ολίγοι άπΐ) πολλ&ν πορενό- 
μενοι διά τ^ί Αιβύης έξ Κνρήνην ίαώ&ηϋαν, οί ίέ 
πλΐΐΰτοι άπώλοντο. ^Λίγυπτος ίέ πάλιν ύπό βαβιλέα * 
ίγένετο πλί^ν Άμνρταίον τον ίν \ τοΐ$ ελεαι βαΰιλέας• ί&. 

10 τοΰΓον ίέ διά μ,ύγε&άς τε τον ίλονς ονχ έδνναντο ■ 
έλΐΐν χαΙ αμα μαχίμώτατοί είβι των ΑΙγνπτίιαν οί ■ 
ΐλειοι. Ίνάριας ίΐ ό Αιβύε^ν βαβιλεύζ, 'άζ τά πάντα • 
ίπρα^ε περί τή^ ΑΙγύπτον, αροδοβία λτ^φ^εΐξ άνεβταν- 
ρώϋτ], ϊχ δι τών Άοκνων χαΐ τ^ς κλλη^ ξνμ\μαχέδος 3ο 

16 πεντήκοντα τριήρεις διάδοχοι πλέονβαι ίς Αΐγνπτον 
ίϋχον χατά το Μενδήβιον χέρας, ούχ είδότες τ&ν 
γεγονάταν ουδέν χαΐ αύτοϊζ ίχ τε γης ίπιπε]βόντες1^ 
πεζοί χαΐ ίχ &αλάαβης ΦοινΙχων ναντικον δίΒψ&ειραν 
τάς πολλάς τ&ν νεών, αΐ δ' ίλάαβονς διέψνγον πάλιν. 

10 τά μίν χατά τί)ν μεγάΧην βτρατείαν ^Α&ι^ναίων χαΐ 
τών Ι,νμμάχΐύν ίζ ΑΙγνπτον οίίτως ίτΐλεύτηϋεν. 

Ι Έχ δε @Εββαλ(ας ^Ορεβτηζ ^ Έχεχρατίδον νΐός' 
τον Θεαβαλών βαβιλέως φενγων Ιπειβεν Άϋτ^ναίονζ 
ίοΐίτόν χατάγειν χαΐ παραλαβόντες Βοιωτούς χαΐ Φα- 

16 «^05 δντας ^νμμάχονς οί '^ί&ηναΐοι ίατράτενβαν τί 
θεββαλίας ίπΐ Φάρβαλον. χαΐ της μίν γης ίχράχονν 

1 μ^ναΐ ί| Α 4 ήΛϊίροι) Ο ΗορΓβ,βΟΓ. ο, τιπιΐζον ΙΐΟ 
9 ^Οίοι Β Ο 1£ (Ιιοι Ε Άιοι Μ βϊ βι οοιτ. Ο || Ίνα^ος Ρ 

14 Ά&ιινών βο1)θ1, Ηοπι. ΤοϊώιΙ. II 179 Ά&ψαίιον οοιϋ, 
Ιβ ΐιον Α η ■(ί•/ον6ιαιν ΐ, γίγινημίναιν 1» |] αύΐοΐ Ρ |[ ίποπί- , 
βάντίΐ Β 20 Οΐρατιίαν Ο βί ιπ&ΐ'8'- ^ι οτίαιοία* ί?1 Ο αϊ<μι- 
τιΛτ Ι» 21 ίί Αίγνητον ίη ηΐΜ^. Ο^ ΙΕι οΐ οΐϋ. ' Ι 102 ΤΚϋΟΤΐϊΙϋΙΒ 

δβα μή προ\ΐόντες πολύ έχ των ΆπΙων (οΐ' γάρ Ιπΐΐ^ς ίο 
τών Θεββαλάν ΐΊργον), την 5^ πάλιν ονχ ειλον, ονό' 
αίλο προνχώρει αύτοΤς ού$ϊν ί>ν ένεκα έβτράτευϋαν, 
άΐλ' άπεχώρτ^βαν πάλιν 'Ορίβτ'ην ίχοντεξ απραχτόι. 
6 μ,ετά δΐ ταντα ον ποίλώ νβτερον χίλιοι '^^ναίων 3 
έιιΐ τάζ νους \ τάς έν Πηγαίς ίπιβάντες {είχον ί° ΐ£ 
αύτοΙ τάς Πηγάξ) Λκρέπλε-υααν εξ Σιχνώνα Περιχλέονζ 
τον Ξ^αν&ΐππον βτρκτηγοϋντος, χαΐ άποβ&ντες Σιχνω^ 
νιων τούζ προβμείξαντας μάχτ) ίχράτηϋαν. χαΐ εύ&ίις β 

10 πκραλάβόντες Αχαιούς χκΐ διαπλεύβαντεξ πέραν, της 
'^4x<xρνανίας έξ ΟΙνιάδαξ \ έβτ^άτενΰαν χκϊ ίπολιόρκονν, μ 
ο-ί) μίί•τοι εΐλόν γε, &λλ' άπεχώρηβαν έπ' οΤκον. 

"Τβτερον 5έ διάλίπόντων ίτ&ν τριών β%ον8αΧ\\Ά 
γίγνονται Πΐλοποννηβίοις καϊ Ά%Ύΐνάίοι^ Λεντίτεις. 

15 χαΐ Έλλτινιχον μεν πόλεμου Ιβχον οί Ά&τιναΐοι, ές 81 1 
Κύπρον ίϋτρατεύοντο ναυβί διαχοβίαις \ αΛ>τών τε χάΐ 95 
των Συμμάχων Κίμωνοξ ιττρκτηγοϋντοζ. χαΐ ίξ'ήχοντά 8 
μίν νψς ^ς ^4ϊ'γνπτον άπ α-ύτ&ν επλενβαν Άμνρτκίόν 
μεταπέμποντοζ τον εν τοις ελεβι βαϋιλέως, αΐ ίί 

20 &1λαι Κίτιον έπολιόρχονν. Κίμωνος 61 άπο&ανόντό^* 
χαΐ λιμαν γενομίνον άπεχώρίηβάν άπό Κι\τίόν• χαϊ ίο 
πλεύβαντες ύπϊρ Σαλαμίνος τί^ς ίν Κύπρφ Φοινίκι 
χαΐ Κνπρίοίζ χαΐ Κίλιξιν ίναυμάτ(;τ]6αν χαΐ έπεξομ^- 
χτίβαν αμα,^ χαΐ νιχ-ήβαντέβ αμφότερα άπεχώρη'βαν ίπ' 

25 όίχον χαϊ αί Ι'ξ Αιγύπτου ντίίς πάλιν άνελ^ονϋκι μετ' 
άτιτων. \ Ααχε§αιμ6νιοι ίΐ μετά τκντά τΙ)ν ίερδι) 79 1 οσο* ΗΐιρΓΗ,θΟΓ. 6, 4 «πρόχΐον Ο 6 Η,ΐί. τάΐ οπίι Ο 
14 γί]ν<^*χαι+* Ρ ]) τίΐνταιτίΐς (ίοάά. 15 πύίιμον ΑΒ51 

30 Χίΐίΐον Ο Κίττιον Β [Ο], Ηβηι 21 23 «οΙ Κνπρίοις β,' 
οία. Α 25 αί Οίη. Μ 1| άνίλ&οϊοβι οοηί. 'νΡϊεΙιιιη,ΐϊΐι δ,ιΙϋ•ον- 
σαι Ο αί ίί»όϋααί Ι» Ο ΗΙ8Τ0Ε. υΒ, Ι 112-114. ΙΟΪ ίμΒΡον πόλΐμον έβτράτΐνβαν, χαΐ χρατ'ήβαντΐ^ 
έν ^ελψοΐξ Ιερον αα^έδοβαν ^^ελφοΐς- καϊ αίι^ΐι^ 
Ι^ναΐοι άίΐοχωρηαάντων αυτών βτ^ατεύ^ 
•,ς χαΐ x^ατ'ήβαντες \ παρέδοβαν Φωχενβίν. 
'Χιά χρόνον έγγενομ^νον μετά ταϋτα• Ά&Ύ]ναΐοι,11Ά 
■■&ν τ&ν ψενγόντων εχόντων Όρχομενόν καΙ 
ίΑνείΛν ΜίΙ αλλ' ίχττα χωρίκ τηξ Βοιωτίας, ίβτρά- 
ϋαντ&ν μίν χιΐίοΐζ Ηχλίταις, τ&ν δ\ 'ί,νμμάχαν 
(ίχάβΐοΐζ ίχί τά χωρία τα,ντα ΐΕοΙΐ'μικ | 8ιιτ«, Τολ- χβ 
ρ^αο τοϋ Τολμαίον ατρατ-ηγννντος. χαϊ Χαίρώνειαν 
ίλάντες χαΐ άνδραπο$ί<3αντες άπεχώρονν φνλαχί^ν 
ίοίχαβνήβαντες. χορευομένοι^ δ' αύζΌΐς έν Κορώνεια: * 
έαι/νί&ενται. οΐ τε έχ της Όρχομενοϋ φνγά&εζ Βοιωτών 
ιαά> ΑοχραΙ μετ' αυτών κ*ίΙ Εύβα^ων φνγάδεξ χαΐ 
16 Ι δβΟί νής κύτηζ γνώμηξ• ^βαν• χαΐ μά^ χρατήβκντες ΐί 
τουρ μϊν δίίφ&Ηραν των '^&ηναίίον, υούρ ί'ί ξδιντας 
ίλϋβον. χκΐ τήν ΒοιατΙαν έ%έλίπον 'Α^ιναΙοί ζβϋαν, * 
βΟίονδάζ «οιηΰάμενοί ίψ' ω τους &νδρας χομφοννται. 
χαϊ οί ψεύγοντες Βοιατών χατελΟ^ντες χιά οί &λλθί * 
ίο Ι αάντ($ αυτόνομοι πάλιν ίγένοντο, βο 

Μΐτά δε τ&ντα ού πολίω ϋβτερον Ενβοί.α άπέβχηΐϋ 
άχο Άϋ'ηναίων. χαΐ ^3 αυτήν ί(ηί3ί(3ϊ;χι3Γορ ^δ^/ ίϊίρ*^ 
χΧ^ύν^ βΤρικτια Ά^ναίων -ήγγ^Ι&η αντψ 5τι Μ^γκρα '■ 
άψέατηχε χαΊ Πελοπονντ^βιοι μέλλονϋΐν εββάλΧΐΐν έ§ 
86 νήν \Άττι«•ί)ν χιά οί φρουροί Ά&ψ'κίαιν δίΐψ^κρμέν^μ α 
ίΐαΐν ύχΙ} Μεγαρίων, αλί^ν ίίβοι ^ς Νίβαιαν απέφυγαν 1 11 καΙ άψβ^αποίίααντΐΒ Κ, <κη. Ιι 1 

φνίακήν ναταατήααντις οιη, Κ. ία ιηιιτ^. Ρ, 
Μ(ί Ρ 1β βιίψ«[ΐφαν} ίχραττιβαν Β 1 τ&ν « 
νώ-ιΐί Β 22 αίίήϊ ϋΐί ταντηψ ΑΒΡ ^ήν ϊ 
£ η^απία Ο 34 έίβάΐΐίΐψ Ο ίββαλιί» \» Ι 104 ΤΗυσγοπ)ΐ3 ^Η 

ίααγαγάμενοι δϊ Κοριν&ίονζ χαΐ Σίχνωνίονς χαΐ Έπι- 
δαν^ίονξ άπεβτηβαν οί Μΐγαρής. & ίϊ Περιχληξ χά- 
λίν χατά τάχος έκόμιζΐ τ-ήν βτ^ατιάν έχ τ^ξ Εύβοιας. 
χαί μίτά Ι τοϋτο οί Πίλοποννήαιοι. της Άττίχης ίς ,ο 
5 ΈλενβΙνα καί Θρίώξε ίββκλόντΐς έδι^ωβαν ΤΙλΒίΟτοά- 
ναχτος τοϋ Πανβανίον βαβιλέως Λακεδαιμονίων ^γον- 
μ^νον, χαΐ το πλέον ούκίτι προεΧΟ^όντΐς άπεχώρηβαν 
ίπ' οίχον. καΐ ^ίθι^νκΐοί• ΐΐάλιν ίς Ενβοικν διαβάνχες 8 
Περικλίονς ΰτρα\τηγονντος χατΐβτρέψαντο π&βαν, χιά 80 

10 τήν μϊν αλλην Ιιμολογίψ χατεβτήβαντο , Έατιαιας ίέ 
^ξοίζ/βαντεϊ νώτοί τ^ήν γτ^ν ίΰχον. 

'^ναχωρήβαντες δε βπ' Εύβοιας ού ποίλώ ίίβτεροιΊΙδ 
ΰπονδάξ έποΐ'ήΰαντο κρόϊ ΑαχεδαίμοΙνίονς χαΐ τονς ί 
%νμμάχονς τριαχοντοντεις, άαοδόντες Νίΰαιαν χαΐ 

15 Πηγάς καΐ Τροξήνα χαΐ Άχαιΐκν ταντα γαρ εϊχον 
Άϋ^ναϊοί Πΐλοποννηβίαν. 

"Εκτφ δ\ ίτει Σαμίοις χκΐ ΜιληβΙοις πόλεμος έγέ- * 
νετο περί Πριήνης• χαΐ οί Μιλήΰιοι έλαβΰούμΒνοι τφ 
πολίιμω παρ' Ά&ηναίονς ίλ&όντες χατεβόαν των Σα- ίο 

30 μίαν. ξννεχελάβοντο δέ χκί ίξ αυτής τί^ς Σάμον άν- 
δρες Ιδιώται, νεωτιρΐβαι. βονίόμενοι [τήν πολιτείαν]• 
πλίύβαντες ονν Ά&ηνκΐοι^ ες Σάμον νανβΐ τεββαρά- β 
χοντα δημοκρατίαν χατέ&τηΰαν χαΐ ί>μ•ήρονς ελαβον 
ταν Σκμίων \ πενττ^χοντκ μϊν ααΐδας, ϊαονς ίέ αν- χ6 

25 δρας, χαΐ χατέ&^εντο ές Λήμνον καΐ φρονράν ίγχατα- 
λιπόντες άνΐχώρηΰαν. τών ίέ Σαμίων ^βαν γάρ τίνες * 

1 ίπαγόμινοι ο 3 Βοιιατίας Μ, Είιβοίας βΰρΓαΒΕΓ. Μ, 
7 ΛροΟίΙ&ίΐΊΕβ ΑΒΓ 8 Εύβοια Β 11 ί^οίΛΐ^ααντίί Ο [6] 

13 ού οω, Ο 14 χρια νοντοΰΐΐί ΑΒ Π Μιληαίοις] 

ΠιΧοτιαννηοίοις Μ 20 ξ,ννιτχίΧάβοντο Ο ί,υηπιίαμβάνοντο Ια 
31 νίιστίρ/+++ Ο || ββεΙιιβ» ποη Ιθ^Ι βΛοΙ. {^έΐοντίς και- 
οιομήβία ζήν χοΐιτΐίαν β^ιμοϋί/ατίαν ποιήοπντϊϊΊ, Α^Ι. Ηβπγ. 
ΗΙ3Τ0Ε. Ι-ΙΒ. 3 115—116. 105 

οΐ ούχ ϋπύμειναν, άλλ' εψυγον ές τήν ίίπει^ον, ξυν- 
^ίρενοι των έν τ^ αόλΐΐ τοις άννατωτάτοίξ χαΐ Πιβ- 
βού&ντι τω 'Τβτάβπον ^νμ\μαχ(αν, ος ίΐχΐ Σάρβεΐζ 
τότε, ^πίζοτίρουϊ τε ί,νλίέί,αντες ε£ έπτιχκοβίονς διέ- 

Β βηβαν ύπί) νύχτα ές τί^ν Σάμον. χαϊ πρώτον μίν τψ β 
&ι^μφ ίπανέοτ-ηααν καΐ ίχράτ-ηααν των αλείατων, έπειτα 
ιούς όμήρονξ ίχχλέφαντες έχ Αήμνον τοϋ^ αύταν 
άαέβτηβαν, καΙ τους φρουρούς τους \ Ά^ναίων χαΐ 
χούζ άρχοντας ο£ ηβαν παρά ΰφίβιν ί^έδοβαν Πιβ- 

βού&νχι, ίπί τε Μίλητον εν9•ύς παρεβχενάξοντο βτρα- 
χεύειν, ξνναπε'βτηϋαν δ' αύτοίς χαΐ Βνζάντιοι. '^θί)-11β 
ναΐοί δί ώς ^βθΌΐτο, πίενβαντες νανβΐν έ^ι^χοντα ίπΐ 
Σάμον τκΐς μίν ίχχαίδεχα [των νίών] ούκ \ ίχρ^βαντο 3ο 
(Ιη>χον γάρ αΐ μίν ίπΙ ΚαρΙας ές προβχοπίιν των 
Φοινιββων νέων οίχόμεναι, αί ίΐ ίπΐ Χίου χαΐ Αέββον 
αεριαγγείλουβαι βοηϋ-είν), τεββαράχοντα ίέ ναναί χαΐ 
τέοβαροι Περίχλέον^ δεχάτου κύτον βτρα\τηγονντος 
ίνανμάχτ^βαν προς Τραγί^ τί} νήβω Σαμίων νανβΐν 
ίβδομι^χοντα, ων ί^βαν αΐ εϊχοΰι βτρατιώτιδες (ετνχον 
δί αϊ παβαι άπίι Μιλήτου 3ΐλίονβαι\ καΐ ίνίχων Ά&η- 
ναΐοι. νβτερον ίέ αύτοίς ίβο-ή&ηΰαν έχ των '^4^■'η\νών 
νί^ες τεββαράχοντα χαϊ Χίων χαΐ Αεββίαν πέντε καΧ 
ε^οβί, χαΐ άποβάντε^ καΐ χρατονντες τψ πεζφ έπα- 
Ιιόρχονν τριβΐ τείχεβι τήν πάλιν χαΐ έκ &αλάβα•ης 
δμα. Περίχλης δ^ λαβών έ^^χοντα ναϋς άπ6 τ&ν ι^ 

1 ^τΐίμΐίυαν ^ νχέμενον !> || ξυνϋ-ίμινος Β 4 ΐϊ οιη. ΔΒ 
7 ΐκχΙίψΒί'ϊίϊ « ■κΧίφανίίί 1» II Αίμνον £ 8 τοί'ί Ά&ηναίιαν] 
τ&ν Ά»7ΐναίίαν Ο Θ ί^ί8{ι9ψαν Ο 10 Μη.Ώτον Β 1| ίΐηΐβ 

οτ^ατινΗν 8 μίτ' κύιοϋ, Ο μίτ' αύτονί 13 ββοΐιαβα ιΙεΙ 

Ηβπτ. 14 προκοπτί* ΒΜ 15 καί Λίο^ον ο». ΑΒ 

1β Ίίί^Μΐ^ίΧουααι ΒΕ 17 αΐΕοιΙ οκά. ΟΕ 23 ροβΐ; &πο- 

ράνΐΗ β ίί τ)ιν γήν, άβΐ. Ο, 24 ΤΕίιιβϊ\ τά,-(^βι. »Λΐ;ϊΐΛ»κχ-"ϊΐν 1 

Ι ι 106 ΤΗϋΟΥϋΙϋΙΘ 

ίψορμονϋών φχΐτο κατά τρίχας ίπΐ Καύνον χαΐ Ιίιίρίαζ, 

έ({αγ\γελ94ννών δτί ΦοΙνιβΟκί νί|ί3 ίχ" αντΌ^}ξ χλέον- ίο 
Οίν φχΐτΟ γάρ καΐ ίχ ττίς Σάμου -χΐντί νανϋΧ Στ^- 
ϋκγό^α^ χαί &Χλοι Ιχϊ τάς ΦοινίβΟας. έν ΐούτψ ίϊϋϊ 
δ οΓ Σάμιοι ίί,απίναίως ίχα^λονν ποιηοάμενοι άψάρχτψ 
τψ' ϋτρανοπί&ψ ίχιπΐβόντ-ΐς τάς τε π^οψυλκκίδκζ ναϋς 
διτιρ9•ίίρκν'\ καΐ νανμαχονντες ■ίάξ άντ'αναγομ4νας ένΐ- ι6 
χιΐβκν, χαΐ ■ΐ'ίΐ£ ■^αΐάυαης '^}ς χβ&•^ ίκυί-ούί έχράτηααν 
ίΐΐιέρκς αερΙ τέββαρας χκΐ δίχϋ χαΐ ίββχομίβαντο χαΐ 

10 ^ΐίίόμίδίίντο & έβούλοντο. έλύ-όν-ίος δί Πε^νκλύόνς 2 
«ά^ίν χαΐξ νκνβΐ χατεκΧτ^α^βαν. χκΐ έκ ζών ΆΟ^- 
ν&ν νβτερον 3Ερο(ϊΕ/3θίί•θτ^|ιΓκϊ' τεα^α^άχονΥα μίν αί ίο 
μΐτίά ®ονχνδ(δον χα\ "Αγνανος ^ί^Ε^ Φορμίωνος νηες, 
ΐΐχοβι ίέ αί μΐτά ΤληποΧέμον καϊ Άντιχλ^ονς, έκ ίέ 

15 Χίον χαΐ Μϋβον τριάκοντα, «αϊ νανμαχζαν' μίν τΐ*« » 
β^αχεΤαν ΐχοιήϋανΐο οι Σάμιοι, αδύνατοι ίέ ϋντίζ 
άι>τίΰχειν ί^πολιορκή&ηβ'αν ένάτω μηνΐ καΐ \ Λροί- «^ 
ιχώρ-ηβαν ίίμολογία, 'ίεί%6ς τε χαϋ-ελότΗες χαΐ δμ-ήρονς 
δόντες χκΐ ναϋς χαραδ^όντε^ χηί χρήματα τά άναΧιο- 

20 ϋ'ίντα τ(ϊξ(ίμ£)Όί καχ& χράνονζ &Χοδονναί. ^ννε'βηβαν 
δ^ χαΐ ΒνζάντίοΊ &ΰπερ χαΐ Χρότερον ίΐίΐ^χοοι έϊναι. 

Μετά ταϋτα ίέ ^δη γίγνεται σό ΧοΧλοΙς ^ίίινϋβ 
[ ΰΰτερον τά χροειρ^ιμένα, τά τε Κερ*νραϊχά χαϊ τά »ο 
Ποτείδεατιχά χαϊ ΰβα χρόψαΰΐξ τούδε τον πόλέ{Ιον 

25 χατέότψ τ(^τα δ^ Σύμπαντα, Βΰα ίπραξιΟτ οί "βλληνίξ * 
πρόζ τε άλΧτΙλονς χαι τον βάρβαρον ίγένετο έν ετεϋι 

2 ίπαγγίΧ^όνιαν Η 7 &Μιίγομίνας ΑΒΡ 1^6 Μχηαί 
Μ 9 τίίβαρίί Ο 14 αί οιη. «Α || ΣτΙιιιίοΚμον βΕ 
17 ύντιψίν αοάά., εΟΓΤ. Κτ. |( Ιννάτώί,ύ ΰΜ, Οοιτ. Ο, 
1Β—30 έναλωβ-ΐντα Β 20 ταξιίμΕΐΌΐ κΛτω %(/6νονς Κ εΐ Τΐιοηι, 
Μα^. ΰΤχαιά χρόνϋνς τα%άμΐνο\ Μ 22 μκά 4ε χαϋια Β β 

β»; «" ϋ 26 «ΛΤί«τ) οηι. ίΐ ^^^ ΞΙ8Τ0Ε. 1ΛΒ. Ι ΙΠ-ΙΙΗ. 107 Ι^ι^τήχονία μάλίβτα μεταξύ τ^ί τε Ξέρξον (ίνα^ταρι^- 
βεώς Ι ίίκΐ' τί}5 ^&χ^9 Τονδ^ τοΰ πολ^μου' έν οϊς οί82 
*^θί)νκϊί)ί Γϊίν τε' άρχί^ν ίγχρατεατέράν χατεβτ'ήβαντό 
ΜαΙ αντοί ίαΐ μέγα ίχώρηβαν όννάμεως. οΐ δΐ Αα~ 
β' κίϋΒίΐμόνιοί αία&ύμενοι οΐττε ίχώλνον εΐ μή ^πΐ βραχύ, 
-ί^αύ^ζαξόν τε \ τί> πΐέον τόϋ χρόνον, Άντεξ μέν χαΐ & 
χφΙ> ϊοϋ μή "ΐαχείξ Ιέναι ίξ τούξ' αολέμονξ, τ^ μ,^ ΐ 
άύαγχάξωνται, τότΕ 5' ίτΐ καΙ ιτολ/ροι^ οΐίίείοις ϊξ- Ι 
έΐργ&μενοι^ πρΙν δή ^ δύναμίζ τ&ν Ά&ηναίιον βαψώζ 
ΙΟ 0(ί^τΌ 3ίβί τϊ)5 ξυμ;ια5;ίκ3 αύτδΐ^ ^ζτοντΟ. τότε δ^ 
^ϋίίι άνάβχετ^ν ίαοιονι>το, | άλ}^ επιχειρητέα έδόχ'ει ίο 

ι)ί6ννάι, άραμίνΟις ίή [τιίνίί] τόν πόλεμον. 

^4ύΐόΐξ μίν ονν τοΐξ ^ΙαχεδαψονΙοις διίγνώύτ&'• 

16 ίίΧ•ύΰ^αι τε τ&$ ΰπονδ&ς χαΐ ίού? '^ίθΎ,ναίονζ άδι-χείν, 
«ίμψαντες δί ^5 ^είφούξ ίΰΐηρώτων τόι• θΈόν ίί ηίό- 
1^μοτ>αιν ίίμεινον ίβται. 6 όί άνέΐΧεν' αύτοίδ, ώς 
ϋγείάι, χατά κράτος αολεμονΰι νίχην εϋεθ9αι^ ίίαϊ 
άΐΐΐ^ς εφη ξυΧΙ'ήφεα&αι «ίϊϊ παραχαλούμίεΐΌξ ί>^ 
ΛχΧήΐός. 

Αν&ί^ δί τους ϊ,νμμάχονς Λαράχκλέααντίς ιΐ!ΐ\ψονΙ\9 
ίβούλούτο ίπαγαγίΐν εΐ χρ^/ χοΐεμεΐν. *κ! ΐΐ&όντιαν 
χβίί> αρίαβεων \ άηό τ^ϊ ^νμμκχία; χαΐ ξννόδον γενο- 3ο 
^ίίηΐί ό'ί τε ίϋοι είπον & ίβόύλοντο, κατηγορούντίζ 

Μ 3ί άΧείονξ τ&ν 'Α&ηναίων χαΐ τ&ν πόλεμον ά^ιονΡΐες 
γΐ^ύεϋύ^αΐ, ίΐάΐ οΐ Κορίν&ιοι δεη&ίντες μίν χαΐ χ&τ& 

1 τί Ε β( Οίοη. Ηαΐ, δ35, οπι. Ι) 3 οι ο βϊ Οίοη. Ηαΐ., 
Οίη. Ιΐ 7—8 ην ιιή άνα^ιιά^βινται Ο βΐ Όίοη. Ηαΐ. ίΐ μι) 

Κβίβΐΐβ ι<ίιί Λί τί Οίοη, ΗβΙ. τΗ Η τι οοάι). 12 εϊιι«ι Οπι. V 
13 ίίτί ροηίεαϊ 3^0 4+0, οίη. Ι» θΐ ϋίοη. Ηβ.!. ξ, ΐάνίί 10 

ι 
ΤΗυΟΤΟΙϋΙΒ 

χόΧειε πρίίτΕροΐ' ίχάβτων Ιδί^ ωοτε ψηφίβαβ&αί τ6ν 
πόλεμον, δίδιότεζ πε$1 | τζ Ποτειόαίφ μή προδίκφ&αρξ, « 
ααρόντες δε κκί τότε «κί τελενταϊοί έπεΧ&όντεξ Ιλε- 
γον τοιάδε. 
5 ,,Γούί μ^ν Ααχεδαιμονίονζ, ω άνδρες |νμμ^(χο^,12( 
αύχ &ν ϊτι αΙτικ6αίμε%-κ ώς ού χαΐ αύτοΙ έψηφιΟμενοι 
τον ^αόΧεμόν εΐβι. χαΐ ήμ&ξ ίς τοντο νϋν ^ννήγαγον. 
Ι χρή γάρ τους ηγεμόνας τά ίδια έζ ΐβον νέμοντας τ& 3ο 
κοινά προβχοπείν, αβπερ χαΐ εν κΐλοις εκ πάντων 

10 ΐΐροτι.μβ>νται. ήμ&ν δΐ δβοί μίν '^4&ηνα{οΐξ ί^δη ^νν- * 
'ηλίάγηβαν ονχΐ δίδαχης δέονται ωβτε φνλά^αβ&αι 
αίιτον^' τονς δε τήν μεαόγειαν μάλλον χκΐ μή έν 
ΛΟ^ω χκχα)\χτιμένον5 εΐδένκι χρί} 3η, τοι^ χάτω ^ν /ιι)88 
άμύνωβι, χαλεπωτ^ραν εξονβι τΐ}ν χαταχομιδίιν των 

15 ωραίων χαΐ πάλιν άντίληφιν ί>ν ί) &άλαβΟα τ^ ήαείρφ 
δ(δωθι, χαΐ τών νϋν λεγομένων μή χαχούς χριτάς ώβ 
μή προβηχόν\των είναι, προβδέχεβ&αι δέ ποτέ, ει τά 6 
κάτω τίρόοιντο, χοΐν μέχ^ι βφών τό δεινόν προελ&εΐν, 
καΐ περί αυτών ο-ίιχ ^βαον νϋν βονλΒνεβ9αι• δι δπερ 8 

80 χαΐ μή όχνεΐν δεΐ αυτούς τον πόλεμον άντ' εΙρ•ήνης 
μεταλαμβάνειν. ανδρών γάρ βωφρόνων μεν έβτιν, εΐ 
μί} άδιχοϊντο, ίιβνίχάζείν, άγα&ών άέ άδίχονμένονς έχ ίο 
μϊν ειρήνης πολεμίΐν, ετι δί παραΰχον έχ πολέμου 
πάλιν ^υμβηναι, χαΐ μήζε τ^ χατά πόλεμον εντνχία 

25 ίπαίρεβ&αι μήτε τω ήσιίχρ τήΐ εΙρήνης -{ιδόμενον 
άδιχεϊσ&αι- ο τε γάρ διά τήν ήίονήν ύχν&ν τάχιβτ' * 
άν άψαιρε&είη τ^ς ρα0τώ\νης το τερπνόν δι όπερ ΐί 

6 ίχί οπι. β 7 ή(ίΟΕ Ι» ΐιμ&ί ο 9 ^« ηάϊπον Οηι. Ο 
10—11 αννηλίάγιηοαν αοά. Ώ ϋϊοη, Ηβ,Ι. 79Τ ίΜΐΙΙαγηοβν οοιίά. 
12 τον!] ιή» Β 13 π^Αονΐο Ε πρίίΐιτο Ο 19 αϋτ&ν 
-Ρ α^ών αΑΒΕΙί 26 ήθΐ1%ι» ο βΐ. δΙοΌ. ϋ δΟϊΜ;. ήοΐϊΐίΊρ |^ 

ΗΒΤΟΒ. Ι,ΙΒ. Ι 120- [ϊί '^βνχάζοι,^ ο τι ίν πολί'μω εύτνχί^ πλεονά- 
ζον ανχ ίντΐ&ύμηται & ράβει άπίβτω ίπαιρόμ,ενος, 
«οίλά γαρ καχ&ς γνωΰ&εντα άβονλοτέρων των έναν- 1 
κΐων τυχόντα χκτωρ&ώθΐί, χαΐ ίτι πλΐία χαΐώς $ο• 
χονντα βονλΐν&ήναί έζ τουναντίον αΐ6\χρ&£ περιεβνη " ίο 
ίν^νμείται γαρ οϋ$εΙς όμοια τϊ) πίϋτει χαι εργψ ίχ- 
ΐ^έρχεται, «ΑΑά μετ' άβψαΧείας μίν άο^άζομεν, μετά 
ϋέονξ && ίν τώ ίργω ελλείπομεν. 

,^Ημείς δε ννν καΐ άδιχοΰμενοί τον «όΧεμον ^γ€^-ί^1 
^ομεν χαΐ Ιχανά έχοντες ίγχλήματα, χαι όταν άμννώ- 
μΐΟ-α Ά&7ΐναίονς, \ χατα&ηϋόμε&α αυτόν εν χ(ϊΐρ& ιβ 
χατά πολλά $ε ήμ&ξ είχοξ επικρατηβαι, πρώτον μίν > 
πλ•ή&ει προύχοντας καΐ εμπειρία πολεμική, ίαειτα 
ομοίως πάντας ^3 τά παραγγείίόμενα Ιόντας, νιχντι- Λ 
*άν τε, ω Ιβχύονΰιν, άπ'ο τη? ύπαρχονβης τε ίχάβτοις 
ούύίας έξαρτνβόμε&α χαΐ από ] των έν ^ελψοίζ καΐ ^ο 
ΌλνμπΙα χρημάτων βάνειβμα γαρ ποιηϋάμινοι ■ύπο- 
ίαβείν οίοί' τ' έβμεν μιβ&ώ μείζανι τονς γένους ανταν 
ναυβάτας. ώνητί} γάρ ί/ Ά&Ί]ναΙοίν δνναμις μάλλον ^ 
οίκεΐα' ή ίί ί]μ{τ4ρα ■^ΰβον αν τοϋΓο πκθοι, τοΪ3 
αώμαβι το πλίον ΐβχνονβα ή τοίξ χρήμα\αιν. μια τε ™ 
νίχΐ} νανμαχίας χατά τ6 εΙχ6ς άλίβχονται.• εΐ δ' άντί- 
βχοΐΐν, μελετί^βομεν καί ■ίιμεΓς ίν πλέονι χρύνφ τά 
ναυτική, χαΐ 3ταν τήν έπιατήμην ές γ6 ί'βον χαταοτή- 
€αμεν, τή γε ενφνχί^ δήπον περιεΰ6με9α' δ | γάρ ι ^βονίατ/ραιν Ε 4 τι%6ντα ε βί δ(οΙ>, τνιόντίαν |> || ναΐβις β 
Κ «αΐώϊ 1> τά κοίώβ 81ο1). 6 5(ΐοίΊϊ βι οογγ. Ε, (όμοία εοιιΐ. 
Ββίβ^β) 3μοια βΙ» βΐ δίθ1>. 11 ίν\ ίν τώί Μ 16 ρΓ. τί] ίί Β 
16 (ξαρτνΰάμε9α Ο ΐίαρηκτώμί*» Ι» [6] 17 γρ. Όΐνμτίία- 

βι* Α,Β,Ρ,Μ, 18 ίαμ^ν οηι. ΑΒΓΜ 19 ή '/Ι&τ]ναίοηι €. Ι 110 τΗϋΟϊϋΐυίδ 

ήμίΕϊ ϊχοΐ^εν φύβμ άγα&όν, ίχείνοις ονχ &ν ^Ένοιτο 
διδαχΤι, ο 6' εχΐΐνοί έπι^τ^τίμτι αρούχονβί, κα^ίίίριτον 
•ίΐμίν έβτι. μίλί'ΐΐ). χρ'ήμ.ατκ δί αβ.τε ίχειν ί'ί αντά, " 
οϋΰομεν ί δδίνορ &ν είϊ) ιϊ οΐ μΙ;ν εκείνων ξΰμμκχοι 
6 έπΙ δουλεία τ^ αντών φέροντες ονχ άζερονβιν, 'ί^μεΐξ 
ΰ' Ι ίπ'ι τω τιμωρούμενοι τονς ΐχ&(/ούξ καΐ αυτοί αμα ίο 
βφξεβ&αί ούχ κρκ δαπανήυομίν χαΐ 4πί τω μή .νπ' 
ίχΐίνων βύτκ άφαιρε&^ντες α^τοίς τούτοις χαχώς πκ- 
βχειν. ίιπάρχονβι. δί κκΐ ίχλλαι ίιδοί τον ΐΐολίμονί^ί 

10 ^ιμίν, ^νμμάχίαν τε άπόβταοις, μάλΐΰτκ παραίρεβις 
ονβα των προ00δων | αΐζ Ιΰχύοναι, χκΐ .έπίτειχιβμός α 
τΤ) χώρα, άλλα τε οβα ονχ αν .τις νϋν προΕίοι. ίΊχι&τα 
γάρ -ϋΐόλεμος έπΙ ^ι^τοίς χρρεί,. αυτός δί άψ' αντον τά 
•πολλά τεριατκι ηρός τά παρατν,γχάνον ρ ω ό μεν 

15 εύοργτ^ως αύτφ αροιΐομι.λ•ήΰαξ βεβαίότΐροζ, ό δ' 6ργι~ 
β&είς -ΧερΙ αυτόν ούκ δλάα\5ω. πταίει. 3ο 

,,,Έν&νμώμε&α δΐ χαΐ 'ότι, εΐ μεν Ύΐμφν ^ϊβαν εχά- 3 
61013 προς άντίπάλονς . ιιερί γης ορών κι διαψοραί, 
οΙβ-[,όν αν. ^ν νυν όΐ προς ^νμπαντάς τε ημάς '^ί&η- 

20 ναίοι ΙχανοΙ χαΐ χατά αόλιν ετι δννατώτεροι' ώίτί, 
ίί μη χαΐ ά&^άοι χαΐ χαζά ε&γη χαΐ ί'χαβτον &ρτν 
μία γνώμ•^ \ άμννανμε&.α, αετούς, δίχα γε ϋντας ήμκ5 ϊί 
άπόνως χειρώβονται. χαΐ τήν ^βΰαν, εΐ χ«1 ,δεινόν 
τω έχονβαι, ίρτω οφχ ^λλο τι ψέρουϋαν ^ ίχντιχρνς 

2ΰ δονλείαν ο χαΐ λόγψ ίνδοιαβϋ^ναι αίαχρόν γ^ Πελο- » 
ποννήβφ χαΐ πόλεις τοΰάβδε ίπό μιας χαχοπα&εΐν. 

• 2 ίΜϊνοΐ Β II πβον;(αιί!ΐν Ο | κι^^αιρίτύν 0. βΐ; 6ϊ Οογγ. Ο 
Ηίΐθ'αιι^ίΐΐοΐ' 1» Β .άαηίρ,ο,υβκρ ΑΒΕ ίπτί ι- ρορβι» ϊ* 9 χοϋ 
οία. ΑϋΡ 10 μάΐιατα οιη. Μ |1 τια^αίνίΰΐί Β 13 άμφ' 

ΡΉ . 11 πα(ΐατνγχάνων Ο 16 αΐιών Ο Π «αΙ οιη, ο || 
^Λϊ•/- Β/ίώΡ !►' 18 βί οω. Ι» 91 καιό ιά Ο || ϊκκΌγοι- 

'™!ΐί^ ...■^^ Γ" <ΐ *«. ΜΓ τ^ 8Ε1 τ:+ Α 36 ί^ίιιιιί&ήϊ£<^ Ο ΕΙ8Τ0Β. ΙιΙΒ..Ι 182—123 111 <^ όΐΜ/αίας όο\χοίμιν αν χάχί%αν ν[ δίά όειλίαν 
χίΐΐ των αατερων χείρονξ ψαίνΐδ&αι, οϊ ιήν 
^ίεν&έρ^ααν ημείς ίί οϋί' ημϊν αντοΐζ βε- 
αώτίί, τν\ραννον όε ί&μεν ίγχα&εβτάναί χό- 
Τα^5 , ιϊ' Ιν μια ,μονά^χονξ ά^ιονμιν ίίκταλύ^ιν. 
Ίχ ζΰμΐν οπωζ τάόε τριών των μεγίβτων ^νμ- * 
'.'ήΐλαχται^ ά^νν£6^α£ ^ μαλαχίκς ^ αμελείας. 
{} .πεφευγότες αύχά \ έπίτ^ν πΧείβτονς ,<ίή 6 
(αν χαταφρόντ^ΰιν χεχωρήχιχτε, η εχ τον πο^λούζ 
ίναντίον 'όν*>μα άψροβννη μετανόμαΟται. 
%&~μίν ονν προγεγίνημίνΐί τΐ δει μαχρότερμν ^ ^$138 
ζφον τοΐ? ννν ξνμψέρει αίτι&β9αι; περί δε των ίαείτα 
,μΐΧΙόνζων τοϊ^ ακροϋσι βοη&ονν\τας χρι) ίπιταλαι- ίο 
ίΐίαρεϊν {πάτριον γάρ ήμίν έχ τ&ν πόνων τάς άρετάξ 
16 ηά^^αι)•, χαΐ μή μεταβάλίειν το ε&ος, εΐ κρα αλοντφ 
9€-.ννν χαΐ ίξουϋίοί ολίγον προφέρετε (ού γάρ δίκαιον 
■&^%^ άαορία έχτΐ}&η τϊι ΛΒριονβία. μαοΐέΰ^ια), άλΙά 
ίίαραονντκζ Ιέναι χατά πολΙά ίς τον_ | χάΐεμον, τον ΐί' 
τε,&ίον χρήβαντος .χαΐ αντον ύποαχομένον ξνΧλ'ήψε- 
β&Μ,.χαΙ τϊ1ί..&1λ'ης Ελλάδος άπ«β•ης ^υναγωνιον- 
^^νΐ{£, Ίκ μίν.ψόβφ, τά ίέ ώφελία. απονδά^ τε ον 
Χύαετε πρότεροι^ ας γε χαΐ 6 &εος χελβνων χολεμΐΐν 
νρμίξΐί πμραβεβάβ^'αΐ; ήδίχημεναΐ£ δί μάλλον βοηΟ^ή- 
.{ζίΐτε' . λύονβι γάρ ονχ οί άμννόμενοι, άλλ' οί πρότεροι 
'ίχύντεε. Ι ί πόΐι* Ι» πάΐιι ο ί αύχά Ο ν Ρ1 Ι ή ΑΒΜ 14 ΪΜίν Ο ίμ-ίρ Ι("[(ί] 16 ίΧΙ-ίκν ΑΒΓ 

^^ϋίί^ίχαι ΟΕ, ΟΟΓΓ. Ε, προοφί'ρίΐί Μ [Ο] Ι'! ίΐίριονοίι 

«Η ιηΛΓΒ. Βι γρ. Α, &ΛαναΙα ΑΒΕΡ(?) , 18 ΰαρααίϊνιαΐ 

,βΗ #ιΐ!ροοβί'Γί(,4.ΒθΒΡ 20 ιΐηάοπί β»ιί<ηιβ •* .32 ^ί^Α 
τιψον Ρ II 7Β Ι• τ«-« 33 νο^ίίξ^ιν Ο | ι). 6ία%εψέναΐί Ε 

31 «(ίίίρο* " ^ 112 ΤΗΠΟΥϋΠΪΙδ 

χαΐ ^ιμων χοιντ} τάδε παραινούνταν, είπερ βΐβαιότκ- 
τον τ(ι τκντά ξνμψίροντα χαΐ πόλεβι χαϊ Ιδιώταις 
ΐΐναί, μή μέλλετε Ποτειδίάταίς Τ£ ΛοιεΙβ&αι Τίμωρίαν 
6 Ι οϋίι -^Ιωρίενβί χαΐ νπ,ίι Ιώνων πολιορκονμένοις, !5 
ο^ Λρότερον ^ν τουναντίον, χαΐ τ&ν ΗλΙων μετελΟ^εΙν 
τ^ν έλευ&ερίαν, ώζ ούχέτί ενδέχεται περιμένοντας 
τους μίν Ι^δη βλάπτεβ&•αι, τονς δ', εΐ γνωαϋ•ηβό- 
μΐ&•α ^ννελ&όντεζ μεν, άμύνεβ&αι δϊ άτολμώντες, μί} 

10 πολύ ■ββτεροΐ' τό | κύτο ακδχειν αλλά νομίβαντες ές β* 
άνάγχην άψΐχ&αι, ί> άνδρες ί,νμμαχοι, χ«1 όίμα τάδε 
αριΰτα λέγεα&αι, ψηφέοαβ^-ε τ6ν πόλεμον μη φοβη- 
&έντες το (ίύτίχα δΕΐ\νόν, της ί' άπ' (χύτον δίά πλίί-86 
όνος είρ'ήνης ίπιίΗ>μ•ήΰΐΐντες' έχ πολϊ/ιιοιι μ^ν γάρ 

16 είρ-ήνη μ&Χλον βεβαιονται, άφ' ηβνχίας δί μή «ολε- 
μ^ϋαι ούχ 6μο£ως άχ£νδννον. χαΐ τήν χα&εβτηχνΐαν » 
ίν τ^ Ελλάδι πάλιν τύραννον \ ίιγηβάμΐνοι ίπΐ ΐίαβιν ε 
ομοίως χα&εΰτάναι, &ΰτε των μΐν ΐί^ΐ) ηρχίΐν, των δί 
διανοεΐβ&αί, παραβτηβώμε&α έΛελ&όντες, χαΐ αυτοί τε 

20 ακινδύνως το λοιπόν οΐχώμεν χαΐ τοί>ς ννν δεδονλω- 
μενονς "Ελληνας έλεν^ερώβαμεν}^ Τοιαύτα μίν οΐ 
Κορίνθιοι εΐτΐον. 

Ι 01 δ^ νίαχεδαψόνιοι επειδή άφ' απάντων ί^χον- ^* 
6αν γνώμην, ψηφον έπήγαγον τοϊ^ ^νμμάχοις &πααιν 

Ξ5 δΰοί πα^^ιίαΐ' εξή; χαΐ μείζονι χαϊ ίλάββονι πόλεΐ' 

1 ύαάρχον οπι. Ο 2 τάόι καιν^ Ι» 3 ΐΒΐ;ιά γρ. α, 

ταύτα ¥ ιαϋτα οΑΒΕΜ 6 ποίιορκονμίνοΐί] ί ία ϋΐ. β 
9 άτοΐμώντίΐ οΕ άτολμούντις βυρΓ^ΒΟτ. Ρ, γρ. Ο ού τοίμώντίς 
ΑΒίΉ II ποίΐώι Μ ΙΟ ί« τρ. Ο ιίς ΑΕΡΜ Ιπ' ο ίς 

άνάγχην οιη. Β 13 τίτηφίαοα^αι ΑΒΕ ■φηφίαατι β 17 πάΐιι 
Μ 19 παραστησόμΐΆα οΑΒ || ϊί οηι. 1» 21 ταύτα Ρ || 

ρ^ οιη. ύ 23 άμψ' Μ ί ϋΒ. Ι 124—1Ϊ6- 113 

οίεμΒψ. 6ιΛογμ£νον ϊ 

1 μίίληαιν. ομω^ Αϊ χίζ9ΐ6ίαμένοις αν 

:ο5 ρίν ον όίίτ^ίβτ^. ίΙαα<ίον Αέ. τοϊν ίββα- 

τίι» '/ίϊτκΓτ)» Χίά τον χόλίαον άραΰ&ω. φα- 

'^ίΐ^ηναίονς ίγχλή'μΒτα χοίονμΐνοι, οχας βφίΰιν οπ μ 
μεγίβΐη χράψαβις εΐη τον χοΐΐμ,ιϊν, ^ μή Τί εβκ- 
ιιο6ωΒιν. χίά χρ&τον μΐν χρίϋβίΐς Χΐμψαντίζ οΐ Λα- β 
%ΐβαιμ6νιοι ίχίλενον τοί'ζ '^ί&ηναίονς ίο άγος ελαύ- 

τήί &εοϋ. το Αϊ &γοξ ^ν τοιόνίΐ. Κνλαν ^ν < 
Α97}ναΐο$ άνηρ 'Οίνμχιονέιιης των | χάλαι ινγΐνής η η 
χαΐ βννατός' ίγίγαμήχίΐ δε ΟνγατΒρα θεαγίνον; Μβ- 
γα^ίαζ άνόρό^, δ; χατ' ετκίνον χον χ^άνον ϊτνράννει 
Μίγάςαν. χρωμενω $ε τω Κνλωνι εν /ίΐλφοίξ άν- * ' 
είλατ 6 &ΐ6ζ ΐν τοϋ ζ/ί03 τζ μεγίοττ^ ίορτΐ^ χατα- 
ΧαβεΙν τήν ^Α&ηνα£ων άχρόχοΐιν. ό δε χαρά \ τί , 
τον θεαγένονς Ανναμιν λαβών χαΐ τούζ ψΐίον^ άνα- 
αείαοζ, ΐχειδί) ίπηλ^εν Όλνμπια τά ίν Πελοχον- 
νήβψ, χατίΐαβΐ τήν άχρόαολιν ώζ επΙ τνραννίδι, 
νομίοας ίορτήν τε τον ^^ώζ μΐγίϋτην ίΐ^α» χαί έαντφ 
Τί χροβ^^ΐΐν 'Ολύμζια νενιχηχάτι. εΐ δϊ έν τί) '.•ίττιχ|) • 
^ &λλα&1 πον Ι ή μεγίατη εορτή εϊρητο, οντε εχΐΐνος 81 
ίη χατενότ,αε τό τε μαντεΐον ούχ εδήΐον (βΰτι γάρ Ι 

ι 8 4ί οπι, Α II ΐχάβιοι; οοάά., εοτι. ΝαΙϊιηαιιη 4 Αμοίαι. 

10 — II η ΙααϋούοίΒΐ ΑΟΕ τινΐς άχούαιοι Β τ» ίοιικού 

,_,» ΡΟΜ 13 τή«] τον Β 14 Όΐιιμηιοϊιχηί ιϊ*ήρ 'Λ9η 

•οΛί |> 1Ά Ιν € ίν τ^ Ι» 19 γϊ>] ϊώ» Β 21 έπήΐ^ιν Β Ι. Άά, Ι Ι 114 τΗυογοίϋΐδ ίίίΐλϊ^ χαΐ ^Α^ναίοΐζ ί^ιάβια, οί χαλίΐται ^ώς ίορττΐ ΜειΧ^ 
χίον μ.Βγ£βτη, εξω τ%' αόλεωξ, ίν ^ ^ανδημεί &νονϋί 
πολλά ούχ Ιιρεΐα, άλΧ' ζάγνά^ \ &νματα έπιχώρια), 5 
ΰοκών όί ύρ&ώς γιγνώβχειν ίπεχείρηβε τφ ίργφ. οί ι 
Β ό^ '^4&ηναΐοι αΐβ&όμενοι εβοτΙΟ^δάν τε πανδημεί ίχ 
τών αγρών ίπ' αύιοΐι^ "«^ ίΤροθ'χκβ'ΐζιί^εΐΌΐ έποΧιόρ- 
χονν. χρόνον ίΐ ίγγιγνομένον οί Ά&ΎΐναΙοι χςνιά- * 
μενοί χι] προβεβρίψ άπ^λ&ον οί πολλοί, ίπι\τρέ-φαντεζ ιβ 
τοϊς εννέα ^ρχονβι την ψνλαχι^ν τε χαϊ τό ηδν αΰτο- 

10 χράχορβι δια&εΐναί ϊ; &ν αριβτα διαγιγνώβχιαβιν' τότε 
ϋϊ τά χολλά τών ποΧιτιχών οί ίννέα &ρχονχε£ επραβ- 
βον. 61 ίΐ μετά τον Κύλωνοζ αολιορχούμενοί φλαύ- ■ 
ροϊ ειχον βίχαν τε χαϊ νδαχος απορία. 6 μεν οΐν ΐ" 
Ι Κνλων χαϊ ό αδελψίΐξ ίχδιδράβχονβιν οί δ' οίΛΛοί ΐί 

15 ως ίπΐί'ζοντο χαϊ τίνες χαΐ άπέ&ν^βχον ■ίπ'ο τον 
λιμοϋ, χαΜξονΰιν ίπΐ τ6ν βωμυν Ιχέται τ6ν έν τ-Γ; 
άχροπόλει. άναΰτ'ήβανχες δε αυτούς οί τών ΆΟτ^ναίην ιι 
έζίτετραμμένοι τί^ν ψνλαχι^ν, ώ^ εώραν &πο&ντ^ΰχον- 
τας \ έν τω ίερώ, έφ' ω μηδίν χαχΌν ποιι^βουΛΜ», ϊο 

20 άπαγαγόντες άαέχτειναν χα&ε^ομένονς δέ τ^να5 χαΐ 
έπΙ τών βεμνών &εών τοΐς βωμοΐς ίν τ^ παρόδω 
άπεχρήβαντο. χαϊ άπο τοτίτου έναγεϊς χαΐ άλιχ-ήρίοι 
τής &Βοΰ ίχείνοί χε έ^αλοννχο χαϊ το γένος το ιΰτ" 
έχείναιν. ^λαβαν μεν \ ονν χαϊ οί '/ί&^ιναιοι, χους '^ 1 χαϊ ατα. β 2 μιγΐαχ-η ίη ιηΒ,τ^'. 6, 3 τιοΙΙσΙ οοάά., 
ΟΟΓΓ. 0. Γ. Ηβπη&ιπι || άίΐώ εοιίιΐ. άΙΙ' <^άγνά\ βχ Ροΐΐοοβ Ι 26 
ΓθΗΜ, Μ^ιίτί^ 7 ίγγιγνομίνον Ο ίπι/ιγϊ'ομίΐΌ'ΐι Ι) 8 προα- 
ιβρία Ο προιτΕ($ρΐ|^ ϋΰ 9 ιε οιη. Ι• 10 βια^ναι Ο {| 

βίαγιγνάοΛοναι ΟΡ, οοη•. Ρ, 14 ά3ί1φήΒ Ο άδΐίφοί αύτοα ΐί 

15 ύπά Ιι άαύ ε 16 πΐί, τόν] τών Ο 17 ίΐ οιη. Β 
Β1 τοίβ β ίρ νοϊΐ ί» 22 άπίΐρ»ί<ΓΐίΐΊο Ο ίιείρη'σοίΊο Ιιβ || 


ΗΙ8Τ0Ε. Ι,ΙΒ. Ι 137—128. 115 ΐ£ΐ3 ιοτίτουδ, ^Ιαβι 3ί χαΐ Κλίομένης ό ^ίαχΐδαι- 
μάνιοζ νβτΐρον μετά '^ί&ηναίιην ΰταΰίαζόντων, χούζ 
« ξώνταζ έλαννοντ€£ χαΐ των τΐ&νίώταν τά όβτά 
άνελόντΐξ ΐ^έβαΧον χατ'^λ&ον μέντοί νβτεραν, χκΐ το 
γ£νο£ αντών ετι εβτιν ίν Τ(; | αΐόίει. τοϋιο δή τό|27 
&γοί οΐ ^αχΐδαιμόνίοι έχ£λενον έλαννειν όη&εν τοΐι,' 
9ΐοΙς ΛρβΓον τιμωρονντες, είδότίς όί Περιχλ^α τον 
Βϊαν&ίχΛαν προβεχόμενον αντφ χαζά | τήν μητέι/α χαί 88 
νομίζοντες ίκπεβόντος αύτον φ^ον ^ϊίν^ οψίβί προ- 
χαφείν τά άπο τ&ν '^&ηναίων. ον μέντοι τοβοντον ι 
ΙΙΙαιζον χα&είν αν αντον τοΐτο 3θΌν διαβολ'^ν οΐβειν 
«ύΐψ πρόρ τήν πόΧιν, ώς χαΐ διά την εκείνον \ ξυμ- 5 
φο^άν το μέρος ϊβταί ό πόλεμος, ων γάρ δυνατώτα- 8 
τος τ&ν χα&' ίαντΙ>ν χαΐ άγων τήν ποίιτείαν ηναν- 
ηοντο αάντα τοΙς ^αχεδαιμονύοις, χαΐ ούχ εΐα νπε£χειν, 
&Χλ' ίζ τον πόλεμον ωρμκ τονς Ά&ηναίονς. 

^Αντεκέλεναν ίΐ χαϊ οί ^^ϋΎ^ναΐοί τούδ ^ίαχεδαιΛϋ 
ΙΐΛ\νίον5 τί> άπο Ταινάρου &γο3 έλαννειν. οί γάρ ίο 
Αίαιε8αιμόνιοι άνιΐίβττ^βαντίς ποτέ έχ τον Ιερον τον 
) ΙΙοϋίίδ&νος [άπο Ταινάρου] τών ΕίΙώτων Ιχέτας 
άχαγαγόντες ΰιεφ^ειραν δι' ο ίι) χαΐ βψΐβιν α'ίτοϊς 
νομίζονΟι τον μέγαν βειΒμϊιν γενεβ&αι ίν Σπάρτγ,. 
Ιχέλενον ύε χαΐ το | τ^ζ Χαλχιοίχον αγοξ ίΐαύνειν Ι^ 
αύτονς' ίγενετο δε τοιόνδε. ίπειδί] Πανϋανέας 6 Λα- < . 
ίκδαιμόνιος το πρώτον μετοαεεμφ&εϊς ύπ'ο Σπαρτιατών 
£»ί) τηί άρχης τι}; ίν ΈΧλ-ηδπόντφ χαΐ χρι&εϊζ ΰπ' 
«ύτ&ν άπεΧύΟ•η μή άδιχεΐν, δημοαίΐ} μ^ν ούχ4τι ίξ- 

1 ΙξίΒαΧον ΟΕμ, βΐ ΤΗομ. Μη,κ. 22 έ{,4β<ιλΙί>ν ΑΒΓΓΟ] 

ΟΟΙΤ. Α, 9 δν &άά. δΐιιΐιΐ 11 ιοϋτα ιό ^χβίτ^ΰήνη 

" 15 ύπιίχίΐν ΟΕ 2ϋ Ββοΐιιαα ΛβΙ Ηβπί. 11 ίι>\ί•» ■ί^^ 116 ΤΗυθΥΒΙΟΙ8 

ίπεμφθη, ίί/^ ^^ οώτόί [ τ(ΐ*ι}ρτ3 λα^ών Έρμιονίίβ βο 
ϋνεν Αακεβαψονίων άψιχνεΐταί ίς Έίλτ^οποντον, τφ 
μΐν λόγω επί τόν Μηόίχυν πόλεμον, τώ δ^ εργφ τά 
5Γρ05 βαβιλ^α πράγματα πράοϋειν, ωΰπερ χαΐ το χρ&- 
6 τον ίπεχείργιβεν , έψιεμενος τί^ς Έλληνιχτίζ &ρχή5• 
ιύεργεβίαν ίί άπο τονδε πρώτον έζ \ βαβιλία χατέΟ-ετο ^^ 
χαΐ τον παντός πράγματος αρχήν ίαοιήΰατο. Βνξάν- β 
ϋΐον γάρ έίων τ^ πρότερη παροναία μετά τ-ήν εχ 
Κύπρον άναχώρ7}βιν (ει.χον δε Μηδοι κϋτό χαΐ βαβι- 

10 λίως προϋήκοντέξ τίνες χαΐ ξνγγενείς, οι έάλωβαν εν 
Οϊΐτψ τότε) τοΰτου^ οϋξ εΧαβεν άπο\πΐμπεί βαβιΧεΙ ω 
χρύψα των άλλων ί,νμμάχαιν, τφ 81 Χόγψ άπέδραβαν 
αντόν. επραϋβε ίέ ταϋτα μετά Γογγνλον τον Έρε- β 
τριώς, φπερ έπέτρε^Ιιε τό τε Βνξάντιον χαΐ τους 

15 αίχμαλώτονς. εχεμψε δϊ χαΐ έαιβτολί)ν τ6ν Γογγύλον 
φέροντα αύτώ. ένεγέγραπτο ίί τάδε ίν αότΐ), | ώ^ ,β 
νβτερον άνηνρέ^η' ^^ΠανβανΙαξ ό ή/εμών τ^ς Σπάρ- 
\τιΐ5 τούβδε τί βοι χαρ6ζεβ&αι -βονλόμενοξ αποπέμπει 89 
δορί ελών, χαΐ γνώμην ποιονμαί, εΐ χαΐ βοΐ δοχεΐ, 

20 θυγατέρα τε τήν βήν γ^μαι χαί 6οι Σπάρτην τε χκΐ 
τήν ^λλην Ελλάδα ■νποχείριον ποιίιβαι. δννατοξ δ^ 
δοχβ> εΙ\ναι. ταντα πρα^κ,ι μετά βον βονλενόμενος. εΐ β 
οδν Γί' ΰε τούτων άρίβχει, πέμπε άνδρα πιβτον έπι 
θ•άλαββαν δι' οδ τύ λοιπόν τούξ λόγους ποιηβόμε&α,^^ 

26 τοΰαντα μΐν ή γραφ^ ίδήΐον. ^έρ^ης δ^ ί^β&η ΤΕίϊί 
τϊ) έπιβτολ^ χαΐ άποϋτέλλει Άρτάβαζον τον Φαρνάχον Μ .... 0|•Η1ιι.ι•ό. 

οοιίά., ΟΟΓΓ. βθΐΙΐΗιΓαΐ II ροβΐ ΐρ/οι υ βουΐάμινος 5 ίΛΕϊίίρηΟΓ» 
β ίνίχιί,/τίαιν ί» 6 ««ιίθίντοΌ 10 ιιιόβ ΑΒ 11 αα^ον 
Βιη, 14 ώηερ Ο ωι Ιΐ 18 ϊαρφιιΐίαι οιη. Ο, ίο ιηίΐΓ^. 

χαρ/βασ&αι β, 20 τή* οω. β 1| οΓί. ιε οηι. € 23 πίμπ£+ Ο 
26 της ίπιστολ•ηζ Ε || Φννάκου ϊ' ΗΙδΤΟΒ- υΒ- Ι 129—130. 11"; έΐΐ 9άΧιαίύαν \ χιά χιλενιι «ντον τήν τι ^ίααχνίϊτιψ μ 
βατρ/αη^αν Λαραλαβίϊν λίΐγαβάττ^ν άΛαΚλόξ,αντα-^ δ; 
χςότΐ^ον ϊ,^χΐ, ΧΟΛ παςα Πανΰανίαν ί$ Βνξιη 
έηβτοίΐήν άντΐπιτί&η αχττφ ω^ χάχιβτα δΐίοη'μψαι χιιΐ 
ϊ^ ΰψραγίδα άποδιϊξαι, χαΐ ζν τι αντα ΠίζνΟηιϊαί 
*α^αγγΐλλ\^ χίρΐ \ τών ίαντον χραγμάτιαν, χράϋβ^ίν 
ίς αριβχα χαι πΐΰτόταχα. 6 ϋ άψιχόμΐνοί τα νΐ * 
αία έποί'τ,βίν ωαπΐρ εί(^,το χαΐ την έχιβτολίΐν βι- 
έΐεμφεν. άντινιγέγροίττο Λΐ τιίίί• „^δε λεγΐΐ βαβι- 
ίΐύζ Ζέρ^%ί Πανβανία• χαΐ τ&ν ανδρών ους μοι πίραν 
ίίκΐάβατ,ς ίκ Βνζαντίον ΐϋαβαζ \ κιίβΐτίίί βθ( ΐτΐζΐ- η Ι 
γΐβία ί» τω ήμετέρω οΐχψ ί$ αϊιΐ άνάγριαιτοζ, 
μ(5 Ιάγύΐς τοϊί άπο βον άρέβχομαι. χαί ϋε μήτε 
«4| μή&' {)μερα έχιαχίτω ώβτΐ άνΐΐναί πράϋβΐΐν τι 
ϋν ίμοί νπιβχνεΐ^ μηδΐ χρυΟον χαΐ άργνρον δαπάνη 
κεχώΐνβο μΓιόε ατρατιάξ πλήξει, εΐ Λοι δεΙ \ πάρα-» 
γ(γνεα&αι, ίΧΧά μετ' ^^ρταβάζον ανδρός άγα&ον, ον 
βΟί έπεμψα, πρ&Ββε Καρύων χαΐ τή εμά χαΧ τά ϋά 
ίχ^Ι χάλλίβτα χαΐ αριβτα ε%ει αμφότεροι^•"" ταντοΙΒΟ 
Ιαβών ό Παυβανίαζ τά γράμμκτα^ αν χαΐ πρόχΐρον 
& μιγάλψ αΐ,ιώμκτί ίτο των ΈλΧ^^^νων Οιά τήν Πλα- 
χαΐ&\βιν 7}γεμονίαν, ποίλφ τότε μάλλον ^ιρτο χαί 3ΐ 
οίτχίτι. ίδννατο έν τω χα9εβτωτι τρόπψ βιοτεύειν, άΐλά 
αίανάς τε Μγ^διχάί ένδνόμίνοζ ίχ τον Βνζαντίον χιτί^η Ε 9 άντινιγίγΐίατίχο οοηί. Ηβητ. άηΐΛίγίνραΒτο β 

&ψτιγί•/^α.ατ<1 Ι> 11 ίιΪΒίοΒαΐί Ο || %ιίαίτ<ιί οΕΡ, βοΗοΙ. 

{ίίίογίτης τιΧη^-ήατι), Τΐίοπι. Μ&ρ. 44 κϊΛκί ΑΒω, 13 λΙΙ. 

ίθί(1 ιοι' € 14 μη»' Ο μψ € μήτί 1> 1β κί^αίνα^Λ 

ϋοάά., οοιτ. Ρορρο 1 βΐί] ιι ίη ϋ*. ο, 19 χΟΙηπο Α 

20 «ίίτϊροΐ' 1» πρώτο»• ο 22 μΰΧΙον τάτΐ Βπ», ϊ& »ββ«- 1 

ι 

ι 118 ΤΗυοτοιηΐδ ΜΛίοΠ ^|ι}ϊΐ χαΐ ίιά τ^? θρφχ-ης πορεχ'όμενον κύτύν Μ^\Ι!ου 
χαί ΑΙ\γύπτιοι έδο^νφόρονν,, τράΛΐζάν τε ΠΒρϋικ•^νΰΟ 
ΐΐαριτί&ΐτο χκΐ χκτέχειν τι) ν όιάνοιαν ούχ ίδύναζο, 
άλλ' εργοίς βραχέβι αρο^δ-ήλον ^ τ^ γνώμ•^ μειζόνων 
δ ^5 ϊπειτα Εμελλε Λρά^ειν. $νβπρ6βο$όν τε αύτ6ν » 
παρείχε χαΐ τ^ ^ί»)^ | οΰτω χαΧεπΐι έχο^το έξ πάντας ί' 
(}μαΙω$ ωΰτε μηδίνα ϋνναβϋ-αι προΰιεναΐ' δι' ΐίπερ χαΐ 
προς τους Ά&7]ναίονζ ούχ ?ιχιβτα ή ζνμμαχέα μετέβτη. 
οί άΐ Ααχεάαιμόνιοι αΐβ&όμενοι το τε πρώτον ^^'1δ1 

10 αυτά ταντα άνεχάλεβαν αντόν,, χαΐ ίπειόί} τ^ Έρμιο- 
ν£$ι νηΐ το δεύτερον ίκπλεύ\ΰας ού χελευΰάντων αυτών ίο 
τοίαντα έφαένετο ποιών, χαΐ ίχ τον Βνξκντίον βί^ 
ίιπ' Ά&ηναίων έχπολιορχη&ε]^ ε3 μ^ν τίρι Στΐάρτην 
ούχ ίπανεχώρεί, ες δί Κολώνας τάς Τρωάδας Ιδρν&εΙς 

16 πράΰβων τε εΰηγγέλλετα (ώτοίς ίξ τού^ βαρβάρους 
χαΐ ούχ έπ' άγα&ψ τ^ν μον^ν ποιον\μενος, οντω ίή ΐί 
οϋ«£τι ίπεαχον, άλΙά πέμψαντες χηρνχα οί έφοροι, χαΐ 
βχντάλην είπον τοϋ κήρ-νχος μή λεέπεα&αι, εΙ άΐ μι{, 
πόλεμον αύτω Σπαρτιάτας προαγορεύειν. 6 ίί βον~ ϊ 

20 λόμενος ώς ηχιΰτα ΰποΛτος είναι χαΐ αι,βτεύων χρή- 
μαΰι διαλνβΐΐν τήν δίαβολί]ν άνεχώρει. το \ ίίϊίτίρον μ 
ές Σπάρτην. χαΐ ες μίν τήν είρχτ'ήν έβπίπτει τ6 
«ρώτον ύπο των εφόρων (βξεβτι 3ΐ τοΓρ έφόροις τ&ν 
βκϋιλεα δραΰαι τοϋτο), έπειτα διαπρα^άμενος νβτερον 

25 ^^ηλ9ε χαΐ χα9•(βτιιβιν εαυτόν ί'^ χρίβιν τοις βονίο- 
μίνοι^ περί αυτών ελέγχειν. χαί ψανερον μεν Είχονίβί ί 10 

1^ ■ίοττΐ] μι ιπ ϋέ. Β, 9—10 6ι αί•τα] ίιά Ο 

10 άνοίοΧίπαντο 7 10—11 Έι/μιαινί8ι Ο 14 Ιδςνν^ιΙς 

"" 15 ίε κ 5ΐρΟΕ 1> η ΐτίααχον Εκι, ΙΗ ΙίΐΗο&αι Ο 

ίΐροααγοζΐνΐΐν Β 21 διαρολήν Ιι παβαροΐή» 0[β] 

26 αυτών Ο βί βοΚοΙ. {τ&ν ««τηγοβημάχοπρ^ ιΑχϊιι ^^^^^ ΗΙ8Τ0Κ. ΙΙΒ. Ι 131—132- 119 οΕ Σχαρτιάται βημιΐον, οδτ£ οι έχθροΙ οίίτε ή κ 

ίλί5, Βτφ Κν πιβτδνβαντε$ βεβαίως έτιμωρονντο 

γίνονς ΤΕ τοϋ βασιλείου ϋντα χαΐ εν τρ πκι>' 

αμίΐν ?χθ5/τκ (ΠλείΠτκρχον γάρ τον Λιωνϋον 

βαβιΐέα χαΐ νέον ίτι άνεφώς ών ίπετρόπενεν), 

:5 Ι ίέ παλλάς παρείχί τΤ] τΐ παρανομία χαΐ ^ 

» τών βαρβάρων μή Λϊ05 ^οΰΑεβθκί ίΐναι γοΪ5 

<^Χ££ΐ^ τά τε άλλα αύτον άνεβχάπονν εϊ τ£ 

•δεϋι^τητο των χα&εβτώτων νομίμων χαϊ δτι 

ρί!ίθ(ίά ποτέ τί»ν ίν ζίελφοίξ, Βν άνέ&εοαν 

\νε^ άπ}> των Μ'^\δων κχρο&ίνιον, ήξιωβΐν Ιπι- 91 ^ 

ϋώτ'οζ ΙδΙψ το ίλεγείον τόδε' 

',λήνων αρχηγός ίπεί ϋτρατον ώλεΰε Μήδων, 

Πουβανίαζ Φοίβφ μνημ' άνέ&ηχε τόδε. 
μίν οίν εΐεγείον οΐ Λακεδαιμόνιοι. έ%εχ6λαιΙ)ΚΊ 
ίύθΐρ τότε άπ!} τοϋ τρίποίοί τοντο χαΐ έπεγραψαν 
^ρομαοτΐ τάς πόλεις ΰβαι ^νγχα&ελοϋβαι τ6ν βάρβαρον 
ίβνηΰαν το άνά&ημα• τον μέντοι Πανβανίον άβίχημα 
Κίά τότ' έδόχει είναι, χαΐ ίπεί γε ίή ίν τούτω χα&ει- 
€νή\χει^ πολλφ μάλλον παρόμοιον πραχθΐ^ναι ίψαίνετο ία 
τ§ παροιίίιι διανοΙα. έπνν&άνοντο δί καΐ ές τους * 
Είλωτας πράββειν τι ιχντάν., χαΐ ^ν ίΐ οντως' ίλεν- 
&ερωβίν τε γάρ ■ύπιβχνείτο κντοϊς χαΐ πολιτείαν, 
Ι^ννΒπαναβτώβι χαϊ το παν ^νγχατεργάβωνται. αλλ' 5 ι 1 οι Ιι&ςοϊ οίΪΓί οω. ΑΒιη, 6 ίπετ^άπευαΐν Ε β δϊ; 
η Ο 7 ίοας Ε 9 χαϊ αι1<1. πΠήκ^ι 9 ΙΙιδιδιαιττίζο 

10 ΛΟΤΕ] ΐί Βπι, II τίν'] των Ο 12 ίλιΐον Ο 13 άρχ^ε 
Βμ, 16 ιοΰιο] τούτον Ο 18 ίοτηβα» τό ΪΌ Ιίττίοανιο 

ΑΒΐ!Εη), 19 τότ'] τοντο ΰοϋ., οοη. δίτιινβ || γι Λ, οπι. Ιι 

30 {ψαίνετο] ίρούΐίτο Ο 21 ίέ οη». Ε 31—23 αύτ6τ 
»αί ιΐί τους ΕΐΙ. π^άπαιιν τι Βιη, π^ιίσσΐΐν τι αυτόν καΙ ΐΐς 
120 ΤΗυθΤϋΠ)Ι8 

ούό' ως ονδί τ&ν \ Είλάτων μηνντκΐς τιβι πίδτεύ- 16 
βαντΐς {^ξίωΰαν νεώχΐρόν τι ποίεΐν ές αυτόν, χρώ- 
μενοι τφ τρόπω φπερ ΐΐώ&αβιν ές βφ&ξ αυτούς, /*ή 
ταχείς είναι, περί ανδρός Σ}ΐΐαρτι.άτον &νεν άναμφιββη- 
6 τ^αν τίχμνιρίΐον βονλενβαί τι άνήχεβτον , πρίν γε 
ά'ή αντοίς, ως λέγεται, 6 μέλλων τάς \ τελευταίας «ο 
βαΰιλεΐ έπιΰτολάς προς '^ρτάβαξον χομιεϊν, άν^ρ 
^Αργίλιος, παιδικά ποτέ &ν αύτον χαΐ πιβτότατας 
έχείνφ, μηννττ^ς γίγνεται, δεΐαας χατά έν&ύμηΰίν 
10 τίνα δτι ουδείς πω τών προ εαντον αγγέλων πάλιν 
άψίχετο, χαΐ παραβημτινάμενος, ίνα, ^ φενΰ^ της 
Ι δό^ης η χαΐ έχιΐνός τι μεταγράφαι αίτ^ίβ^, μή ιβ 
έΐΐίγνφ, λύει τάς έπιβτολάς, εν αίς νπονο-ήβας τι 
τοίοΰτον προβεπεβτάλ&αι χαΐ αυτόν ηύρεν έγγεγραμ- 
15 μένον χτείνειν. τότε δίι οί «φοροί δείί,αντος αντοΰίΧί 
τά γράμματα μάλλον μ^ν έπίβτενβαν, αύττίχοοι ίϊ 
βονλ^&έντες ετι γε\νε60•αί αύτον Πανβανίον τι λέ- Ν 
γοντος, από παραβχενής τον άνθρωπου έπΙ Ταίναρον 
Ιχέτον οίχομένον χαΐ βχηνωβαμένον διπλήν διάφραγ- 
μα μάτι χαλύβην, ές ί^ν των [τΐ] εφόρων εντός τινας 
ϊχρνφε, χαΐ Πανβανίον ώξ αυτόν \ έλ^όντος χαί ^ρω-93 
τώντος την πράφαβιν τ^ς Ιχετείας ^βθΌντο πάντα 
βαφώς, αΐτιωμενου τον &νΟ•ρώπον τά τε πΒρι αντοϋ 
γραφέντα καΐ ταλλ' άποφαΐνοντος χα&' εχαβτον, ώς 
26 ο-ύδίν αώποτε α-ύτόν έν ταϊς προς βαβιλέα \ βιαχονίαις & 
παραβάλοιτο, προτιμη&είη ίέ εν ίβφ τοις πολΑοί^ τ&ν 8 οιπΓρ] ω 6 11 παβααημ-ηνάμινος ΓβΒοηρβί βκ ΡοΠπεθ 
νΠΙ 27 παραποι-ηαάμινος βφραγϊβα οοάά. 14 τοιοντον ο 

χοιαντο Ιι || αϋτΐιν ϋοάά. 15 ίή] ίί ΑΕΡ 17 βονίΐν^ίντίς 
ΑΒΡο], 19 ακψαααμένον ββίΕΓ, ακψτιααμίνον οΐ» 

"" -ρ άθΐ. Ρορρο 25 οΐδΐ Β(,ΐ)ΐΏ, ϊϊ> πιιβ«?«Ε11<»«> Β ΗΙ3Τ0Κ. ΙΙΒ. Ι 133-134. 121 ίνων άπο&κνίΐν, χ&χΐίνον αυτά τι ταύτα ξνν- 
■ομολοίΌΰηοϊ χαΐ 5ΐ£ρΙ τον καρόντος ονχ έώντος 6ργ£- 
ξεα&αι, αλλά %ίβτιν [βχ τοΰ ίϊροϋ] ίι^ύντο^ τ^β άνα- 
ατάΰεωξ χαί ά^ιονντοξ ώ$ τάχιβτα κορενίβ&αί χαΐ 

6 (ΐή Ι τά πραββόμενα διαχωλύειν. άχονβαντες δε άχρι^ι^^^ 
β&β τότε μεν άαϊ\λ%-ον οί ί'ςροροι, βεβκίως άέ ΐ^ίη 
ίίδότεξ έν τ^ πόλΐί ϊΐ^ν ^νλληφιν έίίοιονντο. λέγε- 
%αι ά' αύτόϊ• μέλλοντα %νλλ7ΐψ%^βε(ί%•αι, έν τ^ (ιδφ^ 
£ν6£ μϊν τών εφόρων τό πράθαπον προβ ιόντος ώς 
εΐβε, γνώναι έφ' φ \ εχώρει, &λλον δε νενματι άφανεΐ 
^^ρτ^βαμένον χαΐ δηλώβαντος ίννοίψ^ 3ΐρί)5 τό Ιερον 
τ^5 -ΧαΊχιοίχου χωρηβαι &ρόμω χαΐ προχαταφνγεϊν 
^ν δ' ίγγνζ το τέμενος, χαΐ £ΐ; οίκιιμα ού μέγα δ ^ν 
τον Ιεροΰ έβελ^ών, ϊνα μίι ■ίιπαΟ•ρΐ05 ταλαιπωρο(η, 

6 ^βνχαζεν. οί ΰέ το παραν\τίχα μίν ύβτέρηβαν τ^ 'ο 

διώξει, μετά δι τοντο τοΰ τε οίχήματοξ τ!)ν ϋροψον 

άφείλον χκΐ τάς &νραξ ένδον 'όντα τηρήβαντες αυτόν 

Χίά άπολαβόντες εβω άπωχοδόμηβαν, αροβχα&εζόμενοί 

τε ε^εχολίόρχγ^βαν Χιμώ. καΐ μέλλοντος αντον άχο- * 

^χειν &6Λερ εΐχεν ίν τψ οΙχ•ήμα\τι, αΐβ&όμενοι 1%- ιι 

άγονβιν έχ τον Ιερον ετι ίμπνονν δντκ, χαΐ έξαχϋ-εΐζ 

&χέ9ανε παραχρήμα, καΐ αυτόν έμέλληβκν μίν ές τον * 

Κεάδαν, ο^περ τονζ χαχονργονς, έΰβάλλειν έπειτα 

• 2ίθ|£ πληβίον πον χατορν^αι. 6 δε &εός ό έν ^ελ- Λ 

3 β6ο!υθ& άβΐ. Κγ. 4 ώς οιη, Ο [6] Τ 

6 τά Οίη. ο 13 — 14 3 ή* ιοδ ΐί^ο^ Ία ΙϊΙ. β, 14 ^αί19&ν\ 
%ατ{ΐψυγαν Ο- 16 Ζι/ον ΑΒΓω, 19 μίλΧον Ρ 10—20 &«ο- 1 

Ι ΉιχίΙν Ο 20 ΐίχιν κ ύχον η [] ιιΙα9&ιι,ίνοί ν, αίο&άμινοί τι 

ί 31 Ιη τοϋ Ιίοαϋ ϊη Βΐ. ρ. 23 ΚιάΛαν 0(?)Ρ βΛοΙ. 

(βϋβιη Ρ&Ιηι.) Καιάδαν ΑΒΕΗιο, |[ ΙαβάΧλΗν είώ^αβιν Ο 
ΐΙΑ9•ιααν ίυβάΙΧίΐν ϊα Ιϊί. Ο, ιίάϋ-ισαν ίμβάΧΙιιν Ρ ίμβάΧΙπν 
βΙά^Είβαν πι, ίμ^άΧΧειν Α Β (ίΐώ^ΐΐααν βϋρΓΟβετ. Α,Β,^) ίμβα- 1 122 ΤΕΓϋΟΤϋΙΒΙδ 

ψοϊς τόν τΐ τάψον ΐίβτίρον ίχρηβε \ τοίξ Ααχΐδαψο- 3ο 
ν£οις μετενεγχείν ούπΐρ άαέ&ανε (κκΐ ννν χεΐται έν 
τψ προτεμενίβματί, δ γρκψτι βτ'^ληι ίΐϊ|λοϋβι), χκΐ ας'ίΖ 
8γοζ αυτοί 3 δ ν τό %εχ^κγμένον δύο βώματα άν&' 
6 εν6ς τ^ Χκλκιοίχω άποάοννκι. οΐ ίϊ ποιηβάμΒνοι 
χαίχονς ανδριάντας $ύο έ>ς &ντϊ Παναανίον κνέ&εϋαν. 

οι δϊ Ά&ψ>αΐοι, ώξ χαΧ τοϋ &εοϋ ίίγος x^^\ναντος^"^ 
άντεπέτα^αν τοις Ααχεδαιμονίοις ^λαννειν αυτό. τοΰ β 
δ^ μΐ}διβμον τοϋ Παν6αν(ον οΐ Ααχεδαιμόνιοι χρέ- 

10 ΰβεις πεμψαντεξ χαρά τούί 'Α%^ναίουξ ξννεπτ[ΐίωντο 
καΐ τόν Θεμιβτοτίλέα, &>ξ -ηνριβχον εχ τ&ν Πανβανίον 
ίλέγχιαν., ή|ίουν τε τοϊς κντοϊς χολάζεβϋ-αι βντόν. \ οΐ ^^ 
ίϊ χειβ&ίντες (έτυχε γάρ όίβτραχιβμένος χαϊ ίχων 
δίαιταν μϊν έν "Αργεί, εχιφοιτων ίέ και ές τ•ήν ^λΧ•ην 

16 Πελοχάννηβον) «εμπονΰί μετά των Ααχεδαιμονζων 
ετοίμων &ντων ξννδιώχεεν Άνδρας οίς εΐρητο ^γειν 
5πον αν χεριτύχωβιν. & δί Θεμιβτοχλής χροαιβ&ό-19•^ 
μένος φεύγει ίχ \ Πελοποννήβον ές Κίρχνραν, ών 15 
αυτών ευεργέτης, δεδιέναι ίέ ψαβ-Λόντιον Κερκυραίων 

20 εχειν αύτον ωΰτε Ααχεδαψονίοις χαΐ Ά^ηναΙοις άπ- 
εχ&έβ^αι, διαxομ^ζεται ίιε' κυτών ες τί^ν ί^χειρον τήν 
χαταντιχρύ. χαΐ διακαμένος ■ίιπο τ&ν χροβτεταγμένων ί 
χατά χύβτιν ί; χωροίη^ | άναγχάζεται κατά τι αχορον ίο 
παρά Άδμητον τόν Μολοβαών βαβιλέα ϋντα αντφ οί 

85 ψίλον χαταλνβαι. χαΐ 6 μΐν ούχ ετνχεν έπιδημών, « 
ό 6ί τ^ς γνναιχός Ιχετηζ γενόμενος διδκβχεται ύπ' 

3 τιροΐΐνίαματι. ΒΕ 4 θί 7 βγος Ε ^ οί οιη. ]^ 

11 Παυαανίου Ο ιΐϊρΐ Παναανΐαν ΙίΟ 12 τοίβ α'&τοϊϊ] αΐϊοΐΐί 
Θ 19 ψάϋκιαν τ&ν Ο [Ο] 20—21 άπίχ^ία&αι οοηι. Ηεπτ., 
οί. βοΐιοΐ. (^ϊ&ρ6ϊ ■Ϋΐνίΰ&πί) άπίχ^ία9αι ΑΒΟΐ άπίχιιι9αι 
■Εαι,ι [Ο] 21 ίιαχομίζίΟ^Ίΐι Β 22 προαΐΐταγμένον Β «ρο- 

νγμϊνων β Η13Τ0Κ. ίΙΒ. Ι 135—137. 123 V 

τόν παΐδα βψων λκβ(αν χκ&^ζΐβθαι ίπί τήν 
χ<ά ΐλ&όντοξ ού ίτοΐύ νβτε\ρον τον Άδμι^τον \^ 
>ϊ τε ος έΰτι χκί ούχ άξίοΕ, εΐ η &ρα αυτός άντ- 
(ώτψΆΟΊ^νίίίιαν δεομένω, φενγοντκ τιμωρεΐβ&αι. 
γάρ &ν νπ' ίχείνον πολλώ άα'ί^ΐνέβτεροζ έν τψ 
χαχ&ς πάΰχειν, γενναΐον δε είνκι τους όμοίονς 
τοϋ ΐβον τφιαρεϊβ&αι. χαί \ «μα αυτός μ,εν έχείνο) ΐο 
τινός χαϊ οΰχ ές το ΰώμα βΒίζεβ&αί ενάντια- 
ίχ,Βίνον δ' «Γ, ίί εχδοί-η αυτόν (είπών ύφ' ων 
' φ διώχεται), βατηρίας &ν \ της ^'νχ^ης άπο-^ί 
η. ό ίΐ ίϊκοιίβα^ άνι'ΰτηβί τε αυτόν μετά τοΰΙ37 
νΐίος (ωβπερ χαΐ έχων [αυτόν] έχα&ύζετο, χαί 
IV ^ν Ιχέτενμα τοντο) χαί νατερον οι) ποΙΙώ 
τε Ακχεδκιμονίοις χαί Ά&ηναίοις έΐ&ονΰι \ χαΐ 6 
ολΧά είΛονβιν ο•ί>χ ίχδίδωϋιν, άλλ' άποβτ^λλει βονλό- 
μενον &ς βαΰιλέα πορεν&ήνια έπΙ τήν ίτ^ραν &άλααβαν 
ΛΕζί ^5 Πνδναν τήν ^Αλεξάνδρου, ίν ■^ όλχάδος τν- ϊ 
χών αναγόμενης έπ' 'Ιωνίκς χαΐ επιβάς καταφέρεται 
χειμώνι ές τό Αθηναίων ΰτρατόπεδον α έπολιόρχει 
\ Νάξον. χαΐ (^ν γάρ άγνως τοίς ίν ττι νη£) δείβας ιη 
φ(/άξΐΐ τω νανκλήρω 3βτις ίβτΐ χαΐ δι' & φεύγει, χάΙ 
εΐ μή βώβΐΐ αύτόν^ εφη ερεΐν 5τι χρτίμαβι πειβθείς 
η&τόν αγει' τήν δ^ &βφάλΐΐαν είναι μηδίνα ίκβηναι 
&ί τ^5 νεως μίχρι ντλονς γ^νηταΐ' πει&ομ^νψ δ' αύτφ 
χάριν Ι άαομνήβεβ&αι χατ ίί%1αν. ό δϊ νανκληρος ι& 

1 ΧΒθΐ£Γβθθ!1 άθΙβΓ. Μοθι^ΕΟθ-αι βΐι 5 κοθΈνί'οΓϊροί 

ββΙβΓ. άβ^ινβατίρον ο Ι» 7 βμα β θίμιαταπί^ί (ί θ. Ε) 5μα 
1^ η μίν] μίν ίν τ&ι '^ίίμιίιοιι Ε 9 ίιιΒοίη] Ιτίδόηι τΐίν /Ιβμψ 
τον ει αν:τ6ν Ο 12 νίΐω« <ι || αύτίιν ηοη Ιβ^Ι βεΐιοΐ. (αύτώ 
«^ βχήμ€ηι), ίβΐ. ΗθϊΙιπμιιι 14 γϊ οτα. Ια 17 Άΐίξανΰρου 
«οβ φιΙέΧΐΎίνος Ε 18 Ίώναΐ Β || καί Ιαιβαί ίη Ηί. Κι 

>1 ίι' ί ψΒνγιι βΡ διαψιύγιι ΑΒΕω, ϊϊ οίιίΛη Ε 16 ι.β.ί 
-**-■ " ---νβχί χαΐ οω. &β ^ 124 ΤΗϋΟΤΟΠ)Ι3 

ποιεί τ ε ταντα χαΐ άποακλεύβκς τιμεραν χιά νύχτα 

ίιπίρ τον βτρατοπέδον νβτερον άψίχνεΐται Βξ'Έφεβον. 
χαΐ ό θεμιβτοχΚ^ς έχεΐνόν τε ε&ΐράπδνβε χρημάτων β 
δοθεί (^λ&Β γάρ αύτψ νβτΐρον ΐχ τε Ά&ηνων παρά 
δ των φίλων χαΐ ίξ "^ργονς \ ίϋ νπεξΐχειτο), χκΐ μετά »ι 
τών χάτω Περβών τίνος πορενΰ^είς ίχνιο έαπέμχει 
γράμματα προς βαβιλεα 'νίρτοξερξην τον ΐΞΙερ^ον νεωβτΐ 
βαβιλεύοντα. έδι^λον δΐ ή γραφή 3τ( „Θεμιβτοχί.ί^3 * 
^χω παρά δε, ος χαχά μΐν πλΐΐβτα Ελλήνων εΐργααμαι 

10 τόν ίμέτερον οίχον, 'όβον χρόνον τον \ θον πατέρα κ 
ίΐίίόντα εμοί άνάγχτ} ■/^μυνόμην, πολύ δ' ετί πλείω 
&γα&ά^ ίπειδ'ή ίν χψ άβφαλεϊ μ\ν εμοί, έχείνφ δ% έν 
ΐΧίχινδννω πάλιν ή άποχομιδί} έγίγνετο. χαί μοι 
εύεργεβία οφείλεται {γράψας τήν τε εχ Σαλαμίνος προ- 

15 άγγελβιν τ'^ς άναχωρήϋεω£ χαΐ τήν των γεφνρ&ν, ^ν 
Ι φενθώζ προβεποΐ'ήβατο, τότε δι' α'ύτ'ον οτ> διάλνβιν)^ μ 
χαΧ ννν έχων 6ε μεγάλα κγα^ά δρκιϊαί πάρειμι διωχά- 
μενος ύπό τών Ελλήνων δια τήν βήν φιλιαν. βον- 
λομαι δ' ένιαντον επιβχαιν αυτός βοι περί §ιν ΐ^χω 

90 δηλώβαι." βαβιλεϋς δέ, ώ^ λέγεται, ί&αύμαβε τε αύτονί^^ 
ττιν όιά\νοιαν χαϊ ίχέλενε ποιείν ο^τω. δ ί' ίν τρ95 
χρόνω 'όν έπέβχε της τε Περβίδος γλώββης 5βα έδύ- 
νατο χατενόηβε χαί τών έπιτΎΐδενμάταν τΐις χώρας• 
άφιχόμενος ίέ μετά τον ένιαντον γίγνεται παρ' αντω β 

35 μέγας χαί οβος ο•ύ\δεί3 πω Ελλήνων διά τε τήν προ- β 
νπάρχονβαν ά^ίωΰιν χαί τοΰ Έλληνιχον ίλπίδα ^ν 
ύπετί&ει αύτω δονλώβειν, μάΡ^ιβτα δε άπα τον πεΐραν 1 π 


ΟΙίί 


ζΐ] ποι 


Ειαι Α Β ω 
7 «ρήί 


β £ίί Ι» ||'^ρΓο:|Ε'ρέ?)ΐ/ 


ΈΟιη, 
1 ίί' τ 


α 14 
Οίη. 1> 


16 προοεπαιη'αιίίΐ! 


■ρ|^ ^ 
•^ν Β α 


τΙ,ν Έ 


21 


^Κί'ίΕΙΧΓ 


αα, ΐ! ΐΐ Οίη. 


^ 


25 


Μ οηι. 


0[0] 

ΗΙ8Τ0Ε. ΜΒ, Ι 138. 125 

διΛούβ Ιννετός ψαίνΕΰ%•αι. ^ν γά^ ό Θερ.ι.βτοχλ'^ς, β 
βίβιχιότατκ 8{ι ψνβειης ϊβχνν δηλώ^Κί, καί διαψε^όν- 
ταζ Τ4 ίς αυτό μκλλύν έτερον α^ιος \ ϋ-ανμάβκΐ' οικείς 
ψ&ρ ^υνΐβΐί χαΐ οίίτε προμα&ων ες κύτήν ούδεν οϋτ' 
ίχιμα&ών, τ&ν τ ε παραχρήμα δί' ίλαχί'βτης βονλής 
κρΐίτιβτος γνώμων χκΐ των μελλόντων έπΙ πλΐϊβτον 
ιοΐί γενηβομένον ίΕρι6ϊο? ΐΙχαβτ•η£' χαΐ Η μίν μετά 
χίΐρκς εχοι, χαΐ ίί,ηγηβαβ&αι. οΐός τι, ων δ' | απΐίροξ ιδ 
εΐη-, χρίναι Ιχανως ούχ άπ•ήλλαχτο, τά τε ίχμεινον ή 
ΊΒίρον έν τφ άψανεΐ ετι ίτροεώρα μάλιβτα, χαΐ το 
ίύμπαν είπεΐν φνΰεωζ μίν δυνάμει, μελέτης ίέ βρκ- 
^ι>Π)Τί χράτιβτοζ δτ) οϋτος κντοβχεδίάζείν τά δέοντα 
ίγένετο. ΐΌδϊίσκί δι τελεντ^ τον βίον Α^/•"^*" ^^ 
χΐνεζ Ι χάί ίχούβιον φαρμάχω άπο&'ανεΐν αυτόν, άδύ- κ 

ι νοΓΓον νομϊΟαντα εϊναι έπιτελέβαι βααιλεΐ α νπέβχετο. 
μνημεϊον μίν οίν αύτοϋ έν Μαγνηαί^ έβτΐ τβ Άβιαν^ ο 
Ιλ> τ^ &γορψ' τα'ύτ'ϊ]ξ γάρ ^ρχε τη5 ζώρβ?, δόντοζ βα- 
Οιλεως ΐώτψ Μαγνηβΐαν μίν αρτον, η προϋέψερε πεν- 
τφιοντα τά\λΒντα τον ένιαντοϋ, Αάμτ\>αχον ίϊ οίνον 3ΐ 

ι (βδάχΐΐ γάρ πολνοινότατον των τότε είναι), Μυονντα 
α% ίψον. τά δΐ 6βτ& ψαβι χομιδ^νκι αύτον οί χροβ- β 
■^ριοντες οϊχαδε χελενθαντος ίχείνον χαϊ τε&ψ/αι χρνψα 
'^ί9ηνα(ων έν τΐι Άττιχ^' ού γάρ έ^ην [9•<ίπτειν^ ώς 
έτί χροδοβί^ φεν\γοντος. τά μεν χατά ΙΊκυβανίαν τον ιι 

ί Ααχεδαιμόνιον χαΐ ΘεμιΟτοχλέκ τον Ά&ηναΐον λαμ- 
χροτάτονς γενομένους τών χα&' εαυτούς Ελλήνων 
οΰτως έτελεύτηβεν. β %ράτίβτθΒ Οίη. Α 8 ?χ(ΐ β 12 οΒία Ο, Ιίΐ*. #ί ϊη 

ϋϊ. ΒΐιρΓΗ,ΒΕΓ. 14 ψαρμάτιφ] 9ανάτΐύ 0- 17 Βιβόντος Α 
18 ίΐοοαήφίρι Ο 22 Λρύφα+++Ά&ηναί<ον Ο 83 9άατΗ* 

Αβί. ΟίΛβί 2ί φνγοντβς Ο Ι 126 ΤΗΠσΤϋΙΟΙΒ 

Ααχεόαίμόνίοι ίί ίπΐ μίν τΐ)ς πρώτϊ)£ πρδββεί«ς139 , 
τοιαντα έαέταξάν τε χαί άντεχελεύβ&ηβαν πδρΐ τών 
ένα\γών της έΧάβεως' ΰατερον ίΐ φοιτ&ντες παρά '^θτ)- μ 
ναίονς Ποτειδαίας τε άπανίαταβ&αι. ίχέλενον χαΐ Αϊγι- 
ϋ νκν Ι αύιάνομον άφιέναι^ χαΐ μάλιατά γε πάντων χαΙθ6 
ενδηλότατα προνλεγον τ» πε.ρΐ Μεγαρέων τΐιήψιβμα 
χαΟ'ελοϋβί μι) άν γίγνΒβ&αι πόλεμον, έν φ είρητο 
αύτοϋξ μή χρϊ1<ί0-αι τοϊ^ λιμέβι, τοΙς ίν τ^ Αθηναίων 
άρχΐ] μ-ηδΐ τ§ | Άττιχ-^ άγορ^. οί δ' Ά&•ηναΐοι ούτε ^ 

10 ταλλα νά'ήχονον οντε τό ψήφιβμα χαϋ^ρονν έπιχα- 
λοϋντες έπεργαβίαν Μεγαρενΰι -ιής γϊΐς Χ'ής Ιερας χίά 
Ζ'ής ίίορι'στου χαΐ άνϋραπάδων νποδοχήν των άφιβτα- 
μένων. τέλος ίΐ αψικομέναν των τελενταίων πρΒββειαν 8 
εχ ΑαχεΒαίμονος^ 'Ραμ\ψίου τε χαΐ Μελτιβίππον χα,Ι ίο 

15 Άγηβάνδρον, χαΐ λεγόντων &λλο μίν ούδΐν &ν αρά- 
τερον [εΙώ^εΟκν], αντά 'δέ τά3ε οτι ,,Ααχεδαίμόνιοι. 
βούλονται. τήν είρφιην εΓνκι, είτ/ ί' αν, εΐ τονς "Ελλη- 
νας αύτονύμονς άφείτε^^, ποίήβαντες έκχληβίκν οί Αθη- 
ναίοι γνώμας βφίοιν αντοϊζ προντί&εβαν, χκΐ | έδόχει ΐ5 

30 κπα| αερΙ απάντων βονλενβαμίνονς άποχρίναβθαι. 
χαί παρίόντες &λλοί τε πολλοί ελεγον, ίπ' αμφότερα* 
γιγνόμενοι ταΐς γνώμαι^ χαΐ ώς χρή πολεμεϊν χαϊ ώς 
μή ίμπόδίον είναι ιό ψήφιβμα δίρηνης, άλλα χα&^ελείν, 
χαΐ παρελθόν Περιχλης ό 3αν&ΐππον, άνηρ χατ' { ίχεΐ- κ» 

26 νον τον χρόνον πρώτος Άϋ-ηναίων, λέγειν τε χαΐ πράβ- 
βΐΐν όννατώτατος, παρ-^νει τοικίί, 

„Γτ)ΐ,' μεν γνώμης, ω Αθηναίοι, κίεΐ τί^ς αντηξ14Λ 

2 ίτα^άν Β ίπρα^άν Ο 4—5 ^ίναν Ο 10 ι6 οία. Ο [01 

14 ΜιΙίτιαίππου Β ω, ΜΐίΙκϋπΛον Ο [Ο] 16 ίΙΑ^ιααν 

'βνί ία άφίίΐί ΟΒ άίΒΛΓί ΑΒΓεο, ΓΟΤ 26 ιοιάίί ϊη ΗΙ8Τ0Ε. ίίΒ. Ι 139—140. 127 1 

Ι μ^ είχΐΐν ΠελοποννΎΐβίΟί^, χαι^τερ εΐίώί τους 
'οας σΰ τ^ αντ^ ^&7ίΐ οίναπΐΐ&ομένονς τε πολε- 
χαί έν τφ ε^γφ πράββοντας, Λ^ός δΐ τάς ^νμτ- η 
χαΐ τάς γνώμης τρεπομένονς. 6ρώ ίέ χαΐ νυν 
χαΐ χαςαπλι\βια ϊ,υμβονλευτέΆ μαι δι^α, χ«\ ταύς | 
^ομένονς νμαν βιχκιώ τοίς χοιντι δά'ί,αΰιν, ^ν 
χιά βφαλλώμΒϋ•α, β(τη9εΐν, ί) μηδί κατορ&ονν- 
\3 Ι ^υνέβεως μεταποιεΐ69•αι,. ενδέχεται γάρ τάς 30 

Ί&ν πραγμάτων οτιχ ^βδον άμα&ως χωρ^βαι 
χάς διανοίας τοϋ άν&ρώπου' 6ι' όπερ χαΐ ιήν 
', βία &ν παρά λάγον ^νμβ^, εΐώ&αμεν αΐτιαβ&αι. 
Ιαχεδαιμάνιοί δ^ πρότερόν τε ΑηΛο^ ^βαν έιτί^ον- > 
'Ιεόοντες ^μίν \ χαΐ ννν οτ>χ Ϋ^χιβΐα. είρημένον γάρ3^ 
Λάιας μίν των διάφορων άλΧτΙλοις $ι3όναι χαΐ δέχε- 
β9αί, εχειν δί εχατέρονς δ εχομεν, οϋτε αντοί δίχας 
χα ^νηβαν οϋτε ημών διδόντων δέχονται,, βούλονται 
βϊ αολεμφ μάλλον ή Λο|^οίί τα εγκί'ήματα διαλνεϋ&αι, 5 
χαΐ ίΐΐΐτάββοντες ί^δη χαΐ ούχΕΤί αΐτιώμενοί πάρειβιν. ■ 
Πονειδαίας τε γάρ άπανίβτωβ&αι χελενονβι χιά Αΐγν •■ 
ναν αντόνομον άφιέναι χαΐ τό Μεγαρέων φτ'ιφιβμα V 
χα&ίαρείν οί ίϊ τεΛίυιαΓβι οΐβε ^«οι^ίί χαΐ τους 
'Έλληνας προαγορενονβιν αΐιτονόΐμονς άφιέναι. υμών ^^ 
ίϊ μτίδείς νομίβχι περί βραχέος αν πολεμεΐν, εΐ το 
Λίεγαρέων ψήψιβμα μή χα&έλοιμεν,, ο^ερ μάί,ιβτα προν- , 
χονται εΐ χα&αιρε&είτ} μή κν γέγνεβ&αι τον πόλεμον^ 
^ϋί ίν νμΐν αντοΐς αΐτίαν νπολίπτιϋ&ε &>ς διά μιχρον 
,ίχολεμήαατε. τό γάρ βραχύ τι \ τοΰτο πάΰαν υμών * 
1 ίΐή οπι. Ο 2 &ρμ-ζ ΒΰρΓΕίΒΟΓ. β, 6 δοΙάζονϋΐΏ Ε 
7 αφιιλ*ώμ[9α Ο 11 xα^αιόγαν Β τια^αΙόγαΐΒ Ο 13 ίίρτ}- ] 
μίνιον Ο 1ί βίαφόβίύν Ε, 1β βούΐοντα Β 36 ύιιοΐιί- 

|β#ί Ε β1 βι ΜΙΤ. Ο, ' 128 ΤΗϋΟΥϋΙϋΙδ 1 

«3 δΐ ί^Εΐ τήν βιβαίωβιν χαΐ πείραν της γνώμης, 
ξνγχωρήΰΐτε, χαΐ κλλο τι μείζον εν&ϋς έπιταχ&ήβεβ&ε 
ώς ψόβω χαΐ τοντο νπαχ-ούβαντες' άπιβχνριβάμενοί ίίϊ 
βαφ^3 αν χαταβτήβαιτε αίίτοϊς άπο τοϋ ΐ6ον ύμϊν 
5 μ&λίον προβφέρεΰ&αι, ν^ύτόΟ'εν 6η ίία|νοίίθΐϊΤΐ ^ ύπα- * 
χούειν πρίν τι βλαβηνια, ΐ) εί τίολΐμ'ήβομεν, ωβαερ 
εμοιγε κμεινον όοχεΐ ΐΐναι, κκΐ επϊ μεγάλϊ] χαΐ επΙ 
βραχεί)} 6μοίως προψάβει μ^ είξ,οντες μηδί ξνρ φόβφ 
Εχοντες ίί χεχτήμε&α. τ•ην γάρ κύτί^ν δννκτκι δού- 

10 λωβίν ^ Γ£ μεγίβτη χαϊ ή ίλαχίβτη διχαίωβίζ άπο χαν 
Ι ί>μοίιαν κρί) δίχη£ τοΙς πίλα^ ίπιταββομένη. 25 

„Τά δϊ τον πολέμου χαΐ τ&ν εχατέροις νπαρχόν- - 
των ώ§ ονχ άβ&ενεΰτερα εξομεν γνωτε χα&' εχαβτον 
άχούοντες. αυτουργοί τε γάρ εΐϋι Πελοπονν^βιοι χαΐ 'Λ 

15 οϋτε ίδί^ οϋτ' εν χοινφ χρ•ήματά ίβτίν, ίπειτα χρονιών 
πολέμων \ καί διαποντίων άπειροι διά το βραχέως 3ο 
αυτοί ^3ε' άλλήλουζ ύπό πενίας επιφ^ρειν. χαΐ οί τοι- * 
οντοι οΰτ£ νανς πληρούν οντε πεξάς βχρατιας πολλά- 
χΐξ έχπέμπειν δύνανται^ άπο τ&ν Ιδίων τε αμα απόντες 

20 χαί άπο τ&ν \ αυτών δαπανωντες χ(ά προβέτι χαΐ θ'α-98 
λάββης είργόμενοι ' αΐ <Ιϊ περιουβίαί τονς πολέμους ί 
μάλλον η αΐ βίαιοι ίβφοραΐ ανέχονβιν. βώμαβί τε 
ίτοι/ΐ(ίτί-ροι οί αυτουργοί των άν&ρώπων ί} χρήμαβι 
πολεμείν, το μ^ν πιβτον \ ίχοι/τίί έχ τών χινδΰνων β 

25 χ&ν περιγενέϋ&κι^ το ίέ ού βέβαιον μή ού προαναλώ- 
βίίν, &λλως τε χαν παρά δό^αν, όπερ είχός, 6 πόλεμος 

3 άπιοχνριαμένοι Ε 4 χαταητ-ήσΐίΐτΒ Βηι, ΒϋρΓαβοτ. ο, 

ναταατήβϊμαι ϊη Ηί. ο, «ατκιίΕίίσίΐί ΑΕΡ[β] 6 η] η+ Β 
6 &βπίΐι β ώί 1} 9 ί>ιί[«τ'ήμΒϋ-α] Ο (?) 10 ή οιη, 6 | ίιναίωε 
Έ 16 ίατιν Ο ίατιν αύτοΐί ϋΕί αίιτοϊζ ίατιν δ;ρ^ίιη1Iβ Π 133 
ΐάτίν αύζοίε ίβχ. ΥϊιιάοΙ). 20 17 αύτοίι Ε 18 πΙηβοϋνζΕς 
ΜΒοάά., ειπβη± Ηθγτγ. 20 αύτίϊν κοϋ. "Ιΐ) «Ιί. <τύ οία. Ε ΚΒΤΟΒ. Ι.1Β. Γ 141— ϋί. 129 1^ μ-ηχνιτηται. μάχτ} μίν γάρ μι^ οί^Οξ απαντάς ■ Ι 
"ΐίλληνας δννατοί Πελοποννήδίοι χαΐ οΐ ζύμμαχοί άντϊ- 
βχίίν, πολεμείν Λΐ μή προς δμοίκν | άντιπαραβχεντιν ιλ.9 
αδύνατοι, όταν μήτε βονλΐνττιρίψ ίνΐ χρώμενοι παρα- 
2Ρ^μά τι όξε'ω^ ΐπιτΐλώβι Λάντΐς τε Ιαόψί]φοί Άιιτες 
χαί ούχ δμόφνλοι το έφ' ίαντόν εχαβτος απενδ^^, ί'ξ 
&ν φιλΐΐ μηδέν επιτελές γίγνεβ&αι, χαϊ γαρ 61 μίν ϊ Ι 
&ις μάλιβτα τιμωρήβαβ&αί τίνα βούλονται,, \ οΐ δϊ ώ^ ιι Ι 
^ιβτα τα οίχεΐα φ&είραι. χρόνιοι τε ξυνιόντες έν 
βραχεί μεν μορίφ βχοπονβί τι των κοίνών, τφ ίέ 
Λλέονι τά οίχεία πράββονβι, χαΐ ίχαβτος ον χαρά τήι 
εαυτόν άμέλεικν οϊεται βλάφειν, μέλειν 6έ χινι χαί 
&λλφ ίιπερ ίαντοϋ τι προϊ$εΐν, ωοτε τψ αντψ ύπο 
ίοΐάντων Ιδί^ δο^άαματι λΐίνϋ•άνειν τό χοινόν ήθ^ιόοι 
φ&ειρόμενον. μί^Ίυτον ίί', χ/; των χρημάτων βπάνειΙΟ 
χωλύβονται, Άταν βχολ^ αντά ποριζόμενοι διαμέίΐωΰιν ■ 
νοΰ δ^ πολέμου οΐ χαιροί ού μενετοΐ. χαΐ μί}ν ούδ" > ι 
ή ίχιιείχιβις ούδΐ το ναντικον αυτών &ξιον φοβη&^- 
ναι. \ τήν μεν γάρ χαλεπον »^ά ίν είρήντ} πύΐιν άίτί- ^^ 1 
ΐΗΕιΙσν χαταβχευάβαβ&αι, ^ που δ'ή έν πολεμίΐ} τε χαί 
νίχ ^ββον έχεινοις ημών άντεπιτετειχιΰμένων ψρού- * Ι 
ρίον ά' εΐ ποιήβονται, τ^ς μίν γ^ς βλάπτοιεν &ν ι 
μ4ρο5 χαταδρομαΐς χνά. αύτομολίαις, ού μ^ιτοι Ιχανόν 
Ι ^ί Ιΰταί έπιτειχίζειν τε χωλνειν ίιμ&ς πλεύβαντας έν κ 
«5 έχΐίνων χαί, ^περ Ιβχύομεν, ταϊς ναυβίν άμύνεΟ&αι, 
χ3^ον γάρ ϋμως ί}μεΙς έχομεν τον χατά γϊΊν ίκ τον Ι> Ι 

II 

3 άντιαχίϊν αοΑΛ.., ααπ, Εγ. β αότ&ν Ο ΙαντΛν Ο 

Λούδιι. ΑΓβ βΐ θχ -η ΟΟΓΓ. ο, 9 ζϋόνι,οι/ Β 12 μίΙΙίίν 

~Ιΐη, 14 ροβί απάνταν Ο ο'ίίχαι [1 ά^ζΟίαΐ ¥ 15 αΛίίί'ηι Ε 
1β βχολίιν Έ 1ΐ μεινΐτοί Β 30 παταατίΐΏάϋααβ'αί β τιαι^ο.- 
|Μώπχσ&αι ι» Ι) 5 Γ '; ΑΒΟπι, β Ο ι5 "Ε Ϊ4 τΕ\ ο ~ 
Ρ α 34—25 έν τή Ο Ις τί,ν 1» |;α;\ Μ διίϋίς ί; 
!<:. ΙΙαάβ. Ι. Έά. πι»ίθΓ. 
128 ΤΗϋΟΥϋΙϋΙΒ 

ΐχΒί τήν βεβαΐωβίν χαΐ πεΐραν τ% γνώμης, οί$ εΐ 
^νγχωρηβΐτε, χαΐ άλλο τι μΐΐζον ίύ&ύς ^πιταχϋ-ήβΐβ&ε 
ώς φόβω χαΐ τοντο ύπακούβαντΐς' άπίβχνριβάμενοί, δΐ 
βαφέξ αν καταβτ'ήβαίτε αύτοΐς άπο τον ΐβον ίιμΐν 
6 μάλλον προβφερΐβ9•αί. αύτόϋ'εν ίι) δια\νοιΙ&•ητε ί^ ΰπα- * 
χούΐΐν Λρίν η βλαβηναί, ^ ΐΐ πολεμήβομεν, ωβπΐρ 
εμοι^'ί ^μεινον δοχεί εϊνία, χαΐ έπΙ μεγάλτ^ χαϊ επΙ 
βραχεία 6μοίως προφίίσίΐ μη δίξοντεξ μηδέ ξνν φόβφ 
έχοντες δ χεχτ'ήμε&α. την γαρ αύτί^ν ϋνναται δού- 

10 λωβιν ?ι τε μεγίατη χαΐ ή έλαχίβτη διχαίωβίζ άπό των 
Ι ίιμοίων προ δίχηζ τόΐξ πελας έπιταββομένη. α 

,,Γά δί τον ποΖί/ιου χαΐ τ&ν εχατέροΐζ νπαρχόν- - 
των ώς ονχ άο&ενεβτερα ί^ομεν γνώτε χαβ•' εχαβτον 
άχούοντες. αντανργοί τε γάρ εΐαι Πελοποννήβιοί χαΐ 3 

16 οϋτε ίδίφ οϋτ' εν χομ/^ χΡ'ίί***^•^ έβτιν, Ιπειτα χρονιών 
πολέμων \ χαϊ διαποντίαν έί7Τ£ί()θΐ δια τύ βραγέως 3ο 
^ αυτοί έπ' &λληλονς νπί> πενίας έπιψέρειν. χαϊ οΐ τοί- * 
οϋτοι οϋτε νανς πληρονν οϋτε πεξάς βτρατιάς πολλά- 
χις ίχπέμπει.ν δύνανται, άπο τ&ν Ιδίων τε &μα απόντες 

20 χαϊ άπο των \ αντων δαπανώντες χαϊ Λροβετι χκΐ ^α- 98 
λάαβηζ είργόμενοι' αϊ ίέ περιονβίαι τού^ πολέμονζ ό 
μάλλον ή κι βέαιοι έβψοραΐ άνέχονβιν. αώμαβί τε 
ετοιμότεροι οΊ αύτονργοί των ανθρώπων ί) χρ-^μαβι 
πολεμείν, τό μίν πιβτ'ον \ ίχοντες ίχ τ&ν χινδύνων 6 

85 χ&ν περιγενέβ&αι, τό ίέ ον βέβαιον μ^ ού προαναλώ- 
βειν, άλλως τε χίΐν παρά δόξαν, ϋπερ είχός, ό πόλεμος 

3 άτιιαχνβίαιιίνοί Ε 4 ■καταατ^ααιτΒ 6 πι, βυρϊ'Β,βοτ. <;, 

«ηταοιτίοηται ϊη ΙΪΙ. ε, ναταατ^βίτι ΑΕΡ[(}] 6 η] ί+ Β 
6 ώοίϊίρ ο ώ: 1• 9 ίκί[•Λτ•ήμ£9-ά] 6 (?) 10 τ^ οω. ί> ] δικαίως 
Β 15 ίαχιν Ο Ιατιν αντοίβ 1^6 οϊτοΓε ίατιν δ^η&ητίΒ Π 183 
ίάτιν αύιοΐΒ Ιθχ. ΥΐηΛοΙ). 20 Π αύτοίε Ε 18 πΙηροϋιπΒς 
. ϋοάά., βιηβαά. ΗβΓττ. 20 αύτΛ» οο44. 1& «ώ., ο4 οπι. Ε ΗΙ8Τ0Κ. ΙΙΒ. Ι 141—142. 129 Κ; μηχύνηται. μάχτ) μϊν γάρ μίξϊ προς απαντάς • 
ιτκξ δννατοί ΠΐΧοποννί^βιοί και οί ^ύμμαχοί άντί- 
Οχειν, πολεμείν ίΐ μή πρό^ δμοι'κν | άντίπα^αβxενΊιν 
Αδύνατοι, Ζναν μ'ήτΐ βονλευτ'ηρίψ ένΐ χρώμϊΐΌΐ παρα- 

Λ χοτίμά τί 6ξέω£ έπιτελ&ΰι πάντες τβ Ιβάψιιψοι 'όντες 
χαΐ ονχ όμόφνίοί το έφ' Εαυτόν εχαβτος σπίΐίίΐ), έ% 
&ν ψίλεΐ μηδίν έπιτεΐϊζ γιγνεβ&αι,. χαΐ γάρ οί μεν ί 
ώς μάλίΰτκ τιμω^•^βαβ9αί τίνα βούλονται, \ οί δί ώς ΐ6 
^χιβτα τά οίχιΐα φ&ΐΐραι. χρόνιοι τί ξννιόντεξ έν . 

ίο βραχεί μ^ν μορίω ύχοχοϋβέ τι των χαινων, τφ δϊ ■ 
χΐέονι τά οϊχεία πράββονβι^ χαΐ ΐχαβτος ού παρά τήν Λ 
εαυτόν άμέλείκν οΐεται βλάψειν, μελειν δέ τινι χαί 
&λλφ ■ί>πΙρ εαντοϋ τι προΐδεΐν, ωβτε τφ αύτφ ίιπο 
Ι απάντων Ιδΐ^ δο^άΰματί λαν&άνειν το κοινόν ά&ρόον »ο 

%6 φ&ίΐρόμενον. μέγίβτον βέ, Γ^ χων χρημάτων βπάνειίϋ 
χαλύβονται, Ζταν β-^ολ^ αντά χοριζάμενοι διαμέλλωβιν ■ 
τοϋ δϊ πολέμου οί καιροί ού μενετοί. χαΐ μί^ν ονδ' β 
ή ίχιτείχιβίξ αύδε το ναντιχϋν αυτών &^ιον φοβη^ψ 
ναι. \ τ^ν μΐν γάρ χαλεπον χαΐ έν είρίίν)) πόΚιν αντί- \^ 
Οαλον καταβχευά3αΰ&^αι, ^ ιιον δί} έν πολεμίί} τε χαί 
ονχ ^βαον £«£(^0(5 ημών άντεπίτετειχιβμένων ψρού-^ 
ρίον δ' εΐ ποί'ήβονται, τ^ζ μίν γίίς βλάπτοιεν ίίν τι Ι 
μέροζ χαταδρομαΐς χιά αύτομολίαΐζ, ού μέντοι Ιχανόν ■ 
Ι γε ίαται έπιτειχίζειν τε χαλνειν ήμ«5 πλενΰανταζ έν ι» 

86 τ^ έχείνων χαί, ζπερ Ιϋχνομεν, ταΐς νανβΐν άμύνεβ&αι, 
αΚέον γάρ όμως ήμίΐδ ίχομεν γο5 χατά γ^ν έχ τοΰ 6-ι 

2 — 3 &ντίβχίίν οο4ά., οογτ. Κγ. β οϋτήν Ο ίαντών 6 

ηΐίύδΐι ΑΡΟ βί θΐ -η αοττ. Ο, Β χριίϊκι* Β 12 μίΙΙα 

Βω, 14 ροβΐ άτιάντων Ο οΐ'ιχαι \\ ί1β•ρόίθϊ Γ 16 απάνηι Β 
16 αχολτι* Ε 17 μι-.νιτοί Β 20 Ναιαβικνασιιαΰ'αι € πάρα- 
ΐίκίνάααβ&αι 1ι || ή Ρ ή ΑΒΟω, ί 6 ι) Ε 24 γϊ] οιη. Βιη^ τι 
«β1 Ο 34—25 ίν τή Ο Ϊ5 την Λ^Οι] Ϊ6 ν""^ ^> θϊο.-'^»^ 1 130 ΤΗυ0ΥΌΠ)Ι8 

ναντιχον έμΧΐΐρΐας ί) 'χΐΐνοι έκ τον χατ' ^χείρον ές Ι 
τά ναντιχά. χΌ ίΐ τ^ζ ϋ•αΧά6βης ΐπιβτ'ήμονας γενέ- • 
β9αι. ού Ι ραβίως αύτοίί προβγΐνήβεται. ούθΐ γάρ ψ 
ίμείς, μελιτ&ντίς αντί) εν&ύς οαί6 των Μηδικών, ε|- 
Β ΐίργα6ϋ•έ πια' πως ίή ϋνδρες γεωργοί χάΐ ον ϋ-αλάΟ- 
αιοί, χαΐ προβέτι ούδί μείετηβαί έαβόμΐνοί βιά το νψ' 
ίΐμ&ν ΛολλαΙς ναυβίν αΐΐΐ | έψορμείβ^αι, άξιον &ν τι 6 
δρψΕν; πρ{)£ μ}ν γάρ ίλίγα,ζ έψορμούβας χαν διαχιν- β 
δννΒνβΐίαν πλ-ή&ει τήν άμα&ίαν &ραβννοντεξ, πολλαΐζ 

10 ίϊ είργόμενοι 'ίιβνχάβονβι, «αϊ ίν τφ μή μελετωντι 
&%ννετώτεροί εβοντκι χαΐ δι αντο χαί αχί'ηρύτεροι. 
τ'ο δΐ ναντιχον τέχνης εβτίν, ωβπερ \ χαΐ άλλο τι, χαϊ \α 
ονκ ενδέχεται, όταν τνχτι, έχ παρέργον μελετκβϋ-αι, 
αλλά μάλλον μηδέν έχείνφ πάρεργον &λλο γίγνεβ&αι. 

15 ει τδ χίά χινήααντες των Όλνμ/πίαβιν ^ ^^ελψοίζ χρτ^-14ϊ 
μάίων μιβ&ω μείξονι πειρψντο ^μών {ιπολαβείν τούζ 
ξινούς των ναντών, μή 'όντων μίν ■ημών \ άντιπάλαν ΐ5 
έϋβάντων αυτών τε χαϊ τ&ν /ίίτοί'χωΐί δεινόν αν ^ν' 
ννν δϊ τόδΐ τε νπάρχει χαϊ, Βπερ χράτιβτον, χνβερ- 

21) νήτας εχομεν κοΑιιαδ χαΐ τήν αλλην ^αηρεβίαν πλείονς 
κκί άμείνονς ^ αηαβα ή άλλη Ελλάς, χαϊ έπΙ χψ ■ 
χινδύνψ ονδείζ &ν δί^αιτο των ξένων τ^ν τε \ αύτοΰ » 
ψε^γειν χαΐ μετά τ^ς -^βίοΐΌ^ αμα ελπίδος ολίγων 
ήμερων ενεχα μεγιίλον μιύ&ον δόβεωζ έχΐίνοις %νν- 

26 αγωνίζεβΟ-αι. 

Καΐ τά μ^ν Πελοποννηΰίων εμοιγε τοιαντα χιά » 1 χίΐνοι Ο Ηιϊϋοι ί> [Ο] 2 (ταϋτημονίας Β 6 «ω Ο, 
ο». Ιΐ [Ο] 7 έφορμβα^αί Ε 7—8 άντιδρψιν ΒΒ Β ροβί 
ίϋγοί Ο ναϋί, ύβΐ. Ο, 11 ίαοιιται ροβϊ άχ-νηρότίροι Ο || ρΓ. 

χαί οτα. Ο 14 μηΰί^ Β |] ίίΙΧα ΑΒ 16 *ιψ•ήιιαντΐί ο νηή- 
ααρίΐς Α 17 μ\ν Οίη. ΑΒ, &Μ. Α,Β, 21 δταοα ν. Λ&αα » ΗΙδΤΟΕ. υϋ, Ι 143-144. 131 

«αρατζίτίβια βοχΐΐ εΐναι, τά δί ίιμέτΒρα τοΰτον τ£ 
&νΛερ ίχΒΪνοίζ έμΐμψάμην άπηλλάχ&αι χκΐ άλλα | ούχ 15 
ίκό τον ΐβου μεγάλα ίχειν. ήν τε ίπΐ τήν χώραν * 
^μ&ν πεξ^ ϊωβίν, 'ήμεΐς επΙ τήι/ ίχείνων πλΐνΰούμε&α, 

6 ΜχΙ ούχίτί έχ τον όμοιον ίβται Πελοποννήβον τε μ^ρος 
τι τμη&^ναι χαΐ τήν ^ΑττιχΎΐν απκβαν οί μϊν γά^ 
ούχ ε^ονβιν αλλην άντιλαβείν άμαχεί, ί^μΐν 4" εϋτι 
γί^ πολίίι \ κκΐ έν νήβοις χαΐ χατ' ί^πειρον μέγα γάρ μ 
τί> 1^3 ϋ-αλάββΊ^ζ χράτος. βχέφαβ&ε ΰέ' εΐ γάρ ^/μεν 6 

βνηϋί&ται, τίνες &ν άληπτότεροί τιααν; χαΐ νϋν χρ^^ , 
5τί εγγύτατα τούτου 8ιανοηϋ•ίντα£ τί^ν μΙν γψι κκί 
ΌίχΙα^ άφεΐναι, \ τ-^ς 6^ ϋ-αλάββης χαΐ πόλεωζ φυΛκχήνΙΟΟ 
ίχειν, χιχΐ Πελοποννηβίοις νπίρ αυτών όργιβ&ένταζ 
χολλψ πλέοβι μ•ή δικμάχεύ^αι. (χρατ•ή6αντ4ζ τε γάρ 

Β βδΦ(5 ούχ ίλάϋΰοϋι. μαχονμβ&α χαΐ ην βψαλ&μεν, τά 
τβν ^νμμάχων, οϋ•εν \ Ιαχύομεν, προβαπόλλνταί' ον & 
γάρ ίιβνχάϋονβι μ-ή Ιχαΐ'βν ημών όντων έπ' αυτούς 

. βχρατεύειν), τήν τε όλόφνρβιν μι) οίχιών χαΐ γ^£ ποιεΐ- 
β&αΐ, άλλα των ΰωμάτων ού γάρ τάδε τονς &νδραξ, 

Φ άλί' οΐ άνδρες ταντα χτωνται, χαΐ εΐ φμην πείαειν 
ύμας, κύτο'ίις αν ίξΕλ\&άντο(5 ίχύλενον αντά διι&βαι ιβ 
χαί δείξαι Πελοηοννηαίοις δκ τούτων γε ίνεχα ονχ 
Ίιααχονΰεΰ&ε. 

,,Πολλά δΐ χαΊ άλλα ίχα ές ελπίδα τον περιίβε-ίϋ 

^ ό9αι, ί/ν ε&έλητε αρχήν τε μι) έπιχταϋ&αι αμα πολε- 
μοϋντεζ χαΐ χινδννονς αν&αιρέτονς μή προβτί&ΐΰ&αί' 
,μ&λλον γάρ πεψόβϊΐμαι \ τάς οίχείας ημών αμαρτίας ί^ ιβ Ι 

ι ^άρ Ρ 13 ΏιΙοποννηο/ονί 1Ι>0 18—19 ποκίαϋι 

80 ηΟτα] τάβι β 21 αν ί^ί196ντ«ί\ άνΐΐΰόνταΐ 

Η χραττ/»ιβ»αι & προτ^εΰ&ιχι. ^\0ϊ\ 

V Ο ^1 ΤΗυΟΥΒΕΟΙδ καΐ Α^ τάζ τών εναντίων θιανοίας, άλλ' ίχΒίνα μίν χαΐ ίν > 
&λλω λόγφ &μα τοΐξ ίργοις δηλωθ-ήόεταΐ' νϋν δε τον- 
ταΐξ όποχρινάμενοί άποπέμφωμεν, Μΐγαρέας μίν 5τι 
έάβομεν άγορ^ καΐ λιμέϋι χρηδ^αί, τ)ν χαϊ Αακεβαι- 
5 μάνιοι ξενηλαβίας μή | ποιώβι μψΐ ίιμών μήτε τών μ 
{{μετέρων ξνμμάχων (οννε γάρ έχΒίνο κωλύει [ίκ] τκϊζ 
βαονδκίς οντε τάδε), τύς δϊ πόλεις Άτι αύτονόμονς 
άψ'ήϋομεν, ΐί χαΐ αυτόνομους έχοντες εαΐΐειβάμε&α χαϊ 
δϊαν χάχεϊνοι ταΐς ίαντ&ν άποδ&βί πόλεβί μή βφίβιν 

10 [τοΙς Ααχεδαιμονί'οις^ έπιττβείοις | ο,ντονομεΐα&αι^ κλλ' » 
ύώτοΐξ ΐχάβτοις ώς βονλονται' βίχας τε 3τί έ&£λο~ 
μεν δούναι κατά τάς ^νν&ήχας, ΛοΑεμον ίϊ ούχ 
έίρξομίΐ', άρχομ^νονζ δΐ άμννονμε&α. ταντα γάρ δί- 
χαια χαΐ πρέποντα αμα τΐβε τ^ πάλει άποχρίναβ&κι. 

15 είδέναι ίΐ χρή 5τι ανάγκη πολεμεΐν (^ν δϊ ίχούβιοι « 
Ι μ&λλον δεχώμε&α, ί^ββον ίγχειβομένονς τους έναν- βο 
τίους ε^ομεν), εχ τε τ&ν μεγίβτων κινδΰναν δη καΐ 
πάλει χαϊ Ιδιώττβ μέγιβται τιμαϊ περιγίγνονται., οί * 
γονν πατέρες τ^μών ύποΰτάντες Μήδονς χιά ο-δχ άπό 

30 τοβώνδε ορμώμενοι, άΧλά^ χαΐ τά ύχάρχοντα εκλιπόντες, 
γνώμ'^ τε πλέονι \ ι] τύχ^] χαΐ τόλμτι μείξονί ^ ίυνιί-ϊΟΐ 
μει τόν τε βάρβαρον άπεώβκντο χαΐ ές τάδε ίτροτίϊΌ:- 
γον αντά' ί>ν ού χρί} λείπεβ&αι, άλλα τονς τε έχ&ρούς 
παντί τρόπψ άμννεβ&κι χιά τοις επιγιγνομένοις πειρά- 

2ο β&αι αντά μτ) \ έλάββω παραδονναι," ΐ 

3 άποπίμιΐιομίν 1» [6] 4 αηΐε άγορ^ β έν 6 ίυ οπι. 
ϋϊοη, Η&1. 797 7 ίέ Ε Τϊ 1ι 9 ιαντών β αυτών Α αίιτΛίΐ 
ΒΕΡπι, 10 Η6ο1ιΐΒ3, άβΐ, ΒοΗοΙ. (οΐμαι τό το£ς Λαϋεδαιμονίοις 
αμάρτημα τοϋ γραψίως, Ιν&έντος τώ κομίνφ, οτΐίρ ί* Ιρμη- 
νιία τον αψίβι, Ι^ω&έν τινι ηρόϊεροΐ' ίηιτι^ίίυα) 11 τι] δε 
ΰοάά., ΕΟίτβχϊ 13 άμνυΑμι^α Βπι, άμυνόμι&α ΑΥ 15 ρΓ. ί^] 
**!? ϋ 16 άίχόμί&α ΟΒ 20 ίκλιπιίιτίί] ι ίπ ΙίΙ. 8, ΙκΚ- Η18Τ0Ε. ΊΛΒ. '. 133 *0 μίν ΪΙεριχΙης τοΗϊδτκ είπεν. οι δΐ ^Α&ι^ναΙοΛί^^ 
νομίβαντΒξ αριΰτα βφίβι παραινείν αντον έψτιψίβαντο 
& έχέλενι, χαΐ ταΐς Αακε8αιμονέοί$ άπεκρίναντο τή 
εκείνον γνώμη, χα9•' εχαβτά τε έ}$ ίψραβε και τό 
Β ^ύμ\παν, ονδίν «ελενόμΐνοι ποιτ^βειν^ δίχγι 6ί χατά κ 
ϊώί ^νν&ήχας ετοΐμοί είναι 8ι.αΧνεΰ%αί χερΙ τ&ν εγκλη- 
μάτων 4πΙ ίβτ) χαΐ Ιιμοία. χαΐ οί μίν άπεχώρηβαν έχ" 
ούιον χαΐ ούχέτί ΰβτερον επρεαβεύοντο. 

ΑΙτίαι δί αίται χαΐ 6ίαφοραΙ ίγέναντα άμψοτέροίς^^^ 
Βο Λΐ)θ ταϋ ηολέμον, άρ%ά\μεναι είι&ϋζ άιτί) τ&ν έν 'Εαι- ι; 
9ιίμνψ χαΐ Κερχύρ^. έπεμίγννντο δί δμως έν αύταΐς 
χιά παρ' άλλήλονξ εψοίτων άχτιρύχταξ μέν, άννπόπτωξ 
ίέ οΐ5 ' βπονά'ών γάρ ξνγχνβις τά γιγνόμενα τ/ν χαΐ 
πράφααις τον πολεμεΐν. (, - ; » ηο^ ΪΙν-Λ^ ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Β. "Αρχεται δί ύ πόλεμος έν&ένδε ήδη Άϋ^ναίαιν χαί 1 
Ι Πΐλοποννηβίων χαΐ τ&ν εχατ^ροίς ^νμμάχων, ίν φ μ 
οΰτε έπεμίγννντο ίτι &Χ7)ρνχτΙ παρ' άλλ-ήλονς χατκ- 
βτάντεξ τε ξυνεχ&ξ έπολέμονν, χαΐ γεγρΐοίταί ε|^ρ ώ^ 
Ο ί^αϋχα έγίγνετο χατά &έρθ£ χαΐ χειμώνα. 

Ίίσβαρκ χαΐ δέκα μ\ν ^τη ένέμειναν αΙ τρια\χον- ^^ 
χούιεις βπονδαΐ αϊ ^τι^νοντο μετ' Ετιβοίας ^λωβιν υ 
τφ δΐ πέμπτψ χαΐ δεχάτψ ετει., έπΙ Χρνβίδοζ έν 
"Αργά τότε χεντ'ήχοντα δναΐν δέοντα ετη Ιερωμένηί 

3 τοϊί κ χοΐς «Ι» 4 ίψΑ(?)ραΒΐ Ε 19 κίιΐ γέγραπται 
Ο γίγααπταί β^ ί> [Ο] 21 τίααα^α καί δένα μίν ίτη Ο τέαοαρα 
ΐΛν γά^ ααΐ δίχα ίτη Ιι [Ο] 21— ΐΐ τ^ιαιι.ιηιτο'ΰτι^ ΐ^^Ώΐ, 1 134 1 

>β£ων ι χαΐ ΑΙνηόΐον έφόρον έν Σπά^τ•^ κιά Πνϋ-οδώρον ϊ 
τέΰβαρας μ^νας άρχοντος Ά&ηναίοις, μετά τήν 
Ποτει-δαΐΐ} μάχην \ μηνΐ εχτω χ(ά ^ίίχβτω)) ^'ί*** ' 
&^%ομένφ Θηβαίων ανβρες 6λίγφ αίεϊονς τριαχοβίιαν 
& (ίιγονντο ίϊ αυτών βοιίατα^\χονντες Πν&άγγΒλός τε όΐΟΒ 
ΦνΙεΐδον χίά ^ίίμπορος 6 Όνητορίόον) ϊβηλϋΌν περί 
πρώτον ίΊπνον ξύν δπίοίς έ£ Πίάταιαν τηζ Βοιωτίας 
οίίαν Ά&ιιναίων ξ,υμμαχίδα. έπηγάγοντο 61 χαΐ άνερ- β 
Ιαν τάς πύλας ΙΙλκται&ν (ίν\δρες, Νανχί^ίδ-ης τε κιά ■ 

10 οί μετ' αύτοϋ, βονλόμενοι Ιβίας ενεχα δννάμεως αν- 
όροξ τε τ&ν πολι,των το-ύς βψίβιν ύπεναντίονς ίία- 
φ&ίΐραι χαΐ τήν πάλιν Θτ^βαίοις προβποιήβαι. ίπρα- β 
ξαν άί ταύτα δι' Εύρνμάχον τον Αεοντιάδον, άνδρ!>ξ 
Θηβαίων δννατωτκτου. προϊδύντες γάρ \ οί Θηβαίοι ίο 

15 5τι ίβοιτο 6 πόλεμος ^ έβούλοντο τήν ΠΧάταιαν αΐεϊ 
βψίβί διάφορον ονβαν ίτι έν είρ-ήντ} τε χαί τον πολέ- 
μον μ'ήπω ψανερον χαϋ-εατ&τος προκκταλαβείν, ^ χαΐ 
ράον ελα&ον έβελ&όντες, φνίαχΐΐς ον προχα&εβτηχυίας. 
^έμενοί 5ί ές τήν άγορίίν τά 5πΙκ τοΙς μίν \ έπαγα- *^ 

30 γομένοις ουκ έπεί&οντο Μβτ£ ΐύ9ίις έργον εχεβ&αί χαΐ 
ίέναι έπΙ τάς οΐχίας των 4χ&ρ&ν, γνώμην δ' εαοιονντο 
χηρύγμαβί τε χρήβαβ&ίχι επιτηδείοις χαΐ ες ί,ύμβααιν 
μάλλον χαΐ φιλίαν τήν αόλιν άγαγείν (χαΐ άνείπεν δ 
Χ'ήρνξ, ει τις βονλεται χκτά τά πάτρια τ&ν | πάντων μ 

25 Βοιωτ&ν ^νμμαχείν, τί&εβ&αι παρ' αυτούς τά όπλα), 
νομίζοντες αψίβι ^αδίως τοντς} τφ τρόπφ προΰχωρ'ή- 

1 Αίνηαίον Β ΛΙνι(?)β£ο•υ Ο 2 τίαΐίαρας] βύο «οάά., 

εοΓΓ. Κγ. 3 διχάται ο,άά. 3. Η. Ι,ίρδίιΐΒ || ^ρ+( Ο Β ίί] ί 

ίη Ηί. ο, II τε] ίί Ο 6 ΦνΙίδον ΑΒΕηι, Ί ξύν δ-αλοΐΐ ϊη 
πΐΒ,τζ. Ο, 16 αφΐσι ϊη ιηαΓβ. Ο, 19—20 ίπαγαγαμίνοα Ο 

^ααγομίνοις 1»0: 21 ίπΐ €- ίς Ι» (( #Ί β,ϋί ιε ϊη *ί Β.αί. ίί ΗΙ8Τ0Ε Ι,ΙΒ Π 3 135 ζ{ρι πάλιν, οΐ όϊ Πλαταιη^ ώϊ ήβθΌντο ϊνδον ί 
η ίντα£ τους θι^βαίον^ χκΐ έ^ακινκίαζ χατειλτ/μμίντιν 
τήν πόΐιν, χαταδείβαντες «αί νομίδαντες πολλψ πλείονζ 
Ι ίβεληλν&έναί (ού γάρ έώρων έν τ§ ννχτί) προζ ϊ'ύμτ- ■ 
βαβιν έχώρψίιχ,ν χαΐ τονς λάγονς δε%άμΐνοι ίιβύχαζαι 
^^ως τε καΐ έπείδ-ΐ] ίς ού^ένα ούόΐν ένεωτέριζον. 
%^θ(Τοντ£^ 8έ πως ταντα χατενόηβαν ον ^οΑλού^ τον$ 3 ] 
βηβαίονς 8ντας ακί ένόμίβκν έπιβ-^μενοί ρόδιας ν,ρα- 
■Ί^ίΐν Ι τ^ γάρ ΐΐλή&ΐΐ τών Πλαταιών ού βονλομ^νω ι 
^ των Ά&ηναίαν άψΐβταβ&αι. ΐδόχει οίν ίπιχειρητέα *Μ 
ΐΐναί χαΐ ξυνίΑ^^Όντο διορν&βοντίξ τονς «οίνους τοί- 
χονς πκρ' αλλήλους, δπως μ-ή διά των 6δών φανεροί 
&βιν Ιόντες, άμαξας τε &νεν τών υποζυγίων ές ι 
6δούς χα&ίΰτα\6αν, ΐνα άντΙ τείχονζ ΐβ, χαϊ ταλλα έ%- 3»Β 
ιίρτυον ^ ΐ'κα\9τον έψαίνετο προς τά παρόντα ξνμψορον1<Λ 
ίββα&αι. έπιΐ δϊ ώς εκ τών δυνατ&ν ίτοίμα ^ν, φν- * 
ίάζαντες Ιτι νύχτα χαι αντο τ6 περίορ&ρον ίχώρονν 
ίχ τ&ν οίκι&ν επ' αυτούς, ϋπως μή χαχά ψώς %•αρβα- 
ίεωτέραις ονβι \ προΟφέροιντο καΐ ΟψΙΰιν έχ τον ϊΰου ι 
γίγνανται, άΧλ' έν νυχτί φοβερώτεροι 8ντες ^αβονς 
&<α ττίς βψετέρας ίμπειρίας τ^ς χατά τήν πάλιν. 
χροβεβαλάν τε εύ&ύς χαΐ ές "(^είρας τιβαν χατά τάχος. 
^Ι ί" ώς εγνωβαν εξηπατημενοι, ξννεβτρέφοντό τε έν 4-1 
βφίβιν αύτοίς χκί τάς \ προΰβοΐάς ^ προβπίπτοιεν ιαΜ 
&Χΐβ)&ονντο. χαΐ δϊζ μϊν ^ τρΙς άπεχρούβαντο, ϊπειτκ β Λ 
χολλψ &ορύβω αυτών τε προββαλόντιαν χαΐ τών γυ- 2 τι οω. 6 [| «ΰΐ οηι. Ε Λ ιούί οω. «Ε, 8,<ϊα. Ε, 
8 — 9 *ρατ/ιαίΐν Αεη. Ταοϊ, 2, 3 Η^αιήααι Ε0(1ά. 17 πίρΐ ΰβ- 
»9θν ΒΒΪΊπ,, εοΓΓ. Ρ, 19 προαφίραιντο Ο βΐ Τΐιοαι. Μλ^. 132 
^ΟΟαφίρωνται Ι»ΓΟ] 20 γίγνονται ΟΒ 23 αρααίβαΐάν ΑΕ 136 τηυογηιιιιβ ^ανγ^^ χών χίά τ&ν οΐχΐτών αμα άπο των οΐχίών χρανγ^ 
τε χαΐ δλολνγ^ χρωμένων ΙίΟ-οΐζ τε χαΐ κεράμω βαλ- 
λόντων, καΐ ύίτοΰ ϋμα άίά [ ννχτός ποΑΑοΐ) ΐαιγενο- α 
μένον, εφοβ•ή9•ηβαν χκΐ τραχόμενοι ίφευγον Οιά της 
Β πόλεως, άπειροι μίν 5ντες οι αλείονς έν βχότφ χεά 
αηλω των διόδων ^ χρί) βια&ηναι (χαΐ γάρ τελεντ&ν- 
τος τον μηνός τά γιγνόμενα ί^ν), έμπειρους δε ίχοντες 
ττοΐΐ£ διώχοντας [τον μή ίχφεύγειν^ \ ωβτε διεφ&εί- μ 
ροντο πολλοί, τών ίΐ Πλαταιών τις τάς πύλας ■ςι ■ 

10 ίβτίλϋ-ον χαΐ αΤπερ ^βαν μόναι άνεψγμέναι, £χλ•^βε 
βτνραχίψ άχαντίον κντί βαλάνου χρηβάμενοζ ές τόν 
μοχλόν, ωβτε μηδΐ τανττ^ ί^οδον ετι είναι. / διωχό- * 
μ£νο4 ίΐ χατά τήν πάλιν οΐ μέν τίνες α^τών ίπΐ τα 
τεΐ\χος άναβάντες έρριψαν ερ τό ¥^ω βψ&ς αύτούζ χαΐ ι& 

15 δΐΒφ%•άρη<ίαν οί πλείονς, οΐ 5ΐ κατά πνλας ίρ-ήμονς 
γνναιχος δονβηζ πέλεχνν λα%•όντΕς \χαι\ διαχόψαντες 
τΙ)ν μοχλον ί^ηλ&ον οΰ ποΑΑοί {κΐβ^ηβις γάρ ταχεία 
έχεγένετο'), &λλοι ίΐ αλλ•^ της πόλεως βποράδες άπώλ- 
λνντο. \ το δΐ πλείβτον χαί 5βον μάλιβτα ήν ξννεβτραμ^ |(, 

30 μένον εβπίπτονΰιν ές οίκημα μέγα, Β ^ν τον τείχονς 
χαΐ αί Ι &νραι άνεψγμεναι ετνχον κ^Γοΰ, οΐόμενοιίϋί 
πνλας τάς &νρας τον οΙχ•ήματος είναι χαΐ &ντιχρνς 
δίοδον ίς το ί|ω. 6ρώντες ίΐ αντούς οί ΙΙλαταιης β 
άπειλημμένονς έβονλενοντο είτε χαταχανβωβιν ωβπερ ι άπό ιών οΙ%ι&ν ίη ηιο,Γ^. § 2—3 ΡαΧόντων Α 

4 ΐψινιον ΰ ίψυγον 1> Β άχΗρότιροι βιιρΓΟΒΟΓ. Α, βιιρΓίΐ- 

ΒΕΓ, Β, γρ. Ξ, 3 ΒθΕΐηβα άβΐ. ΗβΓπ. θ ποΧΧοΙ Α οι ποΧΙοΙ 
οΒΕΓηι, II βί ο ΙΕ Ι> 10 <ί:νίω}'μ^να( μάναι 1• 12 μή 

Βω, II ί'τι Ι^ϋβον ίΐναι ΒΕΒ" ^^οβον είναι ίτι Α ΐξοδον ιΤναι 
ίη, 13 ίϊ « ΐ£ !► 10 χοΐ άβΐ. Ηθη». 17 οϊ] οί Ο 
18 ααοράίίς β σϋοράδην Ιι 21 κΓ ο αί πΐηαίον ο Ι #ί>ραΐ5 
" 33 οίΠλατ. αύτοίε ΑΕΡΒ, ■24 εΕ τι Ο ^ ι ' "^ ΗΙ9Τ0Κ. Ι,ΙΒ. Π 5. 137 §]ΐριϋ\βι.ν, έμαρ'ήβαντΕς τί) οίκημα, είτε ζί &λλο χ^'ή- ι 

βιοντοα,. τέλος ίέ οίτοί τε χαΐ Ζβοι άλλοι τών &η~ ι 

βα£ων περιηβαν χατά τήν πάλιν πλανώμενοι, ^υνέβη- 

βαν τοΐζ Πλαταιενβι παραόοϋναι βψ&ς τε κίιτούς χαΐ 

6 τά 8πλ(χ χρήβκβ&ιχι ο τι κν βονλωντκι. οΐ μίν δή ^ 

ίν τ^ ΊΙλαταί^ | οΰτω^ εκίπρίίγΐάαν. οΐ ί' ^λλοι Θη- 5 

βαΐοί οϋς ίδει ίτι της ννχτός παραγενέβ&αι χανβτρα- 

τί^, ίί τι κρα μή προχωρσίη τοϊς έβεληλν&όβι, τ^ς 

αγγελίας Ιίμα καθ' όίόν αύτοΐς φηΟ^είβης «ερί τών 

10 γεγενημέναν ίαεβοή9•ονν. απέχει ίΐ ή Πλάταια τ&ν 3 

&ηβα>ν βταδίονς ίβδοΐμ^ήχοντα, χαΐ το ϋδωρ το γενό- ΐ5 

μ^νον της ννκτός έποίηβε βραδύτερον αυτούς έλ&εΐν' 

δ γάρ ΆβωαΙίς ποταμός έρρύη μέγας χαΐ ού φψδί03 

διάβατος ί}ν. πορενάμενοί τε έν ύετω χαΐ τον ποτα-Μ 

15 /*ί»ν μόλις διαβάντες νβτερον ϊτα^ί^Ένοι^ο, ^ί»; τ&ν ι 
£νδρων των μίν διεφ&αρμέναν, ταν \ ίΐ ζώντων έχο- Η 

•(Λναν. ώς β' ^β&οντο οί Θηβαίοι το γεγενημένον, * 
ίχΐβούίενον τοις έ'ξω της πόλεως των Πλαταιών (ίιβι 
γ&ρ χαΐ αν&ρωποι χατά τονς αγρούς χαΐ χαταβχενή, 
ίο οία άαρο6βοχήτον ζτον)• χαιων έν είρήνγι γενομένον)• 
^^οιί/οντο γάρ βψίβιν, εΐ τίνα Αεί^οΐΐν, ύπάρχειν \ άντΙ ή 
τ&ν ίνδον, ΐ}!* αρα τύχαβί χινες έξωγρημένσι. χαΐ οί 
μίν ταντα ίΐίνοοϋντο" οί ίΐ^ Πλαταιης ετι διαβονλενο- ^9 
μένων αυτών ύποτοπ^ήβαντες τοιοντόν τι Ιθΐβ'ΰΐϊΐ χαΐ 

16 ίείϋαντες περί τοϊς εξω χήρυχα έ^έπεμφαν παρά ι 
θήβαίονς, λέγοντες οτι οντε τά πεποιημένα 5βια | δρά^ ή 

1 τι Β τι ΑΟΕΓιη, ίτι Ο 1-2 χφονται ΟΡ^ 

8 ιίοϊώ τήρ πάλιν ίη αϋΓ^. § 4 ιί οιη. » 6 τά οπι _ 

6 ΠΙαταί-ία Ο 8 προβχαιραί^ 1> 10 ίπίβοή^ονν Ι> 

Ιβο^9οΏν β 11 ΙΙ1ιιΐΒ(£Β Ο 12 αυτούς ββοδΰΐίροΐ' Ο 

80 ϊθ6 &(1ά. ΒΓβίοτΓ Θΐ Β&υιηείΗίβΓ 26 κήρτιχκϊ Ο 8β 3βΐΛ Γ 138 ΤΗ00ΥϋΠ)Ι8 
ΰειαν έν βαονδαΐς υφών πειράβαντεξ χειταίιψϊ 
πάλιν, τά τβ ίξω ίλεγον αύτοΐς μή άδιχΐΐν εΐ ίέ μ.-ή, 
χαΐ αύτοΙ Ιψαααν αντών τού^ άνδρας άποχτενΐΐν οϋς 
Ι ίχονβί ξώντας' άναχωρηβάντων δι πάλιν έχ τ^5 ^^6105 
6 κποδώβίΐν ίίύτοϊί τούξ &νίίρας. Θηβαίοι μίν ταύτα β 
λέγονβι, χαΐ έπομόβαί ψαβίν αντούς' ΤΙλαταίηξ 0' ούχ 
6μολογονβι τους άνδρας ί-ύ^ς ίιαοβχέΰ&αι άπο^ώΰΐΐν, 
Ι άΐλά λόγων πρ&τον γενομένων ^ν τι ξνμβαίνωαι, β 
χαΐ ίχομόβαί οΰ φαβιν. ίχ 8' ονν τ^ς γ^ς άνεχώρη- ϊ 

10 βαν οί Θηβαίοι ούίίν αδιχ'ήβαντεξ• οί ίΐ ΏλαταιΫ^ς 

.^ έπειδ^ι τά εχ τήκ χάρας χατά τάχος ΒβεχομέΟαντο, άπ- 

έχχειναν τους ίχνδρας εί&^ς. 'ηβαν ίΐ όγδο'ήχοντα χαΐ 

)Γ^ έχατον οί | ληφθέντες, κκϊ Ενρνμαχος αντων ^ν, πρΙ>£ ίο 

''. δν ίπραϊ,αν οί προδιδόντΐ^^τοντο άί ποιήβαντες ίς β 

16 τε τάς Ά&•^νας αγγελον Ιπεμπον χαΐ τοί^ς νεχρονς 
ύχοβπόνδονς άΐΐέδοβαν τοΙς θηβαίοις, τά τε εν τ^ 
πόλει χα&ίβταντο προς τά παρόντα ϊ; εδόχει ιχντοΐς. 
τοις &' Ά&Ύΐναίοις \ -ίιγγελ&η εν&ύς τά περί τ&ν ΪΙλα- ^^ 
ται&ν γεγενημένα, χαΐ Βοιωτών τε παραχρί}μα ξνν- 

20 έλαβον δίοι ^βαν έν τ^ Άττιχη χκϊ ίς τήν Πλάταιαν 
ίπεμψαν χι^ρνχα^ χελενοντες εΙπεΙν μηδίν νεώτερον 
ποιείν περί των ανδρών οΐ)ς ίχονβι Θηβαίων, πρΙν 
&ν τι χαΐ αντοί βονλεν5ωβί \ περί αντών ού γάρ ^* 
^γγίΙϋ~η αύτοίς οτί τε&νηχότες εΐεν. αμα γάρ τξ 

86 έβόδω γίγνομένι^ι τών Θηβαίων & πρ&τος &γγελος 
έ|]}ΐί, ό δί δεύτερος άρτι νεί'ΐχημένων τε χαϊ ^νν- 
βιλημμένων, χαΐ τών νβ-τερον ούδίν '^δεβαν. οντω 

1 πΐΐι/άβαντίί ν «ιιοαϋ'έντίς Ιι 3 άποχιε/νΐΐν Ο 

7 ίΐΏοαχΒσ$α9•αί Ε ύποαχια-ί9-αι Ρ 8 τίνα Βιη, 13 α'6τών 
« ΐ/ί αυτών & 20 ΙΙΙαταίίαν Ο 21 £ίπ£ί»] αΐτοίς ίΐτιΐΐψ 
ΗΙ3Τ0Ε. ΙΛΒ. Π 6—7- 139 1 

ούχ εΐΰότΐζ οί ^Α&ηναΙοι Ιχέατελλον ό άΐ χ^Ι^υξι 
Ίφιχάμενοζ ηίρε τους βνίρας όΐΐψ&αρμένονς. χαΐ * 
μετά ταντα οΐ '^4&ηναΐοι ^τρατενΰαντες ές ΠΙάταιαν | 
αΐτόν τε έβήγαγον χαΐ φροιιρούδ ίγχατέλιπον, τ 
Ε άν9ρώπων τούί όχριιοτάτονς ξύν γνναιξί χαΐ πκιαΙνΛ 
ίζεχόμιβαν. 

Ι Γεγενημίνον δ^ τον ίν ΤΙλκταιαΙς έργον καΙ Χβ- Ά 
Ινμ4νων λαμπρώς των βπονδών οΓ '^θι^ναΐοι πάρε- α 
Οχενάζοντο ώ^ αοΧεμ^βοντ^ς^ Λαρεβχενάξοντο ίί χαϊ 

10 Ααχΐδαψόνίοι, χαΐ οί Ιΰμμκχοι, %ρεββεΙα£ τε μίΐλον- 
\τες χέμπειν ίΐαρά βκβιλέκ χαΐ αλλοβε Λρ'οζ τους ^αρ-ΐΟβ 
βάρονς, εί πόθεν τίνα ώφελίαν ^λπιξον έχάτεροί 
χροβίήφεα&αι, πόλεις τε ^νμμαχίδας ποίΟΐίμϊϊΌί οβαι 
^βαν έχτος της εαντών δννάμεας, χαϊ Ααχεδαιμονίοις ϊ 

;|Ε ρίν Ι πρ'οξ ταΐς αύτον ϋπαρχούβαις ίξ Ιταλίας χαΐ κ 
Σικελίας τοΙς τάκείνων ελομένοις νανς ίπετάχ^ ΐίια- 
χοΰίαά 3ΓοίίΓββ•α( κατά μίγε'&οβ τ&ν πόΧεαν, ώς ές τύν ; 
Λάντα άρι&μον πενταχοβίων νεών έβομέναν^ καϊ άργύ- 
ρ(ον ^τιτ'ον ίτοιμάζειν',' τά τε άλλα τΐβνχάξοντας χαΐ 

ίο Αθηναίους δεχο\μένονς μι^ νηΐ ε'ως &ν ταντα πάρα- ια 
βχεναβΟ^. ^Α%Ίΐναϊοι ίΐ τν\ν τε νπάρχονβαν ξνμμα- « 
χίαν ^ξϊίια^οΐ' χαΐ ^ς τά περί Πελοπόννηβον μάλλον 
χωρία ίπρεαβεύοντο , Κέραυραν καϊ Κεψαλληνίαν καϊ 
Άχα^ναναζ χαϊ Ζάχνν&ον, όραντες, εί 0φ(αι φίλια 

36 τΐΐϋτ' είη βεβαίως, ΐΐίρι^ τήν \ Πελοπόννηβον χαια-ι& 

1 άηϊατιΙΙον Ο 3 ΠΙαταιίαν Ο 4 ^τιχατ^ΐίιπαν χ- 

5 ξί,γ γνναιξϊ Ο ^υγγυναι^ι Ε 10 ο! ΑαΛεβαιμάνίοι Ιΐ [Ο] || 

Ιΐ&μμαχοι Ο έιί(ΐμηί);οι «ΐτώ» Ι» [6] 11 πρής Ο ί'ί Ι» [Β] . 

ί» ί[θΐον(ΐένο•.ί α'ί Ε 16 ίάΜίνωκ] αν ία Ιίί. Β. 16—17 ίιι^\ 

τά;Λη διακοΒίας] ίπιτάχ&ηβαν αοάά. ; ί«ιταχϋ•η ο' ΓββΟΕ, Ι 

£. ΒβΐΙΐΒΐ Οίοά. δίο. ΧΠ α οοΐΐ. 17 ώϊ ίς 1> Ζατι Ο [β] Ι 140 τΗυατΒΠ)ΐ8 


ποΧιμ'ήβοντΒς. ολίγον τΐ ίπΐνόονν ονδ^ν αμφότεροι^ 
άλλ' ΐρρωντο ίς τόν πόλΐμον ούχ άπΐΐχότως' αρχό- 
μενοι γάρ %άντες όξ^ίτΐρον αντιλαμβάνονται^ τότε ίέ 
χαϊ νεάτηζ Λοϋή μίν οίβ« έν τ^ Πελοποννήβψ, χολλί] 
5 ί' έν Γαϊδ '^&ήναις ούχ άχονβίωζ \ ύπό απειρίας η 
^ίΕΓίτο τον πολέμου, η τε άλλη Ελλάς απαβα μετί- 
ωρος ^ν ^ννιονβων των πρώτων πόλεων, χαΐ πολλά ' 
μϊν λόγια ίλέγετο, πολλ^ δ\ χρηΰμολόγοι '^δον ίν τε 
τοΐξ μέλλονΰι πολεμήβειν χαΐ έν ταΐς αλλαις πόλεβιν. 

10 έτι ίΐ ^ήλοξ Ιχινή&η ολίγον προ τούτων, πρό\τερον 'β 
οϋπω βΐΐβϋ-ΐίβα άφ' οΰ "Ελληνες μψνηνται. έλεγετο 
6ί χαΐ εδόχΐΐ έπΙ τοις μ/ΛΛουοΊ. γενήβεβ&αι βημηναΐ' ^-, 
εΐ τέ τι άλλο τοιοντάτροπον ^ννέβη γενέβ&αι, πάντα<^ ^ 
άνεξητεΐτο, {{ ίΐ εϋνοια παρά πολύ ^ποίί* τΆν &ν- « (^ 

16 ί)•ρώπων μαΛ/ον ές τους Ααχε^αιμονίονς, αλλαζ χΐ 
χαΐ Ι προειπόντων δτί τήν Ελλάδα έλεν9ερονΰιν, ερ- ίο - 
ρωτά τε πας χαΐ Ιδιώτης χαΐ πόλις εΐ τι δνναιτο χαΐ 
λάγφ χαϊ εργφ ί,ννεαιλαμβάνειν αντοΐς' ίν τρυι^- "^^ 
χεχαλνβ^αι έδόχει ίχάβτω τά πράγματα φμή τις αύτί)^ 

20 παρεβται. \ οντάς '^εν'} όργ'ζ εϊχον οί πλείονς Γθί>?ιο7 
'^ί&ηναίονς^ οί μίν της άρχης άπολν&ηναι ^ουλ(5μ£νοι, 
οί ιϊϊ μή άρχ^ώβι φοβούμενοι. 

Παραβχενί} μεν ο^ν χαΐ,γνώμτι ΓΟϋϊΰΓτ} ώρμηντο. β 
πόλεις βί εχάτεροι τάβδε ίχοντες 'ξ,νμμάχονς \ ές τόν 5 

26 πόλεμον χα&ίβταντο. ΑαχεδαιμονΙων μΐν ο'ίδε %ύμ- ϊ 
μαχοι' Πελοποννήβιοι, μίν οί έντος Ια&μον πάντες 3 άντιλαμβάνονχο Ο άντιίαμβάνοντο 6 || ίή οοί4., 
Η&αΛβ 6 άττααα ο π&αα Ι• 8 Ιΐϊγιτο β ϋέγοντο Ια 
10 άΐίγια α άίίγα,■^ Γ 14 ^«η(ΐ (?) Ο 17 ποΙΛηβ Α 

30 ίν Β,άά. δ(6ρ1). 33 ούν οιη. Α {| τοιαντ•^ καΙ ν^ι^Ίβ ΗΙ3Τ0Η. ΙΙΒ. Π 8—10. 141 ^Λ 

ι^κΑήν Αγγείων χαΐ Άχαιαν (τούτοις δ\ ές αμφότερους 
φιλία ^ν' Πελλΐΐνή^ ίέ 'Άχο.ί&ν ψάνοι ξννεπολίμονν 
τό αρωτον, ίπειτκ ίέ νβτΐρον «κΐ άπαντες), εξω ίέ 
ΠΐΙλοΐΐοννήαον Μεγαρης, Βοιωτοί, Αοχροί^ Φωκ^ρ, ίο 
& Άμτίραχι&ται, Αενχάδιοι^ Άνκχτόριοι. τονταν ναντι- β 
χόν παρείχαντο Κορίν&ιοι, Μεγαρη^, Σικνώνιοι, ΠεΙ- 
λίμνης, Ήλεΐοί, '^μαραχιώχαί , Λενχάδιοι, Ιππέας δϊ 
Βοιωτοί, Φωχ^^^ Αοχροί, αΙ ^' αλλα^ πόλεις «εξόν 
[παρείχαν]. \ «ντη μεν ΑακΒ^αιμανίαν ξνμμαχία' Ά&η- \^ 
10 ναίαν δ^ .Χίοι, Αέββιοί, ΣΙλαταίτίξ, Μδββήνιοι οί έν 
Νανπάχτφ, Άχαρνάναν οΓ πλείονς, Κερκνραϊοι, Ζα- 
χΐίνθιοι, ΐίκΐ &λλαι πάλεις αί υποτελείς ονβαι ίν 
Β&νεβι τοβοΐβδε, Καρία ή έπΙ &αλά6α•};ι, Αωριης ΚαρβΙ 
πρόοοιχοι, Ιωνία, ΈΙλήβΙποντος^ τά επΙ Θράκης, 3ο 

15 ν^βοι οβκί ίντ'ος Πελοποννήβον χαΐ Κρ'ήτης προς 
ί^λιον άνίβχοντα [παίαι αϊ Κυκλάδες] πλην Μήλου χκΐ 
θήρας, τούτων ναντίχόν καβίΐ'χοντο Λϊοί, Αέββίοι^ 6 
Κερκυραίοι, οί δ' ίίλλοι πεζον καΐ ;|'ρι^μο;τα. Συμμαχία β 
μίν αντη έχατερων κκΐ | πκραβχενή ές τον πόλεμον ^ν. κ 

20 Οί ίΐ Ααχεδαιμόνιοί μετά τά εν Πλαταιαΐς εϋ&ύςΙΟ 

περι-ήγγελλον χατά τήν Πελοπάννηβον χαΐ τήν ε^ω 
^νμμαχίδα βτρατιάν παραβχενάζεβ&αί ταΐς πόλεΟι τά 
τε επιτήδεια οΙα εΙχ6ς έπΙ ίξοδον εχδημον ίχειν, ώς 
ίββα\λονντες ές τί}ν Άττιχήν. έπειάή ίΐ εχάοτοις ?" 

16 ετοΖμα γίγνοιτο, χατά τον χρόνον τον είρτ/μένον ^υν- 1—2 ταύ 


ϋιϊ . . . Αχαιών 


οιη. 1ϊ, »(1ιί1. 


η ιηιΐΓίΓ. Γ, 1 ίπ' 


6 4 Φα.Η. 


Αοχοοί Βοιωτοί Ι• 8 ΦωχηΒ ΟΜ 


ΑΒηι, [0] 


β ΛΒίΐίχον άαΐ- τ. ΉΒΛίί 


μϊν 0, οηι. Ιΐ 


Ι•3, 


9—10 '^βη- 


ν«Ακ [ΰ] 


12 βΓ Ομ. β 
[□, 16 Ξιται 


^}*Β.| ίντύ« Γ 


1Β η&ααί 


ϊί ΛϋΜίαίίϊ 


πάααι 


αί άλΧαι Κν- 


ΜίΑί,ς ί» [Θ], 


ίβΐ. ϋοΙίΓββ 


17 πιγρηνο 


ΙΟ Β, 


001Τ. Β, ™^ρ- 


ι^*»0 23 


ίνμμαχίβα β 142 ΤΗϋΟΤΌΙΟΙΒ 

^βαν τά δύο μ,ίρη απ{>_ πόλεως έκάβτηζ ές τον ίαΟ•μόν. 

χαΐ ΐπΐίδη πάν τό βτράτενμα ξννειλίγμενον ^ν, ^Λ^%ί- » 
όαμοζ 6 βα\θίλΐύς τ&ν Αακεδαιμονίων, 3(ίπερ ήγεΙτο^ΟΛ 
τ^5 έ^όδον ταντηξ, %νγχαλέβαζ τού^ βχ^αχτιγοιίζ τ&ν 
5 πόλεων παβών χαΐ τούζ μάλιβτα έν τέλΐΐ χκΐ ά|ίοΑο- 
γαράτονς ίταρ|)ν£ΐ τοίάδε \ελε%εν\ 

, Ι ,,Ανθ^ες ΠελοποννήβίΟί καί Σύμμαχοι, καΐ ο£ ^ 
■ πατέρες ημών παλλάς θτρατεύας χαΐ έν κύτ^ τ^ Πε- 
λοπονν^βψ κκΐ εξω έποι-ήβαντο, χαϊ ημών κίη&ν οΐ 

10 πρείβύτΐ^οι ονχ άπειροι πολέμων είαίν δμωξ $1 τηββε 
οϋπω μείζονα παρκαχενί^ν ίχοντες ί^ήΐ&ομεν, αλλά 
χα\ έπΙ \ πάλιν δννατωτάτην ννν ϊρχόμε&α, χκΐ αύτοΙ ι• 
αλεΐβτοι χαΐ αρι,βτοί ϋτρατενοντες. δίχαιον ονν ίιμ&ς ί 
μήτε των πατέρων χείρονς φαίνεβ&αι μήτε ημών αύτ&ν 

16 τ^ς ί£ΐ|ΐ)5 ίνβεεβτέρους. ή γάρ Ελλάς π&βα τ^δε τ|; 
6ρμ^ ίπήρταί χαΐ προβεχει τήν γνώμην, εννοιαν ίχοναα 
δίά Ι Γ0 Ά&ηναίων ίχ&ος πρα^αί ημάς ίί έπινοονμεν. ιι 
οΰχουν χρή, ει τψ χαΐ δαχοϋμεν πλή&ει έπι^ναι χαΐ * 
άΰφάλεια πολλή είναι μη αν έλ&εΐν τους έναντίανξ 

20 ήμίν 8ιά μάχης, τούτων ί'νεχα άμελίβτεράν τι παρε- 
βχΐνκβμένονς χωρεΐν, αλλά χαΐ πόλεως έχάβτης ηγε- 
μόνα χαΐ βΓρα|τίώττϊν τό ««■&' αντόν αΐεΐ προβδέχε- μ 
Ο^αυ ίζ κίνδννόν τίνα ί^ξειν. άδηλα γάρ τά τ&ν * 
πολέμων, χαΐ έξ 6λίγον τά πολλά χαΐ δί' οργήζ αΐ 

25 έπιχειρήβεις γίγνονταΐ' πολλάκις τε το ελαββον πλη&ος 
δΐδιός αμειναν ^μΰνκτο τονς πΛΛινϊίί διά τό χατα- 

Β — 6 ά^ίοτάτονς Ο άξ,χωτάτονί (} 6 ■αα^ΐίναι (ίοΑά., οογγ. 
β1 ε'ΖεΙγι• άβΐ. δϊηίβηίΒ 7 ξνμμαχοι Ο οι Σύμμαχοι Κ3 [| χαΐ 
οιη. Ι» 8 ατρατίάί ΑΒΕιπ, || τζ Ο, οω. |1>0 Ο ίιμών αυτών 
ί αυτών -ίιμαιν 1) 10 ον-Λ αταιριιι ΟΜ. ΑΒπ),, βιίιΐ. Α, Β, 
'- χφο^ζ" ΑΒιη. 19 άαψαλίία{ι) πϋίλτιίι) οοΛά. 20 τού- 

' ΰ ΐούΐον Ι» β ΗΙ8Τ0Ε, Ι,ΙΒ, Π 11—12. 143 

ψρονοϋντας άπαραδχΐύονς γΐ\ν^β&κι. χρί) ίέ αΐεΐ έν " 
τ^ αολιμία τ|/ μϊν γνώμτ} ■&αρβαλ^ονζ βτρατΐνείν, τω 
β' ίργψ διόιόταζ παρεβχΐνάβ&αί. οίίτω γαρ προς τε 
τίι έπιέναί ταΐς ίναντίοΐξ ίύφνχότατοι αν εϊΐν, ΐΐρός 
Β τε τό έπίχΐίρεΐβ^αι άβφαλ^βτατοι. {\μεΙς δε ονδ' ίχΐ β 
' Αδύνατον άμύνεΰ&αι [οΰτω] | πόλιν έρχόμε&α, άΧλά 
ζοΐ£ παβιν &ρι,ατα παρΐσχίναβμένην , ωΰτε χρή χαΐ 

' αάνν έλπίζΐΐν δια μάχης ίίναί αύτοΰ?, ίί μή χαΐ νϋν 
&ρμηντιχι έν φ οϋπω πάρΐβμεν, άλλ' 5ταν έν τ-β γ^ 

10- 1)ρ&αιν ίιμδζ ί^οϋντα^ τί χαΐ τά\χείν<>)ν ψ&είρονταζ.ίϋΛ 

«&αι γάρ ίν τοΙς 'όμμαβί χαΧ έν τφ παραντίχα 6ραν ι 

αάβχοντάξ τί αη&ες ύργί/ προβπίπτει, χκΐ οΕ λογίβμψ 

ίλα'^Ιίβτα χρώμενοι, &νμώ πλείβτα έζ ίργον χαΟ-έβταν- 

ται, '^^θ^να{ονς ίΐ καΐ πλέον τι ταν αλ\1<ί>ν είχίις \ 

16 τοΟτο δρ&βαι, οϊ &ρχειν τε τ&ν ^λλων ά^ιονΟι χαΐ 

έχιόντες τήν τών πέλας δγιονν μβλλον ί) τ))ν αυτών 

ίρ&ν. ώζ ονν ίπΐ τοβαντ^ην πόλιν βτρατενοντΐς χαΐ • 

μεγίβτην ίόξαν οΐϋόμενοι. τοις τε κρο^Ό'νοΐδ χαΐ ύμίν 

αύτοΐζ ίπ' αμφότερα έχ τών άποβαινόντων, επεβΟ^ε 

\ 5π•^ι ϋν πζ τιγήται, χόβμον χαΐ φνλαχί}ν περϊ παντί)^ ίο 

αοιούμενοι καΐ τά παραγγελλόμενα ό^έως βεχάμενοΐ' ι 

χάλλιβτον γόρ τάδε χαΐ άβφαλεβτατον ποίλούί ϋντας .' 

ένΐ χόΰμω χρωμένονς ψαίνεβ&αι." — - -• 

Τοβαϋτβ ΐίπών χαΐ διαλύβας τόν |ι5ΑΑο)Όν δ '^1ρ-^3 

96 ]χίίομο5 Μελήβιππον πρώτον άποβτέλλεί ές τάς Ά9ή- α 1 

.1 » « 'Ι' ιοίεμίι/: τ^ γ^ ιβ μίν Ε, ρτ. τβ Λθΐ. β Ι 9αρααΙέαις (ϊ) 
ν, -^ιι. -^, 3 πα(ααιιινάα0•αι Ο, Οοπ. β, παρααχιυά^ίβ^αι ΙλΟ 
6 {πιχίηίΐϊα&αι Β 6 οΐΐΐαι άβΐ. Ηα^νΐ^ Τ παραβχίνασμί- 
νην ΟΕ, ϋΟΓΓ. Ε, ο [Ο] οδιιω γάρ Ε 12 γ£ Ο [α] || ίη&ϊϊ] 
ν ίη ϋΐ, <:.[0] \\ %ή ΑΡηι,Β,Οι άργή(ί) €ΒΕ 1β αί>τ&ν Ο 
Ιαντ&ν •►[Ο] 17 τοβαύτην «Ε την αϋην ΑΒΓιη, 18 οϋ- 

ο II ^μ;„ 5ο^ι3_ οοιγειί 19 ίπια^αι Ο 25 Λίίϋ<-^ 

Τιπ,, οοιτ. Ρ, Ι 144 ΤΗϋΟΥΟΙΒΙβ ^^1 

ναζ τον ^ιαχρίτον, ανδρκ Σααρτιάτην, ει τι Βίρα 
μάλλον ένόοΐίν οί '^&ϊϊνκΕοί όρδιτί^ 0ψαβ ί^δη ίν 
όδψ ϋντα^. οί 5ΐ οτ> προβεδέε,αντο αυτόν ^ζ τήν τίόλιν ϊ 
ούβ' έπΙ τό χοινίίν ^ν γάρ Περιχλίονξ γνώμη πρό- 
6 τερον νενιχηχνΐκ \ χτίρνχα χαΐ πρεββείαν μτ) δεχεΟϋ-αι ϊ» 
Λαχεδαιμονίαν ί^εβτρατενμ^νων. άποπεμπουβιν ονν 
αύτον πρΙν ίχοϋσκί χαΐ ίχέλενον έχτός 3 ρω ν εΐναι 
αύϋ^μερόν, τό τΐ λοιπόν άναχωρ'ήΰκντας έπΙ τά βφέ- 
τερα αυτών, ην τι βούλιαντκι., πρε9βενΕβ&αι. ξνμ- 
10 πέμαονβί τε τφ Μελη\ΐϊζπΛω αγωγούς, Άπως μηδενΐ μ 
%νγγένηται^ ό ί' έχείδτ} ίπΐ τοΙς ύρίοις ίγένετο χαΐ Β 
έμελλε διαλν6ε69αι , τοβόνδε εΙπων ίπορεύετο δη 
,"Ηδ8 ή ίιμερα τοΐ$ "Ελληΰι μεγάλων χαχων δρΙεί." 
ώ^ ίϊ άψίκετο ίς το βτρατάηεδον χιύ ίγνω δ Άρχί- * 
16 δαμος 5τι οί Άϋ-ηναΐοο ουδέν πω ένδώβον\βιν, όντω ίο 
ίή &ρκ$ τψ ΰτρατώ π^ονχώρεί ε 6 τή» γην α-ύτών. 
Βοιωτοί δ^ μέροζ μίν το βψέτερον χαΐ τούξ Ιππέας &. 
παρείχοντο Πελοποννηβίοις ξνβτρατενειν, τοΙς δΐ Χει-/ 
ι^νοις ίς Πλάταιαν έλ&όντες τήν γην ^ί]5ουϊ'. / 
\"Ετι δϊ τών ΠελοποννηβΙων %νλλεγομένών τε ^ς^,^ 
- ^- γχν Ιβ&μόν χαΐ εν 6δφ Άντων, πρΙν έββαλείν έζ τή* 
^*ΐί /Αττιχ-ήν, Περιχλης ό !3<χν^ίππαν, βτρατηγος ών ^Α&η- 
\\ ναίων δέκατος αυτός, ώ^ Ιγνω τήν έββολ^ν έβομένην, 
ύποτο\πήβας, ΰτι '^ρχίδαμος αντω ^ενος &ν ετύγχανε, α 
35 μή πολλάκις ^ «ύτό^ Ιδίψ βουλόμενος χαρίξεα&αι τους 
αγρούς αύτον παραλίπ^ χαΐ μη δ^ιώβη, ^ χαΐ Ααχε- οτα. Υ 16 Ινίά-αοναι ϊη ΙνδακαΙοναι οογγ. Ε, 18—19 Ιιλο- 
μίνοΐί ¥ 19 ίΖΙαιαίίαν Ο 26 ίΐ'ρούί] αντονί Β || καρα- ΗΙ8Τ0Ε. Ι.ΙΙ1 Γι 13. 145 1 

'χείδνβάντίον ίπΐ διαβολί} τι) ίαντοϋ γέιπτ^- 
ΓΟΰτο, ω&αΐρ χαΐ τά αγτ] έλαύνειν προείπον ίνεχα 
ίχεί\νον,, χροηγόρενε τοΙς '^&ηναίοις ίν τΓ} ίκχληαίοί ίο 
3τί ^^ρχίδαμος μεν οί ξένος Είη, οϊ> μϊντοί επί κακω Ι 

δ γΐ τήδ πόλεως γένοιτο^ τους δΐ άγρονς τονς ίαντοϋ 1 
χαΐ οΙκΙας ^ν «ρα μΐ] δ-ηώβαΰιν οί πολέμιοι ωβπερ \ 
καΐ τά τ&ν αλλων^ άψίηβιν αυτά δημόβια εΐναι, χαΐ 
μτ^&εμίαν οί | ύκοψίίίν κατύ ταντα γίγνεβ&αι. παρ^νεί ί'' 
α χαΐ περί τ&ν παρόντων απερ καϊ πρότερον, πκρα- 

ϋχενάζεα&αί τε ίζ τον πόλεμον χαΐ τά ίκ ταν άγραν ι 
^ακομίξεβ&αί, ες τε μάχην μτ) ίπεξιέναι, αλλά τ))ν 
χόλιν ίβελ%όντας ψνλάαβειν, και το νκντικόν, ψιερ 
Ιβ^νονβιν, έξαρτνεβ^αι, \ τά τε τ&ν ξνμμάχων διά ίβ 
χ,ειρός έ'^Είν, λίγων την ίϋχνν αντοΐι; άπο τούτων 

6 ίΐναι [των χρισμάτων της προβόδον], τά δΐ πολλά τον 
ΐΓοΑίμου γνώμτι καϊ χρημάτων περιονοία χρατείβ&αι. 
ϋνχρΟεΐν τε ίκέλενε προΰιόντων μίν εξαχοβίοαν ταλάν- 'Λ 
των ώς επΙ το πολύ ψόρον κατ ένιαντον \ άπα των α 
ξνμμάχων τή πάλει άνευ τί^ς ^λίης αροβόδον, υπαρ- 
χόντων δΐ εν ττι άκροπόλει ^τι, τάτε άργνρίον ίπιβψ 
ρον ί^ακιβχιλίαν ταλάντων (νά γάρ πλεΐατα τριαχοβίων 
άχΰδίοντα μύρια έγίνετο^ άφ' ίιν Ις τε τά προπύλαια 
της άχροπόλεως χαΐ ταλλα οίκοδομ-ήματα καΐ | ίς Πο- ηα 
τείδαιαν άπανηλώ&η), χαρΙς ίΐ χρνβίον άβήμον καΙ 4 

& άί/γνρίον εν τε άνα9ήμκβιν ιδίοις καΐ δημοβίοις χαΐ 
ίβα Ιερά βχεύη περί τε τάς πομπός χαΐ τονς αγώνας 
χαΐ βχνλα Μηδικά χαΐ ει τι τοιοντότροπον, ούχ ίλάα- 01 €Ρ, (ιΐντοι 1»[0] 8 οί 0Π1. Ρ 16 ηεε. 
1β ηαι/ονίίία Ο 22 *-¥&ί*οντΐΐ Β, οοΓΓ Β. Ι 146 ΤΗυ0Υ0Π}Γ8 

αονος [τ}ν3 η πεντακοβίαν ταλάντων, ετί δε χαΐ τα \ ίχ (^ 
τών αλλαν Ιερ&ν προβιτι&εί χρήματα ονχ ολίγα, οΐζ 
χρ•ήβΐδ&αί αύτού£, χαΐ ^ν πάνυ Ι'^ΐίργανται πάντων, 
Ι χαΐ αντηξ της θίοΰ τοίξ περικΐΐμενοις χρνΰίοις'ΐΐΐ , 
5 άπέψκίνΐ δ' έχον τό άγαλμα τεβιίαράχοντα τάλαντα 
οτα^μον χρνβέον άίΐέψ&οιι χαΐ περιαιρετ'ον ΐΐναι άπαν. 
χρηβαμΒνονς τε ίπΐ βωττ^ρίψ ίφη χρηναι μή ίλάββω 
αντι\χαταβτΫιβαι πάλιν, χρήμαβι μεν ονν ουπο ϊθ•ίΐρ- ^ 
αννεν αυτούς" δπλίτας ϋΐ τριΟχιλίονς χιά μνρίονς 

10 είναι ανεν τών έν τοϊζ φρονρίοις χαΐ τών παρ' ίπαλ- 
%ιν ίΐ,αχιβχιλίων χκΐ μνρίων. τοβοντοι γάρ έφύλαββον ' 
το πρώτον όίτοτί οι πολίμιοι έββάλοιεν, από τε των 
πρΐββντάτων \ χαΐ τών νεωτάτων χαΐ μετοίκων οβοί ίο 
όπλίται ^βαν. τον τε γ(^^ Φαληρικού τείχους ίτάίιοί 

15 '^βαν πέντε χαϊ τριάκοντα προς τ6ν χνχλον τοϋ αβτεως 
χαΐ ίώτον τον κύχλου το φνλαββόμενον τρεις χαΐ 
τεββαράχοντα (ί'βτι 5^ κΰ-τοϋ δ χαΐ άψύλαοίτον ^ν, το 
μετα^ίι τον τε μα\χρον «αϊ τοϋ Φαληριχοϋ), τα 6} ΐ6 
μαχρά τείχη προς τον ΙΙειραικ τεββαράχοντα βταόΐων, 

20 ώΐ' το έ%ω&εν ίτηρεΤτο, χαΐ τον Πειραιώς ξύν Μουνι- 
χίφ ίί,^χοντα μεν βταίίων δ άπας περίβολος, το δ' εν 
φυλαχη ον ^μιβυ τοϋτοι». Ιππέας δε απέψαινε δια- 8 
χοβίονς χαϊ χιλίονς ^ύυ \ Ιπποτο%άταις , έ%αχοβίονς δε » 
χκΐ χιλίουξ τύ%άτας, Χίά τριήρεις τάς πλωίμονς τ^ια- 

26 χοαίας. ταϋτα γόρ ύπηρχεν Ά&ηναίοις χαΐ ούκ ίλάββω ο 
ΐχαβτα τούτων, οτε ή έββολή το πρώτον έμελλε ΙΙΐλο- 
ποννηβίων εβεβΟ-αι χαϊ ές τον πόλεμον χα9ίαταντο. 
Ιλεγε δ^ χαϊ άλλα οϊάπερ εΙώ\&ει Περιχλης ες άπό- α 
δει^ιν τον περιέαεβ^αι τφ πολεμώ. 

1 ην άβΐ. ΑΙ)Γβ8β1ι 3 ϊ^ΐΙ^•/ονται Ο 20— 'ϋ Μ 
οοάά. 31 α&ί Ο [β] 22 άΛίφηΐί Μ, ΗΙ8Τ0β. υΒ. II 14- ΟΙ ίϊ Ά&ηναΐοι άκούβαντΐς άνεπί^&οντό τε χαΐ' 
ίύεκομίξοντο έχ τίίν αγρών παΐδας χαΐ ^^νκΐχα^ χαΐ 
νήν &λίην χαταβκινίιν ^ χατ οίχον έχρι 
αντ&ν των οίχι&ν χα&<αρονντίς τ-^ν ξύλωβιν πρά- 

£ βατα δϊ χαϊ '{)πο\ζύγι-α ές τί^ν Ενβοιαν διεπέμφαντο μ 
χαί τάς νήβονς τάβ έπιχειμενας. χαλεπώς ίϊ αντοίς β 
ί(ο το κίίϊ εΙωΟ'ΐναι τους ίτολλούε έν τοϊς άγροίς 
βιαιταβ^αί ή άνάβταβις ΐγίγνετο. ξννεβεβήχει ίϊ ιίποΐβ 
ϊοϋ πβνυ αρχαίου έτερων μ&λλον Ά&ηναίοίς τοϋτο. 

Ο £χΙ γάρ ΚίχροΛος χαΐ τ&ν \ πρώτων βαΰιλί'ων ή 35 
'^ττιχί} ες Θηβεα αΐεΐ χατά πόλεις φχείτο πρυτανεία 
τε έχονΟας χαΐ άρχοντας, χαϊ οπότε | μή τι ^ΐΐβΐΐκΐ',ΐΙΙ 
ού ^ννΐιβαν βονλενβάμενοι ώς τόν βαβιΚέα, «λλ' αύτοΙ 
εκαΟτοι έπολίτενον χαϊ ^^ουΛΐΐίοντο ' χαί τίνες χαΐ 
ίπολέμηβάν ποτέ ανταν, ωϋπερ χαϊ ΈΧινβίνιοι με: 
Εύμόλπον προς Έρεχ&έα. έπειάτ) ίέ &ηαεν£ \ ίβαβι 
Ιΐνβε, γενόμενος μετά τοΰ ξννετον χαΐ ίννατό^ τά τε 
άλλα ό'ιεχόβμηϋί ττιν χώραν χαϊ χαταλνβας των αλλναι 
■πόλεων τά τε βουλευτήρια χκΐ τάς αρχάς ίς τήν νϋ% 
πάλιν ονβαν^ εν βονλεντήριον άποϋείξας χαΐ πρυτα- 
νείον, ξ,υνώχιβε πάντας, χαϊ νεμομένους τά αυτών 
Ι ίχάβτονς απερ χαΐ ιιρό τοΰ -ήνάγχαβε μια πόλιι τοηίτ]] 
χρήβθαι, ί) απάντων ^ίΐ) ^νντελονντων ίς αντί^ν 
γάλη γενομένη παρεόό&η ίιπο Θηβίως τοΙς επει 
ααΐ ^υνοίχια ^| έχιίνον Ά&ηναϊοι ίτι χαΐ ννν 
Φϊώ ίορτ-ήν δημοτελί} ποιοϋβιν. τ 6 ίί προ 

1 άνίπίΐ^ον τότε Β 3 πα^ικσκ^υήν ΰ 5 βιέπίΐίψαν Ο 

β χαϊ Ε χαϊ ίϊ 1» 8 οννίπιβιβ^τΐΗ ΑΒΡ 12 τι Οίπ, ' 

0(ϊ)0 II ίχαναιχ <:οίά., οογγ. Βίοοιηδβΐιΐ 13 ^ννψιααν ΑΒΡΟ 

£ν*/ιβαν ΕΜ ξννΐ^^ααν(?) Ο 14 ΙχυΙ/τίνον ν. ίποΐιτινοντο 1» ' 

1& καΙ ΟΜ. ο 18 τψ χώραν] την πόΐιν ΟΜ 31 ξυν- Ι 

3ί ήίΈ 36 ποϋβι* Ε ϊ ■ ' ' 1 
148 ΤΗϋΟΤΟΙΏΚ ή ακρόπολις \ ννν ονϋα ή πόλις ^ν, χαΐ το ύπ' κύτ% 
αρος νάτον μάλιστα τετρκμμένον. τιχμήριον δί' 
γάρ Ιερά <Γέ> έν αύτ^ τ»; άχροπόλΐΐ χαϊ &λλων θβή 
Εβτί, χαι τά ¥ξω πρύί τοντο τό (ΐίρο$ ιγ^? πόλεέ 
Γ> μάλλον ΐόρνται, τό τε τον ^Ιώς τον 'Ολνμπίου χαΐ Ι 
ΙΤύ9•ιον χαΐ τό τήζ Γης χαϊ | τό ζτον'^ έν Αίμνι 
/Ιιονύβον^ φ τά αρχαιότερα ί^ίιονΰαια [τβ 3οιβεχ 
ποιείται ίν μτινϊ Άν9ΐβτηρι&νι , ωβπερ χαΐ οί > 
Ά&Ύΐναϊαν "Ιανες ίτι χαΐ -ννν νομιξουβίν. ΐδρνται 

10 χαϊ άλλα Ιερά ταντγι αρχαία, χαΐ ττ; χρήν^ τ^ ι 
μίν τών τυράννων όντως βχεναβάντων Έννΐί^χρο"6\ 
χαλονμένςι, τό ίϊ πάλαι ψανερ&ν τ&ν πηγών ούβΆ 
Καλλιρρότ^ ώνόμαβμέντι ίχεϊνοί τε έγγνς οΐίβ^ τά χλύ 
βτον ϋξικ ίιρωντο, χαΐ ννν ετι από Γοΰ άρχαίον ι 

16 τε γαμιχων χαϊ ίς άλλα τ&ν Ιερ&ν νομ(ξεται τφ ϋδη 
χρηΰΟ•αι. χαλεΐται δΐ 6ιά τήν πάλαιαν ταύτη \ 
χτ/βιν χαΐ {] άχρόπολις μέχρι τοϋδε £τι ύπ' Ά^νι 
π:όλις./ τ-ϊ} δ' ούν έπΙ πολύ χατά τ^ χωράν • 
νόμψ οίχήβί [μετείχαν] οί '^ίϋτ,ναιοι^^αι ^πειδί) Ι 

ΗΟ ωχία&ηβαΛ διά τό ί9ος^\^ν τοΙς ί^ροΐς όμως 
πλείονς τδϊ τε αρχαίων χαΐ τ&ν υστίρον μίχρι 
τοϋ ποΙΛεμου γενόμενοι τε χαΐ οίχ-ήααντες^ ού ραδία, 
πανοιχΐ}αία τάς άναβτάβεις εποιονντο, άλλως τε 
άρτι άνειληφότες τάς χατααχενάς μετά τά Μηδικ 

1 ή ά-χρόηοΐΐΐ ή ννν οάαα πόΐις οοάά., ΙίΓ&ηΕροΕί 
^αϋάί 6 ΓοΟ Λ(1Λ. ϋοΐβΐ 7 ββοΐαβα άβΐ. ΤοΓΒίτίίι 

8 Άν&ίατίριώνι Ο 11 ακιναπάντιαν Ι» «Βΐίνβάνταιν ϊ 

18 ΚαΙΙι^ύφ) Α.ΒΟΡΜ, μγγ. Α, || ίιΐ(ίνιι(ι) οοάά., οογγ. Β: _ 

18—14 πλίΐιιτα ΑΒ 16 ταϋι-ην Ο [Ο] 18 ί'] ΙΕ οοΛΛ^ 
ΟΟΓΓ. Κγ. 19 μ,ΒτΒΪχαν άβΐ. Ώήβ&ββη 21 τί Ο, οηι. Ι) [Ο] 
δ3 πανϋικηιτ/^ ίη εο<1^. ροβΐ χοΐίμον ροβϊίιιιη ΙταιίΒρ. .Γ. 
ϋρβίπΗ, 02Ββ. Βίοη, ΧΙΛ 7, 3, ϋϊοη. Ηαΐϊε, ΑηΙ. ΥΠ 18; Π£ 
ί!ο^}. ι άναατάαείς Ο (Μτα*αοτάθΕΐί λΒΕΟΜ φίχαατάβιΐζ Ρβ 


ΗΙ3Τ0Ε, Ι,ΙΒ_ II 16—17- 149 (Ϊ£ χαΐ χαλεπώς ίφερον οΐκίαζ τε χκτα- * 
Ιείχοντΐς χκΐ ίίρκ [ 3 διά παντός ην ίώτοίς ίχ τή^ 6 
χατά το όρχαΐον πολιτείας πκΐρια] δίαιτάν τε μελίον- 
τις μΐταβάλλειν χαΐ ονδίν άλλο η πάλιν τί^ν αύτον 
ι άπολείπων εχαβτος. ίπειϋη ίΐ άψ^xοί'ΤΟ ές το αίτυ, 17 
όΑι'}Ό65 μέν τιβιν ύπ'^ρχον οίχήβιΐξ χαΐ παρά φίλων 
τινάζ ΐ) οΙχείΒΐν χαταφνγή, οΐ \ δε πολλοί τά τε έρημιχ ιι 
ι;^^ πόλεως ωχηααν χαΐ τά ιερά χαΐ τά τ^ρωα πά 
*Αήν τ^ς άχροπόλεως χαΐ τον Έλευβινίον χαΐ ει τι 
&Ιλο βεβκίωξ χλτ}βτ6ν ^ν τό τε Πελαργιχον χαλον- 
μενον τό ύπό τήν άχρόπολίν, 'ό χαΐ ίπάρατύρ τε ^ν 
μ^ οίχείν χαί τι χαΐ Πν&ιχον μαντείου \ άχροτελεύτιον ιι 
τοιόνδε διεχώλνε, λέγον ώζ „τό Πελαργιχον άργον 
^μεινον"^, όμως {ιπο της παραχρήμα άνκγχης ί^ωχ-ή&η. 
16 χαί μσ^ δοχεί τό μαντείον τουναντίον ί,νμβηναι τΐ ■ 
προβεδίχοντο^ οΐ) γάρ διά τήν παράνομον ίνοίχηΰιν 
ίά ξνμφοραΐ γενέθ&αι τ^ πάλει, άλλα διά τον \ πάλε- : 
μαν ή άνάγχη της οίχήβεως, 'όν ούχ όνομιίξοί' το 
μαντείον προ^δε μη Ιπ άγα&φ ποτέ αντ'ο χατοιχιϋ&η- 
βόμΐνον. χατεβχενάααντο δ^ χαΐ εν τοις πνργοις τών *•ι3 
τειχών πολλοί χαΐ ώς εχαϋτάς πον έδννατο' ον γάρ 
ίχώρηΟΐ ξυνελ&όντας αύτονς ή πόλις, άλλ' νΰτερον 
δή Ι τά τι μαχρά τείχη ωχηβαν χατανειμάμενοι χαΐ » 
τοϋ Πειρακύς τά πολλά. Βμα δ^ χαΐ τών προς τον • 
πόλεμον ^πτονιο, ξνμμάχονς τε άγείροντες χαΐ τ^ 

1 — ϋ χατίχλιίποιιτΐί άβίβτ. νιαταλιπόντις βΙ( 4 ούδί Β 
& ώτοΙίΛώι• ΟΕ II ίί Ε τί Ι» 8 οίκηδαν Ο 10 βΐ 13 Π(- 

Ιαογιιών Ο ΠΐΙααγι-κΙίν Ιιβ 13 Ιίγων Ο || &ργον Β &φγος 

Α(?)Ρ II ίίαι^ίαίΐΊΐ Ε 15 ή Ο ή> ΛΒ 16 προαιβί- 

χιτο Ε 18 ον ΟΜΑ, 8 ΑΒΟΕΓ [| ώνάμαξον το ΟΕΓ ώνο- 
μάίαν τύ Α ύνομύζοντα Β 19 πρϋη(ι1ί(ι οοιΙΛ., οογγ. Οο\>θΙι || 
— "*-- ΑΒΚ¥, αοΓΓ. Α; 38 ώ«ιβαν "Μ. 150 ΤΗυθ¥ΒΠ)Ι8 Πΐλοποννήβω ί'κκτόν νίών επίπλουν έ%α^τνονxίς. 
. οί μίν έν τοιίτω παραΟχενης ί^ύαν. 

Ι Ό ίί ϋτρατίις των Πΐλοπονντιβίων π^οι(αν ΐ 
χετο τηί '/4ττιχή£ ίζ ΟΙνόην πρώτον, ΐ]Λΐρ εμελίη 
6 ίββκλΐΐν. χαΐ &ζ ΙχαΟ•ίξοντο, προΒβολάς παρεΰχεν 
ζοντο τι$ τΐίχεί ποί'ηϋόμ.ίνοί μ'ηχαναίς τε χκΐ &^§^ 
τρόπω' ή γάρ ΟΙνόη οΰβκ ϊν μεΟΌρίοις της ^Αττίΐύ 
χαΐ Βοιωτίας έτΐ\τείχιϋτο χαΐ αύτφ φρονρίω ο^ Άβ: 
νκίοί έχρώντο δπότε \ πόίεμοζ χκταλάβοι. τάς ι 

10 αροββολάς ηντρεπίζοντο χαΐ άλλως ένδιέτρι^αν χρόνί 
περί αύτ'ήν. αΐτίαν δί ούχ έλαχίατην Άρχί$α[ 
ελαβεν άπ' αντον, 6οχων χαϊ εν τ^ ξννκγωγίί 
ποΑ^μον μαλαχόζ είναι χαΐ τοις \ ^Α&ηναίοις ίπιιι^ 
όειος, ού παραιν&ν προϋ'ύμως πολεμείν ίπειδ'ή 

15 ξννελίγετο ό βτρατός, ^ τε έν τφ Ιβ&μώ ίτΐιμΟΛ 
γενομένη χαΐ χκτά τήν ίίίλην πορείαν ή αχολαιό^ 
ύ'ιεβαλΐν αντόν, μάλιϋτκ δε ι^ έν τί] ΟΙνό'^} έαίαχεαιά 
οί γάρ Ά&ηναΐοι έβεχομίζοντο έν τω χρόνω 
χαΐ έδόχονν οί Πελοποννηβιοι έαελ&όντες &ν διά ι 

20 χονς πάντκ ϊτι έ'ξιο χατκλαβΐΐν, ει μι) διά τήν έχείνί 
μίλληβιν. έν τοιαύτη μϊκ όργϊι ό βτρατός τον Άρ^^ 
δαμον έν τη χα&έδρα ειχεν. 6 δε^ προβδεχόμενος, ι 
λέγεται, τονς Ά&ηναίονς της γης έτι άχεραίον ι 
ένδώβειν Ι τι χαΐ χατοχνήΠΐΐν πΐριιδείν αντ-^ν τμη- ιι " 

2Β θΈΪβαν, άνείχεν. έπειδί^ μεντοί προββαλάντες τ^ ΟΙνότ^ 19 
χαΐ παβαν ίδέαν πειράβαι-τες ονχ ίδύναντο ελείν, οϊ 
τε Ά&ηναϊοι ούδϊν έπεχηρνχεύοντο , οντω ίή 6ρμη~ 
βκνχες άπ' «{ίτης μετά τά έν Πλαταία \των έβελ9ύν- Γι τω ψριινίίίαι Μ . 11 ΰί Ο 
Ιβ χαί οία. Ο [6] η ή] 01 Β 
χΐύορτο ΑΒΡ 88 βς. 8βο1π8Λ αώ. Ώκ&Ββα 
ί |>[α] ΙΖέν]τά 

2Τ οϋ^^ Β II άπι*ιιςν- ;αν Θηβαίων]} γενόμενα ήμ^ρα Ι ΰγϋοηχοβτ^ μόλιβτίζ, α 
&^ρον§ χαϊ τον βίτον άκμάί,οντοξ^ ^6£^αΑο1' ίς την 
ΆτΧίχψι- Ί)γεΐτο δε '^ίρχίϋαμος ό Ζευ^ιό'άμον, Ααχε- 
δαιμονίων βαβιλενς. χαΐ χα&εζόμενοι ετεμνον πρώτον ΐ 

Β μίν Έλδνβϊνα χαΐ το Θριάβιον πεδίον χαΐ τροπήν 
χινα των Ά&Ύΐναίαν ιππέων πΐρϊ | τους 'Ρ^Ιτονξ χαλον- ϊ6_ 
μένονς έποίηβαντο' έπειτα προνχώρονν έν δε%ι^ ίχοντεζ . 
χο ^Ιγάλεων 'όρος διά Κρωπι&ς εως άφίκοντο ές Ά^αρ- 
νάςί[%ωςίον μέγιΟτον τ^^ ^^ττιχηξ των δ-ήμων καλόν- | 
10 μένανε χαι χα^εζόμενοι ες αύτ'ον βτρατόπεδόν τε ' 
ίχ^^αντο χρόνον τε πολύν έμμείναν\τες έτεμναν, κ 

^νωμτ^ δΐ τοι^ίί λέγεται τον Άρχίδκμον περί τε Τ(Ϊ5^ 

/^Αχβρνάς ως ^3 ^άχτ]ν τα\άμενον μεΐναι χαΐ ες τίί 
Χΐδίαν ίχείν^ζΐ τ^ έΰβολΐ} ού -χαταβΐιναΐ' τους γάρ \ 

Ί ναίονς ^λπιζεν^ ακμάζοντας τε νεότητι. πολλί) ] χιχίΐη 
χα^εβχεναβμένονς ές πόλεμον ώς οϋαω πρότερον, ΐβως • 
&ν ίπεξελ&εϊν χαΐ ττήν γην ούχ αν περαδεΐν τμηΆ^ναι. 
ίπειδ^ι ονν αντψ ίς ΈλενΰΤνα χαΐ το Θριάβιον πεδίον Κ^ 
ονχ άπήντηβαν, πείραν ίποιείτο αερΙ τάς '^4χαρ\νός Ι 

ι χα9ι^μενος εί επεξίκβίν Κμα μϊν γάρ αύτψ ό χώρος Ι|Ι 
ίχιτήδειος ίψαίνετο ίνΟτρατοπεδενϋαι, αμα δΐ χαί οΐ , 
Ι/Ιχαρνης μέγα μέρος ϋντες της πόλεως {τριβχίλιοι γάρ 
ί)ΧίΙται έγένοντο) ού περιόψεΰ^αί έδύχονν τά ϋφίτερα ι 
ύιαφ&αρέντα, άλλ' 6ρμήβειν χαΐ τονς πάντας ίς \ μάχψ 

^ ιΐ τε χίίΐ μιι επε^έ10-οιεν ίχείνι^ τ^ έόβολί} οί Ά9ι\ 
ναΐοι, άδεέατερον ί^δη ές τό ϋβτερον τό τε πεδίον \ 

2 ίίροιίί Ο ίοϋ »(ρουϊ Ι>0 3 ίί β #* ί Ι» 4 ΐτιρνον 
Ιτιμρον τίί ίνίβρα Ε 6 'Ρητονς Ε Τ ^ν] ι^ι Β ^ ΐχαντος ^ 

8 ΑίγαΧϊαιν ΒΓ || Βροε Β | Κνα>η•5ς Μ γ^. Ο, Λροιπί,δι 
ΑΒί' Λροιηί/οϊ Ε Αίκροιιτϊιαβ Ι! ΧίκροπίιΉί 6 9 νωρίυν ί 

χΑρο* 1) βΐ ΕΙ ΟΟΓΓ. Ο, κι ί'βΙ ΐί ίί Μ 11 ίμ^ιινοντίΐ Ο 

— ί Ο, Β ■ " ' 152 ΤΗϋΟΤΟΙΠΙδ 

τΐμΐΐν χαι ές αντην την πάλιν χαρήβ£ΰ0•αι' τούζ ?'άρ 
Άχα^νέας ΐβτερημΕνονς τών βψΒΤΒραν ονχ ομοίως προ- 
&ύμονς 'έϋεΟ&αι ύπϊρ γτ/β τ&ν άλλων κινόννδύΐΐν, 
βτά\βιν δ' ίνέβεβ&αι τι; γνώμ'^. τοιαιίτΐ) μ^ ίιανοι^Ε 5" 
5 <Ί ^Αρχίδαμος περί τάς '^χαρνάς ^ν. - ^^ναΐοι ίϊ 21 
μίχρι. μίν οδ ίΤίρί ΈλενΟϊνα χαΐ Β0 βρίάβιον πεδίον 
6 «ρατοδ ην, και τινκ ελπίδα είχον ίς τό ίγγντίρω 
κλιτούς μ-ίΐ προϊέναι, μεμνημίνοι και | Πλειατοάνιαιτα ίο 
τ'ον Πανβανίον Ααχεδαιμονίων βκβιλε'α, οτε έββαλών 

10 τη3 Άττιχήζ έζ Έλενβΐνα χαΐ ©ρίώξε βτρατω ΠεΙο- 
πονί'ηβίων προ τοϋίί τον πολέμου τεβόαρβι χαΐ δέχα 
ίτεβιν άνεχώρηβΐ πάλιν ίς τό πλίον ούκί'τι προελ&ών 
(ίί' δ ίή χαΐ 7\ φνγίι αύτφ έγένετο έχ Σπάρτης άό- 
Ι^αντι χρημαβι πΐΐβ&ηναι τήν άναχώρηΰιν)• ϊπειδί} ίέ |^ 

1δ περί Άχαρνάξ εΐδον τον βτρατ'ον ίξι^ίοιτα βταδίονζ 
της πόλεως απέχοντα, ονχέη άναΰχετόν εποιοΰντο, 
άλί' κύτοίί, ώ^ είχάς, γης τεμνόμενης εν τφ έμφανεϋ, 
δ αΰπα έοράχεβαν οι γε νεώτεροι, οΜ' οί πρεββν- 
τεροι πλί^ν \ τα Μηδιχά, δεινον εφκίνετο χαΐ έόόχει 3» 

20 τοΙς τε &λλοις χκΐ μάλιβτα τ^ νεότητι ^πε^ιίναι χαι 
μή περιοραν. χατά ξνΟΐάαεις τε γιγνόμενοι έν παλλίι > 
εριόι ^βαν, οι μίν χίλεύοντες έπεξίέναι, οΐ δέ τίνες 
ούχ έώντες. χρηβμοΐόγοι τε ^δον χρηαμούς παντοίονς, 
ών άχροαβ&αι ώς εχαϋτας ωρμ7ΐ\το. οι τε Άχαρΐ'ήςΙΙβ 

2ά οΐάμενοί παρά βψϊβιν «ύτοίς ούχ ελαχίατην μοίραν 
είναι Ά&ηναΐων, ώ? αυτών ή γη ετέμνετο, ένηγον τήν 1 ίί ϋ τιρόΐ 1»ϋ\\γάρ οηι., Ο 6 ο5 ΟΕ ούν ΑΒΓΜΓΟ] 

ϊ ΐί το οω, ΰ{ΰ] 9 τί.ν] τον(1) Ο [Ο] 12 προβίΐ^ώβ 

ΑΒ_ 13 ίή οηι. ο 22 Ιπ^ξίέναι β ίξιέναι. Ι• 23 ίΟνΐί« 

V ^ ήι&ον Β 24 ώ)ΐροβσθ•Βΐ 6 Ύ[%ρο&τιι β || ώϊ «, οηι. Ι> || 
ι ΗΐΓίΤΟΒ. Ι.ΙΒ. Π •31— ί•2. 153 

μάίΐδτα. παντί τε τρόΐΐφ άνι^ρε'θ'ΐ.βτο ή ΐίάλι^ 
ΙΤίρίχλέα ίν 6ργϊΙ ιίχον, ] καΐ ών παρχινδόε ι 
«ρότερον ίμίμνηντο ούόέν, «λλ' ΐχάκιζον οτι ατρατη- 
γος Ε)ν ονχ ίΖε^άγοι, αίτιον τε βψίβιν ίνύμιξον αάν• 

6 ναν αν ίπκαχον. Ιΐΐριχλίίς άϊ 6ρών μίν αύτονς προς 
τό παρόν χαλεπαίνοντας χαΐ ον τα &ριατα φρονοννταζ, 
Λΐΰτίνο>ν δε 6ρ&&£ γιγνώβκειν πίρΙ\τον μή έπε^ι^νΜ,ί 
ίχχληαίαν τέ ούχ έποίει αύτ&ν ούβΐ ξύλλοΐΌκ ού$ένα, 
τοϋ μ]} &ρ}^ τι μάλλον ^ γνώμγι ^ννΐλ&άνταζ ίξαμαρ^ 
τΐΐν, τήν τε πάλιν εψύλαΟΰε καΐ δι' ήβνχίκδ μάλιβτα 
3<Τον έδννατο είχεν. Ιππίας μ ϊ ντο ι έξέπεμπεν αΐεΐ 
τον μή προδρόμους άπό Τ'ήζ βτρατιαζ ίαπϊ\πτονταζ ί'5 
Τ0ΪΙ6 άγρονς τους έγγνς τη5 πόλεως χαχονργείν χαϊ 
Ιχχομαγία τις έγένεχο βραχεία έν Φρνγίοις τ&ν τε 

Β Ά&ΐΊναίων τίλίΐ ίνΐ τ&ν ίππίων χαΐ Θεβδαλοΐς μετ' 
αυτών προς τούί Βοιωτών Ιππέας, έν ^ ούχ ελαββον 
ίβχον οΐ Ά&Ύΐνοίΐοι χαϊ ΘεβααλοΙ, μέχρι οζ προΰ\βο^- 
9ΐ]θάνταν τοΙς Βοιωτοΐς τών 1>πλιτων τροπή έγένετα 
αίη&ν χκϊ απί&ανον των Θΐΰβαλ&ν χαι Ά&τιναίων 
ού «οΛιΙοί, άνΐϊλοντο μέντοι ΟΛΤΐονς αύ&ημερον αβπόν- 
ίονβ- "κί Οί Πελοποννήβιοι τροπαΐον τ^ νβτεραίφ 
ίβρηααν. ή ίϊ βο^Ο^εια αΰτΐ) των Θεββαλ&ν κατά τ6 
χαίαιόν ^νμ\μαχιχόν ίγί'νετο τοις Ά&τιναΙοις^ χα\ άψί- 
χοντο παρ' αυτούς Λαριβαΐοι, Φαρβάλιοι, [ίίαράβίοί,] 
Κραννώνιοι, Πνράβιοι^ Σλιρτώνιοι, ΦεραΙοι. ηγονντα 
ίϊ Βηιτ&ν ίχ μ\ν Ααρίβης Πολυμήδΐ]ς χαΐ Άριατόνονς, 

12 {μτίίπτοντας Ιί 14 ίγίνΐτο βΕ Ινιφιτο ΑΒί'Μ 
17 ΙΌ%ο*] Ιχαν Μ 2υ ού Ι» οΓ β 22 αντίι Ο [Ιϊ] 24 Λα- 
ρκΓ<Τ«ί(» ΑΒ ΛαιιΙαιαι Ε [Ο] || Πα^άαιοι ΑβΕΓΗ Πιράαιοι Β 
[Ο], 4β1. Ηεηη^ 2ΰ Κραννώνίοι ΑΗ Κρανώνιοι «ΒΕΓ || 

Πίΐβάαιοι οοάά,, 86)1 ΐΰ. δίηιΐ). IX ρ, 435 βΐ δίθρίι. Β^ι. 
ΐη ΛΛκίββηΐ ΑΒΐϊ 154 τΗυαγοπ3ΐ8 

άπ'ο τηξ βτάβίως ίκάτεροβ, ιχ 61 Φαρβάλον Μένων 
ήβκν ίέ χκί των \ ^λλων χατά πύλΐΐς άρχοντες, οί δϊ ^^ 
ΠίΙοποννήβιοι^ ΐαειδή ούχ ίπί^-ϊΐβαν αύτοΐζ οί Ά^ύ^- 
1'α^ο^ έζ μάχην^ ϋραντις /χ τών Άχκρνών ίί^ονν των 
6 δι^μων τινάς &λλονξ τών μεταξύ Πάρνηϋ-ος καΐ Βρι- 
λι^ββον Άρονς. δντοΐί άΐ αύτων έν ττι γτι οΐ \ Ά&ψ \-^ 
νκίοι άπίβτίΐλαν τά^ εχατόν νανς περί ΤΙελοπόννη\αονίη 
αβαερ χαρεβχενάξοντο χαΐ χΜονς δπλίτας επ' αυτών 
χαΐ τοί,ότας ητριαίοΰίονς' ίβτρατηγει όΐ Κκρχίνος τε 

10 ό 3ΐνοτίμον χαΐ Πρωτιάς ό Έπικλέονξ κκΐ Σωχράτη^ 
ό '^ντιγένονξ. χαΐ οί μεν &ρ«ντες τΤι παραβχεν^ » 
Ι τκύττι χεριέπλεον, οί ίΐ ΙΤελοπαννήαιΟί χρόνον έμμεί- ι 
νκντες ίν τ^ Άττιχϊι Ζβον είχον τα επιτήδεια άνεχώ- 
ρηβαν ί(ά Βοιωτών, ούχ ^περ έβε'βαλον παριύντε^ δΐ 

16 '£Ιραπον τήν γ^ν την Γραϊχήν χαλονμένην, 9^ν νέμον- 
ται 'ίίρώπιοι Ά%^\ναίων ντΐήχοοι, ίί^ίοβκν. αφιχάμενοί 
Ι ίΐ ίξ Πελοπόννηβον διείν&ηβαν χατά πόλεΐξ εχαϋτοι. ίο 
. "^4ναχωρ'ηαάντων 6ί αυτών οί Ά^ναΐοι φνΛκκώ624 
χατεΟτήΟαντο χατά γην χαΐ χαιά &άλαβααν, ωΰπερ δή 

30 εμΐλλον διά παντόξ τον ιζοΑΐ'μου φνλάζειν' χαΐ χζλια 
τάλαντα άπο τ&ν έν τ^ άχροπόλει χρημάτων εβοξεν 
Ι κύτοΐς εξαίρετα ποιηβαμίνοις; χωρίς &ί({&αι χαϊ μή ιβ 
^νβΑοϋν, άλλ' άπο των άλλων πολεμείν ^ν δε' τις 
ΐ&η) 'ζ ίπιιίτηψίατι χινείν τά χρήματα ταϋτα ες ίίλίο 

26 τι, ην μή οί πολέμιοι νηίττ^ βτρατφ επιπλέωβι τί) 
πάλει χαΐ ίί'τ) άμύναβ&αι, θάνατον ξημίαν έπέ9εντο. 
τριήρεις τε \ μιτ αυτών ^ξίίίρέτονς εποιήβαντο χατά % 

3 ίτα^ίαβιν ¥ 10 Σοχ^άτης Ο 13 ίν οιη. Μ {| ονον 6 
16 Γςαΐχήν 8ίβρ1ι. Βίϊ, β. τ. 'ίίριαπός Παραϊ-κην αοΜ. 18 φι/- 
Χαχας Ε 21 πάΐα Λ 24 -ψηφίΒΐ) Ρ 27 ϊίαιρϊχονί Μ ΗΙ8Τ0Ε. ΜΒ, υ 33—25. 156 Ι ,ίνικντόν Βχατον τάς βελτίβτας χαΐ τ^ίη^άρχονς 
μη χρήβ&αι μηδιμια ές &Ιλο τι ί} μετά 
χρημάτων περί τον αντον χινδύνον, ^ν ίθ'τ;. 
>1 δ' ίν ταίζ ΐχατον νανΰΐ χιρί Πΐλοπόννηβον^^ 
\ναΙοι χαΐ ΚίρχνρκΙοί μιτ' αύτ&ν χεντήχοντα ϊ5 
προββΐβοηβΎιχάτίζ καΐ αλλοί τινίς τών έκεΙ 
άλλα τε έχάκονν περιπλέοντίξ κκΐ ες Με- 
}ν της Λυ.χ(αν\.χ'ί\ζ άΰΐοβάντες τψ τείχει τιροβέβαΐον, 
άΰϋ-ενεΐ χαΐ άν&ρώπων ούχ ενόντων, ετνχε δί * 
τους χώ\ρονς τοΰτουί Βραπίδας ό ΤέΧΧιδος, άνηρ »ο 
■ι^της, φρονράν έχων, χαΐ αΐβ&όμενος ίβοή&^ει 
ίν τφ χιορίψ μετά 6πλιτ&ν εκατόν, διαδραμίον 
τών Ά&τιναίιον βτρατόπεδον, έΰχεδαΟμενον χαζά 
χώραν χαϊ προς το τείχος τετραμμένον, ίβχίπτεί 
■ήν Με&ώνην \ χαϊ όλίγονς τινάς ίν τη ίβΰρομΤιϋ^ 
άπαλέβας τ&ν με^' αύτοΰ ττ^ν τε πάλιν περιεποί'ηαε 
χαϊ από τούτον τον τολμήματος πρώτον τών χατά 
τόν πόλεμον επ^νε&η ίν Ι^άρττ}. οι ίΐ ^Α&ηναΐοι " 
βροντές παρέπλεαν., χαϊ βχόν\τες της Ηλείας ές Φειάν β 
ΙΟ αΐ^οονν τήν γην ίπΐ δύο ί^με'ρας χαΐ πραββοη^Ί^βαντας 
τών ίχ Γ^£ χοίλης "Ηλιδος τριαχοαίους λογάάας χαΐ 
τ&ν αντό&ίν Ιχ της περιοικίδος Ηλείων μάχΐβ έχρά- 
τηβαν. άνεμου δι χατιόντος μεγάΐον χειμαζόμενοι ίν * 
&λψένψ χιχ>ρίψ , οί μ^ν πολλοί \ ίηέβηβαν έπΙ τάς ίο 
86 νανς χαϊ περιέπλεον τον '1χ9νν χαλονμενον την ϋχραν 
ί'ε τόν ίν τη Φίΐίΐ λιμένα, οί ί^ Μεβΰήνιοι έν τοντφ 
χκϊ δλΑο( τίνες, οί οι'» δυνάμενοι ίπιβηναι., χατά γην μ Μ ?ι 
ΑΒΟΕΓ, ΟΙΟ. Ο II τ^ηι(άί/•[ας Ο 
Αα)ΐιιινικήν Ο || ιβ τΕ τιίχΐι Ο 
ΑΒΓΜΓΟ] 17 πρώτος ΐοΛά., οογγ. ΗβΓ*. 
■'■ "•^ (,ί ΑΙΙΕΜ 1 156 ΤΗυΟΥϋΙΟΙΒ αι ί^^^ χωρήααντΐς ττι^ν ΦΒΐάν αίρονβιν. χαΐ νΰτΐρον αϊ τ^ 
νΐ^ις πιριηλΐνΰαβαι άναΙαιίβάνονΰΟ' αν\τον5 χαΐ ί|- ΐί 
ανάγονται έχίιίποντες Φείκν, χαΐ τών 'ΗΙίΐων ή ποίλή 
ΐ[ίί) βτρατιά προβΐβεβοη&^χεί. παραπί-ΐύβαντΐξ ίϊ οί 

'Ί^πό 3έ τον αύτον χρόνον τοϋιον '^&τ^ναίοι ιτρίκ-ϊβ 
Αοντα ναϋς έξέιίΐμφαν πΐρΐ Τ^ν Αοχρίβα χκτ Εύβοίαζ 
ι ΐίμα φνλακήν έβτρατήγεί όί αυτ&ν ΚΙίόπομπος 6 ίο 
Κλΐΐνίον. χαΐ άκοβάβιις χοίτιβάμενος τ^5 τί πάρα- ί 

πι 9-αλααβίον ίατιν & ίδήωαε χκΐ Θρόνιον «Γλίν, 6μήρον^ 
τ£ ελαβίν αύτΰιν, καΐ ίν Άΐάπτ} τούδ βοη^βαντας 
^ίοχρ&ν μάχϊ) ίχράτηβΐν. 

Ι Άνέβττιβαν ίϊ χαΐ ΑΙγιν^τας τψ αντω &έρΐΐ ^^ 
τούτω έ^ Αίγίνης Άϋ^ναΙοι, κύτοιί^ τε χκΐ παΐόας 

15 χαΐ γνναίχας, έπιχαλίβαντες ούχ ηχιβτα τον πολίμου 
βφΐβίν κίτίονς εΐναι' χαΐ τήν ΑΙγιναν άβψαλέβτερον 
Έψαίνετο τί] ίΤελοποννήβρ έπιχειμίνην αυτών πέμψαν- 
τα3 ίποί\χονζ ίχειν. χαΐ έ^επεμφαν νϋτερον ον ποίλφ 3β 
^8 αί>τήν τους οΐχήτορκς. εχπεβονβι ίέ τοις ΑΙγιντ^- κ 

311 τκί5 οί Ααχεδαιμόνιοι. ίδοβαν Θνρέαν οίχΐΐν και τήν 
γ^ν ν^μεβ&αι, χατά τε το Άθ~ηναίον ό'ίΐίφοβοΐ' χαΐ 
ΐηι αφών εύεργέται ^βαν ύπο τον βΐΐβμύν χαΐ τ&ν 
Ειλώτων τήν έπανά\βταβιν. ή ίί Θνρε&τις γη με&ορία 3^ 
της Άργκίας χαΐ \ Ααχωνιχής ΐβτιν, επί &άλιχαβανΜ% 

25 χα&ι'ριονβα. χαΐ οί μεν αντων ίνταν&α φχηβαν, οί 
■ίϊ ίαπάρηβκν χατά την Ιίλλην Ελλάδα. 1 ττιν 001, 


»τ :! ίκΙίήιοΐΊίϊ € 


ί^ί•-7•όν 


(ΐ 


Ι) 


6 οι 


'-19ι^νιχίο•. ί» 


7 ίΐίχίμιρατ 


,αψαν ίη 


Ιϋ 0, II 


α 


■]χ« 


1 οοίΐα-, 


.ΟΓΤ. ΜβΛϊΪκ 


10 θριίΐ-.οΐ' 


; 1ΰ ^κ 
Ε 


20 


θνν^,χν 


23 βμρβ 


ίίιιβ ΑΒ 


34 ι 
Η ^6 


τίΐν ιΙ 

'. • ^ Η13Τ0Κ, 1.11), 1] 26—31), 157 1 Τοϋ ό' αύτοϋ θί'ροιίί; νουμηνία κατά βίλήνην,ί 
&α\πιρ χαΐ μόνον ϋοχιΐ είναι γίγυιβ&αι βννατόν^ ό 5 
1}λίθί ίί,έλιπε μετά μεβημβρΐαν χαΐ πάλιν άνιπΐΎ}ρώ9ΐ), 
γενόμενα^ μηνοειβής χκΐ αστέρων τιν&ν Ιχφανένταν. -^, 
ΚαΙ ίν τφ αιτώ Άέρει Ννμφόδωρον τ()ν ΙΙύ&ίω,-Ά ^ 
&νδρα ^ΑβδΎΐρίτην^ ον ΐϊχε τ•^ν άάελψήν Σιτάλχης, '~^ 

^ ίν\νάμενον πκρ' αύτφ μέγα οί Ά&ηναΙοι πρότερον ίο 
αολίμιον νομ{ζοντΐ£ πρόξενον έποιήααντο χαΐ μετί- ■ ^ 
6ί^μ■φ^ζντο, βονλόμενοι Σιτάλχψ' βφίβι ταν Τ'ήρεω, ^ί^• 

Ο θρι^χ&ν βαβιίία, ξύμμαχον γενίβ&αι. 6 δί Τήρι^^ ί 
βίτο5 ό τον Σιτάλχον πκτ'ήρ πρώτος 'Οδρύβκιβ τι)ν 
μίγάλτ^ν βαβιλείαν \ ίπΐ πλέον τηξ άλλης Θρ^χης έπαίψ ΐί 
βεν πολύ γάρ μέρος χαΐ αύτόνομόν έβτί Θρφιών. ^-^ 
ΤίΐρΒΪ δΐ τω Πράχντ^ν τήν Πανδίονος άπ' Άϋ^νών ■' 

ϋ β^όντί γνναΐχα προβηχει ό Τήρης ο^τος ούδέν^ ονόί 
τ^ς αύνής θρ^χης ίγένοντο, άλλ' 6 μίν ίν ^αυλί^ ^■ 
Γί)5 ΦαχΙδοξ ννν χαλονμέ'νης γήξ [δ !Γϊ)ρίϋ5] ωχει, !0, ^ 
τότε ύπο θρ^ών οίχονμένης, χαΐ τ'ο ίργον τ'ο περί Χ 
τον "Ιτνν αί γνναίχες έν τ^ γΤ) ταιίτΐ] ίπραξαν {πολ- ^- 
λοίζ δΐ χ(ά των ποιητών έν άηδόνος μνήμγι /ίανλιάζ .••-■■, 
ή &ρνΐζ έπωνόμκβται), είχός τε χαΐ τό χί}Οος Παν- 
δ(ονα %ννάφαδ^αι τή5 ^γκτρ'ος ί(ά το\βούτον ίπ" %α . 
ύφελία τι) προς άλλ-ήλονς μάλλον ^ δια πολλών ΐ)με- 
1/&ν Ιζ Όδρύοας ίιδοϋ. Τήρ7}ς δ^ ούδί το αύτο 'ύνομα 
ίχιαν βααιλενς [τε] πρώτος εν χράτει 'Οδρνβών ίγένετο. 
οί δή Άντα τον Σιτάλχην οί Άϋ•ηναϊοι ξνμμαχον * 7 μέγα»• 0(6] ί( βϋ»λάμίνα•. ο». Μ 14 τώ] αντ^ Μ 
1δ βχόντα Ε [| ιιροβήΜΕ» ο 17 νϋν οηι. Ο || & Ττι^ίνΐ (Γΐ)ρΐ)ϊ 

0) ββΙ. Ηβητ. (ο£, ίεΐιο), ύ μίν] 6 Τη^ιύς ά άοχβίος) 
19 ταύτ^'] πάντ•^ Μ 21 τϊ <; «ε 1) 2ί Τηρής ϋ Ι| οϋβί Β 
.βφΐΐ οΑΕΓΜ 25 ΐΐ άεΙ. ΟΊα^βεα 158 ΤΗυΟΥΒΙΒΙδ 

Εχοιονντο^ βονλόμΐνοι ΰψίβί χα ίπΐ Θριίχϊις \ χο)(}ία 3β 
χαΐ Περδίκχαν ^ννί^Βλΐΐν αυτόν, ίλ&ών τβ έζ τάς 8 
Ά&Ί^ας ό Ννμφόδωρος την τε τον Σίτάλχον ξνμμα- 
χίαν έποίηβί χκϊ Σάδοχον τον νΐόν κύιού Ά^ναϊον^ 
δ τον τί ίπΐ ΘρφχΎΐς ηόλεμον ύπείΐ'χετο χαταλύδδΐν 
Λΐίβειν γάρ ΣιτάΙχην χέμχείν ατραχίάν Θρψχ£αν Ά&ύι- 
ναίοΐξ Ι ΙππΙαν τε χαΐ ηελταβτών. ξυνεβίβκβε δί χαι^" 
τόν Περδίχχαν τοις ^Α^ηναίοι^ χαΐ Θέρμην αύτώ 
ίπειβεν άποίοϋνβΐ' ξννεβτράτενβέ τε εί>&ν£ ΙΙερδίχχας 

10 έπΙ Χκλχιδέας μετά Ά&ηναϊαν χαΐ Φορμίωνος, οντω τ 
μίν ΣιτάλΙχηζ τε 6 ΤήρΒω, Θρακών βαβιλενς, ξιίμ- 6 
μαχος έγένετα ΆϋΊ^ναίοις χκΐ Περδΐχχας ό ^Αλεξάνδρου, 
Μακεδόνων βαβίλεύς. 

οι δ' ίν ταΪ£ ίχατϊιν νΐΐυβίν Ά^^^ναΐοι ΐτι οντε^ββ 

Ιο περί Πελοπάννηΰον Σόλϋίόν τε Κοριν&ίων πάλίβμα 
«ίΐροΰβί χαΐ παραδίδόαβι Πκλαιρεϋπιν Άχαρνάναν ιο 
μόνοίς τ'ήν γί\ν χαΐ πάλιν νέμεβ&αι' χαΐ Άβταχόν,, Ί^ς 
Εναρχοζ έτνράννει, λαβό-ντες χατκ κράτος χαΐ έξελά- 
Οαντες αύτύν το χωρίον ές την ^νμμκχίαν χροβεποιή- 

■10 ααντο. ίπί τε Κεψαλληνίαν τί^ν νηβον προβπλεν- * 
ααντΐ$ προΟϊ;ΐ'Κί'οΐ'το | &νεν μάχηζ' κείται 8Ϊ ή Κε- α 
ψαλληνία χατά Άτίαρνανίαν χαϊ Αενχάδα τετρέίπολις 
ονβα, Παλ'^ς, Κράνιοι, ΣαμαΙοι, Πραννοι. νβτερον 3 
ί' ού πολλώ άνεχώρηβαν αϊ νηες ές τάς ^Α&ήνας. 

26 Περί δε τό φ&ινόπωρον τοί Οίρουδ Εοτίτου ^Α&η-ΆΙ 1 ίποίΟδϊΕο 


κ Ιτίοιτιααντο 


ι» 


2 ίννιίίΐίίν κ ίννίΐΗ-ρ 1» 


6 αέμ,πιιν € 


ΛέμτΙιιιν 5 II θραχ(ίαν β 6- 


-8 'ίίβ-ηΐΊϊώΐϊ . . 


τοις Οία. 


I» Ιηπέων ϊ 


Ε Ε 


8 ΙΟίί ΟΕ 


1. 9 ξν^ 


ΚΙΓράτΕΙίί « 


1 « οω. Α 
Ι> ΠηΙΐΛίΰαιί' 


ε 17 Άατα 


χον Β Άατα^τον Μ 20—21 πΐίύααντίς ΑΒ 


21 ποοβήγοντη 


Μ 33 Σάμιο 


.ΤΙι'"" 
ι Ε Π^ονναι 


01 ΑΒΓΜ Π^ο ΗΙ8Τ0Β. 1.111- Π 30--:-!3. 159 ^^ηοι πανδ-ημ,ίί, ίώτοϊ χαΐ οΊ μί'τοιχοί, ίβέβαλον ές ά 
τήν Μεγκρίάκ Περιχίέου^ τον Ξαν^ίππον βνραχτι- 
γονντος. καί οί περί ΠεΙοπόννηαον Ιίθ^ΐ'ίίϊοί <οί> 
ίν ναΐς ίχατ'ον νανβίν (ετνχον γάρ ^δ-η ίν ΑΙγίν^ 
Ι βντβς ίχ' οίχον άναχομίζάμενοι) ώς ^β&οντα τους έκ 
■τ^ αάλΐωζ παν\βτρατί^ ίν Μΐγάροις 8ντα£, επλΐνβαν ν. 
χα{>' αύτονί χαΐ ^ννεμΐίχ&ηϋαν. βτρκτόπΐδόυ τε μί- ' 
γιβτον ίή τοΰιο ά^'ρόον ΆΟ^ψιαίων ίγένετο, άχμαζοι 
βΐ)β ίτι Γ^ϊ πόλεως χαί ανπω νενοβτικνίας' μνρίων 
ϊ γάρ οπλιτών ούχ ίΚάββανς ^Οαν κότοί οί ^Α^τιναί 
{χωρίς β' αντοΐς οί έν Ποτειϋαία \ τριβχίΧίοι ^ιϊαν), « 
μ^οίχοί ιϊέ %υνεβέβαλον ονχ έλάβαονς τριϋχιλϊων ■ 
(>ΐίΧίταν^ χωρϊζ ίΐ ό αλίοζ ομιλοξ -ψίλών ούχ ολίγος, . 
δ^ώβαντες ίέ τά χολλά τή^ γης άνεχώρι^βαν, ίγένονχα Ι) 
ί ίέ 5ί«Ι £ίλΑκ( ϋβτερον εν τφ πολεμώ χατά έτος \ 
ΰτον έθβολαΐ Αθηναίων ί^ ϊ'»)" Μεγαρί&κ χαΐ ίππΐΌν^ 
ΜχΙ αανδτρατιά, μέχρι οέ Νίβαια ίάίω {υτ' Ά&ηναϊαι 

Έτειχία&η ίέ χκί ^Αταλά'ντη ύπο Ά&ηναίων φρον-ίί-ί. 
\ριαν τον βέρους τοντου τίλΕντώνιοι;, ή ί'πί ^ίοκροϊϊ ο 
ί τοις ^Οΐίονντιαις νήβος, ε^'ήμ^'^ πρότδρον οίβα, τον μι) 
λ•^ιβτάς έχπλέοντας ί^ Όποΐί»πτο5 χαΐ της άλλης Αοχ,ρί- 
ίος χαχονργείν ιήν Ενβοίαν. ταντα μ^ν ίν τψ 9•ίρει 
τούτω μετά τήν ΙΙελοπονΙνηϋίων έχ τί^ς Άττιχής άνα- ίο 
χώρηβιν έγενετο. 
5 '" Τον δ' έηιγιγνομένον χιιμώνος Εναρχος δ 'Αχΐΐρ-99 
νάν, βονλόμενος ες τήν Άβταχόν κατελ&είν, πείθει ^- 
Κορίν&ίονς τεαααράχοντα νανβΐ χαΐ χενταχοβίοις χαΐ ^Η 
2(^(01$ ί)πλίταίς ίκντον χα,τάγειν πλενβαντας, χαΧ κντΐί^ ^| 160 τΗυυγυιΐϊΐΒ 1 ΐπιχονρονς τινάς προβΐμι\α9ώβατο' ΐΐ&χον ίΐ της βτρα- ι& 
τΐβΐ,- Εύψαμίϋας τε ό '^4ριατωνύμαυ και Τψά^ΐνος 6 
Τψοχράτονς χαΐ Ενμκχος ο Χρνβίδος. χαΐ πλΐΰ- ϊ 
οαντΐς χατήγαγον χμ, τ^£ ^λΧης Άχα^νανίας της π&φ, 

(> 9άΧαβααν ϊβτιν 'ά χαρία βονλόμενοι Λροβίίοΐ'ήβαβ&ΐίΐ 
χαΐ χΐΐρα&^ντΐς, ώς ονχ ίβύ\ναντο, άηίπλεον έπ' οίκοΐ'. !0 
βχόντΐζ δ' εν τω παράπΐψ ες Κεφαλληνίκν χαΐ άαά- 3 
βαβιν ΐΐοίηαάμενοι ϊς ττ^ν Κρανίαν ϊ'^ν, άπατνι&έντΐξ 
ύπ' αντών ^| ίιμολογίας τι,νος κνδρας τΐ άποβάλίονβι 

Ο βφών βντών, έπι^εμένων άπροαδοχ'ήτΐος των Κρανίων, 
χαΐ βιαιότερον άναγαγό\μενοι έχαμίβ&ηΰαν έπ' οίχουΛβ 
Έν δί τω αντώ χειμώνι Ά&ΎίνκΙοι τω πατρίω νόμα^^ 
χρώμενοί δημοβία τκφάς ίποιηΟαντο τών ίν τψδε τω 
χολέμα πρώτων άπο%^ανόντων τρόπω τοιφδε. τα μίν * 

& 6βτά προτί&ινται των άπογΐνομίνων αρύτριτκ βχηνην 
Ι ποί'ήααντες, χαΐ επιφέρει τρ αύτον εχαϋτος ^ν τι μ 
βούληταΐ" ίπειδάν δί ή ίχφορά ^, λάρνακας κνπαριβ- 3 
αίνας &γον3ιν ^μαξαι (βίχα), φυλ% εχά6τ7}ς μίαν 
ΐνεβτι ίέ τά όβτα ^ς εχαατος ^ν φνλτις. μία δε χίίνη 

Β χενί) φέρεται έΰτρωμένη τ&ν αφανών, οι αν μή ΕΪρ£- 
&ώβιν ές άναί\ρεβιν. ^ννεχφίρει δι ύ βονλόμΐνος ιιαί^' 
άβτών χαΐ ξένων, καΐ γνναίχες πάρειΰιν κΐ προβή- 
χονβαι ίπΐ τον τιίφον όλοφνρόμενκι. τι&εαβιν οΰν ό 
ές το δΊΐμόβιον ΰήμα, 3 ίατιν έπΙ τον χαλλίβτον προ- 

3 αβτείον της πόλεως χαΐ | αΐεΐ έν «ύτρ Ο^άπτονΟί τους 5 1 3ΐρ 00 ί μ κτβ'ώιιΐϊ+Γο 6 || ιΐίχοντυ Ο ' 3 — 4 πΐιύααν Β 
6 άπίπΐινααν Ο 8 Κραναίων βι 10 άχροαβο^^τιοί Ο 

άπροαΰο-χ^ιοις Ι» (| Κρανιίαν ϋ Κρανιανίων Ο II άναγά- 

μινοί Β 12 οί Ά&'ηναΙοί Ι> 14 πρνιτον ϋοΑΑ., ϋΟΓΤ, Λ ΐ^κ, 

17 βοιϋϊΐαι Ε1ί[0] 17— Ϊ8 ^νπαρίΒαίνονζ Α [Ο] 

18 βίαα {>) ο,άΑ. αβι±ί 23 ρΓ, κοί οιη. Ο [Ο] 1| πα^ι^ααν Ο 

[β] 23 έχΐ] ααι/ά 6 


ΙΠ3Τ0Ε. Ι.1Β. II 34—35. 161 

«ολΐμαν πΧήν γι τονς έν Μαρα^&νΐ' ίχείναν 
ΰί δαοΐ^χη τι^ν άρετί/ν χρίναντις αντοϋ'^Ι τίιν τά- 
φον ίχοίηααν. ΐπΐΐόάν δ^ κρνψωϋι γϊ}, άνήρ ■ίιρη- β 
μίνοζ ύπο της χόΐεως οξ αν γνώμτι τε δοχ^ μί} 

, ά|ι5νίΓ05 ίΐναι χαϊ ά^ιώόει αροήχ•^, \ λέγει ϊπ' αύεοΐ; 
ίχαινον τον αρίποντκ' μιτά ίέ τοϋτο απέρχονται, ωίί 
μίν %ά!ΐτονΰιν χαΐ ίιά πκι/τό^ ιού πολέμου, ί)7ίότε 
Ιϊνμβκϊη αύτοΐς, έχρώντο τώ νάμψ. ίπΐ δ' ονν τοΙ$ 
αρώτοΐζ τοϊβδΐ Περιαλήξ 6 ΙΞκνθ-ίππον χιρέϋτ^ λέγί 
•χαί ίπειδ^ χαιρός ελάμβανε, προελ&ων \ από -τοϋ β-ή- 
ματοζ έπΙ βήμα νφηλόν Λειζοιημένον, όπως 
ώς ριΐ πλείβταν τον ομίλου, έλεγε τοιάδε. , ,•^α- 

^τ^Χ μίν οΰν πολλοί τ&ν έν^άδε ^άι; είρ^κόταν^^ 

Γέναίνοΰβί ιόν προα&έντα τφ νόμψ τον λόγον τόνδε, 
&ς καΑόν έχΐ τοΙς εκ τών πολέμων ϋαπτομένοις άγο- 
ρίύε\α9ι» αντόν. έμοί ίΐ άρχουν αν έδόχδΐ είναι !ο 
άνδρ&ν άγαβ"^ ^9Υψ γενομένων εργψ χαΐ δ•ηλονΰ&αι 
τάς τιμάς, οϊα χαΐ ννν περί τόν τάψον τόνδε δημοβία 
«αραβχεναθ9έντα δρ&τε, χαΐ μ-η έν ίνΐ άνδρΐ πολλών 

ι άρετάς χινδννεύεβ&αι εν τε -χαΐ χείρον είπάντι πιβτεν- 
%•9ρ>αι. Ι χαλεπόν γαρ το μετρίως εΙπεΙν έν ω μόλις Ι^ 
χαΐ ή δόχηϋΐζ τη^ άλη&είαξ βεβκίονται. ο τε γάρ 
ζννίΐδ&»ς χαΐ εννονς άκροα,τϊ^ς τάχ αν τι ένδεεϋτέρως 
προς & /ίοΰλίΓκί τε χαΐ έπίαταται νομίαειε δηλονΟ&αι, _ 

< δ ΤΕ άπειρος εβτιν α χαΐ χλεονάξεβ&αι, διά φ9όνον, Μ 
ίί τι ύπίρ | τήν αντον ψύβιν όχούοι, μέχρι γαρ τονδε 3» 

ί Αί] γάϋ β 3 γήν Ε ΐήί γΙ)ι Β ί ος] ιί^ιώματι 3; 

ε ρ βοϋΐί Β 5 προήκΕΐ ΡΜ ■χροβή*ιι ΑΒΕ β όπίρχι- 

««• Ο 8 ξνμβαΐνπ ϋ υ ίχβώντο^ τώι ¥ \\ Ιπ(1 Ο 

10 ΧΜίοΑ* ΑΒ 12 ίΐίγηα Ε 13 οίν ϊ, οιη. Ι» | ι/ρηκΰιοη• 
^β>ι Ι> Ιί, πόΧ(<ι>ν ΑΒΡ 18 οΙας{?) Ε, οογτ. Ε, 19 ίν 

.9}α• * !1 ί" Λάύ. ^ 25 γγ] ίέ Ο 16 αΐϊοΐ < ' 

■Α^ητοΐΒΗ, Γβο. Ιΐιιάί. Ι. Κύ. τη&ίοι. 162 ΤΗυ0ΥΌΙ018 

άνΐΧτοΙ οΐ ΐπκινοί ΐίβι περί ίτΐρων λεγόιιενοι, ΐζ όβον 
αν χίά αύτος ΐχαϋτοξ οΓιιται Ιχανος ίΐναι δρκβαί τι 
&ν ^χον\βΒν τω όί ύπΐρβάΐλοντι α-ύτ&ν ψ&ονονντΐξΜΖ 
^ίτ; χαΧ άπιβτονβιν. έπειδίι ίί ιοϊ^ αάλκι όντως ΐ9ο- 8 
5 χιμάϋ^] ταύτα χαλώς ^%ειν^ χρί) χαΐ έμί ίπόμενον τώ 
νόμφ πειράα&αι ύμων Τ'ής ίχάΰχον βονίήϋΐώξ τι χαΐ 
δόξ'ης Ι τνχείν ώς ίπΐ πλεΐβτον. ΐ 

,^ρξομαι Αέ άχύ των προγόνων πρώτον δίχαιονΜ 
γάρ αύτοίς χ«ί πρέπον άέ δμκ έν τώ τοιαδε τήν τιμήν 

ΪΟ ταύτην τΐ^ς μνήμης 6ίόοβ•&αι. τήν γάρ χώραν οι αίτοί 
αΐΐΐ οίχοϋντες ίιαίοχ^ των ΐηιγιγνομένων μέχρι τοΰίί 
έλεν^έραν ίί' αρετήν παφεό'οβαν. \ χαΐ ίχείνοί τε δξιοί \^ 
ίπαίνον χαΐ ίτί μ&λλον οΐ πατέρες ήμάν' χτγ^βάμενοι 
γάρ πρόβ οΐς έδέί,αντο ίί9ην εχομεν αρχήν ονχ άχόνωξ, 

1β ^μΖν τοΕί ννν προβχατέλιπον. τά δε πλείω κντής > 
αυτοί. ΊιμΐΙς οϊδε οί ννν Ετι 8ντες μάλιβτα εν τ^) κα#£- 
βτηκυίψ ηλιχί^ έπην^ηβαμεν, χαΐ τήν \ πόλιν τοΙς πάβι ΐ5 
παρεβχενάβαμεν καΐ ί'ι; πόΐεμον χαΐ ές είρψτην αύταρ- 
χεβτάτην. ίιν έγω τά μίν χατά πολέμονς εργκ, οϊς * 

20 εχκβτα ίχτήΟτ}, ι) εΐ τι κύτοί η οί πατέρες ημών βάρ- 
βαρον ί; "Ελληνα πολεμιον έπιόντα προ^μως ημννά- 
μεΟ^α, μαχρηγορεΐν έν εΐδάβιν ού βονίόμενος, έάβω• 
Ι άπο δί οΊκζ τε επιτηδεύαεω,α ^λ&ρμεν έπ' αυτά χαί μ> 
μεϋ-' οίας πολιτε^αξ\αΙ τρόπωι!'1^ οίων μεγάλα εγέ~ 

25 νετο, ταντα δηλώϋας πρ&τον ιΐμι χ<ά έπ'ι τον τ&νΟε 
επαινον, νομίξων επί τε τω παρόντι ούχ αν α πρεπ ή ν ΕΡ, βΐ Βΰΐιοΐ. {τών έχαίνων δηλονότι) 
όιΐ οί «ύταΐ Ι• 13 χτιϋάμεναι Ε 
,,,.,. 21 πάΐιμον 00(1(1., οογγ. ΞΒ,βββ 

-Β2 [ήμ]υνόμ(9•α Ο 23 η19ομ(ν νΕ ^19ον ΑΒΓΜ β* 

Ι>ϊοπ. Ηα,ϊ. 299 24 μΐγάΐοαν ΑΒ "^ 1 

9Ε 

"Μ 

"Μ 

ά ^Μ _ΗΙ8Τ0Η, Ιΐυ. π 36-38. 163 

^^νκι αυτά χαΐίτόν πάντα ίίμίΛον χαί άβτάν χαΐ 
ξ^ι>φν |ι!μ[ φο^θί' ίί νκί ίααχονβκι αύτ&ν. κ 

,,Χρώμι&α γάρ πολιτεία ον ζηλονβτι τους τώνβΐ 
Λίλας νόμονς, παράδειγμα όί μάλλον αντοί δντες τιβίν 
6 § μιμούμενοι ίτίρονς. καΐ ϋνομα μΐν 6ιά το μή 4β 
Αλίγονς άλλ' ε£ πλείονας οϊχεϊν άημοχρατία χ/χΛι^τϋχ, 
μέτεβτι δε χατά μ^ν τους νόμους | προς τα ίδια 8ιά' 
φορά παΰΐ το ϊβον, χατά δί την άξίωβιν, ά>ς ί'χαβτο; 
Ιν τω ΐύόοχιμΐΐ, ονχ άπν μέρους το πλέον ^ς 

10 χοινιί ^ άπ' αρετής ΐτροτιμΗται., ονό' αν | χατά πίΐ'ίκϊ',124 
ίχων γι τι άγα&ον όραβαι η^ν πόλιν, αξιώματος άφα- 
νίίοί χΐχώλνται. έλεν9ίρως άε τά τε προς το χοίνόν * 
«ολιτενομεν χαΐ ϊς τήν ϊτρύς αλλήλους των χαΟ-' ήμέραν 
ΐπιτηβΐνμάτων ίιποψίαν, οι5 ί(' όργης \ τον πι'Αας, ίί 5 

1δ χα9•' ^ιδονην τι 5ρά, έχοντες, οίτδΐ άξημίονς μέν, λν- 
πηράς δ'ε τ^ι ίίφει άχΟ•}ΐδόνας προϋτι&έμενοι. άνεπαχ&ώς ■' 
ίί Γα ίδια προαομιλονντες τά 8-ημόβια βιά δέος μά- 
λιστα ού παρανομονμεν, τ&ν τε αΐεΐ εν αρχή 5ντων 
έχροάιΤΐί χαΐ των νόμων, χαί μάλιβτα αυτών \ οβοι τε ιο 

90 ίπ' ώφελία των αδικούμενων χείνται χαί 5δοι άγραφοι 
ϋντες αΐβχΰνην 6μολογονμένην φέρουβιν. χαΐ μην και*•* 
των πόνων πλείβτας ανάπαυλας τ^ γνώμ•^ εποριβά- 
{ΐΐί^α, άγ&βί μεν γε χαί &ναίαις διετηβίοις νομίξοντες, 
Ιίίίας δι χαταβχεναϊς είιπρεπέόιν, ί>ν ίΐαΰ' | ί^μέραν ΐ5 

26 η τΐ'ρ^ιΐδ τό λνπηρον έχπλ-ηβαει. έπεαέρχεται δΐ διά ί 
μέγεϋ^ος της πόλεως έχ πάαης γης τά πάντα, χα'ι ξνμ 2 ανταν Ιναχανααι 1> 1 τισίν κ τινί Ι• 6 μή αιΐιΐ. ^ 

)ΐκίί>] ^Μίν βιΐρπβςΓ. Οι 7 — 8 διπφορά Γ 9 Ιν ι 

Π τ^ τιίέΐΒ Ο 11 γι] δί Εοάά., εογτ. Κβϊβΐΐθ || άξι 

* άφανιίαι Ρ 1*2 τά] τά Ο II τών ΑΒ 15 ΰρο- 
ί 164 ΤΗυΟΥϋΙΟΙΒ βαίνει ίιμ,ϊν μτ^δίν οΐχΐίοτΐρίχ τί] άπολαύύΐΐ τά αύΐ;Λ 
άγα^ά γιγνόμενα χαρποναί^αι η χαί τά των «Χλων ά 
9'ρώπιον. ϋιαφίρομεν 6^ χάν τκΐς των χολεμιχί 
^ίΑε]τ«ίΐ; των εναντίων τοίϋδε. τήν τ δ γάρ αόί^ 
5 χαινήν παρεχομεν χαΐ ούχ εβτιν οτε ξεν^ιλαβίαις άπείϊα 
γομέν τίνα ί) μα&ήματος η ^εάματο^, 8 μή ι 
αν τ(5 τ&ν πολεμίων Ιΰίον ώφελ'η9ΐί'η, πιβτβνοντεξ ΰ 
ταΐς παραΟχεναΐξ το τΐλέον καΐ άπάταις ^ τω β 
αύτ&ν Ι ες τά έργα Εύψν^;^φ^ χαΐ έν τάίς παιδείαΐζ \ 

10 μίν έπΐΊΐόνψ άοχήπεί εν^ς νέοι οντεζ τό άν6ρεΐϋ 
μιτέρχονται, ΊιμεΙξ βί άνειμένως 6ιαιτώμενοί ούίΜ 
^αβον έπ'ι τους Χίνδύνονς ΙβοζαλεΙξ χωρονμεν. τεχμίΆ 
ριον δ£- οϋτε γάρ Ααχεδαιμόνιοι κα&' ί'αντοΐίί;, ^ 
απάντων ίέ ές \ τήν γην ημών βτρατεύονβι,, τήν 

15 τών πέΐαξ αυτοί έπελΟ^όντες ού χαλεχφζ έν τ^ άΙΙ 
τρί^ τούζ περί τ&ν οίχείων αμυνόμενους μκχόμεψί 
τά πλείω χρατοϋμεν ά^ρόψ τε τϊι δυνάμί 
ο-δδείς πω πολέμιος ίνέτνχε διά τψι τον νκυτιχοϊ) ^ 
5μα εχιμέλειαν χαΧ τ'ήν έν τ^ \ γ^ επΙ πολλά ήμί 

20 αύταν επίπεμψιν ην δέ που μορΐω τινί προβμείξωι 
χρατήβαντές τε τινας ημών πάντκς α-ύχον0ιν άπεώβ'^αί 
χαΐ νιχη&έντες ύφ' απάντων | ήβα'^β9αι. χαίτοι εΐ^^^ 
ρα&νμίψ μάλλον ^ πόνων μελέτ•^ι χαΊ μη μετά νόμων 
το πλέον ί) τρόπων ανδρείας ί&έλομεν χινδννενειν, 

25 περιγίγνεται ήμΐν τοις τε μέλλονβιν άλγεινοΐς μή προ- 
χάμνειν^ χαΐ ές αυτά έλ&οΰαι μή άτολ\μοτέρονς τ&ν ί 8 -ιιάν] καΙ οοΑιΐ. 
υοάά., ίπιιιβρ. ΐΐΒβηβΓ 
Υαΐΐα ι^άατονς οοιίιΐ. 
1ι [Ο] 21 τέ οω. α 
Ηβΐ. 801 25 ΐί ΙΟ 

β, βί Ώϊοα. Εά\. , οοιτ. Κγ, 12 ΙβοπαΧιίΐ τιινΜ-νου!; 

18 ίανχονς\ 'ρίτ ββ ίαηίκιη νβΓϋΙ 

13—14 μ.Β»' άτίάνχιαν Ο μιχα πάντιαν 

21 ί&ίΙομ(ν Κ, έ^έίοιμιν Ι) 6ΐ) Οίοη. 

ίί ΑΕΡΒ, 26 άτοΧμοτέροις 5ΐιρΓΒ,30Γ, ΗΙ8Τ0ΙΙ. υΒ, π 39-40. 16δ αΐΐί μοχθ•ονντων ψαίνΐ6&αί, χαΐ ίν τί τοντοΐξ τήν 
πάλιν &\ίαν ΐΐνια 9ανμάξ-ΐα9«ι. χαΐ ετι ίν ίίλλοΐί. 
/φιλοχαίονμίν τΐ γαρ μετ' ΐ-ύτίΧΐίας χαι φιλοβοφονμ.ΐνίΟ 
&ν(ν μαλαχίαξί πλούτψ τι έργον μάλλον χαιρώ ΐ] λό- 

5 γαν χόμπω χρώμε&α, χαΐ τό πένεα&αι ούχ {>μολο\γΐϊν ίο 
τινί αΐβχρόν, άλλα μί) διαψΐύγειν έργω αίβχίοΐ'. ίνι ί 
τ( τοίζ α.'ύτοϊξ οίχείων 5μκ χάΙ πολίτι,χων ίπιμέλεια 
χαΙ έτίροις ζ^ίτερα)• προς ί^γα τετραμμενοι^ τά πολι- 
τικά μί} ίνδε&ς γϊ'ΰ>ναι' μόνοι γάρ τύν τε μηδέν 

10 τ&νδί μετέχοντα ονχ άπράγμονκ, άλλ' άχρεϊον νομί- 
ξομεν, χαΐ οί αύ|τοί ίίτοι χρίνομέν γε ^ ίν&νμονμΐ&α ΐί 
ύρ&ώξ τά πράγματα, ού τονς λόγονξ τοΙς ίργοίξ βλά- 
βην ηγονμενοί, άλλα μή προδιδκχ^ναι μάλλον λόγφ 
πρότερον τ) ίπ'ι & δεΐ εργψ ίλ&εΐν. διαφέροντας γάρ 8 

16 ίή χκΐ τόβΐ ίχομεν ωατε τολμ&ν τε οί κύτοί μάλιατα 
χαΙ περί ών ίπι\χειρίι<3ομΐν έχλογίζεβ&αι- α τοΙς άλλοις ίο 
άμα&ία μεν &ράβος, λογίϋμός δι ϋχνον φέρει, χρά- 
τιΟτοι δ' αν ψυχ^ην διχαίιας χρι^εΐεν οΐ τά τ£ δδΐνά 
χ«1 ή^^η ααφέατατα γιγνώβχοντες χαΙ δια ταϋχα μή 

20 άχοτρεπύμινοι. ίχ των χινδννων χαΐ τά έ$ άρετίιν * 
Ινηντιώμε&α τοις \ πολλοΐς' οί γάρ πάβχοντες εν, αλλά α 
δρ&ντες χτώμε&α τονς φίλον£. βεβαιότερος δί ό δρά- 
όας τήν χάριν &βτε ώφειλομενην δι εύνοιας φ δέδαχε 
βφξειν' 6 δε άΐ'τοψείλων άμβλύτερος, είδώξ ούχ ές 

26 χάί^ιν, άλλ' ώς ϋφείλι^μα τ^^ν άρετί/ν άποδώβαν. χαΐ 6 

3 Μ οιη. ΑΒΡηι, || ΗψιΙιίαί Α 4 ^Χούτον Ο « ί^γω Ο 

ί^ Β II Ιν αιιΐβ καΐί/ώ &άά. Ρ, 6 ιινι οπι. Βιη, || ί^νω 

οη. Ο II {'>•( ο ίν Ι> 8 ϊτίρα αιΐά. ΒίοΙιατάΗ 6 τον] 

χΛϋ ο 11 01 οη. Ι» 15 £η] δίϊ ΑΒ |[ τοίμά Ο τοΧμάν 

Β 18 ψνχί)ν Ο βΐ δίοΐ). ΙΠ 7, 36 την ψνχην Ιιβ || ί(Κ(ιια>ϊ] 

ίΐιιότιοι α 21 ^ναντιάμι&α ΐίοάά. ίιντιώμι&α Ηββ;ο1ι., 166 ΤΗυΟΥϋΙΒΙίί ^^^ν-^ 

μόνοι ού τοϋ ξνμφέ\ροντο3 μάλλον λογίβμφ^^ 
έλΐνϋ•ερίας τφ πιβτφ άδΐώ^ τίνα ώψΐλανμεν^/'ξννελώνα 
τΐ λέγα τ•ήν τι πάΰαν πάλιν τήϊ Ελλάδος χαίδΐνβίν 
Είναι χαΐ χα&' ίκαβτον δοχείν αν μο( τον αντ'ον άνδρα 
5 πίίρ' ^ιμών ίπΐ \ πλιΐβτ' αν ΐίόη «αΐ μετά χ«ρϊτωνί29 
μάλιατ αν εύτραπελως το β&μα ανταρχεξ παρέχεβ^αι^ 
χαΐ ό}ς ού λόγων έν τω ίτκριίντι χόμχος τάδε μάλλον β 
■^ ϊργαν ίβτιν άλή&εια, αυτή ι^ δνναμις τ^ς πόλεως, 
ϊ^ν από τώνδΐ τ&ν τρό\:πων ίχτηβάμε&α, βημαίνει• κ 

10 μόνη γάρ τ&ν ννν άχοής χρείββων ες πείραν άρχεται, < 
χαΐ μόνη οντε χω πολεμίφ έχελ&όντι άγανάχτηβίν 
έχει ύφ' οϊων χαχοπα&εΐ, οντε τψ νπηχόω χατάμεμψιν 
&ς ονχ ύίΐΌ ά^ίαν άρχεται./ μετά μεγάλων θ^ βημείων * 
χαΐ ού δή τοι άμκρτνρόν γε \ τήν δνναμιν παραΰχό- ιο 

15 μενοι τοΐς τε ννν χαΐ τοις έπειτα 9•ανμαβϋ•ηβύμε^α, 
3|ΒΐαΙ} ούδίν προβδεόμενοι οντε Όμ'ήρον επαινετού ούτε 
οβτις επεΰι μϊν τό κύτΐχα τέρ-φει, τών δ' έργων τήν 
'δπάνοιαν η άλί^&ει,α βλάψει, άλλα πάΰ^ μίν &άλαββαν 
χαΐ γην ίββατόν τ^ ήμετέρφ τόΧ\μηίΐ^ΐΐναγχάβαντΐς ι» 

20 γενεΰϋ-αι, ηανταχον ίέ (ίνημεΐα κμ» τε χάγα&ών 
άΐδια ΐ,νγχατοιχΐααντες. ' περί τοινί^^^ς οίν πόλεως ^ 
οϊδε τε γενναίως διχαιονντες μη &φαιρε&ηναι αυτήν 
μαχόμενοι έτελεντηβαν, καΐ τών λειπομενων πάντα 
τινά είχος ί&ελειν ύπίρ αύτης χάμνειν. 

26 "^ ,,^ί' Ο ίή χαΧ ίμήχννα τά τίερί της πόλεως, δι-^ 
δαΰχαλί'αν τε ποιούμενος μη περί Ι'βον ί^μΐν είνκι τύκ ,.^ 01 Α 5 πΧιϊατ'λ πΧίϊατον ΑΒιη, || Εΐίη πχ, ^ρ. Ο, 
■ΙΒίιι ΑΒ' (/ίή ΟΕ ίίίη: Ρ ηίύ β 8 αΰιι, 0[α] ίΟ κρίΓα- 
ΙΟ* Ο [β] 13 ώί] ΐωί ΑΒΕί" II Ερχιτα. Β II )■£] τΐ Β 
'β χαΐ άβΐ Κτ. 21 έ/ί(α « Μίπι Α !61α Βιη, ϊίιο Ε «ίαι Η18Τ0Β. Ι.ΙΒ. Π 41—43. 

άγανα καί οις τώνδε μ-ηδεν {ίπάρχΐΐ όμοίαι;, Χίά τήν 
εύλογίαν αμκ ίψ' οΐζ ννν λέγω ψανεράν βημείοι^ 
χΐΐ9ιβτά£. κκΐ είρηται κύτης τά μέγιβτκ• α γάρ τήν β 
πόΧίν νμνηβΐί^ αΐ τανδε | χαΐ των τοιώνό'ε άρίται η 
& έχόβμηβαν, κκΐ ούχ αν ποΙΙοΙς των Έλλψιων Ιβόρρο 
πος ωαπερ τώνδε ό Χόγοί των έργων ψανδίη. δοχεί 
9έ μοι δτ/λοϋν άνό'ρύζ άρετΎρι πρώτοι τι μηννονβΐΐ χαΐ 
χελΐνχαίκ βεβαιανβκ ή ννν τώνδε χατα0τροφ•ή/ χαι 
γάρ Τ0Ϊ5 τάΐΐκ χείροαι δϊχαιον τήν ^5 \ τονς ΐΐολέμονς 

ίο ΐιαίρ τ^ί πατρίδος άνδραγα9-ίαν προτί&£69κι' άγα&ψ 

γάρ χαχορ άφανίβαντες χοιν&ς μάλλον ώφέληβαν τ) έχ 

τών Ιδίων έβλαψαν, τωνδε δε οντε πλούτου τις την 

ϊτι άπόλανβιν προτιμήοας έμαλκχία&η \ οντε πενίαςίΐΤ 

^ΑητΜι, ώϊ χαν ετι διαφνγών [αυτήν] πλοντήδειεν, 

15 άναβολήν τον δείνον έαοιήβατο' .τί^ν δ^ τών εναντίων 
τίμωρίαν ποϋ•εινοτέραν αντών λαβόντες χαΐ χινδνναν 
όίμα τόνδε κάλλιβτον νομίβκντεξ έβονλ'ήϋ•η\βαν μετ' 
αύτον τους μΐν τιμωρείΰ&αι^ τ&ν δί άψίεβ&αι, έλπίδί 
μίν το άφανες τον χατορ&ώβειν έπι,τρέψαντες^ έργω 

1^90 ίί αερΙ τηϋ ί^δτ^ 6ρωμένον αψίβιν αντοίς άζιονντε^ 

πεποι&ένοί^ χαι έν αντώ τώ άαύνεβ&αι [χαϊ] πα^-ειν 

ζ,δΐίν^ μάλλον ■ήγηβάμενοι ή Μκ ένδόντΐζ βφζεβ&αι, 

τό μίν ] αΐβχρόν τον λόγον ίφνγον^ το δ' ίργον τφια 

ΰώματι ύπεμειναν, χαΐ 6 1 έλαχίβτον χαιροϋ τύχης 

96 &μα αχμ^ τΐις δό^ης μάλλον η τον δέονς άπηλλά- 
γηααν. 

„ΚαΙ οΐάε μίν προΰτ/χόντως τ^ πάλει τοιοίδε εγέ- Ξ νίιν &άΑ. Β^ 13 τίΐοήτον ο ηΧοΰτω |> 13 ΐτι ο: 
14 αυτήν άβίβτι 18 ίψίιβ^αι κοΑΛ., αοχχ. Ρορρα 21 τώ β 
τή Βΰ, ϋ καί οω. ϋίοη. Η&1. 807 Ϊ2 ίίίν 8<ίάί(1ϊ 1| ι4 ο Ι 

27 

Ι ΤΗϋρΥϋΙΤ νουτο ■ Γού ϊ βέ Λοιπούς χρήί αβφαίΒβτεςαν μεν ενχδβ^αι, ■ 
«τολμοτίραν \ δ^ μ•^δΐν ^ξίονν τήν έξ τούί πολίμίοΐ'ί υ 
6ίάνοίαν εχειν, βχοΐίοϋντΐ£ξ μ'η λόγφ μάνφ τί^ν ώφί- 
λίαν^ ^ν αν Τί? αρόί ονδΐν χείρον αυτού 3 [ύί*«5] 
6 ΐΐδύτας μηχύνοι, λέγων 5αα Ιν τψ τού^ πολΐμίονς 
αμννεβ&αι άγα&ά ίνεβτιν, άλλα μάλλον τήν τής «ό- 
λεως δύναμιν Χΐΐθ' ■^μίραν \ ίργψ &εωμενονς χαΐ μ 
εραβτάζ γιγνομένονς αύτης, καΐ όταν ■{ψΐν μεγάλη 
36^^ είναι, έν&νμονμένονς δτί τολμ&ντες χαΐ γιγνώ- 

10 οχοντίδ τά δέοντα χαΐ έν Γ0Ϊ5 ίργοις αΐβχυνόμενοι 
άνδρες αυτά έχτήβαντο, χαΐ 6πότε καΐ πείρ^ τον 
βψαλΐΐεν, ούχ οίν χαΐ τήν πόλιν γι της \ βψετερας η 
άρετης ά^ιονντες βτερίβχΐίν, χάλλίβτον Οβ ίρανον αντ^ 
χροϊέμίνοι./ χοινϊι γαρ τά βώματα διδόντε§ Ιδίΐ}: τον β 

ΪΓ> άγήραν ίπαινον ίλάμβανον χαϊ τον τάφον έπιβημό- 
τατον, ούχ ίν ί> χείνται μάλλον, άλ)^ ίν φ ύ) δό^α 
αντ&ν παρά τφ Ιντνχόντι αΐεΐ χαϊ λόγον χαΐ ερ\γον χα 
χαιρφ αΐείμνηβτος χαταλείπιταί. ανδρών γάρ ίπιφα- * 
ναν πάβα γη τ«930Κ] «αΙ ού βτηλών μόνον ίν τϊ) 

20 οΐχΐί^ βημαίνΒΐ επιγραφή, άλλα χαΐ έν τ^ μή προβη- 
χοιίβΐ) άγραφος μνήμη ααρ' ίχάβτψ τήξ γνώμης μάλλον 
η τον έργον ίνδιαιτάται. ονς νυν ύμεΐς ξηλώΰαντεξ * 
χαΐ ι το ΐϋδαιμον τό έλε-ύ&ερον, τό δ' ίλεύ&ερον τόΐ!8 
εύ^χον χρίναντεξ, μη περιοραα&ε τούβ πολεμιχονς 

25 χινδννονς. ού γάρ οί χαχοπραγονντες δίχαιότερον 5 
άφειδοΐεν αν τον βίον, οϊς ελπίς ούχ εβτιν άγα9•ον, 

2 ές] ίχ Β II ποίϊμουΐ Ο [αϊ 4 ύμ^β <ίθ!βτϊ Τ ϋ^εμί- 

νονί Ε 9 ΙνΙΤνμούμίνοί ΑΒΓ 11 πιι'ρα ΑΒ | τον ΑΒΕΜ 

13 αίτ•,1 β 15 άγή^α β 16 άΧΙ' οιΟ- Α η € Κ ή 

ο™, Β η ρη καΐ οηι. Γ 19 μάνων Ο 20 ίαίγραψή(ί) 

Ι>0 Κ τί μή] τψή € 2! μνήμι^ι ΑΜ 22 ήμΐϊΐ οΜ 

ί# ιτΐρίοράσ&αι Β 26 ΐΐπΐί οηι. 11 ΙΠ8Τ0Κ. Ι.ΙΒ. Π 44. 169 

ΐία ] μΐταβολ•^ ίν τω ξην ετι χινδν- 
νΐύεται χαί ίν οίς μάλιΟτα μεγάΐα τά όιαφ^ροντα, ^ν 
τι χταίβωβιν. «Λί'ίΐνοΓίρα γάρ άνδρί γι φρόνημα* Μ 
ΐχοντί ή μίτά τοϋ [ίν τω\ μκΛαχιθ'θ^ΐ'αι χάχωβίζ ^ & 
β μετά ^άμης κκί χοινης ΐλΛίδοξ κμα γιγνόμενο^ άνα{- 
<}9ητο5 θάνατος. 

,,ζ/ι' Ζΐίΐρ χαΐ Ι ΤΟΪΙ3 τώυιϊί ννν ταχέας^ 5αοι πάρ-" 
ΐβτΐ, ούχ όΐοφύρομαι μάλλον τ} παραμνϋ^βομαι. ί'ν 
Λολντρόποΐξ γάρ ζνμφοραΐξ ίπίβτανταί τραψέντες τό6ε 

10 ΐύτν^ίς, οΓ &ν Γ^ς ε-ύηρεπΐβτάτΎΐς λάχωβιν^ ωβτίΐρ οΐδε 
μίν ννν, τελεν^ζ^ί νμείς 6ί λύπης) χκί οϊς ίνεν&αι- 
μονήβαί τε 6 βίος δμοίως | χαΐ έντελεντηΰαι Ιννεμε- α 
ιριΙ&τ]. χαΐεπόν μίν ονν οίδα χεί&ειν δν, ών χκί 8 
πολλάχίς ε^ετε υπομνήματα ίν άλλων εντνχΐαις, αίς 

16 χοτε χαΐ αντοί ίιγάλλεΰ&ε " χαί λύπη ούχ ίιν &ν τι$ 
μ^Ι χειραοάμδνος άγα&ών δτερίβχηται, άλλ' ο^ αν 
ί^άς γενόμενος άφαιρε&ί}. χκρτερεΐν ίί χρί^ \ χαΐ αλ?.ων ^ 
παίδων ίλπζδί οΐξ ετι ήλιχία τίχνωβιν ποίεΐό&αι- ιδία 
τε /«ρ των ονχ δντων λ'ή&τ} οΐ ίχιγιγνόμενοί τιβιν 

βΟ ίβονταί, χαΐ τ^ πάλει διχά&•εν^ εχ τε τοϋ μή ίρημοϋ- 
<ΐ9κι χα'ι. άοψαΐείι^^ ξννοίοει ' αύ γάρ οΙόν τε ϊ'βον τι 
^ δίκαιον βονλεύΐΰ9αί οι αν μή και ααΐδας ίχ | τοϋ « 
ΙιμοΙον ηαραβαλλόμενοι χινδννεύωαιν. ϋΰοί δ' αύ παρη- * 
^)}χατι, τόν τε πλέανα χίρδος 8ν ηύτνχεΐτε βίον ■ίιγεΙβΟ'Β Λ 

βΕ )αά τόνδε βραχνν εβεβ&αι, χαΐ τβ τώνδε ενχλείψ χον- Ι 

4 μιτα τον ίν ιώ β βΐ ΗΙοΙι, ΠΙ 7, .15 ίν τώι μιτί τον Ιΐ; 
*► τφ άοΐ. ΒγθιΙο* & αμα ι* γίγ*όμι-νος καϊ άναία9•ητος κ 

θ 6ΐαι^νρ<ομαίΙ?) ¥ ϋ το βί κ το β' Ι•, ΟΟΓΓ. Α1)Γ69ΰ1ι 
* 16 πη(αΒομινοΐ αοάά., 0017.(7) ^ 17 άψαιρι^Ι) ο «(φαι^ι- 

0ί<Ί] Ι> 18 ήΙΐΗΐβν Ο 19 τϊ γάρ Η γάο τι «ΑΒΕί' 

21 ίν*οίβίιν Ε ί κ € κ Ι) 22 κβΐ μή ΑΒΕΓ φίζΐό&ί. τίι γάρ φιΧοτιμον άγήρων μόνον, χαΐ οόχ 
ΐν τω «χρείρ 1^6 Ί}λιχίας το χε^ϋαίνειν, ωιίπΐρ | τινές μ 
φαβι, μΑλλον τί'ρπίΐ, «Αλά τό τιμ&β&αί. Ι χκιβΐ 6" κν46 
0001 τωνόε πά^εατε τ} ιί^εΛφοΐδ έρ& μέγαν τον αγώνα 
6 (τόν γαρ ονχ δντα καας εΐω&εν έπαινείν), χαΐ μόλις 
&ν κα#' {)χερβολ•^ν άρετης ούχ όμοΓοί, άΐλ' όΙί\γφΐα 
χείρονς χρι&είτΐ. φ&όνος γάρ τοις ξώ<α προς τών 
αντιπάλων, τό όί μι) ίμποδων άνανταγωνίβτφ εύνοίο: 
τετίμηται. εΐ δέ με άεΐ χοιΐ γνναιχΐίας τι αρετής, δβκί « 

10 νϋν εν χηρείι^ ίβονται, μν7]09ηναι, βραχεία παραινεθεί 
Ι &παν βημανϋ). τής τε γάρ νπαρχονβης φύΰειας μΐ^ & 
χίίροβι γενέβ&αι νμίν μεγάλη ή ά(ί|α και ^ς αν ί'π' 
ελάχιβτον άρετης πέρι ^ •φόγον εν τοΙς αρβεΰι χλεος ή, 
,,ΕΙρηται χαΐ έμοί Ιόγφ χκτά τον νόμον οβα εΙχον^Ά 

15 πρόϋψορα, χαϊ εργψ οί ^απτάμενοι τα μίν ^δΐ} χεχό- 
ΰμ'ηνίται, τά δί αντών γοιγ^ παϊδας τό από ιοϋί* δψ ιβ 
μοβία Ίΐ πόλις μέχρι ηβ^ς θρέφει, ώφέλψον βτΕ'φανον 
τοϊβδέ τε χαΐ τοις λΐίπομΐΐΌΐς τών τοιώνδε αγώνων 
προτιϋΐΐβα' α&λα γάρ οΐξ χείται άρετης μέγιΰτα, τοΐς 

20 ίϊ και άνδρες αριατοι πολιτεύουβιν, νΰν δί άπολο- « ) 
αυράμενοι 'όν | προβψιει εχάβτω οΛίτε." ,^~^^^ 

/\ Τοιόαδε μίν ύ τάφος ίγένετα έν τω χεψώνι τοιίτω"4ϊ 
χ/ χάί διελ%•άντας αύτον πρ&τον έτος τον πολέμοί) τού- 
I του έτελεντα, τον δε &ίρονς εύΟνς αρχομένου Πελο- ϊ 

35 ποννήβιοι χοά οΐ ξΰμμαχοι τά δύο μέρη ωβπερ χα,Ι το 

ι ^ ' 1 άγήρω* Ο [β] || υύχ] ου ϊα Ιϋ. \ι, 5 πίίς Ο [6] 7—8 ταν 

^■-^ίιιαίον ΟΒ ιή άντΐπαΐον ΑΒΓΜ [Ο], οογγ. ΟτοιββΙ; 10 ί^ρι^ 

'' -15 κατά . . . ΐργω ίη ΓΠ&Γβ. Β,Γ οιπ. Α Ιβ τό β 

προατι9•Βΐαα β ' 19—30 τοις « Ε τοϊαβί οΑΒΡΜ 

. η Ο ίκαΰτος 1»β \\ λλικ € άτιοχιαρίίτι 1» 23 τον 

^οΧίμον τοντον Ο ιώ ποΧέμαι νονται Οι τον τιαίέμον ιο6ί( Ι» 

2ί Λί/ χά^ Β ^^1 ^ ΗίδΤϋΚ. Ι,ΙΒ, II 45—18. 171 

χ^\τον ίαέβκΧαν ες τ^ν Άττιχήν {ήγδίτο ίΐ '^ίρχίόαμος » 
& Χίν^ιόάμον, Ααχΐϋαφονίιαν βαβιλενς), χαΐ χα^εζό- 
μενοι έδ'^ουν τήν γίίν. χαΐ ονταν αντων ού παλλάς β 
χω ήμέφαζ ίν τί} Άττιχΐ] ί\ νύβοξ πρώτον ^ρ|ατο γενέ- 

& α&Κί τοις ΆΟτ^ναίοις, Ιΐγόμενον μ^ν χαΐ πρότβρον 
πολλαχόβε ίγκκ\ταβχΐιψαι χαΐ αερΙ ^ίήμνον χιά εν κλ- %ί 
λοίζ χωρίοις, ού μέντοι τοσοϋτιίί γε λοιμός ούδε 
φ^ρά οίίτωζ άν&ρώπαν ούία/ιοί ^μνημονεύΐτο γΐν^~ 
α&αι. ο^τε γάρ Ιατροί ί^ρχονν τ6 πρώτον ^εραπεν- * 

10 οντες άγνοίί^^ άλλ' κύτοί μάλιβτκ Ιθν^ίχον ΰβω χαΐ 
μάλιβτα προβ^βαν, οϋτε ^Ιλη | άν9•ρ(οπεία τίχνη ούδε- ν 
μία' 5βιι τε προς ίεροϊς ίχέτενβαν η μαντείοις χιά, 
τοΓβ τοιούτοι^ ίχρήβίίντο, πάντα ανωφελή ^ν, τελεν- 
%ώντε$ τε αυτών άπίβτηβαν ύπο τον χαχον νιχώμενοι• 

Ιδ ήρξαιο ίΐ το μΐν πρώτον, ώς λέγεται., \ ί| ^4ι&ιοπί«ς^^ 
τί)β -ίιπίρ ΑΙγύπτον, ΐΚίΐτα αϊ χαΐ ες Αΐγνπτον χ(ά 
Αιβνην χατέβτί χαί ες τ•ήν βαβιλέως γην ιήν πολί-ήν. 
ίς δί τ-ην 'Α%-ψιαίων πόλιν ε^απιναίιος ένέπεβε, χαΧ ϊ 
τό πρ&τον έν τω ΠειραιεΙ ^^ιατο τών άν&ρώ\πων, λ 

10 &βτε χαΐ ίλέχθ^ ίιπ' αυτών ώ^ οί Πελοποννήβιοι φάρ- 
μακα ίββεβλήχοίεν ίς τά φρέατα" χρηναι γάρ ονπω 
^βαν αύτό&ι. νατερον δί χαι ές τψ' άνω πάλιν άφί- 
χετο χιά ε9νξ^<ίχον αολλψ μ&λλον ίΐδψ λεγετω μίν > 
οίιν περί αύτον ως εχαβτος γιγνώβχει χαι Ιατροζ χαι 

15 Ι Ιδιώτης άψ' διου είχος [^ν] γενέβ^αι αυτό, χαι τάς ίο 
αΐτίοί άβτινας νομίζει τοβαντης μεταβολής [Ιχανάς 
είναι] δνναμιν [ές γο μεταΰτ^βαι] βχείν έγω δί οΐόν 
τε ίγίγνετο λίξω χαϊ άψ' ων αν τις αχοπών, εί' ποτί 

1 ίαί^αλίον Β 2 Ζιυξιίάμον οια. € 3 γήν] Άττιχήν 

Ο, «Οπ. Ο, 12 μαντίίοις ΕΜ μαντίίαΐί γΑΒΡ ΐ5 ην ιΐβίβτί 

%» ) 87 ίΕοΙΟΗ» οαηι Ρ. Μιιβίΐβτο ΑΒ\6\ί\ίχΗν•^ Λί ■ι,ί^ι.'.'^ Ι 

ι 172 ΤΗϋΟΥΒΙΟΙδ 

χαΐ ίίϊ)&ΐ£ ^πιχίβοι, μάλιβτ' Κν εχοι τι π^οίΐδωζ ι 
άγνοΐΐν, Ι ταϋτα δηλώοω αυτός τι νοβήβιις χαΐ αύτ6{ 
Ιδων άλλον ς ίίάύχοντας. 

Το μίν γαρ Ετοϊ, ώς ώμολογείτο έχ ί 
5 Ιιβτα ίή έκεΐνο &νοΰον ϊ$ ταξ &λλαζ άβ&ίνεΐας ένύ^>* 
χανΐν 8ν εΐ βε τις χαΐ ίΐρούχαμνέ τι. 
άπεχρί^. τονς δί αλίονς άπ' ούιΐΐμι»^ Λρο\φκβΐαά 
άλλ' ίί,αίψνης υγιείς Άντΐΐ$ Λρωτον μίν της χεφκλ^ 
#ΐ'(ΐμ«( ΙΰχνραΙ χαί των όφ&αλμών ερν&^ματα χαΐ φλΛ 

10 γωύις ελάμβανε, χαι τά ίντός, ^ τε φάρν^ χαΐ . 
γλωβαα, ειΊ9•ϋς αίματώδη ^ν χαΐ πνενμα άτοπον ί 
δνϋ&δες '^φίει' έπειτα ^| αυτών αταρμος χαΐ βράγίχοζ^ 
ΐχεγίγνετο, χαι εν ού πολλώ χρόνω χατίβαινεν ες τά 
βτιίθη ό πόνος μετά βηχοξ Ιβχνροϋ' χαΐ οπότε ίς τήν 

13 χαρδΐαν βτηρί^ειεν, άνέβτρεφε τε κίτήυ χαΐ άποχα&άρ- 
βεις χολής παβαι 3σαί ί?πο Ιατρών ώνομαβμέναι εΐβΐν 
ίπ^βαν, καί αύται μετά ταλαιπωρίας μεγάλης, λνγ'ξ, | τε \^ 
τοίς πλεΐοβιν ενέπιπτε χεν^ βπαβμ6ν ένδιδονΰα Ιβχνρόν, 
τοϊς μ^ν μετά ταντα λφφήΰαντκ, τοις δε χαΐ πολλά 

20 νβτερον. χαΐ τω μ^ν εί,ια&εν άπτομένω <^τ()) β&μα & 
οντ' ϋγαν &ερμον ^ν οίτί χλαρόν, άλλ' ύπέρν^ρον, 
πελιτνόν, ψλνχταίναις μιχραΐς χαΐ ελχεβιν έξηνϋτ/χός" 
Ι τά ίέ εντός όντως εχαίετο ωβτε μτ^τε τών πάνν κ 
λεπτών \ Ιματίων χαΐ βινδόνων τάς ίπιβολάς μΐ}δ' £>ΙΑοΐ3ΐ 

25 τι ί γυμνοί άνεχεδ^αι, ^όιβτά τε Κν ες νδαρ φνχρόν 
άψας αότούρ ρίπτειν, χκΐ πολλοί τοντο τών ήμείη- ί 1 ίχιμ ν 4 όμοΐογίϊτο € ΙΟ ψάρνγξ Ε(> 13 ίγίγνίτο 
ΑΒ Β χςάνω οβπ. Α 17 αδται |> 18 ίνίπιπτι ο ίίία(βΐ \> 
20 τα] τώ Ο «ύ ΙιΟ || τύ β,άϋάί 21 οΰΐ' β αύκ 1ι 22 ττι- 
ίιιΐΌν ΡΙιοΙ. θϊ 8ΐ]ίά. Β. Τ. ηΛιΜν ΐα&Α. 23 }*άιχο \» Ηίκτοη. ηα. π 4«-5ΐι. ΐ73 ■ 

μίνων ανθρώπων χαΊ ίδρκβαν ΐς φρέατα τ^ ΐ^4^ 
άπανβτψ ] Ι,ννεχύμΐνοί' χαί ΐν τφ όμοίω χα&ειβτήχει 5 
τό τδ πλέον χαΐ ελαβαον ποιόν, χαΐ ή απορία τον μή β 
ί}ΰνχάξειν χαΐ ή άγρνχνία έηέχΒίτο 6ιά χανχάζ. χαΐ 
6 ΓΟ βωμα, οΒονπερ χρόνον χκΐ η νόαοξ άχμάζοί, οίικ 
εμαραίνετο, άλλ' άντεϊχε παρά δόξαν τ^ ταλαιπωρϊψ^ 
ωβτε ^ Οιε\φ&είροντο οί πλίίβτοι έναταϊοι χαΐ ίβδο- ι» 
μαίοι ίιπ'ο τον ίντ'οζ χα.νμα.τοξ, ετι έχοντες τι $ννκ- 
μεως, η εΐ διαφνγοιεν^ ίπικκτΗίντοί τον νοβήματος ες 

10 τήτ χοΜαν χαΐ έλχώβεώς τε κντ^ Ιαχνρ&ς έγγιγνομένης 
ταύ διάρροιας αμα άχράτον επιαιχτονβτις οί πολλά 
νατερον βιά \ τ^ν άβ&ένειαν διεφ&ει'ροντο. διεξ^ει ,^ 
γαρ διά παντός τον βώματος &νιοΟ'ΐν άρξάμενον το εν ^Λ 
τ^ϊ χεψαλΎΐ πρώτον Ίδρν&^ν χκχόν, χαΐ ει τίξ ίχ τ&ν Β 

15 μεγίβτων περιγένοιτο, τά>ν γε άχρωτηρίων άντίλτιφις 
αύτον ίπεοήμαινεν χκτίβχι^πτε γάρ κκΐ ^3 αιδοία χαί η 
ίς Κχρας χεΐρα$ \ χαι πόδας, χαΐ πολλοί βτιριβχόμενοι ίο 
τοντΰΐν διέφευγαν, εΐΰΐ ί' ο'ί χαΐ τών οφθαλμών, 
τους δε κ<ά Λι)^ έλαβε το παραντίχα άναβτάντας 

80 πάντων ομοίως χαΐ ήγνόηααν βφ&ς τε αύτονξ χαΐ 
τους επιτηδείους, γενόμενον γάρ χρείβΰον λόγον τό 50 
ίϊδος της νάβον τά τε αλ\λα χαλεπατίρως η χατά τήν ϊ* 
άν9ρωπείαν φύβιν προΰέπιπτεν εχάβτψ -χαι εν τψδε 
έδηλαβε μάλιβτα αλΖο τι β-ν ?) των %νντρόψιαν τΐ' τώ 

56 γάρ δρνεκ χαΐ τετράποδα δίκ άν&ρώπων άπτεται 
πολλ&ν άτάφαν γενομίναν η ού χροβ^ει η γευβάμενα , τοϋί ικ, Μ ΙΊ 9ίά τήν άοϋ-ίνηαν κ βι' αύιήν άα&ινιίιΐί ί> ||.Ι 
Λαψ^ιί^οντο Ο ά«ιφ&ίΙί>οίΐτο Ιι [β] 11 ίίρννΟΙν Ε 16 ρτ. Γ 
χβΙ οη. Ι» [Ο] 19 τοΐις] τοΓβ 0[0] ί Ιίφ ι6 ΒεήρΒϋΧά-* 

Ρ«ο Ο ίΙάμΡανι ΙΐΟ 20 πιίι^ιοιι Ε ταν πάντων Ι» 
μίναν Ο -/ινομίναν 1) || ■/ΐναά.^ΐνι», Β 
1 74 ΤΗυΟΥΟΙϋΙΒ 

δΐΐψθ^ιίρΐτο. τεχμήριον όί' τ&ν \ μΐν τοιονταιν όρνι'- ^^, 
&αν ίπίλΐΐ^ις βαφής ίγίνετο, χα'ι ονχ έωρώντο οδτί 
αλλωζ (λ'ηε περί τοιοντον ονδίν' οΕ ίέ χννε$ μαλίον 
αίαθ~ηβιν ΐίκρείχον Γοΰ α^ΐοβαίνοντοζ ίιά τ6 ξυνίιαιτα- 
Ε β&αι. Ι τό μ^ν οΐ)ν νόβτ^μα, πολλά χιά άλλα παραλι-^^^^ 
χόντι <ίτοπ(αϊ, άις έκάβτω έτύγχανι' τι διαφερόντως 
ίτίρω αράς ετΐρον γιγνόμΐνον, τοιοντον ^ ίπΐ παν 
τψτ Ιδίαν, χκϊ άλλο ααρελνπει χατ ίχεΐνον τον χρό- 
νον ούδίν τ&ν Βΐ<>Λ\&ότιαν ο ίΐ χαΐ γένοιτο, ίζ τοϋτο 6 

10 ίτΐλΐύτα. ε&νι^βχον δέ οι μίν αμελείς, οΐ Οί χαΐ 3 
πάνν Ο•εραπΐνόμίνοι.. εν τ ε ούδ^ν χατέβτη ΐαμα ώς 
ΐίπείν ο τι χρΫΐν προβψίροντας ώφελεϊν (τό γάρ τψ 
ξννενεγχον 8λλον τοϋτο έβλαπτε)^ βώμά τε αϋταρχες ■ 
δν ονδ^ν διεφάνη προς \ αύτΌ Ιαχνος πέρι ΐ) άβ&ενείαξ, ίο 

16 άλλα πάντα ^νν^ρει χαϊ τά πάβΐβ διαίτιι ^εραπειιάμενα. 
ίίΐνιίτηΓοί' ίί παντός ^ν τοϋ χαχον ?ί τί ά&νμία, ι 
6πάτε τις κί69οιτο χάμνων (προς γάρ τά άνίλπιβτον 
εύ&ύς τραπόμενοι τΐ/ γνώμχ^ πολλώ μάλλον «ροί'ίντο 
βψας κύτους χαΐ ονχ \ άντΐϊχον')^ χαΊ οτι έτερος άφ' ιβ 

20 ίτίρον ϋ'ΐραπεί^ άναπιμπλάμενοι ωβπερ τά πρόβατα 
ε&ντιβχον χαΐ τον πλεΐβτον φϋ^όρον τοϋτο ένεποίΐΐ. 
ΐΐτε γάρ μή '&ελοιεν ϋεδιότις άλληλοις προβιίναι, άπώλ- - 
Αυντο ίρϊίμοι.^ χαΐ οΐχίαι, πολλαΐ ίχενώθ^βαν άπορίφ 
τοΐ ^εραπενβοντος' είτε προβ^οι^ν, δΐΐφ&ΐ(ροντο, χίά » 

26 μάλιβτα οί αρετής τι μεταποίονμενοι' αΐβχνντι γάρ 
ήψείδονν βψων αυτών έβιάντες παρά τονς φίλους. 3 βαφή;] ηΐ ϊη Ιίί. '^^ 3 ταιούιαιν Ο 5 — 6 πιχραΐίί- 

ζιίντί « 8 χΒΐ'] χα ϊη ϋΐ. Ιι 9 ο] οι Β ΐη άμιίία Ε 

11 ονϋν κοτΐοΓη Ε οίίί ΐν κατέβτη ΕΡΜ οίίί Ιγιιατίιπη 
ΑΒ υ αμα Ο 12 χρή Ο 19 ανιι&τιίχον Β 20 Ιτί^ον] ΗΙΜΤΟϋ., !.ΙΒ, υ Β1-52. 175 

(ίΐ χαι τάς όίοφύρβίΐς τών άπογιγνομένων τ(λίν- 
τώντες χαΐ οί οΐχΐίοι έξίχαμνον ίπο τον ποΛΑοΰ χκχον 
νιχώμΐνοι. έπΙ πλέον δ' δμας οΐ διαηε\φίνγόζΒζ τάν ^^ 
τΐ ^ν^βχοντα χιά τον ίτονοιίμίνον ωχτίζοντο διά το 
δ χροίΐδένκι τε χαΐ αυτοί ίΐόη ίν τψ &αρβαλέφ εΐναΐ' 
δις γάρ τον κ'ύτύν, ωβτε «αϊ κτείνειν, ονχ έπελάμβανεν. 
χαΐ έμαχαρίζοντό τ ε νχα των &λλαν χαΐ βύτοί το 
χαραχρημα περιχαρεί χαΐ ίς τον ΐπειτα χρό\νον έΐπί- » 
δθ£ τι είχον χονφι^ζ μηΰ' αν νπ' άλλον νοδ'ήματός 

ΙΟ Λοτ£ ίτί βιαψ&αρ^ναι. ίχέεβε δ' αντού$ μάλλον πρ6ς5^ 
τψ ύπάρχοντι πόνψ χαΙ ή ξ,νγχομιδίι ίχ τών άγρ&ν έξ 
το δβτυ, χαι ούχ \ ^Οβον ταύξ έαελ&όντας. οίχι&ν γαρ , 
ούχ ύΰεαρχονΰών , κ/λ' Ιν χαλνβαις Λνιγηραΐς ωρ^ 
ίτονς δίκιτωμ^νων ό φβϊίροί έγ(γνετο ούδενΐ χόβμω, 

1Β άλλα χαΐ νεχροί ίπ' άλλ-ήλοις άπο&ντίβχοντεζ ίχειντο 
χαΐ ίν ταΐς ί>δοϊς έχαλιν\&οϋν%ο χαΐ περί τάς χρηνας & 
άχάβας ήμι&νητες τον νδατοξ ίπι&νμία. τά τε Ιερά » 
ίν οΐς έβχ^νηντο νεκρ&ν ιζλεα ί^ν, αντον ίναποΰ^νη- 
βχάντων' νπερβιαζομένον γαρ τον χαχον οί Άνθρωποι., 

20 ούχ έχοντες ο τι γενωνται, ίς όλιγωρίαν ίτράποντο 
χαΐ Ιΐρ5>ν χιά όΰίων ίιμοίως. νόμοι \ τε χάντες ξυ*- },, 
εταράχθηβαν οΐξ έχρωντο πρότερον περί τάς ταφάς, 
ί&απτον 61 ώς εχαΟτος ίδύνατο. χαϊ πολλοί ίς άναι- 
βχύντονς &ηχας έτράποντο βπάνει τών έπιτηδείαν διά 

Ε6 τό βνχνούς ^ίι; προτε9νάναι βψίβιν έχΐ πνράς γάρ 
αλλότριας ψ&άβαντες τους νήβαντας οί μ^ν \ ίαι^εντες ιε 

8 ίξίκαμνον Ο ί^ήαμην Ιι [Ο] 2—3 νακοίι νινάμινοι 

ο™, Ο [Ο] 5 χβΙ οω. Ο [Ο] 7 τώ] ι4 ΑΕΜ_ 10 (τι 

Λιαφ^ίχ^ήναι 1> ΐηιβιαψ^α^ΐιναι Ο [β] 14 ίγΐνιτο Β 

1δ ^νηΟϋοι-τΐΕ 6 17 τον] τ| Γοδ ΘΜ 18 ίβίΐήναντο Μ 

20 ^ΐΐνοιίΊα Α Β ^^ΐΊ^νιαι Ε || έλιγαι^ίας Β 21 Αοίών 

ΐΆ 36 ίτροατίβνάναι Ο || ην^; Β¥ϋ 1 76 ΤΗυογοιοιβ ^Η 

τον ίανχαν νιχ^ον ύψήπτον^ οί ίέ χαιομΐνον άλλον 
έπιβαλόντεξ ανα&εν δν φΐροιεν &π^]βαν. πρώτον τί58 
ϊ}ρξί χάί ές τάλλα τϊ] πάλει Ετά πλέον ανομίας το 
νόβημα. ρ^ον γάρ έτάλμα τις α πρύτίρον άΧΒχρύπτΐτο 
5 μι/ κα&' ήίονι^ν ποίΐΐν, άγχίβτροφον την μιτα\βολήν μ 
όρωντις ζών τε εύδαιμόνων χαι αιφνιδίως ϋ-νγ^βχύντων 
και τδ>ν ούόΐν πράτερον κεχτ7}μενων, εν&ί>5 5έ τάχεί- 
νων εχόντων, ωβτε τκχΐίας τ&ς έπανρέβείς χαΐ προς 2 
το τερπνόν ή^ίονν ποίΐΐβ&αι^ εφήμερα τά τε βώματα χαΐ 

10 τά χρήματα Αμοίως ^ιγονμ.ΐνοι. χαι τό μίν | προταλαι- 1^ 
πωρεϊν τώ δό%αντί χαλώ ούδΐΐς πρό&νμος ην, Μήλον 
νομίζων ίΐ πρΙν ίπ' αντό ίλ&εϊν βιαφ&αρήΰεταΐ' 3 τι 
δί ^δη τε ί\δν πανταχό&εν τ ε ές κύτό χερδαλέον, 
τοντο χαϊ χαλον χαΐ χρήϋιμον χατέβτψ &ΐών δε φό- * 

15 ^05 'ζ άν&ρώπίον νόμος ονδεις άπεΐργε, τό μίν χρ£~ 
Ινοντες ίν 6μοίφ χαΐ βέβειν χαι μή ίχ τον πάνταζ 3ο 
&ράν έν ίαω άπολλνμένονς^ των δϊ αμαρτημάτων ούδβΐζ 
Βλ\πίξων μέχρι τον δίχην γενέβ&αι βιούς κν τήν τι-1^4 
μωρίαν άντιδονναι^ πολύ δ^ μείζω τήν ■^δη χατΐψη- 

20 φιβμένην βψών ίπίχρεμαβ9ήναι , ην πριν έμπεβείν 
ίίχύς είναι τον βίον τι άπολανΰαι. 

Ι Τοιοντω μεν πά^ει οί Ά&ηναΙοι περιπεβόντες^^ 
ίπιέζοντο, άν&ρώπων τ' ένδον 9•ν^βχόντων χαϊ γης 
£|ω δγιουμένης. ίν δί τώ χαχφ οία είχος άνεμνήβ^η- ^ 

86 Οαν χαι τονδε τον επονς, φάβχοντες οί πρεββντεροι 

1 ίαυτύν Οι _ 2 ίπιβιίΧΧοντις ανια»ίν Ο άνω&ιν ίπιβα- 
λόίΐτΐς 1> 4 άπίκρνπΐΐ το ΑΒΕΜ άπέαςνπτί τώί Ρ 7 τά 
^χ(ινιιιν Ι> 9 τε τά Ο 10 — 11 πι/οταίαιπίαριϊν ΟΕ προατα• 
Ιαιπιοριίν ΑΒΡΟΜ 12 αύτώ & || ίί&η Γ 13 ίδη] ζδιι Ο 
ηβη Β II πανταχό^ίν τι Κ «αϊ πίχνταχό9ίν τ& Ιϊ 11 ρΓ. χαϊ 

Λ/ο. ^ 18 ρίονΰαν την τιμ. Ε τήν τψ. βίονβαν Ο τιμ, βίου- ΗΙ8Τ0Κ. Ι-ΙΒ. η 63—56. 

ΜΙ. ^δ((ΐ&•αι ,,τ/Ιΐί /ίωριαχος πόλκμος χαΐ λοιμοζ 
&μ' ίϊύ|τώ", '^ί'ή'ίτο μϊν ονν ί'βίς τοΙς ανθ^ρώκοικ μή 3" 
Αοιμύν ώνομάβ&αι ίν τψ επει ύπό τ&ν παλαιών^ άΙΙά 
λΐμάν, ένζχτιβε ϋί έζΐ τον παρόντος ιΐχόταξ λοιμ{)ν 
6 ΐΙρήβ9αι' οί γάρ αν&ρωηοί προς « ίπαβχον τήν μνή- 
μΛ^ν ίποιοΰντο. ΐ^ν 3ί γε οΐμαί ποτέ &Ιλος πόλεμος 
ΜΚταλάβη ^(ο\ρίχΙ)ς τονδΐ ναζερος χαϊ ^νμβΐ] γενεΰ^ΌΟι 
λιμόν, χατά τό ΐίχος όντως &»}ονται. μνήμη δί ίγέ- 
νετο χαΐ τον Λαχεδαιμονίων χρ'ηβτ'ηρίον τοΙς είδόβιν, 

10 8τ£ ίπερωτώβιν αντοίς τόν &£6ν εΐ χρη ποίεμεϊν 
άνείλΐ χατά χρωτός πολΐμονβί νΙχ•ην εβεβ^αι^ χϋϋ 
αντός εψη ^νλλήφεα&αι. \ περί μίν ούν τον χρηβτηρίον 
^ γιγνόμενα ηχα^οι- όμοίκ εΐναί• ίββεβληχότων γάρ 
τών Πίλοποννηΰίων ή νύ&ος ^ρξκτο εύ&ύς. χαΐ ές 

16 μίν 'Πελοπόννηβον ονχ εβηλ^εν, δ τι χαΐ α^ιον εΙπεΐν, 
ίχενείματο ίΐ Ά&ηνας μίν μκλίϊτα, έπειτα δΐ χαΐ 
τών &λΧων χωρίων τά ποΙνανΟ•ρωπότατα. | ταϋτα μ^ν κ 
τά χκτά η^ν νόβον γενόμενα. 
, 01 ίΐ ΙΙελοποννΐ)βιοι έχειδ^ ετεμον το πεδ^ον,&5 

20 παρελθόν ^5 τήν Πάραλον γήν χαλονμ^νην μ^χρί 
Αανρείον, ον τά άργνρεια μέταλλα ίΰτιν Ά^Ύ^ναίοις. 
χαΐ πρ&τον μίν ετεμον ταύτην τ^ πρ6ς Πελοπόννΐ]- 
βον άρα, έπειτα | ίϊ τήν Λρός Ενβοιάν τε χαΐ "Αν- 30 
δρον τετραμμένην. Περικλής δί βτρατηγος ών χαΐ * 

Ϊ5 Γ<3τ£ πίρΐ μίν τον μι) ίπεξιέναι τους Ά&ηνκίονς τήν 
αύτ^ν γνώμην εϊχεν &βπερ χαι έν τ^ πρότερα ίββολ^. 3 ^πει] {'πειτα ΛΒ Τ ΔίΔ^ια^Όί 0[0| ίΙ ιοι^... 

ιηη^ίου (12) οη. Μ 13 γάρ] ϋ οοάά., αοη. Βοίίιβ 16 
αζιον α βξιον ηβΙ ΙιΟ 18 νινύμΐΐ'α Ο 19 ίτιμνον Ο 
31 Αανρίίον ΑΒ Αανρίου οΕΡΜ 23 !) ΟΕΡΜ 83 ιήν] 

τή* Μ Β 21 4ί] τε Ο 26 μή οιη. Β» 
Β| ΧΜνεταιοα, πί. Ηαάί. Ι. ν.Λ. πιιιίατ. 1 

ι 178 τΗυαΥΒίϋΐδ 

"Ετί ί' αντών ίν τψ πεδίψ 5ντων, πριν ές τήνδβ 
Λαραλίαν ΐί&ΐΐν, ίχατον νεών \ ίχίπλονν τξ Πΐ1ο«ον-135 
νήΟψ παριβχΐνάξετο, χαΐ ίπιιδτΐ ίτοΐμα ί}ν, άνήγετο. 
^γε ί' ίπΐ τ&ν νέων όπλίτας '^4&ηναί<ον τετραχιβχι- ί 
6 λίονί; χαΐ Ιππ^α^ τριαχοβίονς έν νανβϊν Ιαααγαγοϊξ 
πρώτον τότε εχ τ&ν παλιαών νεών ποιη\&είϋαις' ξνν- β 
εβτρατενοντο δε χαΐ ΧΙοι χαΐ Αέββιοι πεντ-ήχοντα 
νανβίν. οτε δε «ι^;/£Το ή ατρατια αίίΐϊ) ^Α&τιναίων, ϊ 
Πίλοποννηβίονς Μίτέλιπον τϊις ^Αττιχής Άντας έν τ^ 

10 Λαραλί^. ! άφιχόμενοί δε ίς 'Ε^Ιδανρον τ^8 Πελοπον- ι 
νήβον ετεμον τή5 Υ^ζ ϊή»* η;ολίΙι{ν, χαΐ προς τίρι \ πό- ίο 
λιν προββαλόντεξ ίς ελπίδα μίν Ύ}λ&ον τον ελείν, ού 
μί'ι^οι προνχώρηβε γε. άναγαγόμενοι. ίέ ίχ τ^ζ 'Επι- * 
δαύρον ίτεμον τήν τε Τροζτ^νίδα γτ^ν χαϊ Άλιάδα χαϊ 

15 ΈρμιανΙδα' εατι δί ταντα πάντα ίπί&κλάββια τής Πε- 
Αοποννίίβου. αρκντεξ δΐ &π' αντών άφίχοντο ^3 | Πρα- ^^ 
ϋΐάς, της Ααχωνιχής πόλιβμα ίπι&αλάβΰιον^ χαΐ τής 
τε γης ετεμον κκί αυτό το πόλιβμα εΐΐον χκΐ ίπόρϋτ]- 
βαν. ταύτα όέ ποιτ^βαντες ίπ' οίκον άνεχώρηβαν. τονς 

20 ίί Πΐλοποννηβίονς ο-ΰχίτι χατίλαβον ίν ττι Αττική 
'όντας, «Αλ' άνκχεχωρηχΔτίίς. 

/"Οβον δε χρόνον οι τε Πε\λοποννήβιοι ^ααν ίν τβ^' 
γ^ τή ^Α&ηναίων χαΐ οί Ά&ηναΙοι έβτράτενον έπΙ τ&ν 
νίών, ή νάβοξ εν χε τ^ βτρατίά τονς Ά^ναίονς 

25 εψ%^ειρε χιΛ έν τ^ πάλει, ωβτε χιά ίλίχ&η τους Πελα- 
αοννηαίονς δείβαντας το νόαημα^ ώς ίπνν9ιίνοντο 

8 παραίιαν Ο τιαραΐίαν' γην Ιαϋ 6 η&ν ίη οιο,γ^. Μ,, 

άύ. ^ 12 προαβαΙΙάντις 6 13 αναγόμενοι £ 14 χκΐ 

ιήϊ Ά. ΊίαΙ τήν Έ. 1(0 15 Γαΰιο πάντα Ο αάντα ταντα 1* 

ΓΛτίΓβ & 22 χρόνον οΐ τί Ο τί (οιη. Ε) ζί(όνον οί ί> [Ο] 
3Β τρ] ιών ΑΜ Η18Τ0Κ. ΙΙΒ. Π 6β~59. 179 ■ 

ομόλων οϊΐ ίν τ^ αόλει ΐ(η χαΐ \ ^άπτοντκζ α 
βμα ψί^άνοντο^ &&ββον ί)ΐ της γ^ζ ίζελ&εΐν. τ^ ίΐ ϊ 
έαβολ^ τκνττι αλίΐβτόν τΐ χρόνον Ινέμ,ιι,νΆν και τι^ν 
γήν πάααν ίτεμον ■{{μέρας γάρ τεοβα^άχοντα μάλίδτα 
6 ίν τ^ γ^ τϊ] Άττιχ^ ίγένοντο. 

Τον ί' ανιόν θ-έρονς "Αγνιαν ό Νιχίον χκί. Κλίά-^^ 
|κομπο$ ύ Κλΐΐνίον^ %νβτράτΤ)γαι Άντες Περιχλέονς, » 
λαβάντΐζ ττιν βτρατιάν ιίπίρ έχεΐνος έχρήαατο έβτρά- 
τΐνβαν ΐν&νς επί Χαλχιδίας τονς ίπΐ Θράχης και 
ΐϋ Ποτείδαικν ετι πολιορχονμέντιν, άψιχόμενοι δί μηχανάς 
τε τ^ι Ποτείΰαί^ προβέφερον χαΐ παντί τρόπψ ίπειρ&ντο 
Ι έλΐΐν. προνχώρίΐ όε αύτοϊξ οΰτ* ή «ΐρεβις τ^ς πό- ^ 
λεωί οΐίτί τάΧΧα τί^ς παραϋχενης άξίως' ^ ίπινεμομβντί 
γάρ ή νόβος ίνταν&α ίή πάνν έπίεβε τοϋζ '^βτ^νκίοιι^, 
16 ψ&ΐίρονΰα τί^ν ατρατικν, ίόβτε χαϊ τονς προτέρονζ 
ατρα\τιώταί νοβηβαι των '^9ηνα^ων άπο τ'ης ξνν 6 
'!Αγνανι βτρατικξ ίν τψ προ τον χρόνφ υγιαίνοντας. 
Φορμίων ίε χαΐ οΐ ί^αχόΰίοι χαΐ χίλιοι οΰχϊτι ^βαν Α 
περί Χαλχιΰίας. 6 μίν ο^ν "Αγνών άΐ'εχώρηβε ταΐς Ι 
20 ναναΐν ίς τάζ '^ί&ήναξ, άπο τετραχιαχιλίων οπλιτών \ 
χιλίονς καΐ πεντήίχοντα τ^ νόβφ άπολεδας έν τεββαρά- ίο 
\αντα μάλιατκ ■ίιμέραις' οί ίί πρότεροι, βτρατιατκι 
χώραν μένοντες ίπολίόρχονν τήν Ποτείδαιαν. 
ίετά 5ΐ τήν βειηεραν ίββολ•^ν τών Πελοποννη- λ9 
οί '^4ϋ■ηνα^οι, άις ^ τε γη αυτών ίτέτμ/ψο τύ 
^εύχΐραν \ χιά ή νάαος ίπίχειτο &μα χαΐ ό πόλΐμος, ι« 
ηλλοίωντο τάί γνώμας, χκΐ τον μίν Περιχλϊα έν αΐτίψ ΐ 
8^9 ίατίότιυβιν ^ 9 ίν τή Θρκκη ΰ 
18 ίπιγινομίνη ιιοΛά., ΟΟίτ. ΜμοΙιμΙ 
6 νοίι^αι ΰ 19 — 20 ταΐς νανϋΐν άτ 1 180 ΤΗϋΟΥϋΙΟΙδ 

ΐΐχον άζ πείύαντα βφας πολιμΐΐν χαΊ δι' ίχείνον τιά 
ξνμφοραΐς πΐριαεχτωχότΐς , προς ΟΈ τους Ααχΐάαιμυϋ 
νίονζ ώςμ/ηντο ϊ,νγχω^εΐν' χαΐ πρέΰβεις τινάς ιΐέμψαι 
τες ά}$ ατττούς | άπρακτοι, έγένοντο. πανταχόθεν 

5 τίι γνώμτ] ίίποροι χα^εότι/χότεξ έν^χειντο τω ΙΙεριχΙι 
ό δί όρων αΰιούί προς τά παρόντα χαλίπαίνοντβ^ 
χαΐ πάντα ποιοϋντας απερ ούτος ΐί-Ιπιξΐ, ξύλλογον 
•ποιήβαξ {ίτι 6' ίβτρατ'ήγδί) ε^οΰΛίτο &αρβνναί τε χαί 
άπαγαγίαν τ'ο όργιζόμε\νον τ^ς γνώμιις προς το ηαιώ- η 

10 τερον χαΐ άόίέβτΐρον χατκβτ^βαΐ' παριλ&ίον ίΐ ΐΑίξί 
τοιάΰί. 

„ΚαΙ προαδΐχομένφ μαι τά τ^5 ^ργ^ζ υμών ίς με69 
γεγίνΎ(ΐαι (αΐβ&άνομαι γάί/ τάς αΙτίας) χαΐ έχχίηοίαν 
τούτον ενεχα ί,ννήγαγον, όπως {ιπομνήαω χαΐ μίμψω- 

15 μαί Ι £Ϊ τι μη 6ρ&&ς η έμοί χαλεπαΐνετε ΐ) ταϊς %νμ- ίο 
ψοραΐς είκετε. ίγώ γάρ ΐ^)ΌΪμαι πόλιν πλείω %"&μ- β 
παβαν ύρ&ονμένΎ}ν ώφείεΐν τονς Ιϋιώτας ή χαϋ^ 
ΐχαβτον τδν πολιτών ενπραγοϋβαν, ά&ρόαν δί βφαλ- 
λομένην. χαλωξ μίν γάρ φερόμενος άνήρ τό χα&' * 

20 ίαντόν διαψϋ-ειρομένης \ της πατρίδος ούδΐν ^βϋον ω 
%ννια(6λλνται ^1 χαχοτνχων δε \ εν εύτνχούαϊ} αολλώΗΊ 
μάλλον διαβφξεται./ ί)πότε ονν πόλις μίν τάς Ιδίας * 
^νμφοράς οία τε φερειν, εϊς 3έ εχαΰτος τάς ίχείντ,ς 
αδύνατος, πώς ού χρή πάνχας άμύνειν αύτΐι, χαι μη 

26 ο ννν -Ομεΐς δρβτε, ταΐς χατ οίχον \ χαχοπραγίαις 5 
έχπεΛληγμένοι τον χοινον της βωτηρίας άφίεΰθε^ χαΐ 
ίμε τ ε τ6ν παραινέβαντα πολεμεΐν χαί νμβς αυτού; 

1 πϊΛιοίνικΕ Β, οοιτ. Β^ 3 πρεββίίας Μ 4 τ« Ι> ιϊί β 

μ^ αΜ ί« ίμϊ ΑΒΕ(?)Ρ 16 ή τκΓκ] ΐΐ ταϊς Β 93 ίϊ ών 

ίχαατοΐ Ε 26 Εέπριϊ7">:'ϊ *^ '^'^ ^^ β^^• " ι 

1^^ Μ4ΗΛ^ ΙΛ Ι^φη ^^ ΗΙ5Τ0Κ. ΙΙΒ. II 60-61. 181 ^^β^&ινίγνιατε ίι' αιτίας ίχετε. χα^τοι ίμοί τοιοντψ 6 
άνδρΐ 6ργζζε09ε ος ούίίνο^ ί^ϋβων οΓομαι είναι γνώ- 
να£ τε χά δέοντα χαΐ ερμηνενϋαι, ταύτα, φιλόπολίς 
Ι τδ χαΐ χρημ^ων χρείΰβων. 8 τε γόρ γνοϋς χαΐ μή β ί 
ααφ&ς ό'ιδάξκζ ίν ΐαψ χαΐ ει μή ίνε&νμ•ή&η' 
ίχων αμφότερα, τ^ 6ί πάλει δύΰνονς, ονχ 5ν 6μο£ωζ 
τι οΙχΐ£ως ψράξοι' αροαόντος δί χαΐ τονδε, χρήμαΰι 
ίϊ νίχαμένον, τά ^νμπκντα τούτον ίν'ος αν πιαλοίτο. 
Ι ώβτ' ΐϊ μοι χαΐ μίβως ηγούμενοι μ&λίον έτερων ψ 
«ροβεϊναι νώτα ποίεμείν ί3ΐΐίϋϋ•ητε, οίχ αν είχάταζ 
ννν Γοϋ γε αδιχείν αΐτίαν φεροίμην. χαΐ γάρ οϊς μϊ^βΐ 
αΧρεβις γεγίνηται τ&Ιλα εύτυχονβι, χολλί} άνοια ποίε- 
μήβαί' εΐ δ' άναγχαΐον ^ν ή ίΙ%αντας εύ&ύς τοΙς πί- 
λας ύπαχον\βαι ή χινδυνενβαντας περιγενέβ&αι, 6 » 
5 φνγίιν τον χίνδννον τον -ΰίτοβΓάντο^ μιμπτότει/ος. 
χαΐ ίγα μίν ό αύτόξ εΐμι χαΐ ούκ έ^ίβταμαΐ' {ιμείς ίί > | 
μεταβάΙΙετε, Ιαειδ^ ^ννίβη νμΐν αειΟ&ήναι μίν άχε~ 
ραίοις, μεταμέλειν 61 χαχονμένοις, χαΐ τον ίμί}ν λόγον 
έν τφ νμετερω \ άθ9ενεΙ της γνώμης μί} 6ρ&6ν φαί- ίίΜ 
νΐΰ^αι, διότι τύ μίν λνΛονν έχει ^$η τ•ην άΐβ^ηβιν 
εχάβτω, τής δΐ ώφελίας ίίπεβτιν ετι ή δ'ήλίαβίζ απαβι, 
κκΧ μΐταβολϊ]^ μεγάλΐ]^, χαΐ τανζΎΐς έ| 6λΙγον^ ίμαε- 
ΰούατίς ταπεινή ίμων ή διάνοια έγχαρτερείν β ίγνατε. 
βονλοί γάρ φρόνημα τό αΙφ\νίδιον χαϊ άπροαδόχητον ) 
χαϊ τό ηλείβτψ παραλόγφ %νμβαϊνον' ο ήμϊν πρ'οζ 
τοίί αλλοΐζ ούχ ^χίβτα χαϊ χατά τήν νόβον γεγένηται. 
ϋμως ϋ αάλιν μεγάίην οίχονντας χαϊ ίν ϊι^εβιν άντι- * 1 οϊ] Ε Ο 8 ηίομαι ?^βοω* 1» 6 ιί χηΐ Μ 8 ϋί 

Οηι. Α 11 ϊί τοδ Μ 13 ^ οιη, β 17 ύμίν] υ ίη Ιίΐ. ^ 
18 μιταμΐΧίίν ϋΚΡΜ μιταβύΙΙιιν ΰ 31 Βπααι οπι. € "' ' 182 ΤΗυΰΥΟΓΟΙδ 

ιχάλοΐζ α-ίιτί) τε9ραμ.μ£νον5 χρεών χαΐ ^νμψοραΐς ταΐζ 
μεγίβχαΐξ έ^έΧει,ν νψίαταα%αι. καΐ τ^ | ά^ίωβιν μή κ 
άφανίζείν (ίν ΐβω γάρ οΐ κνβ-^καποι Λι,{χαιοναι της Γί138 
■ΰπαρχοναης δά^τις αΐτιαβ^αι 5<3η$ μαλακές ελλείπει 
5 ΧίίΙ τή5 μη τίροβηχούβης μιβιΐν τον ^ραβύττιτι όρεγό- 
μενον), άααλγήβαντας όί τά ίδια τον χοινον τήξ βα- ^-^ 
η^ρίαι; άντιΧαμβάνεΰ^αι,. ^ 

,,ΤΌν ίέ ττόνον τον | χατά τον πόλεμον, μή γενη-^ 
ταί τί πολύς χαΐ ούίίν μ&Χλον χεριγενώμε&α, άρχείχω 

10 μ^ν ίιμΐν καΐ ίχείνκ ίν οίς κλλονε αολΚάχΐζ γε ίή 
άπίδείί,α ούχ όρ&•ώς αύτον ϋποατενόμει/ον, άηλώβω ίέ 
καΐ τύδε, 3 μοι δοκείτε οντ' κντοί χώποτε ίν^νμη^- 
ναι υπάρχον ίμίν μεγεΟ^ονς πέρι \ ίζ τήν αρχήν οντ' ίο 
εγίί ίν τοΙς πρΙν λόγοις' ούδ' &ν ννν εχρι^βάμην 

15 χομπωΧεβτέραν ίχοντι τήν προβποίηβιν, εΐ μι) κατα- 
πεπληγμένονς ί>μ&ς παρά το εΙχΙ>ξ έώρων. οΐια&ε μίν ! 
γάρ τ&ν ξνμμάχων μόναν αρχειν, ίγώ ίΐ άποφαΐνίο 
δύο μερών τών έζ χρηβιν φανερών, γτ^ς χαΐ \ 9αλάβ- ιι 
«■■1)5, τοϋ έτερον ύμας παντός κνριωτάτον^ δι/τα^, έφ' 

30 δβον τε νϋν νέμεβ&ε χαΐ ην ίπΐ πλέον βονλΊ]9ήτΐ' 
χαΐ ούχ εβτιν οβτις τ^ ύααρχούβΊ) παραβχεντ} τον ναν~ 
τι«ον πλίοντκξ {>μ&ς οϋτε )Ϊ£ίΰ(λίίΐ5 οντε κλλο ούίϊν 
ε9νος τών έν τω παρόντι χαλύαει. ωβτε ού κατά τήν ι 
Ι τών οΐχίών χαΐ ΐ% γί)3 χρείαν, ών μεγάλων νομί- μ 

25 ξετε ί'βτερή «■&«(, αντη ή δύναμίξ φαίνεται• ούδ' είχος 
χαλΐπώς φέρειν κΰτων μάλλον ^ ού χ-ηπίον χα\ ίγχαΐ- 

ί ξνμφαςών Μ {ξνμφοί()&! (ι}άί {μίγίαΐ)α« ΒαρΓΜΟΓ. πι τάς 
ανμψοίάς Οίοη. ΞαΙ. Θ31 17 μάνων ΟΕ, μόνον 1• [0] 

20 ην οπι. Β 23 Ι&νος άν&ρήπαιν τ&ν ο | χωΐύαιι. ροβί βα- 
αιΐίνς Ι» 24 τών οπι, Μ 85 αντη ΜΓ, ηύιή οΑΒΕΓ || 

ιίίί' ί/χήί] οιί*ί Μ 36 ον -κήαιον ΜΕ(?) οίχ ^ηιοκ ΑΒΓΟ 

Λί!ί• ^ιον(?) Ο Γ Η18Τ0ΙΙ. 1-ΙΒ. Π 62—63. Τ• ΧώίΐίΟμα πίαντον προς χαντην νομίβαντας όλιγω(^\ 
χαι γνώναι έΐΐν&ερίαν μεν, -^ν αντιλαμβανόμενοι αύτ^ις 
δία\6ώΰωμΐν, ραδίαζ ταντα άναλη-ψομενην, &11ων δΐ ί6 
ύαβαιούβαβι χαΐ τα προχΐχτ^ημένα ψιΧΐΙν έΧαϋβονβ&αι, 
6 τών τε πκτέρων μι) χείρους χατ' αμφότερα φανηναι, 
οϊί μετά πόναν χαι ον παρ' άλλων δε^άμενοι χατέβχον 
τε χαΐ αροβέτι διαβώβαντΐζ τίαρέδοβαν νμϊν οντά 
(αίίβχιον Ι ίί ΐχοντα^ άψαιρε&ηναι ί) χτωμένονξ άτν- μ 
χ^ίαι), ϋναι βί τοίξ ίχ&^οϊς (ΐμόόε μη φρονήματι 

10 μόνον, άΐίά χαΐ χαταφρονήματι./ αϋχημα μίν γαρ χαΐ 1 
άπα άμα9ίας εύτνχοϋξ χαΐ δειλώ τινι ίγγίγνεται, χκτα- 
ψράνηοΐζ δι ος αν χα'ι γνώμ^ι πιβτενίβ τάν εναντίων 
χεριέχειν, ο ημίν \ νΐΐάρχΐΐ. χαι την τόλμαν από ττ^ς ^ 
6μοία£ τύχης ή ξννεβις εχ τον ύπέρφρονος ίχνρωτέραν 

^Α *«(^χεται, έΐχίδι τε ^βίον «ιβΐίΰίΐ, ^5 ίν τψ άπόρφ 
Ιβχός, γνώμτ} 6ε άπό των υπαρχόντων, ^£ βέβαια- 
ή πρόνοια.ίτής \ τι πόλεως νμ&ς είχός τω τιμω- 
μένψ άπο τον &ρχειν, ωπερ Ζάντες άγάλλεβ^ε, 
&εΐν, χαΐ μ{^ φεύγειν τονς τιόνονς η μηδί τάς ι 

80 διώχειν μηδί νομίβαι «ΐρΐ ενός μόνον, δουλείας άντ' 
ίλιν9•ερίας, άγωνίζεβ9αι, άλλα χαΐ άρχης βτερήβΐω^ 
χαΐ χιΐ'ά'υΐ'ου ων ίν τ^ αφχ^ \ άπτ^χϋΌΐ&ε. '^ς ονδ' < 
ίχβτΐΐναι ίτι τιμίν ^ΰτιν, ει τις χαΐ τάδε έν τφ παρόνι 
δεδιως άπραγμοβύν^ άνδραγαθ'ίζεται ' [ώς] τνραννίδα . 

8& γάρ ΐ^δτη έχετε αντήν, ψ' λαβείν μίν &διχαν δοχ(1 1 Ι 

ι 11 χαι οιη. β Ι 1•/£γνΐτο & 12 αιατινα £ 13 -πίΐ/ιίχη* 
ε «ροίχίιν 1)6 Η ^Ι^' ΰ 14 όχνρωτί^αν ΑΒΕΓ 1δ ηι- 

βτίύιιν Ο 17 υμάς οιη, Η 18 ώπΐ; ^ηανζΐς « ωι ύχΐΐ/- 

άπανκΐ Β ώι ν«{ρ [ΙίΗ. υ Ίβΐ-Ι άπαιτΐ; ΒΡ ώ ύπί(/ &ιιαηΐ! Η . 
ώι ύκί)) Βιιανται λ, βϊ Οίοη. Η&Ι. ΰ32 23 ίιμϊν Ο 21 Αβ 1 
ΛιΛ. ΟοΙ)Γθβ 25 ίοχΕΪ οηι. Μ ' 
Γ ^84 ΤΗυΟΥΟΙΟΙΒ 

ιϊναι, άψίΐναι ίκ ίπιχίνδννον. τάχιότ' αν ζε πόΧίν 
οί τοιοντοί ίτίρονς τ β πείβαντες άπολέβειαν χαΐ εϊ 
Ι πον ίπΐ βψών αυτών κύτύνομοι οΐχήΰβιαν το γαρ α 
&αραγμον ον ΰφζεταί μίι μετά τον δραβτηρίαν τεταγ- 1 
δ μένον, οίάΐ έν άρχονβτι πάλει ξνμφέρει, άλλ' ίν Α 
Ϊ3%'ψ.6ψ^ άβφαίώς δουλεύείν. \^/ 

,,'Τμεΐς δί μήτε ύπό των τοίώνβε ποίίτών ααρύ-Μ 
γΐβ&ε μήτε ΐ/ιέ δι 6ργης έχετε, φ χαΐ \ αϊ>τοΙ ξνν- » 
διέγνωτε αοΧεμεΙν, εΐ χαΐ έπελ&άντες οί ίνοζντίοι 

10 ίδραΰαν &περ ΐίχος ^ν μ.ή ί&εΐηβάντων υμών ύπα- 
χονΐίν, έπιγεγενηταί τε ^ιέρα αν χροβεδεχόμε^κ ή 
νόβοξ ^ίϊ , χρ&γμα μόνον δη των πάντων Ιλχίδοξ 
κρείββον γεγενημένον. χαΐ δι «ίτήν οίδ' Ζτι μέρος 
τι μαλ\λον ετι μιϋονμαι, «ύ διχ&Ιωξ, εΐ μή χαΐ όταν ι& 

Ιο παρά λόγον τι εί «ρ^ψε Ιμοϊ άνα&ήβετε' φέρειν δί α 
χρίΐ τά τε δαιμόνια άναγχα(ωζ τά τε άπο τών αολε- 
μίων άνδρείωξ' ταντα γάρ έν εΟ-ει τ^ίε τ§ πάλΐΐ %ρό- 
τερόν τε ^ν νϋν τε μή ^ν ύμϊν χωλν&^. γνώτε δί 3 
ϋνομα μέγι\βτον οΐύτ'ίιν εχονβαν έν κπαβιν άν&ρώποις μ 

20 διά τα ταΐζ ^νμφοραϊς μή εΐχειν, πλΐΕΟτκ ί^ αώματα 
χαΐ πόνονς άνηλωχέναι χολέμφ, χαΐ ίιίνκμίν μεγίβτην 
δη μέχρι τονδε χεχτημένην, ^^ έξ άίδιον τοϊς έπιγιγνο- 
μένοΐξ, ί)ν χάί νυν νΛΐνάώμέν ποτέ (πάντα γάρ πέ- 
ψνχΐ. χαΐ ίλα6\θονβ&αϊ), μνήμη χαταλελείφεται, ΈΧΙ-ή- » 

25 νων τε ατι "Ε1\ληνες πλΐίβταν ίή ήρ\αμεν χαΐ ποΙέμοι$ΐίθ 
μεγίβτοις άντεόχομεν πρύζ τε ξνμπαντας καΐ χα&' ίχά- 

7—8 τίαραγίιιια&ί β 11 ίπιΐ νιγίντ,- 

. 1 ' ί• ' '1....^.. ι-η II »■_ η ' ιί.ίΐ Ι ιε] ποίί Β 7—8 τίαραγίνια^ι Β 1 

ιαί Ο [Ο] 15 πηρά ίόγον ϋ τια^άΐογόν 1»0 |Ι 

16—17 ποϋμαιν Ο 17 τίίε οω. Μ 18 π δι Ο Ι τ^ίε οω. Μ 18 ην] ν νΑΑ. ο, 

26 πΙΐΓοτον κ || δν{\ΐ}\αμΛν Ε || -παΧΐ- Η18Τ0Κ. Ι,ΙΒ. π 64—65. 185 Ι 

6101)5, ίΐόΐιν τε τοΙς πϋβιν εν:τορωτάτην χαΐ μΒγίβτην 
ωχ^ίβαμΐν. χαίτοι ταϋτα δ μίν άαράγμων μ^μψαιτ' 4 
ϋν, ά δε 6ρ&ν \ τι χαί αντός βοχΊόμενος ζηλώαιι' εΐ 6 
ίί' ΤΙ5 μη χΒχτητκι, φ^νήΰΗ. το ίΐ μιϋεΐϋ&αι καΙ 6 

β ΙνΛΎΐρο'ύζ είναι έν τψ «κράντι Λ&βι μίν νπήρξΐ ίή 
Εβοί ίΓίβοι έτερων ήξίωααν ϋρχΐΐν' Ζβτίζ 91 έπΙ μιγί- 
ϋτοΐξ το έΛίψ&ονον λαμβάνει, 6ρ9ώξ βουλεύεται, μΐ- 
βοδ μίν γάρ ονχ | έπΙ πολύ αντέχει, ή δί ααρανχίχα ιβ 
τε λαμπρότηξ χαΐ ές τό ίχειτα δόξα αΐείμνηϋτος χατα- 

10 λίύΐίτίίί. νμεϊζ ίΐ ες τε τύ μίλλον χαΑϋΐ' προγνόντες 
ίξ τι τό αντίκα μι\ αΐβχρ'ον τω ΐ^άτ] προϋνμφ άμφό- 
τΐρκ χτήβαα&ε, χα'ι ΑαχεΰαψονΙοΐζ μ'^ε ίπιχτιρυχενεβ^ε 
, μι^ί ίνϋηίοι εβτε \ τοις παροϋβι «άνοις βαρννάμενοι, ΐί 
ώί οΐτινες προς τά^ ξνμφοράς γΐ'ώμχι μΐν ί^χιβτα λν- 
ί ποννται, εργφ άί μάλιβτα άντέχονβιν, ο(ιται χαϊ : 
λέων χα'ι Ιόιατ&ν χράτιΰτοί εΙβιν.'-'• 

Τοιαντα ό Περιχληξ λέγων ίπειρ&τί 
ναίονς Ι της τε ίς <χντΌν Οργής παραλύΐΐν χαΐ άπό των «β 
ιπη/ύντων~ δεινών άπάγειν τήν γνώμην. οί ίϊ δημοαί^ β 

βΟ μεν τοίζ λόγοίξ άνεπεί^οντο χαΐ οντε προς τους Λα,- 
χεδαιμονίονς έτι έτίίμαον έ£ τε τον χόλεμον μάλλον 
ωρμηντο, ίδίφ δε τοις πα^ιμΜίν ελυπούντο, 6 μ^ν 
δ^μος \ οτι άπ' έλαααόνων ορμώμενος ίοτέριμο χαΐ (Ε 
τούτων, οί ίί ίννκτοί χαλά χτήματα χατά τήν χώραν 

Ϊ6 (,^/ αίχοδομίαις τε χα'ι πολντελέβι χαταϋχεναΐς άπο- 
λωλεχότες, τό δε μέγιατον, πόλεμον άντ' εΙρήνης έχον- 
τες, ον μίντοί πρότερόν γι οί %νμπαντες έπαύααντο « 

3 ρ'μψβίΐ') αι ΪΒ 1Η. ο, (ίίμιρατ' (?) Ρ μΐμ-φοιτ' Μ 
3 ^ανΧίμίνοΐ χαΐ οντόΐ Ι> θ ϊ»0θΐ] ίτιι/Οί Β 8 μίν 

οπι, Ι) 18 ίϊ € ίκ' Ι> 21 ίτι οτα. ^ 86 Ιν Λάά. 186 ΤΗϋΟΥ^ΙΒΙδ 

ίν 6ργ^ ϊχοντΒ£ αν\τ6ν %ρΙν έζημίωραν χρήμαβιν. » 
νΰτΐ^ον δ' αν&ΐξ ον αολίώ, ΰπερ ψίλεΐ δμιλο^ ποιεΐν, ί 
βτρατηγ'ον ΐΧλοντο χαΐ πάντκ τά πράγματα επέτρεψαν, 
ων μεν περί. τα οίκΐΐα ίκαίτο^ ^Ιγει άμβίντεροι ί}ίη 
[> ίίντεζ, αν 6ί η ξΰμπαβα πόΐις Λροβεόίΐχο χλείβτον 
αξίον νομίξοντεξ \ είναι... οβον τε γάρ χρόνον αρούβτη " 
τηδ πόλεως έν τΐι εΙρ•ήντ}, μετρίωξ έξηγεΐτο χαΐ άΰφα- 
λώξ όΐΐψύλα^δν αϋΐτην, χαί ίγένίτο ίχ' ίχείνον μΐ;Ί^βΤϊ;,ΐ4ΐ 
ίαειδή τε ό πόλεμος χανεοτη ,^ί^ @^ ψαίνεχαι χαΐ εν 

10 τοιίτ^ προγνα\)ς τήν &ύναμιν.\ΐπΐβίο} δϊ δύο ίτη χαΐ « 
?| μηναξ' χαΐ ίπΐΐδη άπέ0•ανεν, έπΙ πλέον ετι έγνώβ^ 
ή πρόνοια αντοϋ ή | ές τον πόλεμον. ο μεν γάρ ήβυ- ;■* 
χάξ,οντάξ τε χαΐ τό ναντιιών θεραπεύοντας χαΐ αρχήν 
μή έπίχτωμενονς ίν τφ πολέμψ μηδϊ τρ πάλει χινδν- 

ΐϋ νενορτας ίψη περιέβΒΰ&αί,' οΐ δΐ ταντά τε πάντα έζ 
τουναντίον έπραξαν χαΐ &λΙα ίξω τον πο^Ιε'μου ίο- 
χονντα είναι χατά τάζ 161αξ ψιλο\τιμΙαζ χαΐ ίδια χέρδη ιο 
χαχ&3 ίς τε βφ&ς αντοΰς χαΐ τούξ ^νμμάχονς ίπολί- 
τενβαν, δ χατορθονμενα μεν τοίζ Ιδιώταις τιμή χαί 

20 ώψελία μ&λλον ήν, βψαλέντα δε τβ πάλει ές τον πό- 
λεμον βλάβη χα&ίατατο. αίτιον ί' ιξν δ^^ ίχείνοξ μεν 8 
όυνατος &ν τώ τε ά^ιώματι και τ^ ^νώ|μ]) χρισμάτων α 
τί διαφανώς άδωρότατος γενόμενος χατείχε το πλτι&ος 
ίλενθέρωξ, χαΐ ονχ 'ήγετο μάλλον νπ" αντον η αυτός 

8& ηγε, διά το μή κτώμενος έξ ού προβψίόντων την δύ- 
ναμιν προς ήδονήν τι λέγειν, άλλ' έχων βπ' άξιώαει 
χαί προς όργτίν τι άνζειχείν. &πύτε γονν \ αΐβ&οιτό ^ρ 
τι αίιτούς παρά χαιρον ϋβρει θ^αροοϋντας, λέγων χατ- 

ίφαίρίΐο Ο 12 Β,ΙΙ. ή οίο. Ι• 23 τι ϊα Ιϊΐ. Β, 

±β τις ΑΒ 


ΙΜ-!!«Ιι^ΐ3"""'"/'η 

ΗΙ3Τ0Κ. Ι,ΙΒ, Π 66. 187 τό φοβείβ&αι, χαΐ ΰΐδιόται; αν άίάγΐύί 
άντιχαΟ^ίαττ} πάλιν έπΙ τό ^αρβεΐν. εγίγνΐτό τΐ Χόγφ 
μίν δημοχρατία, ίργω δε Όπο τοϋ πρώτον άνδρΰς ^^ 
ά/ΐχή- οί ίΐ ίίβτίρον ίβοι μάΙΙον αντοί προς άλ\λή-^ 
ι Ιονξ δντΐξ χαΐ όρεγόμινοί τοϋ πρώτος ^χαβτοζ γίγνΐ- 
β9αί ίτράποντο καθ' ^δονάξ τρ δήμω χαΐ τά αράγματα 
ένβίδόναι. ίξ ων &λλα τΐ πολλά, ώ; ίν μΐγάλ'^ πόλΐΐ ιι 
χαΐ ϊίρχήν έχούβΐ}, ήμαρτί^β^ χαΐ ό ίζ ΣιχελΙαν πΐαϋς, 
«5 ού τοβοΰτον γνώμης αμάρτημα ^ν \ πρόξ οί)? έπΐ)- μ 

1ϋ ΰαν, δβον οί έχπέμφαντες ον τά αρόβφορα τοϊς οίχο- 
μένοίξ έπιγιγνώαχοντΐξ, άλλα χατά τός Ιδίας διαβολάς 
ΧίρΙ τ^ς τον δήμον προβτκβίας τά τε εν τω ατρατο- 
χϋφ άμβλύτερα ίποΐονν χάι τά περί την πόλιν \ πρώ-143 
τον ίν άΙλήΧοις Ιταράχ&ηβκν. αψαλεντες δε ίν Σι- ΐϋ 

Ϊ6 χβΙΙ^ &λΙϊΐ τε παραβχεν^ κιχΐ τον ναντιχον τφ πΛεονι 
μορίφ χα'ι χατά την πόλιν -ήδη ίν ΰτάβεί ϋντες 5μω£ ■ 
βίχα μίν ετη άντείχον τοΐβ τε πράτΐρον ύπάρχονϋί 1 
αο\λεμίοι$ χαΐ τοις &αό Σικελίας μετ' ανταν χαι των 6 
ξνμμάχων ετι τοίξ πλέοβι-ν άφεβτηχόβι, Κύρω τε 

ϊΟ ΰοτεροΐ' βαβίΧέιας παιδί προϋγενομένφ, ος παρείχε 
χρήματα Πελοπονί'ηβίοΐζ ίς τό ναντιχον, χαι ον πρό- 
τερον ίνέδοβιιν ^ αύτοϊ \βν] ΰφίβιν αντοίς χατά τάς 
Ιϋας διαφοράς περι\πεαάντες έβφάληβαν. τοβοϋιον τώ ',, 
ΙΙίρίχίεΐ Ιπερίβδενβι τότε άφ' &ν αυτός προέγνω ««1 Λ 

16 πάνυ &ν §αδίως περιγενέβ&αι τήν πάλιν ΠεΙοποννη- ^Λ 
βίων αύτδιν τώ πολίμφ. ' 

1 αΐ άΐάγαί] άναΐάγυις € 4 αύτοϊ αάΙΙον ί» β καΙ 

«η. α τ ά>ί οπχ. ο 11 ΰικψοι/&ΐί ΟΜ ΙίΙ ά^βΐάτιρα Β 

17 βίτία] τρία Εοάά., οοπ. Ηααείιβ || ίτι Α 32 ^ν άβΙ. 
Ηβητ. II βφίαιν αίτοΐί Ο βψΙαι(ν) Ι» [β] | χα [&πί8 τβγβιιϊ] 
%ατ& Μ 31 ίπΐ({Β(νϋί Β 55 τη* ■πάλιν β δΙ Απ8ΐϋ. 
188 ΤΗϋϋΥηΐϋΙδ 

οι δε Λακΐδαιμόνιοί χαι οί ^ύμμαγρι τον αΰτοΰββ 
&έ^ον£ έβτρέίτιυΰαν ναυβιν έχατόν Ιζ Ζάχυν#ον τήν 
νη\βον, τ) κείται άντιπερας "Ηλιάοξ' (ΙβΙ 6ε Άχαιων ιβ 
των ίχ ΠΐΧοΛονντιΰον αποιχοι χαΐ Ά^ΐ^ναίοΐξ ^ννεμά- 
ί, χονν. επιπλέον δ^ Ααχεδαιμονίων χίλιοι, όπλίτοΐ χαΐ ι 
Κντιμοξ Σπαρτίύτης ναύαρχος, άποβάντες δε έξ\ την 
γ^ν ίδ^ιαΰαν ιά χολλά. «αΐ ίκίΐίη ον ^υΐΈχώρουν, 
αΛέχλενααν \ ίπ' οίχον. μ 

Και, τον ΐώτον &Βρονς τελεντώντος Άρι,ατΐνς ΚορΙν- β! 

10 βΐοδ χαϊ Ααχεδαιμονίων χρέββεις Άνήριβτος χαΐ Νι- 
χόΐαος χοΐ Πρατόδαμο^ καΐ Τεγεάτης Τιμαγόρας χοΐ 
ΑργεΙος Ιδί^ Πάλλίξ, πορενάμενοι ές τήν ^ίβίαν ώί 
βα\αιλέα, εΐ «ω$ πείβειαν αότον χρήματα τε παραβχεϊν 35 
χαΐ ^νμποΐεμεΐν, άψιχνοΌνται ώς ΣιτάΙχην πρώτον 

15 τόν ϊ^ρίω ες θρ^χτ^ν, βσνλόμενοι χείβαί τε αντάν, εΐ 
δύναιντο, μεταΰτάντα τή3 Ά^νκίων ξνμμαχίας βτρα- 
τεϋβΐίΐ ίπι τήν Ποτείδκιαν, ον ην ΰτράτενμα των 

9ηναίων | πολιορχοϋν, χαΐ ^ερ ώρμηντο, δι ίχείνον η 
πορεν&^ναι πέραν τον Έλληΰπύντου ώς Φαρνάχτ^ν τόν 

20 Φαρναβάζον, ος αντονς εμελλεν ώ? βαϋιλέα άναπέμφειν. 
παρατνχόντεζ δί Ά&ηναίων πρέαβεις Αέαρχοξ Καλλι- 3 
μά\χον χαΐ Άμεινιάδης Φιλήμονοξ παρά τφ ΣιτάΧχ^ΐϋ 
πείθυνβι τ6ν ^ή^οχον τον γεγενημενον Ά&ηναΐον, Σι- 
τάλχον υΐάν, τονς άνδρας ίγχειρίβαι βψΐβιν, 'όπιαζ μη 

26 διαβάντες ώζ βαϋιλέα τ^ν ίχείνον πάλιν το μέρος 
βλάφωΐΰΐν. ί> δί πειβ&είς πορενομένονς αντονς διά ^ 

■1 ϋίραιις τείΐντώρτος Μ 4 'Λ&ΐ)ναϊθί ΑΒΡ 5 ίί 

οω, Ρ 11 Πρατόβαμοί Μ Πραχόβημοξ οΕΡ ΣτρατάδημοΒ 

ΑΒ 12 Ποι■^+* Ο πο11ιϊ»ιβ Μ 13 -αα^αβχιίν «Β(?) παρ- 
ίχαν ΑΒ,ΈΡΜ 1β ηοΐιορχοϋν χαϊ ηανϋαι. βοη&ιΐν τ{ αντοϊς 
χαί & 19 ΐύν] τον Μ ΐ3 ί Φι^ιμονος Μ 23 λΗ. τήν »^^ ΗΒΤΟΚ. ΙΙΒ. ΤΙ ««-ίϋί. 189 ^Η 

|8 θρζίκϊ^ί ^ί τό πΑοίοΐ' ω ίμελλον τον Έλλήβαον- 
τον 3ίΐραιώβ£ΐ7', πριν ίΰβκίνειν ξνίλαμβάνει, Άλλονς 
ίή ξυμπέμφαζ μετά τον Αεάρχον χαΐ ΐ4μΐΐνιά6ον, χαΐ 
Ιχέλίνβΐν ίχίΐ'ΐΌΐϊ ηαραΰοϋναΐ' οΐ δί λαβόντες έχόμι- 
£ ααν ές τάζ Άϋ-ή\νκς. άφιχομενων $ε αντών δΐίΟαντες |" 
οΐ '^&ηναΐοι τ'ον Άριΰτέα μη αν&ις ΰφκ$ ίτι πΙΐίΐΌ 
χαχονργ^ διαφυγών, ϋτι και προ τούτων τά τ^ς Πο- 
ΧΒίδαΙαξ χκί τών επί Θρΐ}χΐ]ς πάντα ίφαΐνιτο πρά^ας, 

ι άχρίτονζ χαΐ ^ουλομενουδ Ιβτιν α εΙπεΙν ανϋι^μερον 

10 άαέχτίίναν πάντας χαΐ \ έξ φάραγγα έβέβαλον, διχαι- ΐ9 Ι 
οΰντίξ τοΓί αύτοϊξ άμννεβ9•αι οΐΰπερ χαΐ οί Ααχεδαι- ι" 
μόνιοι ■υπ^ρξαιι, τονζ ίμπόρονς ονς ΙΧαβον 14&ηναίων\Μ' 
χαΐ τών ξνμμάχων έν όλχάβι περί Πελοπόννηβον λΑ/Λ 
ονταϊ άποχτΐΐναντΐί χαι Ιζ φάραγγας ίββκλόντες. πάν- 

15 τας γάρ ίί) χατ' άρχάζ τοϋ \ κοΑί'μου Λαχεδαιμόνιοι ιοί 
3βοΐίί λάβοιεν ίν ττι &αΧά6βτι ώζ ποΧεμίονς διίφ&ειρον, 
χαΐ τονς μετά Ά&ηναίων ξνμπολιμονντας 
μηδί με9•' ίτερων. 

Κατά δέ τον^ αντούς χρόνον^, τον 9ερονζ τελίΐ'-ββ 

η τΐ^ι^ο^, χαΐ Άμπραχιώται. αντοί τε χαΐ ταν βαρβάρων 
Ι χολίονς άναβτ•ήΰαντες έΰτράτευβαν ίπ' Ζ4ργος το Άμ- » 

' ψιλοχιχΌν χαΐ τήν αλίην Άμψιλοχϊαν. ίχ9ρα δε πρΐ}3 ' 
τσύς Άργείονς άπο τοΰίί αύτοΐς ^ρξατο πρ&τον γενέ- 
α&αι. "Αργοζ το Άμψιλοχιχον χαΐ Άμφιλοχίαν τ-ήν β 

26 &1λην εχτιβΐ μίν μετά τά Τρωικά οϊ'χαδε άναχωρήοας 
χαΐ ονχ \ άρεΰχόμενος τίΐ Ιν "Αργεί χαταβτάΰΐΐ Άμφί' ι% 3 δη ΒίΓίρβί ίΒ Ο, οω. Ιι || Β,Ιΐ. χαί] άαιιηιιη Ιηαηΐϊβ ΗΙΙ. 
ΓΜ. Ο [6] β ρΟΒί Θράκης Μ ίπϊ τό πΐοίον ώ ΐμιλίον τ6ν 

'ΕΙΧιίβποντον πίί/α^άιβίιν πί)1ν ίσ^αίναν χαΐ ιι5ν ί«ϊ Θ^ά1^ηί 
10 ψάί/αγνα Κ φά^αγγαι ί» 14 ψάοαγγα βαλόντίί Ο 15 οί 
Λαηιβαιμονιοί Ιι 21 ί'η') Ιπί ΐΰ Μ. 16 ΐ}.ΐν ίΐ-αι., ^ 
190 τίΐυογοιοΐδ 

/Ιο;ΐ;ο5 ό Ι4μψιάρΐ0} έν τώΆμπραχίχώ χόλπω, ό^ 
τή αύτοϋ πΒτρϊίι "Α^γος όνομάϋας (καί ^ν ή πόίΛ 
αντη μεγίατη τ^ς Αμφιλοχίας χαΐ τον£ δννατιατάτίη 
ΐίχεν οΐχήτοραί), τ)π6 ^νμψορών δϊ αολλαίς γενεαΐς ί 
6 υίτεροκ | πιεζόμενοι '^ίμπραχίώτας ύμόρονξ 6ντας τ^ΐϋ 
ΙΑμφιλοχιχ^ ξ,ννοΐκονς ίπ-ηγάγοντο, χαΐ ίιλληνίβ^ιϋαν 
τι)ν ννν γΧώό€«ν πρώτον άχο τών ^Αμπραχι,ϋηων ξυν- 
οιχηοάντων' οί £ί άλλοι Άμφίλοχοι βάρβαροι εΐβιν. 
έχβάλ\λονϋιν ονν τους Άργείονς οΐ Άμπρακι&τκι %ρ6νφ *5 

10 χ<ά α^ποί Ι'ϋχονΰι τί^ν πόΚιν. οΐ ί' Άμφίλοχοι γενο- ! 
μένον τοντον διδάαβιν έικντονς ^ΑχαρνάΟι, χαΐ προβ- 
ακραχαλέϋαντει; αμφότεροι Ά&ηνκίονζ, οι αντοΐζ Φορ- 
μίωνα τ ε βτρκτηγον δτίδμψκν χαΐ νανς τριάκοντα, 
(ίφικομΕνου δη \ τον Φορμ^οιίΌ^ κίρονβι χατά χράτος ίο 

ί&'Άργοί χαΐ τονς Άμπραχιώτας '^νδραπόδιβαν, κοιν^ τι 
ψχιΰαν αντο 'ν/μφι^λοχοί χαΐ Άχαρνάνεξ. μετά 6ε τοΰτο 8 
^ ί,νμμαχία πρώτον έγένετο ΆΟ^ναίοΐξ χαΐ Άχαρναϋιν. 
οί δε Άμπραχιώται την μΐν εχ&ραν ές τονς Άργείονξ άπό β 
Γοϋ Ι άνδραποδιβμον βφ&ν αυτών πρώτον έποιτίααντο, ύ 

20 νατερον δί ίν τώ πολέμα τήνδε τί/ν ατρατείαν ποιούν- 
ται έαντϋν τ ε χαι Χαόνων χαΐ Ηλλαιν τινών τών 
πλϊ/βιοχώρων βαρβάρων ίλ&όντες δε προς το "Αργας 
τ^ζ μεν χώραζ ίχράτονν, την 6ί πάλιν ώί ούχ 1§ύ- 
ναντο ελείν \ προββαλόντες, άπεχώρηϋαν έπ' οϊχο» μ 

2ίΊ «κι διεΧν&ηβαν χατά ε^ν-η. τοβαντα μεν ίν τώ ^έρει 
εγίνετο. 

2 οίιοϋ β εαντον Ι• 4 — 6 ίϊ . . . Άμπ^ακιατας οόχ. Μ 
5 ίμ(|^ουί Β τον; ίιμά^ονί Μ β ίΧΙ'ηνίβ&ηααν αοΑά.^ ΕΟη. 

Ι-οΐεοϊ 7 πρόϊον ΐ τάτ( πρώτον \> 14 ίη] 3ϊ του., 

ΟΟΓΓ. δΐί,ω II οί^οιροι ΟΓ 16 ώκιβκ» Ο ψ-κ-ψαν Ιιό Π ί^ί'- 
*•/Γί> πρώτον \> 20 οιραιιάΐί Ε 21 ΐαυτών Ο αύτΛν Ι» Γ01 
22 ίί ΰτι 6 [Ο] ΗΙΒΤΟΚ. υΒ π 611-70. ]91 ■ 

ϊΐ)ϋ ί' έπιγιγνομϊνον χιιμ&νος 14&ηναΙοι ναΐΐβ ββ 
(βτείλαν ρι'χοβι μίν κερϊ ΠεΙοπόννηΰον χαΐ Φορμίωνα 
ΰτρατηγόν, ΐ^ς 6ρμώμΐνος έκ Νανχάχτον ψνλαχην είχι 
μ/ήτ' Ι ΙκχλΐΙν Ιχ ΛΓορίνθου χαΐ τον Κριβκίου χάλπαν μ 
δ (ΐ/ηδίνα μήτ' έΰΛλΐϊν, ίτίρα^ 3ε 'έξ έαΐ Καρίκζ και 
ΑνχΙαζ χαί Μΐλήβανδρον βτρατηγόν, δπως ταντά τε 
άργνρολογωβί χαΐ χ6 ίτ}βτιχόν τ&ν ΠεΙοπονν)]βίων μι) 
ίώαιν αύτό9•εν ίιρμώμενον βλκπτειν τΙ)ν πΐονν των 
6λχάύ'βιν των από | Φαβ-ήλιόος χαί ΦοινίχΎΐς χαΐ τ•ηζ 30 

10 ΗΐΙ&εν ηπείρου, άναβάς <ϊΐ ατρατικ Ά^ναίιαν τε 2 
τ&ν άπο τάν νιων χαι των ^νμμάχων έξ τ•^ν Αυχίαν 
ό ΜεΧ•:^βιχνδροξ άπο&ντ^βχα χαι τ^£ βτρατι&ς μέροξ τι 
διίφ&ΐΐρΐ νιχη&ύς μάχ^. 

Τον δ' αύτον χειμ&νος οί Ποτειδεοίται έπειδήΊΟ 

16 ούχ\έτί ίδνναντο χολιορχούμενοί άντεχαν, άλλ' αϊ τεϋΒ 
ίϋβολαΐ ίς τήν Άττιχί/ν ΠεΧοποννηβίων ονδίν μαί,Ιον 
άπανίαταβαν τοϋδ Ά&ηναίον£, ο τε βΕτο^ ίχείΐλοίπει, χαΐ 
&Χία τε πολλά έπεγεγένητο αύτό&ι ^ίι; βρώϋεως περί 
άναγ\χαΙας χαί τίνες χαι άίλ•ήλων ίγεγενντο, οντω δί} ί 

20 λόγους προβφέρονβι περί ξνμβάαεως τοΪ£ Οτρατηγοίς 
τ&ν Ά^ι^ναίων τοΐς ίπί βψίβι τεταγμένοις, Ξενοφ&ντί 
τε τω Ενριπίδον χαι Έβτιοδώρω τω ΆριβτοχΧεΙδου 
χαΙ Φανομάχψ τψ Καλλιμάχου, οί δΐ προβεδε^αντο, * 
6ρΰ}ντε£ \ μίν ττίς ΰτρατιας τί^ν ταλαιπωρίαν έν χωρίφ ίο 

26 χδίμερινώ, άνηλωχνίας ίΐ ΐΐδη της πόλεως διαχίλια 
τάλαντα ές τ'ήν «ολ(ορ«ι^κΐ'. ίπΐ τοΤϋδε ονν ξννέβϊΐΰαν, ί _ 
ί^ελ9•εΙν «ντους χαΐ παΐδκς χαι γνναΐχας χαϊ τονς ■ 
ίπιχούρονς %νν ενι ίματία, γνναίχαξ δϊ ξύν ίυοϊν, Η 

9 τώϊ άπά] τϊ)ν άηο Β 16 &Χ.Χαί Ο 1β ίί τ^ν Άττί-- 

χή* Ιφλίίϊ ΑΒΕΜ 18 περί Ε π^ρι «ΑΒΓΜ 1θ ΐ•)ίρν 192 ΤΗϋϋΥΒΙΟΙδ 

χαΐ άργύρίόν τι ρϊ^τόν | ίχονταζ ίψόδίον. χαΐ οί μέν Ι" 
νχόαπονδοι έξήΐθ-ον ΐ3 ^^ τήν ΧαΙχιβικήν χαϊ ζ ΐχα- 
βτο£ έδύναχο' ^Αϋ^ναϊοι δε τού^ τε βτρατηγο'ίΐξ ε»^- 
τιόϋαντο δτί ^νευ αντ&ν ^ννέβι^βαν (ίνάμιζον γάρ &ν 
ϋ χρατηβαι τής α:άλεα}£ ^ ^|3σΰΛοντο), χαΐ νβτερον έκοί- 
χονζ έπεμπαν ίαντών ες τήν | Ποτείδαιαν καΐ καχφ- » 
•Αίααν. τκϋτα μεν ίν τφ χειμ&νι ίγένετο, καΐ [τό] β 
δεύτερον έτος τψ ποίίμαι ίτείεύτα τάδε ον Θουχυίί- 
δηζ ξ,ννέίτρκψεν. 

10 Τον ί' έπιγίγνομενου &ίρους οΐ I^6λοποννή6ιοί^X 
χαΙ οί |ιίμμαχο6 ές μϊν τίρι '^ττιχ^ν ονν, έοεβαλον, 
ίβτρά\τΒνβαν δε ίπΐ Πλάταιαν τιγειτο δ\ '^ρχίδκμοζ η 
ό Ζενξιδάμου, Λακεδαιμονίων βααίίενς' χαΐ χα^^ίβας 
τον ατρατον εμείλε δτ^ώΰειν την γην οί ίέ Πλαταιης 

16 ίίΰτίδ πρέββεις πίμ^αντΐζ παρ' αΰτον ελεγον τοίΐέδ^' 
,^Αρχίδκμί χαϊ Ααχεδαιμόνιοι, ού δίχαια ποιείτε οίί" 2 
; β|ί.(ί οντε νμών οντε πατεραν &ν έΰτε., ίζ γήν τιρι » 
Πλαταιών βτρατεύοντεξ. Πανβανίας γαρ ύ Κλεομβρό- 
τον, Ααχεδαιμόνιο^•, έίεν^ερώβαξ την Ελλάδα άπ'ο 

20 τ&ν Μήδων μετά Έλλ-ήνων των ί9•εληβάντων ^ννάρα- 
βϋ-αι τόν χζνδννον τϊ^ς [ΐάχης ί| χαρ' ήμϊν ίγένετο, 
θι5β«5 Ι Ιν τβ Πλαταιών άγο^^ ίερά ^ιΐ ίλΒνϋ-ερίωίΙΒ 
χαΐ ^νγχαλέϋας πάνταξ τ-ονς Συμμάχους άπεδίδον Πλα- 
ταιενΰι γτ^ν χαΐ χάλιν τήν βφετεραν ίχονταί αύτονό- 

25 μονξ οίχείν, βτρατενβαί τε μηδίνα ποτέ άδιχως έπ 
αντούς μηδ' έπΙ δον\λεί(^- εΐ δε μή, άμννειν τους ι ίπιμψαιι 1» 7 το άεΐ. Ρορρο 8 ίτίίεύτα'τ^ ποΧέμω αοΜ., 
ΙταιίΒρσΒίιϊ 13 βααιίΐίΐί Λα^κίαιμονίαν Β 13 — 14 χηΐ . . . 

γ^» αιη. Μ 15 πα^' Ο πρόί Ι»β βΐ Όΐοη, ΗλΙ. 801 ϋ αύταν ΗΙ8Τ0Κ. Ι,ΙΒ. Π 71—72. 193 1 

ΐΐα^όντας ^νμμάχονς κατά δύναμιν. τάόΐ μίν ημίν 3 
χατίρες οΐ ύμΐΤίροΓ εδοΰαν αρετής ίνιχα και προΟν- 
μΐϋίζ τ^ί ^ν ΙχΐΙνοΐζ χοΐζ χινδνναΐζ γενομένης, ύμεϊς 
δί τάναντία Οράτε ' μετά γάρ Θηβαίων τών ήμϊν ίχ&ί- 
6 βτων έπΙ δονίεία τ^ ■ημετέρα ηχετε. \ μάρτυρας ίί \^ 
ι&εούζ τονς τε ίιρχιους τότε γενομ^ονς ποιούμενοι χαΐ 
τους ύμετίρονς πατρώους χαΐ ημετέρους έγχωρίονς, 
Χέγομεν ύμϊν γψ> τήν ΠλαταιΙία μή άδιχεΐν μηίί 
χαραβαΐνειν τονς ορχονς, £άν δε οίχείν αντονόμονς 

10 κα&άοΐΐρ ΠανβανΙας ίίίκκ/ωβΕν." | τοβαντα ίΐπόντων'^^ 
τών Πλαταιών '^4ρχ^6αμος ^πολα/ϊών είπεν „^ίχαια 
λέγετε, ω άνδρες Πλαταιης, ην αοιήτί όμοΐα τοΐς 
λόγοίς. χα&άπερ γάρ Πανβανίας νμΐν παρίδαχεν, Ι 
αυτοί τ ε κύτονομεϊβ&ε καΐ τονς άλλον ς ^ννείενθ-ί- ^ 

1δ (ΐονίΐ δβοι μετκϋχάντις τ&ν τότε χινδννων νμΙν τε 
^ννώμο\ϋαν χαϊ εΐβΐ ννν νπ' ^Α&τιναίοις, χαρκαχίνή :» 
ίΐ τοβι^δε χαΐ πόλεμο^; γεγένηται αύτ&ν ίνεχα χαΐ 
τών &λλων ίίεν&ερώαεως. ■^ς μάΧιϋτκ μεν μετααχύν- 
τΐς χαΐ αύτοΙ εμμείνατε ιοίς δρχοις' ΐ1 Οί μή, απερ 

20 χαΐ πρότερον ^ίι^ προνχαλεδάμε&α ^ ■ίι€νχίαν «γετε 
νεμόμενοι τά ύμίΐτερα κυτών, «κι εβτε μηδ^ με&' ϊ5 
ίτέρων, ίέχεβ&ε δί άμφοτίρονς ψίλονς, ίπΐ πολέμψ 
ίϊ μηδετέρονς. χαΐ τάδε ήμΐν άρχεβει.^'" δ μίν Άρχί- ! 
δαμοζ τοβαϋτα ύ,πεν οΐ δ\ Πλαταιών πρίΰβεις αχού- ■ 
ϋαντες ταϋτα ΙβηΧ&ον ες την πόλιν, χαΐ τψ «λτ^ΐν | ί νμίν ΑΒΕΡ, εοη-, Γ, 2 ήμϊιϊροι ΟΡ, εοιτ. Ρ, 

3 τίϊ] Γοϋ ΑΒΕ 5 ίονΧίν Ο β μ] η!ίΕ Ε 7 ήμί- 

τϊγουΐ\ϊ]α,£ν Μ θ γ^ν οΒϊοπ. ΗοΙ. τήν γίιν Ι> 11 τών γ 
Βΐοη. Ηαΐ.. οτο. Ιι 12 χοαΐτΐ ΒΟΕΗ 14 τοίβ &ηοΐΐ Λ 

16 ιΛμ] «όι* Β 1β ννν οτα. Ο 17 ίί β η ΜΜου, 
Ηϋΐ. 20 «ρότιρον « Οίοη. Ηαΐ. τά χρ^τ^ρον Ι) 311 ιΚ^ 

οιη. Ρ 

^ ί^ΡΟΤΒΠΙΒΒ, ΜΕ. Ηοίί, Ι. Ε4. 1Λ110Ι, ^^ 194 ΤίΐυΟΥΒΙΟΙδ 1 £(}<)^| τά ^-η&Βντα χοινώβαντες άπε\χρίναντο [κύτω\ ότι ό 
νκτα οφίβιν ίΐη ποίΐΐν & προκαλείται &νεν Ά9ηναί 
(παίδες γαρ όψων χαΐ γνναΐχες παρ εκείνοι; ί'^»•)»• 
δεδιέναί όΐ καΐ πε^ϊ τ^ πκί^ πόλει μη ^χείναν άπο- 
δ χαρηβάντων '^^ηναίοι έχοντες βψί\αιν οί>κ έπιτρέ-ϋΊ 
παβίν^ η θηβαΐοί^ έ)ζ ^νορκοί 'όντε^ κατά το άμφοτε- 
ρανς ϋεχεβ&αι, αν&ΐζ αψών τήν πόλίν πειράβαβι 
χαταλαβεΐν• ό δΐ &αρθύνων αύζονς προς ταντα εφη' ^ 
,,'Τμεΐς δε πάλιν μίν χαΐ οΐχίας ήμΕο παράδοτε \ τοΙς £ 
10 Ααχΐδαιμονίοις χαΐ γης ορον^ αποδείξατε χαΐ δένδρα 
άρι&μφ τά υμέτερα χαΐ &λΙο ει τι δννατον ίς άρι&μον 
ίλ9εΙν αντοι 6ί μεταχαρ^ϋατε όπυι βούίΐβ&ε, εως άν 
ύ πόλεμος ι,• έπειδάν δ^ παρεί^τ), άποδώβομεν νμίν 
α &ν παραλάβωμεν. μίχρι δί Γοΰάί ίξομεν \ πάρα- ίο 
15 χατα9••ήκην, εργαζόμενοι χαΐ φοράν φε^οντεδ η δν ύμΐν 
μίλλη Ιχανή εβεβ&αι." οΐ δ' άχούααντες εβηλ&ονϋ 
(ώ&ις έ$ τι)ν πάλιν, χαϊ βονίεναάμενοι μετά τον πλή- 
&ον3 ελεξαν ατι βούλονται α προκαλείται !Α&^ηναίοις 
χοινώβαι πρ&τον χαί, ^ν πεί&ωβιν αυτούς^ ποιείν 
20 ταύτα- \ μέχρι δε ιοιίτου βπείααβ&αι βφίβιν ίχέλενον α 
χαι τήν γην μή δςιονν. 6 άέ ημέρας τε ίαπεί&ατο έν 
αΐξ εΙχ6ς ^ν χομιβ&ηναι χαϊ την γϊ\ν ουκ 'έτεμνεν. 
έλ&όντες δί οί ΠΙαταιης πρέαβεις ως τονς Ά&ηναίονς * 
κίί! βονλεναάμενοι μ,ετ αύτ&ν πάλιν ηλ&ον απαγγελ- 
ία λοντες τοΙς ίν \ τ^ πόΙει τοκίίί• ,,Οΰτ' εν τφ πρό >" 
τον χρόνω, ώ &νδρες ίΐλαταιης, άψ' ου ξύμμαχοι 1 αύΐώ οιπ, Ιιθι. νϊπ<}ο1>, 47 4 πάΰ-ΐ) τζ Α Βϊοη. Ηβ^. || 

■Λίίνων 0Ϊ0Ι1. Ηβ,Ι, ίχιΐι/αιν οοάά. 7 πίιραοοκη Ο πειράβουΟί 

1»[β] 9 μεν] ήμώ»(?) β II 3υ*αΓΟν ίατίν ίς ΐ 

13 8x71 ΰτΆ 13 ήΛοίίοιοίίί»- Ο 14 3ί οιη. Μ ΗΙ8Τ0Ε, Ι,ΙΒ. Π 73-75, 195 ^Η 

ί>ενάμΐ&α, Ά&Ύΐνα,ϊοΙ ψαβιν ίν ονδενΐ ί/ίαι; προέβ&αι 
άΐιχονμεΐΌνς οϋτΐ ννν ίΤΐριόψεβ&αι, βοη&ήβειν ϋε 
χατά δνναμιν. ίπιβχ-ήπτονβί τε νμίν προς ιών ο^Χίύν 
οϋς οί πατέρες ώμοβαν μτ^ϋν \ νεωτερίξειν περί τί]ν η 
6 ξυμμαχίαν." τοίαϋτα των πρίββεων άπαγγειίάνταν "ϋ 
οι ΙΙλκται.^3 ίβονλενβαντο ^Α%•7ΐναΙονξ μίι προδιδάναι, 
άλλ' άνέχεβ&κι κκί γϊ\ν τεμνομένην, εΐ δεΙ, δρ&ντοζ 
«αΙ ϋλίο πάϋχονταξ δ τ^ αν ξνμβαίντβ' ί^ελ&εΐν τε 
μτ^δένκ ίπ, άλλ' άπο τον τείχους άποκρΙ^ναβ9•αί οτι 3ο 

10 αδύνατα ϋφ(βι χοιεΐν εβτι,ν α /Ιαχεδαιμόνιοι αροχα- 
λοννται. ώς δί άαεχρίναντο^ ίντιϋ&εν δη π^ιωτον £ 
μίν ίς ίπιμιχρτνρίαν χαΐ Φΐβι- χαί ηρώων τών εγχω- 
ρίων Αρχίδαμος [ΰ βαίιλενς] χατέβτη λέγων ώίί' 
,,θεοί 3οο^ γί}ν την Πλαταιίδα έχετε χαΐ ήρωες, ^νν- 8 

15 ί\ΰτορές έβτε δτι οντε τήν αρχήν άδίχας, ίχλίπόντωνί*» 
δί τ&νδε προτέρων το ξννώμοταν, έπΙ γ^ν τ^νδε ^Α- 
&ομεν, ίν ^ οί πατέρες ημών ΐύξάμενοι ύμίν Μ'ήδων 
έχράτηϋαν χαΐ παρέβχετε κώτήν εύμενη έναγωνίϋαβ&αι 
τοϊί {"Ελληβιν, οντε ννν, ^ΐ' τι ποίώμεν, άδίχι'ιϋομεν' » 

20 χροχαλεβάμενοι γόρ πολλά χαΐ είχότα ού τνγχάνομεν. 
ξνγγνώμονες δε εΰτε τ-^ί μεν αδικίας χολάζεβ&αι τοίζ 
ναάρχονβι προτε'ροίΐ, της δ^ τιμωρίας τνγχάνειν τοΙς 
έπιφέρονΰΐ νομίμως.^^ 

Τοδαντα Ιπι&ειάβας χα&ίαττ} ές πάλΒ\μον τον βτρκ- ^„ 

8Β τόν. χαί πρώτον μίν περιεβταύρωβαν αυτούς ιοΪ5 

β ΆΆηναίοίί ΑΒΡ, ϋο». Γ, Τ άντέχίββαι ΑΒ]•' ^Η 

8 &ΙΧο . . . ^νμραίνιι \α ιηα,ί^. ϋ, 9 νπϊι Β 11 δή βι ()βΐ] ^Η 

.Ρ, 13 η ^ασιΐΐίϊ β Οίοη. Ηαΐ. βαοίλ^ία 1ι; άβΐ. Εγ. ^Η 

16 ίοίΕ ΡΜ[01 1β ιώ*3ί ΑΕΡΟιοη. Η&Ι. τών 0(?)Μ, 

ΒΓΘ] ι ΛρΜίρωι- ϋϊοη. ΗλΙ. πφίτίΐ,ον ΑΒΟΕΡ ΰινχί^ων 
[Ο] 21 ί<ιτί ΑΒΟΕ[α] 96 μι..] φ ^αϊ Μ Β πίρι- 
196 ΤΗϋΟΥΠΙΐπβ 

ϋένί^ΐβιν κ ίχοφαν, τον μηό^να Ιχίξιέναι, 
χβ>μα Βχονν προς τήν πόΐιν, ίλπΐζοντΐς χαχίϋτην <τ^ 
άΐρΐβιν ίβεβ9αι (ώτ&ν Οτρατενματος τοβούτου έργί 
ξομίνου. ξιίλα μίν ονν τέμνοντες ίχ τον Κι^αιρώ• 
5 πα\ραχοδόμονν ίχατίρω9ΐν, φορμι^ιϊοΐ' άντΙ τοίχων τ 
^^ντες, <ίπως μή {ίικχέοιτο επΙ πολύ το χώμα. ίφκ 
ρονν δε νλ-ψι ίς αντο καΐ λί&ονς χηί γί^ν χκΐ ει % 
άλλο &νντειν μέλλοι έπιβαλλόμενον. Ύΐμέρας δϊ εχαι 
έβίομιίχοντα χαΐ νύκτας ξννεχ&ς, ιϊίϊ)ρι;μίνοι χα^" 

10 άναπανλας, \ ωβτε τονς μ^ν φέρΐΐν, τους Μ νχνον τε ϊο 
και βϊΓον αίρείβ&αΐ' Λακεδαιμονίων τε οί ξεναγοί καΐ 
έχάβτης ζόλεως <^οί^ έφεβτ&τες ■^νάγχκξον ίς τ'ο έργον. 
οί ίέ ΙΙίαταΐ'^ς όρωντες το χώμα αΐρόμενον, ξνλίνον * 
τίίχος ξνν&έντες καΐ έπΐϋτήβαντες τω ίαντών τείχει 

15 ^ προβΐχον\το, ίαφκοίόμονν ίς κύτό πΙίνΟηνς ίχ τών α 
ίγγνς οίχιών χκ&αιρονντΐς. ^ννδίϋμος δ' ην αύτοϊς * 
τά |ι5Α(ί, τον μι) ύψηΐόν γιγνόμενον άβ&ενες εΐναι το 
οίχοδάμημα, καΐ αροχαλύμματα είχε δερβεις χαΐ ίί- 
φ&έρας, &βτε τους ίργαξομένονς χαΐ τά ξύλα μήτε 

20 πνρφόροίς οΐβτοίς βάλ\λεβ&αι ίν άβψαλΐίκ τε είναι. »ο 
αιρετό δΐ το νψος τον τείχονς μέγα, χκΐ τό χώμα ον ο 
βχολαίτερον άνταν^ει αντψ. χαΐ οί Πλαταιές Γο((ίνί£ 
τι ίπινοοϋσιν διελόντες τον τείχονς ^ προβεπιπτε 
το χ€»μα έβεφόρονν τήν γην. οί ίΐ Πελοποννήβιοι ϊβ 

25 αία&όμενοι ίν ταρβοίί χαΐάμον πη\λ6ν ένίΐίοντες ίΰέ-ϋΆ 

1 ίπί^ιέναι ΟΡ ίτι Ι|Λ«ι Β «γθ^. Οογ. ίτι++ίίιέναι 6 
2 χάματα κ \\ τΙ]ν Β,άά. ΟΙ&Ηββη 3 — 4 ίοναααμΐνου Μ 

5 άντιοτοίχοινί')) ΐ άντιτοίχαιν Β 8 άνντταν ΟΓ 10 ύπνοϋν 
Ρ 11 Ηαΐ. «κΙ Ε, οιη. ί»Ρ βιιΐά. β. Μ.ξιναγοί 12 οι &ά- 

ιϋ<1ί II ίψοίταιΐΐς κΡ ^ννΐψιβζώχις Ιιδιιίιΐ. 1ϋ αι-.ρύ^μινον 

Ιι 16 ^κ οιπ. Ρ 18 πςοϋάΐνμμα ν. \\ βίρρηβ εοάά. Ρ 
20 οίστοίί οτα. Ρ 24 αΓ Β 36 %<Λάμιαν πηΐώ Ρ \ ^ιί!»»- ΗΙδΤΟΕ. Ι,ΕΒ, Π 1 19Τ βαΐλον £(,• τό δΐΐίρτιμίνον, οζως μή όΐίχχΒάμΐνον ωβπΐμ 
ή γη φοροϊτο. οί δί ταύττ^ αποχ>1{](ίμ£ΐ'θΐ Γοϋτο μ^ν « 
ίχέβχον, νπόνομον δε έχ της πόίΐως όρύ^αιηες χαΐ 
^νντΐχμηράμίνοι ύπό τό χ&μα ί>φΒΐΙ\κον αώ&ίς παρά ι 

5 βψας τύν χονν χαΐ έίάν9•κνον ίπΐ ποίν τονς ίξα. 
ωΟτΕ επιβάλλοντας ί/ββον άνύτΐΐν ύπα^ομΗΌυ αντοίς 
χάχω&εν τον χώματος χκί Ιζάνοντος κίεΐ ίπΐ τό χε- 
νούμΐνον. δεδιότΒί ίΐ μι) ονδ' οϋτω δννωνταί ύΐίγοι • 
πρί>£ πολλούς άντίχίΐν^ αροαείΐίϊ,ηνρον τόδε' \ τ6 μίνα 

Ο μέγα οίχοΰόμημα επαύβαντο ίργαζύμενοί τό χατά το 
χ&μΛ, εν&'εν δί χαΧ ίν9'ΐν αντον άρξάμενοι άχ6 ι 
βραχίος τείχονς ίχ τον ίντίίς μηνοειδίς ίς την χάλιν 
ίαψχοδάμουν, 5πω£, εΙ τ6 μέγα τείχος άΐίβχοιτο, τα 
άνχέχοι, χαΐ όεοί τούζ εναντίους αν&ις προς αϋχί) 

5 χονν, Ι χαΐ προχωρονντας εβω διπίάϋιύν τε πόνον η 
εχειν χαί έν αμφιβάλω μάλίϋν γίγνεβ&αι. αμα δί τ^ * 
χώϋει χαΐ μηχανάς προο^ΐΌ!/ οί Πελοποννηβιοι τ^ 
πάλει, -,μίαν μϊν ύ^ τοΰ μεγάλον οίχοδομήμαχος χ 
το χ&μα προβαχ&εϊβα ίπΐ μέγα τε χατέαειβε χαΐ τονς 

ί Πλαταιας έφό\βηβεν, αλλάς ίΐ αλλ^ τον τείχονς, ας κ 
βρόχονς τε περιβάλλοντες άνέχλων οί Πλαταιής^ χαΧ 
ίοχού^ μεγάλας άρτήβαντες άλύβεβι μαχραΐς Οι^ηρκί^ 
άπα της τομής εχατέριο&εν από χεραι&ν δύο ίπιχεχλι- 
μένων χαΐ ύπερτεινοναών ύπίρ τον τείχους άνελχιΊ- 

1 βαντίς ίγΧαρβίας, \ οπότε π^οοπεΰείβ^αί π^ μέλλυι 
μηχανή, άφίεααν τήν δοκον χαίαραίς ταϊς άλυΟίΟι χαΧ 3 Ιπαβχον ΑΒΕΡ || &(,ν^άν τ( V 6 ά 
Β ονί' οΰται Β, ί' αν ίη ΙίΙ. )> || ϋνναιντα Ρ 
€? προίαπίοίιΐμονν |> Ιί άντ-ΐχοι οΜΡ (.. .^». ^^^^^ 

16 προ+χιηβοΪΓΐ'τιϊ{ Ο -α^οαιχ^οννταζ Β 17 — 18 τίπύΐα οΓ/ΙεΙο- 
ΛΟϊίΊίΐΓίϋΐ Ι»Ρ 19 τι οιη. Ρ '2υ ΠΙαΐαιάςΡ ΠΙαται^α: Ο 
ΠΙαίαιΙ^ί ΑΒΕΰ ΠΙαταΐίίί Ι'ϋ 32 ά^ιϋααντΕςΡ ".?> -ι<.«<. ι^ ■ίτταν ΰΡ[6] 

13 ίαφκοαάμοι 
γ ίχαι ΑΒΕΡ 19ίί ΤΗυοΥΒΠ>ΐ8 - ι 

ού διά χιιρόξ ίχοντεζ, ι^ ^^ Ρ''ί'ΊΪ ίίίχί^ΐονΰα άτιι- 
χαύλιξΐ τό κροί'χοΐ' τής ίμβολης. μΐτά ίέ τοϋτο οίϊϊ 
ΠεΙοπαννήαιοι, ώξ αι τε μηχα\ναΙ ονδεν ωψέλονν χαΧ 3ο 
■ τώ χώμκΐΐ το άντι,τείχίβμα έγίγνίτο, νομίβαντΐζ αηο^ον 
6 εϊνκι απ}} ταν παύονταν δειν&ν έλείν τήν πόΐιν «φ6ς 
τ^ν ΛΕ^ιτεΙχιβιν παρεβχενάξοντο. πρότερον δί ΛνρΙ Β 
Ιδο^εν κύτοΐξ πειραΟαι εΐ δύ\ναιντο «νεύματος γενο-ίύΟ 
μίνον ίχιψλέ^αι τήν ίΐάλιν ονΰαν ον μεγάλτ^ν' πκβαν 
γάρ δτ) Ιδέαν έπενόονν, ΐί πως βφίαιν ίκνεν δαπάνης 

10 χαΐ ποίιορχίας προβαχ&'εί'η. ψορονντες δι νίης φαχέ- ^ 
λονς παρέβαλον άπίι τον χώμίί\τοζ ές το μετα^ν αρώ- 5 
τον τοϋ ζτΐ)> τείχονς χαΐ τγ^ς προβχώϋειος, ταχύ ίέ 
πλ'ήρονς γενομένον διά ποίνχειρίαν έπιπαρένηβκν χαΐ 
της αλληξ πάλεοζ δβον έδνναντο από τον μί~ΐεώρον 

η> ηλείβτον έπιΰχείν, ίμβαλόντες ίΐ πϋρ ί,νν &είω χαΐ 
πίαβη '^ψαν τήν ΰλην. χαΐ ίγένετο ψλό% το\<ίαντ7ΐ \^ 
δαην ονόείς πω 'ές γε εκείνον τ6ν χρύνον ιειροπαίτ^- 
τον ΐΐδεν ίίδ'η γάρ εν 'ό^εβίΛ' τίλη τρίψ&εϊβα ύπ' άνε- 
μων πρ6ς αύτίΐν άπ'ο τκντομάτον πνρ χαΐ φλόγα άπ' 

50 κ^τοϋ άνηχεν. τοντο δε μέγα τε ^ν χαΐ τονς ΠΙαταιας ό 
ταΐλα διαψνγόνταζ ίλαχίϋτον ίδεηβε διαφ&εϊραι• \ Ιντος α 
γάρ ποΧΧον χωρίον τ^5 πόλεας ονχ ί^ν πελύβαι, πνενμά 
τε εΐ έπεγένετο αύτξ Ιπίφορον, 'άπερ χαΐ ^λΛίξον οί 
ίναντίοι, ονχ αν βιέφνγον. ννν δι χαΐ τάδε λέγεταί β 

26 ^νμβηναι, νδωρ πολύ χαί βροντάς γεναμένας ββέβαι 

1 ξύμ,Ίΐ οοάιί. Ρ(?) 3 ιιςαίχον βΑΒΓΜΡ η^οΒίχον Ε 
6 παςαχΐίχίΐίιυ Β 7 δϋναιτο Ο 7 — 8 γινομένου Ο ^ι^^νο- 

μίναυ β 8 οι οιη. Γ 9 ίί' ηαις] ίψώ Ο 10—11 φακρ'Ι- 
Χονς αοάά. Ρ 11 παρίβαΐον ΜΡ παςίβαΙΙον ϊΑΒΕΓ 8οίί. 
3. τ. ψάχιλλιιν 1 12 Γί 3ΐ1άί^ΐ 13 η.ρίντ^ααντΒς Ρ 

'" '- "■^ 'Ι που Ρ 19 τον αντομάτον 0Ρ[Ο] 20 χβ 

1 διαφϋαρί/ναί Μ 21 βιίφνγιν, ΜΙ. * βΓΒ.Β», 

€[β] ΗΟ βίίορ ΟΡ ίίωρ || ούοανοδ ϊ»^β\ 
ΗΙΒΤΟΕ. ΠΒ. Π 77—79. 199 

φλόγα χαΐ όντως χανϋ&ί}ναι τον χΙν\δννον. οί^^ 
β£ Πελοπονν^ιοι ίΐίειδή χαΐ τοντον διημαρτον, μέρος 
μίν τι χκταλίπόντις τοΟ βτρκτοϋ, το δι πλΐον άψέντις 
«ΐριιτΐίχίζον την πόλιν χνκλφ ϋίΐλόμενοι χατά πόλεις 
6 τυ χαρίον' τάφρος δί ίντός τε ^ν χαΐ | ίξαθ'εν Ιξ 3ί 
^6 ίπλιν&εύβαντο. χαΐ ίπειόή πάν ίξε(ργαβτο περί ϊ 
ά^τονρον Ιπιτολάς^ καταίιπόντες φνίαχάς τον ■ί}μίαεος 
τείχονς (τό βί ΐ/μιαν Βοιωτοί ίφνλααβον) άνεχώρηΰαν 
τψ βτρατω χαΐ διεΧύ&ηβαν χατά πόλεις. Πλαταιής δί β 

10 παΐΰας μίν χαΐ γνναΐχας καΐ τού^ πρεββν\τάτονς τε »α 
χαΐ πλ'ηΟ^ος ττό «χρΐϊον των άν&ρώπων πρότερον ίχχε- 
χομιβμενοι ^ΰαν ίς τάς Ιί&ήνας, αίτοί ίέ ίποΐιορ- 

I χονι^ο έγχαταλελειμμίνοι τετραχόϋιοι, Ά^ναίων δι 
ίγδοήχοντα, γνναΐχες ίέ ίε'χα χαΐ ΐχατο» βιτοποιοί. 

ΪΒ Ι τοβοντοι ^βαν οΐ ξνμπαντες οτε ίς τ^ν πολιορκίαν^^ι 
χα&ίβταντο, χα,Ι &λλος ούίΐΐς ^ ίν τω ηίχει οϋτε 
δανλος οΰτ' ίίεν&ερος. τοιαύτη μίν ή ΠΧαται&ν πο- 
λιορχία χατεβχενάβ&η. 

Ι Τον δ' αύτον ϋ•έρονς χαι αμα τΐ) των Πλαταιων'^ 

80 έπιατρατιία Αθηναίοι διβχι-λίοις όπλίταις ίαντ&ν χαΐ 
Ιχπενβι διαχοβίοις ίπεβτράτενβαν ίπΐ ΧαΙχιδδας τους 
έαΐ θράχης χαΐ Βοττιαίοί'ς άχμάξοντος τον βίτον• 
έβτρατηγει δί Ξενοφΰν υ Εύριπίδον τρίτος αυτός, 
ίλϋ^όντες \ δί ύπά Σαάρτωλον τ^ν Βοττιχ^ν τ5ν ΰΐτον ^^ 

25 διίφι^ειραν. ίδόχει δί χαΐ προαχωρήοειν ι^ πόλις ύπό 

1 πανϋ»ιιναι ΕΓΜ παν9ήι•αι ΑΒ0Ρ[(11 2 χ,ά οιη, Α 

3 Η ΟΙΟ. Ρ II ατρατοϋ οΕΡ ΰτ^ατυνίδην ΑΒΡΜ || τό ίΐ 

κίεον άφίντις «Ρ τό ίί Ιοι«6ν άφίντίς ΕΜ γρ. ΰ„ ΟΜ. ΑΒΡ 

7 ψνίατίάί ε ψϋΐαχας 1> φνίακας Ρ [| τιμίαιως ΟΕΡ 
11 άχριίον κ δ^ρηοιοΐί Ι) 11 — 12 ίαχικοαμημίνοι Β 

1Β τριακόαιαι Μ 15 τοαοϋται * ηβαν Α 21 ίπιβτράΐίνααιι 

ί ίσχράτινβαν 1» 24 ΣπύρτνΙον Β 25 βιέψ^αραν ΑΒΕΓ 200 ΤΗί,ΌΥϋΙΌΒ 

τίνων ΐνδο&ίν πραββόντων π^οπεμφάντων ίίε Βζ"ΟΙνν- 
&ον τών οΰ ταντά βονλομένων όχλίταί τε ^λ-^ον χαΐ 
βτρατιά ίς φνίαχήν {]$ έπεξ,εΧ^ΌνΠης ίχ τ^ς Σπαρ- 
τώλον ες μ^Χ^ι'" \ χα^ίοτανται, οι Ί4&ην«Ιοι ύπ «έτη ΐί 
5 τ^ πόΙει. χαΐ οί μίν ΰπλίται τών ΧαΙχιόίων χαΐ έχί- ' 
χουρο/ τίνες μετ' κυτών νίχ&νται νπο τών Ά^ναίων 
χαΐ άναχαρονΰιν ές ιι)ν Σπάρταίον, οί δί Ιππ^ς τών 
Χαλχιδέων χαί φιλοΙ νιχώΰι, τους τών Ά^ναΙων Ιππέας 
χαΐ ψιλούς. \ είχαν &έ τινκς ον ποΧΧονς πελταϋτάς ίκ ^ 

10 τ^ς Κρονϋί&ος γης χαλονμενης. άρτι δϊ τ^£ ί^ί^ΖΙδ 
γεγενημίνης ίπιβοη^οϋαιν αΑλοί πελταβτκΐ έχ τ^ς 
Όΐνν&ον. χαΐ οΐ ίχ της £παρτώλον φιΐοΐ ώς εϊδον, 6 
^αρβήΰαντει^ τοϊ? τε προβγιγνομίνοις χαΐ οιι πράτερον 
ονχ ΐίββηντο, ίπιτί\%'ενται κ^^ις μετά τών Χαίχιϋων α 

ϊ5 Ιππέων χαΐ τών προΰβοίΐ&ηΰάντων τοις Ά&ηναίοις' 
χαΐ αναχηροΰβι πρόζ τάς δύο τάζεις &ς χατέλιπον 
παρά τοις βχ£νοφ({()θΐς. χαΐ 6αάτε μίν έπίοιεν οί β 
^Α&ϊΐναΙοι, ένεδίόοβαν, (ίναχωροϋβι ίί ίνέχειντο χαΐ 
ίβηχόντιζον. οι τε Ιππης τών Χαί.χι\ά'έων προβίππεύ- μ 

30 οντες ή ίοκοίΐ) έβέβκλλον, «αϊ ονχ ηχιβτα φοβήβαντΐς 
έτρεψαν τους ^Α&ηναΙονς χαΐ επεδίωξαν έπΙ πολύ. χάΐ ϊ 
οί μεν '^&ηναίοι ές η)ν Ιΐοτείδαιαν χκταφενγονβι, χαΐ 
ίίβΓΐρον τονς νεχρονς ύποβπάνδονς | χομ«;ΐΐμ£νοι ^$152 
τάς Άί^ήνας άναχωρονβι τω περιόντι τοϋ ΰτρατον• 

25 άπτέ^ανον δε αύτ&ν τριάκοντα χαί τετραχάβιοι χαΐ οί 
ατρατηγοί πάντες. οΊ όί ΧαΙκιδής χαΐ Βοττιαϊοι τρο- 

1 «ροπίμψίίίΈΐοΐ' β ΛροβπΐίΐψκΐΊοιΡ Ιι 2 αν] μή Μ || 

ταντα ίί β ί^ίΐ&οΰαηι Β 4 οι οιη, Ο Μ Κ ύπ' πι/6ί 

Ι> [0-] 8 φιΐοΐ Ο ψιΐώ» Ι» [Ο] 13 ίαιγιγνομίνοις β || «ρό- 
τιροι ΰ 14 ^βατιντο κ ΐιαύώντο Ι> 15 χ&ν οΐϋ. Β 

16 έτΕοχια^οϋβι βΑ,ΕΡΗ ^0 έαίβαΐίοι• β πίοαέβαΙΙον ΑΒΐ'Η 
ττροβίβαΧον Ε 31 ίδίο>ίαιι Ο 26 καΙ Ο χβ) γ" '-'^- ΗΙδΤΟΗ. Ιΐϋ- Π 8 ^^ίοαάν τε ίβτηβαν χαί τους νεχρονς τονς \ αύτΰν άνε- ί 
ίόμενοι όιείύ^βαν χατά πόλΐίς. 

Ι Τον ί' αύτον 9•ίρονξ, ού ποίλφ νατερον τοιίιων,ββ 

^^/ίμπραχιώταί χαϊ Χαόνίζ, βονίόμενοι 'ΑχαρνκνΙαν τήν 
6 χαβαν χατκαχρέφαβ&αι χαί '^4&^ναΙων άποβτΐίβαι., ηεί- 
■ίουοι Ααχεδαιμονίονί ναντιχόν τε παρκβχενάβαί έχ 
τηδ Ι ^νμμαχίδος χαΐ όΐίλίτας χΜονς πίμψαι έπ' ^Αχαρ- ι• 
νανίαν, λΐγονχΐζ οτι, ϊ^ν νανΰΐ χαϊ πεξω «μα μετά 
0φαν ΐλ^ωαιν, ίί&ννάτιον ^νταν ί,νμβοη^είν τών άπό 
10 &ΐΐ3Μϋβ7}£ ^Ακαρνάναν ^αδίας Άχαρνανίκν ΰχόντε^ χαΐ 
χ^ς Ζαχύν&ον χαΐ ΚίψαΧλι\νίκζ Χ9''^'Ϊ<'<>^^Ί """^ ό 
«ίρίπλονς \ ονχέτι. εβοιτο 'Α&ηναίοις 6μο^σ3$ περί Πε- ι& 
Ιοπόννηαον ίλπίδκζ ί' είναι χαΐ Νανχαχτον λαβείν, 
οΐ ίΐ Ααχεδαιμόνιοι πειβ&έντεζ Κνήμον μίν ναναρχον ϊ 
.6 Ιτί δντα χαΐ τονς ότΐλίτας ΙΐίΙ νανϋιν όΐίγαιι; εύ&ύζ 
Λεμχονΰι., τώ δί νανζίχφ πκριήγγειλαν παραβχεναϋα- 
μένφ ώ£ τά/ίβτκ πίεϊν | Ϊ5 Λευκάδα, ηΰαν δί Καρίν- Ι* 
#101 %νμ%ρο%•νμονμενοι μάΧιβτα τοϊξ Άμπραχιώχαις 
άτίοίχοΐζ ονβίν. χαΐ χΌ μίν ναντιχόν εκ τε .Κορ£ν&ον 
90 χαΐ Σιχνώνος χαΐ τών το;ΐ5τ[) χωρίαιν ίν παραίχεν^ 
^ν, τό δ' έχ Αενχάδος χαΐ Άνκχτορίον χαΐ Άμπραχίας 
πρόχερον άφιχόμενον Ιν | Αενχάδι περιέμενεν. Κνϊ^μοζ Ι^ 
δ^ χαΙ οΐ μετ' αύιοΰ χίλιοί δπΙΙται έπειδη έπεραιώ- 
ίΗιααν λα%'όνχεζ Φορμίανα^ δς ^ρχε τών ειχοϋΐ νεβ>ν 
35 των Άττιχών αϊ περί Ναν:ιω<.τον ίφρούρονν, ιύ&ύς 
χαρεβχίνάζοντο τψι χατά γΐιν Οτρατείαν. χαϊ αύχψ α 

ι τί οιη. Ο II &Η. τούβ ο», β ϋ αντών αοάιί., ΟΟΓΓ. Κ, 4 χην 
ΟΠ1. ί> β τ« οιπ. Ι» Ι πα^ααιιινάααί Κ παραακΐνάααβ^αι 1» 
7 1„' κίςΆ ιΐς ΑΒΕΡ 10 ίαδία,ι « ^αδίο,ί 5ν ϊ» II κρα- 
ιηοωοΐ βι ΟΟΓΤ. Ρ, 12 ά}Μ)ώς Γ 3μοιος βλ.ΒΕΜ 13 ίΧαίδας Ο 
ίλτιϋα ΒΟ 16—17 παβίατιΐναομίνψ ΑΒΚ 18 ξνμπρο»^- 202 ΤΗυθΥΓ)ΙϋΙ5 

παρήααν Έίλήνων μίν \ '^μπραχιώται χαΐ '^ναχτάριοι » 
χαϊ Λίνχάδιοι- χ«ί ονς αύ-τός έχων ί^λ^ε χίλιοι. ΠεΙο- 
πονντιβίων, βάρβαροι δε Χαόνες χίλιοι άβαϋίλεντοι, 
αν ^ιγονντο έχετηβίω προ |βτκτ£ίζί ίχ τον άρχιχοΰ γε-16Λ 
6 νους Φώτιος χαι Νιχάνωρ. ξννεΰτρατενοντο ίέ μετ& 
Χαόνΐύν χαΐ &εβπρατοΙ άβαβίλεντοι. Μολοδβονζ ι5ί <ι 
{ΐγε χκΐ Άτιντ&νκξ Σαβνλιν&ος Επίτροπορ βν ΘάρνΛΟζ 
τον βα0ιλέΐΩ5 ετι παιδοζ 'όντοξ, \ χαΐ Παραναίον^ "Όροι- & 
ίορ βαβιλΐύων. 'Ορεβται 5ΐ χίλιοι, ων ίβαβίλευεν Άν- 

\ϋ τίοχος, μετά Παραναίων ^ννεβτρατενοντο Όροίδφ Ιίν- 
τιόχον ίπιτρέφαντοξ. εχεμψε δΐ χαΐ Περδίχχας χρύφα ι 
τών 'Ά&Ύιναίαν χιλίουζ Μαχί§άναν, οΓ νβτερον ^λ&ον. 
τοντψ τώ βτρκτώ £πορ£ΐίί|το Κνημοξ ού περψείνας τ'ο ι^ 
άπό ΚορΙν&ου ναντιχόν, χαϊ διά της Άργείας Ιόντες 

ΐί) Αιμναίαν, χώμην άτείχίδτον^ ίπάρ&'ηΰαν. άφιχνοϋνταί 
τε έπΙ Στράτον, αόλιν μεγίβτην τήρ Ακαρνανίας, νο- 
μίξοντίζ, εΐ ταύτην πρώτην Αιΐ^οίίν, ραδίως βψίβΐ 
ταλλα προβχωρήβειν. \ Άχαρνκνεζ δϊ αΐβ&όμενοι χαχά^^ 
τε γην Λοϋήν βτρατιάν ίββεβλΐ]χνΙαν εχ τε ^αλάοΰης 

20 ναν0ιν βμα τους ποίεμίονς παρεθομένονς , οντι %νν- 
ίβοϊΐ&ονν εφύΧαΰΰόν τε τά αντων εχαβτοι, χαρά τε 
Φορμίιανα ε%εμ%ον χελενοντες άμύνειν 6 ίί (ίίιίναϊΟϊ 
εφη είναι ναντιχον έχ ] Κορίνθ-ον μίλλοιτορ ίχπλείν μ 
Νανααχτον ερήμην άπολιπεΐν. οί ίΐ Πελοπονν^αιοι £ 

25 χαϊ οί ξιίμμβχοι τρία τέλη αοΐ'ήβαντες ΰφ&ν αυτών 1 μίν οτα. Β 1—2 Αίνκύβωι καΐ Άνακτό^ιοί Ι» 2 ^Χ&ίν 
ί^αν Ο- 4 Ιπιτί]σίφ ΟΜ ίπ' ίζηαίοι ΑΒΕΕΌ || προστατιΐα ο 
Λίίοατααία !> 5 Φώτνοί αοάά., ααπ. ο κ || ^ννΐοτρατιύοντο ο 
ίατρατιύοντο Ι) Ο βααιΧιύιαν Ο βααιίίν^ ών Ιιθ- 17 πρώ- 
τοι Ο {) (αΰίαις Ο ραβιαιί αν 130 18 προΐ!χαι/ΐ}-ί-+ ΰ 19 ατφα- 
ίίύιν €■ 21 ίψνίααβόν-ί+τι \ | αύτ&ν Β αν.τών ¥ 26 τέίν ΗΙ8Τ0Ε. Ι,ΙΒ. II 81. 20;, ■ 

ιχύ^ονν προξ τήν τ&ν Στρατίιαν πάλιν, δπιαζ ίγγύζ 
βτρατοπιδΐνβάμίνοι, ιΐ μή λάγψ πίί&οΐίν, ί^γψ πεί- 
β^ντο τον ΤΒζχονξ. χαΐ το μέβον \ μ,Ιν ίχο^τΐξ χροΰ- ^^ 
'^ΰαν ΧαόνΒς χαΐ οί αλίοι βάρβαροι, έχ δδ^ιας ϋ' 

6 κυτών Αενα,ά&ιοι χαΐ '^ναχτοριοι χαΐ οί μετά τούτων. 
Ιν άριβτερα ϋ Κτημος χαΐ οί ΠΐΙοποννήβιοι χαι 
Άμπραχιώταΐ' όΐΐίχον ό"ε πολν άπ' αλλήλων χαΐ ίβτιν 
Βτΐ ονδί ίωρώντο.' χαι οί μίν "Ελληνες τί\ταγμένοι *ο 
τί αροβΤίβκν χαΙ άίά ψνλακϊ}ζ εχοντΐξ, ίως ίατρατο- 

10 ΧΒδεύααντο ίν έπιτηδείφ' οί ίί Χαόνες βψίβι τε αύΓοίς ^ 
ηιβτΐΰοντΐΐ χαΐ άί,ιονμΐνοι, -ϋχο των εχιίντι γ^πειρωτων Β 
μαχι,μώταχοι είναι οντε έιτεβχαν τον βτρατόαεδον * 
Ι χαταλαβεϊν^ χωρήβαντές τ* φνμιι μετά των κΑΛονΐ54 
βαρβάρων ένόμιΰαν αντοβοεί αν την πάλιν ίλεϊν χαι 

16 αυτών το έργον γενέβθαι. γνόντε^ δ' α'ϊηοί'ς οί Στρά- •< 
τιοι ίτι προβιόντας χαΐ -ίιγηβάμενοι, μεμονωμένων εΐ 
χρατή\ηΐΐαν, ονχ αν ετι βφίαι τοί'ξ "Ελληνας όμούος ί 
χροοΐλ&ΐΐν, προλοχίξονβι δ-ή τα περί τήί• πάλιν ενέ- ■ 
ίραις, χαΐ έπειδ'ή ίγγύς ^βαν, εχ τε της πόλεως (ψάβδ Ι 

80 χωρτίΰαντες χαι ίχ των ένεόρών προβπίπτονβιν. χαΐ β^ 
ές φόβον χαταβτάντων διαψ&είρονταΐ τε πολλοί των 
Χαόνων, χαΐ \ οί ά'ϋο^ βάρβαροι ως εΐδον αυτούς ίν- ίο 
δόντας, οΰχ^ΓΓ νπέμειναν, άΧΧ' Ις ψνγ'ίμι χατέΰτηβαν. 
των δί ΈΙληνιχών ατρατοπέδων ονδετερον ^ϋ&ετο της • 

Οδ μάχης•, διά το πολν προΐλ&εϊν αυτούς χαι βτρατόπεδον 
οίη&ηναι χαταληφομένονς ίπίίγεβ^αι. ίχΐΐ δ' ένεχειντο 3 

2 λόγα Ο ίάγοίί 1» [Ο] || πίί&ιΐίν Μ Ά τα οηι. |ι[0] Ι| 
μιν οιη. Μ 8—9 ιτροαηίΕβαν τίταγιιίνοί Γί Ρ 12 τοϋ] ι4 1 

αοάά., ΟΟΓΓ. 8ίβιιρ 13 ίύμΐ] γ^. β ρώμφ) «Ιι 17 (ΐι] 1 

ίί «Ε 18 ίή 00 {η ί» Ιϊί. «,), οω. 1» 19 « οιη. Γ ' 

9β 4^η»ί)να,] νί Ά»ΐίΡα(αι Μ ΤΗϋΟΥΟΙΒΙδ 1 ψίύγοντες | οί βάρβαροι, κνελάμβανόν τε αντονς 
ξνναγαγόντες τά βτρατόπεδα ήβΰχαξον αύτον την 
ήμε'ραν, ίς χΐϊρας μίν ονχ Ιόντίύν βφίβι τ&ν Στρα- 
τιών όιά το μήπω τονς 5ΧΙονξ Άχαρναναξ ξνμβΐβοη- 
5 θηχϊ'ναι, απω9ΐν δί ΰφενόονώντων χαΐ ίβ κΛορΙαν 
χαΟ-ΐϋτάντχαν ον γάρ ην ανεν \ οχίαν χινη&ηναι. μ 
δοχοϋαι ίέ οΐ '^χαρνανις χρ(«ηβιθ( ΐίνκι τοϋζο ποίΐΐν. 
έχειδί) δε νύξ ίγένετο, άναχωρήβαξ ό Κνήμος τ^82 
βτρατιψ χατά τάχο5 ^ΛΪ τόν "Ανοίχον τΕοταμόν, δς 

10 απέχει βταδίονς όγδοήχοντα Στράτον, τονς τε νεχρούς 
χομίζδται γ§ ^ΰτίραία -ΰποΰπύνδονς χαΐ 01\νιΐΐδών ξνμ~ 
ααραγενομένων χατά ψιλίαν αναχωρεί παρ' αντονς 
ίτρϊν τήν ^νμβοτΙ&ειαν έλ&εϊν. χάχεΐ&εν έπ' οί'χοι; 
άϋτήΛθον ίχαβΓοι, οί ίέ Σζράτιοι τροπαϊον ίβτηΰαν 

15 τ^ς μ^Χ'Ί^ ^'^ϊ ιρόί τούζ βαρβάρονς. 

Το δ' Βχ της Κορίν&ου χαΐ τών άλλων ξνμμάχων 88 
Ι των ίχ τον Κριβαίον χόλ'Χον ναντιχόν, ο έδει πάρα- μ 
γεν^β&ΚΙ τψ Κντ^μφ, Άιίως μι) ζυμβοη^ωιίιν οί άχ6 
&αλάβαηξ &νω Άκαρνκνες, ο-ύ παραγίγνεται, άλλ' 

811 ήναγχάαϋ-ηΰαν περί τάς αύτάς τιμέρας τη έν Άράτφ 
μάχίΐ νανμαχηβαι. προς Φορμίωνα χαϊ τάς εΐχοβι ναϋ^' 
ταν Ι Ά&ηναίων κί' εφρούρονν έν Νανπάχτω. ό γά^- 
ΦορμΙαν παραπλέοντας αυτούς ε^ω τον χόλπον έιτίρΐί,' 
βονλάμενος έν γ^ ενρνχωρίφ έχι^^εΰ^αι. οί δ^ ΚορΙν- 

36 -©ιοί 1 χαϊ οί ϊ,νμμαχοι ίπλεον μεν ούχ ώς έπΙ νανμαχίι^ι 
αλλά βτρο!Τΐ.ωηχώτΐρον ΐΐαρίβχενααμένοι ές τίιν Άχαρ- 
νανέαν χαϊ ούχ αν οΐόμενοι προς επτά χαΐ τεΰΟαρά- 
χοντα ναϋς τάς βφετέρας τολμηβαι τονς Ά^ιναΙανς 

16 ρΓ. τίις οω. Β 20 — 21 τηΐ ίν Σΐ^άτψ μάχης οοΛά., 

■οη: Μαάνϊ(ζ 24 ίί] τε Ο 25 ΙπίπΧίον € \ οίιχ ώϊ] ώ; ι Ι ^ΕΠν. ΙΒ. II βί— ^Μ »!οί τ' ί^κτ μίί ίιβάψχίς 4ιάθτ1•ν•\ «^ 
;. ^ών ^Β. «Μι Λϊ τα$ χρύμν^ς^ χκί πί Μ ^| 
ι£β « ξννίχλΐΐ ίντός χοίοίιηκ» χκί χ/»^ Η 

ϊττνβΐΜ Μοά μίαν νανν Χΐτ«]•μίν9ί χι^ήΙίονΜ 
χνχία χιά ξι•ν^ον /ς 6λίγο», ΐν χ^ κΐίΐ 
βαφαχλΐοιτίζ χαί ^ώη^βιν χΐίρίχοντΐζ κϊτίχα ίμβαλΐΐν 
20 χροΐί(^τ,το 6' αύτοϊς {τπό Φαρμίίανοί μι] ίχιχΐΐ(}ΐΙν π^\ν 
£ν αυτός αημήντ^. ^λχιζί γάρ κντφν οι'" μίνιΐν ν^Ιί 
ηί|ιν, ωβχιρ ίν γξ Λΐξήν, άΐίά ξνμχίϋΐΐβ&ηι )ΐ(>^ .1 
άΐλήΐας τάς νανς χαϊ τά ϊεΛοΪμ τήρα;*)*- ««(ΐι^^ι••, «^1 
τ' ίχχνενϋΐΐΐν ίχ τον χόίχ<η• τά χνΐί^μα, ΐίκ^ρ (ίνΐτ- Γ 
9ί μένων τι χεριίχΧΐΐ χαΐ ιΐώ^ει γίγνεβ^αι Μ τί{ν ίίη,.Γ 1 βιαραλλον Μ ΐ«ι|3(ιΖ:ΐο •'«»>' «ΛΒΕΡ. οογτ. ίίΐαίιΐ 
7 ύφοίμιβάμ,ίνοι ΐοά<1. (ρΓ. ■ βχ η ΐοπ. ο), οοη*. ΒΙοοιυ11<>1Α 4 
10 Μάχαν Μ 11—18 «ιών Λοιιίβοιτίί ώ; (1 1ϊ οΓο Ο '| 
16 — 16 ρραχίΐΰί ΒΟ 1β ιειι^]''Τ"'Ρ'^''^ ^ ΜαφανιγνΑμί' 

ναι Ι>0 ) προβπ^Είοίίν ο Χ(οαΐί1ϊοιίί' Β Ϊΐ οίκτων Ο αύ(ϊ«• ^ 
« Ι α/ν«(ν Κ ΐ3 ηαρϊίακ Β :ΐορί»ιν Ιι ϋ3— 31 »Γ τ" 

//γ' ΒΓΟ 24 ΐ«),.((>σοι «ΑΒΡΜ ϊχηΐϊΐίοκι Ε Ι ί« ΟΙΙΙ '. 204 ΤΗϋϋΥΟΙΟΙδ 

ψΐνγοντΐξ Ι 01 βάρβαροι.^ άνΐλάμβανόν τί αυτούς %ά\ 
ί,νναγαγόντίζ τα βτρκτότΐΐδκ ηανχαξον ατιτον τήν | 
■^μέραν, ίς χιϊραί μίν οϊιχ Ιόντων όψίϋι των Στρα- 
τέων δια το μήπα τους αΙΧ,ονς Άχαρνανας ξνμβΐβοη- 

5 &τ/Χίναί, ααω&εν δε βψενβονώντων χαΐ ές απορία» Ι 
χα&ΐ(}τάντων ού γαρ ^ν &νΐν \ 5πλων χινη^ναί.ΐ 
δοχοϋβι δι οί '/ίχαρνανες χράτιβτοι είναι τοντο αοιεΐν, | 
έπΐΐδή ίέ νΰξ ίγένετο, άναχαρι^βαζ ό Κν^μος τββ 
ϋτρατι^ χατά τάχος έπΙ τον "Αναπον ποταμόν, δε Ι 

υ άχέχΐΐ αταδ£ον£ όγόοήχοντα Στράτου, τού^ τε νεχρούζ 1 
χομίζετκι τ^ νβτεραία ύχοβχάνδονς χαΐ 01\νίαδ5>ν ξυμ-1 
παραγενομένων χατά φιλίαν αναχωρεί παρ" «ΰτούς-Ι 
πρΙν τήν ξνμβοή9•ειαν έ19εΐν. χάχεϊ&εν έπ' οήίου Ι 
άπίίλθΌν ΐχαβτοι. οί δε Στράτι,οι τροΐταίον ίαττ^ύαν ι 

5 τ^5 /^«Ζ'ίί ΐ'ίί κρόί τους βαρβάρους. 

Τα δ' έχ τΐ)3 Κορίν&ον χαΐ των αΙΙων ξνμμάχων α 
Ι τών έχ τον Κριβαίου κολπτου ναυτιχόν, ο εδεί παριχ-\ 
γενέϋ&αι τώ Κνήμφ, όπως μή Ινμβοη9•ώβίν οί άα6 Λ 
&αΙάβϋης ανω Άχαρν&νες^ ού παραγίγνΐται , άλΐ' ι 

;ι ήναγχάβ^ηβαν περί τάς οντάς ίΐμερας τ^ ^'' Σιράτφ Ι 
μάχτι ναυμαχήϋαι προς Φο^ιμ/ονοί χαΐ τάς είχοβι ναϋζ Ι 
τών ] ΆθΎ^ναίαιν αϊ ίφροΰρουν έν Νανπάχτφ. ό γάρΛ 
Φορμίων παραπλέοντας αυτούς ίξω τον χόλπου ετ-ήι 
βονλόμενος έν τ^ ευρυχωρία ίπι&εβ&αι. οί ίέ Κορίν- 1 

5 &Ι.ΟΙ, Ι χαΐ οί %νμμαχοι ίπλεον μίν ονχ ό>ς ίπΐ ναυμαχί^,ύ 
άλλύ βτρατιωτιχώτερον παρεβχΐυαβμένοι ες τήν Άχαρ- 
νανίαν χαΐ ούχ αν οΐόμενοι, προς επτά χαΧ τεβϋαρά- 
χοντα νανς τάς βψετέρας τολμ/ΐιβαι τους Ά&ηναίους 1 16 ρΓ. ιήί ΟΜ. Β 20-21 ιήί (ν Σΐράτ 

τ. Μαάνί^ 24 #ί] ΙΕ Ο 25 ΜπΙιον Ο 

ν ώί 3ί ^ νανμαχία « ναυμαχία* 1ΐ μάχης βαάά., 
ΐ6 ι!τ^αx^Λτα^ ΔΒ έ Η1ΒΤ0Κ. 1-ΙΒ. II 82-84, 205 

ίϋΜβι ι ταΐξ ίανν&ν ναυμαχέκν ποιτιβαβ&αί' έχίΐδΎΐ ι 
μίντοι άντιπαραχί^οντάς τΐ ίώρων αύΓοίίκ, παρά γην 
βψ&ν χομιξομένων, χαΐ ίγ, Ιϊβτ^ών τ^,ς ^^χαιΐας προς 
τήν άντιπίρας {^πειρον διαβάλίοντες ίπ' Άχαρνανίας 
β κατΐΐδον τού^ Άϋτ}ναίονς άπ6 της Χαλκίδος καί τον 
Εύήνον 5το|τ«μοϋ προβπλίοντας βφίβι χαΐ ούκ ίΐα^ον ιι 
ίΐνχτος άφορμιβάμενοι, οΰτοι ίή άναγχάζονταί νκνμα- 
χείν χατά μέβον τον πορ&μόν. βτρατηγοί δΐ ηβαν * 
μίν χαΐ κατά πόλΐΐς ίχάβτων ο'ϊ παρεβχίυκξοντο, Κοριν- 

10 91ίον δι Μαχάων χαΐ Ίΰοχράχης χαΐ '^4γα&αρχίΟκς, 
χαΐ οΐ μ^ν ΠεΙλοπονιη^βιοί ^τίίξαντο χνχίον των νιων ?, 
&Β μΐ^Ίίτον οίοί τ' τ^βαν μτ^ όιόόντες δίΒχχλονν, τάξ 
χρφρα5_ μίν ίξω^ εβω δε τάς πρύμνας^ χαί τά τε ' 
λεπτά πλοία α ξννέπλει ίντό^ ποιούνται χαΐ πέντε 

15 νανς τάς &ριβτα πλεούβας^ όπως ίχπλίοιεν διά βρα- 
χίος παραγιγνόμεναι, ει πτ^ \ προοπίπτοιεν οί ίναντίοι. μ 
οι δ' '^ί^ναΐοι χατά μίαν ναΰν τεταγμένοι περιεπΙεονΜ 
«ύτούς χύχλω χαϊ ^ννηγον ές ολίγον, έν χρω αΐεΐ 
παραπλέοντες χαΐ δόχηαιν παρέχοντες αύτίχα έμβαΐεϊν 

ΒΟ προείρητο δ' αντοίς νπ'ο Φορμίωνος μή ίπιχείρεΐν πρΙν ' 
αν ούτος βημήνςι. ί^λπιζε \ γάρ αντών ον μενεϊν τ^^ 
τάξιν, ωαπερ έν γτ} πεζήν, άΙΧά ξνμπεβε1β9αι προς 
άλλ•ήλας τάς νανς χαΐ τά πλοία ταραχήν παρέ^ειν, εΐ . 
τ' ΐχπνεύαειεν έχ τον χόλπον τά χνενμα, 5περ &να- | 

35 μένων τε περιέπλει χαΐ εΐώ^ει γίγνεβ9«ι έπΙ τήΐ' ίια^ 4 β^αραXίαν Μ βιαβαΙΧόνταν βΑΒΕΓ. ΟΟΓΓ. 81β1ι1 
7 νφθ(/μΐϋάμίΐιοι αοιίιΐ. (ρΓ, ι βΐ η ϋΟη. α), βοιτ. ΒΙοοηι&θΜ 
10 Μάχων Μ 11—12 νΐίον ποιήοαντις ώς θ 12 οΓο Ο 
16- — 1Θ Ρραχέιος ΒΟ 1β παραγιγνόμιναί Ο παίανιγνάμι- 

νοι 1>Ε• II προα-πίαΐοιίν « χροβηίίοιεν Ι• 21 αύτ&ν α αυτό* 
ν ι μίνιιν Ε 23 χαρ^ίπν β- καρΐχην 1^ 28—24 ιΓ ι'] 

ίΐτ ΒΡΟ 84 (■κτινιΐααι. βΑΒΡΜ. ϊ««1,«ιβ<ι<. Έ. \ ^». ■ϋο^.'*^ 20<) τΗυοΥϋΐϋΐδ 

ονδ^να χρόνον ηΰνχάαειν αι>Γθτ!5' χαΐ ) τήν έπιχεέρτιβιν χ 
ίφ' αντψ τε ίνάμιζεν (ΐνκι, οπόταν βονληται^ ιών 
νί&ν κμΐΜΌν πλΐονβών, χαΐ τότε χαλλίβτην γίγνεβ&αι. 
ώξ δί τό τε πνενμα χατ:ί}ει χαΐ αί νψς έν 6λ£γψ 8 

β ^δη ονβαι νπ' αμφοτέρων, τον τε άνέμον των τε 
πΛο/ον, αμ<£ προΟκειμέναν ίταράαβοντο, χαΐ νανς νε 
Ι νηΐ προβέΐΐίατΐ καΙ τοΐζ χοντοί^ διεω&ονντο, βο^ «166 
;ΐ;ρώμΐνοι και προς άλλήλονς άντιψνΧαχΐι τε χαΐ λοί- 
δορίψ ούδΐν κατϊίχουον οίίτί των παραγγελλομένων 

1(1 οίτί των Χίλενβτών, χαΐ τάς χώπας αδύνατοι 8ντε£ 
ίν χλνδωνι Ι άναφερειν άνθρωποι &πειροι τοΖί χνβερ- β 
νήταις άπει&εΰτέρας τάς νανς χαρεΐχον, τότε δη χατά 
τϊιν χαιρ'ον τοντον ΰημαίνίΐ, χ<Λ οι Ά&ηναΐοι χροβ- 
πεαόντες πρώτον μίν χαταδνονβι των βτρατηγίδων 

Ιό νεών μίαν, έπειτα δε χαΐ τάς &λλαζ (ι χωρήβειαν δι~ 
έφ&ΐΐρον, χαΐ χατέβτηβαν ίς \ άλχ^ν μ^ν μηδένα τρέ- ίο 
πεβ&κι αυτών ϋπί) τ^£ ταραχής^ φεύγειν δε ές Πάτρας 
χαϊ ζΐνμην της Άχαίΐκξ. οΐ δε Αθηναίοι >£αταίΗ»- * 
ί,αντες χαΐ νανς δώδεχα ίαβόντες τού^ τε άνδρας έ^ 

■20 αυτών τους πΧεΙβτους άνελόμενοι ίς Μολ-ύκρειον άπέ- 
πλεον, χαΐ τροπαΐον βτήβαντες ίπί τρ | Ρίφ χαΐ νανν ΐί 
άνα&έντες τω ΙΤοβίΐδώνι άνεχώρηΟαν ίς Νανπαχτον. 
παρέπλενβαν δί χαΐ οΐ Πείοποννήβιοι εύ&νς ταΐς χερί- 5 
λοιποί^ τών νεών ίχ Τ'ής ^ύμης κκί Πατρών ίς Κνλλήνην 

25 τό ^Ηλείων έπίνειον χαΐ άπο Αενχάδος ΚνΫ]μος χαΐ αί 
εκείνων νψς, νίς έδει τανταις \ ^νμμεΐ^αι, άφιχνοϋνται ίο 
μετά την ίν Σζράιψ μάχ-ην ίς τήν ΚνΧΙ'ήνην. 2 αύτώ Ο αντώ Ο ίαυτ&ι Ι» 7 Λονδοίς Ο [θ] 8 άίίή- 

λιιις ΕΜ 11 τιλνΐίανι Ρΐιοί. θί δ<ιϊ(1. β, ν. κΐνόώνιον «Ιυβαι- 
/νάί ΒοάιΙ. 14 μίν οιη. Ε 15 τάς άΙΙας € πάβας |> 

1β μηδίν ΰ 2β ί)ΐΐύΐΒ>ν β ίιιιϊ»*ν ϊ» ' _. ΗΙδΤΟΙί, Ι.1Β. π 8^. '■^0^ Μ 

Πέμποναι δέ χκί οί ΑκχίόαψόνίΟί τω Κνήμω ξυμ- 85 
^οιίΑοΐ)^ ί'πΐ τάς ναΰζ Τιμοχράτη χαΐ Βραβ£δαν χαι 
Ανχόφρονα, χΐλενοντίξ άλλην νανμαχίαν βίλτιον παρα- 
\αχΐνάξία&Κί χκΐ μή ύπ' 6λίγων νε&ν εΐί/γιβ&αι της ϊ5 

Ιί 0•αλάβΒηζ. ΐδόχει γαρ αντοΐ^ αλλα^ τε χαΐ πρώτον 3 
νανμαχίκζ πειραβαμ^νοΐζ πολνς ό παράλογος ΐΐναι καϊ 
ού τοβούτψ όίοντο βψ&ν το ναντιχΌν λείπεβ&αί, γεγε- 
νηβ&αι δε τίνα μαΐαχέαν, ονχ άντιτι^εντες την V{^ί^- 
ναίων ίχ Ι πολλού έμπειρίκν τ^ς βφετίρκς δι' ολίγον ϊο 

10 μελέτης. 6ργ^ ονν άπέβτελλον. οί 8ϊ άφιχόμενοί 3 
μετά τοΰ Κνήμον νανς τε προΟπεριήγγειλαν χατά πό- 
λεις χαΐ τάς προνπαρχονΰκς £|ι;ρτι5οντο ώ^ έπΙ ναν- 
μαχίαν. πέμπει ίί καϊ ί> \ Φοίΐμ^ωι^ ί'ί τάς Ά&ήναςι^^ 
την τε παραβχενήν αύτ&ν άγγελοϋι/τας χαΧ περΧ της 

15 ναυμαχίας ί)ν ένΐχηβαν ψρ^αοντας χαΐ χελενων αύτω 
νανς δτί πλείβτας όιά τάχονς άποβτείλαι, ίας χκ&' 
■{{μέραν εχάβτην έλπ18ος οΰ\βης αΐεΐ νανμαχήβειν, οί ^ 
δε άποπέμπονβιν είχοβι νανς αντφ, τφ δι χομίξονη 
αύτ&ς χροΰεπέοτειλαν ές Κρήττ^ν πρώτον άφιχέα&αι. 

20 Νίχίας γάρ Κρής Γορτυνίας πρόξενος Άν πεί^εί 
αυτούς έπΙ Κνδωνίαν πλενβαι, φάβχων προβποιήαείν 
αύτίιν οΐιβαν πολεμίαν έπηγε δΐ \ Πολιχν(ταις χαριζό- ιβ 
μένος όμύ^οι^ τών Κνδανιατ&ν. χαΐ 6 μίν λαβαν ■ 
τάς νανς φχετο ές Κρήτην χαΐ μετά τών Πολιχνιτ&ν 

86 έδίίον τήν γήν των Κνδωνιατών, χαΐ νπ' ανέμων χαΐ Ά βΐλτίι^ ΐοάά., οοΓΤ, Νο,Ιιργ 3—4 παρα:ύ-.ΐίνά^ίΐ!9αί € 

καταβχΒυάζίβΐαι Ι» 6 πιιρχβομένοίί Β 11 τοδ οιη. Ι• ! 

α^οαχίριήγγιιίαν β πίβΐήγγιΧ,ίον 1» 18 Ιξήι/τνον ΟΜ 

15 φφάαονταί] ρτ. α ϊη ΙίΙ. Β, || ούτω Ο κύιώι Μ αντών ¥ αυτών 
ΑΒΒ[0] 16 τάχος Ο [Ο] 17 Ιΐπίία Ο [Ο] 18 αύτΛν Κ. 

35 ύμύροις οίβι τών Ο, ο«σι ΛβΙ Ο, 35 Ι&ήον " " 

ί6 βή. κκΐ ναό άιίΐύίας Ιι 20» ΤΗϋΟΥηΐϋΐδ τβΙ^ άχλοίας ^νδΐίτριιί'ΐν ο-ίιχ ολίγον χρόνον. οΐ ί' ίν τβ 
Κνλλήνιΐΐ Πΐλοποννήβίοί έν τούτω, ίν φ οΐ {'^^ναΐοί α 
πιρί Κς'ήτ'ην χατΗχοντο^ ηα(ΐίβχί.νααμένοί ως ΐπΐ ναν- 
μαχίαν παρ^πλενδκν ΐς Πάνορμου τον '^χαίχόν, οίπερ 
Ε αύτοίς 6 χατά γήν βτριηα$ τ&ν Πελοποννηΰίων προβ- 
ίβΐβοη&ι^χΐΐ. παρεπλευβΐ δε χκΐ ό Φορμίων ίχΐ τα 3 
'Ρίον το Μολνχριχον χαΐ ώρμίβατο ίΐω κντον νανβΐν 
Ι ίΗίοβί, αϊβπερ χαΐ εναυμάχτιβεν. ^ν ίϊ τοντο μίν^ 
το 'Ρίον φίλιον τοΐ^ '^^ιναίοις, το δ' έτερον 'Ρίον 

10 ίβτίν άντιπύρας το εν ιζ Πελοποννηβω' διεχΐτον δι 
αα' άλίτίλων βταδίονζ μ^λιβτα επτά της &αλάαβΊΐ£, 
τον δΐ Κριΰαίον χόλπον βτόμα τοϋτό ίβτιν. έπΙ ο^ν * 
τφ 'Ρ£ω \ τω '^4χαϊx£ οί Πείαποννήΰιοι άπίχοντι ού ικ 
αολύ τον Πανόρμον, έν φ αύτοΐξ ό αεζύς ην, ώρμί- 

15 ααντο χαΐ κϋΓοί νανβΐν επτά χαΐ πεντήκοντα, ίπειδί/ 
χαΐ τονς Ά&ηναίονς εΐβον. καΐ έπΙ μίν ?| η ίπτά 5 
ήμίρας άν&ώρμονν άλΙήΧοις μελετώντές τε χάΐ παρα- 
ΰχεναξόμενοι | την νανμαχίαν, γνώμην έχοντες οΐ μϊν 3ο 
μίΐ 4χπλεΐν ίξω τ&ν 'Ρίων ες τήν εύρνχωρίαν, ςρο|3οΐ}- 

30 μΐνοι τίι πράτερον πά&0£, οΐ δε -μή ίβπίείν έ$ τ& 
Οτενά, νομίζοντες προς έχείνων είναι τι)ν εν ίιλίγω 
ναυμαχίαν. ίπειτα ό Κν^\μΐ)ς χαΐ ό Βρκοίδας «αϊ οΐ^^^ 
άλίοι τ&ν ΙΙελοποννηβίων ατρατηγοί, ^ουλόμΐΐΌΐ ίν 
τάχει τήν ναυμαχίαν ποί-ήβαι χρΐν τι χαΐ κπΌ τδιν 

25 Ά%•ηναΙαν έπιβοη^ηδαί, ^ννεχάλεβαν τους βτρατίώτας 
χρωτον, χαΐ όαωντες αύτ&ν τους \ πολλονς δικ τ^ν κ Ιϊ 3 την Λ(ι{ι?;ϊ Μ || χατιίχον Β 5 οΐτήκ ϋ, ΟΟΓΓ. Γ, 

7 ΠολνΛ^ΐίών ΑΒΡ {Ι ό^μήΰατο Ο 10 ιΑ] τον € || ίΐίίχι- 

τον ϋοάά., αοττ. Ββηβαίβί (αΐ. «οΐιοΐ. χΐϊώριαΟΌν] 14 — 15 ώρ- 

μφαντύ 15 πεντη-Λοντα € ί^ίο^ήκαντα Ιΐβ 19 ο^ΐαιν 

20 ίχχΐιΐν Β Ο ΗΙ8Τ0Β. ΙΙΒ. Π 96—87. 209 Ι 

ίίροτίραν ^σβαν φοβουμίΐΌυς χαΐ ον ηρο^ύμονς ϋντα; 
παρεχείΒνααντο χαΐ Ιλε^αν τοιάδΐ. 

,,Ή μίν γενομένη ναυμαχία, ώ άνδρες Πελοπον-ΆΊ 
νήΟίοι, εΐ τΐξ &ρα δι' αυτήν ύμ&ν ψοβείται τήν μέλ- 

Β λονβαν^ ονχΐ ^ ικαίαν ίχει τέχμαρβιν το ^χφοβηΰαι. 
Γ^ τε Ι γάρ παραδχεν^ ϊνβείις έγένετο, ωβπερ ίατε, *^ 
ΊΐαΙ ούχΙ έξ νανμαχίαν μαΐλον ^ έχΐ βτρατείαν έπλέο- 
μεν' ξννέβη δΐ καΐ τά άπό τί^ς τνχη^ ούχ 6λ£γα έν- 
κντιια&Ύΐναι, χαί που τι χαΐ ή άπειρίίχ πρ&τον νανμα- 

χούντας ίοψηλεν. ωβτε ον χατά την ήμίτεραν χαχίαν β 
το ήββαβΰΐίΐ αροβε\γένετο, ονδί δίκαιον τηζ γνώμηζϋ 
χΌ μή χατά χράτοζ νιχη&έν, έχον δε τίνα ίν αύτω ι 
άντίλογίαν, της γε ^νμφορκς τω άποβάντι• άμβλυνε- Ι 
β9•αι, νομίααι ίΐ ταΐζ μ%ν τύχαΐζ ένδέχεα&αί βφάΐλΐ- Ά 

5 β&αι τοίις άν&ρώπονς, ταΐς 6^ γνώμαις τους κύτους 
αΐεΐ ύρ&ούς [άνδρείονςΐ ΐΙ{ναι, χαΐ μίι άπειρίαν τον η 
ανδρείου ααρόντος προβαλλόμενους είχότιας Άν ίν τινι 
χαχονς γενίβ&αι. υμών ίί οΰί' ή απειρία τοβοΰΓον * 
λΐίχεται. 'όβον τόλμτ^ προύχετε• τώνδδ δΐ ή έζιβτήμη, 
ί]ν μάλιβτα φοβεΐβ^ε, άνδρείαν μίν ίχουβα χαΐ μνή- 
μην ί|ίΐ ΐν τψ δεινω έπιτε\λεΙν δ ίμα&εν, &νεν δ% ικ 
ενφνχίας ού^εμιΌ: τέχνη προς τους χινδννονς Ιβχύίΐ. 
φόβος γάρ μνήμην έχπλήβσΐί, τέχνη δΙ ϋνεν άλχ^ίς 
οίιδίν ωφελεί. πρ1}ς μ^ν ουν το ίμπειρότερον αυτών Ιϊ Λ 4 ψοβΐϊταί] II ίη ΙίΙ;. Ι) 7 ατραχιάν Ε 11 ήσσάσΰαι Ο 
ίΐααήβ&αι ΙίΓΟ] |{ ■α0οαίγένιτο Μ 12 μή οιη, Β [| αυτώ Μ αϋτπ 
ΑΒ0ΕΡ[Ο] 18 76 6 τι ΑΒΟΕΡ, οω. Μ 14—16 αφάΐ, 
«&αι Β 16 6ρ9άΐΐ &νβ^(Ιους « άνΒ^ιΙονς ό^ϋώς ί»; (Ιρ&οί 

τβΒΟΤ. θϊ άνδίίΐονς άβ]. Β&άΐιαπι. (^^. βείοΐ ίχ^ιν τονς άν9ράί 
«ουί (βτηκνίαν τήν γνώμην χαί μή ύποπΐπιωΜνϋιΐ' τοΓΐ δ(ΐνοίΐ) 

18 κΒκοίιε] &1ί. χ βτ ϋοιτ. ο, 19 ηροί^ΕΓ* 6 Μ προβέχι 

ΑΒΟΕΡ II τ&νδΒ Ι» ΐ&ν « 
^^ηνιιιοιτ•»! , Κα. Ηυάβ Ι Ε^ ηι&Ιοτ. ^^ Ι 210 ΤΗϋΟΥυιοΐδ 

ιό τολμηρότιρον άντιτά^οίίί&ε , χρΌ^ ^^ τί» διά τήν 
ίΐϋβαν δεδιέναι το άααράβχενοί τότε τν\χεΐν. πίρι- 1" 
γίγνεται ίΐ ^,αίν πΑή•&(ίϊ Ε£ νεών χκί πρό^ τ^ τ^; 
οίχε^ οίίβ^ οπλιτών παύονταν νανμαχΐϊν τά δ^ πολλά 
6 των ίΐλεόνων χαΐ άμδίνον παρεβχενκβμένων το κράτος 
ίΰτίν, αβτδ ούδί χα&' ^ν ΐ'ϋρίβχομεν είχάτιας αν ήμαβ ϊ 
βφαλλομίνονς' χαΐ 'όβα ί^μύρτομεν πρότερον, | ννν αυτά α 
τκτ)τ« προβγενόμενκ διδαβχαλίαν παρέκει. \ ^αρβονντες^^^ 
ονν χκΐ χνβερνηταί χαΐ ναϋται το χα&' ίαντ'ον εχαβτοζ 

10 ετΐεό&ε, χώρκν μή χρολείττοντες ^ άν τις προθταχϋ^, 
των ίέ πράτερον ίιγεμόνων ού χείρον τήν έπιχείρηβιν » 
ήμΕΐδ παραβχενάβομεν χαΐ ονχ ένδώ\βομεν πρόψαβίν 5 
ονδενΐ καχώ γενίβ&αΐ' Ύΐν δέ τις ϋρα χαΐ βονλ•η&ί}, 
χολαβ&ήβεται τ^ πρεπονβ-ιυ ξ•ημί^, οί ίέ άγα&οΐ τιμ^ή- 

16 βονται τοϊξ χροβήχονδιν ίί&λοΐξ της (ίρετ-^^." 

Τοιαϋτίί μεν τοΙς ΙΓελοποννηβΐοις οί ^ρχοντεςΒΒ 
ααρεχελενβαντο. ό ίΐ Φορμίων δεδιώς καί αύτόδ τ^ν 
των Ι βτρκτιωτών όρρωδίκν χαΐ αΐβϋ-όμενοζ οτι το ίο 
πΐη&ος τών νΐ&ν χατά βψας αετούς ^ννιβτάμενοι 

20 ίψοβοϋντο, έ/3οιίΑετο ^νγχαλεΰαξ &κρβνναί τε χαϊ 
■χαραίνεβιν έν τω παρόντι ποι-ήακο&αι. πρότερον μϊν 3 
γάρ αΐεΐ αίηοίς ίλεγε χαΐ προπαρεβκεύκζε τάς γνώμας 
ώξ ούδΐν αύτοϊδ | πλϊί&ος νεών τοβοντον, ^ν ί'πιπλφ, ιβ 
ο τι ονχ νπομενΐτΕον ίύτί, χαΐ ο Ι βτρκτιώται εχ 

25 ποΑΑηϋ έν βψίβιν αντοΐς τήν ά^ίωαιν ταύτην είλήψε- 
βκν μηδένκ ΰχλον Ά&ηναϊοι δντες Πελοπονττηϋζων 
νέων ^>ποχωρΐίν τότε δε προς την παροΰβαΐ' ϋφιν 8 7 πρώΐον Ο 9 ίαντοΐΐί Ο 10 λΐίποντΐς ν, αοτν. Ο, 
19 τών ναών ία πιάι^. Β^ 32 αντοίς Μ αύιοϋε Αί)0ΕΡ[6] 11 
ίϊίί'ί βώίΐ. / 33 τοαονταν ΑΒΕΓ[0] 34 ύπομίνκΑρ Ο 

ύαομενΐτέον αύτοίς Ι» [Ο] ΗΙ3Τ0Ε, Ι.ΙΒ. Π 8 211 ν^^^ν αντονς ά&ν\μοϋνταξ ίβούλΐτο ύπόμνηβίν ποιή- η Ι 
■ βαβ&αι τοϋ &αρ6εΐν, χάί ^νγχαλέβας τανς Ά&ηναίονζ Ι 
ίλΐγε τοιάδε. Ι 

,,Όρών ύμΐί^, ω ϋνόρεξ βτ^τιώται^ πεφοβημένον^^^-β 
τό πλή&ος τβν εναντίων ^ννεχάλεαα, ονκ άξιων τά ■■ Ι 
/ΐή ϋεινά ίν ο^ραδία εχίίν. οΰτοι γάρ πρώτον μίν ϊ Μ 
διά τό Ι προνενιχίΙα&Μ χαΐ μτ^δ' κντοί οΙεβ&«ί Ομοιοι ιι Ι 
ήμϊν είναί τό πλη&ος των νεΰν χαΐ ούχ άπο τον ΐαου Ι 
ίΐί^I}εοxενάβκντο' έπειτα ψ μάλιβτα χιΰτενοντεξ προβ- Ι 

β έρχονται, ώς προΟΐμον αψίΰιν άνδρείοις είναι, ού δι' Ι 

ι ίλΑο τι &αρβοϋβίν η όιά τί}ν έν τω ίίεξώ έμτιειρίαν. Ι 
τά πλείω \ κατορ&ονντες χαΐ οϋονται βψίβι χαΐ έν τψ» Λ 
ναντιχφ ποιήβειν τό αντό. τό ί' ίχ τοϋ δίκαιον -ήμίν • Ι 
μάλλον ννν περιέβται, εΙ'περ χαΐ τούτοΐξ έν έκείνψ, Ι 

ί ί«εΙ εύιίτνχέα γε ούόίν προφέρουΰι, τω δί ίχάτεροί τι ζ\ 
είναι εμπειρότεροι &ραβύτεροέ ίβμεν. Ααχεδαιμόνιοί \ Ι 
τε -ί^/ονίμενοι αυτών διά τήν Οψετέραν δό%αν &χοντα^χΜ\ 
προβάγονβι τους ίτολλού^ ές τον χίνδννον, έπεί ονχ Ι 
&ν ποτέ ενεχείρηύαν ί^ϋβη&ίντες παρά πολν ανϋ-ΐζ Ι 

9 νανμαχείν. μ-ή δή αυτών τ-ην τόλμαν δείβητε, πολύ ο Ι 
α ϋμείς Ι έχείνοις πλείω φόβον παρέχετε χαϊ πιδτό- β Ι 
Τί^ον χατά τε το προνενιχτιχίναι χαΐ οτι ο{>χ αν Ϋιγονν- Ι 
τκι μή μέλλοντας τι ^ξιον τον παρά πολν πράξειν Ι 
άν&ίβταα&αι ύμας. αντίπαλοι μίν γάρ ^ πλείονς, • Λ 
&<ίπερ οΰτοί, τ^ δννάμει το πλέον ίτ^βυνοί ^ τ^ ■ 
γνώμγι επέρχονται- οι δ^ ίχ \ πολλώ ύποδεεβτίρων χαί ίο 1 

3 (Χ(•ί( Ο ("Ιίξε 5(ι 5 ΙναντΙιαν] ν(ών Μ 7 ο&ιτΰΈ ΰ Ι 

β ών Μ 12 οίονται] οίον μ ΑΒ 16 ιι «Ε, οω. ΑΒΡΜ Ι 

16 Ιμ,Ώΐιι/ότιςοι ίΐναι Ι) 17 α-ϋτών ΐ. τών ξυμμάχων Ι• Ι 

19 Ινιχίίρίΐααν β Ιπίχίί^ψαψ Ι> 30 ύή] δι' Ο 21 πλΐον Ο Ι 

24 <ιμ&ι Ο ήμα( ύβ || ^1 οΓ οοΛιΙ., οοιτ. Μ&ιΙτίΒ 26 το Ι 

9Τλ^ οιη. Μ 26 οι οΕΡϋ (ι παλίβιι Έ.1&- ηολ^ίον «,Κΐ>^ Ι 212 τΗυοΥϋΐοΐδ αμα ούχ άναγχαξόμΐνοι, μίγα τι τ^? διανοίας τό / 
βαιον ίχοντΐξ άντιτολμ&αιν. & Ιογιξόμΐνοι 

ονχ ΐΐχάτί πλέον αεφάβηνταί ίιμας ΐ} τ^ χατά λόγ^ 
παραβχεν^. πολλά ίέ χαΐ βτ^αχόαεδα ί^δη ίαεβεν ί 

6 ΐλαββάναν τ^ άΐίειρία, ίβτι δί & \ χαΐ τΫι άτολμΐ^ 
αν ούδΐτέρον ί}μεΐ3 νυν μετίχομεν. τον άϊ ά}ΐών( 
ούχ έν τψ χόλπψ έχαν ϊ^μόκ ποι•ήβομαι ούδ ίαπλεί 
ΰομαί ίζ αντάν. όρώ γάρ 5τι προς παλλάς νανς ο 
Λίβτ-ήμονας ίλίγαις ναυϋΧν έμπείροΐξ χαΐ αμεινοί 

ίΟ αλεούααΐξ ^ βτενοχωρέα ού ξνμψέρει. οίίτε γαρ ι 
Ι ίπΐίΐλεναειέ τις ώξ χρή έξ έμβολ^ιν μή ίχων ■ 
«ρόβο-ψιν των χοΐΐμίαν έχ πολλοϋ, οϋτ' &ν «Λοχωρί 
βειεν έν δεοντι πιεζόμενο^" διέχπλοι τε ονχ εΐβίν 
άναβτροφαί, απερ νεών έμειναν πλεονβών ίργα ίατ(4 

15 άλλα άνάγχη &ν είτ] τι^ν νανμαχίαν πεξομαχίαν 
βταβ&αι^ ] χαΐ έν τούτω αΐ πλείονζ νήες χρείαβίη 
γίγνονται, τοντων μίν οίν έγώ ί%ω τήν ΐΤ(ΐιΐΐΌ(η 
χατά το δυνατόν νμεΐς ύε εϋταχτοι παρά ταϊζ ναν* 
μένοντες τά τε παραγγελλόμενα ο%έως δέχεβ^ε^ έίΑΑαΐ 

ίΟ τί χαΐ ίί' οΑ/^Όχι τ^5 έφορμ'ήαεως οϋβης, χαΐ έν 
ίργφ χόαμον καΐ βί\γΎΐν περϊ πλείβτον ίιγείβ&ε, 8 Ι 
τε τά πολλά των πολεμίων ^νμφέρει χάν νανμκ; 
ούχ ί^χΐΰτα, άμύνεα&έ τε τούβδε ά^ίως τών προειργ* 
βμένων. δ δϊ άγων μέγας ύμίν, ^ χαταλνβαι. Πελι 

Λ αοννηβίων τήν ελπίδα τον ναυ\τιχον ί) έγγυτέρω ι 
ατ^βαι Ά&~ηνκϊοΐ3 τον φόβον περί τ^ς 9αλάααηϊ 

1 μϊγα τι] μϊγιατα Ο 7 οίδί ιιλίύαομαι Ο [Ο] ! 

ηΕΐ'ρβίΐ Ο /αΐίίΐ)οις V [ϋ] 1β ταΐς κ ταίί τι \> 20 ίψοο/Λ 
βΐαί Β 31 ή/ίΓβ&ί] Λοίίϊσ&ί Ο 21—22 ο ίκ ΐί] ωβ^ 

Εσιΐιΐ., ΟΟΓΓ. δΪΒρη. 52 πο3,ρμ/ων Ο ποίΕ^ιχών Ιϊ(τ |! ^υμφίι^ 
κ χαϊ ξνμψέρΐί 6 || %&,ν\ καΙ οοϋ., ςοΓΓβχί || νανμαχίαν Ρ 
Ά3 άμύνεβ&έ β &μνναβ^ι Ι» 11 ιϊ β 8ΐ Λ» βνάύ,ψνηι ΗΙ8Τ0Κ. 1ΙΒ, Π 9 213 ^ϊαμ,ψνήβχω δ' αν ύμ&ς δτί νίνιχήχατί κυτών τονς ιΐ Ι 
η:οΑ/οι5$. ίιΰαημ^νων 6ΐ άνόρών ονκ ίΟ^έλονβιν αϊ Ι 
γν&μαι πρόϊ τού^ αυτούς χίνδννονς \ όμοΕκι ΐΐναί."" κ Ι 
Τοίοντα δί χαί ό Φορμ^ον παρεχελίνβατο. οι δ^9ύ9 
Πελοποννήϋιοι, έπειδί} αότοΓί οί Ί4&νιναΙοι ούχ επί- Ι 
χλεον έξ τϋν χόΛΐΤον χαϊ τά βτενά, βονλόμενοι ίίχον- Ι 
τας ίβω προαγαγείν αυτούς, άναγαγόμενοι δμα εω Ι 
ίπλεον, έπΙ \ τεβαάρων ταξάμ^νοί τάς νανς, παρά πίνω"! 
εαυτών γην ίβω [ίπΐ] τοϋ κόλπου δεξιώ χέρα ι^ϊΌν- Ι 
μίνψ^ ώβπερ χαΐ ωρμουν έπΙ ί' «ύτω ΐΓκοβι ίτα^αν* Ι 
τάί ΐίριβτκ πΧεοΰαας^ δποϊ, ΐί ϊίρκ νομίΟας ίπΐ την Ι 
ίίκνπκΛΓΟί' αύτονς πλείν ό Φορμίων χαΐ αντος ίχι- Ι 
βοηθών ταύττ} παρατίΧέοι, μή | ίιαφιίΐΌΐίν πλέοντες ιϊ Ι 
τ6ν επίπλουν βφών ο( ΆΟ^ναΐοί ίξω τοΰ έο,υτών Ι 
£ χ^ραις, αλλ' αίταί αί νηες π^ριχλτ^Οειαν. 6 δε, 5περ ■ Ι 
ίχΐΐνοί προβεδέχοντο, φοβη&είς περί τφ χ<ορι'φ έρι^μφ Ι 
οντι, ώς ίώρα αναγόμενους αυτούς, αχαν χα.1 χατά Ι 
βπουίήν έμβιβάΰας Ιπλει παρά τήν ^^^ν χαι δ | ίτεξόί»»•! 
ι &μα τών ΜΒββηνίων παρεβο'ήϋ-ει. Ιδόντες δι οΐ Πε- • Ι 
ηο λοποννήβιοι χατά μίαν έπΙ χέρας παραπλέοντας χάί Ι 
ί\βη ϋντας έντος τοϋ κόλπον τε χαΙ προς τι) γτ„ 'όπερ Ι 
^^ουΛοντο μάλιβια, άπ'ο βημίίον ένύς &φνω ίπιατρε- Ι 
φαντες τάς ναϋς μετωπηδον ίπλεον ως είχε τάχοχ'ς Ι 
Ι ίχ«(ϊτο5 ίπΐ τους '^ί91]ναίονς, χαΐ ^λπιζον πάβας τάς α ■ 
νους άπολήφεα&αι. των δϊ ενδίχα μέν τίνες αΐπεζΐ Β Ι 

Ι αί] ίίν Β 4 ρΓ. βί] μ'^ν ΡβΜ ^μίν Β |{ «αρι>ιί• Ι 

1(ύ»σ ΑΒΙ'Μ Τ άναγόμΐνοι Β£ΡΜ 8 πα«ά € ίπΐ 1ι βϊ Ι 

βΛοΙ. (ΐπΐ την άντΙ τον ηαρά την) 9 Ιαντών ομ. Ο 1| /λΙ Ι 

ίβΐ. Κγ, 9 — 10 {ιγούμινοι Ο 10 (Γκιιοί ναϋϊ β 18 ικιίτιι Ι 

Ι> αύιί} ο II πΐ^οντα οοιίά., ΟΟΓΤ. ΟοΙ}γ6Θ 15 ανται ο αίίΐαί ύ Ι 

η κίιοώκ ΟΜ. Ε 29—23 /πιτρίιίΚΓΓίί Ο 25 τίνες Ι 

Ο, Οίη. 1^ [Ο] Μ ΤΗυΟΤΒΙΟΙδ 


4ιγονντο νπΐχφεύγονθι το «φαρ των ΠΐΙοηοννηΰίβ^ 
χαΐ τ{)ν ί'πίστροζρήν ε'ί την ΐνρνχωρίαν τάς δ' 
έπιχαταλαβόντε^ έ%έωβάν τι προς την γήν ^ποψΒΐ 
γονβ€ζξ χαΐ Ι διέφ&ειραν, ίίνίραϊ τε τών Ά^ναίιαν » 
5 Βοίέχτεινκν οβοι μ-ίι έ^Βνενβιχν αύτ&ν. χαΐ τ&ν νΐών β 
τινκζ άναδσύμΐνοι ΐΐΐκον κενάς {μίαν ίΐ αντοίς άν- 
όράβίν ίίχον •ή$'>)), τάς δέ τινας οί Μεββ^νιοι, παρα- 
βοη^βαντες χαΐ ίχεββαΐνοντες ξύν τοις 'όπλοΐζ ές ΐ'ην 
%άλαββαν χαΐ επιβάντες άπο \ τών κκτα0τραμάταν1Β2 

10 μαχόμενοι αφείΚοντο ίίχομενας ίΐϋη. ταύτη μίν οΰν91 
οι Πείοποννήθίοι ίκράτονν τε χαΐ διίφθειρκν τάς 
Αττικός νανς' αΐ ίέ εΐχοαι νηες αυτών αί άπο τον 
δεί,ίον χίρωζ έδίωχον τάς ενδεχα νανς τ&ν \ Ά&ύ]- ί 
ναίων άΐπερ ύπε^έφνγον τήν έπιατροψήν ές τήν εύρν- 

15 χωρίαν. χαΧ φ&άνονβιν αυτούς πλ^ν μιας νεέι^ προ- 
χαταφνγονβαι προς Τ'^ν Νανπαχτον, χαΐ ΰχοϋβαι 
άντίπρφροι χατά το ^Απολλώνιον %αρεβχενά%ονχο άμυ- 
νονμενοι, ην ές την γτίν ίπΐ βφκς πλέωβιν. οΐ ίέ 3 
ααραγενόμενοι \ ^βτερον ίτιαιάνιζόν τε αμκ πλέοντες ίο 

20 ώς νενιχηχότες, χαΐ τήν μίαν νανν των Ά&ηναίων 
τή» νπάλοιπον έδίωχε Αΐνχαδία νανς μία πολύ προ 
των άλλων, ετνχε δε δλκάς όρμονβκ μετέωρος, περί β 
ϊ^ν ή '^τϊίχι) νανς φ&άβαϋα χαΐ περιπίενβαΰα τη Αεν- 
χαδί^ δίωχονβτι εμβάλλει μΐβτι χαΐ χατα\δνεί. τοις ^ 

26 μΐν οϋν ΠεΙοποννηβίοις γενομένον Γούτου άπροβδο- 

7 ίϊχον ο ίΙΧον Ι» 11 δίίφ&ΐιραυ Ο διϊφ^ιιρον Ο 

{ψ&ίΐραν γρ. 6, ίφ&ει^ον Ι) 14 ίπιβτροφήν €ΜΟ(ΐίΛ. 

ίΓ&Κω. ϋΰΧΧΤ) ίπαΟΓροφήν ΑΒΕΡ 15 νηώι Ο νηός Ο 

18 πρύϊ ΟΟ Ις 1(0 |1 αχοΐιβαι. ΜΟ ΓσχονΒαι οΑΒΕΡ 17 τό 
βΟ, ΟΜ. Ι> 17—18 άμυνάμινοι ΑΒΡΜ άμννούμιναι Ο 

1β ίπιαΧεαισιν ΒΙ 21 ιήν {ίΐίόίοιίίον ϊη πιβΓβ. 6, 33 χαΐ 

^ίρίπΙίύβασΛ οτα. ΑΒ 2& το«ι:οιι\ χού-ίου χι " '^*' 
ΗΙ8Τ0Ε. Ι-ΙΒ. Π 9 215 χι^του τι χκΐ παρά λόγον φόβοζ εμπίπτει, χαΐ αμα 
άτάχτω^ ΰιώχοντες διά τό χρατεϊν αί μεν τι,νεξ τ&ν 
νΐ&ν χαθίίβαι τάς χώπας Ιπέΰτ-ηβαν τον πλον^ ά|ι}μ- 
^ρο^ον δρώντες πρό$ τήν *| ίιΧΙγον άντε'^ό^μ-ηβιν^ 

[δ Ι βονλόμενοι τάς πλείονζ χεριμεΐναι., αΐ ίΐ χαΐ έξ * 
βράχια άπειρ£α χοιρίων αιχειλαν. τονς δ' '^&ηναίονς9ίΜ 
Ιδόντας ταντα γιγνόμενα &άρβθξ τε ίίαβε χαΐ άιΐό 
ενός χελεναματος έμβοήβαντ-ες έπ' αυτούς ωρμηβαν. 
οί ίΐ ίιά τά υπάρχοντα άμαρτ'ήματκ χαΐ την παρ- 

β ονΰαν άταξίαν \ 6λ£γον μεν χρόνον ύπεμειναν, επει 
δί ίτράαοντο ίζ τον Πάνορμον, ο&•ενπερ άνηγάγονΛ 
εαιδιώχοντες δε οί Ά&ηναΐοί τάζ τε ίγγνς ονβας μά~ ■ 
Χιβτα νανς ίλαβον ίξ χαΐ τές έαντών άφε£Χοντο ας 
ίχεϊνοί προς τβ γη διαψΟ-εζραντες το πρώτον άνεδή- 

β ΰανιο' βνδρας τε τονς \ μίν άπέχτειναν, τινάς ίέ χαΐ κ 
έζιάγρ'ηβαν. ίπΐ δε τη$ | Αευχαδίαξ νεώξ, η περϊ ι^ήν^ς^Ι 
ίΧχάδα χατέδυ, Τψοχράτηξ ό Αίίχεδαιμόνιος πλέων, 
άξ ή νανζ δίεφ&ΐέρετο^ ίβψκί,εν εαυτόν, χαΐ ΙξεπεΟεν 
ίζ τον Νανπαχτίων λιμένα. άναχωρΊ^βαντες δί οί* \ 
80 Ά&ηναΐοι. τροπαίον εΰτη\βαν ο&εν άναγαγόμενοί ίχρά- 
τηβκν, χαΐ τονζ νεχρούς χαΐ τά ναυάγια δβα προς τ^ 
εαυτών ^ν άνείλοντο^ χαΐ τοίξ εναντίοΐξ τά έχείνων 
•ίχόαπονδα άπέδοΰαν. Ιβτηβαν δι «αΐ Πελοποννήαιοι 6 ι 
τραααΐον ώς νενιχηχότε^ της τροπής, &ς προς τ^ γ^ 
δίέφ&ειραν νανς' χαϊ ψ•περ ελα\βον νανν, άνέ&εβανα I τι οπι. Α {| γρ. ααςαΐόγον ¥^ (ι^ Μ, 3 άπίοτηΒαν 
βαρΓΟΒΟΓ. ρ, ίατηοαν β 4 άντεψόίμψιν κ β βράγχεα Α 
ββάγχίαι Β |] χιορίον Β 7 ϊΐνίίΐίίΐα Β 8 νΐΙ(νματθ{ Ο 

II τΐίν ί»0. ι6 Β II άνήγοντο β, οογγ, Ο, 16 «ίρΐ] 
πρΙν Ε γρ. Μ, [α] 18 ίαντόν ΟΜ αύτάν Α αυτόν ΒΕΓ [01 

19 τό Β II Νανπάντιον β 20 αναγόμενοι Ιι [ΰ] 23 
Ο «αϊ οί ϋΰ 26 ναϋί άιέψ&Βΐιιαν Ι• 216 ΊΉϋαΤϋ]ΒΙ8 επΙ το 'Ρίον το Άχκϊχον παρά τό τροχαΐον. μετά ΐ 
τκΰτα φοβούμενοι την άαό των '^497]να£<αν βοή^ΐία 
νπο νύχτα ίβίπλενβαν ίς τον χόλχον τον Κριαάΐοέ 
ΜαΙ Κόριν^ον (Οίαντες κλήυ ΛενχαδΙαν. χαΐ οί 
5 τη5 Κρήτης '^&ηναϊοί ταΐς εϋχοβί ναν\βίν, αϊς 
προ τήζ ναυμαχίας τω ΦορμΙωνι παραγενέθ^αι 
ποΧλφ νβτερον τΫΐξ άναχαρήβεως των νεών άψιχνοϋιΜ 
ται ίζ την Νανπαχτον. χαϊ το ϋ-έρας ίτελεύτι 

Πριν δί διαλνβαι το ές Κόριν&όν τε χαΐ τον Κ(μ 

10 βαΐον χόλπον άναχωρ^βαν ναντιχόν, 6 Κνημος ) 
Ι Βρκαίδκς χαί οί ^λλοι &ρχοντες τών ΠΐΙοποννηβζΐΜ 
άρχομένον τον χειμώνας ί^οτίλοντο δΊδα^άνταν τβί 
Μεγαρέων άποαειραβαι τον Πειραιώξ τον λιμένας τΛ 
Ά&ηνα(ων ^(ο 3έ αψύΧαχτος χαΧ ^χίτ^ΰτος είχότως 6 

15 τώ έπιχρατεϊν αολν τφ ναντιχψ. έδόχει ίέ λαβόντ 
τών Ι ναυτών εχαβτον τήν χώπην χαΐ το ΊαηρέαίΟ 
χαΐ τον τραπωττίρα πεξ,ϊ] Ιέναι έχ Κορίν&ου έχΐ ι 
αρ'ος Ά&'ήνας 0•άλαββαν, χαϊ αφιχομένονζ χατά ι 
££ Μέγαρα χα&ΐΐχύααντκζ έχ Νιβαίας Γοϋ νεαρίο 

20 αυτών τεββαράχοντα νανς, αΐ ετνχον αύτό9ι ι 
χλεϋβαι εν\&ύς ίπΐ τον ΙΤειραι&' οντε γαρ ναυτιχΐ 
^ν προφυλάββον έν βύτω ο-δδίν άντε προβδοχία ^ 
μία μή &ν ποτέ οΐ αοΧέμιοι ε^απιναίως ούτως ι 
πλεύβειαν, έ%εΙ οϋτ' άπο τον προφανονς τολμί}ααι ί 

25 χα&' Ύΐϋνχίαν ί' εΐ \ διανοοϊντο, μή ούχ αν προαίίΦ; 2 τ&ν] τήν Μ 3 ρτ. τύν οαι. ΑΒΕΡβ 4 Κορίνϋ'ΐ» 

Ο Κορίν&ιοι(?) Ο |] πάντις Ι» 10 άναχωρτ,ααν τό ναντιχόν 1 

12 τών οτη. Ι) 13 νπατίΗ^άιιαι Ε 13 εχαβτο: ΑΒΚ 

17 ίν] ί« Μ 18 '^(^ι^να£ον« ^, οοιτ. Ο, 2ί ούί' οο<ϋ^ 

ΟΟΓΓ. ΒΙΐΓ. 25 8'] οέδ' Ο οίίΐ 1», ^οτ^. Μ&άνΐ^ || δΐίΐίοοϋ» 

βοάά., οοη. 8ΐ3ΐι1 || πίοαια&ΐα&αι ε ν^οαΪΒ&ίΒ^αι ΑΒΡΐΐ ΗΙ5Τ0Ε. ΗΒ. II 93—04. 217 β&αι. ώζ 6δ ίδοξίν αντοΐς, χαΐ ίχώρονν ΐν&ύς' χκΐ » 
ιΐφίχιίμΐνοι ννχτος χαΐ κα&ΐΐχύβαντεξ ίχ τηί ΝιΟαίας 
τόξ νζίϋξ ίπλίον Ιπϊ μεν τον Πΐΐραιϋ ο^ιχίτι, ωϋπιρ 
ΰΐΐνοονντο, χαταδεΙβαντΕξ \ τον χένβννον (χαΐ τις χαΐ & 
Β &νιμος αυτούς λέγεται χωλνϋαι), ί%1 δϊ τΫ\ζ ΣκΙαμΙνος 
τΐ> άχρατι^ριον το προς Μέγαρα ορών, χαΐ (ιρρούρ^ο 
^γάρ^ Ιπ' αΰτοϋ ■^ν χαΐ νεβιν τριών ψνλαχ•ίι τον μή 
ίβπλείν Μεγαρεϋβί μηβί έκπλεΐν μηδέν) τφ τε φρον- 
ρΙο> προϋέβαίον χκϊ τός τρ[.^ριΐξ \ αψΐίλχνβαν χενάζ^ ιβ <1 

10 τψι τε αλλην ΣαλαμΙνκ άπροβδοχήτοις ίπιπεΰόντες 

έπόρ&ονν. ές δε τ&ς ^^1&'ήναξ ψρνχτοέ τε Ίΐροντο πο-β* 

λέμιοι χαΐ ίχπλτ/ξις ίγένετο ούδεμιαξ τ&ν χατκ τον 

χόΐεμον ελάββων. οί μίν γάρ ίν τω &ατει ίς τϋν 

Πειραιά φόντο τους πολεμίους έαπεπλενχέναι 

Ι οί 6' έν τφ ΠειραιεΙ τήν τε Σαλαμίνα φρηα&αι χαΐ ι& 

παρά βψβς οβον ούκ Ιβπλβΐν κύτους• 5περ αν, εΐ 

έβονλή&ηβαν μή χατοχνηααι^ ραδίως ίγένετο' χαΐ ούχ 

αν ανΐμος έχώΧνβεν. βο-ηΟ•'ήϋαντε5 ίέ ίίμ' ήμ^Ρ9 παν- 8 

δημεί οί '^4&ηναΐοί ές τον Πειραιά νανς τε χα&είλίχον » 

20 χαΐ έββάντες χατά απονδην χαΐ πολλω &ορχψφ ταΐς 

μίν ναναΐν έπΙ τήν Σαλαμίνα επλεον, τψ πεξώ ίί ψν- 

λοίΐάς τον Πειραιώς χοΆΙβταντο. οί ίέ Πελοπονί'^βιοι * 

ώ$ ^α&άνοντο τήν βο-ή&ειαν^ κατκίρβίΐιίντεϊ τής Σα- 

λιψίνος τά πολλά χαί άν&ρώπονς χαΐ λείαν λαβόντες 

Κ Ι χαΐ τάς τρεΙς νανς έχ τοΰ Βονδόρον τον φρουρίου ϋ 

3 ούχ^κ] οϋ β θ 1(ν^<*' αντονς Ιι6 Τ γαρ &άά, 

ΗβπΓ. 8 Ιβπλίίν] {πικίίϊν Ο [Ο] 3 τίροβίβαΧΙον Ο [Ο] 
12 τύν οιη. (ι 16 τ« Οίη. (3 || Σαλαμίνα |> τών ΣαΙομινϊων 
χάΐιν ψ, II {/ρϊ^β&αι Ιι βί βΐΐιοΐ. (^ρί)α&αι' ίαλιοκΐναι) ίαΧαιίίέναι 
« II χαί V {νόμιζον χαί Ι• 17 ^γίνιτο β ϊίν ίγένΐτο Ι• 
23 ^α^άιιοντο ϋ ζα9ονχο 60 25 ϊΐϊΐϊτ++ΐχ Β || Βοτι- Ι 

ι 

1 218 ΤΗυΟΥΒΙΒΙδ 1 κατά τάχοζ έπϊ τηζ Νιβαίας άπΐπλεον 'έβτι γάρ ί 
χαΐ αΐ ντίις α-ΰτούς Οίά χρόνον χα&ΐλχν69ΒΪααι 
ούίΐν ΰτέγονΰαι έψόβονν, άφιχόμενοι δε ίξ Μέγα{ 
πάΧιν ίίτϊ τ^3 Κο^ίν^ον άπεχώρηβαν Χ£ζ^' οί δ* '^ίθ^- 
5 \ναΐοι ονχέτι χαταλαβόντε^ ηρ'ος τβ Σαλίχμϊνι άπεπίευ- » 
βαν χαΐ αυτοί" χαί μετά τοντο φνλαχί}ν •ήδη τον Πει- 
Ιραι&ς μαΧλον το λοίπόν ίποιονντο λψένων τε χΛ]ίβ£ΐΐ65 
χαϊ τϊι ϋλλτι έπιμελΐίφ. 

"Γπο όί τους αυτούς χρόνους, τον χειμώνας ιοτ5-96 

10 τον αρχομένου, ΣιτάΙχηζ ό Τήρεω Όδρύβης, Θρ^χαν 
βα\βιλ£νς, έβτράιενβεν έπΙ Περδίχχαν τ6ν '^λεξάνδρον, ί 
Μαχεδονίας βαβιλέα, χαϊ έπΙ Χαλχιδέας τονς έπΙ ®ρφ- 
χγιξ, δνο ύποΰχέΰεΐξ τίιν μίν βουλόμενος άναπρα^αι, 
τήν ίέ αντ'ος άποδοννκι. ο τε γάρ Περδίχχας ιχύτά 9 

15 ύποΰχόμενοξ , εΐ ΆΟιγναΙοΐζ τε διαλίά^ειεν ίαντον χαχ' 
αρχάς τφ \ πολέμψ ΛίΕξομίνον χκΐ Φίίιππον τον άδεί^ ίο 
φ'ον αντον ποί^μιον 'όντα μί^ χαταγάγοι έπΙ βαβίλείί^, 
α νπεδέ^κτο ούχ έπετέλεΐ' τοΙς τε Ά&ηνα£οις αντός 
ώμολογήχει οτε τίρι ξνμμαχίαν έχοιείτο τον ίπΐ Θρά- 

20 χΐ/ς Χαλχιδίχον πόλεμον χαταΧύΰειν. άμφοτέραν οί)ν 8 
ίνεχα τΊ)ν εφοδον \ έποιεϊτο χαΐ τάν τε Φιλίππου νΙί>ν ιβ 
'^ίμννταν ώί επΙ βαβιλεί^ τ&ν Μ«χεδόνο}ν ^γε χάΙ 
των Ά&ηναίων πρέββεις, οι ετνχον παρόντεζ τονταν 
ενεχα, χαΐ τιγεμόνα "Αγνωνα-' έδει γάρ χαΐ τους Ά&η- 

85 ναίου? νάνβί τε χκΐ βτ^ατιά ώί πλείβτη ίπΐ τον^ 
Χαλχιδεας παραγενέΰ&αι. \ άνίαττ^βιν ονν εχ τώκ™ ι ΙίΤίί-αΙιον ο ΐπΐίπν Ιι || 3 τι Μ ογϊ €ΑΒΕΡ 3 εϊ ο 
: Ιι 4 ΐηΐ ι» άηο β || πί£^ « πιζοΧ Ιι 6 ϊίίη ο 

Ι» 10 Γηρίΐϋβ Ε 13 ίιίο] διά ίιίο €Ε 14 &•χο&αννοΛ. 
«■»/& '^&ηναιΌις Ε 23 πρί'οβίΐΒ Λβΐ. ί || χαςατυχ&ντΐί Μ 
5ί ίίγώνα Β 25 πίεΐατον ΊΛ 
ΗΙ5Τ0Ε. Ι.ΓΒ. II 95—97. 219 'Οδρναών όρμώμΐνος πρώτον μ'εν τους έντος Γοϋ Αΐμου_ 
τι 8ροτ)5 καΙ τ^ς "Ροδόπης Θραχας 56ων ί/ρχε μέχρι 
ϋ•αλάββης {βς τον Εΐι^εινόν τε πόντον χκΐ τόν 'Ελλ•ήα- 
ϊτοντον], έπειτα τους ύπερβάντι Αίμον Γέτας χιά οΰα 
£ δλΑβ μίρη ίντος τον "Ζβτροιι | ποταμού πρίις &ά}.αββαν ϊ5 
μ&λλον τήν Γοϋ Εν^είνον πόντον χατφχτιτο' εΐΰΐ ί' 
οί Γέται καΐ οι ταντ'ξΐ ομαροί τε τοΙς Σχύ&αις καΐ 
δμόβχενοι, πάντες Ιπποτο^όται. παρεχκλεί άέ χαΐ τ&ν * 
ορεινών Θρ^χ&ν πολλούί τ&ν ιώτονόμων χαΐ μαχαιρο- 

10 φόριην^ οΐ /ίΐοι καλούνται^ τΐ]ν \ 'Ροδάπ-ην οι πλεΐατοι μ 
οίχονντες' χκΐ τους μίν μισ&ω επει&εν, οί 3' έΟ^ελον- 
ταΐ ^νηχοΐού&ονν. άν^ατη δέ χαΐ Άγρικνας χαΐ 8 
Λαίοίονς χαΐ αίλα ΰϋκ ί&νη Παιονιχά, ων ηρχε χαΐ 
ίαχατοι τΫις &ρ%'^ς οΰτοι ?ιϋαν μέχρι γ&ρ ΑαιαΙαν 

18 Παιάνων χαϊ τον Στρνμύνος πόταμους 'ός έχ \ τοΐΐθβ 
Σχόμβρον ορονς δι Αγριάνων χαϊ Ααιαίων ρ£Ϊ, \ον\ 
ίαρίζετο ή ^ρχ^ τώ προς ΙΙαίονας αυτόνομους ήδη. 
τά δί προς ΤριβαΧλονς, χαϊ τοντονς αυτόνομους^* 
Τρηρες ώριξον χαΐ ΤιλαταΙοΐ' οίχοϋαι δ' οΰτοι προς 
βορέαν Ι Γοϋ Σχόμβρον ΰρου? χαΐ παρ-ήχονβι προς ί 
ήλίον δ^βιν μέχρι τον Όβχίον πόταμου, φεί δ' οντος 
ίχ τοϋ ^ρονς Ζ^ενπερ χαΐ ί> Νέβτος χαΐ ό "Εβρος• 
Ιβτί ίέ έρημον το 8ρος καΐ μέγα, ίχάμενον τϊ^ς 'Ρο- 
ϋόπης. ί^ί'^ίτ^ο "ϊ^ ή ^ΡΖΊ ί 'Οδρναών μέγε&ος έπίΒΊ 3 ϋ-αΧάβΰης τής Μ 3 — 4 ββοΙιίΒα ηοη ΙββίΙ; βοΐιοΐ. (ίως 

τοϋ Εύξίίνον α(!*τοίΐ χαϊ τον ΈΙΧ-ηανάντον), ΛαΙ. Κ>. 
14 — 15 ίΐί'ιρι γίΐί Λ. Π. Ο ^ρ. Α^ γρ. Β, νρ. ΙΊ ΪΡ. Μ, μέχ^ν 
Ι^+ραΒΐΌιν χνΐ Α. Π, Ο- μ^χοι Γρααίων καΙ Λ. Π. 1} 16 Σκόμ- 
Ρρον νΡ- "^, Στιομίον «ΑΙϊΕΓ Λοοιιίοΐί Μ Β ίιά Γροαίαν 
βΑΒΕΡ δίά Γραιαία>ν Μ, οογγ. ΰΐΒ,ββεη || πί ιΐεΐ. Απιοΐά 
17 άρίζίται Β 19 Τρφίΐ Μ 20 £«ομιΌυ οΑΒΕΚ Ι 218 ΤΗϋΰΥϋΙΟΙΒ 

χατά τάχοζ ίπΐ τγ^5 ΝιβαΙαζ κπέπΧεον ίβτι γίί^ ο τι 
«αί «ί ν^ΐξ κύτοϋξ διά χ^όνον χα9ΐλΐίνα&ΐΙϋαι χαΐ 
ούδίν βτέγονβαι έφάβονν. άψίχόμενοί ίέ ίς Μέγαρα 
πάλιν ίπΐ τής Κορίν&ον άπεχώρηβαν Χΐξτ]" οΐ ί' '^9η- 
5 [ναΐοί ούχΕτι χαταλαβόντες προξ τ§ ΣαλαμΙνι άπέπΧΐν- » 
ααν χαΐ αυτοί" χαΐ μετά τοντο φνίαχί^ν ί^δη τον Πει- 
\ραιω5 μαλίον το Λοιπόν έποιονντο λιμένων τε χλψίει\%ι 
χαΐ τίι &λΧτι επιμελείς. 

"Γίίο <α τους αύτούξ χρόνους, τοϋ ^[ειμώΐΌ^ τοι!-9ί 

10 του άρχομένον, Σιτάλχης ό Τήρεω Όβρύΰηξ, Θρψχ&ν ' 
βα\βιΧενς, ίΰτράτενβεν έπΙ ΠερδΙχχαν τόν '^^λεζάνδρου, β. 
Μακεδονίας βαβιλέα, χαΧ επί Χαλχιδέας τους έπΙ ®ρφ- 
ΧΎΐς, δνο ύποΰχέβεις τι)ν μεν βονΧύμενος άναπρ&^αι^ ( 
την ίέ αντος άαοδονναί. ο τε γάρ Περδίχχαζ α'ύτφΛΛ 

16 ύποαχόμενος, εΐ Ά&τιναίοις τε διαλλά^ειεν εαντ'ον κατ' | 
αρχάς τφ \πολέμψ αιεζόμενον χαΐ ΦίΧιΐΐπον τον έίελ- ιίί 
φ'ον αύτοϋ ΐτο^ΐεμιον δντα μή χαταγάγοι επί βαβιλείψ, ι 
α νπεδέ^ατο ούχ έπετέλεΐ' τοΐς τε Ά^ναΙοις αύτόβ || 
άμοΧογι^χει οτε τ'ήν ξνμμαχίαν έαοιεϊτο τί>ν ίπ'ι Θρφ- 

20 χης Χαλχιδιχύν πόλεμον χαταΧναειν. αμφοτέρων οΰν Ι 
ενίχκ τ-ήν έφοίον | έποιείτο χαϊ τόν τε Φίλίππον υίόν| 
'^4μννταν ώς επί βαϋιΧεία των Μαχεδόνων ^γε χαί 
των Ά^Ί^ναίων πρέββεις^ οΓ ετυχον παρόντες τούταιν 
ενεχα, χαι Ί^γεμόνα "Αγνωνα' έδει γάρ χαΐ τους Ά&η- Η 

85 ναΐονς νάυβί τε χαΐ βτρατι^ ώς πΧείβτζΐ έπΙ τους | 
Χαλκίίε'α; παραγενέΰ&αι.. | άνίβτηβιν ονν έκ τών*5 1 άπίκλιον ο ίπΐίον |> |! 3 ιι Μ διί κΑΒΕΓ 3 ^β β 
Ιϊ ιά Ι» 4 ίχΐ ι» άαο Ο || ττφ) β πιζοϊ |> 6 ϊίδη ο 

β/Μχ 1> 10 Τήοκος Ε 13 βύο] βικ βύο οΕ 14 ύποδοϋναι 
τοις Άϋ^ι/αιοΐ£ Ε 23 π^ίοβκί Λβΐ, ΐ \\ παι/αΐνχάντΐς Μ 
34 Άγΰινα Β 25 ηλείσιαυ Κι 


•^-^::■^^^ • '.•»' 


•./. ΐ«• ^ / 1 • ί-« ^^ 


^4». 220 ΤΗϋΟΤΒΙϋΙβ 

μεν &άΙα6βαν χα&'^\χον(ία α%ο Αβδήρων πόλΐίας ίς ίο 
τόν Ενξΐΐνον ϋΐίντον μ^χ^ι "Ιατρού ίτοταμοϋ" αΰτη 
αερίπλονς έΰτίν 'ίι γη τά ^νντομώτατα, ί}ν αΐεΐ χατά 
Λρύμναν ίβττ}ται τ'ο πνεϋμα^ νηΐ ϋτρογγνίτι χΐββάριαν 
δ ημερών «αΙ ϊαων νυχτών ύίρ ίί- τά ξνντομώτατα ΐξ 
ΆβδιΙρων ίξ "Ιατρον \ άνηρ εϋζωνο^ ενδίχαταΐος τείΐΐ. ι5 
τά μϊν ιτρόϊ ϋ•άλαββΐίν τοβαντη ^ν, ές ^πειρον 6ί ώτό 8 
Βνξαντίον ίς Ακικίονς καΐ ίπΐ τον Στρυμόνα (ταύτΐ} 
γάρ δίά πίείΰτον άπό ^αΧάβαης &να έγίγνετο) ί/μερών 

10 άνδρΐ εύξώνω τριών χαΐ δέχα κνύακί. φόρος τε ίχ ί 
Λαβ-ης της βαρ\βάρον χαΐ τ&ν Ελληνίδων πόλεων κ 
οβωνχερ ηρ^αν ίπΐ ΣενϋΌν, 'ύς νΰτερον ^[τήίκου 
βαβίλεύαας πΧεϊβτον ίή έΰτοίηβε, τετραχοβίαν ταλάν- 
των άργνρ(ον μάλιϋτα δύναμις, α χρνΰος χαΐ ϋργνρος 

15 ^ε^■ χάΐ δώρα ονχ ίλάϋβω τούτων χρνΟον τε χαΐ αρ- 
γύρου προαεφέρετο, Ζΐο(ΐΪ£ | ίΐ οαα υφαντά τε χαΐ » 
λεία χαι ή &λλη χαταβκενή, χαΐ ού μόνον αύτώ, άλλα 
χαΐ τοΙς παραδνναβτεύουβί τε χαΐ γενναίοις Όδρνβ&ν, 
χατεΰτηβαντο γάρ τουναντίον τής Περΰών βαβίλΐίκξ * 

20 τόν νόμον δντα μΐν χαϊ τοΙς άλλοις Θρ^ξ,ϊ λαμβάνειν 
μάλλον ^ δίδόναί (χίά αίβχίον ^ν \ αΐτη&έντα μή δοϋ- μ 
ναι η αΐτήΰαντα μή τνχείν), 5μως δε χατά τό βύνα- 
α&αι ΙπΙ πλέον αύτώ ίχρτίβαντο' ού γάρ ^ν πρ&^αι 
ούδίν μή δίδοντα δώρα. ωβτε έπΙ μέγα ή βαϋίλΐΐα 

35 ^λ&εν Ιβχύοζ. των γάρ ίν τί; Εύρώπΐ} όβαι μεταξύ 8 
τον 'Ιονίον χόλπον χαι τον Ευξείνου πόντου με\γ£<Ιτη167 
ίγένετα χρημάτων προβόδφ χαΐ τή αίλ^ ΐΰδαιμονί^, 

2 πόντον Ο «ύντον τύν Ο Λ (ιήν μίχρι '!. π. πόντον Μ) 
7 τοβαντα Ο 12 οαων π-ρουή^αν οοάά,, οογγ. ΟοΙίΓββ 

1ύ ήίι ΟΕί• ίίη ΑΒΜ[α] || « οηι. Ο [Ο] 19 κατέατηααν 

ιό ΑΒΡ 28 ΐχ^-ήοατο Ο 24— Ιδ ήω^ί^'ϊ ή βααιίίώί ΑΒ ΗΙδΤΟΕ. ΙΙΒ. Π 93-99. 221 ίάχύι δΐ μάχης χαΐ βτρατον πΧή&εί ΰίοΧύ όεντίρα μετά 
τήν Σχυ&ών. ταύττ) δί άδννκτα έξιΰονα&αί ούχ δτιβι 
τά ίν τί} Εύρώπίΐ, άλΐ ούδ' ίν ττι ^ΑϋΙ^ ΐ%νοζ 
Ι π^ύ^ εν οΐκ ϊβτιν ο τι δννκτον 2^ν&ΐΐΐς ίΐ(ίογν(Ω- ε 
δ (ΐονοϋΟί π&βιν άντιοτ^ναι. ού μήν οΰί' ίς τήν 
&1ίην ΐύβονλίαν χαΐ ξννεβιν χερΙ τ&ν παρόντων ίς 
τύν βίον ΙίλΙοίς όμοΐύϋνται. Σιτάλχης μίν ονν χώρα^ββ 
τοβαντης βαβιίεύων παρεβχενάξετο τον βτρατόν. «αΐ 
ίχειί*] αύτφ \ ετοϊμα ^ν, (ίρας ίχορεύετο ίπΐ τι^ν Μα- ίο 

10 χεδονίαν πρώτον μ^ν διά της αύτον αρχής, έπειτα 
δίά ΚερχΙνης έρήμον 8ρονς^ ο ίΰτι με&όριον Σιντ&ν 
χμΐ Παιάνων, ίπορενετο δι δι ιχντον τϊ} όίρ ^ν πρό- 
τερον αυτός ίποιήΰατο τεμα>ν τήν ϋλην, δτί ίπΐ Παί- 
ονκδ ίοτράτενβεν. | τό δε 5ρο$ ^| 'Οδρνβών δίΐόντες 

16 ίν ΰΐξια μίν είχον Παίονας, ίν άρίβτερ^ δί Σίντούς 
χαΐ Μαιδούς. διελ&όντες δϊ κύτό άψίκοντο ές ^ά- 
βηρον τήν Παιονικήν. πορενομένψ δϊ αύτφ &πε- '• 
γίγνετο μίν ούβέν τον βτρατον εΐ μη τι νόΰφ, προΰ- 
εγίγνετο δί. πολλοί γαρ ταν αν\τονάμων Θρακών 

80 άπαράχλτ,τοι ίφ' άρπαγί^ν ι^χοΚον&ονν, ωβτε τό παν 
πλή9•0£ λέγεται ούχ ελαϋβον πέντε χαΐ δέχα μυριάδων 
γενέβΆαι' χκΐ τούτον το μίν πλέον πεξον ί}ν, τρίτη- * 
μόριον δί μάλιατα Ιππιχάν. τον δ' Ιππιχον το πλεΐ- 
βτον αύτοΙ 'Οδρνβαι παρείχοντο χαΐ μετ' αυτούς | Γέται. η 

Ϊ6 τοϋ ίέ πεζον οί μαχαιροψόροι μαχιμώτατοι μΐν ^βαν 
οι έχ της 'Ροδόπης αυτόνομοι χαταβάντες, 6 ίέ &λλος 
δμΐ/ος ^νμμειχτος πλή&εί φοβερότατος ίικολον^ει. |νν-βΟ 
η^ροίζοντο ονν ίν τι} ^οβήρω χαΐ παρεβκενάζοντο 1 222 ΤΗϋΟΥϋΙΰΙΒ 

5:π:<3ς χατά «ορνφτμ' ίΰβαλονβιν έξ ττ(ν χάτα \ Μαχ&ί 
ϋονίαν, ^3 δ Περδίκχας ^ρχεν. των γάρ Μαχΐδόνι^ 
ΐΐβΐ χαϊ ^ίνγχηαταΐ χαΐ 'Μλιμι&ται χαΐ &λλα ί&ντ^'Λ 
έχκνω&εν, & ^ύμμαχα μεν έατι τοντοΐξ χαΐ ν^ι^χοαΛ 
6 βξ£ΰιλΐ£ας δ' ίχει χα&•^ αΊιτά. τήν δί %αρα ^άλαββοαιΰΛ 
νϋν ΜκχίδονΙίχν Άλέ^ανδροζ ό Περδίχχον παΐτ^ρ χαίιβ 
οί :ΐρόγονοι αύτον Τημενίδαι τα άρχαίον ίίν|τί3 έρ 
''^^^γονξ πρβτοι ίχχ'ήόαντο καΐ ίβααίλενβαν άν^αIΤ'ή-^Μ 
ααντες μάχτ) ίκ μεν Πιερίας Πίίρας, οι ΐβτίρον ΪλΛ-Ι 

10 τό Πάγγαιον πέραν Στρυμόνος ωχηΰαν Φάγρητα χ<ά>% 
αίΐα χαίρια (χ<ΐΙ έτι χκϊ νϋν Πιεριχός χόλχοζ χα\λ£ΐ-. 3 
ται ή ΐιπ6 τφ Παγγαίφ ϋρ'ος Ο-άλαββαν γη)^ ίχ ίλ" 
τ^5 Βοττίαζ χαλουμένης Βοττιαίονς, ο'ί ννν δμο^οϋ 
Χκλχιδέων οίχονβιν τηξ ίέ Παιανίας χαρά τον "Αί,ι,ον 

15 Ίίοταμ'ον βτενήν τίνα χα9ήχονααν ανω&-εν μέχρι Πέί- 
ληζ χαί ϋ•αλάαβης έχτήβαντο, χαΐ χέραν 'Α%Ιαν μέχρί^Μ 
Σ,τρν\μόνοξ τήν Μνγδονίαν χαλοΌμένην Ήδ&νας έ^~.Μ 
ελάβαντες νέμονται, άνέβτηβαν ίέ χαΐ έχ της νϋνΜ 
Έορδίας χαλονμένης '^ορΰοιί^, &ν ο Ι μίν ίΐολλοί•Μ 

20 ίφ^άρηβαν, βραχύ δέ τι ιχντών περί Φναχαν ■κατφ-'Έ 
χηται, χαί έξ Αλμωπίας Ά Χμωπας. έχράτ-ηβαν ίέ χαΐΐ 
των Άλλων ί-ϊνων οί | Μακεδόνες οϋτοι α χαΐ νϋν ΐτιί 
ίχουβι, τόν τε 'Αν%•ΐμονντα χαΐ Γρηΰτωνίαν χαΐ Βι-^ 
βαλτίαν καΐ Μακεδόνων αντών πολλ'ήν. το δί Ι^μπαι 

25 Μακεδονία καλείται χαΐ Περδίχχας Αλεξάνδρου βαβι•**^ 
λεύς αντών ην οτε Σιτάλχης έπ-τ^ει. 

Ι ΚκΙ οΐ μίν Μαχεδόνΐξ οίίτοι ίπιόντο^ ποΑΙοι 3 νιαί-ί Ανγ-χ. Ο || Έίψιώται Ρ 'ΕΙημι&ται < 
8 κρώιοι Ο αρωχον 1>(1 10 Φράγητα Ο 

-ί" 20 ^Ρψύχαν Ε 33—34 Βιααντίαν ΑΒΡ, ι ΗΙ3Τ0Β. ΙΙΒ. ΓΓ ΙΟΙ)— 101. Ι'4Κνατον άδννατοί ϋντες άμννΐβ^αι ίς ι : χαρτιρα καΐ τά τίίχη Ββα ^ν ίν τ^ χάρα έαεχομίβ&ηΰαι 
ίΐ ού ποΧΙά, άΙΧά ϋβτερον Άρχέλαοζ δ Πΐρδίχχον 
υ16ζ βκΟίλΐνς γενόμενος τά ννν οντά έν τ^ ζώρςί 
^ ψχοδόμηβε Ι χαΐ δ^ού^ εν^εΟας ετιμε χαΐ ταλλα δι- μ \ 
εχόβμηβε τά [τε] χατά τον πόΧεμον "πποί^ χαΐ Βπλοις 
χαΐ τ^ αλλϊΐ %αραβκΐνϊι χρΐΐοΰονι ή ί,νμπαντες οί ^ίίίΐοί. 
^κβίίΙ,τ|£ δκτώ οί προ αύτον γενόμενοι, ύ ίΐ βτρκτό^ « 

ίϊών ©ρακώΐ' έχ της ^ο^^ίρου ίβέβαΧε πρώτον μεν έζ 
ιήν ΦΜππον πρό[τερον ονβαν άρχ•ήν, χαΐ εΙΧεν ΕΙδο- »η 
(ΐίνήν μέν χβτώ χρίΐΓΟί, Γορτννίαν δϊ χαΐ Άταλάντην 
χαΐ άλλα ίίττα χωρία 1)μοΧογία §ιά τήν Άμύντον φι- 
λίαν προβχωρονντκ^ τον Φιλίχπον νΐεος, αϊ 
Εύρωπον ίέ έποΧιόρχηβαν μεν, ελείν ίέ ο-ΰχ ί 

Λ Ιχειτα δί χαΐ ές τί^ν \ αλλην Μαχεδονίαν προνχώρει *^Τλ 
τήν ίν άριβτερά Πελλης \ χαϊ Κνρρον. ίαω ίί τοϊί-16β§ 
των ές τήν Βοττιαίαν χκΐ Πιερίαν ονχ άφικοντο, άλΧά 
τήν τε Μνγδονίαν χαΐ Γρηβτωνίαν χαΐ Άν&•εμονντα 
έδ^ονν. οί ίΐ Μαχεδόνες πεζω μεν ονδί βιενοονντο 6 
άμύνεβ&αι, ίππους δε προαμείταπεμψκμενοι από των ι 
άνα ^νμμάχαν, οπ^ δοχοίη^ δΧίγοι προς ποΑΧούς έβί- 
βαΧλον ές το βτράτευμα τ&ν Θραχών. χαΐ § μι» β 
κροίπί'βοί.ΐν, ονδείς νχέμενεν ϋνδρας Ιππέας τε άγα- 
&ονς χαΐ τεΟ•ωραχιβμένον$, ύπό άΐ πλ'ήθυνξ περιχλ^^ά- 

Ι6 μενοι αντονς παΧλαπΧαϋΙφ τώ &μίλψ έξ \ χίνδννον ιβ . Ι 
κα&£βταβαν &βτε τέλος ήβνχίαν ηγον^ ον νομίζοντες 
ικανοί είναι προς τό πλέον χιν&ννεΰει,ν. ό όέ Σιτάλ-101 \ 

Ι ΚΙ15 πράς τε τον Περδίχχαν Χόγονς ίποιείτο ων ενεχα (ΙρΙ, ΗιΐΒοΙιβ 7 οΓ οω. Ι» 
; 21—22 ίαέβαλον ΑΕΓΜ 
224 1 νανΰΐν (ίπιβτοϋπίδ αΐιτΙ>ν μή ΐι'ξϊΐ)" (ίώρα ίέ καί 
Ι πρΐββεις ίπΐμψαν αύτφ) , £? τ£ τον^ Χαλχιδέας χαΐ ι& 
Βοττικίονς μέροζ τι τον βτρατοϋ πίμαει^ χαΐ τειχήρείζ 
ε ποιι^ία^ έ$•ζΐον τήν γην. χα&ι^μένον δ' κύτοΰ αερΙ 3 
τούί ^;ώρον5 τοΰτοΐί^ οί προς νότον οίχονντες Θεαβα^ 
ΙοΙ χαΐ Μαγνήτες χαί οί άλλοι ύΐΐ'ήχοοι Θεαβαλών 
χαΐ οί μέχρι | Θερμοπνλ&ν "Ελληνεξ έφοβή&ηβαν μή κ 
κκΐ ίπΐ Οφ&ξ 6 βτρατός χωρι'ιΰιι, χαΐ Ιν παραβχεντι 

10 Γ/βκν. ίψοβ-^&Ύΐβαν δί χ«1 οί πέραν Στρνμόνος πρόξ 8 
βορέαν Θράκες ΰαοι πεδία εΐχον, ΠαναΙοί χαΐ 'Οδό- 
μκντοΐ' χαΐ Αρώοί χαΐ ^ερβαίοΐ' αυτόνομοι δ' εΐβΐ 
πάντεζ. παρέβχε δε λόγον \ χαΐ ^πΐ τού^ των Ά&η- *^ 
να(ων πολεμίους "Ελληνας μή ΐιπ' αυτών αγόμενοι χατά 

16 το ξνμμαιιχόν χαΐ έπΙ βφ&ς χωρ•ή0ωδιν. ό ίΐ τήν τε β 
Χαλχιδιχ^ν χαΐ Βοττιχ))ν -χαΐ ΜαχεδονΙαν αμα έπεχων 
έφθειρε, καΙ έπειδίι αύτρ ονδεν ίπράβαετο ων ενεχα 
ίβέβαλε, χαΐ ή βτρκτιά βΐτόν | τε ονχ είχεν αντώ χαΐ *> 
ύπό χειμ&νοξ ίταλαιπώρει , άναπεί&εται νχΌ Σεν&ον 

20 τον Σπαραδόχον, άδΒίψιίΙον δντο5 χαΐ μέγιΰτον με&' 
ίαντόν δυναμένου, ωατ' έν τάχει απελ^εϊν, τ\>ν δ\ 
Σεϋϋψ) χρνφα Περδίχχας ύποδχόμενοζ άδελφί^ν ίαν- 
τον δώβειν χαΐ χρήματα ^π' κύτ§ προα\ποιεΙται. χάΐ " 
δ μΐν ΛΐΐβθΈΪϊ χαΐ μείναξ τριάκοντα τάς \ πάβας ήμί'ρα^,ΐΤΟ 

2δ τούτων δί 6χτώ έν Χαλχιάενόΐν, άνεχώρ-ηβε τια βτρατώ 
χατά τάχος ίπ' οΐχου' Περδίχχας ίέ νβτερον Στρατονί- 
χην τήν έαυτον άδελφί^ν δίόωαι Σεύ&γ^, ωβπερ ύπέαχετο. 
τα μίν ουν χατά τήν ϋτιΐλκοΐ' | βτρατείαν οΰτω^ ίγένετο. β 

2 ίί] τί Μία., εοΓΓ. Ρορρο 13 Μ++τομϊ Γ 20 Σλ(ιο• 
άόχον κ Σπα,^δάηον Ιΐ 21 εανιήν ΟΓ αύιύν ΑΒ αΐτίν ΕΜ[0] 
"" 'ί ΑΓί",, οω. ΑΒΟΕΡίβ"! 1 οχϋπτών *» ι ι 

ι ΗΙΒΤΟΕ. Ι.ΙΒ, Π 102. 225 ■ 

οι ίέ ίν Νανπάχτω ^^^ηνκίοι τον αύτοΰ χειμώνος^ΚίΖ 
έβειΟι τό τ&ν ΠίΙοποννηϋίωΐ' νκντιχον ίίίλιίθ^, Φορ- 
μΐιανοζ ^γονμένον έατράτενϋαν^ παραπλεύβαντες ί^' 
^Αβταχον χαΐ άποβάντες, έξ -ΐήν μιβάγεικν τΤ^ς Άπαρ- 

Ε νανίκξ Ι Τίτραχοσίοίδ μίν ί/πλίταις Ά&ηναίων τ&ν άαό ίο 
τών νεών, τετρακοαίοις άέ Μεαβηνίων, χαΐ ίχ τε Σΐρά- 
ιου καΐ Κορόντων χαΐ ^λλων χωρίων &νδραξ ού δο- 
χοννταξ βίβκίονς είναι ίί,'ήλαοαν ^ χαϊ Κννητα 
ΘεοΙύτον ές Κόροντκ καταγαγόντες άνεχώρηβαν πάλιν 

β έκΐ τάς να,νζ. ές γάρ | ΟΙνιάδαζ αΐεΐ ποτέ ποίεμίον^ \^ 
6ντα3 μόνονζ Άκκρνάνων ούχ έδάχει ίυνατον είναι 
χειμώνας ΰντος ατρατεύειν ό γάρ Άχελψος ποταμός 
φέων έχ Πίνδου Άρονζ διά ^ολοπίαξ χαΐ '^γραίων 
χάί Άμψιλάχιαν χαϊ δια τον Άχαρνανιχον πεδίον^ δνο- 
9εν μίν παρά Στράτον πάλιν, ίξ &ιί\λαββαν δ' έξιείς ν 
παρ' ΟΙνιάδας χαΐ τήν πάλιν αΰτοίς περιλιμνάζων, 
&ΐΐορον ποίεί £>πό τον νδατο^ έν χειμώνα βτρατεύειν. 
χεΐνται ίϊ χαΐ τών νήβων των Έχινάδων αί πολίαΐ • 
χκταντιχρύ ΟΙνιαδών τον Αχελώου τ&ν ίχβολών ονδ^ν 

ΙΟ άπέχονβαι, ωβτε μέγαζ ων 6 ποταμός προ<}\χοΐ «ΙεΙ ΐϋ 
χαΐ εΐαΐ τών νήβων αϊ ^πείρωνται, ίλπίς δί χαι πάβας 
ούχ έν πολλφ τινι αν χρόνο» τοΟγο πα&εΐν τά τε γάρ * 
φίϋμά ίβη μέγα χαι πολν χαι ^ολερόν, αϊ τε ν^ίοί 
πνχναί, χαΐ άλλ•ήλαις τΐ}ξ προΟχώβεως [τό μι) αχεδάν- 

15 ννα&αί] ^ύνδεβμοι γίγνονται, παραλΧά% χαϊ ού \ χατά ίο 

1 τοϋ αντοϋ ΰ τονδί τον Ιι 6 χοΐ οιπ. Ο 13 Άγράων Ι 
Ε 'Αγι/αών «ΑΒΡΜ 11 '^χΐϊρνίΜοΰ Ο 15 ηΐρΐ (?) Ο || ■ 

ί' ΙξίΐΙζ] διφιϊς οοΜ., ϋοιτ. Ρορρο 16 αύτοϊς] αίτοϊατοι Τ 

ΑΒ βδιοΐβ Γοίϊ Ε ΒΪιοίΕ+++ Γ 32 ί^ιποΙΙώι Β 34 ιό 

(ιφ ΑΒΓΟΜ} μή βκίδάννναϋ-αι ηοη Ιβ^ιί θεΙιοΙ. {τής ■προβχώ- 
βΐαΐ' ιί)ί ϋΐ/οιίχώακος Εϊεκιτ, βι& {ήί προαχώπΐωί, δια γο (ίή 
ίΐ%»Ιάνννο&αι αν(ήν), άΰ\. ΒΙβ-Μ 

ΧΟΕΐτοπίΛΐ, Γβο. Ηιιιΐβ, Ι. Ε&. ΐΒϊΙατ, 'ν^ ^Λ 226 ΤΗϋΟΥΒΙΟΙΒ 

βτοϊχον χείμενκι, οϋί" εχουβαί εύ&είαξ ΰιόδονς τον 
νδατο3 ίξ το αέλαγος. έρημ,οί 6' εΐβΐ χαί ον μεγάλκί. & 
λέγεται 6% χκΐ Άλχμέανι, τω '^μφιάρίω, οτί Οι/ άΧϋ- 
(ί&β( αότόν μετά τον φόνον της μητρός, τον Άαάλ\λβΐηΐ 
Β ταντην τ^ν γην χρήβαι οίχΕϊν, νπειπόντα ονχ είναι 
λύβιν των ίειμάτων πρΙν αν εύρίον ίν τίίύτ•^ τ^ Χ<^9? 
χατοιχίβηται ^τΐ5 5τ8 έκτεινε τήν μητέρα μ^αω ύπο 
ηΚον ίορατο μηδί γη ^ν, έ>ς τ'ής γε ^λλης αύτω 
με\μ[αβμένηζ. ό ^ άποράν^ ως φαβι, μόλις χατενόηΰε ^ 

10 Τ'^ν πρόΰχωβιν ταύτην τον '^^χίιωον, χαΐ έβόχει αντφ 
Ιχανή αν χεχωβ&Μ δίαιτα χψ ΰώματι άψ' οναερ χτε(- 
νας τήν μητέρα ούχ ολίγον χρόνον ίπλανκτο. χαΐ 
χατοιχιβ&είς ίς τους περί ΟΙνιάδας τόπους έδννά- 
ΰτεναέ \ τε χαΐ «κί» Άχαρν&νος ίΤαιίόί έαντοϋ τήδ ιβ 

15 χώρας τήν ίπωννμίαν ίγχατίλιπεν. τα μίν ονν περί 
Άλχμέωνα τοιαντα λεγόμενα παρελάβομεν. 

01 ίΐ Ά%ηναΙοι χαΐ 6 Φορμίων βραντες ίχ τηςΙϋΆ 
Άχαρνανίας χαΧ αφιχόμενοι ίς τ^ν Νανπαχτον Βιμα 
ίίρι Ι χατέπλενβαν ές τάς '^ϋ-τίνας, τονς τε ίλεν&έρονς ΐ5 

20 τ&ν αΙχμαλώτων έχ τ&ν ναυμαχιών άγοντες, οι άνή^ 
άντ ανδρός ίλν&•ηβαν, χαΐ τάς νανς &ς εϊλον. χιά 6 β 
χειμίον ίτελεντα οΰκο^, χαΐ τρίτον ίτος τώ πολέμψ 
ίτελεύτα τώόε 'όν Θονχνόίόης Ιννέγραψεν. 

1 δ,όΒονΐ οηι, Ε 3 'Μχμαίωνί ΑΒ¥Οτ \\ οατι Ο 

6 πρί Ο 7 *ατοικ-ήαηχαι ΑΒΟ, οοπ". Ο, 10 πράχιααιν Ο 

14 Άνα^νΰνας Ο 1δ ■κατίΙίΛΐ Γ ί[ οίι- οιη. οΑΒΕΡ, 

ία. Ρ, 15Άλ*μαύονα ' ""^ " ■" " '""••'^ 

21 Ιλν&ηααν'] 1 ϊη ϋΐ. 1> ΗΙ8Τ0Κ. ΙΙΒ- II 103-111 2 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Γ. 

Ι Τον δ' έπιγιγνομένον &•έρονς Πίλοχοννήβιοι χαί μ 
οΐ ξ,ύμμαχοί ίίμα τω βίτψ άχμάζοντι έατράτΐνβαν ίς 
τί}ν "/ίτηχ!)!/ (ί^γείτο ίΐ αυτών '^ρχίδαμοξ δ Ζενζίδα- 
μου, Λακεδαιμονίων βαβίίενς), χαΐ έγχα&ΐζόμίνοι. 
α^ονν την γην χαϊ προββολαί, ωβΛερ εΐώϋ-εΰαν, 
ίγίγνοντο των \ 'Λ&ηναίων ίχπεων Βπΐ) παρείχοι, χαΐ μ 
ιόν πλεΐβτον ΰμιλον των φιλών ΐΐργον το μή προ- 
ΐ^ιάντας των οπΧων τά ίγγύς της πόλεως χαχονργείν. 
έμμΐέναντες ό'^ χρόνον οί είχον τα βιτία άνεχώρηβαν * 
χαΙ διεΧύ&ηΰαν χατά πόλεις. 

Ι Μετκ δι τι)ν έύβολήν τ€»ν Πελοποννηΰίων εύ&ύς ^ 
Λίαβοζ χλίρ! Μη&νμνης άπέβτη άχο 'Λ&ηναίων, βον- 
\λΐ}9έντ{ς μίν χαΐ ιτρί) τον ποΧΐ'μου (άΙΧ' οί Ααχεδαι-ΙΊ^ 

'.6 μόνιοι ον προβίδί^αντο), άναγχαϋθ-εντες δι χαΐ ταύτην 
τήν άπόβταΟιν πρότερον ί) διενοοϋντο ποι•ήβα6&αι. 
τ&ν τι γαρ λιμένων τήν χώαιν χαΐ τειχών οίχοδόμη- * 
ύιν χαΐ ] νε&ν ποίηοιν Ιπεμενον τελία&τιναι, χαΐ 'όβα \ 
ίχ τον Πάντον ίδει άφιχέΰ&αι, τοξότας τε χαΐ βϊτον, 

ίΟ χαΐ & μεταπεμπόμενοι ί^βαν. Τενέδιοι γόρ ϋντες ' 
αύτοίς διάφοροι χαΐ Μη^μναϊοί χαΐ αυτών Μυτιλη- 
ναίων 16ί<} άνδρες χατά Οτάοιν, πρόξίνοι 'Λ&ηναίων, 
μηννταΐ γίγνονται \ τοϊς Άθ-ηνα(οις οτι ξυνοιχ^ξουβ/ μ | 
ϊί την Αέϋβον ές τήν Μντιλήνην βΐ^ χαΐ Γ^ν πάρα- 

^ ϋΧίνήν ακαβαν μετά Ααχεδαιμονίαν χαϊ Βοιωτών %νγ- 
γεν&ν Άντων ίπΐ άποβτάίει επείγονται" χαΐ εΐ μή τις 

β τή Ι» (ϊΐ ΒίΛοΙ. (λί/πίι ή 3ιά) 6ιά το β 8—9 βι 

ί|ιόϊΤ(ίί ΟΜ -αροοφόντας ΑΒΟΕΓ 1δ ίί ο». Μ 1β 228 ΤΗϋΟΤΒΙΒΙΒ 

π^αχαταλήψεται ^5»;, βτε^•ηβΐβ&κι αυτούς Αέββον. 
ό' Ά&ηναΙοί (ββαν γαρ \ ιεταλαιπαριιμίνοι {ιτίό τε 1 
νόβον χαΐ τον ζολέμον ϋρχι ^ιαδ'ΜΤταμΐνου χαϊ άχμ^ 
ξοντοί) μύγα. μίν έργον ηγονντο είναι ΑεββοΊ 

5 πολεμώβαβ&αι νιωτιχόν εχονΰαν χαΐ δύναμιν άχέραιό 
χαΐ ούχ άπεδέχοντο τό «ρώτον τά; χαττιγορίαξ μείξ/ί 
μέρο3 νΐμοντΐς τώ μτ) βονλε\βϋ•αί άλη9•η είναι' ίποι 
μέντοι χαΐ πέμ-φαντεξ πρέββεις ούχ ίπει&ον τους 1 
τιλίίΐναΐονξ τ'ήν τε ^ννοίχιΟιν χαΐ τήν πκρκίχίυήν ί*4 

10 λνειν, δείβαντεξ προχαταλαβείν έβούΧοντο. χαΐ ι 
αονβιν ί^απιναίωζ τεϋβα^άχοντα ναϋζ, α'ί ετνχον Λ 
ΙΙελοΛόννηβον ίΐαρεαχεναβμέναι χΐείν \ Κλεΐ«χί6^^ 
8^ 6 ^εινίον τρίτος ατιτ^ς ίατραχηγει. ίβηγγέΧθΎ) γάρ β 
ΰώτοΐς ώ^ είη '^ίπόΐλωνο^ Μαλόεντος έξω τή5 πόλεως 

16 έορτ•ή^ Ιν ΐ] πα,νδγιμεϊ ΑίντιλΊ}ναϊοι ίορτάξονβι^ χαΐ 
ίλπίδα είναι ίαειχ^^εντας ίπιπεΟεΐν ^ψνω' χαΐ ■ην μ^ν 
ί,νμβ^ ή πείρα' εΐ δε μι^, ΜντιΧηναίοΐζ εΙ\χΐΙν νβϋς κ 
τε παραδοϋναι χαΐ τείχη χα&ελείν, μή πει&ομενων ίέ 
πολεμεΐν. χαΐ αί μίν ν^εζ ωχονΓΟ' τάς δί τ&ν Μν- * 

30 τιλΥιναίων δεχα τριήρεις, αϊ ετνχον βοη&οΐ παρά βψας 
χατά το ^νμμαχιχον παρονααι, χατέαχον οΐ Ά^ναϊοι 
χαΐ τούξ άνδρας έί, αύτ&ν έζ ψνλαχί^ν ίποιτίΐβκντο. ιι 
τοΙς δι Μντιληναίοις άνί^ρ ίχ των Ά^ν&ν διαβάς ίς ■ 
Ενβοιαν χαΐ πεζΤ] ίπΐ Γεραιατ'ον ίΐ&ών, ίιλχά\δσ5η3 

26 αναγόμενης ίπιτνχών, πλω χρηαάμενος χαΐ τριταίος έχ 
τών Ά&ηνών ίς Μυτίλήνην άφιχόμενος άγγελλει τον 
ετίίπλονν. οι ίΐ οντε ίς τον ΜαΧύεντα ίξηλ&ον χά* 1 τίςοκαχαΧιί'φίται Ο [ΰ] 
9 ίννοί%ψι.ν ΑΒΟΓΜ, ϋΟΓΓ. Ο, 
16 είναι οτα. Ε || ίιίΐι^ίνταί Ο 
^α^Βΐν Μ 26 άγγέίΐΐ Β 
ι ΗΙ8Τ0Κ. ΙΙΒ. ΐυ 3—5. 229 

ΤΕ αΙΧα τ&ν τείχ&ν χαΐ λιμένων πε^Ι τά ίιμιτίΧεβτα 
φαρ\ξάμΐνοι ίψνΧαααον. καΐ οΐ Ά&ηναΙοι οϋ πολύ ^ 
νΰτερον χαταπλΐύοαντΐς &>ς ίώρων, άπήγγΐΐλαν μϊν οί 
αχ^κτΎίγοϊ τά έαεΰταλμενα, ούχ ίααχονόντων ίΐ τ&ν 

β Μντιλ'ηναίων ίζ αόλιμον χκ&ίβταντο. άπαράΰχενοι ίέ ί 
οί Μυτιληναίοι χαΐ έξαίφντ,ζ άναγχκβ&ίντΐς πολίμΐΐν 

' Ιχπλονν μέν Τίνα \ ίποιήβαντο τ&ν νε&ν ώ^ ίπΐ ναν- ίο 
μαχίαν όΐίγον πρό τον λιμίνος, έπειτα καταδιωχ&^ν~ 
τεξ ύπό τών Άττιχ&ν 'νεών λόγονς '^$η προβεφερον 

ίο Τ0Ϊ5 6τρατηγοΐ3, βονλόμενοί τάς ναΰς το παραντίκα, 
ΐΐ δύναιντο^ 6μολογί^ τινί έπιειχεί άποπέμψαΰ&αι. 
χάΐ οί ΟτροιτηγοΙ τ&ν Αθηναίων ^^πε\δέ^αντο^ χα\ οώτοϊ υ 
φοβούμενοι μη ονχ ΙχανοΙ Όβι Αέββω ΐίάΰ^ι πολεμείν. 
χαΐ άνοκωχήν ποΐ7]<ίάμενοι πΐμποναιν ίς τ&ς Ά&ηναζ * 

Ιΰ οί ΜντιΧιιναΙοι τών τε όιαβαλλόντων ενα, ο μετέμελΐν 
ί}ίΐί, χαΐ αΧλονξ^ εί πως πείβειαν τάς νανς άπελ^είν 
&>£ βφ&ν ονδίν νεωτεριούντων. | ίν τούτω δί άπο- 
βτέλλουΰι χαΐ ές τήν ΑαχεδαΙμονα πρΐΰβεις τ(ΐιι|ρΕΐ 
Χα9άντεζ το των Ά&ηναίων ναντιχόν, ο'ί ωρμονν ίν 

(τ% Μα,λεα, πρίίς βορέαν τής πόλεως• ον γαρ ίπίβτενον 
τοΐξ άπό τ&ν Ά&ηναίων αροχωρήαειν. χαΐ οί μ^ν έζ 
τι^ν Λακεδαίμονα ταλαιπάρως διά τον πελό\γονς «ο- 
μιβ9έντεξ κύτοίς ίπραββον Άπωζ τις βοή&εια ^|£ΐ" 
οί δ' ίχ των Ά^ναν πρέββεΐζ &>ς ονδεν ^λϋ•ον πρά- 
ίϋ ζάντες, ές πόλεμον χα&ίβταντο οί Μυτιληναίοι χα^ 
ή &λλη Αέοβος πΧίιν Μη&ύμνης' οίτοι ϋ τοΙς Άθτ}- 
I ναΐοις έβεβοη&ήχεβαν χαΐ "Τμβριοι χαΐ Α•ήμνιοι χαΐ 1 χαΐ τών λιμίνων Β || περίΕΐά Ρ, εογτ, Ρ, 2 ηα11ώ(ι) 

Μ 3 (ΰραιν βϋρΓΟΐοτ, Μ, 7 — 8 νανμαχίαν « νανμαχίαι Ι) 

18 Λδθ( Ο 15 μίτί(ίίΧΙ(ν α 2η ΜαΙία (?) ίη ΜαΙίω 

οοτΓ. ο, ΜαΧί+α Ο Ι ι 230 τκυστοΐϋΐΒ ^Η 

των Ι αλΧων 6λΙγοι τίνες ϊ,νμμάχων, «αϊ ί'Ιοδον μέν ^ 
τινκ πανδημεί έποιήβαντο οί Μυτιληναίοι έιιΐ το των 
Αθηναίων ατρατόπεδον, καΐ μάχη έγενετο, έν ΐ) ούχ 
ΐλοϋβον έχοντες οί Μυτιληναίοι οίίτε έπηνλίΰαντο οϋτε 
5 ίπίβτενβαν βψίβιν αύτοΐξ, άλλ' άνεχώρηβαν έπειτα οί * 
μίν ίιβνίχαξον, έχ ΠεΙοποννήβον χαι μετ' άλλης πα- 15 
ραβχενης /3ουΧομ6νοι εΐ προΟγενοιτό τι χινδννενειν' 
χκΐ γαρ αν\τοΙς Μελέας Αάχων άφιχνείται χκΧ Έ^-πί 
μαιώνδας Θηβαίος, οι προαπεβτάλΐ]βαν μίν της άπο- 

10 βτάαεως, φϋ-κβαι ίϊ ον δυνάμενοι τον των Ά&ηναΙων 
επίπλουν χ^νψκ μετά τήν μάχην νβτερον ίοπίίονβι 
Τ()Μ{ρ£ΐ, χαΐ πα\ρτΙΙνουν ιζεμπειν τριήρη αλλην χαΐ κ 
πρέοβεΐξ με&' ειωτών χαΐ έχπέμπονβιν. οί ίΐ Ά^- β 
ναΐοι ποΧν ίαιρρωα&έντε^ δια τ^ιν των Μυτιληναίων 

15 ίΐϋνχίαν Συμμάχους τε π^οβεχάλουν, οϊ πολύ Ο•αΰβον 
παρήβαν όρώπτΐ^ ούδίν Ιβ%νρί)ν από των Μα βίων, 
χαΐ περιορμιβάμενοι {χαΐ'^ το προς \ νότον της πόλεως ίο 
ίτείχιβκν βτρατάπεδα δύο ΐχατερω&εν της πόλεως καϊ 
το'ίις έφόρμονς έπ' άμφοτέροις τοΙς λιμέβιν ίποιονντο. 

20 χαΐ τή5 μέν &κλάβ0ης εΐργον μί} χρ-ηβ&αι τοϋϊ Μντι-* 
ληναίονς, τ% άΐ γής τής μ^ν άλλης ίχράτονν οΐ Μυ- 
τιληναίοι χαΐ οί &λλοι Αέΰβιοι προαβε\βοη&ηχότες ^δη, ιβ 
τό ίί περί τά βτρατόπεδα ού πολύ χατείχον οί '^θτ;- 
ναΐοι, νανβτα&μον δί μ&,λλον ^ν οώτοίς πλοίων χαΐ 

25 αγορά τ} Μαλέα. καΐ τά μίν περί Μυτιλήνην οϋτως 
επολεμεΐτα. 

Κατά δε τον αντόν χρόνον τον &έρονς τούτου 7 4 έπΐ'ηναβαντο ΑΒΟΓ ίχιηνί-ηααντοΕίιΙ 7 π^οαγίνοιτό 
Ο προιτ^^νοιντο Ε 8 λα^ών Μ {| ΈρμίώτΒας β {-ών- Ο] 

ίί ίαντών β α^τ&ν 1ΐ 13 ίαχνρών Β 17 πιριορμηοά- 

μΐνοι ύ ί χαί αάά. 31βιιρ ϊ& ^ΐοι^βΐ <ΐίΐ4&., «Μπι, Κι. ΗΙ5Τ0Η. ϋΒ. ΙΠ 6—9. 231 Ι 

Ά^\ναΐοι χαΐ περί ΠΐΙοπύννηΰον ναϋς απέβτειίαν ία 
τριιίχοντο: χαϊ "/ίβώΛίον τον Φορμίωνος βτραΐϊΐγόν, 
Χΐλεναάντων Άχκρνάνων των Φορμίωνος τινκ βφίβι 
αέμ,ψαι ^ ν'ών ^ 'ί,νγγενΐι άρχοντα, χαϊ παραπλέονβαι * 
£ αΙ ν^£? τή3 ^ί(^xωνιx^^^ τα ^ηι&αλάββια χω^ία ίπόρ- 
^ΰαν. ίπειτα τά$ | μίν πλείονξ αποπέμπει τ&ν νε&ν ^ 
πάλιν ίπ' οΓχον ό Άαώπιος^ αΐτόί ί' ίχων δώδεχα ^ 
άψιχνεϊται ες Νανπαχτον, χκΐ νβτερον Άχκρν&νας * Ι 
άνιιβτ'ήβας αανδημεί βτρατεύίΐ ίπ' ΟΙνιάδας χαΐ ταΐς Ι 
10 τί νΐίυαΐ χατά τόν Άχελωον ίπλενβε χαΐ ύ χατά γην 1 
ατρατΌς ίΰ-^ον την χώ\ραν. ώς β' ού προβεχώρονν, ψ 1 
τίιν μέν πεζον άψίηβίν, αύτο£ δε πλδναας ές Αενχάδα Ι 
χκϊ άπόβαβίν ές Νήριχον ποιηβάμενος άναχωρών δια- Ι 
φ&είρίται αντός τε χαι της ατρατι&ς τι μίρος ■ίιπ'ο Ι 
Ιδ τών αίιτό&εν τε ^νμβοη9ηαάντων καΐ φρονρ&ν τίνων Ι 
ολίγων, χαΐ ϋΰτερον ύποαπόνίδονς τους νεχρούς άπο- ^^ Ι 
πλεύβαντδς οΐ ΆϋΊ^νκϊοι παρά των Δενχαδίων έχομί- Ι 
[ ΰαντο. Ι 

ίΙ 01 ίΐ ίπΐ της πρώτης νε^ς έχπεμφ&έντες Μντι-^^^Λ 
80 ληναίων πρέββείς^ ώς κΰτοϊ^ οί Ααχίδαιμάνιοι εΐπον Μ 
'ΟΙνμπίαξε παρείναι^ όπως χαΐ οί άλλοι Σύμμαχοι Ι 
, άχονβαντες βονλεύβωνταί, άφιχνοννται ίς την Όλνμ- Ι 
! πίαν ^ν Ι ίϊ Όλνμπιάς ■^ ^ωριεύς 'Ρόδιος τό δεύτερον β ^ 
Ι ένίχα. χαΐ επειδή μετά τήν έορτην χατέβτηΟαν ές Ι 
ψΛ Ιόγονς, εΐπον τοίάδΐ. Ι 

Η ,,Τΐι μεν χα-β'ΐΐΐτος τοΙς'^Ελληβι νόμιμον, & Ααχε- 9| 

Λ δαιμόνιοι χαΐ ξ,ύμμαχοι, ΐΰμεν τους γάρ άψιατικ\μέ- ι»Λ 

1 πιρί ^ ίς 1λ αΐ ί^οΐιοΐ. {ή ίι άντΙ τ^ς π(β£) 11 ίβηονν 1 
β 1δ αύτά^ί β 2ΐ ά*ονβαντις\ ί ϊη Ιίί. Ιι 33 ^ορίΒ^ί Ι 

ι ΒΕ Ι ώ β ώ £νέ^ |> 1 232 ΤΗϋΟΎϋΙΒΙΒ 

νονζ ίν τοίξ 3ΐοΑΕμοΐ5 χαΐ ξνμμαχίαν τήν πρΙν απο- 
λείποντας οΕ όΐ^άμινοι, καϋ•' οβον μεν ώψελοννται, 
ίν ήδον^ ε;ι;ουβί, νομίζοντες ίέ ΐΐνα,ι προδόταξ τών 
προ τον ψίλαν χεέρονς Ύ/γοϋνται. χαΐ ούχ ίίδιχοζ 2 
Β αντη ι5 άξΐωβίς έβτιν, ιΐ τνχοίΐν πρό^ &λΧι/ιλονς οι τε 
&ψιβτά\μΐνοι, χαΐ όψ' &ν ϋιαχρίνοιντο Ϊ6οι μϊν τβ ΐ5 
γνώμ•^ Ζντεζ καΧ εύνοίι^, αντίπαλοι δ^ τ^ ααραβχεν^ 
χαΐ δννάμΐΐ, πρόφαβίζ τε ίπΐΐΐχ^ς μηδεμία ύπίΐρχοι 
ιή5 άΐΐοΰτάβεως' 3 χαΐ '^μίν χάΐ Ά&τιναΙοις ούχ ίξν, 

10 μηδέ τφ χεέρονς δό^ωμεν εΐναι, εΐ έν τ^ είρηντ) τιμώ- 
μενοι ύκ' ατ!\τών ίν τοΙς ίίίνοΕί άφίβτάμεϋ•α. κ 
,,ΠερΙ γάρ τον διχαίον χαί άρετηξ πρώτον, αλλωβίβ 
τε χαΐ ^νμμαχίας δεόμενοι, τονς λόγους ποιηβόμε&α, 
ΐΐδότε^ οϋτε ψιλίαν Ιδιώταις βέβαιον γιγνομένην ούτε 

15 χοινωνία,ν πόλεβιν ίς οτιόέν, εΐ μή μετ' άρετης ΰο- 
χονβης ίς άλλ•ήλονς γίγνοιντο ζαΐ | τ&λλα ομοιότροποι !5 
εΐεν εν γάρ τω διαλλάΰβοντί της γνώμης χαΐ αΙ δια- 
ψοραΐ τών έργων χα&ίβτανται. ί]μΙν δί χαΐ '^&ηναίοΐζ ί 
ί,νμμαχία ίγένιτο πρώτον άπολιπόνταν μίν νμων έχ 

20 το\) Μηδιχον πολέμου, παραμεινάντων ίΐ ίχείνων προς 
τά υπόλοιπα τών έργων, ξύμμαίχοι μεντοι ίγενάμεΟ^α ^^ 
ούχ ίπΐ χαταδονλώβει τών Ελλήνων '^ί&τ^ναίοις, άλλ' 
έπ ίλεν&ερώβει άπ'ο τοϋ Άίηδον τοί$ "Ελληΰιν. χαΐ * 
μέχρι μίν άπο τον ΐβον 'ήγονντο, προ&νμω^ είπόμε&α' 

25 έπειδίι ίέ έωρώμεν αυτούς 'η)ν μίν τον Μ•ήδον εχ&ραν 
άνιέντας, την δί τών ^νμμάχων \ δοτίλωθΐν έπειγομέ- α 
νους, οίιχ άίεείς ετι ^μεν. αδύνατοι \ δϊ Άντες καθ^Ί^β 
'έν γενόμενοι διά πολυψηφιαν άμνναβ&αι οί Σύμμαχοι 

1 πολίμιοΐί ΑΒΕΡ 9 ρΓ. καΙ οω. Ι» [6] 16 μή μετ' 
ί•£Μ μΐί'τΆΒΡ 16 άλίήΐοίς Ο 26—27 επαγόμενους ιοάά.. Η13Τ0Ε. ΜΒ. ΙΠ 10—11 233 15ϋλώ&ηδαν πλην ημών χαΐ Χίων ημείς 61 αύτό-*§ 
ναμοι ό'ή δντίδ τκί ίλιν&ΐ^οι τω ονόματι '^ννεϋτ^α- 
ιεύβαμεν. χαΐ χιατονς ούχέτι ιίχομΐν ηγεμόνας ^Α&ΐ]- 
\νκίονς, παραδΒΪγμιιβί τοϊ5 προγενομίνοις χρώμενοι' 

6 ού γάρ ίίχος ^ν αυτούς ονς μεν με&' ήμδν ίνβπόν- 
δονς ΐποιι^βαντο χαταβτρειΙΐΒα&αι, ΐονς βί νπολοέχονς, 
ίΐ ποτΐ αρα όυνηθείεν^ μή ίρκααι. τοντο. χαΐ εΐ μΐνϋ 
αυτόνομοι ετι ^μεν αααντες, βεβαιότεροι αν ήμΐν ^ϋαν 
μ7)|ίΐν νεατερίίίν νποχΐίρίονς δί έχοντες τους χλείονς, ιβ 

10 ήμϊν βί άπ'ο τον ίβον ομιλούντες, χαΐεπώτερον είχό- 
τως εμελλον οΙΌειν χαί αρο^ τό πλέον ^όη εΐχον ■ 
ι^μΐΤΐ^ον ίτι μόνον άντιβονμένον ^ ΰίλλως τε χαί Ζϋφ 
ϋννατώτεροι α'ύτοί αύτων έγίγνοντο χαΐ ■ίιμείς ερημό- 
τεροι, Ι τίι ίΐ άντίπαλον βίος μόνον πιβτον ίς ξ,νμμα- ι 

16 χίαν' 6 γάρ παραβαίνειν τι βονλόμενος τφ μή πρού- 
χαν αν ίχελ9είν αποτρέπεται, αϋτιίΐΌμοι τε ίλείψϋ^μεν ' 1 
ού δί' άλλο τι ^ οϋον αντοΐς ές τήν αρχήν εύπρεπείψ 
τε λόγον χαΐ γνώμης μ&λλον ίψόδω ή Ιαχύος τά 
πράγματα ίφαίνετο \ χαταληίΐτά. αμα μίν γ&ρ μαρ- β 1 

20 τνρίω ίχρώντο μή αν τονς γε ΙδοιΙ>•ήψονς έχοντας, ει 
μή τι ηδίχονν οις ίπΤ]βαν, ^νΰτρατενειν' ίν τφ αύτψ 
ίΐ χαΐ τά χράτιβτα έπί τε τους ίποδεεβτέρονς πρώ- 
τονς ί,ννεπηγον χαΐ τά τελευταία λιπόντεξ τον δλλοι 
περι^ρημένον αα&ενέατερα εμελ\λαν ε^ειν. εΐ ίέ άφ' ι 

85 ίμών ήρξκντο, εχόντων ετι τών πάντων αύτων 
ίβχύν χαΐ πρίις δ τι χρη ατ'ηναι, ονχ αν ομοίως ίχει^ 
ρώβαντο. τό τε ναυτιχόν {^μών παρείχε τίνα φόβον • 
μ'ή ποτΐ χα&' ί'ν γενόμενον ή ίμϊν η αλλω τφ χροβ- 1 π^ΟΊΐινομίνύίί ΐ,οάΑ., οογπ 
Μγγ, ϋοΙϊΓββ 11 ο(αιιν\ ϊξ,ΙΙ! 

2* ϊμίΐίονί μαΟον Μ 7 ίίννη^ψαν νοάά., 
16 ίΧ^φ9τ)^(ν Ε 234 ΤΗϋονοιοΐδ 

^^μβνον χίνδννον αφίβί παράβχτ}. τά ίέ χαΐ \ άπο \α 
&ερίίπε£α$ τον τε κοινοί αύτβιν χαΐ των αΐίΐ α^οίβτώ- 
των !ΐΐριεγιγνόμΐ&α. ον μέντοί ίχΐ ηολν γ' αν έδο- β 
χονμεν δννη&ηναι, εΐ μ-η δ πόλεμος 8δε χατέβτη, 
6 ααραδείγμαϋί χρώμενοί τοΙς ές τούξ αλλονζ. τίζ ονν 18 
αντΎΐ ϊ] ψιλία έγίγνετο ί) έλεν^ερία Λίατή, έν ^ παρά 
γνώμην \ άλλήλονς ύπεβεχόμε&α χαΐ οί μίν ίιμ&ς έν μ 
τω πολέμα δεάιότε$ ί&εράπενον^ ί/μείς ίέ ΙχεΙνονς ίν 
τί) -ήανχία τ6 \ αντο 'έποιονμεν ο τε τοίξ άλλοις μά-ΠΙ 

10 λιβτα έννοια πίϋτιν βέβαιοι, ημΐν τοντο δ φόβος 
έχνρον παρείχε, βέει τε το πλέον ΐ| φιλία χατεχόμενοι 
ξύμμαχοί ^μεν χαΐ 6ποτέροΐξ &αθβον πκράβχοι άβψά- 
λεία &άρβοΐί, ούτοι | 3Γρ(ίτίροΐ τι χαΐ παραβήβεβ&αι 6 
εμελλον. ώβτε ει τφ ίοχοΐμίν άδιχείν προαποβτάντεζ ί 

15 διά τψτ ίχείνων μέλλ^αιν τ&ν ίς ήμά^ δεινών, αυτοί 
ονχ άνταναμεΐναντΐξ ΰα,φωζ εΐδέναι ει τι αντών εβται, 
ονχ όρ&ως βχοπεί. ει γαρ δυνατοί ήμεν έχ τον ΐαου 8 
χαΐ άντεπιβονλενδαι, χαΐ \ άντιμελίηβαό τι έδει ήμά$ ιο 
έχ τον ύμοίον έπ' έχείνονς Ιέναι, ίπ' έχείνοι^ δι 

20 8νΓ05 αΐεΐ τον έπιχειρεΐν χαΐ έφ' ήμϊν Είναι δει το 
προαμνναβ&αι. 

,,Τοιαντας έχοντες προφάΰΐΐς χαΐ αίτιας, ώ Ααχε~1Λ 
δαιμόνιοι χαΐ Σύμμαχοι, άπέβτημεν, βαφείς μ^ν τοΙς 
Ι άχονοναι ^'νώναι ώς είχότως έδράβαμεν, Ιχανάς δι ι& 

3& ημάς ίχφοβήβαι χαΐ προς άΰφάλειάν τμό: τρέ-ψαι, βον- 1 άπί,} άπίι τήί Β β ρν. η Ο ί, Ο, Ια 1 άΙΙήίοις ΑΒΡ ί| 
■ήμαί] νμάί Ο 10 ήμίν] η ίη ϋΐ. Β, 12 ί^μιν Ι> γρ. ο 

είΐΊ» Ο 13 Λιιάζι^άν{1) Ο 15 βιινών] [■Κί]νβνυα)ν ΰ 

1Θ ούχ ΐίν άναμιίναντες V 18 άντιμΐΧλήααι Ιβ^ίΙ βεΙιοΙ. (βρα- 
δονόιιταν αυτών καΐ μιΙΙάντων άντιμιλίήααι χαί άντιβςαδνναι) 
4ρτΐΛψιΙλί}βαι «ΕΓΜΒ, άντεπιμ^;!^!»!! ΑΒ || τί Εοιίιΐ. 
19 /χίά/οις ΐΐναι οοΛίΙ., οογγ. Κγ. ΗΙ8Τ0Β, ΙΙΒ. ΙΠ 12—13. 235 >μίνονς μίν χνά ΐΐάΐαι, οτδ ετι εν τ^ ^ί&ήντι έπεμψαμεν 
ώς ίμκ5 χερΙ άποβτάβεως, νμών ά^ ον προβίβ^αμενων 
χωίν&εντα^' ννν άΐ ίπΐΐδίι Βοιωτοί προνχαλέβαντο, 
εν&ύς Ι {ιπτ/χούβαμεν, χαΐ ένομίζομεν έποβτήΰεα&Μ μ 
βιαλί^ν άπόβταβίν, άπά τε των Έλλ-^νων μί] ΐ,νγχα- 
χωβαοιείν αυτούς μετ' '^4&ηνα(ων, άλΙά ξννελεν9•ερονν, 
άπά τε Ά^ναΙων μή αώτοί ύιαψ&αρηναι ύπ' έχείνων 
έν ύβτί'ρω, άλλα προποΐ'^βαι. ή μέντοι άπόαταβις^ 
ίΐμών &άΰβον γε\γΐνηταί χαΐ άπαράβχενοζ' ^ καΐ μαλ- α 
λον χρή ζυμμάχονς δεξαμε'νονς ήμάί ΰιά ταχέων βοή- 
%ειαν άποβτέλλειν, ίνα φαίνηα9ε αμννοντέζ τε οις 
δεΙ χαΐ έν τά αντψ τους πολΐμίονς βλάπτοντεζ. 
χοίρος δε ώς ονπω πρότερον. νόβψ τε γαρ έφ&άραταί 8 
'^ί9ηναΐο^ χαΐ χρημάτων $α\πάνιι, νηες τε αύτοΐς αΐ κ 
μίν Κίρί την νμετέραν εΐβίν^ αϊ δ' έφ' ήμΕν τετάχαταΐ' 
ωΟτε ούχ είχός αύτούδ περιονβίαν νεών εχειν, ί)ν ύμείς * 
έν τώ *ίρΐί τφδε νανβί τε χαΐ αεζφ αμα έπεββάλητε 
^ό δεύτερον, άλλ' ^ νμκς ονχ άμννοϋνται ίΐΐΐιελέονταζ 
^ άπ' αμφοτέρων όποχω\ρήαονται. νομίβτι τε μηόείς ^ 
αλλότριας γ7}ς αέρι <^ούχ^ οίχείον χΐνδννον ε^ειν. ω 
γάρ όοχεί μαχράν άπείναι ή Αέββος, \ τήν ώφελίανΠΛ 
αντψ ίγγνϋ-εν παρε'Ιίΐ. ού γάρ ίν τ^ ΆττιχΫ^ εβται 6 
ιιάλεμος, ως τις οΐεται, άλλα δί' ην ή ^Αττιχ'ί\ ωφελεί- 
ται, ίβη ίΐ των χρημάτων άπο τών ξνμμάχων ή β 
αρόαοδος^ χαΐ ετι μείζων ίοται^ εΙ ημάς χα\ταί}τρί- β 
ψονταΐ' οντε γάρ άποβτήβεται &Ιλος τά τε ημέτερα 

2 ποοαβίξαβμίνων Β 3 *ύιΙν9ίντΐΐ γΕΓΜ, οοιτ. Ο, 
6 πλην Β διπλην ΕΜΒ, 6— β ^νγκαχώιι τίοιιΐν Οε έ"*"*"- 
ίΐώβ• «οιιί» ΑΒΟΕΜ ξ,νν χακώυ ποίίϊν V 8 προοίτοι^οκι Μ 

11 Γί οω. Μ II οίοι{?) Μ 13 Ιψ»άςατ(χ{1) Β 19 η1 
ίί Ε !0 οΐχ ίΐι1ι1ί(ϋ 23 Ζς τΐΐ] οστιβ Ε Μ || αώ»ι<(( Μ || 
36 μιΐίον Ο 1 ι 236 τΗϋΟΥηιηΐδ 

προβγενηβΐτΐίΐ, πά^οιμίν ,τ' αν βεινότΐρα ί) οΐ χρΙ«:Μ 
δονΧεύοντΐξ. βοη&ηβάντων ίέ ύμ&ν προ&νμως πύΛιιη 
τι προβΙι^ψΒβ9ε ναντιχόν ίχονααν μέγα, οίίΤίρ ύμϊ• 
μάλιβτα. π:ροθ6ίί, χαΐ '^4&ηνα(ονς φφον χα&αιρήβεχη 
6 ύψαι\ρονντΐς αντών τοϋ^ ^νμμάχονς (^ραβντερον γά^ 
ΐΐ&ς τις πρααχωρήβετκί), ττ^ν τε αΐτίαν άποψεύ^εύϋί 
^ν εΧχετε μίι βοη&είν τοις άφιβταμίνοίξ. ην ίί έλεν- 
&ΐρονντδς ψαίντιβ&ε, τό χράτοξ τον ΛοΛί'μον / 
τερον ίξετε. 

ΙΟ ,,^Ιβχνν&ίντες ονν τάς τε τ&ν Ελλήνων ίζ ήμι 
έλπίβας \ χαΐ ^ία τον 'Ολνμπιον, εν ον τφ Ιερφ 
χαΐ Ιχέται ίβμέν, ίΐΐαμννατε Μντιληνκίοις ^ύμμαχοί 
γενόμενοι, χαΐ μι) χρόηβ9•ε ίιμ&ί, ίίιον μίν τόν χίν 
6ννον τών βωμάτων Λαριφκλλομένονς, κοινήν ίέ ι 

16 ίχ τοϋ χκτορ^βιβαι ώψελίαν απαΰι όώβοντας, ίτι ( 

χοινοτέραν τι^ν βλά\β-ην, ει μή πειβ&έντων νμών ϋφί 

ληβόμε&α. γίγνεβ&ε ίΐ &νάρεξ οΐονβΐΐερ ύμας οι ι 

"Ελληνες άί,ιοϋΒι χαΐ τ6 ημ^τερον δίοζ βούλετκι}^ 

Τοιαύτα μίν οί ΜντιληναΙοι είπον. οί ίϊ ^ίαχί 

20 δαιμόνιοι χαΐ οί ξ,νμμαχοι επειδή ί^χονβαν, προβδεξά-^ 
μενοι \ τονς λάγονς ^νμμάχονς τε τονς ^1(ββίοVζ » 
έ!Γοιτ(σκντο χάί τήν ές τήν Ιίτηχήν έοβολί^ν τοις τε 
^νμμάχοΐξ ιταροΰβι κατά τάχος εφραξον Ιέναι ές τό» 
Ιβ&μον τοΙς δύο μέρεαιν &>ς Λοιηβόμενοι, χαΐ αύτοΙ 

25 πρώτοι άψίχοντο^ χαι ίίλχονς ϊΤαρΕβκΐτίαξον τών νε&ν 
εν τω Ιβ&μψ ίος \ ύπεροίϋοντες έχ τής Κορίνϋ-ον ίς ία 
τήν προς ^Α^-^νας %άλαβ&αν χαϊ νανβΐ χαΐ πεξφ αμα 
έπιάντες. χαΐ οί μεν προϋ^ύμως ταντα ίπρααβον οί 2 

2 ημών (τ 3 προαΧ^ιρια&αι Ρ(ϊ)Κ β άποψινζτία^ΐ Ρ 
7 ίχιτί Βα 8 φαίνεα&ι Β 15 βόνταί Μ 17 ίϊ Ομ. Μ 
Ά3 3Γαροϋσι αάά. ^ 3Θ ^β οία- ^ ΗΙ8Τ0Κ. Ι,ΙΒ, ΙΠ 14—17. 237 ■ 

ίέ ΐίλλοί Ιΐ'μμαχοί βραδέως τι ξννιλίγοντο χαΐ έν 
ίίαρχον ξυγχομίδ^ ^βαν χαΐ άρρωβτί^ τον βτρκτενίΐν. 
αία&όμενοι ίΐ αύτούζ οι ^^&η\νίΐΙοι διά χατάγνωβιν^ 
άαβ•ενΐίαζ 6ψί}ν παραβκδναζομένονς, &7]).5)ακι βονλό- 
6 μίνοι ότι- ονχ ορ^'&ς ίγνίψίαβιν^ | κΑΛ' οιοί τί ύβι μήΐΤΘ 
χΐΐΌΐΗτΕς το ίπί Αϊαβψ νοίντιχύν καΐ τό άπο Πελο- 
Λοννιίίου έπων ρι^δίως άμ-ύνεβ^αι, έΐΐίήρωβαν νανί 
έχατον έοβάντες αντοί τι πλί^ν Ιππέων χαΐ πενταχο- 
αιομεδίμνων χαΐ οΐ μέτοιχοι, χαΐ παρά τ6ν [ Ιβ9μ6ν β 

10 άναγαγόντεξ ίπίδειξίν τε έποιονντο χαΐ οΛοβάβεις τήδ 
Πΐλοΐΐονντ^ΰον }/ δοχοίη αύτοϊς. οι ΰί Ααχΐδαιμόνιοι 9 
δρώντες πολύν χόν παράλογον τά τε ίιπό των ΑεΟβίων 
^■η9•^ντα ή}/οΟντο ούχ άΧη&^ χζά &πορα νομίξοντες, ώζ 
(ΐύχοΙ$ χαΐ οί ί,νμμαχοί αμκ ον ααρηβαν | χαΐ -ϊίγγέλ- ία 

16 Ιοντο χαΐ αί περί τ^ν ΠεΧοπόννηΟον τριιίκοντα νήες 
τ5>ν ΆΟ-ηναίων τήν περιοίχίδα αυτών πορ&οϋβαι, άνΐ- 
χώ(}ηι}αν έπ' οίκον, ϋβτερον δΐ ναντιχον ααρΐβχεύα- • 
ζον 3 τι πέμψονΰΐν ίς την Αέββον χαΐ κατά πόΧείζ 
έπήγγελλον τεββαράχοντκ νέων πίτ^^οξ χαΐ ναύαρχον 

80 Ι προβέταΐ,αν Άλχίδαν, Άξ ίμείλεν ίαιπίΐύβΐβϋ-αι. άνε- ^ 
χώρηααν ίέ χαΐ οί Ά&ηναΙοί ταΐς εχατόν νανβΐν, ' 
ίχΐΐδίι χαΐ έxε^νον£ είδον. [χαΐ χατά τύν χρύνον τον-Π 
τον ον αΐ νήες ίπίεον έν τοΙς πίείβταί ί^ νήες ίϊ/ί' 
αύτοίς ενεργοί -^χάλλει ίγένοντο^ παραπλήβικι δί χαΐ ίτι 

25 xλΐ^ονς Ι άρχομίνον τον ποΑί'μοΐ'. τήν τε γαρ Άττιχί}ν γ 
χαΐ Ενβοιαν χαΐ Σαλαμίνα Ιχατόν έψνλααβον χαϊ περί 
ΠελοπάννηΟον ετεραι Εκατόν ^βαν, χωρίς ίί αΐ χΐρΐ 

6 ρΓ. ιύ] τώι Ε 8 αντοί τε ίη πιαΓΚ. Ο, || πΧιίν Ο 
14 αμα ίη ηιαΓ^- ΰι 15 τηι• ΟΛϋ. (ϊ 23 βι^ίΐ. ΟΒ,ριιΙ ιβρίίιηιιιιι 
ιίεβίϋΐιιια άαιηηανίΙ; βίβιιρ 23 3ν Οίη. Μ || ροβΐ τοΐί κρΟιΙίυπι 
(ΐυαί,ΙαοΓ Ιϋί. Ε 26 χαί ίς Ενβοιαν Ο \\ χαϊ ηίρΐ . . . ^ααν (37) ίΐ 238 ΤΗ00Ύηΐϋ13 

Ώοτίβαιαν χαΐ ίν τοϊς αλλ.αις χα^ίοΐξ, ωϋτε αϊ ηαβαι, 
αμα ίγίγνοντο ίν ίνΐ &ί^ει βίαχόΰίαί χαΐ πεντ'ήχοντα. 
καΐ τα \ χρήματα τοΰτο μάλιβτα νπανάλωβΐ μΐτά Πο- ^^ 
τι8αίκξ. τήν τε γάρ Ποτί&αιαν δίόρκχμοι δπλίται 
5 £ψρονρονν (κύιώ γάρ χαΐ ύπηρέττ} δρμχμίιν ίλάμβανδ 
τήΒ ήμ^ρκδ), τριΟχίλιοι μίν οί πρωτοί, ων ονχ ίλάβ- 
ΰονξ ιΪΓΕποίΙιό(ΐχ)2θ(ΐΐ>, ίξαχόβίοι δί χαΐ φίλιοι μετά 
ΦορμΙανοζ, ο'ί \ προιαΐ'ηλ9ον νηίς τε κί π&βαι τον» 
αυτόν μισ&όν εφερον. τα μίν ονν χρήματα οϋτως * 

ΙΟ 'ύπαναλώϋ^ τό πρώτου, καΐ νήες τοβαϋται ίή ΛλεΙβίία, 
έπληρώ&ηβαν.'] 

Μυτιληναίοι όί χατά τον κύτόν χρόνον 8ν οί ^ία-ΐβ 
χεδαιμόνιοι αΐερί τον ΙβΟ^μον ^βαν επΙ Μή&νμναν &$ 
Ι ίτροιϊίίομίΐΊ^ν έβτράτενβαν χατά γήν αυτοί τε χαΐ οί ϊβ 

15 Ι ίπίχονροΐ' χαΐ πραββαλόντεζ τ^ πόλει, ίπειδή ον Λτρου-ίβΟ 
χώρει ^ προβίίΒχοντο, άιιηλ^ον ίχ' '^ίντίόβης χαΐ 
Πνρραζ χαΐ Έρίβον, χαΐ χαταοττ/βάμενοί τά ίν ταΐς 
αόλεβί ταύταίϋ βεβαιότερα χαι τείχη χρατύναντες δια 
τά\χονς άπήλ&ον ίπ' οϊχον. ίβτράτενβαν δε χαΐ οί ^ 

20 Μη&νμναΐοι άναχωρ-ηβάντιον αυτών ίπ' "Αντιββαν χαϊ 
έχβο-η&•εία£ τινύς γενομένης πληγέντες νπό τε των 
Άντιοβαίων χαϊ τ&ν επικούρων άπέ&ανόν τε ποϋλοί 
χαΐ άνεχώρηβαν οΐ λοιποί χατά τάχος, οί δι Ά&ηναϊοι 8 
ηνν\%ανάμενοι ταντα^ τοτί^ τβ Μντιληναίονς της γης ίο 

25 χρατονντας χαΐ τους βφετέρονς βτρατιώτκς ονχ Ιχα- 
νονς &ντας εΐργειν, πίμπουβι περί τ6 φΟ^ινόπωρον 
ίΐδη άρχόμενον Πάχητα τον Έπιχονρον ΰτρατηγόν χαΐ 
χιλίουδ 6πλ£τας εαντ&ν. οί ίϊ α-ύτερέται πλενβαντες • 

2 ^ν βυρΓα τ, §- || τιαΐ οία. Έ 3 τοϋισ μάλιατα οηι, Μ 
δ αύτώ ΑΒΟΈ,Έ 8 α\ πίϊοκι] άπ&ααι Υ 17 τΐύ^α<ί εοάά. '| ΗΙΒΤΟΕ. ΟΒ. 1Π 18-20, 239 

τών νΐών \ άφιχνοννται, χαΐ ηΐριταχίξονβί Μυτιλήνην α 
έν χύκΐφ άπλφ τΒίχΐΐ' φρούρια δ' 'έΰτι,ν οΰ ίπΐ ταν 
τιαρτερων ίγχατοιχοδομεΐται. χαΐ η μίν Μντιλ'ήνη χαζά β 
χράτοζ ^<^'η άμφοτ^ρω&εν «κΙ ίχ γ•^ξ χαί έχ ^αΧάββης 

Β είργΐτο, χαΐ ό χείμάν ΐ^ρχΐΐο γίγρΒβ&κι. προΒδ£Ομ£νοι19 
ΰΐ οί Ά&Ύΐναϊοι Ι χρΎΐμάταν ίζ ττ/ν ηολιορχίαν^ χαΐ μ 
αύτοϊ έβΐνεγχόντΐζ τότε πρώτον ίΰφοράν βιαχόΰια τά- 
λαντα, ίξέχεμφαν χαϊ έπΙ τούξ ί,νμμάχον^ άργυρολό- 
γονς νανς δώδεχα «αϊ Λνβιχλία πέμπτον αύτ6ν ΰτρα- 

ίΟ τηγόν. 6 ίέ ϋλία τε γΐργνραΧάγεί χαΙ Λερίέχίει, χαϊ ί• 
1^6 ΚαρΙαξ ίχ Μνονντοζ άνα\β&ς διά τον Μαιάνδρου » 
πεδίον μέχρι τον Σανδίον λόφον, ίπι^εμένων τών 
Καρών χαΐ ^Αναητών^ α'ϋτύξ τε διαφθείρεται χκϊ τ^^ 
£ϋ/ΐ}? βτρατικς πολλοί. 

1£ Τοϋ δ' αϋτοϋ χειμώνας οί Πλαταΐ'ης {ετί γαρ έπο- 

Χιορχοϋντο ύπό τών Πελοποννηβίων χαΐ Βοιωτών) 
έπΐΐ\δίι ζώ τε ύίτψ έπΐιΙΐ^ποΐ'Τί ίπιέζοντο χαϊ άπό τών μ 
Ά&ι^ν&ν ονδεμία έλπίς τ^ν τιμωρίαζ ούδί κλλη ΰωτηρία 
έφαίνετο, έπφονίενονβιν αντοί τε χαΐ Αθηναίων οΐ 

10 ξνμαολιορχονμενοι πρώτον μίν πάντες έ^ελ&εΐν χαΐ 
Ίιπερβηραι τά τεόχη τών πολεμίων, ι^ν δννωνται βιά- 
βαϋβ'αι, Ι έατιγηΟαμενων τήν ίτεϊραν αντοΐς Θεαινέτον α 
τε τοϋ ΤοΙ\μίδον, άνδρας μάντεως, χαϊ Εύπομπίδονίϋ:^ 
τοϋ ^αΐμάχον, ος χαϊ έβτρατ'ήγει• έπειτα οΐ μΙν ήμί- 

ϊβ ϋεΐζ άπώχντιβάν πως τον χίνδννον μεγαν Ίίγηβάμενοι, 
ίς α άνδρας διαχοΒιονζ χαΐ εΐχοβι μάΛι0τα ίνέμειναν 

2 οί οοηίβεϊ οΓ ΑΒΡΌΜ οϊ ΟΕ Ζπον ΒυρίΏΒοΓ. Ο, 
3 Ι}^αται(ι)χοΑϋμτ]ΐ(ΐ( ΕΟΐίά., ΟΟίτ. ΒΙαοπιΒεΜ 14 αλΧτ^ς οία. Ρ 
17 ΙχίΙαι/ιντι αοάά., οογγ. ΝιιΙ)βΓ 19 οι οιη. Β 20 ζάν- 
τας Α 32 {ύηγτ^αμ,ϊτιων κ, ίοτιγηοαμίνον Ι» || θαινίτον Ε 
28 ΤοΧμαοΌ ΔΒΓ Τίμίβον Ο Τιμίδαν ΕΜ || Ενχομπίΰον Ε 
ΕύκοΙιιίδον οΑΒΓΜ Ι 

ι 240 ΤΗϋΟΤΒΙΟΙδ 

τ^ έ^όϋω έ&δΙον\ταί τρόπψ τοιρίε. χΐίμαχας έπο(^ 
βαντα ίβα^ τω τείχει τών πολεμίων ξννεμετρήαοα 
ίέ ταΐς εαιβολαΐς τ&ν πΙ(ν9ιαν, ή ίτνχΐ πρό$ αφι 
ονχ ί^κληλίμμένον το τείχος κυτών, ήρι&μονντο ι 
6 πολλοί αμα τάς ίπφολά^ χιύ εμελλον οΐ μέν 
άμαρτήβεβ&κι, οΐ ίΐ αλείονς | τεν^εΰ&αι, τον άλτ^^ίη 
λογιαμοϋ, άλλως τε καϊ χολλάχΐζ άρί&μονντες χαΐ Ι 
ού πολύ απέχοντος, άλλα φ^δίως χα&ορωμένον ίς ^ 
ίβονλοντο τον τείχονς. την μεν οδν ξνμμέτρηΰιν τΛι 

10 χλιμάχων όντως ελαβον ίχ τον πάχονς τής πλίν^ 
είχάβαντες τύ μέτρον. το ίέ τιϊ\χος ^ν τ&ν Πελί 
ποννηβέων τοίόνδε τ^ οίχοδ'ομ^ϋει. εΐχε μ^ν δύο τιη 
περιβόλους^ προς τε Πλαταιών χαΐ ει τις εξω&εν ι 
Ά^ηνων ίπίοι, διιΐχον δε οΐ περ^/^οΛοί έκχαίδεχα > 

15 δας μάλίβτα άπ' αλλήλων. τΙ} ονν μεταξύ τοϋΓΟ [ο™ 
έχχαίδίχα πόδες] τοις ψύλαξιν οΐχήματα δια\νενεμη- μ 
μένα φχοδόμι^το, χαΐ ί^ν ^ννοχη ώβτε εν φαίνεΰ&αι 
τείχος παχύ επάλξεις ίχον άμφοτέρω&εν. διά δέχα ίί > 
ίπάίϊ,εων πύργοι ^βαν μί^-ίίΑοι χαΐ Ιβοχλατεΐς τω τεί- 

30 χει, διήχοντεζ ες τε το ίβω μέτωπον αντον [καΐ] οί 
οΛίτοί χαΐ τ6 ε|ίο, ωδτε πάροδον μι) είναι [παρά πνρ\γον], κ 
άλλα δι' αυτών μέϋων διί]βαν. τάς ονν νύχτας, &πότε * 
χειμων είη νοτερός, τάς μίν επάλξεις άπέλειπον, έχ 
δϊ των πύργων 5ντων δι όλ(γον χαΐ ανω&εν βτεγα- 

26 νών την φνλαχϊ^ν ίποιοΐι^ο. το μ^ν ονν τείχος φ 

4 έξίΐΐηίαμμίνον Ε 8 άπίχονίΒί α)άί., οοΓΓ. ϋίάοΐ 
12 βύο μίν Β, ΟΟΓΤ. Β, 14 ίπόοι Β •| (εΐ 1β) ί^*αί&ι*α Ε 

15 μάΐιατα οτα. Β 15—16 ββε1η8& (1β1. ΗβΓϊτ. 1β δια- 

νινημίνα Ε 17 ξννοχί] Ο ζννίχϊ) Ιι [6] 18 ίϊ οω. Α 
20 καϊ (1β1. Ι,, ΗθΛβΙ ΞΙ «οΐ τό] χαΐ ΐί τί. ΜΡ κοί Β [| 

ββοίπβα άβΐ. Ν&1)θΓ 22 ίί^ίοκν Ο δι•/ιεααν ΟΜΑ,!", ίιίίβκν 

Α ίάβαν ΒΕΡ 23 άτϊΕίΜΟ* ΒΈ.Ϊ , οο-π,Έ^ ΗΙ5Τ0Η. 1ΓΒ. ΠΙ 31—22. 241 

•,Εφρονρονντο οί Πλαται^ξ τοιοίίτον ην. οί ί',2Β 
ίπειδίι | παρΐβχΐύαβτο κντοίς, τηρήβαντες νύκτα χΐΐ- 
μέριον ϋδκτι χκΐ άνϊμω χαΐ αμ' ά6έλϊ}νον έξι^βαν 
ή^Όΰντο ίΐ οΐχΐρ χαΐ τήζ πείρας αίτιοι ί^βαν. χαΐ 
χρώτον μίν τήν τάφρον 8ιέβ•η6αν ^ περιεΐχεν αύτοΰξ, 
έπειτα προβ^μει^αν τώ τείνει των πολεμίων λα&όντες 
τούξ φνλαχας, άνά \ το βχοτεινόν μίν ού προΐδόντων 35 
αυτών, φόφω δϊ τώ \ έχ τοϋ προβιέναι αύτονς άντι-1Ά2 
«αταγονντος τον άνεμου ού χαταχονβάντων' αμα δε β 
χίά διίχοντεξ πολύ ^βαν, όπως τα ΰπΑκ μή χρονάμενα 
προς ϋλληΚα αΐ'β&ι^βιν παρέχοι. ^ααν ίέ εύβταλείς τε 
τβ 1>πλίβει χαΐ τον άριατε\ρΌν μόνον πάδα ϋποδεδε- & 
μένοι ασφαλείας ενεχα τ^ς πρΌζ τον πηλόν. χατά ονν δ 
μΒτ^αζύργιον προβέμ.ι6γον προς τάς επάλξεις είδότες 
ί δτι έρΐ)μοί ϊίβί, πρώτον μίν οί τάς χλίμαχας φέροντες, 
χαΐ προΰέβ-ιβαν έπειτα φιλοΙ δώδεχκ ^νν ξιφιδίω χαΐ 
&ώραχι ανέβαιναν, ων -ίιγείτο Άμ\μέας ό Κοροίβον χαΐ ιβ 
πρώτος άνέβ-η, μετά ίέ αύτον οί επόμενοι ϊξ ίψ' 
ίχάΐΐρον τών πνργιαν ανέβαιναν ίπειτα ψιλοί έΧλοί 
μετά τοιίτουί ξϋν δορατίοις έχώρονν, οίς έτεροι χατό- 
πιν τάς άβπέδας εψερον, Άπαις έχΐΐνοι ^αον προββαί- 
νοιεν, χαΐ εμελλον δώΰειν 6πότε προς τοϊς πο\λεμίοις ΐ6 
εϊεν. ώί δι ίίνω πλείονς έγένοντο , ^β&οντο οί ίχ * 
των πύργων ψύλαχες' χατέβαλε γάρ τις τών Πλαταιών 
αντιλαμβανόμενος από τών επάλί,εων χεραμίδα, ί} πε- \ 
αοϋβα δοϋπον έποϊηβεν. χαΐ αύτίχα /3οι) ^ν, το ίϊ β Ι 5 /;ι Ε 8 ϊι5] τϋ Μ 8—10 ηροσιέναι . . . τοΟ βΐ αμα 
ίααν οιη. Ε 10 ποΧΙοΙ Β¥ 12 ηΑ6α μόνον ΑΒΕΓ 

18 ΐΓνίχα Ο 14 πρ6ς οιη. Α 16 ρΓ. χαΐ οη. Μ |{ ξιψιιϋΐφ 
Μ Ιιψ^-ιδία Ο 1ί) ίκατέριον Οΐ, γρ. Ο, 23 οί ^ 
24 τις] τΐΕ ^χ θ 26 βοναον Α τρύψον οΒΕΐ,Μ | 

Η* Εί^ Μ Ο 

Γβο. Ποίο Ι. Ε3. πιΜοΓ. ην] ^Η 242 ΤΗϋΟΥΒΙΒΙδ 

ύτρατύπίδον έπΙ το τΕίχος ώρμηβΐν' ον γαρ ^δει ο τι 
Ι ^ν το δΐΐνόν βχοτΐίνης ννχτόζ χαΐ χαμώνος ϋντο£, ά 
χαΐ αμα οί ίν τβ πόλΐΐ. τών Πλαταιβιν ίπολΐλειμμένοί 
έ^ελ&όνζεζ προϋεβαλλον τψ τεΐχει των Πελοχοννηβίΐύν 
5 έχ τονμπαίιν τ) οί ϋνδρες κντών ύπιρέβαινον, 5πω3 
ί^χιβτα πρ6ς αντονς τον νουν ί'χοίίν. «θορυ^οϋντο β 
μίν οτ)ν Ι χατά χώραν μένοντες^ βοη&ίΐν δε ονδΐΐς » 
έτόλμα έχ τής ίαντβ>ν ψνλαχ^ς^ άλλ' ίν άπύρφ -ηϋαν 
ΐίχάβίίί το γιγνόμενον. χαΐ οί τριαχάβιοι αντ&ν^ οίς ϊ 

10 ίτΕΓακτο παραβοη&είν εί τι δίοι, έχώρονν ίξω&εν τον 
τείχονς προ^ τήν ^ρϊ/ν, ψρνχτοί τε βρόντο ίς τά§ 
Θήβας πολέμιοι" παρανίβχον \ δ\ χκΐ οί έχ τί}ς πόλεως % 
Πλαταιηί άπ'ο τον τείχονξ φρνχτοϋς ποϋοΐ/^ πρότερου 
παρ εαχεναβ μένους έξ αυτό τοντο, όπως άβαφη τώ 

16 βτίμεΐα τΐιξ ψρνχτωρίας τοΙς πο\λΐμίοις ^ χαΐ μή ^ο)ρ-ΐ83 
θοίίν, αλίο τι νομίβαντΐ£ το γιγνόμενον είναι ^ τό 
δν, πρϊν βφ&ν οί &νδρε£ οί έξιόντΐξ διαψύγοιεν χαΐ 
τον άΰφαλον£ άντιλάβοιντο. οί 6' 'ίιπερβαίνοντες τώνβδ 
Πλαταιών έν τοιίτω, ώς οί πρώτοι \ αντων άνεβεβ'ή- κ 

20 χεβαν χαΐ τον πνργον έχατέρον τονς ψύλαχας δια- 
φ9είραντες έχΐχρατ-ήκεβαν , τάς τε ίκίίουί τών πύρ- 
γων ένβτάντεξ α\>τοΙ έψ-ύλααβον μηδένα δι αύτβηι 
έπιβοη&εΐν, χαΐ χλίμαχας προβ&έντες από τον τείχους 
τοΙς πύργοις χαΐ έπαναβφάβαντεζ &νόρας πλείονς, οί 

26 Ι μϊν άπο τών πύργων το-ύς έπιβοτ^^οϋντας «αΐ κκηο- ίο 
&ΐν χαΐ ανω&εν εΐργον βάλλοντες, οί ί' έν τοντω οί 
πλείονς παλλάς προβ&ΐντες χλίμαχας ΙΙμα χαΐ τάζ 

4 π^ΟΒίβαΙον ΑΒΕΜ [Ο] 5 η Οί, ήι ΕΜ ί Β --■ 

Α[0^ » α<,ία,ν ΑΒΒΜ(?)[α] 10 ί^ω ΑΒΕΜ [Ο] 

α ^ΐ] χρός 6 14 Βπιοκ] κοί 'Απβ,ξ Μ 19 ώε οί οί, 3 
. ΑΒΕΜ 20—21 καΙ , . , ίκΕΧβΚϊτρίϊβα•» οτϋ. 14- ΗΙ8Τ0Η. ΙΙΒ. ΠΙ 23—21, 243 

επάλξεις άπώϋαντίζ όιά τον μιταπυργίου 'ί>πΐ0εβαινον. 
6 ίέ διαχομίξάμΐνος αΐΐΐ ΐβτατο έπΙ τον χηλονς τ-ης * 
τάφρου χαί | εντινϋ'ΐν ίτά^ίνόν τί χαΐ ήχόντιξον, ιί ιβ 
τις παραβο^ι&ων παρά το τείχος κωΙντ'))ς γίγνοιτο της 
δ διαβάβεως. ίπίί ίέ πάντες όίΐίΐίπεραίωντο, οΐ άπο * 
των πύργων χαλίπώς οί τίίΐνταϊοι χαταβαίνοντες 
έχώρονν ίπΐ τί^ν τάφρον, χαΐ ίν τούτψ οΐ τριαχόβιοι 
ούτοι; ίπεψέροντα \ λκμπάόας ίχοντες, οί μίν οίιν Ϋ 
Πίαταιης Ιχΐίνονβ ΐώριαν μάλλον ίχ τον βχότονς 
ίβτ&τες ^π^ τον χείλους τί^ς τάφρου, χαΧ Ιτά^ευόν τε, 
χαί ίΰηχάντιξον ίς τά γυμνά, κχ'τοί ίΐ ίν τω άφανιΐ 
ϋνχες ^αβον διά τάς λαμπάδας χαϋ-ΐωρωντο, ώίΤΕ 
φ&άνουΰι τ&ν Πλαταιών χαΐ Ι οί ϋοτατοι βικβάντες η 
τϊ\ν τή^ίροΐ', χαλιπάς δε χαϊ βιαίως" χρνβταλλός τε ' 
* γ&ρ ίπεπ'ήγει ού βεβαίας ίν «ύτ^ ωβτ' ίπελ&εΐν, άλΐ' 
βίος άπηλιώτον [ι) ]9ορ^θΐΐ] τιβατώβης μάλλον, χαΐ ή 
νύξ τοιούτψ άνέμφ νπονειφομένη πολύ τό νδαρ Ιν 
αΐτΐ] ίπΐποιήχΐί, 'ό μάλις ύπερίχοντες \ ίπΐριαώ&ηααν. κ 
ίγένετο Οί χαΐ ή βιάφευ^ις αϋτοίς μ&λλον βιά Γοβ 
χιιμ&νος ιό μεγΐ&ος. βρμήΟκντες δΐ άπί) της τάφρονί^ 
οΐ Πλαταιής έχώρονν ά&•ρόοι τί^ν ίς Θήβας φέρονβαν 
όίόν ίν δεί,ι^ ίχοντες το τον Άνδροχράτους ήρωοΓ, 
νίψ,ίζοντες Ϋ^χίατ' αν Οφβς ταύτην αντο^'ς | ΰποτοπϊΐ0αιίΒ* 
τραπέα&αι τήν ίς τοί'ς πολεμίους" χαΐ &μα έώρων 
ϊ* τους Πελοποννηαίονς τ^ν προς Κιθαιρώνα χαΐ ^ρυ'ος 
χίφαΧίίς Γ^ν Ιπ' '^ί&ηνΰ>ν φίρουσκν μετά λαμπάδων 
ΐιώχοΐΊ-κι;. χαΐ ΐ'πϊ μίν ΐξ τ} έχτά ϋταδίονι οΐ \ Πλα- ί 4 ηίχοί] χιίΐοί Ε 5 οι' 01Π. Μ 9 βηά*τονς(?) Ο 

10 μβΙ {ντΐν»ΐν ίτό^ινύν Ο 16 βί'βαιοΐ] ΒιβαΙιας Ο || Ιιιαν- 

ί19*ΐν Ε Ιβ ββοΐϋβ» <ΙβΙ. Ρο1)Γββ 17 Ιπονίψομίνη ΕΟΜ Ι 
244 ΤΗυθΤϋΠ)Ι8 ταιής την ίπΐ των Θηβών έχώρηβκν, ί'πΐΐθ' νποατρϋ 
φαντες ^βαν τήν προξ τό δροί φέρονβαν 6δ6ν 
^Ερύ&ραζ χαΐ 'Τβιάς, χαΐ Αα^ιίμίΐ'ϋΐ τ&ν ορών άίαψΐ^ 
γονβίν ές τάς Ά^-ήνας, ^νδρΐξ δώό'εχα χαΐ όίΒΟίόϋΜ 
& από πλδΐύνων' εΜ γάρ τίνες αυτών οϊ άπετράπο 
ές Ι την πάλιν πριν ύπερ βαίνΐΐν , βΐς δ' ίαΐ τ^ 
τάφρφ Γοξ(ίτι;5 έλήφ^. οί μίν ονν ΠεΧοποννήβιο 
χκτά χώραν ίγένοντο της βοη&είας πανβκμεναΐ' οί ί 
έχ της πόλεως Πλαταιτίς τών μεν γεγενημένων εΐβόι^ 

10 ούδεν, τ&ν ίΐ άποτραπομεναν αψίβιν άακγγειλάνΛ 
ό}ς οϋίίΐε πε\ρίεατι, χτίρνχα έκπέμφαντΐς,, ίαεί ήμή 
εγένετο, ίβπένδοντο άναίρεβιν τοις νεκροΐξ, μα&όνν^ 
δΐ τί) άλη&ίς ίπανβκντο. οί μίν δη τών Πλαταιΰ 
Άνδρες οΰιο) 'ύπερβάντες ίαώ^βαν. 

16 Έχ ίΐ της Ααχεδαίμονος τον αύτον χειμώνας ί 
[λΐντώντος έχπεμπεται Σκλαιϋ-ος ο Ααχεδαιμόνιος ι 
Μυτιλ^/ινην τριήρει. χαΐ πλεύβας ίς Πνρραν χαΐ . 
αύτης πεξ^ κατά χαράδραν τινά, ^ νποβατον ^ ι 
περιτείχιαμα, όιαλα^ών έϋέρχεται ίξ την ΜντιλήνηΛ 

20 χαΐ ίλεγε τοις προέδροις οτι ίββολη τε ίίμα ές ■ 
'^τ-τΐχήν Ι εΰται χαΐ αΐ τεαβαράχοντα ν^ες παρέϋονχίΟ 
&£ έδει βσηϋ•ηόαι αύτοίς, προαποπεμψ&ηναΐ τε ΐΐντ6)| 
τούτων ενίχα χαϊ αμκ τών &λλων έπιμεληαόμενος. 
οί μίν Μυτιληναίοι έ&άρΰονν τε καΐ προς τους ΆίΗ 

25 ναίους ί)ββον είχον τήν γνάμην αβτε ^νμβ^^^νειν. 
χειμών έτε\1εντα οίτος, χαΙ τέταρτον ίτο^ τψ Λολέμ/^ 
έτελεύτα τφδε ον Θονχνδίδης ξννέγραφεν. 

Τον ί' έπιγιγνομένου βέρους οί Πελοποννήΰΐα 3 ό^ών Β 
13 ύπιρβατόν 01 
Λίύία Οία. Α Β 37 ^» Η18ΤΰΕ, ΜΒ. ΠΙ 25-27. 245 

ίαειδίι τιίς ές τήν Μντίλήνην [δύο χαί] τεββαράχί 
νανς άπεβτειίαν Άρχοντα Άλχίδαν, ος ^ν αύτοίς νκύ- 
<ίθχος. Ι προατάξαντες, αύτοΙ ί^ την '^ττιχην χαΐ οΙμ 
ξύμμαχοί έβέβαλον^ οαως οί Άϋπ^ναΙοι άμφοτέρα&εν 
&ορνβούμε\νοι ί)αβον ταΐ^ νανβΐν έ$ τήν Μυτίλήνηνϋ 
χαταπλεούβαις ίπιβοηβ-ήβωβιν. ήγείτο ίΐ της έββοληζ* Ι 
ταύτης Κλεομένης νπ^ρ ΙΙίαιβανίον τον Πλειατοο 
ναχτος νΐέος βααιλέως ϋντος χαΐ νεατίρον ίτί, πατρός 
δή άόελψος ων, | ίίηωβαν ίέ της Άττιχης τά τε πρό- ' 

[Ο τεραν τετμημένα, [χαΙ\ εΐ: τι ίβεβλαβτήχει, χαΐ οία έν 
■ταΐς πρΙν έββολίζΐξ παρεΧέΐΕίπτο' *αΙ ή ίαβοΧή < 
χαλεπατάτη έγένετο τοΙς ^Α&ηνο,ίοις μετά τήν όεντέραν. 
έχιμένοντεζ γάρ κίίί «πό της Αεΰβον τι πίΰθίβθ•«ι * 
τ&ν νεΰ>ν ίργον ώς ^άη | πεαεραιναμέναν ΐπΐΙ^Αθον ίο 

ΙΒ τά πολλά τέμνοντες, ώς δ' ούδεν άπέβαινεν αύτοία 
ων ίΐροβεδέχοντο χαΐ έπελελοίπει 6 δΐτός, άνεχώρηβαν 
χαΐ διελύ^ααν χκτά πόλεις. 

01 δί ΜντιΙηναΙοι ίν τούτφ^ ώς αϊ τε νηες αύτοΙς^Ί 
ονχ ί}χον άπ'ο της Πελοποννήαον , άΧλά ένεχρόνιζον, 

!0 χαΐ Ι ό αίτος ίχελελοίπει, «ναγχά^οντκι ^νμβαίνειν α 
προς τους Ά&ηναίονς διά τάδε. ό Σάλαι%^ος χαΐ αύτοδ 'ί 
ού προοδεχύμενος Ιτι τ «ς νανς 1)πλίζει τον δημον 
πράζερον ιΙ)ΐλον 8ντκ ώς επε^ιών τοΐς ^Α9Ύ}νί(Ιοις' οΐ 8 
δϊ ίπειδή ^Λκ/ίον όπλα, οντε ήίίροώντο ίτι των άρχόν- 

Η των, χατά \ ξνλλόγονς τε γιγνόμενοι ή τΰν αΐτον έχέ~ μ 
λευον τονς δυνατοϋς φέρειν ίς το φκνίρϋν χαΐ δια- 
νίμΐΐν αχαϋιν, η αντοί ξνγχωρήακντες προς Ά&ηναίονς 

1 τήν οιη. Μ |{ Ββοΐιιβα άθΐ. Κγ. 2 ^^χονιαΊ ί^αντα ίχύά., 
ΟΟΓΓ. ΒΙβρΙι. 6 Ιαιροη9ήβοναιν β 8 νίέοί βιιρΓΛ ν. ίί, 

νίίης {^ 9 ίή] 3ϊ ΐοΛύ., ΰΟΓτ. 8ίβ,1ι1 10 χκΐ ίβΐ. Ι-. Πίη- 

ύοιί 11 ή οω. Μ Η αιιιιςαίίοΐίίνυν α,[0] 23 φ/Ιο» 246 τκπογοίϋΐΒ ίφαβαν παραόώβΐΐν τί^ν πόλΐ-ν. γνόντες δε οι έν ι 
πράγμαβιν οντ' άαοχωλνειν δννατοί 6ντΐξ, εί τ' άΜ 
μονω&ήβονται της \ ^υμβάβεω^;^ κινδννενΰοντες, 5 
οϋνται χοίν^ι όμαλογίαν π^ύς τε Πάχτ^τα χαϊ το βι 
6 τόπεδον, ωβτε Ά^ηναίοΐζ μίν έ^είνκί βουλεϋβαι 3 
Μντιίηναίων δχοΐον &ν τι βονλωντκι χαΐ τ-ήν βι 
πάν ες τϊ)ν χάΧίν δέχεϋ&ίχι, αΰτονί, χρεββείαν ίέ ο 
βτέλλειν ίς τάξ Ά&τ^νας Μντι\ληνα£ονς πε^Ι έκυτώ: 
έν 5βω $' αν πάλιν ελ&ωΰι, Πάχητα μήτε δηϋαι 

10 τιληναίίαν μηδενα μηδί «νδ^α,ποδίβαι μήτε κχοχτεΐικ 
η μ^ν ξνμβαβις κύτη έγένετο. οΐ δ^ π^ά^(x,ντεζ ! 
ΧΌΪί5 ΑακεδαιμονΙονς μάλίΰτα τ&ν Μυτιληναίων η 
δεεΙ$ δί^ίΐ;, ώ^ ή Οτραηκ ίβΊ^λ^εν, \ ονχ ψ'^αχονι 
άλλ' έπΙ τους βωμούς δμως χα&ίζονβιν Πάχηξ ί* β 

15 βτ•ήΰας βύτούί αβτε μή άόιχϊίβαι, χκτα\τί^εταί ίς '. 
νεδον μέχ^ι 6ν τοΙς Ά&τ^ναίοις τι δά^τ^. πέμ'φας ι 
χαϊ ές η)!" "ΑντιΟβαν τ^ιή^εις προβεχτήΰατο χαΐ ί 
τά πΐρί το δτρατόπεδον χα9ΐβτατο ι^ κύτφ έδόχει. 
Ι οι δ' ίν ταΐς τεββαρκχοντα ναναϊ ΤΓελοχοννήβισ 

20 ους έδει έν τάχει χαραγενέα9αι, πλέοντες περί ■ 
αυτήν τήν Πελοπόννηβον ένδιετριψαν χαι '. 
άλλον πλονν βχολαίοι χομιβ&έντες τους μϊν ίχ ■ 
πόλεως Ά&τ^ναίονς λαν9άνοναι, πρΙν δι) τ^ 
εΰχον, προα\μΐίξαντες όε άπ' αυτής τ^ Ίχάρω χαϊ ^ 

25 χόνψ πνν&άνοντκι πρώτον οτι ή Μ-υτιλήντι έάλατ. 
βονλόμενοι δί το βαψϊς είδεναι χατεπλενβαν ές " 
βατον της ΈρνΟ'ραίας' ήμέραι άέ μάλιβτα τ^βαν τϊ] 1 1 ίψ^αααν Μ 2 άτιαχιοΧναίΐν οοάά., οοιτ. 8ίΒ.1ι1 
ΒΕ 3 Λίνβννινονκί ΑΒΕΜ 34 προαίαχον Μί^ *+εβχ<Λ 

'^ί^] II ΛΓιίρω Α Ε ΚΙάρω Μ 25 ίαίωκνία Εΐη Μ 

36-37 Έμβαοτον Ο [0] ΗΙ8Τ0Η. ΙΙΒ. ΠΙ Ϊ8- 

τιλήιη) εαλωχνίψ επτά 3τ£ ίι,' το'Έμβατον χατεπίΐνβαν. 
3ΐν&άμΒνοι Ι ίΐ το βαφϊι,' έβονλΐύοντο έχ των παράν- ιί 
των χαΐ ίλΐ^ίν αντοίς Τΐντ^απλος &νη^ 'ΗΙεϊοξ τάδε. 
,,'^Λχι'ία χαΐ Πελοποννηδίων Άοοι πάρεΰμεν δρχον-βΟ 

ί «5 τής «τρατίκ;;, ί'μοί 6οχεΙ πλΐΐν ■ίιμ&£ ίπΐ Μντιλή- 
νην πριν ίχπνοτονς γενΐβ^αι, ωαπερ ίχομιν. χατά > 
γάρ τό εΙχό$ άνδρ&ν \ νεωδτΐ πόλιν εχόντων ποίύ τα » 
άφνλαχτον είιρ'ήβομεν, χατά μίν &άΧκββαν χαϊ χάνν, 
■^ ίχείνοί τε άνίλπιΟτοι ίπί-γενέο&αι ϋν τίνα αφίοί 

9 χοΐεμιον χαΐ ημών ή άΐχί} τυγχάνει μόλις Λαρονβα. 
είχυς δ^ χαΐ τό πεζϊ>ν αυτών κατ οΐχίας άμελέβτερον 
ώς χεχρατηχότων διεοπάρ&κι. \ εΐ οΰν προβπέβοιμεν )& 
&φνα τε χαΐ ννχτός, ίλαίζια μετά των ίνδον, ει ^^3 
δρα ίιμίν ίατιν ■υπόλοιπος εϋνους, χαταληφ^ναί αν 

( τά πράγματα, χαΐ μή άπαχνήαωμεν τον χίνδννον, * 
νομίααντες ονχ άλλο τι εινκι το χαιν'ον τον πολέμου 
^ τι) τοίούτον ο εί τις ΰτρατηγος έν τε \ αίιτφ φυ- » 
λάαβοιτο χαΐ τοΙς πολεμίοις ένορίιν ίπιχειροίη, πλεΐατ' 
&ν όρ#οϊιο." 

ί Ό μεν τοΰαϋτα είχων οϋχ ίπειθε τον Άλχίδαν_*^ 
&λλοι δέ τίνες των άπ' Ιωνίας φυγάδων χαΐ οΐ Αέ- 
0/3(01 ζοΐ} ξνμπλέοντες παρ^νονν, ΐπειίι) τοντον τον 
χίνδννον φοβείται, των έν Ίωνι'φ χόλεων χαταλα\βεΙν ** 
τίνα ΐ) Κύμην τήν Αϊολίδα^ όπως έχ πόλεως όρμώ- 

II μενοι τί^ν 'ΙωνΙαν άποβτήβωβιν {ελπίδα δ' είναΐ' 
ο{ί\δενϊ γάρ άχουβίως άφίχ&αι), χα! τί)ν πρόβοδονι^Ί 
ταντιιν μεγίδτην ούίαν Ά&7]ναίων ΐν' Όφελωβι χαϊ 

β ίίίπνατον ^Β 1*τιύβτοΐί Ξ 9 ^ Α |[ είν οιη. Ε 10 μά- 
Ιιηίί ούοΒ οο<1<1,, οοΓΤ^χί 11 αΊ>το\ί Ο 1θ κΐνΑν ΟΜ 
η αίιώίι) ςο^ά. 50 Όΐαίίαν Ο 22 οΐ α,ΑΑ. Μβ,ίτίϊ 

ΐ3 χΛν ίν\ τΐι μίν € τών μ'ιν Ιν Ο 26 οίδίν ΰί, 21 οίααν 
μίγίαχην Β Ο ΐν'] ΐιν αοάά., εοιτ. £οΙΐΓββ ( κφέίχηαι &.Β 248 ΤΗϋΟΥΟΙΟΙΕΙ 

αμα, ^ν έφορμώβί βφίβιν, αντοίς δαπάνη γίγνηταΐ' 
πΐίβΒίν τε οί'εβ&αι και Πιϋβού&νην ωβτε %νμπολεμεϊν. 
ό ίϊ ούίϊ Ι ταντα ένεδέχετο, αλλά το πλεΐβτον τ^5 *5 
γνώμης ίίχίΐ'ί ε-τείίή τ^ί Μυτιλήνης νΰτερήκει, οη 
δ τάχιβτα τϊι Πελοποννήβψ πάλιν προβμεΐί,ΐίί. ΐίραζ ΟεΖί 
έχ τον Έμ/3(ίτου παρώΑεί, χαΐ προββχών Μνοννήαφ 
τ^ Τΐ}1ων τούζ αίχμαλώτονς ονς χατά πλουν ιΐλήφει 
άπέΰψίΐζε τον£ πολ\λον3. χαΐ ί^ τήν "Εψεβον χα&Όρ- ^ 
μιβαμίνον αντον Σκμίων τών έ^ Άναίων άψιχόμενοί 

10 πρέββείξ ελεγον ον χαλάς τψ/ Έλλάόα ίλεν&εροϋν 
αυτόν, εΐ ϋνδρας δι^φ&είρεν οντε χείρας άντκιρομί- 
νονς οντε πολεμίονς, '^&Ύΐναίων δδ ίιπο άνάγχηξ ζνμ- 
μάχονζ' ΐί τε μη πανΰετια, | ύλίγονς μίν κντόν τών 15 
έχ9ρΰ>ν ες ψιλίαν προβά^εβ&αι, πολν όϊ πλείονς τών 

16 ψίλαν Λολεμίονς ε^ειν. καΐ ό μίν έπείβΟιι τε χαΐ & 
Χίων Άνδρας ο6οι;5 είχεν ετί άψήχε χαΐ τών άλλων 
τινάς' 6ρβ)ντες γάρ τάς νανς οί ηΐ'θ'ριιιποΐ ονχ ίψεν- 
γον, άλλα προΰεχώρονν μάλλον ώς ΆττιχαΙς | χαϊ έλ- » 
χίδα οίιδε ττ^ν έλαχίβτην ΐίχον μ-ή ποτέ Ά&ηναΙων τηζ 

30 ^αλάββης χρατούντων νανς Πελοποννηόίων ές ΊωνΙαν 
παραβαλεΐν. άπο ϋε τη^ Έφεαον ό Άλχίδας ίτΐλεΛ^ 
χατά τάχος χκΐ ψνγην ίποι,είτο' ώφ&Ί) γάρ ίιπο της 
£αλαμινίας χαΐ Παράλου ίτι ΛΒρΙ Κλάρον όρμ&ν (αί 
Λ* Ι άπ' Ά&ην^ν ετνχον πλέονβαί), χαΐ δεδίως τήν α 

26 δίω^ιν επλεί διά τον πελάγους ώς γΐι ίχούβιος ού 

1 ην £ II Βψίαιν (ίύτοϊς βαπάνη 6Μ βΐ βεΐιοΐ. (διάπε^ ιύ 
οψίαιν αΐτοΓς ούχ &μα άναγνιοίηέον, άλλα 6ιαιριτ4ον, *αΙ κατά 
ι6 αφίαιν ύποατιιιτίον) «ϋτοίϊ βαπάνη βψίβι &Β αύτοΐΐϊ δαπάνη 
οψίσι ΟΕί, II γίγνίται ΑΒ 6 τι/ιοαχών βΕί,Μ || Μνονήαφ Γ, 
Μνονηβαω ϋΑΕΜ θ άτιίαψαξί] &Η. ε βχ οογγ. ο, 

11 αυτών Ο, οοκ. ΰ, 13 τε] ίέ Ε 14—15 τάν ψΟωψ ΗΙδΤΟΙΙ, ΙΙΒ. ΠΙ 32—34. 24ίί 

ίών 31λ7) 'η ΐίελοποννήβφ. τω δι Πάχητι χαΐ ιοΐ^ 3 
Ά%7}ναϊοΐξ ί^λ&ΐ μεν χαΐ άπο τ^ς Έρν&ραΐας αγγελία, 
άφιχνεΐτο όε χκΐ πανταχά&ίν' άτΐίχίοτον γάρ οναης 
τ^5 Ιωνίας \ μέγα το δέος έγένετο μή παραπλέοντες οί 3ο 
Πίλοαοννήβιοι, εΙ καΐ Ιος /«) διενοονντο μένειν, πορ- 
0αβιν αμα ηροβπίπτοντες τκς πάλεις, αντάγγελοί ί' 
αυτόν Ιδονβαί έν τ^ Κλάρω ^ τε Πάραλο$ χαΐ ή Σα 
ίΐαμινια εφρα\βαν, ό ίί ύπό βπουδηζ ϊποιείτο τ^ν ^ '* 
δίαξιν' χαΐ μέχρι μεν ΤΙάτμον τ'^ς νήβον έπεδίαξεν, 
ώς δ' ούκέτι έν χαταλήψεί έφαΐνετο, έπανεχώρει, κέρ- 
δος όί ίνάμιύεν, έπείδή ον μετεώροις περιέτυχεν, οτι 
ούΰαμοϋ έγχαταλη\ψ&εΐααι ήνί^γχάβ&ηβαν βτρατόπεδόν ί 
τ£ ποίείβ^αί χαΐ φνλακτ^ν βψίαι χαΐ ίφόρμι^βιν παρα- 
ϋχεΐν. παραπλέων άί πάλιν εϋχε χαΐ ές Νάτιον τό34 
ΚολοψωνΙων, ον χατωχηντο Κολοφώνιοι τής ανω πό- 
λεας ίαλαχνίας ύπί) 'Ιταμάνονς χαί των βαρβάρων 
χατά οτάβιν Ιδί^ έπαχ&έν\των εάλω ίΐ μίΐλιΟτα αντ•*} ι» 
οτε ί) δεντέρα Πελοποννηβίων ίαβολη ές τήν Άττιχί^ν 
έγίγνετο. ίν ονν τω Νοτίφ οί χαταψνγόντες χαϊ * 
κατοιχτΊβαντες αί>τό&ι αν&ις βτααιάβαντες, οί μΐν παρά 
Πιββον&νον έπιχονρονς '^4ρκάδων τε χαΐ των βαρ- 
βάρων ίπαγκγόμενοι εν δικτειχίαματι \ είχον (χαΐ των α 
έ» της ανω πόλεως Κολοφωνίων οΐ μηδίβαντες |υι/- 
εβελ&όντες έπολίτενον), οί άί νπε%ελ%όντες τούτονξ 
χίώ 'όνχΐς φυγάδες τον Πάχητα επάγονται, ό δί προ- 8 3 χαί οηι. Μ δ ώ; εοΑίΙ. || μή ώ: Μ 7 αύτοίΐί Ε 
β Πάτμου οοαϊ. Βΰϊιοΐ. Λάτμον οοΛί. 10 ΐρ] * ϊη ΙίΙ. ο, 

11 Ινάμίΐΐίν] αΐί. £ ίη ΙΐΙ, η, ίνύμίΐΐί Β 12 (γ-ΛΐηιΙ'ΐιφ^είααί 
Β 13 τι ΟΊΒ. ΑΒ 15 *ίίτοίΛηντο Ο 17 Ιδίαν οαάά., 

ΟΟΓΓ. Κγ. 19 Νότιοι Ο 20 αίϋις] «ί&ι Ο 21 Πια- 

αού^νην Α 22 ίτιαγόμίνοι €0ΐ1(1., εογγ. Κγ. 23—31 £ον- Ι 
ι 250 ΤΗϋΟΥΟωΐβ 

χαλίβάμενοξ ίζ λόγονξ Ίππίαν των έν χω όιατΐΐχίβματι 
Άρχάδων άρχοντα, ωβτε, ην μηδ^ν άρέβχον λ^γτ!•, ϊο 
πάλιν κύτόν χαταβτ-^ϋιιν Ις τό τΐίχοξ βών χάΐ νγιά, 
ό ιύν έ^ΊΪλ&ε παρ' κντάν, 6 δ' ίχεΐνον μέν ίν ψνλαχίΙ 
δ άδέβμψ ΐΐχίν, κντοζ ίϊ προαβαλίον τφ τΐΐχίβμαη έξ- 
απιναίως χαΐ ού προβδεχομένων αΙρεΐ, τούζ τε Άρχάδας 
χαΐ ίων βαρβάρων οαοι έντ^βαν διαψ&είρει' χκΐ τον 
] 'ΙΐΐπΙαν ΰβτίρον ίβαγαγοον &βπερ εβπείΰατο, ίπειδ^ ι& 
ίνδον ^ν, ξνΧΙαμβάνει χαΐ χατατοξεύει. Κολοφωνίοΐζ * 

10 ίϊ Νότιον παραδίδιαβι πλτ^ν τών μΎ^διβάντων. x^ά, 
νβτερον '^&ηναΐοί οίκιβτάς πέμ^κντε^ χατά ζούς εαυ- 
τών νόμονζ χατώχιβαν το Νότιον, ξνναγαγόντεξ-αάν- 
τ«ί έχ τών ΐΐά\λίίαν, εϊ πού τΐ£ -ην Κολοφανίων. μ 

Ό δΐ Πάρις ^ψίχόμενοξ ες τι)ν ΜντιΙηνην τήυ «86 

15 Πνρραν χαΐ "Ερεβαν πα^ίβτ^ίκτο, χαΐ ΣάλαιΟ•ον λαβίαν 
εν τΐι πάλει τον Ααχεδαιμ^νίον χε χρνμμένα ν αποπέμπει 
έζ τάς '^ί^ήνας χαΐ τους ίχ της Τενέδον ΜνΙτιΙηναίων α 
ΐχνδρας αμα ονς χατέ&ετο χαΐ εϊ τις &λλος \ αι!<τώ139 
αίτιος έδόχει ίϊνκι της άποβτάαεως• άποπεμχει δ^ χαΐ ϊ 

20 της βτρκτιάς το πλέον. τοΙς δί λοιποίς υπομένων 
χα&ίβτατο τα περί τήν Μντιλήνην χαΐ την αλλην 
Αέαβον η αντώ έδάχΒΐ. άφιχομένων δ'ί τών ανδρών 8β 
χκΐ Ι τοϋ Σαλαί&ου οΐ '^θτίναΐοί τον μεν Σάλαι&ον 5 
εύβ^δ άπέχτειναν, έατιν α παρεχόμενον τά τ &λ}Μ 

25 χα\ από Πλαταιών («τι γαρ επολιορχοϋντο) άπάξειν 
ΠελοποννηΟίους' περί δε τών ανδρών γνώμαζ έποι- ϊ 
οΰ)ΐο, χα} νπ'ο 6ργης ίδοξεν αύτοϊς οι* τοΰ^ παράντας ι τών] τόν οο^ιΐ., ΟΟΓΓ. ΟΙβδίβη 3 άρίοίαιν κ \\ Ιέγ+η Ο 
4 ρΓ. (ΐϊ» ΟΜ β' ΑΒΟΕΓ 8 έΰπίαοτο Ο 12 κοτόκηοα» 
ΒΕΡΜ, οοτΐ. ΐ^ [Ο] 16 Έςίααον ΑΒ 21 ρΓ. ιή» ο», β 
"" ' 25 ίίπό 1> άκό το Ο άκό ι" ΗΙ3Τ0β. ΜΒ. ΠΙ 251 , άΐλά χίχΐ τοΐι^ απαντάς Μνηλψ 
ναίονς Ζβοί ηβωβι, παΐδας $ί χαΐ γυναίκας άνδραπο- 
δίααι^'^πιχαλοϋντΒξ τήν τΐ ίχλίην άπόβταβιν οτί ονχ 
άρχόμΐνοί ωβΖΒρ οί &λΙοι ίίΤοΐϊίβκντο," χαΐ προβξνν- 

ίί ΐλάβοντο ούχ έλάχιβτον τήξ Λρμ^? αΐ Πελοπονιηιβίων 
ντ}ί5 έξ 'Ιωνίαν έχείνοΐί; βοη&οΐ \ τοΑίΐίϊδκβαι παραχιν- 
δννΐϋβαι' ον γάρ άπό' β ραχε ίαξ διανοίας ίδόκουν τήν 
άΐίόβτααιν ποιήααβ&αι^ πέμπονβιν ονν τριήρ-η ώς - 
Πάχψα αγγελον τ&ν διδαγμένων, χατά τάχος χελεύ- 
οντδί διαχρήαααϋ-αι" Μντιληναίονς' χκΐ τ^ •ίΰτεραίι^ 
μετάνοια τις εύ^•ύς ■^ν αΰτοΐξ χαΐ άναλί^αμος \ ώμον 
τό βούλενμα χαί μίγα ίγνώβ^αι, πόΐιν 5λην διαφΟ^εΙραι 
μάλλον ^ ον τους αΐτίονς. ώς δ' ^β&οντο τοντο των 
1\ίνιι,λ•ηναίον οί παρόντες πρέββεις χαΐ οί αύτοίς των 

ΙΒ Αθηναίων Ι,νμπ^άββοντες, παρεβχεναβαν τοίις έν τέλει 
&βτε αί&ίς γνώμας πρα&εΐναο' χαΐ ΐπει\βαν ρ?ον, διότι 
χβΛ έχείνοις ενδ-ηλον ^ν βονλόμενον τ'ο αλέον των 
«0<1ιτϋν αν&ίς τινας βψΐβιν άποδοϋνκι βονλενβαα&αι. 
χαταβτάαης δ' εύ&νς έχχληβίας &λΙαι τε γνωμαι άφ' 

Κ ίχάοτων ^λΐ'^οι^ο χαΐ Κλέαν 6 Κλεαινέτον, 5βπερ χαΐ 
τίιν προτέραν ένενιχ'ήχει ωβτε άποχτεΐ\ναι, &ν χίώ ^5 
τά «λλα βιαιάτατος τ&ν πολιτών τψ τε δ^ίμω παρά 
πολύ έν τώ τότε πι&ανώτατας, πκρελ&ων αί&ις έλεγε 
χοίάδε. 

ΪΒ ^,Πολλάχις μεν ί^δη έγαγε χαΐ κλΑοτε εγνων ι5ι;-1 
μοχρκτίαν ϋτι. αδύνατον έβτιν ετέρων αρχειν, μάλιατα 1 1β ■χροα^ίίναι οοάά. (ι 
19 χβΙ καταατάβηί (τ || ι 

β4 __]1Δ~ Λ Π : — 5 ιτροβξτιΐ'ίίοροι η ΙίΙ. β,), ΓΟ € γρ. Β^ )ρ. Γ, 
12 πάΐίν] πΐφ' ' ■"■■ Τ• -"'■'■ ■ II ^άβιυν Μ 252 ΤΗυΟΥΏΙΒΙΗ ό' ι ίν τι] ννν ίμετίρί^ πε^Ι Μνζίληνκίων μεταμελεϊΛ 
δίά Ι γάρ το χα%•' ί/μέραν άδεΙς χαΐ άνεπίβούλΐνΙοΜ 
' πρίΐξ άλλήλονς χαΐ ίς τονς ^νμμάχονς τΰ κντο ίχ^^Λ 
χαΐ 6 Τί δν η λόγω πειβ&έντεξ ίπ' αυτών άμάρτί]Λ 
5 τ) οϋχτφ ίνδ&τε, ούχ ίπιχιν<ίννω£ ίιγεΐα&ε ές ίιμάζ χΛ 
ούχ ί^ Ι την των ξνμμάχιαν χάριν μαλαχίζεβ&αι, {Λ 
βχοαονντες οτί τνραννίόα έχετε τι^ν άρχί^ν χαΐ ΐϊρΜ 
ίπιβονλεύοντας κύτού? χαΐ αχοντας άρχομένονζ^ Κ'^Μ 
ούχ ^ξ ων αν χκρίζηαΟ•ε βλαπτόμενοι αντοί άχροώντΛ 

10 υμών, άλλ' έ^ &ν αν Ιαχύί μάλλον ί) τ§ έχείνϋΛ 
εύνοια περιγεντιβ&ε. \ πάνταν 8ε δΐίνότκτον εΐ βέβϋα^Λ 
ημϊν μηδΐν χα&εβτ-ήξεί αιν αν δόξτ] π^ρι, μηδ^ Τ'νβ 
αόμε&α οτι χείροβί νόμοις άχινι^οις χρωμένη χόΧΛ 
χρείββων έβτίν ή χαλώ$ Ιχονβιν άχύροις, άμα&ία Λ 

16 μετά αα)ψρο3ννη$ ώψελιμώτερον ΐ; όιξιύτης μετά &ίΛ 
λαβίας, οΐ τε φαυ^ότΐ^οι | τών ανθρώπων προς το{α 
^ννετκιτέρονζ ώ^ επΙ τ'ο πλέον αμεινον οίχονβι τα 
πόλεις, οι μίν γάρ τών τ ε νόμαν βοψώτεροι ββ^Λ 
λονται ψαΐνεβ&αι τών τε άΙβΙ λεγομένων ές τί> χαινίβ 

20 Χΐριγίγνεβ&αι, ώζ ίν άλλοις μείξοβιν ούχ ίίν δηλοΛ 
βαντες ττ^ν γνώμην, χίά έχ τον τοιοΐ5του τά \ ποΛ« 
βφάλλονΰι τάζ πόλεις" οΐ ί' άπιβτονντεζ τή έ^ αντ^Λ 
^ννέδει άμκϋ-έϋτεροί μίν τών νόμων άξιονοιν εΙν^Λ 
άδννατώτεροι ίΐ ζτον"} τοΰ χαλώς είπόντος μέμψαα^Λ 

35 Ιόγον, χριταΐ 61 ϋντες άπΙ} τον ϊβον μάλλον ■^ ^}'Μ 
νιαταΐ 6ρ&οννται. τά πλείω. ώ^ ονν χρή χαί ήμα 

1 ήμΒτέι/κ 1) {ήμϊραί Β) [Ο] || βμϊΐκ'η: Δ Β β μαΐΜΐΜ 

ζια^ι ΑΒ 7 — ί« α^οαίXίρονλ^■όοντ^^ς Α ' ϋ οι &Αά. Ι), ■ 
9 χαρίξί<!9ί Ο [Ο] || άιιςοώντο ΑΒί" 11 πίριγένηα^ΐ] ΙοΓί^β 
ίη Ύύ. Ε, 1'2 ύμ{ν θ || &ί ΑΒΕ 14 άμα9•ία+ Ο Μ 

11 πλίϊον οΑΕΡΜ πίΐΓσΕΟν Β β« ΒϊοΙι. Π 91 Μ. 23 «νιΔν Ο^Μ 
24, τον 6χ δίοΐ). &άιΙ. Κκ,ΐιβτ "16 οιϊ\ ίιί^Ί Ο 8 ϊβή -ϊί- ^■ ■ ΗΙ^ΤΟΚ. ΠΒ. ΠΙ 38. 253 ^| 

3Εοι|οΰΐΎΐΐ£ μη δεινότητί χαΐ ^ννεύειας άγώνι ίπαιρο- η 
μένονς ιιαρά δό^αν τω νμετ^ρω πλή9ΐί παραινεΐν. 
ίγίο μϊν ύύν ό α'ύτάς εΙμι τΐ] γνώμΐ] χαΐ θαυμάζω μίν88 
τών προ^έντων αν&ις πΐρΐ Μυτιληναίων λίγειν χαΐ ^^^ 
χρόνον διατρφτιν έμ^τοιτιβάντιαν, ο ίβτι πρ'αζ τών Ί^δι- ^^Η 
χψ(&€ων μ&λ\λον (ό γαρ πκ&ων τα δράβαντι όμβλν- η^^Λ 
τέρο: ττι ^ργ*ΐ ίαΐ^έρχετια , άμννεβ&αί δί τω παϋ'είν ^^Η 
δτί έγγυτάτω χείμενον άνχίπαλον [δν] μάλιβτα τήν ^^Λ 
τιμωρίαν αν λαμβάνοί), 9•ανμάζω δ^ χιά Άΰτΐξ εβται ^β 
6 άντερων χ(ά ά^ιώβων άαοφαίνΐίν τάζ μίν Μντιλ-η~ 
νκίων αδικίας τιμΐν ώψε\λίμοτ>3 οναας, τάξ δ' Ίιμετέρας α 
^νμψοράς τοίς ξνμ,μά\χοις βλάβας χα&ιβταμέναξ. 3«ί1 < | 
δ^λον 'ότι τ) τώ λέγειν πιβτΐύαας το πάνν ίοχοΰν 
άνταχαψψιαι ώς ούχ εγνωβται άγωνίβαιτ &ν, ή χέρδει 
ίχαιρόμενος τό ενπρεπί^ τον λόγον ίχαον^βας παρά- 
γειν αειράβεται. ή ίΐ πόλις \ ίχ των τοιωνδε αγώνων ', 
τώ μίν α&λα έτεροΐζ δίδωΰίν, «ύτή ίΐ τους χινδύνονς 
αναφέρει, αίτιοι ό' νμεί^ χαχώς άγωνο&ετονντΒς, οΐτι- ^ 
νΒς ΐΐώ&ατε &εατιά μεν των λόγων γίγνεβ^αί, άχροαται 
Λί τών έργων, τά μίν μέλλοντα ίργα άπ6 τών εΰ 
εΐαύντων βχοπονντες ώς δυνα\τά γ£γνεα&αι, τά άέ πε- ν 
«ραγμένα ^δ-η, ον τ'ο δραβ&-ίν πι0τότερον δφ£( λα- 
βόντες ΐ} τό όχονΰ&έν, άπό τών λόγω χαλως έπιτιμη- 
αάντων χαί μετά χαινότητος μεν λόγον άπαταΰ^αι * ] 
&ρίβτοι, μετά δεδοχιμαβμένον δί μή ^ννέπεβΟ^κι ί&έ- 
ίειν, ίοϋλοι οντες τ&ν ιάεΐ άτοπων, ναερ\όπται 3ΐ υ 
τών εΙωΟ•ότων, χαΐ μάλιΰτα μΙν αύτύς ειπείν ΐχκΰτο; β 4 π(αχ9(ντοιν Α ηρ-^&ίντων Β Τ άμύνια^αι β άμννα- 

α9αί Ι> 8 ο ρ άεΐ. Ηααββ 9 άναΐαμράνιι αοϋ., ΕΟίτβχί 
13 τώ| ιή ϋ 14 χΐρίι) Ο 17 Ιτ4*ροίΐ Β τοις ^ιίτορβι Ο || τιτυογϋΐΒίδ 3 

5Ερθ- Ι βονΧόμενοξ ϋνναβ&αι^ εΐ όΐ μή, άνταγωνιζάμίνοι ι 
τοίκντα λέγαυβι μή ϋβτεροι άχολονθηΟαι. δοχεϊν 
γνώμΐ), 6^Β€θξ δε τι Αενοιτοϊ προεααινέβαι, χαΐ λ^ιη 
αιβ&ΐβ^αι τι πρό9~ιιμοι [^ΒΪναι] τά λεγόμΐνα χαΐ ίτρο- 
5 \νοηβ(ίί βραδίΐς τά ίξ αύτ&ν άποβηδόμδνα, ξητονντ^ς ψ 
τε &ΙΙο τι ώς εΙπεΙν ^ ^ν οις ζωμεν, ψρονονντες δί 
ονδί περί τ&ν παρόντων ίχανώ^' απλώς τε άχο^ς 
ήίον^ ήββώμενοι χαΐ βοψίβτ&ν #{αταΓ5 ΐοίχότες χα&η- 
μένοίς μάλλον ΐ) περί πόλεως ^ουλίΐιοίΐ^νοΓί. 

10 ,,^ίίν ίγω Ι πειρώμενοζ άποτρέπειν νμ&ς άποφαίνΰα^ 
Μντιληνα^ονς μάλιΰτκ δή μίαν πάλιν ■ήδιχηχότας -ίιμκξ. 
έγ&) γάρ, ο'ίτινες μίν μί) δννατοί ψέρειν τήν ύμετεραν 3 
άρχην ^ οΐτινες ίιπο τ ων πολεμίων άναγχκβ&έντες 
άπέβτηααν, ξνγγνώμην εχω' ν^ΰον ίΐ οί'τίνίί έχοντες 

15 μετά τειχών \ χαΐ χατά %άλαβθαν μόνον φο/ίοιίμίνοι ν 
Γούί Ύ}μετέρον3 πολεμίους,, ίν φ χάΐ κ'ύτοι τρι-ήρων 
παραβχεν^ ούχ (ίψαρχτοι ί/βαν προς αυτούς,, αύτό- 
νομο^ τ£ οίχονντες χαΐ τιμώμενοι ίς τό πρώτα νπο 
ήμβν τοιαντα είργάβαντο, τι άλλο οίτοι ^ έπεβαν- 

30 λενβάν τε χαΐ έπανέβτηΐβαν μάλλον ί) άπ^βτϊ}βαν {άπό- ικ 
βταβις μέν γε των βίαιόν τι παβχόντων ίβτίν), έξψηβάν 
τε μετά τών πολε\μιιατάτων ήμβ? βτάντες διαψ&εϊραί',α% 
χαίτοι δεινότερύν έβτιν ί) εΐ χα&' αντούς δύναμιν κτώ- 
μενοι άντεπολέμηβαν. παράδειγμα ίέ αύτοίς οντε 'αΐ < 

2& τών πέλας ί,νμψοραΐ ^5'ίϊΐονΓθ, δσοί «ποΰτάντες ^ί»; 
^ιμ&ν έχειρώ&ηβαν,, \ οντε ή παρονβα ευδαιμονία παρ- β 
έβχεν ΰχνον μή έλ9εΙν ες τά δεινά• γενόμενοι δ^ προς 
τό μέλλον %ραΰεΙς χαι είπίβαντες μαχρότερα μέν της 

3 — 4 προαια&ίϋ&αι ΟΕ προαιβΰΈΐτ^ιι^ ΡΜ ί ιΐναι άθΐ. 

Ρσρρο β ΐΐ] τι Ο 7 ού ΑΜ 15 μίτά τω» ««ιών « 
19 ύμώρ α 33 χαίΐοι] %ιΛ ύ "ϋ ΐ& ϊι&τΛ Η Ο ίι' ΗΙ8Τ0Η. Ι.ΙΒ. ΙΠ 39. 255 

δννάμΐως^ ίλάαβω δί τ^ζ βονλήβΐωξ, αόλΐμον ήραντο, 
Ιβχνν άξιώααντΐς τοϋ διχαι'ον κρο&ΐΐναΐ' ίν φ γάρ 
φί^θηβαν περίΐβΐα&αι, ίπί\&Εντο -ήμίν ονχ άδιχούμΐνοι. ία 
είω&ί ό'ΐ των πόλεων αϊς αν μάλιβτα άπροβδόχητοξ * 

'8 χαΐ 6ί ίλαχίβτον ΐύπρβ^ία ίλθτ), έζ νβρίν τρέχΒΐν \ 

τά ίΐ πολλά χατά λόγον τοϊς άν%•ρώποΐζ εύτνχονντα 

άοφαλέατιρκ ι] παρά δόξαν, καΙ χαχοπραγίαν ώς ΐΐπΐΐν 

ξά,ον άπα&οννται ή ΐνόαιμονίαν | διαβώζονται. χρήν ^ 

δε Μνηληναίονς χκΐ πάλαι μηδίν διαψερόντως τ&ν 

Ο &λλων ύφ' ημών τετιμ^βθ^αι^ χκί σί>χ αν έζ τάδε έ^- 
ύβ^ιβαν πίφνχε γαρ χαΐ άλλως Κν&ρωπος το μίν 
β-εραπενον νπερψρονεϊν, ι6 ίϊ μή νπείχον &ανμάζΐΐν. 
κολαβ&έντων ίΐ χαΐ ννν ά^,ίωζ τ^ζ &δί\χία5, καΐ μή \^ 
τοΧς μίν ολίγοις η αΙτία προβτίθ^;, τ'ον ίέ δ^μον 
άχολύβ^τε. πάντες γάρ ύμΐν γε ί>μοίως έπίΟ-εντο^ οις 
γ εξ,^ν ώς τιμάς τραπομενοις ννν πάλιν ίν τ^ πόλει, Ι 
είναι• άλλα τον μετά τ&ν ολίγων χίνδννον ^ιγηβά- ' 
μενοι, βΐβαιότερον ί,νναπέβτ'ηααν. τών τε ξ,νμμά\χων Ι^ 
ϋχέ^αβ&ε εΐ τοις τε άναγχαα&είαιν ίπό [τε] των πο- 

10 λεμίαν και τοις ίχοΐυιν «ΛοδτκΟί τά^ οντάς ζημίας 
προα&ήβετε, τίνα οίεβ&ε οντινα ον βραχείι^ προφάΰΒΐ . 
άποΟτήβεβ&αι, 'όταν ^ χατορ&ώβαντι. ϋεν&έρωβις ι5 ή Ι 
βφαλέντι μηδίν πα&είν άνφ(εβτον; ημΐν ίΐ προς έχά- »λ 
\ατην πάλιν άποχεχινδννενβεται τά τε χρήματα χαΐ αΐ ιο 

16 ψυχαί' χαΐ τνχόντες μεν τζύλιν έφ^αρμΐνην πάρα- .1 

1 προνιο Ο 2 τιροΒ^ιϊναι Ο 4 — 5 κηΐ 3ι' ίίαχίατον 1 

ίιίφοα^οχητοΐ αοάιΐ., ΙταπΒρΟΒίιϊ, οΓ. βεΙιοΙ. {αίς αν αυτή ίξαίψνηί Ι 

ίγγίνηται κοί άηροοίόχητος) 8 ιρήν ΕΟ, χ^ή βΑΒΙΉ Ι 

Β βιαφίρύνταΐΐ ΕΰΜ βιαψέί/ονταΐ ΑΒΟΡ 11 &ν&βΐοπος Ι 

ΟΟϋιΙ., Οαιτ. 0θΙ}6( 1& ήμιν Β 16 ΤίαπομίνοΐΒ Μ τι/ίτιο- Ι 

μένοΐί ΑΒΟΕΓ[β} 17 τήν οιπ. Ο 19 τι άθΐ. ί 20 τάί Ι 

ηί*ίί] ΐοβαϋτας Ο 23 ύ^ν ΰτ - Ι Ι 256 ΤΗΐτογυιοΐδ 

λαβόντΒζ τηξ ίαετΐίας προαόόον, βι' ϊ}ν Ιβχύομεν, το 
λοιχ'ον ίβτίρήβεαθ-ΐ, βφαλειτΐς όΐ πολεμζονς π;ρ05 τοίξ 
•ϋπιίρχονβιν ε^ομεν^ χαΐ 'όν χρόνον τοις ννν χα9-£βτψ 
\χόδι όΐΐ έχ§-ροΐς άνϋ-ίβταβ&αι^ τοις οίχείοις %υμμάχοιςα 
6 πολεμ'ήβομεν. ονχονν ΟεΙ προβ9εΐναί έΐπίόα οίτεΙΟ 
λόγω Ι πιατην οϋτε χρήμαβιν ώνητήν, ώς ^νγγνώμτινίϋ^ 
άμαρτΐΐν άν&ρωχίνΐΌς λ•ήψονται.. άκοντες μίν γάρ ο{ιχ 
εβίαφαν^ είδότες όί έπεβαύλενααν ξύγγνωμον ύ' ίβτΐ 
το κκοτίοιον. έγώ μ^ν οΐν χαΐ τότε πρώτον καί ννν 3 

ΙΟ όιαμάχο\μαι. μι) μεταγνώναι ύμας τά προδεδογμίνα, 6 
μηδί τρίβΐ τοΐζ ά^νμφορωτάτοΐζ τί) άρχϊΐ, οίκτοι χαΐ 
ήί^νί) λόγων χαΐ έαιεικεί^, άμαρτάνειν. εΙεΟ£ τε γάρ > 
ίΤρόί τους όμοιους βίχαιοξ άντιδίδοβ&αί χα\, μή %ρΌς 
τους οντ' άντοιχ,τιοννταζ έ^ άνάγχτ^ζ τε χα&εβτώταζ 

15 αΐεΐ πολεμί\ονς' οΐ τε τέρποντεξ λόγψ [ρήτορες] ε^ονβί ίο 
χαΐ ίν &Χλοις ίλάββοβιν άγωνα, καΙ μή ίν ω ι; μέν 
πόλις βραχέα ήβθίϊβκ μεγάλα ξημιώαεται, αύτοΙ Οί ίχ 
τον ίί εΙπεΙν τό πα^είν ε^ άντιλήψονταΐ' «αΐ ή επι- 
είχεια προς τους μέλλοντας έπιτηδείονζ χαΐ το Λοιπόν 

80 ίβεϋ&αι μκλλον \ δίδοταί τ) προς τους δμοίας τε χαΐ κ 
ούδίν 'ήββον πολεμίους 'ί>πολειπομένονς. ίν τε ί,νν- * 
ελών λέγω' πιθ-ομίνοί μίν έμοί τά τε δίχαια ίς Μντί- 
ληναίονξ χαΐ τά ξνμψορα αμα ποιήβετε, άλλως δί 
γνόντες τοϊς μεν ον χαριείβ&ε, νμάς δι αντονς μάλλον 

23 διχαιώβεβ&ε. εΐ γάρ \ οίτοι ορ&ώς άπίβτηβαν, νμείς κ 
&ν ον χρεών ΐίρχοιτε. εΐ ό'έ δ ή χαϊ ού προαήχον 

1 ίηιιτα οοάά., οοιτρχι 2 ατΒ^Βίβ&Β οοάά., οοιτ. Ηβητ. 

5 προ»εΙναι Ε?Μ Τ μΙν οπι Μ 9 %αΙ τότΐ ΛαΙ πρΑ~ 

χον καί ννν Μ 15 ρητο^ι; ίαΐ ΝαΙίΡΓ 1ϊ £ΐ]μιώ++οιτη•ι. 

β 30 ί/ίοΛνκ ααω., οογγ ΤΙιιθιβοΙι 21 τι Ο β'ι |»& 

33 πίι&όμίΐ/οι οοάίΐ., ΰοιτ Ηριττ 24 )ΐ>ίοιτΐί Ο 25 ίί] οί 

26 άή] δει Ο Γ ΗΙδΤϋΕ, Ι,ΙΒ. ΠΙ 40-41. 257 5μ<οξ άξίοϋχΐ τούτο όράν, παρά τό είχός τοι χαΐ 
νονβδε ^νμφόρας ό'εΐ χαΧάζΒϋ&αι, ι) παύεβ&αν τ^ί 
βρχ•ζϊ χοΧ ίχ τον άχινδύνον άνδραγα&ίξΐβ&αί. τ^. τδ 
αντή ζημία ά^ιώβατε άμύναβ^αι χαΐ \ μή άναλγτιτό- κ 

'ί τεροί οΐ διαφυγόντες τβ>ν ίπιβονλενβάντον φανήναι, 
έν^μη&έντες α είχός ^ν αντονζ ίίοι^βκι, χρκτ'ήβαντας 
νμων, αλλΰ}ς τε χαΐ προνίΐάρξανταξ άόιχίας. μάλιβτα β 
δί οΐ μη ξύν προφάβει τινά χαχώς ποιονντες έπεξερ- 
χονται χαΐ διολλνναι, τον χΐνδννον ίφορώμενοι \ τοϋ μ 

9 ίπολειπομένον έχ&ρον' ό γαρ μι) ξύν άνάγχΐ} Τί Λο.- 
#ών χαΧίΐΐώτερος ΰιαψυγων τον από τηξ ίύης έ%&ροϊ}. 

,,Λίή ονν ίΐροδόται γ^νηβ&ε νμων αϊτών, γενά- ϊ 
μενοί ί' δτι εγγύτατα τ^ γνώμη τοϋ πάβχειν «αΙ ώς 
Λρ6 παντός αν ίτιμήβαβ&ε κϋτού^ χειρώβαΟ&αι, νϋν 
\ άνζίοιόδοτε μη \ μαλ«κιβ9έντες πρ03 τό παρόν κύτί'χο; μ 
μηιδί τον ίπιχρεμαβ&ίντοξ ποτί δεινού άμνημονοϋντεί. 
χολάβατε δε άξίως | τοΰτουί τε χαΐ τοΐς ^Ιλοις ^νμμά-^^^ 
χοις παράδειγμα βαφ^ς χαταβτ'ήΰατΕ., 'ός αν άφίβτηται, 
&ανάτφ ζημιωΰόμενον. τάδε γαρ ^ν γνώβίν, '^βΰον 
τών αολεμίαν άμελ•ήβαντες τοϊξ ύμετέροις αντων μα- 
χεΙβ9ε ξνμμάχοις.''^ 

Ι Τοιαϋτα μίν δ Κλέων εΐπεν, μετά 6' αυτόν ^4ίό- \ 
δοτός ί) Ενχράτονς, 5ι}περ χαί ίν τη πρότερα έχχλψ 
β{^ άντ έλεγε μάλιβτα μή άποχτ είναι Μντιλτιναίονς, 

|£ παρεΧ&ών χαΐ τότε έλεγε τοίίίίί. 1 ιοί] τοί'ννν Ε Μ 3 κίνδνναυ Β 5 διαφνγόνας ϊίιχαηΒ. 
βοΐΐοΐ. ?, θί £χ εΟΓΓ. Ι) βιαφι-ύγοντ:(ς οΐΐ 8 οί] ού Μ || ^ύμ 

ϋΕΓΜ 9 διάίλννται οΑΒΡΜ διάλΐυνται Ε, οογγ. 81α1ι1 
10 άνάγχ^ι] ίίχΐ) Μ 13 ίγγύτ-ατα τξ Ο Ιγγντάτι; Ίλ [6] 

14 ϊϊΐρώσΗαίοιί αϊ ϊηΙΗ. ») 15 αύτ' άπάίοτί Ε ' 16 Ι 
■κοίμιαι&ένταυ Β 17 ίΐοΐάαιτΐ €[6] 22 μιτ' αύτI^^ Ι 
258 τΗσατυιοΐ8 9 

,,Οίτί τονς προ&ίνταζ τήν διαγνώμην α^&ίξ αΛ 
Ι Μνηληναίων αΐτιωμαι οντΐ τοΐ'? μεμφομένονς ρ| 
πολλάχΐξ πιρί τών μεγίβτων βονλεύεΰ&αι επαίνα 
νομίζω δΐ ίΰο τ« έναντιώτατα ΐ-ΰβουλί^ είναι, τώ•ρΑ 
5 τε χαΐ όρ^^τίν, ών το μίν μετά άνοιας φιλδΐ γ^γνεδ9•βΛ 
τό ίϊ μετά άααιόενβίας χαΐ βραχύτητοζ γνώμης, τοβ 
τε λύ\γονς 3βτ[5 ί^ίαμάχεται μί) βιδαΟχάΧονς τών '^&θΑ 
μάχων γίγνεβ&αι, τ) ασύνετος έβτιν ί) Ιδί^ χι κΐύα 
διαφίρΐΐ' άξννετος μεν, εΐ αλλω τινί ΎίγεΙται περί χΛ 

10 μέλλοντος όννατόν είναι χαΐ μή εμφανοϋς ψράβΙΛ 
διαφέρει 8' ούτω, εΐ βονλόμΒνός τι αΐβχρον ΐΐεΙβΓο. Μ 
μίν εΙπεΙν | ούκ αν ί^γείται περί τοϋ μή χαλοϋ δύνϊέ 
β9αι, εν 6ε δικβαλ&>ν έχπληξαι αν τονς τε άντερο^ 
τας χιά τους κκονΟομένονς. χαλεπώτατοι δ% κοί 41 

15 ^%1 χρήμαβι προχατηγορονντες έχΙδεί%ίν τίνα. εΐ ρΛ 
γάρ άμα&ίαν χαττιτιώντο, 6 μίι χείβας άξ,ννετώτεΜ 
βν δό^ας είναι | η άδιχώτεροζ άπεχώρεί' άδιχίας α 
έπιφερομένης πείαας τε ίίποπτος γίγνεται χαΐ μή «Μ 
χών μετά άξ,ννεβίας χαϊ ίίδιχος. ^ τε πόλις ούχ ώςΜ 

20 Χΐίταί έν τψι τοιώΐΐ' φάβα γάρ (ϊΐΤοΰτΐρΐΓται τών |υΗ 
βούλων. χαΐ πλεϊβτ' αν όρ&οίτο αδυνάτους λέγ^ 
εχονβα τονς τοιούτονς τών \ πολιτών έλάχιατα γίη 
αν πειβ&ΐίη ^νναμαρτάνειν. χρή 6ε τίιν μίν άγα&Λ 
πολίτην μή ίχφοβονντα ιού^ άντερονντας, άλλ' ^Μ 

Ξ5 τοϋ ΐβον ψαΐνεβ&αι έίμΐίνοΐ' λέγοντα, τήν δι βώψρβϊΛ 
πάλιν τφ τε πλεϊβτα ίΐ βονλΕΐίοντι μή προβτι^^νά 

1 3μ Β 4 ίϊ βΜ Η ΑΒΟΕΓ 5 φιίοΓ Β 8 βίαιί 

9 εί] η Ο II βιαψίι/οι ΐοάΑ. 13 βίαβάΐιαν Ο 6ιαΜ 

βά)ν Β 16 πί/οκατηγοροϋί/τις ϋ προαχατιιγο^ονντίί ΙιΟ- 1 

άντίδίΐξ,ιν αΜ Ιβ ^ννιτόίΐΐ^οί Ε 13 τι] ^ί Ο | 

Β1 Ζΐγην οία. Ο 23 7ΐιιν9ιΐ7\<!αν άμαςτάνιιν αοάά., οία ΗΙδΤΟΚ. Ι,ΙΒ. ΠΙ 12—43. 259 μ, άλλύ μηό' έλααβοϋν τ-ζϊ •ίιπ(ίρχού\<ίηξ, χαΐ τον »ί 
'νχάντα γνώμ'τ}ξ ούχ οχας ξι^μιοϋν^ άλλα μιι^ ατι- 
μΛ%Εΐν. οΰτω γ^^ ο τι χατορ&βν ^κ4|βτκ Άν ίπί τψγ^^ 
ίτι μαζάναν α|£οΰίθ-«4 παρκ γνώμην τι χ<ά προς ^ 
χάριν λίγοι, 'ό τε μη έπιτνχίαν όρέγοιτο τώ αύτω, ■ 
χαριζόμενός τι χαΐ αυτός, προβάγεΒ&αι το πλη&ος. ■ 
ων ίιμεΐς τάναντία δρωμιν, χαΐ χροβίτι, ί^ν τις χαΐϋί 
ύποπτενητκι χέρδονς μιν ενεχα, τά βέλτιβτα ίέ όμως 6 
λίγειν, ψ&ονήβαντες της ού βέβαιον $οχήιίεως τών _ 

10 χερδαν τ-^ν φανεράν ώφιλίαν τής πόλεως άψαιρού- \Λ 
μΒ&α. χα^έύχ-ηχε ίέ τάγκ9ά άπο τον εύ&ΐος λεγόμενα * ■ 
μηδίν άννποπτότερα είναι τών χαχ&ν, ωβτε όείν δμοίως Η 
τύν Ι τε τά δεινότατα βονλόμίνον πείβαι άπάτ^ «ροΰ- κΛ 
άγεΰ^αι το πλ^&ος χαΐ τον τά άμε{νω λέγοντα ψ£ΐ•- β 

Χ& ϋάμενον αιβτόν γενέβ&αι. μόνην τε πάλιν διά τάς *"■ 
περινοιας εν ποιηβαι έχ τον προψανονς μι} ί^απαττ^- ■ 
ααντα αδύνατον ό γαρ δικούς φανερ&ς τι άγα&'ον Λ 
άν9νποπτενΐται άφα\νως πτι πλέον ε'ξ,ειν. χρί) ίΐ πρίίς !*'■ 
τά μέγιατα χαΐ ίν τψ τοιώδε ά^ιονν τι ήμά^ περαι- Μ 

Μ τέρω προνοονντας λέγειν νμ&ν τών δι' ίιλίγον ιϊίίοποιίν- Ι 
των, άλλως τε χαΐ νπεύΟννον τήν παραίνεβιν ΐ^ιονταί Β 
«ρ^ς άνεν^ννον τϊ^ν 'ΰμετεροίν άκρόααιν. ει γαρ ο τεί Λ 
«ΐίβας χαΐ ό έπιαπάμενος \ 6μο£ΐί}ς ίβλάπτοντο, Πό-μΛ 
ψρονέοτερον αν έχρίνετε' ννν Οί προς οργίων ί^ντιν' Μ 
ι &ν τνχητε 'έβτιν οτε αψαλέντες τήν τον πείβαντος μίαν Β 
γνώμην ζημιοντε χαΐ ον τάς νμετέρας αντών, αϊ πολ- 9 
λαΐ ονβαι ξννεΐήμαρτον. Ι 

3 ιώ ^ τό 1» 13 βονίόμινον Ο βουΧίνόμίνον Ι» [6] Μ 

14 τϋν] τών ^ 18 Δν&ν:η,πτι4ονται 6 1θ άξιοϋντι κΕ Μ 

23 ίτηατίάμίνοί Ε 34—26 ηντιν' δν] ηντινα ΔΕΡΟΜ Β 

ηνηνα Βΰ. οοιτ, Ηίώΐ 2θ αϊ] ίΐ οοάά., οογγ. ΟοΙίβΙ; ■ 260 τΗυοΥΒίΒίε ■,^Εγά &ϊ 3Γαρ^Α•&ον οίίι;* άντιρ&ν περί Μντίλι 
ναίων οΰτί ίίατ7}γορή]ιΐων . ον γαρ ΐίερί της έιιείνί 
άβιχίας Ίιμΐν ό άγων, εΐ βΏαφρονονμ,εν., άλλα ΐΐερί 
ίψετέρας ευβουλίας, ^ν τε γάρ άποψψ'ω π 
6 χοϋντας αυτούς, ού δια τοϋτο χαΐ άποχτεΐναί 
£1 μή ξνμψέρον, ^ν τε χκΐ έχοντας τι Συγγνώμης, έί 
ίΐ τι) πόλει μή άγα9•όν φί(£\νοιτο. νομίζω ίΐ χερΙ Τ( 
μέλλοντος Ίΐμκς μάλλον ίϊουλίΐ5ίβ#αι ^ τον ααρόντί 
χαΐ τοΰτο δ μάλιβζα Κλέαν Ιΰχνρίζεται, ές τό ^οιι 

10 ^νμφέρον ΒΟΐβ&αι προς τό ^ββον &ψΙΰταβ&«ι &άναχ\ 
ξημίαν προθείΟΊ, χαΐ αντοξ περί τον ίς τ 
χαλώς ίχοντοζ άντιβχ;νριζό\μενο£ τάναντία γιγνώαχαί 
χκΐ ονχ άξιώ νμας τώ ε{>\αρεπε1' τον εκείνον λόγον τϋ^^ζ 
χρήβιμον γο€ έμον άπώααΰ&αι. 6ιχαιότερο£ γάρ &ν 

16 ούτοι) ό λόγοξ χρός τήν ννν ύμετεραν 6ργην έξ Μυ- 
τιληναίους τάχ' αν επιβπάβαιτο' τομείς 61 ού βιχαξά- 
με&α προς αύτούξ, ωβτε τών δι\χ(ίί(αν όεΐν, άλλα ι 
βονλενόμε&ΐί αερΙ κυτών, Ζαιας χρηΰίμως ίΐουδιν. 4νϋ 
ονν ταΐς Λόλεβι πολλών %ανάτον ζ^ιμίαι χρόχεινται 

20 χκί ούχ ΐβων τψδθ, άλλ' ίλααβόνων αμαρτημάτων 
δμιας ίΐ τ^ ίλπίδί ειιαιρόμενοι χινόννενονβι, χα'ι 
ονδείς πω χαταγνονς ίκντον μή περι-εβεβ^αι \ τώ «τί- ίο 
/ϊουλίϊίμκτί ίιλ&εν ίς τό όεινόν. πόλις τε άφιαταμενη * 
τις πω ^ΰβω τ^ ίοκιίΟίΐ εχονβα τήν παρααχενήν, ^ 

25 οίχείαν ί) ^λλαν ^νμμαχία, τουτξο εαεχείρηαε; πεφύ- < 
χαβί τε άπαντες χαΐ ιδία καΐ δημοβία άμαρτάνειν, χαΐ 
ούχ εατι νόμος οβτις άπείρξει τοτίτου, έπεί ίΐί|ελΐ)- 

1 -κΐίρΒξήλ^ον Μ 3 περί οία. Ο 6 ίχοντί! οοάά., 

οοΓτ. 1>ΐιιι1αιι Ι Ι&ν] (Ιιν οοϋ., οογγ. Ι/ίηά8π 9 Β Ι» ω β 
11 αροΒ&ίίϋί υ 13 θανάτου ίϋ ϋΌνάταν ΡΟΓΤ. Ο, || ζημίαι 
^ίόκΐΐνται € Ιηα,Ια πρόκίιται 1ί 2δ οίκίΐΉι Γ οίΒίίΉ* Α || 

ιβ^νω β τοϋνα ο ~ ^ Η13Τ0Κ. Ι,ΙΒ. III 44—46. 261 

\λύ0ααί γε δια παβών τβ>ν ξ-ημι&ν οί Άν&ρωποί προ- 15 
τιθ'ίΐτίδ, ίί πως ^αβον άδιχοΐντο νπα τών χαχονργαρ. 
χκΐ είχός τό πάλαι τών μΐγίβ-των άίιχημάτων μαλαχο- 
τίρας χ(1βϋ•αι αντάς, παραβαινομένων ίΐ τφ ΧΡ'^^φ ^3 
τ6ν 9άνατον «ί πολλαΐ άνήχονβιν χαΐ ταντα δμωι; 
πΐΐ\ραβα(ν£ται. ί) τοίννν δει-νότιρόν τι τούτον δίος^ 
ίύρετέον ίβτίν ι} τύΰε γε ονδίν ΐπίβχει, άλλ' ■η μεν 
χενία άνάγχΐ} τ-ήν τόλμαν παρίχουβα, ή ^ ί%οναία 
νβρει τήν πίεονεξίαν χκΐ ψρονηματι, αΐ δ' αλλαι ϊ,νν- 
χνχίαι ύργήν τών άν&ρώπων, ως ίχάβτη τις χατέχετκι 
ύπ' άνηχίβτον \ τίνος χρείβαονος, ίξάγονΰιν ές τους 85 
χινδννονς. ^ τε έλζΐς χαΐ 6 έρως έτί παντί, 6 μίν 5 
ίίγονμενος, ή δ' έφεπομένη, χαΐ ό μέν τήν έπιβονλ'^ν 
ίχφροντΐζων, ή οι την εύπορίαν τΐις τνχης νποτι&•ΐΙαα 
Ι ΛλεΙβτα βλάπτονΰι^ χαΐ 'όντα άφαντη χρείΰΰο ^ΰτΐ τών 
δραμέναν δειίνϋιν. χαΐ ή τύχη έπ' αύτοίς οΰίϊΐ' ίλαΟ- ^ 
αον ^νμβάίλεται ίς το επαίρειν άδοχήτΐός γάρ εΰτιν 
οτε παριΟταμενη χαΐ έχ τών ■ί)χοδεεατίρων χινδννεύειν 
τινά προάγει χαΐ ονχ ^αβον τάς πόλεις, ϋβφ περί τών 
ΒΟ μεγϊϋτων τι, έίεν&ερίας ή άλλων άρχης, χαΐ μετά 
πάντων ίχαβτος \ άλογίατως ίπΐ πλέον τί αντΙ)ν ίδό- μ 
ζαβεν. απλώς τε άδύ[νατον χαί πολλής εύ'ηϋ'είαξ, Ιίατις^^γ 
οΐεται, τ^ς άν&ρωπείας φύαεος 6ρμωμένης προ&νμως 
τι πρα^αι, άποτροπτ^ν τίνα ίχειν ^ νόμων Ιβχύι ή 
&λλφ τω δεινω. οΰχονν χρ-ή ούτε τον δ^κνητον τ^'. 

1 — 2 χ^οβτΛέντίς 00)1)1., αοττ. Κτ. 5 τοβτο Οθ)1ι1., 

ΐοηβΐϊ 7 τάιϊΐ γ( Ο τό γβ Ι» [β] || ίπιοχΐΓ Ο [Ο] |] ή] » 

σ [01 Β ή βι Ρ01Τ, ε, [ΰ] 9 ϊρρ++ϊΐ Ι" 10 ίρνίίιΐ 

βαά<Γ., ϋοιτ. δίαίιΐ 18 Ιπιβουΐήν Μ 6ί Τίοιη. Μβ,α. 1Β0 ίχι 
Ιϊβΐήν «ΑΒΕΓ 20 τι ε, οιη. ΙΙ>6 21 αύτιαν αοάύ. 23 τή 
Οία. Α II (ίιι&ρηηι'αΕ Ο άν^ιιωτηίνηςίί) Β 26 χφ] τι Ι 262 ΤΗϋΟΤΒΙΟΚ 1 ξημί^ ώξ έχΐγγύφ πΐίβτεύααντας χείρον βονλενβαβ&αι. 
οντΐ άνέλχιβτον χαταβτ^σαι τοϊί άποατ&βιν &£ ονχ 
ίατκί μΐταγνώναι χαΐ δτι ίν βραχντάτφ τι)ν άμαοτίαν 
χαταΚνβαι. βχέφαβ&ε γάρ οτι νϋν μέν^ ^ν τις χαϊ 3 
6 άποϋτ&βκ πόλις γνω μή π^ρΐΐβομένη, ελϋνι αν δξ ^νμ- 
βαβιν δννατίι οΐίβα ετι | -τήν ίίαπάνην άποδονναι χιά ίο 
τ6 λοίίτόν ■ίίΐοτδλΐΐν έχείνως δί τίνα όΐεβ&Β ηντινα 
ονχ ϋμΐΐνον μ}ν η ννν ιΐίίφαβχενκ<ίΐβ9αι, πολιορκία 
ίΐ πκρατενεΙβΟ^αι ίς τούαχατον, εΐ το αντο δύνκται 

10 οχοΧτ} χαί ταχύ ξυμβ^νκι; ήμΐν τε Λ&ς ον βλάβη ία- > 
Ώκναν χκ&ημ^νοις όιά τό : άϊ,νμβατον, χαϊ ήν ελωμεν, κ 
πάλιν εφ9αρμίνΐ]ν παραΐαβεΐν χ(ά της τίροβόδον το 
ΑοΐΛον άπ' ανττίξ βτέρΒβ^αι; ίβχνομεν δΐ πρ'οξ τούζ 
πολεμίονς τφδε. ώβτε ού διχαβτάς οντάς δίΐ ίιμ&ς 4 

15 μάλλον τών ^ξαμα^τανόντα)V άχριβεΐς βλάπτεβ^αι ί) 
ί)ραν οχας ίς τον Μπειτοζ χράνον μεΗρίας χολάζοντες ία 
τκϊς ηόλεαιν ε^ομεν ίς χρημάτων λόγον ίΰχνούααις 
χρ•η(ί&αί, χαΐ την φνλαχήν μή άπό τ&ν νόμων τήί 
δεινότητας άξιοΰν ποιεΙβ%-κι, άλλ' άπο των ίργαν τί^ς 

20 επιμελείας, οί ννν τού μαντίον δρ&ντες , ί^ν τίνα 6 
έλεύ&ερον καΐ βία άρχόμενον είχόχως «ροξ αέτονο- 
\μίαν άποβτάντα χειρωβώμΐΟ-α, χαλΐπωξ οΐύμε&α χρη- α 
ναι τιμωρείβ&αι. χρ^^ δε τονς ίλεν&ίρονς ονχ άφι- β 
βταμένονς βφόδρα χολάζειν, άλΙά πρΙν άπΰβτ•^ναι 

85 βφόδρα ψνλάΰβειν χαΐ προχαταλαμβάνειν όπως μηδ' 
ις ϊπίνοικν τοι!γοι? ίκιβι, χρατήβαντάς τε οτι επ' έλά- 
χιβτοΐ' τήν αΙ\τίαΐ' έπιφερειν. ύμιΐς όε ακίψκβ&ε ΖαονΆ 
αν χαΐ τοντο άμαρτάνοιτε Κλέωνι πίίθιίμϊΐΌΐ. ννν 1 

Ά ίατι Γ 4 οχίψοο&κι Ο 5 γνύμφ) ΑΒΟΕΡ 

- "■ " 20 τάναντί^ ΑΒΡ ΗΙδΤΟΚ. Ι-ΙΒ. ΗΙ 47-43. 2ϋ3 μίν γάρ νμίν 6 όημος ίν χάβαΐζ ταΐς πόίεβιν ΐΰνους 
ΐβτΐ χιά ί ού ^νναφίαταται τοις ολίγοις ^, έάν βιαβ^, 
ναάρχΐί τοις άποβτήβαβι ποΛίμιοϊ Βίι&νς, χαΐ της άντι- 
»α&ίαΐαμ4ν^]£ \ πόλεως τι) πλήθος ξύμμαχον ε%οντΐ5 ίς » 
ί πάλΐμον ίπέρχεα&ΐ. εΐ όε όιαφ&ερείτε τον όημον τον 3 
Μντιληναίίον, | δί οντε μετέαχε τής «ποβτάβεως, έχειίΙ•ήΐ%9 
τί οπίων ίχράτηβεν, ΐχών χαρεδωχε τν^ν πάλιν, πρώ- 
τον μεν άβιχ'ήβετε τονς ευεργέτης χτείνοντες, ίπειτα 
χαταβτ'ήβΐτε τοΙς όννκτοίς των άν&ρώπων ΐ> ^οΰΛοι^κι 

20 μάΐιβτα' άφι\ατάντΐς γάρ τάς πάλεις τον δημον εύ^ς & 

ξνμμκχον ίξονοι προδΐΐ^άντων νμών γτ)» αύτί^ν ξημίαν 

τοΐ^ τε άδιχοϋΰΐν 6μοίΐος χεϊβ^'κι χαΐ τοΙς μή. δεϊ δε, * 

χιά ΐΐ ■^δίχηααν, μτ} προβποιιία&αι, 'όπιος ο μόνον ήμϊν 

ίτΐ ^ύμμαχόν έατι μή πολ/μίοι/ γίνΐ]ται. χαΐ τοϋτα 6 

1& πολλώ Ι ϊ,νμφορώτερον ή^οϋμκι ίς τι)ν χά&εξιν τής ίο 

αρχής, έχοντας ήμαϊ άδιχη'^ναι ί) όιχαίας ους μή 

δΐΐ διαψ&εΐραι' χαΐ η> Κλέωνος τό αυτό δίχαιον χαΐ 

|ι5μφο(ΐον της τιμωρίας ούχ £{>ρίαχεταί ίν ιώτώ 6ννα- 

τ'ον &ν αμα γίγνεβ&αι. 

,,'ΤμεΙς δε γνόντες άμείνω τάδε είναι χαΐ μι}|τδ'* 
οίχτψ πλέον νείμαντες μήτ ιπαιχειι^, οις ονδί έγώ 
έώ ίΐροαάγεα&αι, άπ" αυτών όϊ των παραινονμένων 
πεί%εβ&έ μοι Μυτιληναίων ονς μϊΐ' Πάχης άπέπεμψεν 
ώς άόιχοϋντας χρίναι χα&' ηΟυχίαν, τονς ί' αλλονς 

ίΚ έάν οίχείν. τάδε γάρ ίς τε το μέλλον άγα^ά χαΐ τοις » 
Ι ποΛΐμιΌις ί^δη φοβερά• Ββτις γάρ εν βουλεύεται πρύς η 
τοί>5 εναντίους κρείββων έστΙν ί) μετ' έργων ίΰχνος 
άνοί^ έπιών.'^ 

1 ύμίν οηι. Μ 3 7| οω. Ο [Ο] |[ όΐίγοκ] ΐΛχοΐί Ο [6] 6 τ4» 
δ^μον τόν φ τύν βίΐμαν τών Ιι 13 •ίιμΐν Ο 16 ξνμφίβώτί^ον Ι> Ι 264 ΤΗυθΥΒΠ)Ι3 

Τοιαύτα δε ό ^^ιόόοτας είπεν. φη^ΐΐβών δϊ τώνΐβ 
γναμών τούτων μάΐιβτκ αντιπάλων προξ άλλήλας οΐ 
'^'&ΐίΐναϊοί ίιλ&ον μίν έζ αγώνα, όμοιαξ τ^3 δόξη^ χαι ϊ5 
ί'Τ'ίνοντο ίν τ^ι χειροτονία άγχώμαλοι, έχράτ-ηβε δέ ή 
δ τον ^ίοδότον. χαΐ τριήρη ίΐΰ'ϋι; ^λλΐ}ν άαΐβτελλον * 
κατά βπονδίΐν, όπως μι) ψ&αβάβης τ^3 αιροτίρας ενρωβι 
διεφ&αρμέντιν την αόλιν προείχε δί ήμ^(>^ χκί ννχτί 
μά\λΐί3τα. παραβχεναΰάντων δε των Μυτιληναίων πρέ- 1" 
ββεων τί} νηΐ οίνον «αΐ αλψιτα χαΐ μεγάλα ύποβχομέ- 

10 νων, εΐ φ&άβειαν, έγένετο βχουδ^ι τοΰ πλου τοιαύτη 
ωβτε ί^βϋ•ιόν τε αμα έλαννοντες οΐνφ χαΐ έλαίω αλψιτα 
πεψνρμίνα, χαι οί μεν νπνον ^^ροτίντο χατά μέροξ^ οί 
Ι Λέ ^\λαννον. χατά τνχ'τιν ίϊ πνενματος ανδενί)^ ίναν- ϊ* 
\τιω%'έντος χαι τϊ]ί μϊν προτερας νεώς ού <ϊκοιιί^199 

15 πλεονβη^ ίπΐ πράγμα άλλόχοτον, τανπϊδ ίί τοιούτψ 
τρόπω επειγομένης, τ; μ^ν εψ&αβε τοβοΰτον υαον Πά- 
χ»)τκ άνεγνω^χέναι το ψήφιαμα χαι μελλειν δράΰειν τά 
δεδογμέ\να, ή δ' νβτέρα αύτ-ήζ έπιχατάγεται χαΐ δίΐχώ- 6 
λνβε μή διαψ&είραι. παρά τοβΌντον μίν ή Μντιλ-ήνη 

20 ^λ&•δ χινδννον. τανς δ' άλλους άνδρας οί)£ ό Πάχης6ύ 
άπέπεμψεν ώς αΐτιωτάτον^ οντάς τϊ^ς άποβτάβεωζ Κλέ- 
ωνος γνώμτ} διέψ&ειραν οί Ά&ΎΐναΙοι (ί^βαν δε όλίγω 
πλείους \ χιλίων), χαΐ Μυτιληναίων τείχη χα&είλον τίαϊ ω 
ναϋς παρέλκβον. νατερον δε ψόρον μΙν ούχ ίτα^αν β 

26 Αεββίοις, χλ-^ρους δε ποι.'ήΒαντες της γής πλην ι^ς 
Μηϋνμναίων τριβχιλίονς,, τριαχοοίονς μ^ν τοϊ-ί ^εοίς 1 τοιαντα μ\ν ΟΜΡ, 2 άϋ.'ηΐιΐΐ Μβ, άΙλ^Χονί οΑΒΕΡ 

3 ι^Ιβου 0Π1. Μ {| όμοιε οοιίιΐ,, €οιτ. ΒγειΙοιϊ θ προίΕραί] 

ρτϊοτΐίη τβΓίϊΙ ΥλΙΙβ, δίΐιτΐρΗϊ ςο<1(3, 11 ίΐΰ&ιόν Ε 12 πΐ- 

φιιρμί'ρα ΟΕ πιφνραμένα ΑΒΙΌΜ 18 ή ί' ύατέρα δ' αντής 

€[β] 20 χινΗνοίΐ] χηκοϋ Β Ιο ώΊ.. ι%"\ ϊ^ϊ λπ, ΙίΙ. Β, ΗΙ5Τ0Β. ΙΙΒ. ΠΙ 43-62. 365 ΪΪΟ^ζ ^ζίίλον^ ίπΐ β} τονζ ΰλλονς βψών αντών 
χληρονχον3 τού^ λκ\χόντα5 απέπεμψαν οϊς άργνριον 
^ίαβιοι ταξ,άμδνοί τον χλήρον ίχάβτον τον ένιαντοϋ 
δύο μν&ζ ψέρίΐν (ίύτοί είργάζοντο ττ^ν γήν. παρέλαβαν 
» ίϊ χίά τά εν τ^ ^πίίρω πολιβματα οί Ά&ηναίοι οΟων 
Μυτιληναίοι έκράτονν, καΐ νπήκονον νβτερον '^4ϋ^- 
ναίων. τά μΐν χατά Αίαβον \ όντως ίγένίτο. 

Έν ίΐ τω αύτω &έρΒΐ. μετά τήν Αέΰβον ^λωβιν^Ί 
Ά&ηναίοί Νίχίον τον Νιχηράτον ΰτρατηγοϋντος έβτρά- 

ίΟ τΐυβαν ίπΐ Μινψαν την νήβον^ ί} χεΐται προ Μεγάρων 
έχρ&ντο βε αντί] πνργον ένοιχοόομήβαντεζ οί Μεγαρ^^ 
\ φρονρίω. εβονλετο ίΐ Νικίας την φνλακτ}ν αύτό&ΐν ^ 
ίί' ΐλάβΰονοξ τοις ^Α&Ύΐναίοις χαΐ μή άπυ τοΰ Βονίόρον 
χαΐ τής Σαλαμίνος είναι, τ&ν τε Πελοπονντιβίων όπως 

Λ μή ποιώνται εχπλονς αντό&εν λαν&άνοντες τρίωρων 
ΤΙ, οίον χαι τον πρΙν γενόμενον, χαΐ λι^ατών ίχπομ- 
πάΐζ, \ τοις τε Μεγαρενΰιν αμα μηδίν ΐαπλεΐν. ελών Ι* 
ονν άχό 1^3 Νιααίας πρώτον δύο πύργα προύχοντε 
μηχαναΐς εχ Ο-αΧάβοης χαΐ τον ίβπλονν ές το μεταξύ 

ίο τής ν-ήβου ελεν9ερώβας άπετείχιζε χαΐ το εχ τΐ]ς ηπεί- 
ρου, ^ χατά γέψνραν διά τενάγονς έπιβο-ή&εια ^ν ττι 
νήβφ ον Ι πολύ διεχούατι τ^ς ^πείρον. ως 6ί τοϋτο 
ί^ΐίργάβαντο έν 'ίιμέραις όλί'ί'αΐί, νβτΐρον ίί) χαΐ εν 
Τ^ νήβο} τείχος έγχαταλιπ&>ν χαΐ φρονράν άνεχώρηΟε 
τω ατρατψ. 

Ι 'ΤπΙι δε τους αυτούς χρύνονζ τον &έρο•^ 200 4 ίΐργάίονΐο Ε ό ΟΙΟΙ• Ο 6 Λ/ι,τιΙηϊΗώϊ Μ 
11 τανς (διά βϋρτιΐΒΟΓ, ΰ^) ιί ΠιΙοποννηβίουί αοάά., οογγ.Η' 

16 αίτών Α Β 16 χ6ν] τίι αοάά., αοητ, Κγ. 18 3ν<ο 

οΒ Ι Λροί'ιοντί εΑΕΡΜ προί'ϊΟΐΊΗΐ Β 31 η Ο ή ΑΒ ϊ 266 ΤΙΓυθΥΒΠ)Ι8 

χίά οί Πλαταιηξ ονχίτι, ΐχοντες ΰΐτον ονδί δυνάμενοι 
πολίορχΐΐβ&αί ξνν^βηβαν τοις Πελοποννηαίοις τοιψδε 
τρόπω, προοέβαλλον αύζ&ν τώ τείχΐΐ, οί ίέ ούχ ϊ 
έδύναντο \ άμννεβ&ιιι. γναύς δε ό Ααχίδαιμόνιοζ άρχων ί 
5 τήν άβ&ένΐίαν κυτών βί^ μ'ίν ούχ ϊβονλετο έλείν 
(είρημένον γάρ [^ι-] αύτώ ίχ Λακεδαίμονος, όπως, εΐ 
βπονδαΐ γίγνοιντά ποτέ προς Αθηναίους χαι ξνγχω- 
ροΐεν δββ πολεμφ χαρία εχουϋιν ίχάτεροί άποδίδοβ&αι, 
μή άνάδο\τος εΐΐ] -ή Πλάταια ώς αυτών εχόντων προ5-κι 

10 χωρ-ηβάντων), προΰχέμαεί ίΐ α'ύτοίς χήρνχα λέγοντα, 
εΐ βούλονταί ααραδοϋναι τήν αόλι,ν έχοντες τοις Αα- 
χΐδαιμονίοις χαΐ διχαβταΐς ίχείνοις χ^ήβαϋ^αι, τους 
τε αδίκους χολάβειν, παρά δίχην δε ούδένα. τοσαϋΓοτ ι 
μΐν 6 χϊίρυξ \ εΐζεν οί ίε' (ήβαν γάρ ί^δη έν τψ άβ^ε- 16 

15 νεβτάτω) παρεδοβαν τήν πάλιν, χιά τους Πλαταιας 
ετρεψον οί ΠεΙοπονντ'ιβιοι ίιμερας τινάς, εν οβω οί έχ 
της Ααχεδαΐμονος διχκβζίΐΐ, πέντε άνδρες, άφίχοντο. 
έλ&όντων δϊ αντών χατηγορία μίν ονδεμία προυτέ&η, * 
ήρώτων δΐ αϋ\τοΰς έπιχαίεβάμενοι τοΟοϋτον μόνον, ε[κ 

20 τι Ααχιδαιμονίους Χίά τους ^νμμάχονς ίν τψ πολεμφ 
τψ χκ&εΰτ&τι κγα^Όν [τί] είργαβμενοι εΐβίν. οί ί" ' 
ελεγον αίτηβάμενοι μαχράτερα εΙπεΙν χαϊ προτάΙ,αντΒς 
βψών αντών Άβτνμαχόν τε τον Άόωπολάον χαϊ Λά- 
χανα τον ΑΙε<\μνΎΐβτου^ π^ό%ΐνον ϋντα Αακεδαιμονίίον' » 

35 χαϊ έπελ^όντες ελεγον τοιάδε. 

,,Τήν μϊν παράδοβιν τ^ς πόλεως, ω Ααχεδίαμόνιοι,6Λ' 
πιβτενβαντες ύμϊν έποιηαάμί&α, ον τοιάνδε δίχνιν οΐό- 

3 π^οΰέδαΧΙον « πβοαίραΐον Ι> 6 αύτ&ν οηι. ? β ^ 
Βοη Ιβ^ί ΒΟηοΙ. (έντίΛίΜοι^, ^ιοι αΙτιατι-ΛΤ] &ντϊ )Έ»Ίχήί. άιΐϊΐ 
τοΰ είρημένον γάρ αύτψ ύ-κιν), άείβνϊ 13 «οΐάζίιν οοάά., 

οοη: Κτ. 18 χακηγοβώ Έ ΪΙ ιι 6.β\. "δαώοιικ ι ΗΙδΤΟΒ, Ι,ΙΒ, ΙΠ 53—54. 267 μενοί ύψέξειν, νομψωτεραν βέ ηνα 8ΰεβ&αι, χαΐ έν 
δι\χααταΙς ούχ αν έίΑλοιε δΐ^άμενοι^ ώβπερ χκΐ έβμεν, ίο 
γενέβ&αι [ί) ίιμίν], 'ί\γούμενοι. το ΐβον μάλιατ' 
ψέρεΰ&αι. ννν δε ψο^ούμΒ^α μή αμφοτέρων αμα • ■ 
6 ίιμαρτήχαμΒν' τόν τε γαρ αγώνα περί των δεινότατων 
είναι ΐΐχότως ■ϋποπτεύομεν χαί ϋμ&ζ μή ού χοινοί 
Ααοβ^Τΐ, Ι τεκμαιρόμενοι προχατηγορίας τε ημών οϋ 8ί 
χρογεγενημένης ^ χρί} άντειπεϊν (άλλ' αυτοί Χόγον 
■ίΐτηαάμε&α) τό \ τε ίπερώτημα βραχίι ον, ω τά μί»^01 

10 «λΐ)θ^ ατίοχρίνκβ&αι εναντία γίγνεται^ τά δϊ ψ£νί^ 
ίλεγχον ίχει. Λανταχύ&εν δι άποροι χα&εβτ&τες άναγ- ϊ 
χαζόμε&α χαΐ άαψαλέατερον δοχεί είναι είπόντας τι 
χινδννενειν χαΐ γάρ ό ] μι) ^η&είς λόγος τοίί ώί' ε 
εχονβιν αΐτίαν αν ΐΐαράβχοι άς, εΐ ίλίχ&η, βωτ•ήριθ£ 
αν ήν. χαλεπώζ δί έχει 'ήμίν προς τοΪ£ δλλοι^ "αϊ ή * 
3ίΒΐ&ώ. άγνώτεζ μίν γάρ ϋντες άλλήλιον έπεβενεγκά- 
μενοι μαρτύρια ων άπειροι ^τε ώφεΙούμεΟ' ^' ννν 
δϊ πρ6ς ΐΐδότας πάντα λέγεται, | χαΐ δέδιμεν ούχΙ μή ίο 
προχαταγνάντες ήμ&ν τάς άρετάξ ίΐαβονς εΐναι των 
υμετέρων ίγχλημα αύτο ποιγε^ άλλα μι) ΗλΙοις χάριν 
φ^^οντΐ^ έπΙ διεγνωαμένην χρίβιν ίίαβ-ιβΓώ/Χίθα. 

^Παρεχόμενοι δε όμως α ίχομεν δίχί^ια πρόξ τε ζώ54 
Θηβαίων διάφορα χβΐ ες ύμ&ζ χαϊ τονς κλΧονς \ "ΕΙ- α 
ληναζ, τών εί δεδραμένων ■ί>πόμνηαιν ποιηβόμε&α χαΐ 

ΐ6 πεί&ειν πειρααόμε&α. φαμ^ν γάρ προς τό ερώτημα τ6 > 2 £*] Ιν ϋοάά., ΕΟΓΓ. Κι. 3 ββΕΐιιβα ηοη Ιβ^Ι βαίιοΐ. 

(ούχ ίν άΐλαΐί] ΐι ύμίν. ζ6 ϋ ίζ^ΐ, χαί ίν βιιιαιιταίς ού* ίν 
άΙΙοΐί Λι^άμινοι γινία^αι, ωιτπερ χαΙ {αμ.^ν &^τι κρινύμΐνοι 
4>φ' ίιμ&ν), έΐβίβτί 6 «£11ό1 Β 10 γίγνια&αι Ο 14 ί+τοτί- 
αιψ Β 1β άΧΙήΙοις Β 18 αροΐίβάτας Β ποάί βιιργββεγ. Β^ |{ 
Λάρτα+ Β Ι Ιίξηαι « ΙίΙίξιται 1)0, {Ι μή σύτί Μ !0 ποιΐίτβ 1 

ι 268 ΤΉϋΟΥΒΙΟΙβ βραχύ, ΐί τί ΑαχΐδαιμονΙονς χαΐ τανς ^νμμάχονς ί 
τω πολέμφ τώδε άγα&όν πεποιήχαμίν, ΐΐ μίν &£ ι 
λεμίονς ίρωτκτε, ο-ύχ άδιχίΙβ9•αί ίιμας μή ΐν «α&6ί 
\τα£, ψίΐονς δί νομίζοντας αυτούς άμαρτάνειν μαλΙΐΛ 
Β τού^ ήμϊν ίαιβτρατίύβαντίίς, τά ί έν τ^ είρήντ^ : 
προς τον Μηδον άγα9οΙ γεγενήμε^α, τί}ν μ^ν 
λύβαντΐζ ννν πρότεροι, τφ δί ξννεχι&εμΐνοι τότ. 
έλεν&ερίαν της Ελλάδος μ<ίνοι Βοιωτών, χαΐ 
ήπείρώ\ταί τ ε ϋντες ενανμαχήβαμεν έπ' Άρτεμιβί^ 

10 μάχτ} τε τ^ έν τ^ ίιμετέρο: γι] γενομένη παρεγενόμε&ι 
ί>μΐν Γί χαΐ Πανβανί^' εϊ τέ τι άλλο «ατ' ίχείνον ι 
χρόνον ίγένετο έπιχίνίννον τοΙς "ΕλληΟι, πάντων ΐ 
δύναμιν μετέβχομεν. καΙ -ύμίν, ώ ^4αχεδαιμόνίοι, Ι 
ϋτεπΐρ \ δί] μέγιβτος φόβος περιεΰτη την Σπάι^ 

15 μετά τον βειβμ'ον των ές Ί&ώμην ΕΙλώτων άαοΰχάί 
των, το τρίτον με'ρος ημών αύτ&ν έ^επεμψαμεν 
ίπιχονρίαν ων ούχ είχός άμνημονεϊν. χαΐ τά | 
παλαιά χαΐ μέγιβτα τοιούτοι ήξιώβαμεν εϊναι, ΐΤοΛ^μι 
ίΐ ίγενόμε&α νΰτερον. \ ύμεϊς άέ αΐτιοΐ' δεομένων | 

20 ϊ,νμμαχίαζ 'ότε Θηβαίοι ήμας έβιάβαντο, ύμείς ι 
βαϋ&ε 'ΛοΧ προς Ά&τιναΙονς ίχελεύετε τραπέβ&αι . 
ΐγγνς ϋντας, νμών δε μακράν ] άποιχονντων. ίν ( 
τοι τω πολεμώ οί>δΙν έχιτρεπέϋτερον ύπό ημών ί 
εαά&ετε οντε Ιμελλ'ήβαχΒ. ίί ιϊ" άποβτψΌΐ Ά&τινκίοΐ{ 

Ξ6 ούχ '^&ελ'ήΰαμεν υμών κελενβάντων, ονχ ήδιχοϋμβίι 
χαΐ γάρ εχείνοι έβοήΟ'ονν τ^μΐν \ εναντία Θηβ 
ύμείς άπωχνεΐτε, χαΐ προδονναι αυτούς ονκέτι 
χαλόν^ άλλως τ ε χαϊ οϋς Ευ πα^ών τΐζ χαϊ < 3 ϊο3ί ϋ 
ία. ϋ, 7—8 ϋ ίτιιατι/ατιΰονταί Μ β ύ^ταβΌΐ] α 

π• «ίυθίβίο; Ο 16 ίκ] Ιη' Ο 19 γβ^ 

21 άΐΕ οω- Ο Ϊ1 ώ.ιΐ(«.•»ιϊτϊ β -^ ΗΙ8Τ0Η. Ι.ΙΒ. ΠΙ 55—56. 269 ■ 

δεόμΐνος αροβηγάγετο ξνμμάχονξ χαΐ πολιτείας μετέ- 
Ιαβίν, Ιένκι ίΐ ^5 τ« παραγγείλόμενα εΙχΌς ί/ν κρο- 
■8τ}μΐ0£. κ ίέ έκάτεροί έξηγεία&ε τοΐ^' ^νμμιί\χοΐ3, ο^ϊ ίο 
οΐ ήτομίνοι «Ζ'ΐίοι ίί τ^ μι^ χκΑιδ? ίίρατο, ιΐλλ' οί 

ϊ> δ^^ονίΓίϊ έπΙ τά μή όρϋ-ως ΐ'χοι/τα. Θηβαΐοί όε αολΙά59 

μεν χαΐ &λΧα ^ιμας ήβίχηακν, το Οΐ τελενταΐον κύτοί 

^■ύνίβτε, ϋί' 8περ χαΐ τάδε πάβχομεν. πόλι,ν γάρ * 

αυτούς τήν ήμετίραν καταλαμβάνοντας εν αΐΐονδαΐς 

χαΐ Ι προπέτι Ιερομηνίΰ: 6ρΟ•ως τε ετιμωρηβάμε&α χατά α 

10 τον πάβί νόμον χα&εβτ&τα, τόν έαιόντα κοΑ^μιον 

οϋιον είναι άμννεβ&αι, χαΐ ννν ονχ αν είχότως ίί' 

αντονς βλαπτοίμε&α. εΐ γάρ τφ αύτ(κα χρ-ηβέμω υμών β 

ΐε χαΐ εχΐίναν \πολΐμΙψ\ το όίχκιον λιίψεβ^ε, τοϋ 

μϊν όρ%•ον φα\νεΙβΟ•ε ούχ άλ*^&εΐς χριταΐ οντες, τό ίέ » 

Ιί ξνμφίρον μάλλον 9•ΐραπΐνοντΐξ, χκίτοι εϊ ννν νμίν *'Μ 
ωφέλιμοι δοχονβιν εΐναι, πολν χαΧ ήμεΐς χαΐ οί ΗΙλοί Η 
"Ελληνες μάλλον τότε οτε Ιν μίίξοίΊ χινδννφ ^τε. ■ 
ννν μίν γάρ έτέροις ύμεϊς επερχεβ&ε δεινοί, ίν εχείνω 
ίί τφ χαιρψ, Ζτε \ π&βι ΒονλεΙαν ίπεφερεν δ βάρβαρος, μ 

10 οΐδε μίτ' αύτον ^Οαν. καΐ δίχαιον ημών τϊ]£ ννν 5 
αμαρτίας, εΐ αρα ί^μάρτηταί τι, άντι^εΐναι τήν τότε Λ 
προθνμίαν, χαϊ μείζω τ ε προς ίλάΰΰα εύρ'ήΰετε χαΐ Η 
ίν χαιροίς οΐξ ααάνιον ^ν τών Ελλήνων τινά άρ8τι)ν V 
τϊ) ίΐίρ^ον δννάμει άν\τιτά^αϋ9αι, έΐΐί]νονντά τε μαλ- ΐΐΛ 

Ε6 Ιον οΐ μη τά ξύμφορα προς τήν εψοδον αντοϊς άβψα- 1 
λεία πράββοντες, έ&έλοντες ίΐ τολμαν μετά χινδύνων Μ 
τά βέλτιβτα. &ν ΊιμεΙς γενόμενοι χαΐ τιμη^έντες ίς τά ϊΒ 

4 ϋζάτο ΒβΙΐΐΕ. αηβΕΐ}, Ι 113 ['^ιιίίτΕ εοι1<}. 7 ΰπΐρ Εοάιΐ., Β 
βΟΓΤ. Ρορρο 9 τ^ οα, 6 13 τ« οπι. ΟΓΟΊ | ποΧίμΙφ ,■ 
άβίβτί 14 ψαν(ΐΰ9αι Ε 21 τι Θ, οιη. 60, Β,άά. Ο ^Λ 

30 <ί4ια% Μ ^Λ 270 ΤΗΟΟΥΒΙϋΙδ 

Λββτα νϋν ίπΐ τοΙς αντοίς βέδιμεν μή διαφ&αρώμεν, 
^Α%"τιναίονς ίλόμενοί δι\χαίως μάλλον ί) ί)μ«3 κίρία- 35 
λέως. χαίτοι χρή ταύτα πδρΐ των αύτων ομοίως φκί- 1 
νίβ^κί γιγνώβχονταξ Χίά τό ^νμψέρον μη άλλο η 
δ νομίβαι., τ) των ϊ,νμμάχίύν τοϊς | άγα^οΐξ όταν αί£ί203 
^^^αιον τήν χάριν της «ρίτ^ϊ εχονβί χαΐ τό παραντίχα 
που ύμίν ώφέλιμον χα&ίδτιιται. 

„Ι7ροαβχέφαβ&^ τε ΰτι ννν μίν παράδειγμα τοΙς&7 
πολλοίς τ&ν Ελλήνων άνόραγα&ίας νομίζεβ&ε' εΐ ίέ 

10 περί ίιμων \ γνώβεβ&ε μή τά είχότα (ού γάρ άφανη α 
χρινείτε τ-ίιν δίχην τήνδε, έπαινούμενοι. δί περί ούδ' 
ίΐμ&ν μεμπτβ>ν), δρατε &παξ μή ούκ άποδέ^ωντα^ αν- 
δρών άγα&ών χέρι αυτούς άμείνονξ δντας άπρεπέζ τι 
ίπιγνώναι, ούδί προς Ιεροΐς γοϊϊ χοινοίς βχνλα από 

15 τιμών τών εύεργετε^ν της \ Ελλάδος ανατεθ^νκι. δεινί>ν ^ 
ίέ δό^ει είναι Πλάζαιαν Ακχεδκψονίονς πορΟ^ηβαι, 
χιά τους μεν πατε'ρας άναγράφαι ές τον τρίποδα τ6ν 
έν ^ελψοΐς δι' άρετίιν τ•ήν πάλιν, 'ίμ&ς δϊ χαΐ έχ παν- 
τός τον Έλληνιχοϋ πανοιχ-ηβία δίά Θηβαίονς ί^αλείφαι. 

20 ές τοϋτο γάρ ίή ^νμφο\ράς προκεχωρήχαμεν, οΐτινες ^ 
Μ'ήδων τε χρατηβάντων απωλλύμε&α χαΐ ννν εν -ΙιμΙν 
τοϊς πρΙν φιλτάτοίς Θηβαίων 'ί\ββώμε^α χαΧ δύο αγώ- 
νας τους μεγίβτονς νπ^ότημεν, τότε μέν, την πάλιν 
εΐ μή παρέδομεν^ λψώ διε(φ9αρτ}ναι,, νϋν ίΐ &ανάτον 

26 ί/χ^ χρίνεβ9αι. χαΐ περιεώ\ΰμε9α έχ πάντων Πλα-% 
ταιης, οί παρά δνναμιν χρό9νμοι ές τους "Ελληνας, , 

3 ταντα ΟΕΜ 6 ίχίααι, αοάά., αοττ. ΗβϋπίΒΐιη Τ ήμίν 
Μ Η προοχίψκοθί' Εοάά. , οοιτ, ΜβϊπβΙΐΕ εΐ ΗβΓϊτ. Ι| τι Ι 
οιη. Β 12 αποδίδονται βι οογγ. ο 1ϋ πΕρΙ ΑΒΟΓ 

1β βίίξιι ΰ 21 άπολΧνμι&α αο^ά., αοτι. ί 21—22 ηβΙ 

•ί*• . . . ήασάμι9α οιη, Ε 24 Ιιμώ |> Χψβ> ϋ Ο [Ο] ^^^ν ΗΙ9Τ0Ε. ΙΛΒ. ΙΠ 57— 5ί4. 271 ■ 

Μίζημοί χαΐ άτιμώρητοί' χκΐ οντε ταν τότε ξνμμάχων 
Ι ωφελίΐ ούόΐίς, ήμεΙς τι, ω Ααχεόιαμόνιοι^ ή μϋν)] 
Ι έλπίξ, δΐδιμιν μη ον βίβιαοι ητΐ. χαίτοι ά^ιοϋμεν γέ09 
Κ χαΐ &ΐων ίνεχα των ^νμμαχίχών ποτέ \ γινομένων χαΐ ΐί 
■Κ ϊϊ)β αρετής της ές τους "Ελληνας χαμφ^ηναι νμαζ χαΐ - 
■ μεταγνώναι ίί τι νπί} Θηβαίων ίπείβ^ητε, την τε 
Ι δαρει&ν άνταπαιτηοαι αυτούς μή χτεΐνειν ονς μή ύμίν 
αρέΐΐΐι, βώφρονά τε άντΙ αίΰχρας χομίβαβ&αι. χάριν, 
χαΐ μή ί)δον^ν άόντκζ άλλοις χαχίαν \ κύτους άντι- \ 
} λαβίίν' βραχύ γάρ το τά ί^μίτερα βώματα θιαψ&εϊρκί, *_1 
ΐχίπονον 6^ τήν δνβχλειαν αύτον άφανίβαι. ούχ εχ- 
θρούς γαρ [ήμβς] (Ιχότας τι,μωρήΰεΰβ-ε, άλλ' εννους, 
χατ' ανάγκην πολιμήακντας. ώβτι χαΐ των βωμκνων ^Μ 
&6ειαν ποιονντες 'όβια αν Ιίιχάζοιτε χαΐ προνο|οϋνΓΐ5 κ 
(Β 5τί έχοντας τε ^λάβετε χαΐ χιΐρας προΐβχομένονς (ό 
5ΐ νόμος τοΙς "Ελληϋί μή -Λτείνιιν τούτοΐΉ) > έτι ίέ 
Ι χαΐ είεργέτας γεγενημένονς όιά παντός. άαοβλεφατε\ 
γάρ ές πατέρων τών νμετέραιν ϋ•ηχας, ονς άπο&ανόν- ' 
τίί£ ύπό Μ-ήδων χαΐ ταψέντκς ίν τΤ{ -ημετέρα έτιμώμεν Ι 
40 χατά £το£ ϊχαατον &ημοοΙ^ έαθήμααί τε χαΐ τοΙς &λ- \ 
\λοις νομίμοις, 'όϋα τι ί) γη ημύν ανε&Ιδον ώ(»αΐα, »ί 
πάντων άπαρχάς επιφέροντες, ιννοι μίν ϊχ φιλίας Ι 
χώρας, Σύμμαχοι όΐ ίιμαίχμοις ποτΐ γενομένοις. ων \ 
ίΐμείς τουναντίον αν δράβαιτε μη 6ρ&ώς γνάντες. Ι 
■Λί ϋχέψαβ%έ τΐ' Παναανίας μεν γάρ ί&απτιν αΰτού?βϊ 
νομίζων ίν γη τε \ φιλία τι&ίναι χαΐ παρ' άνδράβι ΐΗ 
τοιούτοις' ίψιΐς ό'ΐ ίί χτινιίτι ^ιμάς χαΐ χώραν την Ι 

2 ώφίΧη ϋ [ϋ] 6 νι+αμφ3•ήηιι Ο κναμφβ'ήναι Μ [ϋ] ■ 

6 Ιικίαύτι Ε 7 ίβιραιά»! Ε βαιι/ιάν ΑΒΟί'Μ[β] || άπαιτή- Ι 

οαι Μ 13 ίιμ&ς οίη, Μ £0 ίσ&ήμααί Ρ 33 (αιφίριιν Β Ι 

8&«ίοιιι.Ρ ϋδΐάαΐίΐΰ 21> ταυ ί\\ί^ %Λ αί\>χν»ϊίχ<.'^ Μ 272 ΤΗϋΟΥΒΙΟΙδ 

Πλαταιόδα Θηβαΐδα χοιήβετε, τΐ ΐχΚΙο ΐ; ίν πο?.εμίοι 
τι χαΐ πκρά τοΐ^ αύθ-ίνταις πατέρας τού^ ί•μετίρονς 
χαΐ %νγγΐνεΐζ άτίμονς γερών ίον ννν Χβχοναι χατα- 
Χεί-ψετε; προς ίέ καϊ γτ^ν έν \ Τ) ηλευ&ιρώ&ηβαν οί « 
^"Ελληνες ΰονλώβετε, Ιερά τε 0-εών οϊς εύ^άμενοι Μι^- 
&ων έχράτηβαν έρημοϋννες "«' βιαίας τάς πατρίονς 
τ&ν ίββαμένιαν χαΐ χτιβάντων άφκιρήβεΰ&ε. 

,,Ού προς της νμετερας δόξης, ω ^ίαχεδαιμάνιοί,^^ 
τάδε, οϋτε ίς τά χοινά των Έλλ'ήναν νόμιμα χαΐ έρ 

10 ι ϊούί προγόνους άμαρτάνειν οϋτε ήμκς τους εύεργέ-*^ 
τας άλλοτρίας ενεχα ίχ&ρκς μτ) αυτούς άδιχηΟ'ένΤίΧΒ 
δίαφ9εΙραι, ψείβαβϋ-αί δ^ καΙ Ιπιχλαβ&ίίνκι τι] γνώμτ} 
οίχτω σώφιροιχ ένδόντα^, μη ων πειΰόμε&α μόνον 
δεινότητα χατανοονντας, άλλ' Οίοί τί ίίν ϋντες πάϋ^οι- 

15 μεν χαΐ \ &ς άβτάϋ•μητον το τ^5 ξνμφορ&ς ωτινί ποτ Μ 
5ν χαΐ άνά^ίψ ϊ,νμπέβοι. ήμεΐς τε, ώς πρέπον ημϊν' 
χαΐ ώς ι5 χρεία προάγει, αΐτονμε&α υμάς, &εοϋς τους 
όμοβωμίονς χαΐ χοινούς τ&ν Έλλ•ήνων ίπιβοώμενοι, 
πεΐβαι τάδε, προφεράμενοί ζβ'"^ ^ρχονς ονς οί πατέρες 

20 υμών ωμοΰαν μή | άμνημονεΐν Ιχέταί γιγνόμε&α ^μών •> 
των πατρφαν τάφων χαϊ έπιχαΧούμε&α τονς χεχμηχό- 
τας μή γενέβ&κι. νπά θηβαίοις μηδ\ τοΙς ίχΟ^Ιΰτοις 
ψΙΧταχοι ^ντες παρκίοθ-^νκί, ημέρας τε άναμιμντίβχο' 
μεν έχείνης ή τη | λαμπρότατα μετ' κυτών πράξαντεςίΟί ► 1 θη^αΐδα οω. ΑΒΓ, Β.α(3, Γ, 4 ήΐίΐι&ίρωοαϊ Β 

5 ΒονλόαΕτΕ Ο 6 έρημαΐίτε εοΑΑ., οογγ. Κία,ΐιΐ 7 Ιαααμίνιαν 
ΟΓΜ αίΜβ•. Ο, ίίααμίνων Ε 8 πρό ΑΒΡ 13 ί^ίόνιαβ] 

ίαρόνταΐ οαάά., οογγεώ 14 ίίΐκίιβιο Ο [Ο] || ίΐατανοοΰντας\ 
00 βΐ ΐΒτί. α ίη Ιίί. ο^ «ατανοοϋνχα Ι» [Ο] 15 οΐτινί Α 
19 τί^οψΐρόμινοι ϋ προβψΐί/άμινοι \ΐΰ || &' Β,άά.. δΙαΜ 
Μ χΐχμηκόταί ΟΕΜ βί. Ροΐΐαι ΠΙ 106 «Εχμηώιοί ΑΒΓβο 
Μ με9' βοάά., οοΓΓ. &, « αύτώ-ν ■£(;■? ΗΙ8Τ0Κ. Ι,ΙΒ. III 59- 273 νυν έν τ^δε τά δεινότατα χινόυνΐύομεν παθ-εΐν. οπιρ β 
ίέ άναγχαΐόν τε χαΐ χαΐεπώτατον τοίξ &δε έχουβι, 
λόγον χΐλεντ&ν^ διότι χαϊ τον βέον ό χίνδννος έ^'γύς 
μετ' αύτον, πανόμενοι \ λέγομεν ίΐδη 3τι ού Θηβαίοΐζ & 1 
παρίδομεν τήν ιιόλιν (εΐλόμε&α γάρ αν χρό γε τούτου 
τψ αίοχίατψ όλέ&ρψ λιμω ΤϊΑΒντήίκι), -ί/μϊν ίΐ πιβτεν- 
ααντες προβήΐ&ομεν (χαϊ δίκαιον, εΙ μη χεέϋ-ομεν, ές 
τά αντά χαταβτήαανταζ τον Ινντυχόντα χίνδννον έ&βαι 
ίΐμάς κύτους έ1ΐ\β0•αί), έπίβχιίπτομΕν τε ^μα μή Πλα- " 
τα[η5 ^ντες, οί αρο&νμάτατοι, αερΙ τονς "ΕΧληνας γε- 
νόμενοι, Θηβαίοΐζ τοΙς ήμίν ίχ&ίβτοις έχ τ&ν τ]μετέ-- 
ρων χειρών χαΐ της υμετέρας πίΰτεως Ιχέται 'όντες^ ώ 
Λαχεδαιμόνιοι, πκραίοθηναι, ^-ίνί'β^ηι ίέ β(0Γζρ(ί? 
ήμ&ν χαί μή τους άλλους \ "ΕλΙηνας έλενϋ•εροϋντας ιβ Ι 
■ήμ&ς ίίολεββί." 

Τοιαύτα μεν οί ΠλαταιτΙς είπον. οί Οϊ &ηβαΐοιΛ> 
δΐΐβαντες προς τόν ίόγον αντών μή οί. Δαχεδαιμάνιοί 
τι ένδώβι^ προβελ^όντες ίφκϋαν χαΐ αύτοΙ βούλεβ^αι 
εΙπεΙν, επειδή χαϊ εχείνοις Λαρά γνώμην τήν αυτών _ 
μα\χρότερος λόγος ίδό&η τή£ πρύς το ίρώτημα ά: 
χρίβεως. ώς δ' ίχέίευβαν, είεγον ιοιιιίδΐ. 

,,Τού; μεν λόγους ούχ 5ν {ιτηβάμεΟ'κ εΙπεΐν, ΐίβΐ Ι 
«αϊ οΰτοι βραχέως τό ίρωτη&εν άπεχρίναντο «αι 
έπΙ ήμδί τραπομίνοι χατηγορίαν έποιήβαντο χαΐ περί 
αυτών Ι έξω των προκειμένων χαϊ «μα ούδί χ^τιαμένιαν κ 
«ολίίιν τήν άπολογίαν χαΐ ίπαινον ίίν ούδεΙς ίμέμψατο. 

8 ίί οιη. Β θ κιχταοτ•ήααντΐί οοάά., αοη. Ο, 10 οί 

οη.Ί» 11 νμϊν Α 13 ίεΐ τ^ Ο, ο™. Ο 14 ύμβν Ο 
1Β ιίαρίΧ»όντ(ί οΑΒΕΕ", οιη. Μ, οογγ. ΠϋήοΙι 20 τήί οι». 

ΑΒΡ, αιΐά. Ρ, 23 αϊτοί] α6τοΙ οοάά., οογγθκϊ 31 κακη- 

γο^ίιιν Ε 2& αυτών ΰΡ, αύτ&ν ΙιΟ || ^τιαμένιον κ ^ΐίαβι/,έ- 274 τΗοατϋΐϋΐδ 

ννν δε προς μίν τά άντειπείν όεΐ, τ&ν δ^ ίλΐγχϊ 
Λοιι^0αβ&αί^ 'ΐνκ μ'ήτΐ ή ^μετΐρα αντούς χαχίκ ώφεί 
μ-ήτί ή τούτων δόξα, το δ' άλη&ίς πιρί άμψοτέρί 
άχού\9αντεξ χρίνητε. 
ε ,,'Ημεΐς ίέ κύτοϊδ διάφοροι έγενόμΐ&α το πρ&ί 
δτ( ίιμών χτιβίίντων Πλάταιαν ίίίΤ£ρον τής δλλί)5 Βοι 
τίας χαί κλλα χωρία μετ' κντής, ϋ ξνμμείχτονζ 
ΰρώπονς έξελάβαντες εβχομεν^ ούκ η^ίονν οΐτοί, ιδβι 
έτάχ&7) το πρώτον, τιγΐμονενεβ^αι νψ" \ τ/μών, Ι|ω 

10 των αίΐων Βοιωτών παραβαίνοντες τά \ πάτρια, ίΛ£ΐίή20ϊ 
προα•ηναγχάξοντο, προβεχώρηβαν πρόζ Ά&ηναίονς χαΐ 
μετ' αντών πολλά ήμαζ ίβΧαπτον, άν&' ων κκΐ άντέ- 
παβχον. επειδή δί χαΐ ό βάρβαρος ήλ&εν έπΙ τ))νβϊ 
Έλλάδκ, ψαΰϊ μόνοι Βοιωτών ού μηδίβαι, χαί | τούτω » 

15 μάλιϋτα αυτοί τε άγάΐλονται χαΐ ήμας Χοιδορονβιν. 
■ίΐμεΐς δΐ μγ^δίβαι μέν αχιτούς ού φαμίν ίιοιι ονδ' * 
'^θ^ναίονς, τ-ί} («ντοί κύτ^ Ιδιο: νβτερον Ιόντων '^&ψ 
ναίων ίπΐ τους "ΕλΙηνας μόνονς αν Βοιωτών άττιχίβαι. 
χαίτοι Βχεψαβ^ε Ιν οΧψ είδει εχάτεροι τιμών τοϋτο » 

20 ΐπρα\ξ,«ν. ήμϊν μίν γάρ ή πόλΐξ τότε Ιτύγχανεν οΰτε ι» 
χατ' 6λιγαρχ£αν Ιαόνομον πολιτεύονϋα οντΐ χατά 6-η- 
μοχρκτίαν όπερ δε έβτι ϊΐίίμοΐί μίν χαϊ τφ αωψρονι- 
Οτάτω ίναντιώτατον, ίγγντάτω δε τυράννου, δυναοτεία 
ίλίγων ανδρών ΐίχε τά πράγματα, κκΐ ο^οι ίδίαζ * 

26 δννά\μεις ίλπίααντες ετι μάλλον ϋχήβειν, δΐ τά τον Λ 
Μ•ήδου χρατήΟειε, χατέχοντες Ιοχύι τό πλή&ος ίπηγά- 
γαντο αυτόν χαΐ ή ξνμπαδα πόλις ούχ αύτοχράτωρ 
οδίβ έαυτ-ής τοντ' ίαραΐεν, ούδ' άξιον αύτ^ 6νειδίβαι, 1 τώϊ] τήν ΑΒΜ 
20 οϋτί] 3ΐ( ϋ 32 
Μί. Β^ 


1. ί^\0,\ Ί άξνμμ. Ο [Ο] 

— '- '] τατον ίη ΗΙ8Τ0Ε. ΙΙΒ. ΠΙ 62-ϋ3. 275 

&ν μή μιτά νόμαν ί^μαρτΐν. έπΒίδίι γοϋν 3 τΐ Μη6ος 6 
άπ'^1\9ε χαΐ τούξ νόμονς ΐλαβε, βχέψαβθ^αί χρ»ί, Ά&ψ ίο 
ναίιαν ΐ!βΤ£ρον ίπιόντων τ-ήν τε &λλην ΈλΙά$α χαΐ 
ϊήϊ* -^μετεραν χώραν πειρωμένων ύψ' αϋτοίς χοΐΐΐβ&αί 
χαΐ χκτά ϋτάβιν ^δτι ίχόνααν κΰτ^8 Γα ΐίολλά, εΐ μα- 
χόμενοι έν Κορώνεις χκί νιχ'ήβαντες αντο'ύί ήλεν&ερώ- 
ααμεν ιήν | Βοιωτ^αν χαΐ τονς &λλονς ννν προ&νμοζ Μ Ι 
Ιίννΐλεν&εροϋμίν, ΐππονς τε παρέχοντες χαΐ παραακενί^ν 
8βΐ)ν ούχ &λλοι τ&ν ^νμμάχων. χαΐ τά μίν ίς τον • 

|0 μηδιβμόν τοϋαντα άπο λογού μ£&α. 

,^ίΐς δί ύμεϊς μ&λλόν τε 'ήδιχήχατΒ τούξ "Ελληνας ^Λ'Μ 
χαΐ ά^ιώτεροί ίΰτε πάΰης ξημίαξ, πει\ραβόμε&α άπο- ■ 
ψαίνειν. ίγένεα&ε ίπί τ^ ^ιμίτίρ^ τιμωρία, ώξ φαζί, * 
Ά&νινκίαν Σύμμαχοι χαΐ πολίται. οΰκοΐ5ΐ' χρ^ΐν τά 

6 Λρ})$ ήμα? μόνον ύμας ίπάγεΟ&κί αύτούξ χαΐ μή ξνν- 
επιέναι μετ' αυτών &λΙοις, υπάρχον γε {ιμΐν, εί τι χαϊ 
άκοντες πρού'ήγεβ&ε νπ' '^ί&ηναίων, τ^£ τών \ Ααχε- 36 
δαιμονίων τώνδε ^δη έπί τώ Μήδφ ^νμμκχίας γεγε- 
νημένηί, ^ν αύτοΊ μάλιΰτα προβάλλεβ^δ' Ιχανη γαρ 

9 Ι ^ ήμα^ τε νμών άποτρέπειν χαί, το μέγιβτον, άδεως2<η 
παρ4%ειν βονλενεα&αι. άλλ' έχοντες χαΊ ον βιαζόμενοι 
ίτι εΐλεο&ε μ&λίον τά ^Α&τ\νκίων. χαΐ λέγετε ώί 8 
αΐβχρίιν ^ν προδοϋναι τονς ενίργέτας' πολύ δέ γε 
αΐβχιον \ χαϊ άδιχώτερον τονς πάντας "Ελληνας χατα- β 
χροδονναί, οις ^ννωμόβατε, ϊ) Ά^ναίονς μάνονς, 
χούζ μίν χκταδονλονμένονς τήν Ελλάδα, τους ίέ 2 βχίψαοθί Β 3 ίπίόντων ο ιίττόιιτων ΑΒΕί" ίπιόν- 

των Μ β— 7 ήΐινϋΐρνκίαν /ίΐν € 9 αΙΙην Ο 11 ήίιχη'- 
ββΐί βχ βΟΓΓ. ο, 16 ϋπάγια^αί οοάά. ϊβ υπάρχον γι Μ 

ύηάρχον τι ΑΒΟΓ ντίάρχοντίί Ε [Ο] 19 γαρ άβΙθΓ. ϊϊ ϋΐι 

[Ο] 23 71 οιη. Μ 276 ΤΗΐΙΟΤΏΙΟΙΒ 

ίλεν&ίροννταξ. κκί ονχ ί6ΐ]ν αύτοΓί τι^ν χά^ιν άντι 
έδονε ούδΐ αίΰχύνηζ άΐί-ηίλαγμενην' νμείς μέν 
άδιχούμΐνοί αυτούς^ ώζ \ ψατέ^ έπηγάγεβ9ΐ, τοί^ 
άδιχονβιν όίλΧονς ΙννθργοΙ χατέΰτητε. χαίτοι τάς όμι 
6 χάριταξ μή άντιδιδόναι κΐβχρον μάλλον ^ τάρ 
διχαιοβύνης μίν Αψΐίληθ-ΐίβας, ίς άδιχίαν δί άποί 
δομίνΐΐξ, δΐιλόν τΐ έποιήϋατε ονδε τότε των ΈλΙ-ήνων^ 
ίνεχα μόνοί ού μ•ηδίϋαντ£ς, ] άλλ^ οτι ούδ' ^^49Ί^ναΙοι, ιι 
νμεΐζ 6ϊ τοις μϊν ταύτκ ^ίοιί/Ιιίμίνοί χοιείν, χοΐξ δί 

10 τάναντία. χαΐ ννν άξ,ιοντε, άψ' ων δί' ετερονς Ιγε- 1 
νεβ&ε άγα&οί^ από τούτιαν ώφελεΙβ&•αι. άλλ' ονχ ΐΐχά^' 
ώοπερ δϊ ^Α^ϊ^ναίονς εΊλΒβ&ε, τούτοΐζ ^νναγωνίζεβ&ε^ 
χ(Λ μι) προφέρετε την τάτε γΐ\νομενην ξννωμοβΐαν ώξ μ 
χρι) άπ' αντης ννν βφξ6βϋ•αι. άπελίπετε γάρ αυτήν ' 

15 χαί παραβάντε^ ^ν}'χατεδονλονΰ9'ε μαΛΛον ΑΙγινή^ταζ 
χαΐ ^λΧονξ τινάς τ&ν ξννομοαάνταν ί; διεχωΧύετε, χαΐ 
ταΰΓΚ οντε αχοντες ίχοντές τε τονς νόμονς ονύπε^ 
μέχρι τον βεϋρο χαϊ ονδίν'ος νμάς βΐΒ\βαμ4νον, ώόπερ μ 
ήμκ?. τήν τελενταίαν τε αρίν περιτιιχίζεα&αι πρό- 

20 χίΤ)<ίΐν ές ϊιβνχίαν -ί^μων, ωβτε μηδετέροις άμύνειν, 
ονχ ίδίχεβ&ε. τίνεζ αν οΰν νμών διχαιότερον π&βι * 
τοί5 "ΕΙΙηΰί μιβοΐντο, οΐτινες ίπΐ τω ίχείνων χαχψ 
άνδραγα&ίαν προνθ•ε09ε•, χαΐ δ μεν ποτέ χρηβτοϊ Ιγί- 
\νεΰ9ε, ώζ φατέ, ον προβ-φίοντα ννν έπεδε£^ατε^ ίί ϋ» 

25 ή ψύΰΐζ «ίί! ίβονλετο, έΐϊΐλίγχ&η ίζ το αληθές• μετά 
γάρ Ά&τ^νκίαν αδιχον ίιδ'ον Ιόντων ίχωρήβατε. τά ' 
μεν ονν ές τον τιμετερόν τε κχοιίβιον μηδιβμ'ον χαϊ 

5 ί( Ε υ ύμίίί οΓ, ήιΐίίί 1) II ταντα Β 14 άκιίΐί• 

ί ΟΕΡΜ η Γί] ίϊ Ε 20 ίμών ΑΕΜ, 21 οίψ 

. ΑΒΡΜ 93 ^ιίναν α 25 ΗηΙίζ^η Ο 27 β(ΐ. «αϊ 
ΗΙ8Τ0Κ. Ι.ΙΒ. ΙΠ 64-θΰ. 277 

^6» ύμί'τίρον ίχονΟιον άττιχιβμόν τοιαύτα άαοφαί- 
νομεν. 

,,'ΐί ίϊ Ι τελΐνταΐά φάτε άθιχηΟ^νκι (χαρανόμως^'^ 
Ι γάρ έλ&Βΐν ημάς | έν βπονό'αΐς χαΐ Ιερομηνίί^: έπΙ τι1ν208 
{β ύμετιραν πόΧιν), ού νομίζομεν ονδ' ίν τοΰτοι^ νμων 

μάλλον άμαρτιΐν. εΐ μίν γάρ ήμΐΓ? αύζοί πράζ τε ^ 
ι τήν χάλιν έλ&όντες ίμαχόμε&α χ(ά τήν γ}[ν Ι^ψινμεν 
Ι ώδ πολε'μιοι, άδιχονψεν εΐ όε 8ν$ρΐ5 νμίϋν οί πρώτοι, β 
Ι χαΐ χρημαβι χαΐ γένει, βονλάμΐνοί τ^ς μίν εξω ξνμ- 
Ιβ μαχ£α£ ύμ&ξ πκϋίαί, ^2 ίΐ τά χοινά τών ΐΐάνταν 
Βοιωτ&ν Κίίτρια καταίτηίκι, ίπίχαλέβαντο ίχόντΐξ, τ£ 
άδίχοϋμεν; οΐ γάρ άγοντες χαρανομονβί μα^ιίαν χών 
έαομένων, άλλ' οίίτ' ] εκείνοι, ώ? ^ιμείς χρίνομεν, οίίτε ,(, 
ήμεΐς' ποΧϊται ίϊ ϋντες ωβπερ νμεΐς χαΐ πλείω παριι- 
βαλίόμενοι, το έαντών τεΙχθ£ άνοίξαντες χαΐ ^ς τήν 
αυτών πόλιν φι^ίουδι ον πολεμίονς κομίβαντες έβον- 
Ιοντο τονς τε νμών χείρονς μηκίτί μάλλον γενέϋ9αι, 
τούξ τε άμείνον^ τά αί,ια ίχειν^ | βαψρονιβταΐ δντΐ^ ιι 
χ^6 γνώμηζ χαΐ τών αωμάτοιν τήν πόλιν ούχ άΙΙο- 
τριονντες, άλλ' ίς τήν ξνγγΐ'νβίκν οίχειονντες, ίχ^ρονζ 
ονδΐνΐ χα9ιβτάντει, απαβι ί' βμοίως ένϋπόνδονς.^ 1 
τΐχμήριον ό'έ ώς ον πολεμίως ίπράββομεν' οντε γάρ 
ήδίχτίααμεν ονίί'ί'κ, προείπομέν τε τον βονλό\μΐνον » Ι 
χατά τά τών πάντων Βοιωτών αάτρια πολιτεύειν Ιέναί 
Β χρός ^μας. χαΐ νμεΐι; αβμενοι χωρήααντες χαΐ |ιίμ- • 
βαβιν ποίγ^Οίίμενοι τ1) μεν πρώτον ίιΰνχάζετε, νΟτερον 1 ά-Λοναιον ΑΒ 1 Γΐρομηνιαικ οοάά., Εοιτ. Μβίηβΐίβ ει 

Ηβτν. 6—7 όν.. . πόΐιν οω, € (Ο) 6 πρίί] ος ίη Ηΐ. Ι) 
7 ίββοϋμΐίΐ] άδιιίονμίν ΑΒ 10 Αέ οα. Β 14 ήμΕΐΐ] ύμιϊί 
¥ υ Οντίί ϊα ζαΆτ^. Ο. 16 φίλιος ού αοΐίμίαΐί ςοΜ,, οοιτ. 

8*βΙΐρ 24 τά 0Π1. Γ II τών Οπι. ΙίΟ 278 ΤΕϋΟΥϋΙΟΙδ 

ίί κατανο•ήΰαντΐς ήμ-&5 ολίγους ΰνταζ, εΐ αρκ κκΐ ϋί 
κοϋμίν τι άνίπίΕίκέβτερον πρκξκι ού μετά χοϋ πΐή- 
9ους ] ΐιμών έ6ελ9•όντες, τά μίν 6μοΐα ούχ άντκπίδοτε ω 
ήμϊν, μι^τε νεοτερίβαι ί^γψ λόγοις τε πε^ειν ωβχε 
5 Ι^ΐλ&εΙν^ ίπι&έμενοι δί χαρά τΊ]ν ξύμβαΰιν, ονς μίν 
έν χεραίν άαεχτείνατε, ονχ δμοίω^ άίγονμεν (χιττά 
νόμον γάρ δ•ή τίνα επαβχον), ονς δ^ χείρας προϊϋχο- 
μένονζ χαΐ ξωγρ•ή\ϋαντες νποαχόμενοί τε ήμΐν μή χτε- » 
νείν ίίβτερον παρανόμως ΰίεφ&ε^ρατε, πώς ού δεινά 

10 ΐΐ'ργαβ&ε; χαΐ ταΰτα τρεΙς άδίχίας έν 6λίγω αρά^αντες, ϊ 
τήν τ ε λν&ίΐβαν 6μολογίΐίν χαΐ των άνδρ&ν τον 
ΰβτίρον &άνατον χαΐ τήν περί αύτ&ν ημΐν μι) χτενεΐν 
φενβ&είβαν νπόβχεβιν^ 7]ν | τά έν τοϊς άγροίς ύμίν χ 
μι) άδιχώμεν, 5μως φατί Ύ/μας { παρανομ-ηβαι χαΐ αυτοί 309 

16 άξιοϋτε μή άντιδονναι δίχην. οϋχ, 'ήν γε οίτοι τά * 
όρ#ά γιγνώαχωαιν πάντων 3έ αύτ&ν ενεχα κοίαβ&ιΐ- 
βεβϋ•ε. 

,,ΛΓιά ταΰτα, ώ Ααχεβαιμόνιοι, τούτον ενεχα ίπ-91 
εξήλ&ομεν χαΐ ύπερ {ιμ&ν χαΐ τ^μών, | ίνα ύμεΐς μϊν ί 

ΞΟ είδητε χαΐ βίχαίως κντών χαταγναΟόμενοι., ήμ^ΐ; ΰέ 
έ'τι όοιώτερον τετιμιαρ-ημένοι. χαϊ μή παλαιάς άρετάς, 1 
εϊ τις &ρα χαΐ έγένετο, άκονοντες επιχλαβ&ήτε, δί 
χρίΐ τοις μίν άΰιχονμ^νοις έπιχονρονς είναι, τοις δί 
αΐβχρόν τι δρώΰι δί%Xαβ^^^ς ζημίας, δτί ούχ ίχ προα- 

25 Υι\χόντων άμαρτάνονβι, μηδί όλοψνρμώ χαΊ οΐχτ^ η 
ώφελείβ&ίαν, αατερων τ ε τάφονς ταν χιμετέραν έπι- 

Β ίμ&ν ο, ■ίιμάιν 1» 4 νιωτίρίβίίν Ο || ηιίαιιν ΐοάά., 

ΕΟΓΓ. ΟΙ&ΒΒθπ 6 ϊ^ίΐ&ίϊν] ιξ ΪΆ Η1. 6, 8—9 ΰϋτιρον μή 

κτινιΐν οοάά; ΙτβηΗροΒίιί 10 £ΐργαβ^αι(ΐ) Ο 12 κτίίνην 

αοάά.. ΟΟΓΓ. Η6Γ1Τ. 13 νπό^ίϋίΐ/ ΑΒΓ 14 μή παρανομ^- 

σαι Μ 20 χβί οπι. 1) [β] || κοΓΐΐ)Ί'ίο<ίόμ(ΐΌΐ Ε 26 τώ» 

( ύμΐτίζων οω. Δ ΗΙβΤΟβ. Ι,ΙΒ, ΠΙ 67. 279 βοώμΐνοί χαΐ τήν αψΐτέραν ^^1ιμ^αν. χαΐ γάρ ^ιμΐΐς » 
άνταποφαίνομΐν ποΧΧφ δεινότιρα ΐΐα9•οϋ(ΐΐΐν την ύκο 
τούτων '^λιχίαν ημών δαψ&κρμενην, ων Λοχίςΐς οΐ 
μεν πρί>3 \ ί^μάς τήν Βοιωτίαν άγοντες «χέΟ'ανον έν ΐϋ 
Κορώνεια^ οί δί πρεσβνται λελειμμίνοι χατ' οΙχ(ας 
έ()ημοι πολλω διχαιοτίραν νμών ικΐτε^αν ποιοννται 
τούαδι τψωρήβαΰ&αι. οΐκτον τε άξιώτεροι τνγχάνειν * 
οι άπρεπες τι πάβχοντεξ τΰ»ν άν&ρώΐΐων, οί ίϊ δικαίως, 
ωΟπερ οιίί, τά [ εναντία ίπίχκρτοι είναι, χιά τήν νϋν ^ 
έρημίαν δί έαντονς ίχοναιν τούξ γάρ άμείνονς ξνμ- 
μάχονζ εχόντεζ άπεώβαντο. ΛαρενόμηΟκν τε ού προ- 
πα&όντΐξ ύφ' ημών, μίαει δϊ πλέον η δίχτ} χρίναντεζ 
χα\ ούχ (αν"^ άνταποδόντες νυν η^ν ^βην χιμιορίαν' 
ίννομα γάρ πι^βΌνται χαΐ \ ο•ύχΙ ίκ μάχης χείρας προ- »■ 
ιαχόμενοι, αβπερ ψαβίν^ άλί' άΐΐο ^νμβάβιιας ίς δίχην 
αφ&ς κύτονς παραδάντες. άμννατε ονν, ω Ακχεδαι- 
μάνιοι, χαΐ τω των Ελλήνων νάμψ ύπό τ&νδε παρα- 
βα&ένζί χαΐ ήμΐν άνομα παθ'οΐίβΜ', άνταπόδοτέ <^Τ£]> 
^άριν διχαίαν ων χρό%νμαι γΐγενήμε&α' χ(ά \ μ'^ τοις 
τ&νδε λόγοις Λεριωβ9•ώμεν ίν ύμίν, ποιήσατε δί τοις 
"ΕλΧηβι παράδειγμα ού λόγων τονζ άγ&νας προβ^ί" 
αοντες άλλ^ έργων, ων άγαθ-ών μίν όντων βραχεία η 
απαγγελία άρχει, άμαρτανομένων δί λόγοι επεαι χο- 
0μη&^ντες προχαλνμματα γίγνονται. άλλ' τ^ν οΐ ή^Έ- τ 
μό\νες, ωΟπερ νυν ύμεΐς, χεφαλαιώβαντες προς τονς μ 
^ύμ\παντας <^τάς') διαγνώμας ποιήβηϋ&ε, ίίβΰάν τί^ ^ίτ'ΒΙβ 
(ίί^χοίς ίργοις λόγους χαλούς ξηττ^βει.^^ 

4 &γοιτί[«] ϊχανχίί Έ 5 χκΐ οίκΐαι ΐ,οάά., ^01τ. δΙαΜ 
7 τιμαιιΐί]σ[β&αι Α 11 ίΐαί/ινάμηαάν Ο πα^ηνόμηαάιι (-κτιίΐ' Β) 
Ι»0 13 ην Λάιΐ, ϋοΐιρββ 14 οέ« Ο 18 κ £ΐάΛ.Οβι*ι 
33 Φν οτη. ΑΒΕΡ, αιΐιΐ. Ρ, 24 ^αροναλύ-ίατα [μ βΓ.) Ο 

86 ταβ &<1<1ϊι1ί || τιοι-ήαία&ι Α Ι ι 
ι 280 ΤΗυστϋΠ3ΐ5 

Τοιαντα ίΐ οί Θηβαίοι είπον. οί Οΐ Ααχεδαιμό-^^ 
νιοι όιχαβταΐ νομίξοντες τό ίπερώτημα βφίβιν 6ρ9ΰΐ5 
ί%ειν, Ι £1 τι ίν τώ πόλεμοι ΐπ' κυτών άγαθ'Όν πεπόν- 5 
θαθί, 6ίότι τόν τε κΧλον χ^ύνον ^ξίΌυν 6ίι&εν αντούς 
5 «ατά τάζ πκλκιά^ Πανβανίον μετά τον Μηδον βπον- 
6άς ίιβνχάζειν χαΐ δτί νβτερον & προ τον περιτειχϊ- 
ζεβ&αί ίτροΐί'χοντο αντοίς, χοινονς είναι χατ' έχείνας, 
ούχ έδ4\^αντο, ίιγούμενοι τ^ εαυτών διχαίοί βονλ-ήβει ιβ 
εχβπονδοι ί^δη ύπ' αντων χακώς πεπον^-έναι, αν&ι; τό ' 

10 αυτό ίνα εχαβτον παραγαγόντες χαΐ ίρωτώντες, ει τι 
Ααχεδαιμονίονξ χαΐ τούζ ^,νμμάχον^ άγα&όν ίν τω 
πολέμα δεδραχότες εΐβίν, 6πότε μή φαϊίν, άπκγοντεξ 
άπέχτεινον \ χαΐ έ^αίρετον εποιήβαντο οΰί^να. ίΐί'- (* 
9'&ί[{>»:ΐ' ίί Πλαταιών μεν αυτών ονχ ελάββονς δια- 

15 χοβίαν, Ά&ηναίαν δΐ πέντε χαί είχοαι, οι ξυνεπολιορ- 
κοΰντο" γνναίχας ίέ ηνδραπόδιβαν. τήν δε πάλιν 
ίνιαντ'ον μέν τίνα [Θηβαίοι] Μεγαρέων α,νδράΰι χατά 
βτάβιν εχπεπτωχόΰι χαϊ οαοι \ τά βφέτερα φρονονντες ίν 
Πλαταιών περιϊίβαν εδοβαν ένοιχειν νΟτεραν δε χα&ε• 

20 λόντεξ αντην Ϊ£ ίδαφος π&βαν έχ των &εμελϊων άχο- 
δόμηβαν προ5 τψ Ήραίω χαταγώγιαν διαχοαίων ποδ&ν 
πανταχΐ] κύχλω οίχήματα έχον χάτω&εν χαΐ &νω&•εν, 
χαΐ όροφαϊς χαΐ &νρώμαβι τοίδ ] τών Πλαταιών ί'ζριί- » 
βαντο, χαΐ τοϊς δλλοΐδ κ ην έν τψ τείχει έπιπλα, 

25 χαλχοξ χαΐ αίδηροζ^ χλίνας χαταβχενκβαντεζ άνέ9εααν 
τξΐ Ήρρ, χαΐ νέων έχατόμπεδον λί&ινον φχοδόμηβαν 
αύτ^. την 61 γην δημοΰιώβαντες άπεμίβ%ωβαν ίπΧ 

1 3Ϊ] μ\ν α II θτι^αίοι] Ά&τιναϊοι Β 5 ιΐ*] τω* ΟΓΟ] 1| 

Μ^6α>ν Β, ϋΟΓΓ, Β, 7 ί*(1ναα'\ ίκεΐνα ώΐ οοΛά., οογΓ- Ββ,ιΟιεπι 

10 χα^άγοντίί ΘΜ 13—14 διίψ^ΐκ/ον Ο Π ©ι;|Ϊ£ίή)ΐ 

Λβ}. 0]βΒ96η 18 οβα Β 26 ίκατόμπιίον Ο ίχατόμπηββν 

27 δημηα,' ΗΙ8Τ0Κ. Ι^Β. ΕΠ 68-ΤΟ, 281 

3ίχκ ίτη, χηΐ ίνΐμοιτο Θηβαίοι, βχΐδον | ίί' τι «αΐ ^ 
το ^ύμααν πΐρΐ Πλαταιών οί Ααχεόαιμόνιοι οϋτωξ 
άχοτίτραμμένοι έγενονχο Θηβαίων ίΐ-ίχκ, νομϊζοντις 
£3 τον πόλίμον αυτούς ϋρτι τάτε χα&ίΰτάμενον ώφί- 

6 λίμονζ ΐΐναι. χαΐ τά μ^ν χατά Πλάταιαν ίτει τ^Ιχφ κ Ι 
χαι ίνοηιχοβτφ επειδή '^&ηναίων ξνμμαχοι ίγένοντο 
Ι οντάς ίτελεϋχηβεν, χ 

ΑΙ δϊ τεββαράχοντα νί)ε3 ι^β»* Πελοποννηαίων α169Μ 
Ι ΑεαβΙοις βοηβ-οΐ έί.9ονααι, ώς τότε ψενγονβαι Οιά2ίίΜ 
10 τοΰ πελάγους εχ τε ταν Ά9"ηναίαιν έΐίΐδιωχθ'είβαι χαΐ 
κροδ τ^ ίίρίίτίΐ χειμαα&ΐίααι [χαί] απ' αύττ^ς αποράάΐς 
προς την ΠίλοΛόννηΰον χατηνέχ&ηΰαν, καταΐαμβάνον- 
ϋιν έν Ι τί) Κνλλήν^ι τρεΙς χαΐ δίχα τρι^ήρεις Αενχα- ι 
δίων χαί Άμπραχιωτ&ν χαΐ ΒρααΙδαν τον Τέλλιδοζ 

.4 ^ύμβονλον Άλχίδα έπιληλν9ότα. ί/ϊοΰΛοντο γαρ οί β 
Ααχεδαιμόνιοι, ώς της Λέββον ^ιμαρτήχεΟαν, πλέον το 
ναυτικόΐ' ποιήΰαντις ές την Κίρχνραν πλενβαι ϋτα- 
ΟιάζονΟαν, δώδεχα \ μιν ναναί μόναις παρόντων '/ί9ψ ίο 
ναίαν περί Νανπαχτον, πρΙν δι πλέον τι ίπιβοη^ΰαι 

Η ίχ τ&ν '/4&ηνων ναυτιχόν, οπας προφ&άβωΰΐ, χαΐ 
ααρεΟΧίνάξοντο ο τε Βραβίδαζ χαΐ ό Άλχίδας προς 

■ τα,νχα. 

οι γαρ ΚερχνραΙοι εαταβίαζον, ίπειδή ο! ο:ί;ι;μ(ΐ-ΪΟ 
Λωτοί ηλ&ον αντοίς οΐ εχ ] των περί Έπίδαμνον ναν- λ 

ί5 μαχί&ν ύπό Κοριν&ίαν άφε9έντες, τφ μίν λόγω 
^χταχοαίων ταλάντων τοις προξ^νοΐί διηγγνημένοι, 
ίργω ίέ πεπειαμένοι Κοριν&ίοις Κέρχνραν προαποιή- 
βαι. χαΙ ίπραααον ούτοι εχαατον τ&ν πολιτών μετι- 

10 Ά»τινών Μ 10—11 κπΐ . . . χίίμαα9ίΐ'βαι ϋΐη. Ο 11 καΐ 
άβΐ. ΟΙ&βββη, οΓ Βοΐιοί, (πϊρίΓτίί Α καί) 13 ιριΐί καΙ ίΐχβ 

0Π1. ΕΡ, αάιΐ. Γ, •ίΆ άψέντις Μ 20 ΐιηγγυϊςίΕνυι. Ι^ 282 ΤΗϋΟΥΟΙΟΙί^ όντεξ, οαως άποβτιίβωβίν Ά&ψ>α{ιαν τήν \ χόλιν. χαΐ > 
άφίχομίιηις ΆτχιΧΎ^ς τε νε&}ς χαΐ Κοριν&ίας ΛρέββείΒ 
άγονβΰν χαΐ έξ Χάγονζ χαταβτάντων έψτιφίααντο Κερ- 
χνραΐοί Ά&ηναίοίς μεν Σύμμαχοι Ηνία χατά τά ^γ- 
δ χείμενα, Πελοαοννηαίοΐζ δί φίλοι &απερ χαΐ πρότερον. 
χαΐ (ήν γάρ Πει&ίας ^^είοπρό^ενόξ τε τ&ν Ά9'>]^ναίων ^ 
χαΐ τον βήμον Λροειβτήκεί) '{>πάγοναιν αντ})ν ούτοι οι 
&ν6ρΒ5 ές δ{χην, λέγοντεξ '^4&τ}ναίοΐ3 τί^ν Κέρχνραν 
χατκδονλονν. δ ίί άποφνγ^ν άν&νπάγει αυτών τους* 

10 πλονσιωτάτονς πέντε ανάραξ, ψάϋχαν τέμνειν χάρα- 
χκζ ίχ τον τε ^ιΌς τον τεμένονς χκΐ τον Άλχίνον' 
ζημία Ι ίΐ χα9•' ίχάβτΐ}2' χάραχα έπέχειτο ατατήρ. μ 
όφλόντων ίΐ αντών χαΐ προς τά Ιερά Ιχετών χα^εζο- 6 
μένων όιά πλή&ος τηζ ζ•ημ£ας, οχως ταί,άμενοι ά«ο- 

15 δωβιν, δ Πει&ίας (ίτύγχανε γαρ χαΐ βονλί^ς ών) πε£&ει 
ώβτε τα νάμα χρηίίαβ9αι. οί ί' ίπει&η τω τε νάμψ • 
ε^ΐίργοντο | χαΐ αμα ίανν&άνοντο τον Πει&ίαν, ίίθ5 ί* 
έτι βανλης έβτι, μέΐλειν το πλήθος άναπείΰειν τούζ 
αΰτούϊ '^ί&ηναίοίζ \ φίλους τε χαϊ ίχ&ρούς νομίξειν,ΐα 

20 ξυνίβταντό τε χαΐ λαβόντες ίγχείρίδι,α έ^ξίπιναίως ές 
τήν βονλ-ήν Ιβελ&όντες τάν τε Πει^ίαν χτείνονβι χαΐ 
αλλονς τ&ν τε βονλεντών χαΐ Ιδιωταν ές έξήχοντα' 
οί δέ τίνες της ΐϊ^τ^ί | γνώμης τω Πει&ί^ ολίγοι ίς ι 
την Άττιχην τριήρη χατέψνγον ϊτι παρονβαν. Ορκ-Η 

25 ααντες ίέ τοντο χκΐ ^νγχκλ^βαντες Κερχνραίονς εϊπον 
5τι ταντα χαΐ βέλτιβτα είη χαΐ ^3((βτ' αν βονλω&εϊεν 
ίπ' Ά&ηναίων, τό τε λοιπόν μηδετέρονς δέχεβ%•αι 11 λΙΙ, τον οτα. Ο 13 &ψΙόνταν οΜ Αψιλόντων Ε 

ύφΐίΧόντιαν ΑΒΓ 16 βονίης Ο βονίης ϊ^γονν βονίΐντής 

γρ. 6, 18 βοιρίής β 19 Ά^-ψαίονς ΟΜ 27 ούίί- 1 
ΗΙ3Τ0Ε. Ι>ΙΒ. ΙΠ 71-74. 283 αΚλ' ί) μια νηΐ ί\ανχάζοντκζ ^ το | ίΐ χλέον πολέμ\ 
■ίΐγΐϊΰ&ΐΐΐ. ά>ς δ^ εΐχον, χαΐ ίπιχνρώααι ■ήνά}'χαβαν 
τήν γνώμην. πέμ,%οναι δϊ χαΐ ές τάς Ά&ήναξ ΐϋ^ξ ■ 
πρΐαβεΐζ χιρί τε χ&ν πεχραγμενων διδάξοντας ώς 

) ζνν^ψερΐ χίά τονς ίχεΐ χίίτααεψενγότας πείθοντας 
μηδίν (ίνίηΊττίίίΐον πράββειν, 'όπωξ μ•ή τις \ έπιατραφή 16 
γένηται. έλ&όντων ίΐ οΐ '^ί^ναΐοι τους τε πρεββειςΤ, 
ώς νεωτερίζοντας ^νίλαβόντες χαϊ οβονς ίπειβαν χαχέ- 
ί^εντ^ ές Αίγιναν. έν δε τούτω τών Κερχνραίων οι * 

ί έχοντες τά %ράγματα ίΐ^ούβης τριήρονς Κορινθίας 
χαΐ Λακεδαιμονίων πρέββεων εχιτί&ενται τω \ δήμφ 
χαΐ μαχόμενοι ένίχηβαν. άφιχομένης δί νυχτος ό μίν 
δήμος ίς τήν άχρόποΐιν κκί τά μετέωρα τί^ς πόΐεως 
χαταφεύγει χαΐ αντον ^νλλεγείς Ιδρν&η, χαϊ τον 'Τλ- 

5 λαίχόν λιμένα είχον οΕ ίϊ νήν τε άγοράν χατέΐαβον, 
ούπερ οί ποΙΙοΙ ωχονν αυτών, χαΐ τον λιμένα \ τον «• 
πρί)5 αΰΐ{5 χαϊ προς τήν ζπ«ρον. τί/ ί' νβτεραίαΐΐ 
■ήχροβολίβαντό τ ε ολίγα χκΐ ίς τον^ άγρονς χερι- 
ύαεμχον αμφότεροι, τους δούλους ίταραχαλονντές τε 

Ο χαΐ έλίν&ερίαν ναιΰχνονμενοΐ' χαϊ τψ μϊν δ^ιμφ των 
οίχετών τό πλϊί&ος παρεγένετο %νμμαχον, τοϊς δ' έτέ- 
ροΐί ίχ Ι τήί ηπείρου ίπΐχονροι 6χταχόαιοι. ί(κλ(ποτί-7ί 
ϋης δ' ίιμέρας μάχη αίθ-ις γίγνεται, χαϊ νΐχά ό δήμος 
χωρίων τε Ιαχύι χαϊ πλη9ει προνχων α" τε γνναίχις 

6 αντοίς τοίμηρώς ^ννεπελάβαντο βάλλονβαι άπό των 
οΐχίών τψ χεράμω χαϊ παρά φύαιν νΊίομένονααι τον 
&όρνβον. γε\νομένης ίέ τί}ς τροπής περί δεϊλην όψίαν ^ 
δείααντες οί όΛί^αί μι) αντοβοεϊ 6 δήμος τον τε νεα- 

1 άΙΙ' οαάά., οογγειϊ 9 τ&ν τι Κΐί/χνραϊιον Ο (Ό] 

14 αι>ύν9ϊΐ ΕΟ 21 οΐχητών ΑΒΓ 24 ρΓ. χι] δι Ο 27 ηίρΐ 
ΰίΆην όψίαν] τό ίΐιΐινόν Μ 28 οί οαΐ- Ο , 1 284 ΤΗυστϋΠ)ΐ8 ρίον χρκτ-ήβειεν ΐπιλ^ων χαΐ βφας δίαφ&εί^ΐΐεν, ΐμχΛ 
πρβΟι τάζ οίχίαξ \ τύζ εν χνχλφ τ-ής άγορ&£ χαΐ ΤΐΜ 
Ιννοίχίας, θίΓΐο? μι) ;; Ιςροδοί, ψειόάμενοι οντε οίχεΙοΛ 
ϋντε άλλοτρίαξ, ωβτε «αΐ χρ-ήματα πολλά έμπά^οί'Α 
6 χατίχκιίίΗϊ καΐ ή χάλις ίχινβννεναε παβα 6ιαψ9αρ^ναίΛ 
. ΐΐ άνεμος ίπεγένετο τΐ) | φλογΐ ^πίφορο^ ίξ αντ•ήη3 
χαΐ ϋί μεν πανβάμενοι της μάχηζ ώς έχάτεροί ήβνχώΑ 
βαντεξ τήν νύχτα έν ψνλαχΐ] ί^οαν χαΐ ή Κοριν&^ 
νιΛς τον δήμον χεχρατΎΐχότοζ νπε^ανήγετο, χαΐ τφΜ 

10 ίπιχονρων οί αολλοί ίς τήν {^πειρον λα&όντεζ ίτεχοΙ 
μίβ&ηβαν. τί; (5ί έπιγιγνομένη ήί*^Ρ? Ι Νιχόατρατ<Μ 
ό ^ΐΐίτρέφονς, Ά&τιναίων βτρατηγός, παραγίγνετίΛ 
βοη&ΰίν έχ Ναναάχτον βώδεχα νανβΐ χαΐ ΜΐββηνίαιΛ 
πεντκχοβίοις ίίαλίτκι^' ξύμβαβίν τε ίπρααβε χαΐ πεί&α 

15 ίάβτε ξνγχωρήβαι άλλ-ήλοις δέχκ μϊν &νΟρας τούΛ 
αΐτιωτάτονς χρΐναι, οι οΰκ^η ίμειναν^ τους ^ αλλονΛ 
Ι οίχείν βπονδάς πρόζ αλλήλους ποίηβαμενονς χαϊ πρίη 
'^&ηναέονζ ωΒτε τονξ αυτούς έχΟ•ρονς χαΙ φίλους νΛ 
μ(ξειν. χαΐ 6 μίν ταντα πράξ,ας εμελλεν άποπλεύαΛ 

20 ϋ9αι-' οΐ όΐ τον δήμου προβτάται πεί&ονϋιν αύχϊΛ 
πέντε μίν ναϋς των αντον βφίβι καταλίπείν, οΜΜ 
ηαβόν Ι τι έν κινήβει ωΰΐν οΐ ίναντίοι, ΐβας δ^ αύτββ 
πΐηρώϋαντες ίχ βψ5>ν αύτων ξνμπέμιίιειν. χαΐ 6 μία 
^ννεχώρηϋεν, οί ίέ τους ίχΟ^(/ούς χατελεγον ές τάΛ 

25 ν'ανς. δείβαντΐξ δϊ ίχείνοι μή ίς τάς Αθήνας άκΜ 
πεμψ&ώβί κα&ίζονβιν ίς το τ&ν ^ιοαχόρων Ιεράη 
Νίχόατρατος \ ίέ αυτούς κνίβΓΐ) τε χαΐ παρεμν&εΙτΛ 
ώς δ' ούχ ίπΐΐ&-εν, 6 δήμος 6πλιβ&-εΙς ίπΐ τΐι προφάβΛ 

3 οΐϋΐΐαα] οίκι'κϊΕ 6 ^ίρ] ^π Ο, ΕΟΓΓ. Ο, 23 £οιικέμ^ϊ*)| 
α, ίνμ ίη ϊίΐ. ζ, 26 ^ιοπΛύρων Ο ^ιοακονρων 1>0 37 ΜΙ 
ζί Ι' 28 6(1- ιί... αυτών Οία. Δ. ^1 ΗΙ8Τ0Ε. Ι.ΙΒ. ΙΠ 75-77. 285 

ιτ^, ώς ούίΐν αϊτών ύγίίζ διανοονμ^έναν τι] τον 
μ^ ^νμηΧιΐν άπιΟτία, τά τΐ δπλκ αύτ&ν έχ τών οίχιδιν 
ίλαβε χαΐ αντών τινας οΐς ε^ιίτυχον, ΐΐ μή Νικόβτρα- 
τος ίχώΐνβΐ, \ ίίε'φθίΐραι/ κν. 6ρώντί5 ίέ οί άλλοι * 

Β τά γιγνόμενα χκθ^ΐξουίίν ίς το "Ηραιον Ιχέται χαΐ 
γίγνονται ούκ ίΐάββονς τιτ^αχοβίων. δ ίί όημος ίει'- 
ΰας μ•ή τι νιωτΐρίβωβιν άνίαι-ηβΐ τι αντούς πΐίβϋξ χαΐ 
διαχομίξεί ές τήν προ τον Ήραίον νήΰον χαΐ τά ίπι- 
τήΰδία έχιϊαε α-ύτοΐς | διεπέμπετο. 3& 

Λ Ι Τηζ ίΐ βτάαίως έν Γοτίτςί) οββΐ/ί τετκρττι ί) πεμπτ^ι^^ 
ήμ^(ΐςΐ μετά τήν τών άν$ρ&ν ίς τήν ν^βον ^ικκομιίήν 
αί έχ τ-ης Κνλλήνης Πείοποννηβίαν νηεξ, μετά ιύν 
ίχ τής Ιωνίας πλουν ίψορμοι ονβαι^ ίΐαραγίγνονται 
τ^ΐΐξ Ι χαΐ πεντήχοντα' •ίιρχε δί κύτΰν 'Αλχίδκξ^ ζαπερ 5 

ΙΒ χαΐ πρότερον, χαΐ Βραβίδας αντώ %νμξίονλος ίπέπλΐΐ. 
6ρμιβάμΐνοι δε ίς Σνβοτα λιμένα τήζ ήπείρον αμα εφ 
ίηέπλεον τ^ Κερχύρφ οί δϊ'τιολλφ %ορτίιβψ χαί πε-ΊΊ 
φοβημενοί τά τ ίν τΐ} πόλεί χαΙ τίιν ίπίαλονν παρε- 
βχενά\ζοντύ τε αμα ί^ήχοντα νανζ και τάβ αΐεΐ αλη- ίο 

10 ρονμένκζ ί^επεμπον προς τους ίνκντίονς, παραινούν- 
των Αθηναίων σφας τε έαβαι. πρώτου έχΐΐΐεΰΰαι χαΐ 
νΰτερον χάβαις αμα ίχείνονς έπιγενίβ&αι. ώς δι αύτοίς 8 
προς τοΙς πολΐαίοΐί '^βαν βποράδες «Ι νψζ, όνο μ^ν 
ΐύ&νζ ηντομό\λ7ΐβαν, ίν έτέραις δε άλληλοις οΐ ίμπίε- ί& 

16 οντες ^μκχοΜ^ο• ^ν δΐ ούδεί^ χόβμος τών ποίονμένων, 
Ιδόντες δΐ οί ΠΐΙοποννήβίοι τί]ν ταραγτρι ΐΓχοιΤι μϊνΛ . 
νανβΐ προς τους Κερχνρκίονς ΪΓ(ί£«ντο, ταϊς ίέ λοι- 
ΛοΧς πρ}}ς τ&ς δώδεχα νανς τ&ν '^4^ναίαν, ων ■^βαν 

4 βιίψ&ίί^αν] α ίη ΙΪΙ. β 7 άνίατίί Μ 12 γοι 

ίων ΒΟττ. ο 14 ίιγι Γ || ΰβττίρ ΑΕ 28 βη. ων.,.. 286 τΗυαΥϋΠ)ΐ3 

κί ίιίο <(ή> Σαλαμινϊα \ χαΐ Πάραλος, καΐ οι μίν;^ 
Κί^χνραΐοί χαχώς τε χαΐ χατ' ολίγας προβπίαταντες 
έταλαΐίΐώρονν το χα&' αντονς' οί ί' '^4&'ηνκιοι φοβού- 
μενοι• τό πλήθος χαΐ τήν πΒρικύχΙωΰίν ά&ρόκίξ μίν 
5 ον προαίπιπτον οίι$1 χατά μέβον ταϊς έψ' ίαντούς 
ηταγμΐναΐξ, προαβαλύντες ίέ χατά χ^ραξ \ χαταάύοναι α 
μίαν νανν. χαΐ μετά ταντα κνχίον ταξαμένων αύτ&ν 
περιέπλΐον χιά ίπειρ&ντα &ορυβ£Ϊν. γνόνζΐζ δι οί β 
προς τοις Κερχνραίοις χαί δείβαντες μη 8περ έν Ναν- 

10 «άχτα γένοιτο, ίπιβοηΟΌϋβι, χαί γενόμεναι ά&ρόαί 
αΐ νψς &μα τον ΐπίαλουν τοΙς Ά&ηναίοις εχοιονντο. 
Ι οΐ δ' -ΰπεχώρονν ^δη πρνμναν χρονόμενοί χκΐ αμα ^ 
τάς τ&ν Κιρχνραίων ίβονλοντο προχαταφνγεΐν 8τι 
μάλιβτα, εαυτών βχοΐί} τ ε υποχωρούντων χαΐ προς 

16 δφας τετραμμέναν τ&ν εναντίων, η μίν ονν ναυμαχία * 
τοιαύτη γενομένη ίτελεύτα ές ήΛ/ου δύβίν. χαΐ οί7• 
Κερχνραίοί δίί\ΰαντες μι) βψΐβιν ίπιτΐλεύβαντεζ ίαΐ » 
τήν πάλιν ώς κρατούντες οΐ πολέμιοι ^ τονς ΐχ τής 
νήβον άναλάβαϋιν η χαΐ αΧλο τι νεωτερίβωβι, τους 

20 τί ίχ τί^ς νήαον πάλιν \ έ^ το "Ηραιον διεκόμιβαν χαΐ21Λ 
την πάλιν έφνλαβαον. οί δ' ίπΐ μίν τήν πόλιν ούχ « 
ίτάλμηβαν πλενΰαι χρατον-ντες τϊι νανμαχίψ, τρεΙς ίέ 
χαΐ δέχα νανς ίχοντες τ&ν Κερκυραίων άπέπλευααν 
ές τήν ^πειρον 3&ενπερ άνη\γάγαντο, τι] δ' νΰτεραίΰ^ ^ 

26 έπΙ μ^ν τ'ήν πόλιν ούδίν μάλλον ίπέπλεον, χαίπερ έν 
Λολλίι ταραχϊι χαΐ ψόβψ ^ντας χαΐ Βραβίδον παραι- 

1 Τ} βΑΑ. &Ϊ. 3 Ιταίαιτίή^ονν το] ^ταΙαιπωροΰΐΊο ΰοιίύ., 
"""-, Η&βΗβ 6 ίαντοίΐ Ε 13 τας ο•" " " ψνγ(ίν(?) Β, ΟΟΓΓ, Β, 14 Ιανταιν μάΐίΰτα Β 15 τετραμμΐ- 

ναν] τίταγμίνων αοάά., ΕΟίτειί 18 τονς] ου βι οογτ. Ο, 
19 £11ο+τι. Ρ 20 πάΐιν β 'πάλαι 1(0 32-28 ιριβκαί'ίίχίϊ 
^> ΛΑΕΡ τριηαίΰιιια Β Μ [ Η18Τ0Β. υΒ, ΠΙ 78-81. 287 

νοίντοϊ, ώς λίγίταί, '^λχίδοι, Ιβοψήφον δε ούχ Άντο^' 
ώτΐ ίΐ τήν Αΐνχίμνην τ6 άχρωτήριον άποβάντες ίπόρ- 
&ονν τοίΐς αγρούς, ό ιϋ ΰτίμ•ο£ \ των Κερκυραίων ^"^^ 
τούτω περιδε-ίις γενόμενος μή ίπιπλενβωβιν αί νήες, 
τοΙς τε Ιχέταΐξ '^βαν ές λόγονξ χαΐ τοϊς ΐίΛίοΐί Ζχωξ 
Οω9τ^ί3εται- ή πόλις. χαζ τινας αντών ΐπειβαν ίς τάς 
νανς ίαβ^ναΐ' έπληρωβαν γόρ ομωζ τριάχαντκ [προβ- 
δεχόμενοί τον επίπλουν], οί δί Πε1οπον]νή0ιοί μέχρι- 5- 
μέαον 4ιμΒρας δτ^ώβαντεξ τ'^ν γην άπεπλενΰαν, χαί 
ύπο νύχτα «ύτοΐξ ίφρυχτωρή^ηβαν ϋϊ^χοντα νψς 
'^Ι&ηναίων προβπλέονααι άπο Αενχάδος' ας οΐ Ά^ψ 
ναΐοί ΐΐνν&ανόμενοι τήν βτκβιν χαϊ χ^ς μετ' ^ΑλκΙδον 
νους ίπϊ Κέρχνραν μελλούβκς πλείν άπέβτειίαν \ χαί η 
Εύρνμέδοντα τον ΘονχΧ4ονς ατρατηγόν, οί μεν οΰνβί 
ΙΓελοπονντΙβίοι. τής νυχτός εν&νς χατά τάχο$ έχομί- 
ξοντο ίπ' οήίου χαρά τήν γην χαί νπερενεγχόντεζ 
τί}ν Λενχαδίαν Ιβ&μ6ν τάζ ναϋζ, 5πω£ μι) περιπλέον- 
τες 6φ&δ)ΰιν, άποχομίζονται. Κερκυραίοι ίΐ αΐΰ&ό- * 
μΐΐΌί. τάς τε | Άττιχάς νανς προ&πλεούϋας τάς τε των α 
πολεμίων οίχομένα^^ λα&όντε£ τους τε Μεβαι^νίονς ίξ 
τ'ήν πάλιν {^γαγον πρότερον ί|ω ϋνταξ, χαΐ τάς ναν3 
περιπλενβαι χελενβαντες ας ίπλήρωβαν ίς τόν 'Τλλαΐ- 
χον λιμένα, ίν ΰβφ περιεχομίζοντο^ των ίχ9ρ&ν ε£ 
τίνα Λ(ΐ^οΐ£ν, άπέ\χτεινον καΐ ίχ τ&ν νεών οΰου^ μ 
ίαειβαν ίββήναι ίχβιβάζοντες απεχρ&ντο, ές το "Ηραιόν 
τε έλ&άντες ίων Ιχετών ώ^ πεντηχοντα ίίνδρα§ δίχην 

2 Αιν^Ιμμη!/ Ίλ δ οίτιέταΐί ΕΟ 7 ^μιΐ^ναι Λ ί-ιιβη- 

Μ 7—8 ΐθθ1ηΒ& οω. ΑΒΡ 14 Εύρυίΐή'ίοΐ'τοΓ Β 

17 τ6ν Β,Ε, τών β Ι) [β] 20 Ιαβάντίί αοι\Α., οοιτβχϊ 

Βί Ιχριάξοντις ΑΒΡ Ι άπίχ&ώντο γρ. Ρ, Μ, , Ββ^^. αη. Ι 413, 
8ϋϊά, βΐ Ζοη&τ. 3. ν, άπιχίΐατο; άκχρώντο Οϊοη. Ηβΐ. 884 άπι- 
χύΐΙΐ]βαν οΙ> 288 ΤΗϋΟΥϋΙΟΙδ 

ύποβχΐϊν ίαειύαν χαΐ Χίετ^γνωααν πάντων θάνατον. 
οΐ ίέ αοΛλοί τών Ιχετών, δβοι ο-ίιχ ίπίΐιίθι;βκν, ώ^ 8 
ίώρων τά γιγνόμενκ, \ βίεψ^ειρον αύτον ίν τω Ιερφϋΰ 
άλλ'ήλονς χαΐ έχ των δένδρων τιν^ς άπ-ήγχοντο, οί & 
5 ά)$ ίχαατοι ίδνναντο άντιλονίτα. ίιμέρα^ τε ίπτά, &ς * 
άψίχόμενος ύ Εύρνμέθων ταΐς ίξι^χοντκ νανβΐ παρέ- 
μεινε, ΚερχνραΙοι Οψων \ αυτών τονς ίχ&ρονς δοχοϋν- ( 
τας εϊναι ίψόνενον^ τήν μίν κίτίαν ίπιψέροντεζ ταΐς 
τον δημον χαταΧύονβιν, .άπε&ανον δέ τίνες χαΐ Ιδίας 

10 εχ&'ρας ενεχα, χαί άλλοι χρημάτων αψίβιν οφειλομέ- 
νων νπό των λαβόντων π&αά τε Ιδέκ χκτέβτη &ανά-' 
τον, χαΐ οίον ψιλεΐ ίν τφ τοιον\τω γίγνεϋ&αι, ού<ϊέν » 
δ τι οϋ ^ννφη χαΐ ετι αεραιτερω. χάΐ γάρ ποτή^ 
πκίδα άπέχτεινε χαΐ άπό των Ιερών άχεβπώντο χώ. 

15 προς αύτοΐς ίχτείνοντο, οΐ ίι' τίνες χκϊ περιοιχοδομη- 
ϋ-^ντες ίν τον ^ιοντίβου τω Ιιρψ άπέ&ανον. 

Οντως ώμή <^^ι'^ βτάβις προνχώρηβε, χκΐ ίδοξεΒΛ 
μάλλον, ίιοΉ Ι ίν τοί5 πρώτη ίγενετο, επεί ΰοτερόνα 
γε χαΧ παν έις ειπείν το 'Έλληνιχόν ίχινήθ•η έίαφο^ιήΐ' 

20 ούαών έχαβταχον τοις τε τών δήμων προβτάταΐζ τοι>5 
ΆΟ^ναίονς ίπάγεβ&αι χαΐ τοις ολίγοις τονς Ααχεδαι- 
μονίονς. χάί Ιν μίν είρήν^ι ούκ αν εχόντων πράφα,οΐν 
ούδ' ετοίμων \ παραχαλείν αυτούς, πολεμονμένων δϊ μ 
3ίαί ξνμμαχίας αμα ίκατέροις τ^ τών εναντίων χαχώβει 

25 χαΐ βφίβιν (ώτοίς ίχ τον κύτοϋ προβποΐ'ήβει ριιιδίως 
αΐ έπκγωγαΐ τοις νεωτερίζειν τι βονλομενοις ίπορί- 3 8ί.ϊψ9ίί(ΐον (ϊΜ βΐ Ώίοη. Ηαΐ. βιίψ^ιι^αν ΑΒΟΕΓ 
6 ΰ οιη. βΑ 15 πρόϊ οτα. Β || ηϊιγοΓε 6Μ αΊ-χανς ΑΒΟΡ 
αΐιτοί Ε 17 ή αιΐιΐ. Κι:., οΓ. βοΐιοΐ. {άντϊ τοβ ϊίκ ώίκ5Γΐ;τΒ 

αοΙΧη» ή οίάαΐί προί^ώρησί) 18 Ιν οιη. Β 19 βιαφ^οφαν 
ΛΒ 23 ίτοίμο+ Α, ΟΟΓΓ. Α., "" ' "" " Γ ξοντο, χαϊ έαίπεαΐ πολλά καΐ χαλιαά κατά βτάβιν * 
η' ταΐς πόλεΰι, γιγνόμ,ενα μεν \ χκΐ αΐεΐ ίβόμΒί/α^ ί'ωξ3ί 1 
11 ^ν ^ αυτή φνβΐξ έν&ρώπων ■^, μάλλον ίέ χαϊ ήΟυ- 
χαίτερα χαΐ τοΙς εΐίεβι διηλλκγμενα, ώς &ν ίκάβτκις 
αΐ μεταβολαΐ των Ινντνχιίΐίν έφιΟτωντκι• ίν μίν γάρ 
εΐϋήν^} χαΐ άγκ^οΐξ πράγμαβιν αϊ τε πόλεις χαΐ οί 
Ιδιαικι άμείνονς τάς γνώμας εχονβι διό τό μή \ ίς μ 
άχουβίονς άνάγχας πίπνειν ό δϊ πόλεμος νφείων την 
εύαορίαν τον χα&' Ίιμέραν βίαιος διδάαχαλος χαΐ προς 
τά παριίνίΓα τάς οργάς των πολλών 6μοιοΙ. ίβταβίαξέ > 
τ ε οίιν τά των πόλεων χκΐ τά ίφνβτιρίζοντά πον 
ίΤϊίβΤϊΐ τών προγενομενων πολύ ίπέψερε τήν νπερ- 
βολήν Ι τον χαίνοϋβ&αι τάς διανοίας τ&ν τ' ίπιχειρή- 3Λ 
βεα>ν περι\ΐεχνήβει χαΐ τ&ν τι.μωρι&ν άτοπία. χαΐ τι)ν^* 
ιΐο^υϊκν ά^ίωβιν των ονομάτων ές τά ίργα άντήλλα- 
ξκ» τ^ δικαιώαει. τόλμα μ^ν γάρ κΑιίί'ίβτοί ανδρεία 
φιλέίαιρος ίνομίό9η, μέλληβις δϊ προμη^ήζ δειλία 
εύχρεπής^ τό δί \ βΰψρον Γοϋ άνανδρου πράβχημα, β 
«αί τό προς άπαν ξυνετον ίπΐ π&ν άργόν το δ' ίμ- 
ΐΐΛΐ/χτως οξύ ένδρ6ς μοίρ^ ηροβετέ9η, άαφάλεια δί 
τον ίπιβονλενβαβ&αι αποτροπής πρόφκύις εύλογος, 
χαΐ & μίν χαλεπαίνων πιβτ^ς αΐεί, 6 δ' άντιλεγων ^ 
αύτφ ύποπτος, έπιβουλενβας δέ τις τν\χων ξννετος ία 
χαί νπονοήβας ετι δεινότερος• προβονλενβας άΐ όπως 
\ μ-ηδίν αυτών δεήϋει, τής τε εταιρίας ίικλυτή^ *κι 
τους εναντίους ίχπεπληγμένος. απλώς τε 6 > 3 τών άρ^ρύπαιν Β || -ήιιυχαιτίοα Ο [ΰ] 4 ήΦίαι Λ || ΐως Α || 
ΕϋβΟΓί» € ΐ•Λαβτα 1ΐΐ;&], εοίτβϊϊ 6 τβ είρήντ/ Μ 12 πνατι Β 
άιιοαύιιτα ΡΜ ίηιπνντίί Οίοη, Ηα.1, 886 || τί^οαγίνομίνιαι• Α 
13 ΐΗροϋσΰο» ΛΒΕί* 17 φιίαίτιρο: ΑΒ9 18 π^όσσιιημ'α ΑΒ, 
30 ^(Β Ο II &αψαΙιίαι ΒΜ 21 τού άβί&ι. τΑ κί» 23 τνι&ν 
Ε τνχίν Μ 36 τί] 3( 00(1(1., οοιτ. Η^,α^β >, !ι οΐο.. "ΐλ. ΗΙδΤΟΚ, ΙΙΒ, ΠΙ 82. Εί. Ι ιίοι. ν^ 290 ΤΗυΰΤ0Π)Ι8 

τον μέλλοντα καχόν τι δρ&ν ίΛψ•εΙτο χαΐ έ ΙπιχεΜ 
βας τον μή διανοονμινον. χιά /ιήν χαϊ το ξνγ'γενίΒ*^ 
τον ίταιριχον άλλοτριώτίρον ^ίΐ/νίτο ϋιά τό ίτοΐμό- 
τιρον ΐΐναι άπροψοόίϋτως τολμ&ν ού γαρ μετά χών 
5 χειμώνων νόμον ώφελία άί ιοιιχνται ^ύνοδοι^ άλλα. 
παρά τονς χα&εβτωτας πίεονε^ίί^. χαΐ τάς ίς ΰφαζ 
αυτούς πίβτεΐζ ού τώ &εΙψ νόμφ μάΛλον έχρατύνοντο 
^ τώ χοίνΓ; ] τι παραναμτ^ΰαι.. τά τε από τών έναν- ; [ 
τίων χαλως λεγόμενα ίνεδέχοντο ιργων φνλαχ^, εΐ 

10 προύχοιεν, χαΐ ού γενναιότητι. άντιτιμωρ-ήβαβ&αί τέ 
τίνα πιρί χλείονοζ ην η αντ6ν μή ίΐροτία&εΐν. χαΐ 
δρχσι ίί" πον αρα ίΈνοιι^^ο Συναλλαγής, έν τω αύτ(χα 
πρ6ς τό ^ίπορον ίχατέρψ διβόμενοί ΐβχνον, ονχ έχόν-Ά 
των ίίΙλο9εν ίύνκμΓν ίν ίΐ τφ παραττ<χόντι. ό ψθ^ά- 

15 ΰας ^αρΟήβαι, εΐ ΐΰο^ αψαρχτον^ 7ί^<-ον διά τ-ην πίβτιν 
ίτιμωρείτο ^ κπό τοϋ πί}οφανονς, χαϊ τό τε άθψα)Λξ 
έλογίζετο χαϊ οτι άχάττι περιγενόμενος ϊ,ννέβεωζ άγώ- 
νιβμα προαελάμβανεν. φαον 0' οΐ πολ\λοΙ χαχοϋργοι» 
8ντες δεξιοί χίχληνται ί^ αμαθείς αγαθοί, χιά τώ μίν 

20 αΐβχύνονται, έπΙ ίέ τω άγάλλονται. πάντων ό' αυτών β 
[κίτιον] άρχί} [ή] διά πλεονε^ίαν χαΊ φιλοτιμίαν έχ 
δ' αντων χαϊ ές τό φιλονιχείν χα^ιαταμΐνων τό πρό- 
θνμον. οί γαρ ίν ταΐς πάλεΠι προβτάντις \ μετ' δνό- » 
ματος ίχάτεροι ενπρεπονζ^ πλ^ί&ονς τε Ιϋονομίας λο- 

85 >1ιτ(χ^$ χαΐ άριβτοχρατίιχς βώφρονος προτιμηθεί, \ τάΐίί 
μίν χοινά λόγψ ί^εραπεύοντες ά&λα έποιονντο, παντί 
ίί τρόπψ αγωνιζόμενοι αλλήλων περιγίγνεβΟ-αι ετόλ- 

2 ί4ϊ] τοϋ ΒΓ, ίοχτ. Γ, 5 άφίΙιΌκ οοΑά., οογγ. Ρορρο 
- ""1. Μ 15 (ί] ή Ε 16 ώπί] διά Μ 18 /ξτίιο» 
31 αίτιο» 4β1. Μβ,ίϊνΐ^ II ή άβίβϊί 22 ψιλονίΐνιϊ* 
ΗΙ8Τ0Ε. ΙΔΒ. ΠΙ 83— 291 μ-^βάν τι τα δΐΐνότατα, ίπΐξ^«άν ζΐ τάς τιμωρίας ετι 
μΐΐζονξ^ ού μί'χρί τον διχαίον χαΐ τ^ πόλίΐ ^νμφόρον 
Ι προΰτι&έντίς^ ίζ ίέ τό ίχατεροις πον αΐεΐ ήδονήν ι 
ίχον όρίξοιΤΓδ, χαΐ ί) μιτά χίΐ'ήφον άδίχον [χαταγνώ- 
αεως] ^ χί^ρ^ χτώμΐνοί τό κρατίίν ΐτοΐμοι ^ίκν Τ'ήν 
κύτίχα ψιλονιχίαν εχχιμπλάναί. ώβτε ενβΐβεία: μίν 
ούίί'τίροί ίνύμιξον^ ενπρίίτιί^ δί Ιόγου οίς ξνμβαύη 
έχίψ&ύνωξ τί \ όιααράξαΟ&αι^ &μεινον ϊ^χουοΐ". τα όί ίο | 
μέβα ταν ποΛιτών ντί' αμφοτέρων ^ οτι ον ϊ,ννηγανί- 
£οντο ^ φ9•όνω τον περιεΐναι όιεφ&ΐίροντο. οΰτωδΐ 
παβα Ιίεα χατίατη χαχοτροπι'ας άιά τάς ΰτάϋεις τώ 
Έλλ'ηνιχώ^ χαΐ τό ινη&ις, ον το ΐ'ίνναΕοο' πλείβτον 
μετίχει, χαταγελκα9ερ ^ιψανίβ^τ,, \ τό όί άντιτΐτάχ^αι « Ι 
ά^.}^^^λοις ττι γνώμτι άπίΰτως ίπΐ πολν δΐ'ήνεγχεν' ον * 
ζ γάρ ^ν ό διαλύβων οϋτε λόγος ίχνρός οντε αρχο^ φο- - 

Ιβερόζ,, χρείββονς δι ϋντες άπαντες λογιβμψ ίζ τό 
άνέλπιβτον τον βέβαιου^ μή πα&ΐίν μ&λίον προνβχό- 
3ΐονν ί\ πιβτΐϋΟαί ίδύναντο. χαΐ οΐ φιο:υΛ(ίτ£{>θ[ γνώ- > 
μην [ώς τά πλείω περίΐγίγνοντο' τώ γάρ δεδιέναι τό » 
Τί αύτ&ν ένόΐίς χαΐ τό τΰν εναντίων ξ,ννετόν, μή 
ίόγοις Τί Ϋ/βαονς ωβι χ(ά εχ τον πολντρόπον α^τ&ν 
της γνώμης ψ&άβωβι χραεπιβονλενόμενοι, τολμηρώς 
αρός τά έργα εχώρονν. οΊ ίΐ χαταψρονονντες χαν * 
προαια9έΰ9Μ χαΐ \ έργω ονδίν αψάς δεΐν λαμβάνειν ιι ] 
& γνώμΐ} ί'ξίΰτιν, &ψαρχτοι μάλλον διεφ&εΐροντο. [ίν^Λ, ι 3 χροατιϋέντις βεΗοΙ. Ρ βί, Ώϊοα. Ηαΐ. Θ94 π^οτι&ίντίς 
αοάά. 4 χαταγνάιαιαίΐ άά. ΗβΓ•«•., οί, βοΗοΙ, {τ) ■κατα'φηψιζύ- 

μινοι, φΐ}ίίν, αδίκως άΙΙι^Ιΐύν) Ο φιΙονΐΐΛίαν αοάά. 18 ίίύ- 
ναιιο Ο Ιθ IV θχ τό ΕΟΓτ. ϋ, 32 πςοαιπιβονίινόμινοι Ο 

84 7ΐίίθαίΰ9ία9αι ΒΡΜ 36 εΕριιΙ Οΐίο^ββιταΰΐη ηυαιίιπιι 

ΜίθΗβείΒ ηοΐίΐΐιιπι ίη Ρ, βϊ. βώοΐ. (τά οι^ΐΐιβμ^να οίβινί τΑν ΤΗυθΥϋΙΟΙ3 


δ' ούν τ^ Κερχύρα τά ααλλό 
χκΐ ύίΐιίιί' &ν νβρίί μίν αρχόμενοι το χλέον ί] ΰαψρο- 
βνν^ νπί) τ&ν τΊ)ν τιμωρζκν παραΟχόντων οί άντα- 
\μννύμενοί βράΰειαν, αενίας δί τηξ εΐια&νίκς άπαλίΜ-\ 

' 6 ξίίοντΐ'δ τινΐϊ, μάΐίβτα ό' &ν δια ιζά&•ονς έΐίΐΟ-νμονντΐς 
τά τ&ν πέλας ίχΐίν, ίτκρά όίχην γιγνώβχοιεν, η τί /ιή 
έπΙ πλεονεξία, άπύ ΐΰον δε μάλιβτα έπιόντες αΑοι- 
δεναία οργ'ης πλείοτον έχφεράμενοι ώμωζ χαΐ άχα^αι- 
|Γΐίηϊΐ5 έπέλΟ-οιεν. ξνντκρκχ&^ντος τε τον βίου ες τον 

10 καιρόν τοντον τζ πάλει χαΐ των νόμων χρατ^ιβαϋα ή 
Ι άν&ρωπεία ψύαις, εΐα&νΐα χαΐ παρά τους νάμονξίΐ 
άδιχεϊν, άβμΐνη ίδήλωαεν άχρατ'ής μίν 6ργης ονβα, 
χρείϋβων δΐ τον δικαίον, πολέμια ίέ τον προύχονιοί, 
οΰ γάρ &ν τον τε ί)β(ον το τιμωρείβ&αι Λροντί9εβαν 

15 τον Ι τι μή άδιχεΐν το χερδαΐνειν, έν φ μι) βλάπνον- 
ϋαν Ιβχνν είχε το φ9ονεΐν. ά^ιονβί τε τους χοίνονς* 
περί των τοιούτων οΐ &ν&ρωποι νόμους, άφ' ί}ν ίίπααιν 
έλπίς ύπόχειτκί ΰφκλεΐαι χκν αήτούί διαβφξεβ&αι, έν 
άλλων τιμαρίκΐζ προχαταλύειν χιΛ μη νπολείπεβ^αι, ίί 

20 ποτε αρα \ τις χινδννενύας τίνος δε-ήαεται αότών.] 

01 μίν οΐ>ν χατά την πάλιν ΚερχνραΙοι τοιαύταΐζ^ 
όργαϊς ταΐς πρώτκις ί£ άλληΧονς ίχρήβαντο, χαΐ δ 
Εύρνμέδων χαΐ οί Ά^νκΐοι άπέπλενβαν ταις νανβίν 
νβτερον δε οί φεύγοντες των Κερχνραίων (διεβώ9^-* 

26 βαν γάρ \ αντ&ν ίς πεντακοΰίονς) τείχη τε λαβόντες,ϋ 
α ίμι ίν τϊι ηπείρω, έκράτονν τΐις πέραν οίχείας γ%ί 

2 ίηόιτ' αν] ϊιπόαα ϋοΑβ.., εοπτβχϊ "2—3 φροοιίϊυ Β 

5 τινΐς ΆαψΒ&ΐ,ΐ. ϊ, εΐ βοΐιοί. {^ηι&νμ,οϋντέξ τινίζ άτίαΙΧά^Λΐ 
Ιαντονς) τινας ΰΙ» |{ μολιΟΓ* &ν Β 6 5] οΐ αοΛά., οοττ. 

Μαάψψ 10 «ρατηοαίΊίι Ο 11 ύα9ρωπία Ο 18 κ4*] ΗΙ8Τ0Κ. 1ΙΒ. ΙΠ 85-86 29ϊί αύτΐ}ξ όρμώμενοί ΐλιίξοντο τονς ίν τ^ νήΰα) 
χαΐ πολλά έβλαπταν, χκΐ λιμός Ιβχνρός ^γένετα έν τ|) 
πόλίΐ. ίπρεαβινοντο δί καΐ ές τήν ΑαχεδκΙμονα χα,ϊ β 
Κ&ριν&αν περί χα&ό\{!ον• χαϊ &)ξ ονδϊν αύτοΐς έπράβ- ία 
0ετο, νϋτερον χράνα .τλοίκ κκϊ έπίχούρονς παραΰκενα- 
αάμενοί διέβηβαν ές τ))ν νηΰον ίξαχόβιοι μάλιβτα οι 
πάντες, χαϊ τά αλοϊα ίμπρ•ήΰίΐντες, οπωζ άπάγνοια ■^ * 
τον άλλο τι, ^ χρατείν ττ^ς γ'ήζ, άναβάντες ές τό 8ρο£ 
τήν Ίΰτώνην, τείχος \ ίνοιχοδομηϋάμενοί εφΟ^ειρον τονς η < 
έν τ§ πόλει χαΐ της γης έχράτονν. 

Τοΰ δ' αντον &έρονς τΐλενταντος Ά&ηνκΙοι εϊχοβί 8β ] 
ναϋς ίβτειλαν ές Σιχελίαν χαΐ Αάχητα τον Μελκνώ- 
χου ϋτρατηγ'ον κυτών κκΐ Χαροιάδην τον Εύφιλήτον. 
οΐ γάρ \ 2^νραχόβιοί χαΐ ΑεοντΙνοι ίς ΐίόλεμον άλίψ ^^ ' 
λοις χα&έβταααν. %ύμμκχοι 61 τοΙς μίν Σνρκχοθίοίς 
^βκν πλην Καμαρινκίων «ί Άλλαι Γαρίδες πόλεις, 
αΖπερ χαΐ προς την τδν Ααχεδαιμονίων το πρώτον 
άρχομίνον τον πολέμου ^νμμαχέαν ίτάχ&ηβαν, ον μέν- 
τοί ξννεπολεμηβάν | γε' τοΙς ίέ ΑεοντΙνοις «ί ΧβΑ-320ιΙ 
χιδίχαΐ πόλεις χκΧ Κκμάρινα' τζί ίί Ιταλίας ΑοκροΙ 
μϊν Σνραχοαίαν ^βκν, 'Ρηγϊνοι ίέ χατά τό ξνγγενίς 
ΑεοντΙνων. ές ονν τας ^Α9•ήνας πέμ-φαντες οΐ τών Β 
Αΐοντίνων ξύιιμβ^ο' χατά \ τε παίαιάν ξνμμαχίαν χαΐ ι ^ 
δτί "Ιωνες ^ίκν, πΐί&οναι τους Άϋ~ηναίονς πέμψαι 
βψίδι νανς' νπ'ο γάρ τών Συραχοβίων τής τε γήζ 
είργοντα χαϊ τη; &κλάβ(ίης. ίίαΐ ίπεμ-φαν οΐ Αθηναίοι *' 
ϊ^5 μίν οίχειότητος προφάαει, βονλόμενοι δΐ μήτε 
αϊτον ές τ-ήν Πελοπόννηβον αγε\β&αι αύτό^εν πρό- ίο | 1 Ιίηΐζοντο β ίΐήίξαν Ι) 7 ι 

13 ΜΐΙα-ΐύπον Ο 16 Κααμαςι.ν 

Ι 27 «] . " 'ι ίη ΐϊΐ, α 

9 γ,] « Β 294 ΤΗυΟΥϋΙΒΙδ 

πειράν τε ποιούμενοι εΐ βψίαι δνναχά εΓη τά ίν τ§ 
Σιχελί^ πράγματα υποχείρια γινΐβ^αι. καταβτάντΐξ 6 
ονν ίς 'Ρήγιον της '1τα?~ία$ τον πόλεμον έποίονντο 
μετά των ξνμμάχΰΐν. χαΐ το &έροί έτελεντα. 
5 ί Τον β' Ιπιγιγνομ^νον χειμώνας ή νάβος το δεύ-^ 
τερον έπίπεβε τοΙς '^ί^ί^ναίοΐξ, ίχλιποϋβα μεν ούδένα 
χρόνον το πκντάπαβιν, ίγένετο δέ τΐί ομωζ όιοχωχή. 
παρέμεινε δί το μίν νατερον ονχ ελαβαον ένικντον,ί 
το όί πράτερον χα\ δύο ίτη, ώϋτε Αθηναίους γε μτ) 

10 ίίνβΐ ο ι τι μάλλον τοϊίτου ίπίεβε χαΐ Ιχάχωβε τ^» » 
δύναμιν. τετρακοαίων γαρ ίίπλιτων χαϊ τετραχιαχιλίων * 
ονχ έλάαοονς &πέ%•ανον ίχ των τάξεων χαί τριαχοαίων 
Ιππέων, τον δε άλλον οχίον άνεξενρετος άρι&•μός. 
ίγένοντα ίέ χαΐ οι πολλοί βειαμοί τότε τη^ γης Ιν τε * 

15 Ά&ήναις χαΐ έν Εύβοια χαΧ έν \ ΒοιωτοΙς χαΙ μάλιατα » 
εν Χ)ρχομενω τψ) Βοιατίβι. 

ΚκΙ οί μίν έν Σιχελί^ Ά^ναΙοι χαΐ 'ΡηγΙνοι τοϋββ 
κΰτοϋ χειμώνας τριάχοντα ναναί ΰτρατεύονβιν ίχΐ 
τάς -ί41όλον νι^ΰονς χκίονμένας' ^έρονς γάρ δι άνν- 

20 δρίαν αδύνατα ήν έπιβτρατεύειν. νέμονται δε Αιπα-* 
ραίοι αν\τάς, Κνιδίαν άποικοι 'όντες. οίχονβι δ' ίνχ 
μι^ τών νήαων ον μεγάλιι, χαλεϊται δε Αιπάρα' τάς 
<ϊΐ άλλας έχ τκιίΓϊ;? ορμώμενοι γειαργονβι, ^^ίδύμ'ην 
χαΐ Στρογγύλην χαΐ 'ίεράν. νομίζονβι δε οί έχείν^) » 

25 αν&ρωποι έν τ^ 'Λρ^ ώί ό "Ηφαιβτος χαλκεύει^ 8η 

9 — 11 άοίΕ Ά&τιναίουί γε μή ιΐναι Ζ τι μαίΐον ιοΰιοοί 
ίπίιβι και Ιχάχιαοι τίιν δύναμιν Ο άβιε ΆίΙι\ναΙονί τι μή είναι 
ο II μ&ΧΧαν τούτοιίΕ ίπίιβι καΙ μάΙΙον ί-κάκαο^ί τήν βύναμι* 
γρ. &, Β; Γ, ωΟΓί Ά^ηναΙαιν γι μη ίΐναι 5 Τι μάίΐίΐν ^χάχαινΐ 
την δύναμιν |> [Ο] 14 τότΒ ΒίιαμοΙ ίί [0-] 15 ίν ααΪ6 

£νβοία 0Ώ1. 1» [Ο] 19 ΑίάΙίαν Μ 21 ΚνιδαΙων Ε || 5νηί 
— ι. Ο ΗΙ8Τ0Β. ΙΙΒ. ΠΙ Θ7— 89. 29 

ι)ν νύχτα ψαΐνΐται πϋρ \ άναΐίιόοναα ποίν χαΐ Γτ)ν » \ 
ήμΒραν χαηνάν. χιΐνταί ίί ηί νί/βοι ανται κατά τή» 
Σΐϋΐλύν χαΐ Μΐΰΰηνίων γ%ν, ', ξιίμμαχοί ιϊ' ^βκν £'ν9ο:-23ΐΙ 
%οαΙΐΆν ζΐμάντες δ' οΐ Ά9•ΐ]ναϊοι τήν γην, ώ^ ού * 

& προαεχώρονν, οΜεπλενβαν ές το 'Ρήγιον. χαΐ ό χεί- 
μών έτεΧθύτα, καΐ πέμπτον έτος τψ πολέμφ έτεΧεύτα 
τφΰε 6ν θονχνδίδης ξννΐγραιΙ}εν. 

Ι Τοϋ δ' έπίγιγνομένον βέρους ΠεΧοποννήαιοι χαί ^ 
οί ξιίμμαχοι μ^χρι μίν τον Ιβ&μον ηΧ&ον ώς ίξ τϊ)ν 
"/ίττιχίιν έββκΧονντεζ Άγιδος τον Άρχιδάμον ηγον- 
μένον, Ααχεόαιμονίων βαβιΧέως, βειαμών άΐ γενο- 
μένων ΛολΧών άπετράποντο πάΧιν χαί ονχ έγένετο 
ΐββολ-ή. χαΐ περί \ τούτονς τονς χρόνους, τ&ν Οΐίβμων ^, Ι 
κατεχόντων, τής Ευβοίας έν 'Οροβίαΐξ ή ^άλαββα 

6 έπανεΧ,&οϋβα άπ'ο ττ/5 τότε ονβτις γί\ς χαϊ χνματα- 
%ε10α Ιπήλ^ε τ%5 πόλεως μίρο^ τι, χαϊ το μίν χατέ- 
χΧνβε, το 6' {)πενάατ>]βε, χαΐ ^άΧαββα νυν ίατι «ρά- 
τερον ονβα γίΐ' χαϊ άν&ρώπονς δίΐ\φ9ειρδν οΟοι μή ιι 
ίόύναντο φ^^ναι προς τά μετέωρα άναδραμόντες. χαΐ * 

Ο περί Άταλάντην την έπΙ ^ΙοχροΙς τοΙς Όπονντίοίς 
νζβον παρ^πΧ-ηοία γίγνεται έπίχλνβις, χαΙ τον τε 
φρονρ^ΐ' τών Ά&ηναίων παφεΙΧε χαΐ δύο νέων άνείλ- 
χνβμένων την ίτέραν χατέαί,εν. έγένετο δε χαι \ ίν ^ 
Πεπαρϋ'ΐ&ψ χύματος έπαναχώρηαίς τις, ού μέντοι ίπέ- 
χΧνϋέ γί' χαΐ αίΐβμ'ος τον τείχονς τι χατέβαλε χα\ το 
«ρντανείον χαΧ &ΧΧ«ς οΐχίας όΐίγας. κίηου ί' ΐγ<ογ( β 
νομίζω τον τοιούτον, ^ Ιδχνρότατος ό βειΰμύς έγένετο, 
χατά τοϋτο άποΰτέΧΧειν τε τήν 9άΧααααν χαΐ έξα3ζ(νΐ}ς 

10 ΙαβαΧόνιις β 15 ΐχίΙΛοίαα οοάά., οογτ. Ηααοΐιβ βι 

βεΙιο], (ίΛαηΧϋοϋαα η ^άΧαββα μύροι άιτύ της τάτί οίβηί γήί 
ΐ«ί)1*» χαϊ καχέΐαβί) 25 χαιΐ^αΐί] ^α1 ίο ίώ. ϊί 1.* {-ΐύιϊ. ί 294 ΤΗϋΟΥϋΠ)Ι8 

πευράν χε ποιούμενου εΐ όφίόί δνναι 
Σίχελίΰΐ: πράγματα υποχείρια γενέ6^\ 
ουν ές ^Ρήγιον της ^Ιταλίας τον πό^ 
μετά των ξνμμάχων. καΐ το ϋ•ερος έ' 
6 Ι Τον ί' Ιπιγιγνομένου χεψώνος 
τερον έπεπεόε τοΙς ^Α^ναΙοΐζ^ έκλιπί 
χρόνον το πανχάπαύιν^ έγένετο δε τι 
παρέμεινε δϊ το μ^ν νότερον ονχ ε^ 
το δ^ πρότερον χαΐ δύο ίτη^ ωότε '^ 

10 είναι ο Ι τι μάλλον τούτον έπίεβε > 
δύναμιν. τετρακοόίων γαρ οπλιτών κα 
ονχ έλάόόονς άπέ^ανον εχ των τά^εω: 
Ιππέων ^ τον δ^ άλλον ^χλον άνε^ε 
έγένοντο δϊ χαΐ οΐ πολλοί όειόμοί τό 

15 ^Α%"ήναΐζ χαΐ έν Ενβοία καΐ έν \ Βοιω 
έν Όρχομενφ τω Βοιωτίω. 

ΚαΙ οΐ μ^ν έν Σικελία ^Α^ηναΐοι 
αντον χειμώνος τριάκοντα νανβΐ ύ 
τάς ΑΙόλον νήόονς χαλονμένας' %'έρι 

20 δρίαν αδύνατα ^ν έπιότρατενειν, νέ[ 
ραίοι αν\τάς, Κνιδίων άποικοι δντε^. 
μι^ των νήόων ον μεγάλΐβ^ καλείται 
δ} άλλας εκ ταύτης ορμώμενοι γεω^ 
καΙ Στρογγύλην και ^Ιεράν. νομίζοι 

25 άνθρωποι έν τη ^Ιε